NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET"

Transkript

1 NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver: Multiconsult AS Prosjektansvarlig: Geir Gaarder Prosjektmedarbeider(e): - Kontaktperson hos oppdragsgiver: Kjetil Mork Referanse: Gaarder, G Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planlagt kraftstasjon ved Suppam i Leikanger kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010: s. + vedlegg Referat: Det er planer om utnytting av vannkrafta i Grindselva og Henjaelva i Leikanger kommune. Kraftstasjon er i den forbindelse aktuelt å plassere på Suppam (Suphamar) ved fjorden noe vest for vassdraget. Her er det tidligere kartlagt flere verdifulle naturtyper, samt at det ligger et naturreservat oppe i lisida. For nærmere å klarlegge naturverdier og behov for hensyn til disse ble det høsten 2009 gjort en supplerende kartlegging i området. Resultatene viser at tidligere verdier knyttet til engsamfunn i området stort sett har gått tapt som følge av gjengroing, mens det fremdeles er klare kvaliteter knyttet til styvingstrær og varmekjær edellauvskog. Disse planlagte tiltakene vil komme innenfor naturtypelokalitet BN Suphamar, av verdi svært viktig - A. På grunnlag av revidert verdivurdering (Gaarder 2010) betraktes verdiene der nå i første rekke å være knyttet til forekomsten av styvingstrær av ask og i vesentlig mindre grad knyttet til slåttengene i området (dette i motsetning til enkelte tidligere vurderinger som er gjort av området). Det planlagte tiltaket vil medføre inngrep i marka og føre til at arealet med slåtteeng blir redusert. Det er også mulig, men ikke sikkert, at enkelte styvede asketrær blir skadd eller drept under anleggsarbeidet. Slik planene nå er kjent, antas ikke edellauvskogen ovenfor slåtteenga å bli påvirket av tiltaket. Siden slåtteenga har begrenset verdi og er i gjengroing, og få eller ingen styvede asketrær blir berørt, antas denne delen av vannkraftprosjektet isolert sett å ha små til middels negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Verdien til naturtypelokaliteten vil ikke bli endret som følge av tiltaket. Hvis kompenserende tiltak i form av styving av nye og gamle asketrær i området blir gjennomført, så vil konsekvensene bli redusert til små til ingen negative konsekvenser.

2 2 Innhold 1 Innledning Metode Resultater Kunnskapsnivå Avgrensning av undersøkelsesområdet Naturmiljøet i utredningsområdet Vurdering av verdi Beskrivelse av verdifulle enkeltlokaliteter Rødlistearter Samlet verdivurdering Mulige konsekvenser Avbøtende og kompenserende tiltak Usikkerhet Kilder Vedlegg... 13

3 3 1 Innledning Det er planer om å utnytte flere vassdrag på nordsiden av Sognefjorden i Leikanger kommune til kraftproduksjon, inkludert Grindselvi litt vest for Leikanger sentrum. I den forbindelse er det aktuelt med en kraftstasjon ute på Suppam (Suphamar), nær fjorden litt vest for Grinde. Her er det tidligere kartlagt flere verdifulle naturtyper, med kvaliteter knyttet til både artsrike engsamfunn (slåtteenger/naturbeitemarker), styvingstrær (særlig ask, dels alm) og varmekjær edellauvskog (Bøthun 2003). Det er da også opprettet et større edellauvskogsreservat i nærområdet, kalt Kvinnafossen. Som følge av disse verdiene har det vært behov for både en mer detaljert kartlegging i nærområdet til aktuell kraftstasjon, samt supplerende vurderinger av verdiene i området. En befaring ble derfor utført og resultatene fra dette er gjengitt her. Denne rapporten inneholder ingen oversikt over planene eller noen samlet presentasjon av naturverdiene som kan berøres av tiltaket, men konsentrerer seg om verdiene innenfor avgrenset undersøkelsesområde, se figur 3.1. Det kan nevnes at det allerede er innarbeidet enkelte konfliktdempende tiltak i prosjektet. For å redusere de fysiske inngrepene i terrenget er kraftstasjonen flyttet inn i fjellet og tilknytting til eksisterende nett vil være med kabel i sjakt opp fra stasjonen til kote 200 (Kåre Fosse pers. medd.). Kåre Fosse og Jacob Horrnes, Sognekraft takkes for kommentarer til rapportutkastet samt informasjon om prosjektet.

4 4 2 Metode Dette er en tilleggsrapport til selve konsekvensutredningen for tiltaket, og rapporten inneholder derfor ingen fullstendig konsekvensutredning, men generell metodikk for verdisetting følger Håndbok 140 fra Statens vegvesen (2006). I tillegg kommer mer spesifikt Direktoratet for naturforvaltning (2007) sin håndbok for kartlegging av naturtyper, samt rødlistearter basert på Kålås et al. (2006). Det er gjort en sjekk av sentrale databaser om det skal foreligge nye naturfaglige opplysninger fra området. Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2010) inneholder flere lokaliteter og et naturreservat er opprettet i nærområdet, se vedlegg og figur 1. Artskartet (Artsdatabanken 2010) inneholder få relevante funn og da primært innsamlinger som ble gjort av rapportforfatteren under den tidligere naturtypekartleggingen i kommunen. Verdivurdering Tabell 2.1 Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi, basert på Statens vegvesen (2006). Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper DN-håndbok 13; Kartlegging av naturtyper DN-håndbok 11; Viltkartlegging DN-håndbok 15; Kartlegging av ferskvannslokaliteter Naturtyper som er vurdert som svært viktige (verdi A) Svært viktige viltområder (vekttall 4-5) Ferskvannslokaliteter som er vurdert som viktige (verdi A). Naturtyper som er vurdert som viktige (verdi B og C) Viktige viltområder (vekttall 2-3) Ferskvannslokaliteter som er vurdert som viktige (verdi B og C) Andre områder Rødlistearter Norsk rødliste 2006 (Kålås et al. 2006) (www.artsdatabanken.no) Viktige områder for : Arter i kategoriene kritisk truet og sterkt truet. Arter på Bernliste II Arter på Bonnliste I Områder med vegetasjonstyper i kategoriene akutt truet og sterkt truet. Viktige områder for: Arter i kategoriene sårbar, nær truet eller datamangel. Arter som står på regional rødliste Andre områder Truete vegetasjonstyper Fremstad og Moen 2001 Områder med vegetasjonstyper i kategoriene noe truet og hensynskrevende Andre områder Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder Direktoratet for naturforvaltning Inngrepsfrie områder (uavhengig av sone) i kommuner og regioner med lite rest-inon Inngrepsfrie naturområder ellers Ikke inngrepsfrie naturområder Sammenhengende inngrepsfrie områder fra fjord til fjell, uavhengig av sone. Villmarkspregede områder.

5 5 Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil: Liten Middels Stor Datagrunnlag Datagrunnlaget blir klassifisert på en firedelt skala; 0 ingen data 1 mangelfullt 2 middels 3 - godt 3 Resultater 3.1 Kunnskapsnivå Kunnskapsnivået vurderes som ganske godt (et klart nivå 2). Kjennskapen til verdifulle naturtyper og viktige organismegrupper som karplanter antas å være god. Det er også noe kunnskap om andre viktige grupper som lav, moser og sopp. Derimot er det lite kunnskap om virvelløse dyr, og området har også et visst potensial for spesielle arter i andre grupper (som sopp) som kan være oversett. Generelt skaper det gunstige klimaet i denne fjordlia muligheter for funn av uventede arter, noe tidligere påvisning av den overveiende tropiske arten askeglye Collema leptaleum ved Hella litt lenger vest er en god dokumentasjon på (dette er eneste kjente forekomst av denne arten i Europa, og det er grunn til å anta at det er snakk om en naturlig hjemmehørende art her). 3.2 Avgrensning av undersøkelsesområdet Bare antatt nærområde til planlagt kraftstasjon er undersøkt, se figur 3.1 under.

6 6 Figur 3.1 Undersøkelsesområdet vist med rød, heltrukken strek. Grønn strek i overkant viser grenser for Kvinnafossen naturreservat. Basert på kart tatt fra GisLink. 3.3 Naturmiljøet i utredningsområdet Området ligger sør- til sørvestvendt i ei ganske bratt fjordli. Klimaet i denne fjordlia har trolig i norsk sammenheng en noe spesiell og uvanlig gunstig kombinasjon av milde vintre, varme somre og samtidig moderate fuktighetsforhold. Berggrunnen i området er i utgangspunktet nokså fattig, men topografi og klima medfører likevel at mange kravfulle arter opptrer, også noe kalkkrevende arter. Innenfor avgrenset område er det en mosaikk av strandberg mot sjøen, gjengroende enger og hagemark/lauvenger samt varmekjær lauvskog med spredte berghamre. I tillegg kommer menneskelige inngrep i form av riksvegen, den gamle ferdselsvegen (som gror igjen), kraftlinje, gjerder (inkludert et høyt hjortegjerde mot utmarka og gamle steingarder) mv. Generelt framstår området som et gammelt, tradisjonelt fjordkulturlandskap i gjengroing.

7 7 4 Vurdering av verdi 4.1 Beskrivelse av verdifulle enkeltlokaliteter Tre relevante lokaliteter er på forhånd kjent i og nær inntil undersøkt område. Tekst og avgrensning av disse er vist i vedlegget. Her følger bare enkelte supplerende opplysninger basert på det nye feltarbeidet og ingen ny, revidert omtale. Oppgitt nummer tilsvarer det som blir brukt i Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2010). BN Blåfjell Naturtype: Rik edellauvskog Verdi: Svært viktig - A Vernestatus: Ingen spesielle restriksjoner kjent Kilde: Naturbase (basert på Bøthun 2003), feltarbeid Geir Gaarder Lokalitetsbeskrivelse: Supplement: Under feltarbeidet i 2009 ble det ikke gjort nye, interessante artsfunn innenfor lokaliteten. Det kan nevnes at typiske edellauvskogsarter som kjempesvingel, skogsvingel og myske ble funnet i kantsoner ned mot lauvenga/slåtteenga og at vegetasjonen generelt var ganske rik. I tre- og busksjiktet forekommer en del både alm, ask og hassel, samt innslag av eik og lind. Enkelte av almetrærne er ganske grove. I tillegg kantsonearter som kransmynte. Videre ble flere vanlige arter i lungenever-samfunnet funnet, som vanlig blåfiltlav, skrubbenever, kystnever og fløyelsglye. På marka ble bl.a. krittvokssopp funnet. Enkelte læger opptrer, inkludert en morken almelåg. Et par grantrær er plantet her. Verdivurdering: Tidligere oppgitt verdi som svært viktig A opprettholdes. De mest artsrike delene av lokaliteten ligger nok litt lenger opp i lia, særlig innenfor det nye naturreservatet, men det er også klare verdier knyttet til edellauvskogen innenfor undersøkt del.

8 8 Figur 4.1. Tidligere avgrensede naturtypelokaliteter opprettholdes, men det foreslås her en mindre justering av grensene mellom dem. Edellauvskogen innenfor lokalitet Blåfjell utvides noe mot sørøst, på bekostning av slåtteenger og lauvenger innenfor lokalitet Suppam/Suphamar. Nytt forslag er vist med rød strek (bare rød strek mot sørvest og sørøst er relevant, da Blåfjell-lokaliteten fortsetter videre mot nordvest og reservatet starter i nordøst). Figur 4.2. Rik edellauvskog med alm, hassel mv i det nordøstre hjørnet av undersøkt areal, innenfor naturtypelokalitet Blåfjell.

9 9 VV Kvinnafossen Naturtype: Rik edellauvskog Verdi: Svært viktig - A Vernestatus: Naturreservat Kilde: Se grunnlagsdata for reservatet Lokalitetsbeskrivelse: Det er ikke grunnlag for å gjøre endringer i beskrivelser av lokaliteten basert på feltarbeidet i Verdivurdering: Lokaliteten er ikke direkte verdisatt som naturreservat, men det er ingen tvil om at en her snakker om en lokalitet med en klar verdi som svært viktig - A. Bare det store antallet rødlistearter, inkludert flere regionalt sjeldne arter, forsvarer dette. BN Suppam (Suphamar) Naturtype: Slåtteeng (30%?), lauveng (30%), annen mark (minst 30%) Verdi: Svært viktig - A Vernestatus: Ingen spesielle restriksjoner kjent Kilde: Naturbase (basert på Bøthun 2003), feltarbeid Geir Gaarder Lokalitetsbeskrivelse: Supplement: Under feltarbeidet i 2009 ble det ikke gjort nye, interessante artsfunn innenfor lokaliteten. Pelskjuke (VU) som er kjent fra lokaliteten ble ikke oppdaget på aktuelle asketrær (det er snakk om et par ti-talls trær) innenfor de delene av lokaliteten som ble oppsøkt, men det forekommer flere egnede trær for arten også her. Det samme gjelder for enkelte andre interessante rødlistearter, som indigobarksopp (NT). Litt lungenever-samfunn på trærne, med arter som vanlig blåfiltlav og skrubbenever. Slåtteengene, som tidligere har hatt størst fokus i verdiog typesammenheng, bærer derimot i stor grad preg av å være i gjengroing, samtidig som de, i det minste innenfor undersøkt areal, virket noe oppgjødslet. De har mye sølvbunke, hundegras og engkvein og bare små forekomster av tørrengarter som gjeldkarve samt smalkjempe og prestekrage. Verdivurdering: Tidligere oppgitt verdi som svært viktig A opprettholdes. Verdiene som slåtteeng antas å være begrenset og gir neppe grunnlag for høyere verdi enn viktig B i beste fall, dels som følge av tidligere gjødsling, samt ikke minst omfattende gjengroing i nyere tid. Hovedbegrunnelsen for verdien er derimot som før forekomsten av styvede asketrær (og enkelte almetrær) i et klimatisk meget gunstig område som gir grunnlag for forekomster av flere nasjonalt sjeldne og dels ganske høyt rødlistede arter. Enkelte slike er påvist allerede, og det er potensial for flere.

10 10 Figur 4.3. Middelaldrende styvingstrær av ask i forgrunnen, på begge sider av hjortegjerdet, samt eldre styvingstrær av alm i bakgrunnen. Bildet er tatt med utgangspunkt i den gamle ferdselsvegen og mot sørøst. 4.2 Rødlistearter Bortsett fra edellauvtreet alm med rødlistestatus nær truet (NT), er det ikke kjent konkrete artsfunn av rødlistearter innenfor undersøkt areal. Det er likevel et klart potensial for slike, kanskje særlig blant sopp (både vedboende som pelskjuke og indigobarksopp og marklevende bl.a. knyttet til rike hasselkratt og eik) og insekter (både arter knyttet til gamle styvingstrær og rik edellauvskog, samt varme kantsoner mer generelt). 4.3 Samlet verdivurdering Den planlagte kraftstasjonen vil ligge i et område med generelt store naturverdier med høye konsentrasjoner av kravfulle og rødlistede arter og verdifulle naturtyper. Verdien for dette landskapet samlet sett må helt klart vurderes som stor. Det undersøkte arealet utgjør bare en liten del av dette landskapet av stor verdi. Det ligger godt plassert innenfor det (i østre del) og innehar flere av de typiske kvalitetene for området, som styvede asketrær og rik edellauvskogsvegetasjon. Det er ikke kjent spesielle kvaliteter som mangler i andre deler av området, og det er ikke spesielt godt utviklede forekomster av styvingstrær eller edellauvskog her, bare svakt til middels godt utviklede forekomster og hittil med begrenset kjent forekomst av rødlistearter.

11 11 Figur 4.4. Beitemarka (tidligere slåtteeng) med spredte einerbusker og styvingstrær. Preget av manglende hevd og gjengroing begynner å bli tydelig her, selv om grunnlendt, mager mark medfører at det i første omgang er snakk om mest høyt gras og kratt og i liten grad trær som vandrer inn. 5 Mulige konsekvenser De planlagte tiltakene vil komme innenfor naturtypelokalitet BN Suphamar, av verdi svært viktig - A. På grunnlag av revidert verdivurdering (Gaarder 2010) betraktes verdiene der nå i første rekke å være knyttet til forekomsten av styvingstrær av ask og i vesentlig mindre grad knyttet til slåttengene i området (dette i motsetning til enkelte tidligere vurderinger som er gjort av området). Det planlagte tiltaket vil medføre inngrep i marka og føre til at arealet med slåtteeng blir redusert. Det er også mulig, men ikke sikkert, at enkelte styvede asketrær blir skadd eller drept under anleggsarbeidet. Slik planene nå er kjent, antas ikke edellauvskogen ovenfor slåtteenga å bli påvirket av tiltaket. Siden slåtteenga har begrenset verdi og er i gjengroing, og få eller ingen styvede asketrær blir berørt, antas denne delen av vannkraftprosjektet isolert sett å ha små til middels negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Verdien til naturtypelokaliteten vil ikke bli endret som følge av tiltaket. Hvis kompenserende tiltak i form av styving av nye og gamle asketrær i området blir gjennomført, så vil konsekvensene bli redusert til små til ingen negative konsekvenser.

12 12 6 Avbøtende og kompenserende tiltak Generelt vil det være en stor fordel om en unngår alle former for inngrep fra den gamle ferdselsvegen og videre oppover lia. Videre vil det være en klar fordel om færrest mulig og helst ingen styvingstrær av ask blir drept eller alvorlig skadet. Dette gjelder også selv styvingstrær av ganske små dimensjoner. I tillegg til dette vil følgende være positivt: - Unngå at fremmede arter får etablere seg i området som en følge av tiltaket, verken på grunn av aktiv innførsel (dvs tilplanting) eller passivt (som følge av at jord blir flyttet på, mineraljord blottlagt og dermed attraktiv etableringssted for nye arter mv). - Aktiv tilplanting av asketrær på og inntil kraftstasjonstomta, samtidig som disse og helst også eksisterende gamle styvingstrær i nærområdet blir styvet regelmessig og på tradisjonell måte. Styvingen av ask har stort sett opphørt i distriktet og dette er en viktig årsak til at for eksempel pelskjuke er regnet som en truet art. - Etablering og aktiv, tradisjonell hevd av urterike slåtteenger på og inntil kraftstasjonstomta, der naturlig hjemmehørende arter for engsamfunn i området blir etablert/fremmet. Også slike miljøer er det stor mangel på i distriktet. 7 Usikkerhet Graden av usikkerhet er omtalt for temaene: feltregistrering og vurdering av verdi. Registreringsusikkerhet Feltbefaringen ble gjennomført på et ganske godt egnet tidspunkt for å fange opp både naturtyper, karplanter, lav, moser og dels sopp. Både størrelsen og variasjonsbredden i miljøer og artsmangfoldet virker samtidig begrenset, og området har også tidligere vært undersøkt av samme person (men da ikke like grundig). Usikkerhet i verdi Det er tidligere gjort verdivurderinger av området som i stor grad er opprettholdt og som vurderes som relativt klare og godt begrunnet. Usikkerheten i verdi vurderes derfor å være liten for området som helhet. Metodisk er det derimot noe vanskeligere å gjøre isolerte verdivurderinger for små delområder, da det i liten grad eksisterer retningslinjer for dette.

13 13 8 Kilder Artsdatabanken Artskart. Bøthun, S.W Biologisk mangfald i Leikanger kommune. Aurland Naturverkstad rapport nr Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2007: vedlegg. Direktoratet for naturforvaltning Naturbase dokumentasjon. Biologisk mangfold. Arealis-prosjektet. Internett: Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) Norsk Rødliste Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway. Statens vegvesen Håndbok 140. Konsekvensanalyser. 292 s. Vedlegg Utskrifter av tidligere innlagte lokaliteter i Naturbase følger her.

14 14

15 15

16 16

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv.

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. 312 Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø Karl-Otto Jacobsen Geir Arnesen Trond Vidar Johnsen NINAs publikasjoner

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer