GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET"

Transkript

1 TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET 430 DIREKTIVER - ORGANISASJON 431 FYSISKE PRØVER 432 FERDIGHETSMERKER 433 MILITÆRE KONKURRANSER 434 PREMIER OG UTMERKELSER

2 l januar TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING I FORSVARET omfatter: Undergruppe 430. Direktiver organisasjon «431. Fysiske prøver «432. Ferdighetsmerker «433. Militære konkurranser «434. Premier og utmerkelser

3 l januar TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET UNDERGRUPPE 430 DIREKTIVER - ORGANISASJON omfatter: Avsnitt A. Forsvarssjefens direktiver «B. Organisasjon

4 l januar A TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET AVSNITT A FORSVARSSJEFENS DIREKTIVER omfatter: Underavsnitt I. Forsvarssjefens grunnsyn» II. Mål og definisjon» III. Organisering av idrettstjenesten» IV. Idrettsutdannelse - Instruktører» V. Den fysiske trening i tjenestetiden.» VI. Fritidsidretten» VII. Konkurranseidretten» VIII. Idrettsanlegg og -materiell

5 l januar A I-II I FORSVARSSJEFENS GRUNNSYN PÅ FYSISK FOSTRING I FORSVARET Vår forsvarsberedskap er nært knyttet til og sterkt avhengig av vår ungdoms fysiske styrke og utholdenhet. Grunnlaget må legges i skole, hjem og på arbeidsplassen og i den frivillige idrettsbevegelsen. Det er dette Forsvaret må arbeide videre på. En planmessig og god fysisk fostring av vår ungdom under militærtjenesten er viktig for såvel Forsvarets stående avdelinger som for mobiliseringsforsvaret, for samfunnet som helhet og for den enkelte. Krigens krav er målet for den militære utdannelsen. Den fysiske fostring er en integrert og viktig del av utdannelsen, og skal bidra til å bringe avdelingene og den enkelte soldat til utdanningsmålet. Det fastsettes et minstekrav til fysisk yteevne for alt personell. Generalinspektørene fastsetter de nødvendige krav for sine fagkategorier. Programmene i fysisk trening må ta sikte på en forsvarlig oppbygging med stigende progresjon. Gode treningsvaner for fremtiden er et viktig mål. Konkurranser er en naturlig del av den fysiske fostringen. Jeg ser ikke noen motsetning mellom breddetiltakene for å få med alle og det å legge forholdene tilrette for de toppidrettsutøvere vi har innen de grener vi har bestemt oss for å delta i. Intensjonene med toppidrett innen vårt forsvar er ikke en profesjonell elitegruppe, men en inspirasjonskilde for det idrettslige engasjement. Prioritet går til de idretter som betyr noe for Forsvaret som skyting, ski og skiskyting, femkamper, feltløp og orientering. I slike idretter deltar Forsvaret også med lag internasjonalt. Den fysiske fostring må i stadig større grad ta utvikling og forskning i bruk for å skape et best mulig faglig grunnlag for sin virksomhet. II MÅL OG DEFINISJON 1. Målet med den fysiske fostring er å gi befal og mannskaper et nødvendig fysisk grunnlag for å kunne løse sine oppgaver i fred og krig, samt å motivere til å holde vedlike en tilfredsstillende fysisk standard gjennom hele vernepliktstiden. Målet er også å gi kunnskaper om den fysiske trenings virkning og betydning. 2. Med fysisk fostring menes all aktivitet som under den daglige tjeneste og i fritiden bidrar til å heve den enkeltes fysiske yteevne og dermed også bidrar til å heve den psykiske motstandsevne. Inn under tjenestefeltet

6 430 A II-III l januar 1993 fysisk fostring hører faget fysisk trening (idrett og militær ferdighetstrening), fritidsidrett, idrettskonkurranser, fysiske prøver, idrettsutdanning og kurs, administrasjon av de samme aktiviteter og nødvendig anlegg og matriell. III ORGANISERING AV IDRETTSTJENESTEN 1. Forsvarssjefen har det overordnede ansvar for den fysiske fostring i Forsvaret og vil legge forholdene til rette i første rekke ved prioritering av oppgaver og tiltak, slik at denne virksomhet får sin naturlige plass i Forsvaret. Forsvarssjefen fastsetter generelle fysiske krav for alt personell innen Forsvaret. 2. Sjefen for personellstaben, Forsvarets overkommando (FO/P) har det stabsmessige ansvar i FO for tjenestefeltet fysisk fostring. 3. Sjefen for Avdeling for utdanning og fysisk fostring, Personellstaben (FO/PIII) har det faglige ansvar for tjenestefeltet fysisk fostring. Sjef FO/PIII er faglig foresatt for Forsvarets Institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F) på det militæridrettslige område. 4. Generalinspektørene vil som ansvarlig for utdanningen i de respektive forsvarsgrener sørge for: - at den fysiske fostring blir innarbeidet som naturlig del av virksomheten ved skoler, kurs, staber og avdelinger/fartøy (tilsv) - at det etter behov fastsettes spesielle krav for enkelte funksjoner/kategorier, og at det blir kontrollert at kravene blir fylt. - at elever ved grunnleggende befalsutdanning gjennomgår Norges Idrettsforbunds (NIF) opplegg for utdanning av treningsledere - at mannskaper på frivillig basis gis anledning til å gjennomgå NIF v s kursopplegg for utdanning av treningsledere, trenere og administrative ledere - at gjennomføring og kontroll av den fysiske fostring ved underlagte ledd skjer i samsvar med gitte direktiver - at forholdene legges tilrette for en aktiv og ledet fritidsidrett 5. ØKN og ØKS er ansvarlig for at gjennomføring og kontroll av den fysiske fostring for underlagte ledd skjer i samsvar med gitte direktiver. Forholdene skal legges tilrette for en aktiv og ledet fritidsidrett. 6. Sjefen for Forsvarets sanitet er ansvarlig for medisinske bestemmelser vedrørende den fysiske fostring og skal føre kontroll med at disse blir fulgt.

7 l januar A III-IV 7. Sjefen for Vernepliktsforvaltningen har etter bestemmelse fra FD og i henhold til stortingsvedtak samt etter faglig samarbeid med FO ansvar for: - at hver person ved innkalling til sesjon blir orientert om at hun/han skal gjennomgå fysisk test ved sesjon og at testen l januar 1993 gjennomføres for at «rett mann skal komme på rett plass», også ut fra de fysiske forutsetninger - at hver person ved sesjon får utlevert et opplegg for fysisk trening for tidsrommet fram til frammøte til førstegangstjenesten 8. Avdelingssjefen (Stasjon-/fartøysjefen) er ansvarlig for at den fysiske trening i tjenestetiden blir gjennomført i henhold til gjeldende program og direktiver, at forholdene ved avdelingen blir lagt til rette for en aktiv og ledet fritidsidrett og at fysiske prøver gjennomføres etter gjeldende direktiver. 9. Kontaktutvalg NIF - STUI - DFS - FORSVARET. Et kontaktutvalg er etablert mellom Norges idrettsforbund (NIF), Statens ungdoms og idrettskontor (STUI), Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Forsvaret. Kontaktutvalget består av: - Formannen i Norges idrettsforbund - Kontorsjefen ved Statens ungdoms- og idrettskontor - Formannen i Det Frivillige Skyttervesen - Sjef for Avdeling for utdanning og fysisk fostring (FO/PIII) Bestemmelser vedrørende samarbeid m v på sentralt, regionalt og avdelingsplan er inntatt i Avsnitt B. 10. Lokale kontaktutvalg. Forsvaret - Reservebefal Forsvarssjefen har i skriv av 11 mai 82 gitt retningslinjer for lokale kontaktutvalg mellom Forsvaret og reservebefalet, se nærmere i Avsnitt B. 11. Forsvarets Idrettsråd er et faglig og rådgivende organ på feltet fysisk fostring. 12. Avsnitt B - ORGANISASJON - gir nærmere bestemmelser og retningslinjer. IV IDRETTSUTDANNELSE - INSTRUKTØRER 1. Den grunnleggende befalsutdanning Ved skoler og kurs som gir grunnleggende befalsutdannelse har den fysiske fostring dette mål:

8 430 AIV l januar Utdanne instruktører som kan gjennomføre den fysiske trening av soldater - Gi trenerkompetanse etter Norges idrettsforbunds krav - Gi fysisk skikkethet for den påfølgende tjeneste som befal 2. Den videregående befalsutdanning Ved den videregående befalsutdannelse her den fysiske fostring dette mål: - Utdanne offiserer som kan tilrettelegge og programmere, samt lede og kontrollere den fysiske fostring på avdelingsnivå - Legge grunnlaget for den fysiske skikkethet med tanke på senere tjeneste som offiser 3. Sjøforsvarets gymnastikkskole (SGS) (BSMA/Idrettslinje) Skolen underviser etter fagplaner som gir utdanning og eksamen tilsvarende grunnfagsstudiet ved Norges Idrettshøgskole. Målet er: - å gi elevene det nødvendige teoretiske og praktiske grunnlag for å tjenestegjøre som idrettsinstruktører ved skoler og avdelinger i Forsvaret - å gi grunnlag for videregående utdanning 4. Norges Idrettshøgskole Ved Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt skal det videreutdannes befal som skal ha faglig ansvar for fysisk fostring ved Forsvarets staber, skoler og avdelinger. Direktiv for virksomheten ved Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt, NIH/F a. Organisasjon og ledelse Avdelingen er en integrert del av NIH og underlagt skolens ledelse i den daglige tjeneste. Avdelingen skal avgi lærerkrefter til den ordinære høgskoleundervisningen i den utstrekning en disponerer ledige lærertimer. - I militær sammenheng er avdelingen underlagt Avdeling for utdannelse og fysisk fostring i Forsvarets overkommando. b. Virksomheten ved NIH/F omfatter: - Høgskoleutdanning Avdelingen deltar i planlegging og gjennomføring av høgskolens studietilbud. Avdelingen skal planlegge, iverksette og lede all den

9 l januar A IV utdannelse Forsvarets studenter gis for å kvalifisere dem for tjenesten i Forsvaret og som ikke er dekket i NIFTs ordinære studietilbud. Avdelingen skal i samarbeid med Idrettslig avdeling lede utdannelsen i bl a skiskyting og militær femkamp som tilbys som hovedidretter og kursidretter. - Forskning Avdelingen deltar i planlegging og gjennomføring av den idrettsvitenskapelige forskning ved NIH i den utstrekning disponible ressurser tillater dette. Avdelingen skal innenfor høgskolen i den forbindelse ivareta Forsvarets spesielle behov. Avdelingen samarbeider i disse spørsmål med høgskolens øvrige avdelinger og berørte ledd i Forsvaret. - Kursvirksomhet Avdelingen skal planlegge og gjennomføre de kurser innen fagfeltet fysisk fostring som avdelingen i samråd med Forsvarets øvrige ledd og samarbeidende organer anser nødvendig for å følge opp gjeldende direktiver. Avdelingen skal utarbeide forslag til kurser på årsbasis slik at de kan innarbeides i gjeldende kursprogrammer. - Konsulentvirksomhet Avdelingen nyttes til konsulentvirksomhet for Forsvarets overkommando på fagfeltet fysisk fostring og på det militæridrettslige området (reglementer, programmer i fysisk trening, utvalgsarbeid, faglig bistand mv). Avdelingen har ansvaret for informasjon til Forsvarets forskjellige ledd om aktuell faglitteratur. - Administrasjon Avdelingen skal lede og utføre alt administrativt arbeid i forbindelse med det ordinære studium, forskningen og kursvirksomheten. Avdelingen er for militær administrativ støtte underlagt Krigsskolen. 5. Instruktører Følgende prinsipielle retningslinjer gjelder: - Idrettsoffiserene er vedkommende avdelingssjefs faglige rådgiver innenfor feltet fysisk fostring og fører faglig tilsyn med gjennomføringen av programmene. (Se avsnitt B) - Troppsbefalet skal nyttes som instruktører ved all programmert fysisk trening og bistår med opplegg og gjennomføring av fysisk fostring generelt.

10 430 AIV-V l januar Idrettsfaglig utdannet personell og annet interessert personell med idrettsfaglig/idrettslig bakgrunn og aktive utøvere nyttes som instruktører og ledere av fritidsidretten med de konsekvenser for lettelser mv i den militære tjeneste dette måtte medføre. Sådant personell bør også om mulig nyttes under gjennomføring av den fysiske trening i tjenestetiden. V DEN FYSISKE TRENING I TJENESTETIDEN 1. A Ile vernepliktige mannskaper skal: - gis en grundig informering om betydning av regelmessig fysisk trening - gis en opplæring i grunnleggende prinsipper for fysisk trening og innføring i forskjellige treningsformer - som et minimum gis en slik utdannelse og tjeneste at de holder vedlike en rimelig fysisk form - gis veiledning før førstegangstjenestens slutt om hvordan den personlige fysiske trening kan planlegges og følges opp Det skal under fysisk fostring legges vekt på å motivere og inspirere mannskapene til fortsatt fysisk aktivitet etter endt førstegangstjeneste. 2. Forsvarssjefen vil peke på betydningen av regelmessig fysisk trening, trimtiltak o l for alt personell som forebyggende helsevern for å motvirke yrkesskader, stress mv. Forsvarssjefen vil samtidig understreke viktigheten av at avdelingen oppmuntrer og stimulerer og legger forholdene best mulig til rette for fritidsaktivitet, f eks ved opprettelse av bedriftsidrettslag, ved utlån av lokaler, anlegg og matriell, ved økonomisk støtte til instruksjon, leie av lokaler mv. All fysisk trening i tjenestetiden skal være planlagt og ledet. 3. Omfang Forsvarssjefen fastsetter følgende retningslinjer for omfanget av den fysiske trening i Forsvaret: a. Vpl mannskaper skal ha minst 2 timer effektiv fysisk trening pr uke, fordelt på minst 2 repetisjoner. Den fysiske trening for vpl mannskaper skal være fastsatt av respektive generalinspektører i gjeldende detalj programmer for utdanningen

11 l januar A V-VI b. Befal ved skole-, øvings-, stående-, oppsatt avdeling (tilsv) skal prinsipielt ha samme antall timer i fysisk trening som vpl mannskaper og bør følge treningen for mannskapene, eller avdelingen kan legge opp spesiell trening for befalet etter avdelingssjefens bestemmelse. Befal ved staber, administrative avdelinger, verksteder, arsenaler ol forutsettes primært å drive nødvendig fysisk trening på sin egen fritid. Avdelingssjefen kan, som et ledd i befalets utdanning og trening, arrangere skytinger, orienteringsløp, avdelingsmesterskap, prøver til militære ferdighetsmerker mv når arbeidssituasjonen tillater det. Befalet kan gis nødvendig fri for å delta i slike arrangementer. c. Sivilt personell i Forsvaret kan gis adgang til å delta i: - prøver til de militære ferdighetsmerker tillatt båret på uniform - trimaktiviteter med henblikk på å motvirke yrkesskader som ledd i vernetj enesten - fellesarrangementer ved avdeling som skidag, skogsmarsj o l arrangert av samarbeidsutvalg og bedriftsidrettslag (idrettsutvalg). Det understrekes at timetall mv som angitt ovenfor, er det minimum som anses nødvendig for å vedlikeholde den fysiske form. Forsvarsgrenenes spesielle behov utover dette (spesialtrening, merkeprøver, konkurranser mm) dekkes etter de respektive generalinspektørenes bestemmelser. VI FRITIDS1DRETTEN 1. Fritidsidretten skal for de vpl mannskaper organiseres med sikte på å: - aktivisere utenfor tjenestetiden - motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter endt førstegangstjeneste - kvalifisere for deltagelse i idrettskonkurranser 2. Ansvaret for organiseringen av en kontrollert og ledet fritidsidrett tilligger avdelingssjefer på alle plan. Kontroll og ledelse oppnås ved disponering av egnet personell, som gjennom sin grunnleggende befalsutdannelse er gitt kompetanse som treningsleder (NIF/A-kurs) eller befal og mannskaper med idrettsfaglig bakgrunn (NIH/SGS, idrettslinje v/folkehøgskole, lærerskole m/kroppsøving mv) eller som er en dyktig utøver av idrett. 3. Avdelingen skal etablere et nært samarbeid med sivile idrettslag og organisasjoner med henblikk på at mannskaper også skal kunne bli aktivisert i det lokale sivile idrettsmiljø.

12 430 A VI-VI1-VIII l januar Forholdene legges til rette for trening i og utøvelse av idrettsgrener etter personlig valg. Det skal legges vekt på å motivere og inspirere til deltagelse i idrettsgrener som både har spesiell militær verdi og som mannskapene har mulighet for å dyrke etter dimisjon. 5. Tillitsmannsutvalgene behandler saker som vedrører fritidsidretten, som for eksempel: - Valg av idrettsaktiviteter og idrettsgren - samarbeid/kontakt med sivile idrettslag - valg av tillitsmenn/utvalg for spesielle idrettsaktiviteter - tilrådinger for disponering av midler stilt til rådighet for fritidsidretten over velferdskonto - tilrådinger i forbindelse med vedlikehold og drift av idrettsanlegg. VII KONKURRANSEIDRETTEN 1. Den militære konkurransevirksomhets plass må sees i sammenheng med målet for den fysiske fostring. Konkurranser er således ikke alene treningens mål, men et tilbud i den samlede treningsprosess for de tjenestlige formål. Konkurranseidretten er et motiverende og aktiviserende middel både for befal og personell under førstegangstjenesten og etter dimisjon. 2. Lokale og regionale konkurranser arrangeres i den utstrekning forholdene tillater. Konkurranser bør arrangeres for både tjenestegjørende personell og vpl befal og mannskaper ikke inne til tjeneste. 3. Spesielle forsvarsgrenskonkurranser og mesterskap gjennomføres etter de respektive generalinspektørenes bestemmelser. 4. Nasjonale og internasjonale konkurranser og mesterskap gjennomføres i samsvar med gjeldene reglement. Ansvar for opplegg og gjennomføring vil bli gitt de respektive generalinspektører i tur og orden, og terminliste utarbeides sentralt av Forsvarets overkommando. 5. Undergruppe 433, militære konkurranser, gir nærmere bestemmelser og retningslinjer. VIII IDRETTSANLEGG OG MATERIELL 1. Eksisterende idrettsanlegg skal nyttes under såvel programmert fysisk trening som under fritidsidrett. En forutsetning for at nevnte direktiv og forsvarsgrenenes program for fysisk trening skal kunne gjennomføres er at det finnes egnede og per-

13 l januar A VIII manente idrettsanlegg ved hver garnison (tilsv). I en kortere periode kan en klare seg med provisoriske anlegg. På lengre sikt er det dog nødvendig å få utbygget permanente anlegg. 2. FSJ fastsetter følgende prioritering for bygging av idrettsanlegg: - idrettsanlegg for den obligatoriske fysiske trening ifølge gjeldende program - idrettsanlegg for militære idretter - idrettsanlegg for fritidsidretter Prioriteringen skal videre ha utgangspunkt i avdelingens oppgaver, funksjon og størrelse samt i hvilken utstrekning sivile anlegge kan utnyttes. Med utgangspunkt i foranstående bør det som en norm ved hvert militært etablissement være tilgjengelig (eventuelt på leiebasis): - idrettshall/gymnastikksal/kombinert anlegg for flere idrettsaktiviter - idrettsbane med mulighet for ballspill og fri-idrett - lysløype for ski- og terrengløp - hinderbane - svømmeanlegg - håndgranatbane - orienteringskart For øvrig kan etter nærmere vurdering følgende anlegg komme på tale: - hopp- og slalåmbakke - trimløype - volleyballbane - tennisbane - andre anlegg 3. For å få initiert planlegging og koordinert prioritering, pålegges avdelingene å legge en nøktern plan for utbygging/utbedring av egne idrettsanlegg. Planen skal inneholde: - eksisterende anlegg og nåværende tilstand - behov for utbedring av eksisterende anlegg i prioritetsrekkefølge - behov for nye anlegg i prioritetsrekkefølge - oversikt over godkjente anlegg under bygging og deres fremdrift - reguleringsplan (kartskisse) over anlegg (eksisterende og planlagte installasjoner) - tilnærmet kostnadsoverslag for hvert enkelt anlegg

14 430 A VIII l januar oversikt over forventet egeninnsats ved avdelingen - ønsket framdriftsplan 4. Nye anlegg bør om mulig anlegges i samarbeid med evt avdelinger fra andre forsvarsgrener og i samråd med de lokale sivile myndigheter (generalplan) med henblikk på en eventuell samordnet utbygging og felles bruk. Forsvaret kan gi tilskudd til anleggskostnadene for sivile idrettsanlegg mot bruksrett. En slik ordning bør vurderes. Det henvises til Samarbeidsavtalen mellom NIF, STUI, DFS og Forsvaret (Avsnitt B) Tildeling av tippemidler kan være aktuelt ved utbygging av felles (sivilt/militært) idrettsanlegg. Ved utbygging av idrettsanlegg bør avdelingsinnsats og dugnad ytes for at anleggsutgiftene skal bli lavest mulig. FSJ vil understreke nødvendigheten av et kontinuerlig og godt vedlikehold av alle idrettsanlegg basert på en årlig vedlikeholdsplan. Avdelingens planer for idrettsanlegg skal behandles som ledd i arbeidet med Forsvarets langtidsplan, som del av de militære etablissementsplaner. De enkelte sjefer skal initiere arbeid med disse planer. 5. Orienteringskart Forsvarets overkommando har registrert et eksisterende behov for utarbeidelse av orienteringskart i tilknytning til tjenestesteder/avdelinger/ garnisoner. Midler til fremstilling av slike kart kan bli søkt bevilget på budsjettserie nr 3740 MILITÆR IDRETT. FO/PIII vil innen FO være stabsmessig ansvarlig for denne oppgave. Behovet for orienteringskart skal ses i relasjon til behovet for ekserserplasskart. Avdelingen garnisonen fremmer forslag om utarbeidelse av orienteringskart, fortrinnsvis i samarbeid med det lokale orienteringslag (klubb). Forslaget skal inneholde: - oversikt over kart til disposisjon samt kopi av disse - foreløpig kostnadsoverslag - arbeidsfordeling - kostnadsfordeling - framdriftsplan (tidsplan). Avdelingens/garnisonens forslag sendes FO/forsvarsgrenstab for behandling og prioritering før oversending til FO/PIII. Forslagene skal framsendes hvert år innen 30 sep. FO/PIII skal innhente Forsvarets Militærgeografiske Tjenesters og Norges Orienteringsforbunds uttalelse og herunder det endelige kostnadsoverslag.

15 l januar A VIII FO/PIII skal på bakgrunn av forsvarsgrenenes prioriterte forslag sette opp en samlet prioritert behovsoppgave og holde denne ajour. FMGT vil i forbindelse med arbeidet bistå med: - Tilrettelegging av kartgrunnlag, fotos, punktgrunnlag og konstruksjon ved sivilt kartleggingsfirma, klargjøring av grunnlag for synfaring, sikkerhetsmessig kontroll. - Assistanse med utarbeidelse av kostnadsoverslag - Råd, teknisk veiledning for synfaringen - Reproduksjon og trykking. Avdelingen/garnisonen forutsettes eventuelt i samarbeid med orienteringslag (klubb) å sørge for: - synfaring - nødvendig kontakt med FMGT forut for reproduksjon og trykking. Ved trykking av orienteringskart i FMGTs regi kan O-forbundets (lagets/klubbens) opplag tas med mot refusjon av FMGTs selvkost for trykking av tilleggsopplaget. 6. Idrettsmatriell Det idrettsmatriell som disponeres av de respektive avdelinger skal være tilgjengelig for såvel programmert fysisk trening som fritidsidrett. Idrettsmatriell skal regnskapsføres ved avdelingene, regelmessig etterses og eventuell fornyelse planlegges og budsjetteres. Mangler på idrettsmatriell skal unngås slik at idrettsanleggene og leiernes lokaliteter kan utnyttes til programmene i fysisk fostring. Prioritet vil bli gitt til anskaffelse av den type idrettsmatriell som gir avdelingene den beste treningsgevinst.

16 l januar B TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET AVSNITT B ORGANISASJON omfatter: Underavsnitt 1. Organisasjon av idrettstjenesten i Forsvaret» II. Forsvarets overkommando» III. Forsvarets idrettsråd» IV. Forsvarets idrettsutvalg» V. Lokale kontaktutvalg Forsvaret reservebefal» VI. Internasjonal militært samarbeid» VII, Samarbeidsavtalen NIF - STUI - DFS - Forsvaret» VIII. Idrettsoffiseren

17 l januar B I l ORGANISASJON AV IDRETTSTJENESTEN I FORSVARET l GIL u-avd D-avd t U-avd O I-insp Hær > r I-insp Luft - r - ~ ~ I-insp Kon sjø HV Avd for Dtd og fys fostr PIII Ktr for fys fostr PIII7 CA 85 I-OPF VED AVD FORSVARETS IDRETTSUTVALG X FLYFEMKAMP _L ORIENTERING MILFEMKAMP SJØSPORT FELTI DRETT Kommandolinje ---- Faglig linje Administrativ linje

18 430 B II l januar 1993 II FORSVARETS OVERKOMMANDO 1. Avdeling for utdanning og fysisk fostring - FOIPUI Avdelingens funksjonsområder omfatter: - Planlegging og samordning av utdanningen av militært personell innenfor områder som er felles for flere forsvarsgrener. - Planlegging og samordning av fysisk fostring innenfor områder som er felles for flere forsvarsgrener. - Kontrollansvar innenfor feltene utdannelse og fysisk fostring på fellesområder som klart faller utenfor generalinspektørenes ansvarsområder. 2. Kontor for fysisk fostring - FO/PIH7 Kontoret er faglig foresatt instans for Forsvarets avdeling ved Norges idrettshøgskole på den militære idrettslige og militære faglige sektor. Dessuten er kontoret et sentralt samarbeidsledd for samarbeide med internasjonale militære idrettsorganisasjoner og nasjonale sivile idrettsorganisasjoner. Kontoret skal: - utarbeide og bearbeide generelle direktiver for gjennomføring av fysisk fostring i Forsvaret - planlegge og koordinere utdannelse av befal innen feltet fysisk fostring - i takt med den vitenskapelige og metodiske utvikling utarbeide og vedlikeholde reglementer og retningslinjer innenfor feltet fysisk fostring - utarbeide og bearbeide retningslinjer og faglige bestemmelser for nasjonale militære konkurranser, nasjonale og internasjonale militære mesterskap, militære ferdighetsmerker og fritidsidrett - planlegge og forberede deltakelse i internasjonale militære idrettsarrangementer - ivareta Forsvarets overkommandos plikter i forbindelse med arrangement av internasjonale mesterskap, samt bistå arrangør under planleggingen og forberedelsene. - utarbeide og bearbeide retningslinjer og programmer for personellets fysiske forberedelser for aktiv militærtjeneste, herunder i samarbeid med VPV sørge for informasjon av vernepliktige mannskaper om de fysiske krav førstegangstjenesten stiller og hvilke forberedelser som bør gjøres - utarbeide og fremme budsjettforslag for kapittel «Militær Idrett» angående felles virksomhet, og som ikke faller inn under de enkelte forsvarsgrenenes budsjetter

19 l januar B II 3. Idrettsinspektørene Idrettsinspektørene er respektive generalinspektøren rådgivere i spørsmål som angår den fysiske fostring i forsvarsgrenen. Idrettsinspektørenes faglige linje går til FO/P III7. Deres arbeidsområde er følgende: - Være faglig foresatt for personell i idrettstjenesten i forsvarsgrenen - Være ansvarlig for utvikling, samordning, ledelse og kontroll av idrettstjensten i forsvarsgrenen - Utarbeidelse av programmer og direktiver for den fysiske fostring ved skoler, kurs, staber og avdelinger (tilsvarende). De skal herunder påse at disse er i samsvar med Forsvarssjefens direktiv for den fysiske fostring - Ved samarbeid med bl a Norges idrettshøgskole, Norges Idrettsforbund, og særforbundene holde forsvarsgrenen ajour med utviklingen på aktuelle områder innen den fysiske fostring. - Ved inspeksjoner kontrollere avdelingenes opplegg og gjennomføring av den fysiske fostring, idrettsanlegg, -materiell og bekledning - Gi råd og veiledning for planlegging, bygging, fremdrift og vedlikehold av idrettsanlegg. - Gi råd og forslag for utdannelse og anvendelse av idrettsbefal. - Planlegge forsvarsgrenmesterskap og andre større militære idrettsarrangementer innen forsvarsgrenen, samt utarbeide terminlister for disse. Videre sørge for å koordinere nasjonale og internasjonale militære mesterskap/konkurranser/konferanser som forsvarsgrenen får ansvaret for å arrangere. - Bistå med å utarbeide budsjettforslag for idrettsmateriell, gi forslag til anskaffelse og fordeling av dette materiell, samt gi faglige råd. - Utarbeide budsjettforslag for militær idrett, kurs og prosjektvirksomhet. - Som medlem av Forsvarets Idrettsråd bl a ivareta forsvarsgrenens interesser i saker vedrørende den fysiske fostring - I samarbeid med NIF foreta nominering og det endelige uttak for plassering av toppidrettsutøvere.

20 430 B III l januar 1993 III FORSVARETS IDRETTSRÅD 1. Forsvarets idrettsråd (FIR) er et koordinerende og faglig organ. 2. Oppgave og mandat FIR er innenfor feltet fysisk fostring et rådgivende organ for FSJ. FIR skal gi FSJ gjennom Forsvarets overkommando/personellstaben råd når det gjelder saker som vedrører: - Tjenestereglementet for Forsvaret, gruppe 43, «Fysisk fostring i Forsvaret» - Generelle bestemmelser for den fysiske fostring i Forsvaret. (FSJs direktiver- «Utdanningsprogrammet»). - Driften ved Norges idrettshøgskole/forsvarets institutt (Studentopptak, kursplan, utdanning, forskning m m). - Konkurranseidretten (Militære Norges-, Nordiske- og Verdensmesterskap) - Norges engasjement i CISM (Conseil International du Sport Militaire) og nordisk idrettssamarbeid 3. Sammensetning FIR har slik sammensetning: a. Sjef for Avdeling for utdanning og fysisk fostring Forsvarets overkommando (SJ FO/PIII) b. Medlemmer - SjefNIH/F - Idrettsinspektør/Hærstaben (I-insp/HST) - Idrettsinspektør/Sjøforsvarsstaben (I-insp/SST) - Idrettsinspektør/Luftforsvarsstaben (I-insp/LST) - Kontaktoffiser/Heimevernsstaben (Kontaktoff/HVST) - Idrettsoffiserenes tillitsmenn: - 2 valgte repr for 1-off'ene i Hæren - l valgt repr for 1-off'ene i Sjøforsvaret - l valgt repr for 1-off'ene i Luftforsvaret - Representant for Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) - Representant fra Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret - Eventuell observatør fra Forsvarsdepartementet Etter behov innkalles utvalgsformenn (Forsvarets idrettsutvalg). Sjef for Kontor for Fysisk fostring/forsvarets overkommando (SJ FO/ PIII7) supplerer SJ FO/PIII og fungerer som formann ved forfall. 4. Arbeidsreglement Følgende arbeidsreglement gjennomføres:

21 l januar B III-IV - Rådet skal kalles inn til møter etter behov, dog minst en gang hvert o ar. - FO/PIII er ansvarlig for innkalling m/saksliste, saksforberedelse og referat fra møtene. 5. Rådets medlemmer kan ta opp saker til behandling ved innmelding til FO/PIII. I viktige saker oppe til behandling skal anbefaling sendes frem gjennom FO/P til FSJ. IV FORSVARETS IDRETTSUTVALG 1. Forsvarets idrettsutvalg kan oppnevnes for følgende idrettsgrener: - Militær femkamp - Sjøsport - Flyfemkamp - Ski - Feltidrett - Orientering - Skyting - Fekting Hvert utvalg består av formann og inntil 5 utvalgsmedlemmer som oppnevnes av Forsvarets overkommando. Utvalget oppnevner selv sekretær blant medlemmene. Utvalgene står direkte under FO/PIII. 2. Utvalgenes hovedoppgave er å forberede og lede representasjonsaktiviteten innen sin idrettsgren. Utvalgene er samtidig et rådgivende organ innenfor de respektive grener. 3. Utvalgene skal hvert år i nov/des (for skiutv apr/mai) levere FO/PIII en rapport som skal inneholde: a. ÅRSRAPPORT - utvalgets sammensetning - liste over kandidater - samlinger (sted/tid) - deltagelse i konkurranser (art/sted tid/plassering) - spesielle merknader b. SESONGPLAN OG BUDSJETT FOR KOMMENDE SESONG - utvalgets sammensetning - planlagte samlinger (sted/tid) - deltagelse i konkurranser («obligatoriske» og ønskelige)

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

Innhold 1 GENERELT... 7

Innhold 1 GENERELT... 7 1 1 Forord Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har, etter etableringen i sin moderne form i 1972, utviklet seg til en verdifull samarbeidsordning mellom de vernepliktige inne til førstegangstjeneste

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste.

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste. FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 februar 2001 Permisjonsdirektivet Permisjonsdirektivet

Detaljer

Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Forsvarssjefens RUSMIDDELDIREKTIV Forord Forsvaret er en del av samfunnet og pålagt viktige samfunnsmessige oppgaver som skal utføres på en forsvarlig måte. Forsvaret

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer