Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig",,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig",,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret"

Transkript

1 I Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig",,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret i AIta Horingsnotat om ny finansieringsmodell til de private barnehagene. Som dere er kjent med pigir ni en viktig horing om fremtidig finansiering av private barnehager. To nye modeller er ute pi horing og 6n av disse skal tre i kraft fra 1. f anuar. Den ene er en videreforing av dagens kompliserte system der tilskuddet til private barnehager beregnes pi bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Den andre modellen er en ny og forenklet modell med nasjonal sats og justering lokalt for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommune. Nasjonal sats skal beregnes pa bakgrunn av nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Modellen skal i hovedsak dekke private barnehagers reelle utgifter til pensjon, kapitalkostnader o g arbeidsgiveravgift. De private barnehagene i Alta Onsker at forslaget til ny og forenklet modell for finansiering av private barnehager blir foretrukket. Det vil vi ogsi vare klar pi i vflrt horingssvar til Udir. Vi vil med dette gi uttrykk for at vi ogsfl forventer at Alta Kommune i sitt svar til Utdanningsdirektoratet velger A stotte kravet om en ny og enklere modell for finansiering. De private barnehagene i Alta mener det ikke er mulig i fjerne de grunnleggende problemene med dagens finansiering ved i justere pi dette kompliserte systemet. Det foreslis i denne justeringen en spesialhindtering av ytterligere to kostnadselementer - pension og kapitaltilskudd. Etter vir mening vil dette gjare dagens finansieringsmodell enda mer komplisert enn den allerede er. Vi mener ogsi at dagens finansieringsmodell er

2 konfliktdrivende og viser frrlig store feilmarginer, selv etter overgang fra budsjett til regnskap. Dagens modell er uforstielig for de fleste private barnehager, komplisert for kommunene og nermest umulig fl sette seg inn i for lokalpolitikere og foreldre/foresatte. Den sikrer heller ikke samsvar mellom bemanning i kommunale barnehager og storrelsen pi driftstilskuddet til barn i private barnehager. Vi vil gi dere ett eksempel pi hvordan tilskudd etter dagens modell (etter regnskap fra kommunen to ir tilbake i tid). Vi tar for oss De private barnehagene ble i brevs form av februar 2015 informert om at kommunen hadde spart inn 3,6 millioner kroner pi kommunal barnehagedrift. Etter klage fra de private barnehagene ble dette justert ned til at det skulle tilbakebetales 1,,57 mill. De resterende 2 mill. skal dekkes inn fra disposisjonsfond. Det som da skjer nir kommunen skal beregne tilskudd til de private barnehagene i 2016 er at hele belopet pi 3,6 mill gir til avkortning av tilskudd. Selv med pislag av deflator pa 3 o/o ganger to, vil tilskuddet for 2016 bli lavere enn i Dette er ikke en kamp om mer penger til drift av de private barnehagene, men om en mer rettferdig og forutsigbar fordeling av de samme midlene som det offentlige i dag bruker pi barnehagesektoren. Alle private barnehager i Alta drives pi ideelt grunnlag, og eventuelle overskudd tilbakefgres til drift og investering. Slik dagens system har fungert er bide styringsretten og handlingsfriheten innskrenket til Iederne i de private barnehagene. PBL mener at Alta kommune har lagt feile forutsetninger til grunn nir kommunen mener de fflr 8-9 mill kroner i merkostnad med en ny modell. PBL sier at det ikke er mulig og kun sette inn nasjonal sats i tilskuddsberegningen, dette vil bli helt feil. Denne satsen inkluderer bide kommunal pensjon og arbeidsgiveravgift. Det vil si at disse satsene er altfor haye nilr man sammenligner med hva som faktisk vil bli tilfellet i Alta. Videre sier PBL at eksempelbarnehagen vi brukte til deres regnestykke, mest sannsynlig ville kommet dflrligere ut i 2015 med denne nye modellen enn med dagens modell. Mesteparten av dette skyldes at kommunal pensjon fiernes, og at det heller legges til privat pensjon. Resten skyldes <ny modell>. Dette utgjar ca , - pi smflbarnssatsene ogz 300, - pi store.

3 I Alta har mange av de private barnehagene tilsvarende pensjonskostnader som kommunen har i KLP, med bide reguleringspremier og oppsatte rettigheter for de som har sluttet i barnehagen. Vi Onsker en ny modell som tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager og med lokal justering for blant annet bemanningen, i trfld med det ene forslaget i horingsnotatet fordi: o En ny modell for finansiering legger til rette for fremtidens satsing pi kvalitet og innhold i barnehager, som en nasjonal norm for bemanning og pedagogtetthet. o Den vil bidra til i bevare det unike mangfoldet i barnehagesektoren fordi rammebetingelsene blir mer forutsigbare og det blir enklere for den enkelte barnehage i kontrollere tilskuddsberegningene. o Forslaget til ny modell vil innebere en enorm forenkling for kommuner og barnehager som i dag bruker svert mye ressurser pi i hindtere et unodvendig komplisert regelverk. Dette vil frigjore ressurser som kan brukes pi innhold og kvalitetsutvikling. o Sikrer sammenheng mellom den kvaliteten politikerne i kommunen avgjar at barnehagene skal ha (bemanning og eventuelt andre faktorer) og tilskuddene. Fordelen med ny modell er at det blir storre grad av forutsigbarhet. Private barnehager vil ikke bli like sensitive for endringer i kommunal drift, eksempelvis effektivisering, sporsmil om de skal sette inn vikar eller ikke eller ved manglende vedlikehold i kommunale barnehager. Private barnehager vil ffl et snitt av hva det koster fl drifte en barnehage i Norge. Si kan kommunen heller styre tilskuddsniviet med tanke pi bemanning (slik det ogs6 indirekte fungerer i dag). De private barnehagene vil ogsfl ffl frem at vi stiller oss positive til en ny modell for kapitaltilskudd. I dag mfl mange av de private barnehagene bruke store deler av driftstilskuddet til i dekke kapitalkostnader, noe som pivirker kvaliteten i tilbudet. Kommunale barnehager har ikke slike utfordringer. Vi mener ogsi at tilskuddetbar gis pr

4 plasspoeng og ikke pr barn. Nye barnehager mfl ofte starte med svert mange barn under 3 ir, noe som er svart krevende okonomisk. Vil si ett slikt nytt finansieringssystem utfordre lokaldemokratiet? Nei. Et slikt system vil i seg selv ikke utfordre lokaldemokratiet, men tvert i mot synliggjore de lokale prioriteringene i hver enkelt kommune. 86 prosent av kostnadene er personalrelatert og kommunene vil over tid styre om lag 90 prosent av tilskuddsniviet lokalt. Kommunens ansatte er i landsomfattende tariffavtaler. Kommunen har full anledning til fl effektivisere sin egen bemanning - og styre tilskuddene til private barnehager gjennom lokalpolitiske vedtak. Styring gjennom kommunal bemanningsnorm synliggjor lokaldemokratiets beslutninger langt bedre enn i dagens modell hvor det ikke er samsvar mellom tilskudd og kvalitet Kommunen vil fi st6rre frihet til l innrette egen kommunal barnehagedrift uten i mfltte vurdere kortsiktig innvirkning pi tilskuddet til private barnehager. Kommunen fir gjennom ny modell langt bedre styring med hvilken kvalitet de offentlig godkjente private barnehagene forventes i levere - ettersom tilskuddene er regnet ut i fra hva det koster i levere den bestilte barnehagekvaliteten (bemanning). Vil tilskuddene ievne seg ut etter hvert med dagens finansieringsmodell? Nei. Det er for mange usikre elementer i utregning av de totale kostnadene i kommunale barnehager. Kompleksiteten i regelverke! Spning for skjonn og frihet til ulik regnskapsf6ring gj0r at feilmarginene er store - og de har ikke avtatt selv etter overgangen fra budsjett og regnskap. Tilskuddene vil ikke ngdvendigvis jevne seg ut i ny finansieringsmodell heller, men de vil vare riktige i forhold til den kvaliteten (bemanningen) som kommunen har bestemt gjennom lokalpolitiske vedtak. 4

5 Vil tilskuddene ievne seg ut i dagens finansieringsmodell med nasional norm? Nei. Det er for mange usikre elementer i utregning av de totale kostnadene i kommunale barnehager. Feilmarginene er store - og de har ikke avtatt selv etter overgangen fra budsjett og regnskap. Her er det en enorm risiko. Nasjonal bemanningsnorm blir vedtatt, men tilskuddene er lavere pi grunn av feil i beregningen av alle totale kostnader i kommunale barnehager. Til slutt vil vi nevne: Den nye modellen ble anbefalt av revisjons- og ridgivningsfirmaet PwC, da de ble satt til 5 vurdere dette av Utdanningsdirektoratet. En rekke andre uavhengige rapporter har ogsi pekt pfl behovet for og onsket om en ny og forenklet modell for finansiering av private barnehager. Flere kommuner fra ulike deler av landet har ogsi pekt pi behovet for et enklere system. Oppsummering av OECDs vurdering og anbefalinger: "Finansiering av private barnehager" Finansieringssystemet er for komplisert og det er store forskjeller i hvor mye kommunene bruker pfl barnehage. OECD mener Norge kan styrke sin styring med sektoren ved i knytte okonomiske ytelser til valgte mil og forenkle finansieringssystemet. Vi vil minne om at kommunen som barnehagemyndighet for alle kommunens barnehager skal ivareta interessene til hele barnehagesektoren i sitt hgringssvar, ogsfl barn, foreldre, ansatte og eiere i private barnehager. Vi anser ikke kommunen som en motpart i denne saken. Vi mener hovedansvaret for problemene ligger hos nasjonale myndigheter, som har laget et sfl komplisert og ressurskrevende finansieringssystem at nesten ingen barnehager og et fitall kommuner

6 synes fl ha tilstrekkelig kompetanse om systemet. Vi Onsker ogsi i fremtiden a fa til ett fora for samarbeid-uansett modell som vedtas til slutt. Med hilsen Furua barnehage as Breverud Barnehage as Komsatoppen barnehage Furuly barnehage Snehvit barnehage Tornerose barnehage Rishaugen barnehage IMI barnehage Bossekop barnehage futt) Siida barnehage Nyland barnehage Holmen girds- og naturbarnehage as Asen barnehage Holten barnehage

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rakkerungan barnehagedrift AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gaardsbarnehagen@gmail.com Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: raymond@familiebarnehage.no Innsendt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SOLA KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rune.moen@sola.kommune.no Innsendt av: RUNE MOEN Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Multemyra barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.olsen@lofoten-industri.no Innsendt av: Anne

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eventyråsen Barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: vigdis@eventyraasen.no Innsendt av: Vigdis

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Godvik Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjorg.wiers@bkkfiber.no Innsendt av: Bjørg Wiers Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Oslo, 5. februar 2015 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) takker for muligheten til å kommentere forslaget

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer