Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes"

Transkript

1 Informa s jonsbro s jyre Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes der.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi...1 ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring...2 ECT's formål...2 Forventede sluttresultater...3 Partner Organisasjoner...3 De 4 utdanningsmodulene og manualen...5 Kortsiktige & langsiktige målgrupper...6 Hovedhendelser...7 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene...8 Appendix 1 - Kontakter...15

3 Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi Entreprenørskap er en avgjørende pådriver for innovasjon, konkurranseevne og vekst. På grunn av sin sterke tilstedeværelse I nøkkelsektorer som service og kunnskapsbaserte aktiviteter, spiller mindre bedrifter og entreprenører en sentral rolle i EU's økonomi. En positiv og sterk grad av vekselvirkning mellom entreprenørskap og økonomisk ytelse har bidratt til vekst, bedring av bedrifters stabilitet, innovasjon/nyskaping, utvikling av nye arbeidsplasser, teknologiske endringer, produktivitetsøkninger og eksport. Men entreprenørskap bidrar med enda mer enn det til utviklingen av våre samfunn. Entreprenørskap er også pådriver for personlig utvikling og kan styrke sosial utvikling gjennom at man bedrer mulighetene for den enkelte til å skape sin egen virksomhet uavhengig av bakgrunn og beliggenhet Den Europeiske Union (EU) er forpliktet til å legge til rette for økt entreprenøriell aktivitet som en del av unionens aktivitet for å omdanne økonomien og bygge den fremtidige økonomiske og konkurransemessige styrke. EU's Rådsforsamling la vekt på utbygging av mindre bedrifter og entreprenørskap gjennom å vedta det Europeiske charter for småbedrifter i På tross av alle de aktivitetene som har vært initiert og igangsatt siden da, har ikke EU lykkes i å minske avstanden til USA i brutto nasjonalprodukt per innbygger; tvert i mot produktivitetsgapet øker. Fremtidsstudier viser at dersom Europa lar nåværende økonomiske trender vedvare, vil dets prosentandel av verdens totale produksjon gå tilbake, i særdeleshet på basis av veksten i økonomien på det Asiatiske kontinentet. Europa trenger mer entreprenøriell aksjon, for raskt å styrke dets økonomiske posisjon. Mange forretningsideer når ikke markedet fordi det blir stilt spørsmål med ideenes levedyktighet før de når frem og kan bli testet av markedet selv. Faktisk viser det Europeiske barometeret at 44 % av Europeerne er enige i at en ikke bør starte egen bedrift dersom risikoen for at man ikke skal lykkes er stor, mens 29 % av Amerikanerne mener det samme En aldrende befolkning er også med på å forverre det entreprenørielle gap, siden den aldersgruppen som er mest aktive i forhold til å etablere bedrifter (25 34 år) vil minke i kommende tiår. I tillegg vil vi erfare at en tredjedel av EU's entreprenører, hovedsakelig de som driver familiebedrifter, vil trekke seg tilbake, noe som vil bidra til at rundt bedrifter og 2.4 millioner arbeidsplasser vil forsvinne. Ved at stadig færre av familiebedriftene gjennomfører planlagt strategisk familieintern overføring av ansvar fra generasjon til generasjon, vil stadig flere familiebedrifter overføres til ansatte, en annen tredjepart eller simpelthen legges ned. Mange Europeere foretrekker å starte bedrifter fremfor å overta en, så å finne etterfølgere er et økende problem. For å realisere det entreprenørielle potensialet må EU iverksette betydelige tiltak for å gjøre Europa mer attraktiv for aktører som er interessert i å starte forretningsaktivitet. Men alene er det ikke nok å styrke den entreprenørielle aksjon vi må skape et mer entreprenørielt tenkesett hos hver enkelt innbygger. Dette betyr at vi aktivt må fremme entreprenøriell handlekraft og stimulere potensielle entreprenører til å tørre å ta større risiko for å få realisert sine etableringsdrømmer og mål. For å få til dette vi EU kunne vise til vellykkede eksempler på entreprenører som har lyktes innenfor egne grenser på tross av lokale og regionale forskjeller når det gjelder både økonomi og forretningstradisjon/miljø. 1

4 Satsingen vil ikke bare styrke den økonomiske satsingen men også øke bredden av entreprenørielle tradisjoner og øke mulighetene for utveksling i et utvidet Europa. For å videreføre den Europeiske agenda, har kommisjonen publisert en grønnbok de har kalt Entreprenørskap i Europa som har til hensikt å involvere et bredest mulig nettverk av interessegrupper som skal være med på å påvirke fremtidens politiske agenda. Denne type konsultasjon gir oss gode eksempler på hvordan kommisjonen skaper og opprettholder en dialog med de små og mellomstore bedriftene og deres representanter. ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring Entreprenøriell kompetanse for lærere (ECT) ble utviklet som en direkte respons på entreprenørielle utfordringene i Europa. Prosjektet startet i oktober 2008 med et 24 mnd tidsspenn. ECT har som formål å skape et Europeisk system for entreprenøriell kunnskapservervelse som skaper en viss grad av orden i den nåværende vilkårlige måten eksisterende og nye lærere tilbys trening/opplæring på. 2 Basert på omfattende forskningsdata, undersøkelser og policy erfaringer, reiste Grønnboka 10 spørsmål knyttet til to fundamentale faktorer for videre utvikling av Europas posisjon i verdensmarkedet: Hvordan skape flere entreprenører og hvordan få bedriftene inn i en vedvarende positiv vekst? Som en oppfølging av Grønnboka spurte Rådsforsamlingen kommisjonen på Rådsmøtet i mars 2003 om å presentere en handlingsplan for Entreprenørskap på vårsesjonen til Rådsforsamlingen i Denne handlingsplanen inneholder en strategisk ramme for en forsterkning av entreprenørskap som var basert på en offentlig undersøkelse som fulgte i fotsporene til Grønnboka Denne undersøkelsen støttet kommisjonens pågående satsing men trenger ytterligere forbedringer innenfor visse områder. Handlingsplanen utfyller pågående arbeid spesielt innenfor Flerårsprogrammet for bedrifter og entreprenørskap, godkjent gjennom Rådsvedtak 2000/819/EC uten å endre målene og aksjonsområdene som er beskrevet i dette vedtaket gjennom fokuserte aksjoner. ECT utviklet et program bestående av strukturert instruksjon for lærere som en del avimplementeringsarbeidet får opplæring som gir dem en sertifisering med ytterligere utviklingsmuligheter i fremtiden. ECT har introdusert en ide om vurdering og evaluering som et mål på de ferdigheter yrkes og praksisfaglige lærere skal ha i entreprenørskap og som et synlig tegn på kunnskap og kompetanse. ECT's formål. I et nøtteskall, kan vi si at ECT's formål er: Muliggjøre tilegnelse av entreprenøriell dyktighet og kompetanse og utveksle erfaringer mellom lærere og trenere. Å forbedrekvaliteten av utdanning i sin helhet Å bidra til å øke antallet mennesker som er motivert til å bli en entreprenør Styrke oppmerksomheten blant skoleledelse og lærere på de opplæringskonseptene som er utviklet for bedre kvaliteten og tjenester gjennom å gjennomføre opplæring i entreprenørskapskompetanse for ansatte I voksenopplæring for å dyktiggjøre dem i å motivere deltakerne til å skape sin egen bedrift.

5 Disse målene er blitt innfridd gjennom en steg for steg tilnærming som involverer: Kartlegging av tilgjengelige konsepter I de ulike partnerlandene og identifisere eksempler på god praksis på Europeisk nivå. Deling av kunnskap innenfor partnergruppen. Utvikle utdanningsmoduler som læringsverktøy til støtte for utvikling av entreprenøriell kompetanse blant lærere I voksenopplæring gjennom å bruke innovative metoder og erfaring fra god praksis. Gjennomføre pilotopplæring av lærere for at de skal gå inn i rollen som lærere som igjen lærer opp andre lærere, veiledere og mentorer i videregående skole og fagopplæringsmiljøer i de respektive partnerlandene. Lærere fra alle 5 partnerland har lært opp ti eller flere lærere fra hvert land som videre vil, basert på sin sertifiseringsstatus vil være kvalifisert til å trene andre lærere og trenere. Validere/anerkjenne de gjennomprøvde modulene før de spres til andre miljø for videre bruk. Spredning av de anerkjente modulene til andre opplæringsmiljø i partnerlandene og i andre land I hele Europa. Etablere ECT Bruker Forum. Forventede sluttresultater Forventede sluttresultater for ECT er: Et opprettholdt ECT prosjekt gjennom integrering av aktivitetene gjennomført av partnerne utover prosjektets tidsspenn. Prosjekter innenfor EU's nasjonale program Integrering av programmet inn i videreutdanningssystemet for fremtidige lærere og inn I program som for eksempel felles sertifiseringsprogram (eksempel samarbeidet mellom Kilmarnock College, Skottland og Clusius College, Nederland) Akseptert som et fremtidig sertifiseringssystem på EU nivå. Partner organisasjoner Foundation for Women Entrepreneurs (Malta) En uavhengig, ikke kommersiell organisasjon, som arbeider for å fremme muligheter, bygge bevissthet/forståelse, gjennomføre trening og forskning innenfor feltet Entreprenøriell utvikling og bevisstgjøring blant kvinner og andre kjønnsrelaterte spørsmål.. Orgaisasjonen støtter også forsknings - og opplæringsinfrastruktur innenfor forskjellige områder, inkludert, men ikke begrenset av følgende områder: humaniora, samfunnsvitenskap, språk, forretningsledelse og andre felt knyttet til kunnskap. Dette skaper et marked for vurdering og evaluering og revisjon av andre kvinnebaserte initiativ og deres effektivitet innenfor en gitt kontekst. Organisasjonen har som formål å etablere samarbeidsregimer knyttet til å påpeke tilfeller av det en kan kalle ubalanse i likestillingsspørsmål og assistere disse samfunnene i å bygge bro mellom motsetningene, samtidig som de har en sterk tro på å styrke nettverkssamarbeid med samme type organisasjoner, institusjoner og/eller ikke offentlige organisasjoner i Europa og Nord Afrika.. Kompetansemegleren AS ( SkillsBroker Ltd) (Norge) Et aksjeselskap etablert i Selskapet tilbyr SMB og offentlige organisasjoner assistanse i strategisk kompetanseplanlegging og utvikling, (kartlegge, analysere, utvikle og delvis drive opplæringsprogram for SMB's basert på deres strategiske planer). Kompetansemegleren tilbyr ferdigutviklede men også skreddersydde opplæringsprogram for kunder. Bedriften designer nye prosjekter innenfor rammen av utdanning og opplæring så vel regionalt, nasjonalt som internasjonalt, samtidig som de har prosjektledelse for disse prosjektene med ansvar for å nå prosjektmålene. Kompetansemegleren as har deltatt i flere store nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter som å bla. Europrise ELS/EuroBusiness Language skills, ArtNet, SOFE Idea og nå ETC. 3

6 4 Kilmarnock College (Skottland) En videreutdanningsinstitusjon i Ayrshire med over studenter på fulltid, lokalsamfunn og skolerelaterte kurs. Vi har en stab på over 400 personer som gir kurs i samfunns og forretningsdrift, et bredt tilbud forretnings og ledelseskurs fra Bachelor, Master til nasjonalt diplomnivå. Kilmarnock College er et anerkjent senter for Britisk Institutt for ledelsesutvikling sine kurs og har nære forbindelser med handelskammeret og er en ledende partner i Ayrshire Turistutviklings konsortium som omfatter lokal turist og gjestebedrifter som vi samarbeider med i stor skala på ulike bedriftskurs og Ungt Entreprenørskapsprosjekter i Ayrshire området. Kilmarnock College var ledende partner i EQUAL programmet som ble etablert for å gi støtte til forretningsutviklingsprosesser og har oppnådd stor anerkjennelse for sin ledende rolle i Skottland knyttet til entreprenørskap og bedriftsutvikling. Reskilling and Information Centre (Czech Republic) Dette er en utdannings og rådgivningsinstitusjon. Blant de mange aktivitetene er forberedelsen og realiseringen av Europeiske prosjekt, hovedsakelig innenfor området humaniora/utvikling av human resources /menneskelige ressurser og utvikling av arbeidsplasser. Innenfor disse prosjektene har senteret mange regionale, nasjonale så vel som transnasjonale partnere fra like sektorer: lokale myndigheter skoler, utdanning, forskning og rådgivningsinstitusjoner, handelskammer eller utviklingsselskap. De siste 10 årene har senteret med suksess ledet mange prosjekter som har fått støtte fra så vel ulike EU fond som statlig støtte fra den Tsjekkiske republikk men også på transnasjonalt nivå som for eksempel EQUAL prosjekter, ESF prosjekter etc. Utdanningen og rådgivningstjenestene har som mål å nå brede lag av befolkningen som arbeidsledige, funksjonshemmede av ulik karakter, men også unge mennesker og skoleelever. Senteret har erfaringer ikke bare i prosjektledelse men også med praktisk utdanning/opplæring og rådgivning. Det kan tilby en rekke akkrediterte kurs for ulike målgrupper. Stichting Clusius College (Netherland) Et videreutdannings college litt nord for Amsterdam som tilbyr landbruksutdanning. Det har over 4000 fulltids studerende, to college for voksen fag og yrkesopplæring (MBO) og 8 colleges rundt i landet som søker å tilby utdanning til fag og yrkesopplæring på videregående junior nivå (VMBO). Clusius College MBO har utviklet coach og treningsprogram for Grønne/miljø entreprenører for å stimulere entreprenørskap i grønn sektor i Nord Holland. For å utvikle og forbedre entreprenørkompetansen til studentene ved Clusius College MBO student forretningsutviklingsuke har vært organisert med så vel Skotske og Hollandske studenter. MBO forretningsutviklingsuke for studenter tar sikte på å tilby gode impulser til studenter slik at de motiveres til å tenke entreprenørielt, innenfor en internasjonal setting som også gir dem merverdi.

7 De 4 utdanningsmodulene og manualen Partnergruppen har utviklet, designet og testet en håndbok/manual og en arbeidsbok for studenter innenfor følgende strategiske opplæringsområder: Sosial og kommunikasjonsmodul (utviklet av Stichting Clusius College) Denne modulen fokuserer på hvordan man kan bidra til å bli god på å formulere seg klart, argumentere/diskutere, forhandle, løse problemer, styrke sin selvsikkerhet, selvtillit, styrke troen på å kunne nå mål en har satt seg, vilje til å lære, lære å kunne ta ansvar for egne beslutninger, utøve selvkontroll, kunne lese & erkjenne omgivelsene sine og arbeide med informasjonsinnhenting og som informasjonsgiver. Ledelses og selvledelsesmodulen (utviklet av Kilmarnock College) Denne fokuserer på hvordan man bygger opp selvtillit, viser initiativ, loser problemer, tar avgjørelser, vurderer risiko, risikoeffekter, pålitelighet, teamledelse, organisering av arbeidsoppgaver, planlegging av aktiviteter, oppmuntre/overbevise og motivere andre til å trekke sammen og konfliktløsning. Markedsføingsmodul (utviklet av Foundation for Women Entrepreneurs) Denne fokuserer på hvordan gjøre kloke markedstilnærminger, vurderinger og utvikling av et marked til fordel for en selv, vurdering av konkurransefaktorer, prisdesign, presentasjon av kompetanse, skaffe seg oversikt over kompetanse en trenger for å håndtere og påvirke andre (partnere, klienter, kunder mv.), selvsikkerhet i markedet, nå de rette målgruppene, improvisere, opptre fleksibelt, respondere raskt på endring som skjer, kunne orientere seg også mot langsiktige mål og ha innsikt i kvalitetsfaktorer som gjelder for entreprenører. Kreativitetsmodulen (utviklet av Kompetansemegleren AS SkillsBroker Ltd) Denne fokuserer hvordan man kan tilstrebe originalitet, unikhet, bruke nye ideer, skape engasjerende utviklingsprosesser, være opptatt av fortløpende forbedringer, økt effektivitet, ukonvensjonell tenkning og ukonvensjonelle forbindelser knyttet til utvikling av nye ideer og informasjon om utviklingstrender i samfunnet, nye innsikter i problemer og nye måter å skaffe seg disse innsiktene på. Modulene har gitt brukerne kjennskap til og kunnskap om opplæring som er nødvendig for å kunne stå sterkere i en entreprenøriell hverdag og nå sine mål på en vellykket måte. Programstrukturen og de praktiske metodene vil gjøre deltakerne I stand til å få nye konkrete erfaringer og få ny innsikt i og ideer til sin egen profesjonelle tilnæring til sine utviklingsoppgaver. Modulene består av praktiske eksempler, øvelser, fortellinger, oppgaver og spill. Man kan også tilpasse det slik at man får en supplerende tilnærming til oppgaver, problemer og utfordringer man selv er opptatt av i hverdagen Manualen/håndboka gir metodisk støtte (instruksjoner for lærere, videre teoretisk belegg knyttet til de 4 modulene, informasjon, referanser, læringstips og pedagogiske aspekter) Innholdet er basert på resultatene av tidligere forskning som er gjennomført i partnerlandene og inkluderer erfaringsmateriell med gode praksiseksempler som er identifisert og hentet fra praktiske læringssituasjoner identifisert og brukt av prosjektpartnerne i EU landene 5

8 6 Kortsiktige & langsiktige målgrupper Programmets prinsipielle mål er å nå en høy present av målgruppen og å kommunisere ut programmets nytte og Verdi for fremtidige brukere/kunder. Målgruppene inkluderer følgende: Primærgruppen er - lærere, trenere, mentorer og voksenopplæringsstab Sekundærgruppen - studenter (voksne - yngre) i skolen eller i fremtidig utdanningssystem. Eksisterende entreprenører - for utvikling av sine entreprenørielle evner og anvendeligheten av denne kunnskapen knyttet opp til de teknologiske og organisatoriske endringene av fremtidens marked. Vordende entreprenører - som trenger fleksibel trening gjennom denne pålitelige kilden til kunnskapsbyggining og styrke deres tro på at det skal være mulig å implementere ideen sin i en passende bedrift. Ansatte i bedrifter - som ønsker å forbedre sine evner/talenter til å komme seg opp og frem i hierarkiet i sin nåværende jobb Mennesker - som er kommet i den alder, men at de er i ferd med å velge profesjon, vil gjennom ECT programmet kunne tilegne seg entreprenøriell kunnskap for å styrke og utvikle sin profesjonelle karriere med tanke på om de skal bli arbeidstaker eller arbeidsskaper i sin egen bedrift. Arbeidsledige mennesker for å gjøre dem bedre i stand til å bli inkludert og evt. re - inkludert i et aktivt produktivt arbeidsmiljø gjennom trening. Kvinnelige entreprenører som rammes av kjønnsdiskriminering. De kortsiktige målgruppene inkluderer trenere, lærere og mentorer. De vil få muligheter til å sammenlikne deres egen tilnærming og metoder gjennom å trene sammen gjennom å bruke programmets metodemateriale og til å utveksle erfaringer.. Disse målgruppene har vært involvert i alle nøkkelaktivitetene i ECT prosjektet. I begynnelsen jobbet de med å forske frem ulike eksisterende verktøyknyttet til entreprenørielle kompetanse innenfor voksenopplæring. Deretter var de involvert i utviklingen av de fire utdanningsmodulene (håndbok/manual og arbeidsbok). Den viktigste delen av deres involvering som deltakere i trening av trener kursene. De har også spilt en viktig rolle i valideringsprosessen som hadde som formål å validere/vurdere modulene som kvalitativt holdbare. Valideringsarbeidet foregikk i valideringspanel sammensatt av eksperter, brukere og trenerte/lærere for å styrke kvaliteten til modulene på både det nasjonale og det internasjonale nivå. De langsiktige målgruppene er voksenopplærere, institusjoner, nasjonale myndigheter og relevante grupper involvert i opplæring av lærere. Disse målgruppene vil skaffe informasjon om effekter/utbytte og resultater av prosjektet, inkludert de mulighetene til å spre virkningene til lovgivning, implementeringssystemer og opplæringsprogrammer. En av nytteeffektene vil også kunne være at disse politiske insitamentene og programmene blir inspireres til å skape relevante endringsprosesser. Bortsett fra disse vil de alltid ha en mulighet for å komme i kontakt med konkrete resultat av arbeid knyttet til enkeltmennesker. Samarbeidskompetanse og kommunikasjon er svært viktig å lære for alle unge mennesker som skal leve sammen i Europa. En setting hvor fem ulike land i Europa har arbeidet sammen om å sette sammen entreprenøriell, innovativ, kreativ/ nyskapende, samarbeidssøkende og kommuniserende kompetanse i et program, gjør at vi kan tilby en sterk og meget spennende og interessant utdanningspakke som vil kunne dekke et fremtidig kompetansebehov på flere samfunnsarenaer.

9 Hovedbegivenhetene (September Oktober 2010) Hovedbegivenhetene organisert for å tilrettelegge for gjennomføring av de overnevnte omfatter: 1st Styringsgruppemøte (Nederland) 2nd Styringsgruppemøte (Kilmarnock, Skottland) 3rd Styringsgruppemøte og sertifisering av og gjennomføring av opplæring av lærere/trening av trenere (Malta) Oktober 2009 Styringsgruppemøte Pilotkurs i alle partnerland (Februar - Mars 2010) 4th Styringsgruppemøte (Norge) Validering av produktene (Kurs, Håndbok & Arbeidsbok) i partnerlandene 5th Styringsgruppemøte og avsluttende spredningskonferanse (Tsjekkia) Oktober 2010 Oppfølgende spredningsaktiviteter i partnerlandene Training of trainers ECT Brukerforum etableres innenfor EINET Network Pilot courses 7

10 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene Norge våre lærer du å kontrollere kroppen og får erfaring og kunnskap om hvordan overvinne utfordrende situasjoner. Hastighet, spenning og risikotoleranse er også en naturlig del av aktiviteten vår. 8 Oppdag det vakre gjennom friluftslivsaktivitet! Rocks'n Rivers organiserer og leder friluftslivsaktiviteter i den nordlige delen av Norge og er lokalisert i Engavågen, like nord for Polarsirkelen. Vi er omgitt med majestetisk natur som også omfatter høye fjell, fjorder og en stor isbre som nabo. Vi organiserer og veileder kajakkturer, turer på isbreen, i grotter og ulike fjellturer. Om vinteren arrangerer vi skiskole I Glomfjord. Alle turene våre er tilpasset kundenes ønsker. Vi arrangerer turer for turister, forretnings og ledelsesgrupper, turoperatører og enkeltpersoner. I løpet av aktivitetsperioden kan kundene oppleve den fantastiske stillheten i norske fjorder og i fjellet. De kan oppleve lange og solfyllte dager midnattsol om sommeren og fra blålys til mørke om vinteren. Gjennom R&R vil dere kunne oppleve det vakre gjennom våre friluftslivsaktiviteter. Rocks'n Rivers har som formål å formidle glede og skape entusiasme i mennesker, så vel som å utvikle vekst i Nordland gjennom en kreativ bruk av naturen vår blant annet gjennom å tilby friluftslivsaktiviteter. Vi ønsker å skape en positiv relasjon mellom lokalsamfunn og resten av verden. Det er et positiv samsvar mellom friluftsliv og mental helse. Fellesskap er en annen viktig faktor i på turene i det det skaper god stemning, sosialt samvær og har i seg elementer av lek og kreative aktiviteter: Mennesker har i dagens samfunn virkelig bruk for positive utfordringer og det er jo bare en opplevelse med litt regn i ansiktet og å fryse litt. Gjennom friluftslivsaktivitetene Siden Rocks'n Rivers startet har vi opplevd stødig vekst. De har ansatt 2 ekstra guider gjennom høysesongen hvorav en av dem er tilgjengelig på kort varsel året rundt. Bedriften har fått mye god oppmerksomhet det siste året noe som har fort til en ytterligere vekst i kundeporteføljen i regionen. R&R's verdigrunnlag er basert på god og trygg service, høy grad av integritet og et ønske om å prege arbeidet med dyktighet og innsikt. Den daglige lederen Anne Maria Leune er 26 år gammel og flyttet til Norge fra Nederland i Hun studerte idrett og friluftsliv I Nederland og I Norge og ble tidlig en friluftlivsleder og isbrefører. Etter å ha deltatt og gjennomført Europrise programmet som er et opplæringsprogram for entreprenørtalenter i regi av Kunnskapsparken Bodø, Handelshøgskolen Bodø og Kompetansemegleren as i , etablerte hun Rocks'n Rivers i Hun drives av et sterkt ønske om lykkes og karakteriseres som modig, er flink til å omstille seg til et marked som stadig er i utvikling og dette gjør hun ved å utvikle bedriften sin på en nyskapende kreativ måte. Hun tror at dette vil være til det beste for bade henne selv, bedriften og for utviklingen av lokalsamfunnet. I alt dette ønsker hun å kunne ta del I alt det positive som er skapt rundt bedriften og lokalsamfunnet

11 Scotland Den ledende skotske entreprenør Ayrshire entreprenøren Sir Tom Hunter Sir Tom, som ble født 6 May 1961 i New Cumnock, Ayrshire, mottok nylig en Æresdoktor tittel fra Paisley University. Sir Tom fikk opprinnelig sin fremtredende posisjon gjennom Sports Division, som han bygde opp fra ingenting til å bli en av de største sportsdetaljister over en periode på 18 år, med ansatte knyttet til over 250 butikker. Han solgte bedriften sin i 1998 for ca 3 milliarder kroner. I 2001 etablerte han West Coast Capital (West Coast), et privat aksjeselskap og siden da har oppnådd et formidabelt overskudd på over 40 milliarder kroner. Hovedsakelig gjennom å investere i detaljhandel, eiendom og fritidsaktiviteter har hans private aksjeselskap tatt en aktiv rolle i identifisering av, investering i og ledelse av hovedaktiviteten best kjent som opplevelses kapitalisme. Som en veiledende hovedaktør, søker West Coast å blinke inn investeringer i bedrifter med sterk ledelsesteam som er i stand til omsette aktivitetene i god og varig vekst. Innenfor West Coast investeringsportefølje, har Sir Tom kontroll på en mengde detaljist og eiendomsstyrer som gir strategisk og målrettet rådgivniong til ledelsesteamene. Sir Tom er en lidenskapelig støttespiller for andre entreprenører og er svært opptatt av å gjøre Skottland til en mer entreprenøriell nasjon. Han fortsetter å bruke mye tid, penger og energi å samarbeide med utdanningsorganisasjoner og andre entreprenører for å fremme deres sak og er nylig avgått leder av Entrepreneurial Exchange Sammen med sin kone Marion, etablerte Sir Tom Hunterstiftelsen I 1998, et filantropisk venture selskap som målretter sine investeringer I utdanning og entreprenørsatsing over hele Skottland. Siden starten har de investert, eller forpliktet seg til å investere nærmere 400 millioner kroner I nasjonale program som har som mål å skape en sterkere entreprenøriell ånd i Skottland, spesielt blant unge mennesker. I tillegg investerer Hunterstiftelsen i Afrika for å utvikle lokalsamfunn til å ble selvforsynte og selvforsørgende med utdanning: Dette er en nøkkel faktor i deres investeringer Sir Tom er direktør for Princes Scottish Business Youth Trust (PSYBT) og Schools Enterprise Scotland hvor han ledet en 60 millioner kroners finansieringskampanje for å tilby en entreprenøropplæring for alle skotske grunnskkolebarn. Han er også tillitsmann for Carenegie Forvaltningsselskap for universitetene i Skottland og formann i Ønsk deg noe stiftelsen I Skottland. 9

12 Nederland I prosjektet Groen Ondernemerschap (Grønt Entreprenørskap, Equal ) utviklet vi en treningsmodell vi kalte 'Personlig entreprenøriell effect som ble tilbudt og gitt til entreprenører som hadde vært i gang med egen bedrift over noen år og møtt problemer. Dette treningsmateriellet var basismateriellet i dette prosjektet. Erfaringene fra 2 av dem er beskrevet på prosjektets webside Carole Modderman, - fotograf: ''Ofte tror du at du som entreprenør er den eneste som har ubesvarte spørsmål om visse spørsmål som er knyttet til driften av en bedrift. Gjennom treningsøktene ble det klart for meg at alle entreprenører har slike spørsmål, usikkerhetsopplevelser og problemer. Gjennom å lytte nøye til hverandre kjente vi igjen mønstrene i våre felles problemstillinger og lærte mye av hverandre. Jeg anbefaler denne typen trening for alle entreprenører. Jan de Vries, som er entreprenør for en landskapsbedrift sier: 'GO- trening gjorde meg bevisst på nødvendigheten av å gjøre forretningsadministrativ e oppgaver til bestemte tider.. Jeg pleide å gjøre disse oppgavene når jeg hadde tid, om kveldene eller i tider det var lite andre oppgaver. Resultatet var at kundene mine måtte vente svært lenge på anbud og faktura. Takket være denne treningen har jeg forbedret både mine rutiner og kvaliteten i forretningsdriften i sin helhet. 10

13 Malta Gode praksiseksempler på oppstart av bedrift Vista Coop ble etablert i 2003 med et formål basert på de fellesskapsverdiene vi har i et samfunn, med spesiell vekt på selvhjelp og sosialt ansvar. Denne fellesskapsbevegelsen er basert på de syv verdiene som er innbakt i erklæringen til International Cooperative Alliance som bla. er samfunnshelse og samfunnsutvikling. Inspirert av disse sosiale aspektene, etablerte Vista Coop sammen med medlemmer med akademisk bakgrunn og erfarne i arbeidslivet og som foreldre, etablerte sine egne bedriftsmål som er Educare (omsorgslære), Edutainment (underholdningslære) and Child Development (barnelære). Vista Coop har vært aktivt involvert i flere prosjekter som for eksempel Scoops (kupp) og andre forsknings og opplæringsprosjekter. Hovedaktiviteten i Vista Coop siden oppstart har vært Kidstart Sommer Klubb. Hver sommer får 600 barn inkludert de med særskilte behov/funksjonshemninger i alderen 2 15 år tilbud om å delta på Kidstart for å lære gjennom varierte lek og moroaktiviteter I et 8 ukers program i en trygg og inkluderende atmosfære i offentlige skolefasiliteter. I løpet av de siste årene har erfaringene med Kidstart vært svært vellykket. Dette bekreftes gjennom de positive tilbake meldingene gitt av foreldre, barn /deltakere og stab og populariteten og tilliten til tiltaket har økt hvert eneste år. Foreldre bruker dette tilbudet år etter år og de tar til orde for å utvide tilbudet til å omfatte hele året og ikke bare sommermånedene. Dette har inspirert Vista Coop til å starte opp et prosjekt som har som mål å synliggjøre gode eksempler på barnetilsynsaktiviteter som er nyttige for barn og som også støtter foreldre som er i arbeid, i utdanning og foreldre som er i en arbeidssøker posisjon gjennom å etablere et helårig tilbud Kidstart tilbud. Vi gjør her oppmerksomme på at dette skjer i et land hvor barnehage ikke er et satsningsområde. Kidstart kan nærmest sammenlignes med et norsk barnehagetilbud. Drevet av sosiale behov og med erfaringer fra mange ulike samfunnsområder, gjennomførte Vista Coop et forskningsarbeid over en periode på 4 år, knyttet til behovet for et kvalitetspreget, rimelig og inkluderende barneomsorgstilbud, som er blitt tilpasset behovene til barna, og deres foreldre som aktører I samfunnsutviklingen. 11

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1008/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 22 Prosjekt nr: 1018-02 Prosjekt tittel:

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Evaluering av Norsk Folkehjelps

Evaluering av Norsk Folkehjelps Mary Dupont og Jon Are Lian Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Mary Dupont og Jon Are Lian Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Kompetanseprofil Innhold: side nr Å styre egen utvikling... 4 Prosess og historie... 5 Mulig bruk... 6 Organisasjon og struktur... 6 Holdninger og verdier... 8 Kompetanseutvikling...

Detaljer