Nystrandvegen i Porsgrunn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nystrandvegen i Porsgrunn kommune"

Transkript

1 Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning, notat Dato: Miljøfaglig Utredning AS Organisasjonsnr.: MVA Hjemmeside:

2 2 NYSTRANDVEGEN NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver: Rambøll Kontaktperson hos oppdragsgiver: Geir Langelo Lillian Beate Risvaag Referanse: Fjeldstad, H Registreringer av naturmangfold ved planlagt vegomlegging på Nystrandvegen i Porsgrunn kommune. Miljøfaglig Utredning notat Referat: Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med en planlagt vegomlegging på Nystrandvegen i Porsgrunn kommune. Det ble registrert to nye naturtyper i området. I forbindelse med en eventuell utbygging bør det tas hensyn slik at inngrep i verdifulle naturtypelokaliteter blir begrenset og at ikke svartelistede arter spres ved masseforflytning. 1 Innledning Udersøkelsesområde samt utbyggingsplan Naturmangfold Fremmede arter Naturtyper Sårbarhet Kilder... 11

3 3 1 Innledning På oppdrag fra Rambøll har Miljøfaglig Utredning AS utført en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om vegomlegging på Nystrandvegen i Porsgrunn kommune. Utbedringene gjøres for å legge til rette for en gang/sykkelveg på strekningen. Figur 1 Eika med verdi viktig (B) der det kan oppstå konflikter ved anlegging av gang/sykkelveg.

4 4 2 Undersøkelsesområde samt utbyggingsplan Området ligger langs Nystrandvegen (Fv30) sør for Eidanger prestegård. Vegen går i dette området gjennom spredt boligbebyggelse. Bebyggelsen er forholdsvis tett på nordsiden av vegen, mens det på sørsiden er få boliger/hytter. Planene går ut på å legge G/S-vegen langs nordsiden av eksisterende veg, mens fylkesvegen legges delvis på fylling på sørsiden. ± Eidanger E18 30 prestegård Herregårdsbekken Nystrand barnehage E18 30 Olavsberget 30 Eidangerfjorden Figur 2 Planområdet slik dette kommer fram av planene til Statens vegvesen. Figur 3 Foreløpige planer der fylling er markert med gult (Statens vegvesen 2015)

5 5 3 Naturmangfold Berggrunnen i dette området består av sandstein i øst og noe kalkstein helt i vest. Det er mye løsmasser i området, i øst dreier dette seg om sand og grusavsetninger (elveavsetninger) og østover er det i løsmassekartet fra NGU markert som havavsetninger (leire). Ved befaring ble det imidlertid registrert mye grus og sand også mot øst og ned mot stranda. Noe berg stikker fram i den vestre delen av undersøkelsesområdet og spesielt nord for riksvegen. Det er tidligere registrert to naturtypelokaliteter i sjøen inntil utredningsområdet fra utløpet av Herregårdsbekken og mot vest. Dette er bløtbunnsområder i strandsonen og de er gitt verdien lokalt viktig (C) (Naturbase 2015), se figur 8. Nord for området er det registrert en rik edelløvskog av i verdi svært viktig (A) med bl.a hule eiker. Gjennom artsobservasjoner er det tidligere registreringer av rødlistearten ask (NT) fra området. Funn av rødlistede lav på eik er åpenbart feillokalisert på kartet ettersom det i stedforklaringen henvises til eikene vest for Eidanger prestegård (figur 4). Området har spesielt store verdier knyttet til edelløvskog og særlig til store gamle grove eiker med en rik epifyttflora og insektsfauna omkring Eidanger prestegård (figur 4). Planområdet ble oppsøkt den Under befaring ble det registrert en stor eik nord like nord for vegen (lokalitet 1) av verdi viktig (B). Nærhet til andre miljøer med store gamle eiker er viktig for verdivurderingen av denne eika. På sørsiden av vegen ble det registrert en erstatningsbiotop, artsrik vegkant med verdi lokalt viktig (C) med overgang mot en smal sone med fragmenter av strandeng, men denne ble vurdert for smal og påvirket til å bli utfigurert som egen naturtypelokalitet. Ellers ble det registrert flere forekomster av yngre asketrær (NT) langs vegen. Figur 4 Verdier knyttet til gamle eiketrær er stort i området. Ved Eidager prestegård står bl.a. en allé med grove gamle eiker. Foto: Helge Fjeldstad

6 6 Figur 5 Middels gammel eik (lokalitet 1) som kan komme i noe konflikt med planene. Foto: Helge Fjeldstad Figur 6 Vegen går like i overkant av stranda. En artsrik seminaturlig eng (lokalitet 2) strekker seg fra stranda og opp mot beltet med buevinterkarse (gule blomster). Foto: Helge Fjeldstad

7 7 Figur 7 Smal sone med fragmenter av strandeng videre mot øst, ble vurdert for liten som egen lokalitet. Foto: Helge Fjeldstad

8 8 4 Fremmede arter Av svartelistearter er det fra før gjort noen registreringer, men stedsangivelsen er mangelfull (Artsdatabanken 2015). Under befaringen ble det registrert fremmede arter som hagelupin (SE) og parkslirekne (SE), rynkerose (SE), russekål (HI) og syrin (HI). I forbindelse med utbygging er det viktig å ikke spre fremmede arter til andre lokaliteter ved masseforflytninger. Figur 8 Svartelistearter registrert i området, hagelupin (SE) oppe til venstre, parkslirekne (SE) oppe til høyre, rynkerose (SE) nede til venstre og russekål (HI) nede til høyre. Foto: Helge Fjeldstad

9 9 5 Naturtyper Under følger beskrivelse av naturtypene som ble registrert. Lokalitet 1, Nystrandvegen eik Naturtype: Kulturmark (D), store gamle trær (D12) Delnaturtype: Eik (D1207) Feltarbeide: av Helge Fjeldstad Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med kartlegging av naturtyper for Statens vegvesen som ledd i plangrunnlag for utvidelse av gang og sykkelveg langs Fv 30 Nystrandvegen. Lokaliteten er beskrevet av Helge Fjeldstad etter befaring den Beliggenhet og naturgrunnlag:lokalteten ligger like på nordsiden av Nystrandvegen (Fv 30) i Porsgrunn kommune rett sør for Eidanger prestegård. Den er avgrenset av innkjørsel i øst, Fv30 i sør og diffust avgrenset mot gjenngroende kulturmark i vest og nord. Berggrunnen i området består av sandstein, men her er også mektige marine avsetninger. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær. Eika er i om lag 120cm (diameter i brysthøyde) og har begynnende grov sprekkebark. Eika står i en gjenvoksende kulturmarkseng med noe forstyrret mark. Eika har ikke utviklet synlig hulrom. Artsmangfold: På eika ble det registrert lavarter som grynmessinglav, vanlig rosettlav, kulekvistlav og vinflekklav. På marka omkring arter som liljekonvall, skogbingel og hengeaks. Bruk, tilstand og påvirkning: Oppe i eika er det montert en gammel antenne, for øvrig virker eika frisk uten skader. Fremmede arter: Kanadagullris (SE) og hagelupin (SE) ble registrert på lokaliteten Verdi: Lokaliteten oppnår verdien viktig (B) Verdibegrunnelse: I henhold til faktaark for naturtyper fra juni 2014 oppnår eika inngangsverdi på størrelse (D>63cm) og eika ligger nært opptil andre lokaliteter med samme treslag (Eidanger prestegård verdi A). Dette medfører at verdien skal settes til viktig (B) Skjøtsel og hensyn: Arealet tilsvarende kronebredden bør ikke berøres for å bevare eika. Eventuell kutting av greiner bør begrenses i størst mulig grad og døde/avkuttede greiner bør ikke fjernes fra lokaliteten. Lokalitet 2, Nystrandvegen tørreng Naturtype: Engpregede erstatningsbiotoper (D51) Delnaturtype: Veg og jernbanekant (D5101) Feltarbeide: av Helge Fjeldstad Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med kartlegging av naturtyper for Statens vegvesen som ledd i plangrunnlag for utvidelse av gang og sykkelveg langs Fv 30 Nystrandvegen. Lokaliteten er beskrevet av Helge Fjeldstad etter befaring den Beliggenhet og naturgrunnlag:lokaliteten ligger like på sørsiden av Nystrandvegen (Fv 30) i Porsgrunn kommune rett sør for Eidanger prestegård. Den er diffust avgrenset av kratt og mindre artsrik eng i vest og øst, forstyrret mark i nord og stranda i sør. Lokaliteten ligger på grus/sandavsetning i vegfylling ned mot en strand. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er engpreget erstatningsbiotop veg og jernbanekant. I overkant mot vegen er det nylig gravd grøft, og her er det oppslag av buevinterkarse. Nedre del av enga har overgang mot strandeng med innslag av salttolerante arter. Enga veklser noe mellom tørre og friskere partier. Artsmangfold: Enga har en artsrik vegetasjon av blodstorkenebb, smalkjempe, hårsveve, flekkmure, mørkkongslys, tiriltunge, stormaure, skogkløver, bergmynte,

10 10 tårnurt, ryllik, markfrytle, vårskrinneblom, rødknapp, gjerdevikke, løkurt. Ned mot stranda kommer det inn arter som gåsemure, fjørekoll, strandarve og havstarr. Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir trolig brukt i forbindelse med friluftsliv og ferdsel til stranda, og noe slitasje av området ble observert. Øst i området er det laget en benk og her er det båtopplag. Fremmede arter: Russekål (HI) og rynkerose (SE) ble registrert i nedkant av lokaliteten. Verdi: Lokaliteten oppnår verdien lokalt viktig (C) Verdibegrunnelse: I henhold til faktaark for naturtyper fra mai 2014 oppnår enga inngangsverdi på habitatspesialister (>15 naturengplanter), men ikke terskelverdi for rødlistearter. Lokaliteten har potensiale for rødlistede insekter knyttet til tørre bakker. Lokaliteten har noe gjengroingspreg. I tillegg har lokaliteten gradienten mot strandeng. Samlet sett vurderes den til å oppnå lokal verdi C. Skjøtsel og hensyn: Deler av området bør skjøttes ved slått helst årlig, men de tørreste delene behøver trolig liten eller ingen skjøtsel. Fremmede arter bør fjernes. Inngrep i marka bør unngås. Tegnforklaring Viktige naturtyper, punkter Svært viktig og viktig, punkt Lokalt viktig, punkt Viktige naturtyper, områder Svært viktig og viktig Lokalt viktig 1: ,06 0,1 km Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra Figur 9 Oversikt over eksisterende naturtyper samt de to nye registrerte naturtypelokalitetene andre kilder (bl.a. Statens kartverk). WGS_1984_UTM_Zone_33N Miljøfaglig Utredning AS Organisasjonsnr.: MVA Hjemmeside:

11 11 6 Sårbarhet Lokalitet 1 store gamle trær, er sårbar overfor arealinngrep innenfor arealet av trekronen da røtter kan skades av inngrepet. Lokalitet 2 Erstatningsbiotop Lokaliteten er sårbar overfor arealinngrep, ved forstyrrelser av jordlaget endres plantesamfunnet varig. 7 Kilder Skriftlige kilder: Artsdatabanken Tjenesten Artskart. Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M Sammenhengen mellom rød- lista for naturtyper og DN-håndbok 13. Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012: s. ISBN: Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste Artsdatabanken, Trondheim. Miljødirektoratet Naturbase dokumentasjon. Biologisk mangfold. Arealisprosjektet. Internett: Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) Norsk rødliste for naturtyper Artsdatabanken, Trondheim. Statens vegvesen Plankart, foreløpige planer.

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Terje Blindheim og Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2012-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for grunneier

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-6

Biofokus-rapport 2014-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 81 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 11 lokaliteter

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-20

Biofokus-rapport 2011-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold foretatt kartlegging av naturtyper i Sandefjord kommune. Det har vært særlig fokus på store gamle eiker og kystnære områder. Totalt 228 lokaliteter

Detaljer

Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014. Sigve Reiso. BioFokus-notat 2014-46

Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014. Sigve Reiso. BioFokus-notat 2014-46 Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014 Sigve Reiso BioFokus-notat 2014-46 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Skien og Porsgrunn kommuner foretatt supplerende

Detaljer

Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER

Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER VTE 2-2010 Rapport VTE 2-2010 Utfører Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger Finansiering Fylkesmannen i Sogn

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012 Rapport Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus BM-rapport nr 6-2012 Dato: 20.11.2013 Tittel: BM-rapport nr. 6 (2012). Biologisk mangfold på Oslo lufthavn,

Detaljer