Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold"

Transkript

1 Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Ellen Eimhjellen Blom Tema for presentasjonen 1

2 Tema i dag Hvorfor etablere frisklivssentraler? Hvordan ser din drømmefrisklivssentral ut? Revidering av veileder for kommunale frisklivssentraler Tilskudd, midler Tema for presentasjonen 2

3 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Fagorgan Regelverksforvalter Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet Helsedirektoratet 3

4 Frisklivssentralene er en kommunal forebyggende helsetjeneste og har tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner Strukturert oppfølging helsesamtale fysisk aktivitetstilbud tilbud om kostholdsendring røykeslutt

5 Målgruppe Personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, og som kan ha helsemessig nytte av frisklivssentralens tilbud

6 /folkehelse/frisklivssentral er

7 Hvorfor frisklivssentraler?

8

9 Mandag 8.okt 2012 «.. vi står altså foran en epidemi av livsstilssykdommer som kreft, diabetes, kols og skjelett og muskelsykdommer. Sykehusene er ikke løsningen, den ligger på forebygging.»

10 Nasjonal helse- og omsorgsplan om frisklivssentraler «Frisklivssentraler er viktig for å nå målene om å forebygge mer og bedre» Ny «helse- og omsorgstjenestelov og folkehelselov gir kommunene nye insentiver til å etablere frisklivssentraler» Det er ønskelig at flere kommuner skal etablere slike tilbud (frisklivssentraler)

11 Utfordring: Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Rus Diabetes Kols Demens Overvekt Kreft Figuren illustrerer tendenser 11

12 Sosial ulikhet i helse Forventet levealder etter utdanning Kilde: Norgeshelsa, FHI

13

14

15 Psykiske lidelser Halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet (Mykletun m. fl 2009) Angst og depresjon mest vanlig utenfor arbeidslivet pga psykiske lidelser

16 WHO 2012: Ikke-smittsomme sykdommer -den største utfordring for global helse Av totalt 57 millioner dødsfall globalt (2008) skyldes 36 millioner (63%) ikke-smittsomme sykdommer Norge: 64% av alle dødsfall før fylte 70 år skyldtes NCD i 2010 WHOs mål: Redusere for tidlig død pga ikkesmittsomme sykdommer med 25% innen

17 De fire største risikofaktorer Bruk av tobakk Usunt kosthold Fysisk inaktivitet Skadelig bruk av alkohol

18 Status for risikofaktorer i Norge 17% dagligrøykere 85% av voksne får ikke i seg nok grønnsaker 80% av voksne tilfredsstiller ikke anbefalingene for fysisk aktivitet 50% av 15åringene tilfredsstiller ikke anbefalingene for fysisk aktivitet Økende inntak av alkohol

19 Inaktivitet i ulike aldersgrupper Helsedirektoratet (2012) Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport IS-1964

20 Behov for tiltak på alle nivå og i mange sektorer (Modifisert etter Dahlgren og Whitehead 1991)

21 Effektene av endrede levevaner WHO (2010): o Tre viktige risikofaktorer for kroniske sykdommer: røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold o Eliminering av disse vil redusere prematur sykelighet og dødelighet med 80% for hjerte/karsykdommer og diabetes type % for kreft o Forskjell i forventet levealder og antall friske leveår mellom de med dårlige og gode levevaner er år World Health Report, WHO, 2002 Khaw et al. et al. PLoS Medicine,2008 Kvaavik et al. Arch. Inter Med, 2010

22 Helseeffekter av fysisk aktivitet år Livsløp Inaktiv Delvis aktiv 2 QALY 4 QALY Aktiv 4 QALY 8 QALY Svært aktiv 8 QALY 16 QALY (Hdir-rapport IS-1794) 22

23 Samfunnsøkonomiske gevinster av endring av levevaner Røyker Fysisk inaktiv Overvektig = taper kvalitetsjusterte leveår (QALY) (Helsedirektoratet. Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle. 2010) 1. QALY er estimert til en verdi av NOK 23

24 Endring av helseatferd En vanskelig og tidkrevende prosess Sosialt felleskap kan være inspirerende Motivasjon

25 Motiverende Samtale Empatisk, ikke-moraliserende tilnærming Deltakers selvforståelse sentralt Utforsker ambivalens Dokumentert effektiv for endring av helseatferd (Hettema et al 2005) Spesielt effektiv for personer som i utgangspunktet er lite motivert for endring

26 Kunnskapsoppsummering Henvisning til oppfølging av fysisk aktivitet gjør at deltakerne blir mer fysisk aktive enn dersom de kun får rådgivning om fysisk aktivitet. Følgende tiltak fører trolig eller muligens til mer økt fysisk aktivitet enn kun rådgivning: Henvisning til lokale tilbud med oppfølging Egenadministrert trening med oppfølging Henvisning til gåturer ledet av instruktør Tiltak for å fremme sunt kosthold Individuell oppfølging fører muligens til en økning av antall personer som spiser fem porsjoner med frukt og grønnsaker per dag. 26

27 Kunnskapsoppsummering forts Følgende tiltak fører muligens til flere ikke-røyker sammenlignet med ingen behandling eller kun rådgivning: Selvhjelpsmateriale og oppfølging Henvisning til sykepleier På alkoholområdet fant de ingen studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. 27

28 The Finnish Diabetes Prevention Study Subjekter: 522 subjekter; overvektige, gj.snitt 55 år, BMI 31 Intervensjons gruppe: Rådgivning, oppfølging og målsetting relatert til vekt, fysisk aktivitet og kosthold (redusert inntak av fett, økt inntak av fiber) Kontroll gruppe: Generelle muntlig og skriftlig informasjon om trening og kosthol ved baseline og etterfølgende årlige møter. Ingen spesifikke individuelle program. Cumulative 4-yr incidence of diabetes (%) Control Endurance 58% reduksjon i diabetes prevalens (Tuomilehto, 2001)

29 Dokumenterte effekter av frisklivssentraler Frisklivssentralene gir økt fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse, og framgangen vedlikeholdes delvis også ett år etter oppfølging (Helgerud og Eithun 2010). Livsstilsintervensjon (kosthold og fysisk aktivitet) for risikogrupper med tett oppfølging i tre måneder og en viss oppfølging i tre år er kostnadseffektivt, gir redusert antall legebesøk og gir flere kvalitetsjusterte leveår enn å ikke gi oppfølging. (Eriksson, Arch Intern Med. 2010)

30 Hvordan er din «drømme-frisklivssentral? Innhold Forankring, organisering Hva er forutsetningene for å lykkes? 30

31 Utkast til revidert veileder på åpen høring. Frist: tet.no/om/hoyringar/

32 Årsak til revidering Nytt lovverk av 2012 Frisklivssentralen en forebyggende helsetjeneste Tydeliggjøring av frisklivsresept Utvikling av frisklivssentraler Brukermedvirkning Innvandrerhelse Ny dokumentasjon Nytt regelverk for tilskudd til frisklivssentraler

33 Frisklivssentralene er en kommunal forebyggende helsetjeneste og har tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner Strukturert oppfølging helsesamtale fysisk aktivitetstilbud tilbud om kostholdsendring røykeslutt

34 Oversikt over aktuelle helsefremmende og forebyggende tilbud Frivillige Private Kommunale Andre

35 Frisklivsresept Strukturert, tidsavgrenset oppfølging Fremme helse og mestring Bygge på individets ressurser Målgruppe Henvisere Frisklivssentralen Lokale lavterskeltilbud Egenmestring Helsepersonell, NAV Frisklivssamtale 1 Reseptperiode Aktiviteter/ kurs Egenaktivitet Frisklivssamtale 2 Lokale tilbud Idrettslag Frivillige organisasjoner Pasient- og brukerorganisasjoner Private aktører, for eksempel treningssentre, kostholdskurs Selvhjelpsgrupper For personer som ut fra en helsemessig vurdering har behov for hjelp til å endre helseadferd

36 Utviklingsområder Tilbud for barn og unge Oppfølging av risikokonsum av alkohol Kurs i mestring av depresjon (KID) Søvnveiledning Tilpassede tilbud for innvandrergrupper Lærings- og mestringstilbud Samarbeid med NAV

37 Frisklivssentralen styrker broen mellom helsetjenesten og folkehelsearbeidet Helsehjelp Egenmestring

38 Sentrale paragrafer for utvikling av frisklivssentraler Ny helse- og omsorgstjenestelov: 3-2 Kommunen har ansvar for å bl.a. tilby helsefremmende og forebyggende tjenester 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 3-4 Plikt til samhandling Ny folkehelselov: 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 7 Folkehelsetiltak..skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer..

39 150 kommuner har frisklivssentral. I alle fylker, men store variasjoner folkehelse/frisklivssentraler

40 Kvalitetssikring av Kommunen har ansvar for at de tjenestene som ytes er faglig forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 helsepersonelloven

41 Brukermedvirkning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester; Sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste Sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter Legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten Tema for presentasjonen 41

42 Innvandrerhelse helsespørsmål knyttet til innvandrerbefolkningen Innvandrerbefolkningen er personer med to utenlandskfødte foreldre, både de som selv har innvandret til Norge (innvandrere) og de som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre(etterkommere) Verktøy og tilbud tilpasset innvandrerbefolkningen Tema for presentasjonen 42

43 Test av fysisk form Submaksimal test på tredemølle 6 minutters gangtest Intervalltest i motbakke Styrketest: Benpress Tema for presentasjonen 43

44 Nytt regelverk for tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene tildeles av Fylkesmannen Videreutvikling Kriterier for måloppnåelse Tilbudet skal være gratis

45 Finansiering av frisklivssentraler Finansiering fortrinnsvis over kommunens budsjett Tilskudd øremerket frisklivssentraler: Fylkesmannen Andre aktuelle tilskudd se: Tema for presentasjonen 45

46 Nyttig informasjon klivssentraler/ Frisklivskonferanse april, Oslo Ta med kommunens beslutningstakere! Høringsfrist på revidert veileder Tema for presentasjonen 46

47 God helse gode liv!

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer