GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET"

Transkript

1 TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET 430 DIREKTIVER - ORGANISASJON 431 FYSISKE PRØVER 432 FERDIGHETSMERKER 433 MILITÆRE KONKURRANSER 434 PREMIER OG UTMERKELSER

2 l januar TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING I FORSVARET omfatter: Undergruppe 430. Direktiver organisasjon «431. Fysiske prøver «432. Ferdighetsmerker «433. Militære konkurranser «434. Premier og utmerkelser

3 l januar TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET UNDERGRUPPE 430 DIREKTIVER - ORGANISASJON omfatter: Avsnitt A. Forsvarssjefens direktiver «B. Organisasjon

4 l januar A TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET AVSNITT A FORSVARSSJEFENS DIREKTIVER omfatter: Underavsnitt I. Forsvarssjefens grunnsyn» II. Mål og definisjon» III. Organisering av idrettstjenesten» IV. Idrettsutdannelse - Instruktører» V. Den fysiske trening i tjenestetiden.» VI. Fritidsidretten» VII. Konkurranseidretten» VIII. Idrettsanlegg og -materiell

5 l januar A I-II I FORSVARSSJEFENS GRUNNSYN PÅ FYSISK FOSTRING I FORSVARET Vår forsvarsberedskap er nært knyttet til og sterkt avhengig av vår ungdoms fysiske styrke og utholdenhet. Grunnlaget må legges i skole, hjem og på arbeidsplassen og i den frivillige idrettsbevegelsen. Det er dette Forsvaret må arbeide videre på. En planmessig og god fysisk fostring av vår ungdom under militærtjenesten er viktig for såvel Forsvarets stående avdelinger som for mobiliseringsforsvaret, for samfunnet som helhet og for den enkelte. Krigens krav er målet for den militære utdannelsen. Den fysiske fostring er en integrert og viktig del av utdannelsen, og skal bidra til å bringe avdelingene og den enkelte soldat til utdanningsmålet. Det fastsettes et minstekrav til fysisk yteevne for alt personell. Generalinspektørene fastsetter de nødvendige krav for sine fagkategorier. Programmene i fysisk trening må ta sikte på en forsvarlig oppbygging med stigende progresjon. Gode treningsvaner for fremtiden er et viktig mål. Konkurranser er en naturlig del av den fysiske fostringen. Jeg ser ikke noen motsetning mellom breddetiltakene for å få med alle og det å legge forholdene tilrette for de toppidrettsutøvere vi har innen de grener vi har bestemt oss for å delta i. Intensjonene med toppidrett innen vårt forsvar er ikke en profesjonell elitegruppe, men en inspirasjonskilde for det idrettslige engasjement. Prioritet går til de idretter som betyr noe for Forsvaret som skyting, ski og skiskyting, femkamper, feltløp og orientering. I slike idretter deltar Forsvaret også med lag internasjonalt. Den fysiske fostring må i stadig større grad ta utvikling og forskning i bruk for å skape et best mulig faglig grunnlag for sin virksomhet. II MÅL OG DEFINISJON 1. Målet med den fysiske fostring er å gi befal og mannskaper et nødvendig fysisk grunnlag for å kunne løse sine oppgaver i fred og krig, samt å motivere til å holde vedlike en tilfredsstillende fysisk standard gjennom hele vernepliktstiden. Målet er også å gi kunnskaper om den fysiske trenings virkning og betydning. 2. Med fysisk fostring menes all aktivitet som under den daglige tjeneste og i fritiden bidrar til å heve den enkeltes fysiske yteevne og dermed også bidrar til å heve den psykiske motstandsevne. Inn under tjenestefeltet

6 430 A II-III l januar 1993 fysisk fostring hører faget fysisk trening (idrett og militær ferdighetstrening), fritidsidrett, idrettskonkurranser, fysiske prøver, idrettsutdanning og kurs, administrasjon av de samme aktiviteter og nødvendig anlegg og matriell. III ORGANISERING AV IDRETTSTJENESTEN 1. Forsvarssjefen har det overordnede ansvar for den fysiske fostring i Forsvaret og vil legge forholdene til rette i første rekke ved prioritering av oppgaver og tiltak, slik at denne virksomhet får sin naturlige plass i Forsvaret. Forsvarssjefen fastsetter generelle fysiske krav for alt personell innen Forsvaret. 2. Sjefen for personellstaben, Forsvarets overkommando (FO/P) har det stabsmessige ansvar i FO for tjenestefeltet fysisk fostring. 3. Sjefen for Avdeling for utdanning og fysisk fostring, Personellstaben (FO/PIII) har det faglige ansvar for tjenestefeltet fysisk fostring. Sjef FO/PIII er faglig foresatt for Forsvarets Institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F) på det militæridrettslige område. 4. Generalinspektørene vil som ansvarlig for utdanningen i de respektive forsvarsgrener sørge for: - at den fysiske fostring blir innarbeidet som naturlig del av virksomheten ved skoler, kurs, staber og avdelinger/fartøy (tilsv) - at det etter behov fastsettes spesielle krav for enkelte funksjoner/kategorier, og at det blir kontrollert at kravene blir fylt. - at elever ved grunnleggende befalsutdanning gjennomgår Norges Idrettsforbunds (NIF) opplegg for utdanning av treningsledere - at mannskaper på frivillig basis gis anledning til å gjennomgå NIF v s kursopplegg for utdanning av treningsledere, trenere og administrative ledere - at gjennomføring og kontroll av den fysiske fostring ved underlagte ledd skjer i samsvar med gitte direktiver - at forholdene legges tilrette for en aktiv og ledet fritidsidrett 5. ØKN og ØKS er ansvarlig for at gjennomføring og kontroll av den fysiske fostring for underlagte ledd skjer i samsvar med gitte direktiver. Forholdene skal legges tilrette for en aktiv og ledet fritidsidrett. 6. Sjefen for Forsvarets sanitet er ansvarlig for medisinske bestemmelser vedrørende den fysiske fostring og skal føre kontroll med at disse blir fulgt.

7 l januar A III-IV 7. Sjefen for Vernepliktsforvaltningen har etter bestemmelse fra FD og i henhold til stortingsvedtak samt etter faglig samarbeid med FO ansvar for: - at hver person ved innkalling til sesjon blir orientert om at hun/han skal gjennomgå fysisk test ved sesjon og at testen l januar 1993 gjennomføres for at «rett mann skal komme på rett plass», også ut fra de fysiske forutsetninger - at hver person ved sesjon får utlevert et opplegg for fysisk trening for tidsrommet fram til frammøte til førstegangstjenesten 8. Avdelingssjefen (Stasjon-/fartøysjefen) er ansvarlig for at den fysiske trening i tjenestetiden blir gjennomført i henhold til gjeldende program og direktiver, at forholdene ved avdelingen blir lagt til rette for en aktiv og ledet fritidsidrett og at fysiske prøver gjennomføres etter gjeldende direktiver. 9. Kontaktutvalg NIF - STUI - DFS - FORSVARET. Et kontaktutvalg er etablert mellom Norges idrettsforbund (NIF), Statens ungdoms og idrettskontor (STUI), Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Forsvaret. Kontaktutvalget består av: - Formannen i Norges idrettsforbund - Kontorsjefen ved Statens ungdoms- og idrettskontor - Formannen i Det Frivillige Skyttervesen - Sjef for Avdeling for utdanning og fysisk fostring (FO/PIII) Bestemmelser vedrørende samarbeid m v på sentralt, regionalt og avdelingsplan er inntatt i Avsnitt B. 10. Lokale kontaktutvalg. Forsvaret - Reservebefal Forsvarssjefen har i skriv av 11 mai 82 gitt retningslinjer for lokale kontaktutvalg mellom Forsvaret og reservebefalet, se nærmere i Avsnitt B. 11. Forsvarets Idrettsråd er et faglig og rådgivende organ på feltet fysisk fostring. 12. Avsnitt B - ORGANISASJON - gir nærmere bestemmelser og retningslinjer. IV IDRETTSUTDANNELSE - INSTRUKTØRER 1. Den grunnleggende befalsutdanning Ved skoler og kurs som gir grunnleggende befalsutdannelse har den fysiske fostring dette mål:

8 430 AIV l januar Utdanne instruktører som kan gjennomføre den fysiske trening av soldater - Gi trenerkompetanse etter Norges idrettsforbunds krav - Gi fysisk skikkethet for den påfølgende tjeneste som befal 2. Den videregående befalsutdanning Ved den videregående befalsutdannelse her den fysiske fostring dette mål: - Utdanne offiserer som kan tilrettelegge og programmere, samt lede og kontrollere den fysiske fostring på avdelingsnivå - Legge grunnlaget for den fysiske skikkethet med tanke på senere tjeneste som offiser 3. Sjøforsvarets gymnastikkskole (SGS) (BSMA/Idrettslinje) Skolen underviser etter fagplaner som gir utdanning og eksamen tilsvarende grunnfagsstudiet ved Norges Idrettshøgskole. Målet er: - å gi elevene det nødvendige teoretiske og praktiske grunnlag for å tjenestegjøre som idrettsinstruktører ved skoler og avdelinger i Forsvaret - å gi grunnlag for videregående utdanning 4. Norges Idrettshøgskole Ved Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt skal det videreutdannes befal som skal ha faglig ansvar for fysisk fostring ved Forsvarets staber, skoler og avdelinger. Direktiv for virksomheten ved Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt, NIH/F a. Organisasjon og ledelse Avdelingen er en integrert del av NIH og underlagt skolens ledelse i den daglige tjeneste. Avdelingen skal avgi lærerkrefter til den ordinære høgskoleundervisningen i den utstrekning en disponerer ledige lærertimer. - I militær sammenheng er avdelingen underlagt Avdeling for utdannelse og fysisk fostring i Forsvarets overkommando. b. Virksomheten ved NIH/F omfatter: - Høgskoleutdanning Avdelingen deltar i planlegging og gjennomføring av høgskolens studietilbud. Avdelingen skal planlegge, iverksette og lede all den

9 l januar A IV utdannelse Forsvarets studenter gis for å kvalifisere dem for tjenesten i Forsvaret og som ikke er dekket i NIFTs ordinære studietilbud. Avdelingen skal i samarbeid med Idrettslig avdeling lede utdannelsen i bl a skiskyting og militær femkamp som tilbys som hovedidretter og kursidretter. - Forskning Avdelingen deltar i planlegging og gjennomføring av den idrettsvitenskapelige forskning ved NIH i den utstrekning disponible ressurser tillater dette. Avdelingen skal innenfor høgskolen i den forbindelse ivareta Forsvarets spesielle behov. Avdelingen samarbeider i disse spørsmål med høgskolens øvrige avdelinger og berørte ledd i Forsvaret. - Kursvirksomhet Avdelingen skal planlegge og gjennomføre de kurser innen fagfeltet fysisk fostring som avdelingen i samråd med Forsvarets øvrige ledd og samarbeidende organer anser nødvendig for å følge opp gjeldende direktiver. Avdelingen skal utarbeide forslag til kurser på årsbasis slik at de kan innarbeides i gjeldende kursprogrammer. - Konsulentvirksomhet Avdelingen nyttes til konsulentvirksomhet for Forsvarets overkommando på fagfeltet fysisk fostring og på det militæridrettslige området (reglementer, programmer i fysisk trening, utvalgsarbeid, faglig bistand mv). Avdelingen har ansvaret for informasjon til Forsvarets forskjellige ledd om aktuell faglitteratur. - Administrasjon Avdelingen skal lede og utføre alt administrativt arbeid i forbindelse med det ordinære studium, forskningen og kursvirksomheten. Avdelingen er for militær administrativ støtte underlagt Krigsskolen. 5. Instruktører Følgende prinsipielle retningslinjer gjelder: - Idrettsoffiserene er vedkommende avdelingssjefs faglige rådgiver innenfor feltet fysisk fostring og fører faglig tilsyn med gjennomføringen av programmene. (Se avsnitt B) - Troppsbefalet skal nyttes som instruktører ved all programmert fysisk trening og bistår med opplegg og gjennomføring av fysisk fostring generelt.

10 430 AIV-V l januar Idrettsfaglig utdannet personell og annet interessert personell med idrettsfaglig/idrettslig bakgrunn og aktive utøvere nyttes som instruktører og ledere av fritidsidretten med de konsekvenser for lettelser mv i den militære tjeneste dette måtte medføre. Sådant personell bør også om mulig nyttes under gjennomføring av den fysiske trening i tjenestetiden. V DEN FYSISKE TRENING I TJENESTETIDEN 1. A Ile vernepliktige mannskaper skal: - gis en grundig informering om betydning av regelmessig fysisk trening - gis en opplæring i grunnleggende prinsipper for fysisk trening og innføring i forskjellige treningsformer - som et minimum gis en slik utdannelse og tjeneste at de holder vedlike en rimelig fysisk form - gis veiledning før førstegangstjenestens slutt om hvordan den personlige fysiske trening kan planlegges og følges opp Det skal under fysisk fostring legges vekt på å motivere og inspirere mannskapene til fortsatt fysisk aktivitet etter endt førstegangstjeneste. 2. Forsvarssjefen vil peke på betydningen av regelmessig fysisk trening, trimtiltak o l for alt personell som forebyggende helsevern for å motvirke yrkesskader, stress mv. Forsvarssjefen vil samtidig understreke viktigheten av at avdelingen oppmuntrer og stimulerer og legger forholdene best mulig til rette for fritidsaktivitet, f eks ved opprettelse av bedriftsidrettslag, ved utlån av lokaler, anlegg og matriell, ved økonomisk støtte til instruksjon, leie av lokaler mv. All fysisk trening i tjenestetiden skal være planlagt og ledet. 3. Omfang Forsvarssjefen fastsetter følgende retningslinjer for omfanget av den fysiske trening i Forsvaret: a. Vpl mannskaper skal ha minst 2 timer effektiv fysisk trening pr uke, fordelt på minst 2 repetisjoner. Den fysiske trening for vpl mannskaper skal være fastsatt av respektive generalinspektører i gjeldende detalj programmer for utdanningen

11 l januar A V-VI b. Befal ved skole-, øvings-, stående-, oppsatt avdeling (tilsv) skal prinsipielt ha samme antall timer i fysisk trening som vpl mannskaper og bør følge treningen for mannskapene, eller avdelingen kan legge opp spesiell trening for befalet etter avdelingssjefens bestemmelse. Befal ved staber, administrative avdelinger, verksteder, arsenaler ol forutsettes primært å drive nødvendig fysisk trening på sin egen fritid. Avdelingssjefen kan, som et ledd i befalets utdanning og trening, arrangere skytinger, orienteringsløp, avdelingsmesterskap, prøver til militære ferdighetsmerker mv når arbeidssituasjonen tillater det. Befalet kan gis nødvendig fri for å delta i slike arrangementer. c. Sivilt personell i Forsvaret kan gis adgang til å delta i: - prøver til de militære ferdighetsmerker tillatt båret på uniform - trimaktiviteter med henblikk på å motvirke yrkesskader som ledd i vernetj enesten - fellesarrangementer ved avdeling som skidag, skogsmarsj o l arrangert av samarbeidsutvalg og bedriftsidrettslag (idrettsutvalg). Det understrekes at timetall mv som angitt ovenfor, er det minimum som anses nødvendig for å vedlikeholde den fysiske form. Forsvarsgrenenes spesielle behov utover dette (spesialtrening, merkeprøver, konkurranser mm) dekkes etter de respektive generalinspektørenes bestemmelser. VI FRITIDS1DRETTEN 1. Fritidsidretten skal for de vpl mannskaper organiseres med sikte på å: - aktivisere utenfor tjenestetiden - motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter endt førstegangstjeneste - kvalifisere for deltagelse i idrettskonkurranser 2. Ansvaret for organiseringen av en kontrollert og ledet fritidsidrett tilligger avdelingssjefer på alle plan. Kontroll og ledelse oppnås ved disponering av egnet personell, som gjennom sin grunnleggende befalsutdannelse er gitt kompetanse som treningsleder (NIF/A-kurs) eller befal og mannskaper med idrettsfaglig bakgrunn (NIH/SGS, idrettslinje v/folkehøgskole, lærerskole m/kroppsøving mv) eller som er en dyktig utøver av idrett. 3. Avdelingen skal etablere et nært samarbeid med sivile idrettslag og organisasjoner med henblikk på at mannskaper også skal kunne bli aktivisert i det lokale sivile idrettsmiljø.

12 430 A VI-VI1-VIII l januar Forholdene legges til rette for trening i og utøvelse av idrettsgrener etter personlig valg. Det skal legges vekt på å motivere og inspirere til deltagelse i idrettsgrener som både har spesiell militær verdi og som mannskapene har mulighet for å dyrke etter dimisjon. 5. Tillitsmannsutvalgene behandler saker som vedrører fritidsidretten, som for eksempel: - Valg av idrettsaktiviteter og idrettsgren - samarbeid/kontakt med sivile idrettslag - valg av tillitsmenn/utvalg for spesielle idrettsaktiviteter - tilrådinger for disponering av midler stilt til rådighet for fritidsidretten over velferdskonto - tilrådinger i forbindelse med vedlikehold og drift av idrettsanlegg. VII KONKURRANSEIDRETTEN 1. Den militære konkurransevirksomhets plass må sees i sammenheng med målet for den fysiske fostring. Konkurranser er således ikke alene treningens mål, men et tilbud i den samlede treningsprosess for de tjenestlige formål. Konkurranseidretten er et motiverende og aktiviserende middel både for befal og personell under førstegangstjenesten og etter dimisjon. 2. Lokale og regionale konkurranser arrangeres i den utstrekning forholdene tillater. Konkurranser bør arrangeres for både tjenestegjørende personell og vpl befal og mannskaper ikke inne til tjeneste. 3. Spesielle forsvarsgrenskonkurranser og mesterskap gjennomføres etter de respektive generalinspektørenes bestemmelser. 4. Nasjonale og internasjonale konkurranser og mesterskap gjennomføres i samsvar med gjeldene reglement. Ansvar for opplegg og gjennomføring vil bli gitt de respektive generalinspektører i tur og orden, og terminliste utarbeides sentralt av Forsvarets overkommando. 5. Undergruppe 433, militære konkurranser, gir nærmere bestemmelser og retningslinjer. VIII IDRETTSANLEGG OG MATERIELL 1. Eksisterende idrettsanlegg skal nyttes under såvel programmert fysisk trening som under fritidsidrett. En forutsetning for at nevnte direktiv og forsvarsgrenenes program for fysisk trening skal kunne gjennomføres er at det finnes egnede og per-

13 l januar A VIII manente idrettsanlegg ved hver garnison (tilsv). I en kortere periode kan en klare seg med provisoriske anlegg. På lengre sikt er det dog nødvendig å få utbygget permanente anlegg. 2. FSJ fastsetter følgende prioritering for bygging av idrettsanlegg: - idrettsanlegg for den obligatoriske fysiske trening ifølge gjeldende program - idrettsanlegg for militære idretter - idrettsanlegg for fritidsidretter Prioriteringen skal videre ha utgangspunkt i avdelingens oppgaver, funksjon og størrelse samt i hvilken utstrekning sivile anlegge kan utnyttes. Med utgangspunkt i foranstående bør det som en norm ved hvert militært etablissement være tilgjengelig (eventuelt på leiebasis): - idrettshall/gymnastikksal/kombinert anlegg for flere idrettsaktiviter - idrettsbane med mulighet for ballspill og fri-idrett - lysløype for ski- og terrengløp - hinderbane - svømmeanlegg - håndgranatbane - orienteringskart For øvrig kan etter nærmere vurdering følgende anlegg komme på tale: - hopp- og slalåmbakke - trimløype - volleyballbane - tennisbane - andre anlegg 3. For å få initiert planlegging og koordinert prioritering, pålegges avdelingene å legge en nøktern plan for utbygging/utbedring av egne idrettsanlegg. Planen skal inneholde: - eksisterende anlegg og nåværende tilstand - behov for utbedring av eksisterende anlegg i prioritetsrekkefølge - behov for nye anlegg i prioritetsrekkefølge - oversikt over godkjente anlegg under bygging og deres fremdrift - reguleringsplan (kartskisse) over anlegg (eksisterende og planlagte installasjoner) - tilnærmet kostnadsoverslag for hvert enkelt anlegg

14 430 A VIII l januar oversikt over forventet egeninnsats ved avdelingen - ønsket framdriftsplan 4. Nye anlegg bør om mulig anlegges i samarbeid med evt avdelinger fra andre forsvarsgrener og i samråd med de lokale sivile myndigheter (generalplan) med henblikk på en eventuell samordnet utbygging og felles bruk. Forsvaret kan gi tilskudd til anleggskostnadene for sivile idrettsanlegg mot bruksrett. En slik ordning bør vurderes. Det henvises til Samarbeidsavtalen mellom NIF, STUI, DFS og Forsvaret (Avsnitt B) Tildeling av tippemidler kan være aktuelt ved utbygging av felles (sivilt/militært) idrettsanlegg. Ved utbygging av idrettsanlegg bør avdelingsinnsats og dugnad ytes for at anleggsutgiftene skal bli lavest mulig. FSJ vil understreke nødvendigheten av et kontinuerlig og godt vedlikehold av alle idrettsanlegg basert på en årlig vedlikeholdsplan. Avdelingens planer for idrettsanlegg skal behandles som ledd i arbeidet med Forsvarets langtidsplan, som del av de militære etablissementsplaner. De enkelte sjefer skal initiere arbeid med disse planer. 5. Orienteringskart Forsvarets overkommando har registrert et eksisterende behov for utarbeidelse av orienteringskart i tilknytning til tjenestesteder/avdelinger/ garnisoner. Midler til fremstilling av slike kart kan bli søkt bevilget på budsjettserie nr 3740 MILITÆR IDRETT. FO/PIII vil innen FO være stabsmessig ansvarlig for denne oppgave. Behovet for orienteringskart skal ses i relasjon til behovet for ekserserplasskart. Avdelingen garnisonen fremmer forslag om utarbeidelse av orienteringskart, fortrinnsvis i samarbeid med det lokale orienteringslag (klubb). Forslaget skal inneholde: - oversikt over kart til disposisjon samt kopi av disse - foreløpig kostnadsoverslag - arbeidsfordeling - kostnadsfordeling - framdriftsplan (tidsplan). Avdelingens/garnisonens forslag sendes FO/forsvarsgrenstab for behandling og prioritering før oversending til FO/PIII. Forslagene skal framsendes hvert år innen 30 sep. FO/PIII skal innhente Forsvarets Militærgeografiske Tjenesters og Norges Orienteringsforbunds uttalelse og herunder det endelige kostnadsoverslag.

15 l januar A VIII FO/PIII skal på bakgrunn av forsvarsgrenenes prioriterte forslag sette opp en samlet prioritert behovsoppgave og holde denne ajour. FMGT vil i forbindelse med arbeidet bistå med: - Tilrettelegging av kartgrunnlag, fotos, punktgrunnlag og konstruksjon ved sivilt kartleggingsfirma, klargjøring av grunnlag for synfaring, sikkerhetsmessig kontroll. - Assistanse med utarbeidelse av kostnadsoverslag - Råd, teknisk veiledning for synfaringen - Reproduksjon og trykking. Avdelingen/garnisonen forutsettes eventuelt i samarbeid med orienteringslag (klubb) å sørge for: - synfaring - nødvendig kontakt med FMGT forut for reproduksjon og trykking. Ved trykking av orienteringskart i FMGTs regi kan O-forbundets (lagets/klubbens) opplag tas med mot refusjon av FMGTs selvkost for trykking av tilleggsopplaget. 6. Idrettsmatriell Det idrettsmatriell som disponeres av de respektive avdelinger skal være tilgjengelig for såvel programmert fysisk trening som fritidsidrett. Idrettsmatriell skal regnskapsføres ved avdelingene, regelmessig etterses og eventuell fornyelse planlegges og budsjetteres. Mangler på idrettsmatriell skal unngås slik at idrettsanleggene og leiernes lokaliteter kan utnyttes til programmene i fysisk fostring. Prioritet vil bli gitt til anskaffelse av den type idrettsmatriell som gir avdelingene den beste treningsgevinst.

16 l januar B TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET AVSNITT B ORGANISASJON omfatter: Underavsnitt 1. Organisasjon av idrettstjenesten i Forsvaret» II. Forsvarets overkommando» III. Forsvarets idrettsråd» IV. Forsvarets idrettsutvalg» V. Lokale kontaktutvalg Forsvaret reservebefal» VI. Internasjonal militært samarbeid» VII, Samarbeidsavtalen NIF - STUI - DFS - Forsvaret» VIII. Idrettsoffiseren

17 l januar B I l ORGANISASJON AV IDRETTSTJENESTEN I FORSVARET l GIL u-avd D-avd t U-avd O I-insp Hær > r I-insp Luft - r - ~ ~ I-insp Kon sjø HV Avd for Dtd og fys fostr PIII Ktr for fys fostr PIII7 CA 85 I-OPF VED AVD FORSVARETS IDRETTSUTVALG X FLYFEMKAMP _L ORIENTERING MILFEMKAMP SJØSPORT FELTI DRETT Kommandolinje ---- Faglig linje Administrativ linje

18 430 B II l januar 1993 II FORSVARETS OVERKOMMANDO 1. Avdeling for utdanning og fysisk fostring - FOIPUI Avdelingens funksjonsområder omfatter: - Planlegging og samordning av utdanningen av militært personell innenfor områder som er felles for flere forsvarsgrener. - Planlegging og samordning av fysisk fostring innenfor områder som er felles for flere forsvarsgrener. - Kontrollansvar innenfor feltene utdannelse og fysisk fostring på fellesområder som klart faller utenfor generalinspektørenes ansvarsområder. 2. Kontor for fysisk fostring - FO/PIH7 Kontoret er faglig foresatt instans for Forsvarets avdeling ved Norges idrettshøgskole på den militære idrettslige og militære faglige sektor. Dessuten er kontoret et sentralt samarbeidsledd for samarbeide med internasjonale militære idrettsorganisasjoner og nasjonale sivile idrettsorganisasjoner. Kontoret skal: - utarbeide og bearbeide generelle direktiver for gjennomføring av fysisk fostring i Forsvaret - planlegge og koordinere utdannelse av befal innen feltet fysisk fostring - i takt med den vitenskapelige og metodiske utvikling utarbeide og vedlikeholde reglementer og retningslinjer innenfor feltet fysisk fostring - utarbeide og bearbeide retningslinjer og faglige bestemmelser for nasjonale militære konkurranser, nasjonale og internasjonale militære mesterskap, militære ferdighetsmerker og fritidsidrett - planlegge og forberede deltakelse i internasjonale militære idrettsarrangementer - ivareta Forsvarets overkommandos plikter i forbindelse med arrangement av internasjonale mesterskap, samt bistå arrangør under planleggingen og forberedelsene. - utarbeide og bearbeide retningslinjer og programmer for personellets fysiske forberedelser for aktiv militærtjeneste, herunder i samarbeid med VPV sørge for informasjon av vernepliktige mannskaper om de fysiske krav førstegangstjenesten stiller og hvilke forberedelser som bør gjøres - utarbeide og fremme budsjettforslag for kapittel «Militær Idrett» angående felles virksomhet, og som ikke faller inn under de enkelte forsvarsgrenenes budsjetter

19 l januar B II 3. Idrettsinspektørene Idrettsinspektørene er respektive generalinspektøren rådgivere i spørsmål som angår den fysiske fostring i forsvarsgrenen. Idrettsinspektørenes faglige linje går til FO/P III7. Deres arbeidsområde er følgende: - Være faglig foresatt for personell i idrettstjenesten i forsvarsgrenen - Være ansvarlig for utvikling, samordning, ledelse og kontroll av idrettstjensten i forsvarsgrenen - Utarbeidelse av programmer og direktiver for den fysiske fostring ved skoler, kurs, staber og avdelinger (tilsvarende). De skal herunder påse at disse er i samsvar med Forsvarssjefens direktiv for den fysiske fostring - Ved samarbeid med bl a Norges idrettshøgskole, Norges Idrettsforbund, og særforbundene holde forsvarsgrenen ajour med utviklingen på aktuelle områder innen den fysiske fostring. - Ved inspeksjoner kontrollere avdelingenes opplegg og gjennomføring av den fysiske fostring, idrettsanlegg, -materiell og bekledning - Gi råd og veiledning for planlegging, bygging, fremdrift og vedlikehold av idrettsanlegg. - Gi råd og forslag for utdannelse og anvendelse av idrettsbefal. - Planlegge forsvarsgrenmesterskap og andre større militære idrettsarrangementer innen forsvarsgrenen, samt utarbeide terminlister for disse. Videre sørge for å koordinere nasjonale og internasjonale militære mesterskap/konkurranser/konferanser som forsvarsgrenen får ansvaret for å arrangere. - Bistå med å utarbeide budsjettforslag for idrettsmateriell, gi forslag til anskaffelse og fordeling av dette materiell, samt gi faglige råd. - Utarbeide budsjettforslag for militær idrett, kurs og prosjektvirksomhet. - Som medlem av Forsvarets Idrettsråd bl a ivareta forsvarsgrenens interesser i saker vedrørende den fysiske fostring - I samarbeid med NIF foreta nominering og det endelige uttak for plassering av toppidrettsutøvere.

20 430 B III l januar 1993 III FORSVARETS IDRETTSRÅD 1. Forsvarets idrettsråd (FIR) er et koordinerende og faglig organ. 2. Oppgave og mandat FIR er innenfor feltet fysisk fostring et rådgivende organ for FSJ. FIR skal gi FSJ gjennom Forsvarets overkommando/personellstaben råd når det gjelder saker som vedrører: - Tjenestereglementet for Forsvaret, gruppe 43, «Fysisk fostring i Forsvaret» - Generelle bestemmelser for den fysiske fostring i Forsvaret. (FSJs direktiver- «Utdanningsprogrammet»). - Driften ved Norges idrettshøgskole/forsvarets institutt (Studentopptak, kursplan, utdanning, forskning m m). - Konkurranseidretten (Militære Norges-, Nordiske- og Verdensmesterskap) - Norges engasjement i CISM (Conseil International du Sport Militaire) og nordisk idrettssamarbeid 3. Sammensetning FIR har slik sammensetning: a. Sjef for Avdeling for utdanning og fysisk fostring Forsvarets overkommando (SJ FO/PIII) b. Medlemmer - SjefNIH/F - Idrettsinspektør/Hærstaben (I-insp/HST) - Idrettsinspektør/Sjøforsvarsstaben (I-insp/SST) - Idrettsinspektør/Luftforsvarsstaben (I-insp/LST) - Kontaktoffiser/Heimevernsstaben (Kontaktoff/HVST) - Idrettsoffiserenes tillitsmenn: - 2 valgte repr for 1-off'ene i Hæren - l valgt repr for 1-off'ene i Sjøforsvaret - l valgt repr for 1-off'ene i Luftforsvaret - Representant for Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) - Representant fra Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret - Eventuell observatør fra Forsvarsdepartementet Etter behov innkalles utvalgsformenn (Forsvarets idrettsutvalg). Sjef for Kontor for Fysisk fostring/forsvarets overkommando (SJ FO/ PIII7) supplerer SJ FO/PIII og fungerer som formann ved forfall. 4. Arbeidsreglement Følgende arbeidsreglement gjennomføres:

21 l januar B III-IV - Rådet skal kalles inn til møter etter behov, dog minst en gang hvert o ar. - FO/PIII er ansvarlig for innkalling m/saksliste, saksforberedelse og referat fra møtene. 5. Rådets medlemmer kan ta opp saker til behandling ved innmelding til FO/PIII. I viktige saker oppe til behandling skal anbefaling sendes frem gjennom FO/P til FSJ. IV FORSVARETS IDRETTSUTVALG 1. Forsvarets idrettsutvalg kan oppnevnes for følgende idrettsgrener: - Militær femkamp - Sjøsport - Flyfemkamp - Ski - Feltidrett - Orientering - Skyting - Fekting Hvert utvalg består av formann og inntil 5 utvalgsmedlemmer som oppnevnes av Forsvarets overkommando. Utvalget oppnevner selv sekretær blant medlemmene. Utvalgene står direkte under FO/PIII. 2. Utvalgenes hovedoppgave er å forberede og lede representasjonsaktiviteten innen sin idrettsgren. Utvalgene er samtidig et rådgivende organ innenfor de respektive grener. 3. Utvalgene skal hvert år i nov/des (for skiutv apr/mai) levere FO/PIII en rapport som skal inneholde: a. ÅRSRAPPORT - utvalgets sammensetning - liste over kandidater - samlinger (sted/tid) - deltagelse i konkurranser (art/sted tid/plassering) - spesielle merknader b. SESONGPLAN OG BUDSJETT FOR KOMMENDE SESONG - utvalgets sammensetning - planlagte samlinger (sted/tid) - deltagelse i konkurranser («obligatoriske» og ønskelige)

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER

Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER TRENINGSPROGRAM FOR SPESIALJEGEROPPTAK INNLEDNING Treningsprogrammet skal være et hjelpemiddel for befal og menige som trener

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER

TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER TRENINGSPROGRAM SPESIALJEGER Hjelpemiddel for deg som trener til spesialjegeropptak Forsvarets mediesenter (FMS 1341) FORSVARET TRENINGSPROGRAM FOR SPESIALJEGEROPPTAK Innledning Treningsprogrammet skal

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Innhold Kapittel 1. Fellesregler... 2 1.1 Valg eller oppnevning av medlemmer og varamedlemmer... 2 1.2 Funksjonstid... 2 1.3 Innkalling til og gjennomføring

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Følgende prøver - en i hver gruppe må bestas for å oppnå idrettsmerke

Følgende prøver - en i hver gruppe må bestas for å oppnå idrettsmerke 1 Idrettsmerket Idrettsmerket - Norges Idrettsforbunds idrettsmerke - ble innstiftet i 1915. Merket er satt opp for å stimulere til regelmessig fysisk aktivitet for hele den voksne befolkning uansett kjønn

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

REGLEMENT FOR IDRETTSMERKET

REGLEMENT FOR IDRETTSMERKET Reglement for idrettsmerket, side 1 av 5 REGLEMENT FOR IDRETTSMERKET GRUPPE 1 TRIM Merketakeren skal i løpet av idrettsmerkeåret (1.1. 31.12) minst 20 ganger ha gjennomført en fysisk aktivitet av minimum

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Midt på den ene langsiden skal brystkassen berøre underlaget. Forlengs eller sidelengs rulle er ikke tillatt

Midt på den ene langsiden skal brystkassen berøre underlaget. Forlengs eller sidelengs rulle er ikke tillatt Kondisjonstest - løp Løp i gymsal rundt markører med en varighet på 6 minutter. Det løpes i en rektangelformet bane på 44m, langsider er 15m og kortsider er 7m. To hindringer pr runde Midt på den ene langsiden

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I BRO-/TRAVERSKRANFØREROPPLÆRING F-2700 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 725 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse:

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse: SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIF s lovnorm.

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kopi til Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kunngjøring av grenaderopptak i Hæren vår 2015 1 Innledning Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens jegerkommando FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO FALLSKJERMJEGER Kontakt Post FSK/HJK Pb 124 2451 Rena Tlf 6240 3363/64 4888 3363/64 SØKNADSFRIST 1. MARS E-post info@fallskjermjeger.no

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2017... 3 2018... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen. Styrke. Truls Raastad og Gøran Paulsen. Januar 2012

Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen. Styrke. Truls Raastad og Gøran Paulsen. Januar 2012 Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen Styrke Truls Raastad og Gøran Paulsen Januar 2012 Styrketrening FØR DU BEGYNNER OG UNDERVEIS Øvelsen benkpress krever innlæring av riktig teknikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

Lek - Idrett - Dans. Fagpersoner. Læringsutbytte. Innhold. Arbeidsformer. Forkunnskapskrav

Lek - Idrett - Dans. Fagpersoner. Læringsutbytte. Innhold. Arbeidsformer. Forkunnskapskrav Lek - Idrett - Dans Emnekode: IDR102_2, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Rune Giske (Faglærer) - Ellen Heggheim

Detaljer