Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4"

Transkript

1 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 2

3 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder materiale rundt det foreløpige hovedinnholdet i Teknas teknologiske fremsyn for norsk samferdselsinfrastruktur år Arbeidet med fremsynet har så langt har tatt form av en rekke idédugnader og rapportering fra disse. Trendene og scenariene som er beskrevet i kortversjoner i det følgende er satt sammen av ideer fra disse dugnadene. Arbeidet, og utfordringen, nå (høsten 2008) består i å utvikle sammenhengende fortellinger rundt disse som er utfordrende, men samtidig så realistiske at de ikke lar seg avvise. Vi ønsker offentlig debatt om utviklingen av norsk infrastruktur. Vi ønsker også å etablere et samarbeid mellom Tekna og fagmiljøene med formål å få en mer omfattende satsing på utvikling av fremtidsscenarier for norsk samferdselsinfrastruktur. Du og dere er invitert til å komme med ideer, råd og veiledning i dette utviklingsarbeidet gjennom å gi kommentarer i denne arbeidsboken. Vi ønsker oss særlig konkrete innspill med tall og kildereferanser. Bidragene kan sendes pr e-post til undertegnede eller eller i brev til en av oss med adresse Tekna, postboks 2312 Solli, 0201 Oslo. På forhånd: TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! Oslo, september 2008 Øystein Olsen og John Mikal Raaheim 3

4 TRENDER På de neste sidene (side 4 til 13) har vi gitt en kort beskrivelse av trender som vi mener vil være av særlig betydning for utviklingen av norsk samferdselsinfrastruktur. Ikke alt vi her kaller trender er egentlige trender. Noen har mer karakter av å være mekanismer som vil påvirke utviklingen. Vi inviterer til debatt om disse trendene/mekanismene hver for seg, men ønsker først kommentarer til om det er forhold (trender/mekanismer) du/dere mener vil være mer avgjørende for utviklingen i Norge og som ikke er dekket opp av våre beskrivelser på de neste 10 sidene. Våre trender/mekanismer har foreløpig overskriftene: 1. Global konkurranse 2. Befolkningsvekst- og nedgang 3. Vår rikdom 4. Frihet og forbrukermakt 5. Det mobile samfunn 6. Klimatrusselen 7. Konvergens 8. Frakopling 9. Vedlikeholdsfellen 10. Næringslivets samfunnsansvar Vi har alt fått som kommentar at energimarkedet burde tas med som trend. Dette er vi ikke uenig, men tygger for tiden litt på utfordringen. Gi oss gjerne innspill også her. Har du kommentarer?: 4

5 GLOBAL KONKURRANSE Norge kan etter hvert bli en utkant i verden der byer og regioner konkurrerer om næringsvirksomhet og arbeidskraft som i stadig større grad ser hele verden som sitt marked. Globalisering innebærer at det stadig vokser frem nye globale nettverk av mennesker og virksomheter, byer, regioner og land. Virksomheter flyttes, reetableres eller etableres der betingelsene fremstår som gunstigst. Globalt omspennende infrastruktur vokser i utbredelse og kapasitet. Institusjonelle samarbeidsformer og allianser skapes og utvikles for produksjon og handel så vel som for maktutøvelse og krig. USA, Europa og Japan har fått konkurranse fra blant flere India og Kina. Nye land og regioner melder seg på. De beste byene og byregionene vil trekke til seg de dyktigste på alle områder og slik bli ytterligere attraktive som steder å bo. Vi vil få en ny internasjonal folkevandring blant de vellykkede og rike. Dette skaper store utfordringer for Norge som vil bli en utkant i verden langt fra de store markedene og kulturelle begivenhetene. Vi må ha gode og sikre bymiljøer for å kunne konkurrere om arbeidskraften. Vi vil trenge en effektiv infrastruktur for å kunne være en konkurransedyktig produsent og eksportør. Utviklingen er ikke entydig. Nasjonalstaten har flere steder fått sin renessanse etter at bl.a. Sovjetunionen gikk i oppløsning. Ellevte september danner på andre måter et trendbrudd med etnisk og religiøs polarisering og rigide sikkerhetsforanstaltninger. Teknologien åpner for at du kan gjøre det meste fra hvor som helst. Høyere oljepriser gir økte transportkostnader og gjør det ikke lenger like udiskutabelt gunstig å utnytte mulighetene for produksjon i fjerntliggende lavkostland. Har du innspill og kommentarer?: 5

6 BEFOLKNINGSVEKST OG NEDGANG Vi kan komme til å mangle arbeidskraft, både ingeniører og fagarbeidere, til å planlegge, prosjektere og bygge vår infrastruktur. Jordens befolkning vokser, men i mange land er kjønnsfordelingen skjev og dette kan gi utslag fremover. I Europa synker folketallet blant etniske europeere i flere land. I både Russland og Italia vil folketallet gå ned frem mot Andelen eldre utenfor arbeidslivet øker. I Norge øker også andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som er utenfor arbeidslivet. Andelen arbeidsaktive synker relativt sett. Innvandring vil være avgjørende for utviklingen i folketallet totalt i vårt land og flere andre land i Europa. Dagens prognosemakere hevder at det vil bo 6,5 til 7 millioner mennesker i Norge i Syv millioner mennesker, mange med slektninger i andre land, vil reise mer. Stadig flere land får økt levestandard og evne til å gi god lønn til dyktige ingeniører og fagarbeidere? Spesialkompetanse vil i stadig større grad ha et internasjonalt arbeidsmarked. Kan vi regne med arbeidsinnvandring i 2020 og 2030? Vi kan komme til å mangle arbeidskraft, både ingeniører og fagarbeidere, til å planlegge, prosjektere og bygge vår infrastruktur. Har du innspill og kommentarer?: 6

7 VÅR RIKDOM Nordmenns forbruk har tredoblet seg på litt over 40 år. Vi har aldri hatt så mange millionærer i landet som i dag. Vi har olje- og gassreserver som rekker i hvert fall ut mot midten av dette århundre. Prisen på olje- og gass er av stor betydning for vår økonomiske utvikling. I alle offentlige prognoser er prisen lagt på nivå godt under dagens priser. Siden 2000 har vi hatt reallønnsvekst. SSB har lagt frem overslag som viser samlet real.- lønnsvekst på 35 % fra 2000 til Med en reallønnsvekst framover på 1,5 pst. pr år vil en gjennomsnittlig lønnstaker i 2050 ha vel dobbelt så høy kjøpekraft som en gjennomsnittlig lønnstaker i (NOU 2004:1). Det finnes noen utfordringer. Transport vil bli dyrere med høyere oljepris. Sjåførmangel kan gi samme effekt. Vi kan ikke vente at prisen på mat og klær skal være lav. Mennesker i land vi i dag kaller lavkostland vil også få økte levestandard, lønningene vil stige og med dem prisene. Men velstandsutviklingen vil høyst trolig fortsette. Vi vil kjøpe flere biler, bytte bil oftere for å få sikrere og mer innholdsrike biler, men kanskje ikke bruke bilene mer. Vi vil kjøpe flere tjenester også hjemme. Staten vil bli rikere, men vi vil fortsatt måtte avveie fellesskapets behov mot den enkeltes behov. Hva kommer vi til å bruke rikdommen vår til personlig og som nasjon? Har du innspill og kommentarer?: 7

8 FRIHET OG FORBRUKERMAKT Vi må selv skape og fortelle historien om oss selv. Slik skaper vi oss en identitet som skiller oss fra andre. Vårt forbruk er en viktig del av fortellingen om oss. Den kjente engelske sosiologen Anthony Giddens hevder at familien har mistet sin verdi som sosial referanse og at stadig flere sosiale prosesser er globale. Familien er fortsatt viktig som identitetsformer, men personlig identitet er i mindre grad et resultat av tradisjon og sosiale forventninger og ikke som tidligere knyttet til klare og entydige roller som følger oss livet ut. Nå må hver enkelt selv langt på veg bestemme sin identitet gjennom aktive beslutninger. En person må selv skape og fortelle historien om seg selv og understøtte historien gjennom forbruk og ytre kjennetegn. Sosiologen Zygmunt Bauman går så langt at han hevder at det er konsum som blir mekanismen for å utvikle identitet. Bilindustrien leverer allerede din modell på bestilling. Stein Erik Hagen forteller om sin identitet ved å ta the big five. I den virtuelle verden, på internett, kan vi skape oss flere alternative identiteter uavhengig av kjønn og alder. Vil vår jakt på identitet føre til stadig økt vare- og tjenestetilbud og konsum? Vil enklere liv -trenden vinne frem? Vil miljøbevissthet og klimanøytral livsførsel kunne bli grunnlag for identitetsdannelse for større grupper av mennesker? Har du innspill og kommentarer?: 8

9 DET MOBILE SAMFUNN En fersk rapport om utvikling av bilbruk viser at vi i 1946 reiste fire kilometer pr dag (innenlands). I dag reiser vi nesten 10 ganger så langt. Vi reiser neppe mindre i Først ved bilens og telefonens inntreden muliggjøres kommunikasjon på individets premisser. Den vider utviklingen har munnet ut i det som kan kalles det mobile samfunn. Bakgrunnen for det mobile samfunn er et samfunn hvor forflytning og kommunikasjon må skje parallelt, dvs et samfunn der kompleksiteten, differensieringen og koordineringsbehovet er blitt så stort at organisering av bevegelse og kommunikasjon må skje fortløpende og parallelt.[tøi-rapport 892/2007, Mattias Gripsrud] Toget sto for halvparten av våre reiser i Tallene har endret seg lite for jernbane og sjøtransport. Det først og fremst transport med personbil og fly som har økt. Det er imidlertid mest bilbruk i storbyenes omegn og minst i storbyen. Når det gjelder luftfart, så økte antallet passasjerer på norske lufthavner med 5,2 prosent i ,2 millioner passasjerer reiste med fly innenlands i I alt håndterte norske flyplasser nesten 35 millioner passasjerer. Veksten i antall passasjerer skyldes i stor grad at flere reiser til utlandet. Grunnprognoser (frem mot 2040) til NTP legger til grunn at transportveksten vil fortsette. Bruk av IKT skulle, trodde man, redusere behovet for å reise, men dette har ikke slått til. Mer kommunikasjon, utvidelse av markeder og kontaktnett gir flere reiser, ikke færre. Effektiv utnyttelse av tiden man bruker på å forflytte seg vil være en viktig faktor for utviklingen av nye transportsystemer. Det er i dag 1800 elbiler i Norge. Kjørelengde per lading for disse bilene er 8 mil. Vi vil få flere slike biler fremover som kjører stadig lenger. Har du innspill og kommentarer?: 9

10 KLIMATRUSSELEN Klimautfordringene kan møtes med kvotekjøp og klimanøytrale boliger, arbeidsplasser og transportmidler, om vi vil. Og det vil være bra uansett. Klimatrusselen har brakt miljø og klodens tilstand opp og frem på den politiske dagsordenen. Den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen i det 21. århundre er beregnet til å ligge mellom 1,1 og 6,4 ºC avhengig av fremtidig utslippsutvikling. Seks klimagasser bidrar til global oppvarming gjennom drivhuseffekten. Mest fokus er det på CO 2, som står for omtrent 80 prosent av de samlede klimagassutslippene. Olje- og gassvirksomhet, industri og veitrafikk er de viktigste kildene til CO 2 -utslipp i Norge. Kyoto-avtalen fra 1997 innebærer at i-landenes utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 prosent i forhold til 1990-nivå (basisåret) frem til perioden USA og Kina har ikke ratifisert avtalen. Den norske regjeringen har satt seg ambisiøse klimamål, men ønsker delvis å oppfylle disse gjennom kvotekjøp i andre land. Tsjernobyl-ulykken i 1986, invasjon av giftalger på sørlandskysten i 1988 og FN-rapporten Vår felles framtid i 1989 bidro til at 61 % av de spurte i Norsk Monitor i 1989 mente at miljøsituasjonen var alvorlig. Tilsvarende spørsmål i 2007 fikk tilslutning fra 47 %, men da opp fra 26 % i bunnåret Isolert sett vil klimautfordringene føre med seg klimanøytrale boliger, arbeidsplasser og transportmidler. Fordelene med slike løsninger er mange uavhengig av klimautfordringene. Da betyr det kanskje mindre at folkemeningen svinger. Har du innspill og kommentarer?: 10

11 KONVERGENS Grensene mellom tidligere atskilte teknologiområder blir mindre tydelig og griper i hverandre gjennom nye produkter og markeder. IT, tele og radio/tv er ett. Biler er ikke lenger bare biler Konvergens (av lat. convergere, helle, lute) betyr sammenfall; sammenløping; tilnærming; overensstemmelse. Å konvergere betyr å løpe sammen; nærme seg hverandre. Fremtidens elbil kan bli en del av strømforsyningen (lagringen) vehicle to grid. Man kan kanskje tenke seg at energiselskapene kommer med nye produkter til kundenes bilpark f eks kjøp av billig overskuddsvindkraft fra Danmark til lagring i bilenes batterier. Transportmidlenes tilknytning til internett vil gi nye dimensjoner og markeder for fremtidens informasjonsutveksling og underholdningsindustri. Her ligger også potensial for å tilby individualiserte kollektive transportløsninger. Dersom en ser på hvor raskt bilbrukerne har tatt i bruk navigasjonssystemer er visjonene for fremtidens transportmiddel relevant. Et smart autonomt kjøretøy som oppfatter omgivelsene, navigerer sikkert og effektivt i trafikken med passasjerer som nyter individualisert komfort. Kjøretøyet har sømløs overgang mellom livet i og utenfor (IBM Automotive 2020, aug. 08 fritt oversatt). Fremtidens privatbil blir kanskje ikke helt førerløs, men busser og drosjer kan bli det og privatbiler i kø kan bli det. Intermodal transporter vil tvinge seg frem som systemer både i person og godstransporter. Har du innspill og kommentarer?: 11

12 FRAKOPLING Frakopling som mekanisme og resultat av tiltak for å bøte på vekstulemper, er empirisk dokumentert for eksempel for trafikkulykker. Målsettingene om frakopling mellom økonomisk vekst, og ulempene veksten medfører, er mange og aktualisert av klimautfordringene. Termen frakopling refererer til å bryte sammenhengen mellom miljømessig degradering og økonomisk vekst. I 2008 kan vi konstatere vi at frakopling er teknologisk mulig på svært mange områder der vekst medfører ulemper vi ikke ønsker eller aksepterer. Trenden forsterkes av en kunnskapsrik og artikulerende befolkning som stiller krav til miljø og til politikere og næringsliv. Potensialet for frakopling på mange arenaer frem mot 2040 er stort. Det handler selvfølgelig mye om tekniske løsninger og økonomi, men også om endringer på andre områder enn teknologi. Vi vet at utslippsfrie biler kommer og at det er teknisk mulig å lage biler som styrer unna ulykker. Barn i dag og kommende generasjoner vil vokse opp i samfunn der man i stadig større grad kommuniserer elektronisk/virtuelt. De vil kunne utnytte denne teknologien langt mer effektivt. Kanskje vil de ha mindre behov for å reise. Har du innspill og kommentarer?: 12

13 VEDLIKEHOLDSFELLA Vedlikeholdsbehovet øker med størrelsen på anleggsmassen. På et nivå vil behovet for vedlikehold av fysisk infrastruktur sluke alle budsjetter. Det vil ikke være rom for ytterligere investeringer uten at dette fører til forfall i allerede etablert infrastruktur. Vi er på veg mot, eller sitter i vedlikeholdsfella. Etterslepet i norsk vegvedlikehold er beregnet til 20 til 30 milliarder. Årlig slitasje er kalkulert til ca 1,2 milliarder på stamvegnettet og er omtrent tilsvarende dagens vedlikeholdsbudsjett for denne delen av systemet. Høsten 2008 på oppløpet til fremlegging av stortingsmelding om NTP tas det kraftig til orde for stor satsing innen samferdsel. Det er særlig veg og jernbane man ønsker å satse på. NHO og LO har i fellesskap fremmet krav om dobling av investeringene til veg og jernbane. I august 2008 ble det lansert en Østlandspakke som er utarbeidet av 8 fylker på Østlandet som kaller seg Østlandssamarbeidet. Presset for betydelig økning innen samferdsel er sterkt, men det er nye investeringer man snakker om. Snorklipping og nye vegstrekninger gir oppmerksomhet og er mer populært enn vedlikehold. Dersom det kommer en skikkelig satsing hva kan innholdet være og hva vil fremtidig vedlikehold koste? Har du innspill og kommentarer?: 13

14 NÆRINGSLIVETS SAMFUNNSANSVAR Blir samfunnsansvarlig forretningsvirksomhet mer enn slagord i årsmeldinger og på nettsider vil man kunne løse de fleste miljøutfordringer. World Business Council for Sustainable Development definerer Corporate Social Responsibility (CSR) til å omfatte etiske handlinger og bidrag til å bedre livskvalitet for arbeidstakere, deres familier, lokalsamfunn og samfunnet sett under ett. Fra å være et amerikansk og engelskspråklig fenomen er CSR nå i ferd med å spre seg til virksomheter over hele verden. Det er flere drivere i og for en slik utvikling. Flere internasjonale fora og organisasjoner har i løpet av de siste årene utarbeidet retningslinjer for ulike typer og sider av samfunnsansvarlig forretningsvirksomhet. I Norge har for eksempel NHO etablert Næringslivets Klimapanel bestående av toppledere fra organisasjonens medlemsbedrifter med formål å organisere næringslivets bidrag til å løse klimautfordringene. Utviklingen understøttes også av finanssektoren gjennom fremveksten av såkalte samfunnsansvarlige investeringsstrategier. FNs Global Compact mener næringslivet må bli del av løsningen på globaliseringens utfordringer. Næringslivet sitter med de fleste nøkler til løsning på klimautfordringene som er skapt av produksjon og transport av mennesker og varer. Har du innspill og kommentarer?: 14

15 FREMSYN TIL 2040 På de neste sidene presenterer vi kort hovedtrekk ved de tre scenariene vi etter hvert har konsentrert innsatsen mot. Vi har gitt dem navn fra spillverden: 1. World of Carcraft (Bilmagi) 2. World of Cargocraft (Godsmagi) 3. World of Green Cities (Grønne byer) Scenariene er ikke hver for seg fullstendige beskrivelser av det norske samfunnet. De er ikke gjensidig utelukkende. Det har vært et mål å engasjere mange medlemmer av foreningen i arbeidet. Arbeidsformen har vært korte samlinger og kommunikasjon via enkéter på nett og gjennom postverket. Dette har gitt mange ideer, men lite dybde til forslagene. Konsekvenser er ikke utredet. Sammenheng og konsistens er ikke prøvd. Det er dette vi nå må forsøke å få på plass og ber om bistand til fra dere. Scenariene er presentert ved korte fortellinger om sentrale sider ved utviklingen frem mot Vi ønsker innspill og kommentarer til disse når det gjelder det saklige innholdet og når det gjelder den tidsplanen som er antydet. 15

16 BILMAGI EN PRESENTASJON Personlig frihet og individuelle valg ble vektlagt i samfunnet på 2010-tallet. Teknologioptimismen rådet og man hadde tro på at samfunnsproblemer kunne løses gjennom utnyttelse og utvikling av ny teknologi. Folk flest var ikke villig til å gi avkall på bilen og sin frihet. Løsningen ble å bygge ut veinettet i en målestokk ingen hadde trodd var realistisk da den nasjonale transportplanen ble lagt frem i

17 BILMAGI Oversikt Har du kommentarer? I 2040 har vi bygget et stamveinett som er effektivt, sikkert og tilrettelagt for miljøvennlig bilteknologi. Effektivt fordi Norge satset på veibygging og tilrettela for intelligente transportsystemer. På hovedårene mellom Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er det bygget den såkalte A-ringen med mulighet for automatisert kjøring. De største transportselskapene var tidlig ute og tok i bruk det overgripende systemet basert på førerstøttesystemer integrert med lokasjonsinformasjon. Dermed kan de kjøre inntil 8 vogntog med 0,3 sekunders avstand og våken fører kun i det fremste kjøretøyet. Tilrettelegging for at personbilene kan komme over på det samme systemet er i gang, men har vist seg å ta noe lengre tid fordi kapasiteten for sertifisering i forbindelse med føreropplæring er sprengt. Motstanden blant de over 40 år har også vist seg betydelig, til tross for at de fleste har god trening i å kjøre med teknisk førerstøtte. Sikkert fordi andelen personbiler med teknisk førerstøtte økte betraktelig utover på 2010-tallet, og man ville ikke lenger akseptere drepte og skadde i trafikken. Penger og prinsipper var ikke lenger noe argument for å miste det umistelige. For å få effekt av den kjøretøybaserte sikkerhetsteknologien, var det behov for å få på plass elementene som skulle inn i infrastrukturen. Det dreide seg i hovedsak om sanntids geografisk informasjon og kommunikasjonssystem. Mange sammenlignet transportnettverket med internett, der veiene er (bred)båndet og bilene transporterer informasjon som de utveksler med hverandre og omgivelsene. Etter hvert som man ble vant til tanken på at bilen er en rullende datamaskin, fikk kjørelærernes masing om å se langt frem en annen mening. Bilførerne i 2040 samhandler effektivt virtuelt fordi de er vokst opp med World of Carcraft (WoC). Miljøvennlig fordi man rundt etter overgangsteknologienes forvirringsperiode - fikk en fordeling av drivstoff og fremdriftssystemer tilpasset de forskjellige kjøretøytyper. Lastebiler og ekspressbusser på biodrivstoff (2. generasjon), elektriske bybusser og feederbiler (til varefordeling i byene) og elektriske bybiler til persontransport i by. Privatbilene har alltid hatt langsom utskiftingstakt i Norge, men i 2028 hadde en familie med relativt ny bilpark én praktisk 7-seters plug-in hybrid, og én ren elbil til småkjøringen i nærområdet. Selv om man i 2040 har lagt til rette for å bruke sykkel til de korte turene, foretrekker man gjerne å bruke bil nr 2. Mange har også den rene batteribilen som del av boligens energikretsløp, og delfinansierer i praksis denne bilen ved å kunne ta ut strøm fra kraftnettet på billigste tidspunkt, lagre den i batteriene og hente den ut i boligens høyforbruksperiode. En del har beholdt SUVene sine fra tallet som kuriositeter. 17

18 BILMAGI forts Veien hovedpulsåren i Norge Har du kommentarer? Klimatrusselen ble tatt på alvor, og endelig ble det viktig nok for bilbransjen å produsere kjøretøyer uten miljøskadelige utslipp. Dermed gikk det opp for alle at man ved hjelp av å utvikle ny teknologi kunne opprettholde vår levestandard og livsstil. Endringer til en miljømessig verden skjedde på bilens premisser. Bilen har vært og skal være nerven i et Norge der by og land kan gå hand i hand. Norge har fått Europas mest moderne og avanserte veinett. Stamveinettet er hovedpulsårene i Norge. Denne infrastrukturen opprettholder bosetning i distriktene og gjør det mulig for pendlere å bo et godt stykke unna større byer/de attraktive arbeidsmarkedene. I det store og hele har det vært mye innovasjon innen bilindustrien. At bilindustrien på 2010-tallet tok miljøproblemene på alvor, har ført til at bilen fremdeles oppfattes som en nødvendig gjenstand for en familie. Time to market for bilteknologiske revolusjoner Privatbilismen var den første som fikk merke regjeringens ambisiøse målsettinger for klimameldingen gjennom regulære restriksjoner på bruk av privatbil. Alle skulle over på kollektive løsninger eller biler med lave utslipp. Folk mislikte imidlertid inngripen i sin personlige fleksibilitet (individualisme) og de fleste familier har fortsatt 2 biler. 1 hydrogendrevet eller plug-in hybrid bil for de litt lengre reisene, og 1 ren elbil til kortkjøring. Bilen i dag er svært annerledes enn på begynnelsen av 2000-tallet vel og merke hva angår energikilde (drivstoff), datateknisk og sikkerhetsmessig. Bilenes metallpansring er erstattet med elektronisk skallsikring. Dermed har også nye materialer gjort bilen lettere med høy grad av gjenvinning uten å gå på akkord med sikkerheten. Kort sagt en rullende CO 2 -nøytral og kollisjonsfri datamaskin. Enhetsdrivstoffet (bensin/diesel) er erstattet av transportmiddeltilpasset drivstoff. Lastebiler og ekspressbusser er over på 2. generasjon biodrivstoff og introduksjon av 3. generasjon med enda større bredde og utnyttelse av biomasse er startet. Bybussene er elektriske med innslag av kombinasjoner med brenselcelle. I bystrøk er det etablert bybilpooler med utleie av elbil. Utleieselskapene drifter også de mange parkeringsplassene med integrerte ladestasjoner. Enkelte av dem har også batteriskiftestasjon. Privatbilene har alltid hatt langsom utskiftingstakt i Norge, men i 2028 hadde en familie med relativt ny bilpark én praktisk 7-seters plug-in hybrid, og én ren elbil til småkjøringen i nærområdet. Selv om man i 2040 har lagt til rette for å bruke sykkel til de korte turene, foretrekker man gjerne å bruke bil nr 2. 18

19 BILMAGI forts Elbilen del av lokale energinettverk Har du kommentarer? Den eksplosive veksten av elbiler og plug-in hybrider sammenfalt med oppmerksomheten på energiforbruk. Nye fornybare energikilder ble for alvor tatt i bruk og prisene på strøm skjøt i været også i Norge. I dag er det mange grupper av boenheter som produserer egen tilleggsenergi og lokal magasinering av strøm foregår i boligfeltets energisentral der man også har nødstrømskapasitet. Dette energisameiet utjevner døgnforbruket av strøm ved at lokal lagring av strøm blir mulig via batteriene i bilene og reservebatteriene som står på ladestasjonen i boligfeltet. Elbilene med sin batterikapasitet inngår på denne måten i det lokale energinettverket. Hydrogenveien i ny drakt Hydrogenveien har blitt en realitet og suksess, men det skjedde først etter at prosjektet fikk ny status da det ble slått sammen med etableringen av ITSringen. Ideen om ITS-ringen ble født da planene om en høyhastighetsring for tog ble lagt død som følge av negative tall i kost-/ nytteregnskapet. ITSringen tok utgangspunkt i traseforslaget til Høyhastighetsringen og la på teknologien som skulle til for å oppnå automatiserte transportårer. Prosjektet fikk navn etter bærebjelkene Hydrogen og Automatisk - Ring HA. Mange av plug-in hybridene har forbrenningsmotor som går på hydrogen og antallet er økende. I tillegg er volumet på biler med brenselcelle på vei opp fordi man ser at nullutslippsbilene vil overta markedet etter Fri flyt på Ring-HA Stamveinettet er rustet kraftig opp særlig i Sør- og Midt-Norge. Hovedoppskriften i veigutbyggingen har vært fire-felts motorvei med tilrettelagt infrastruktur for de ledende bilteknologiene. Dermed kan du i dag forflytte deg og lese, jobbe eller rett og slett slappe av mens bilen frakter deg dit du skal forutsatt at du skal til en av de store byene som er koblet til den automatiserte Ring HA. Teknologi som problemløser for transportsektoren innenfor sikkerhet, miljø, effektivitet og tilgjengelighet har gitt oss Ring HA. Mange land undret seg på at Norge som ikke har bilindustri (etter at Think-suksessen ble kjøpt opp av kinesiske Xinhua) gjorde en slik satsing. Norge posisjonerte seg imidlertid som testmarked ved å være fremst på tilrettelegging for nyvinninger innen bærekraftig biltransport. Et viktig grep som ble gjort når diskusjonen om høyhastighetstog i praksis ble en dyptgripende debatt om hva vi kan få ut av en eventuell investering på mrd NOK. 19

20 BILMAGI forts Renere himmel Har du kommentarer? Man har også lagt vekt på å knytte infrastrukturen langs bakken sammen med infrastruktur for fly. Norge har i dag moderne regionale flyplasser, som er lett tilgjengelige. Deler av det såkalte kortbanenettet er imidlertid redusert. Nytt drivstoff og nye regler for flyvning har ført til reduksjon av klimautslipp for fly, men fremdeles er fly sammen med skipstrafikken de største kildene til utslipp av CO 2 innen transportsektoren. Det er innført miljøavgift på alle flyreiser, og det har vært mulig å få til en internasjonal avtale på nettopp dette. I 2007, når IPCC la frem sine rapporter og anbefalinger knyttet til klodens tilstand, gikk diskusjonene høyt om hvilke sektorer som fortjente verstingstemplet mest. Innen transportsektoren var det også om å gjøre ikke å sitte med svarteper. Flytransport ble stadig pekt på som versting. At fly brukte mye fossilt drivstoff kom man ikke unna, men bransjen var raskt på banen og pekte på at betydelige reduksjoner er mulig. Tallfesting var de forsiktig med men % innen 2020 ble anslått. De fikk også støtte fra klimaforskere som gikk langt i å antyde at flytrafikken kunne være en av de få sektorer som kunne fredes. Gledelig var det da at flyselskapene sammen med de nasjonale lufthavnvirksomhetene ikke slo seg til ro med dette, men snudde hver stein og kom fort i gang med store reduksjoner og effektivisering av flyplassene inkludert tilbringersystemene. Dette bidro ikke bare til forbedringer innen klimautfordringene men førte også til at man fikk noe bedre tid til å tilpasse utviklingen av flytransport til den voldsomme veksten som da ble tatt unna ved effektiviseringstiltak. At bransjen viste vilje til forbedringer medførte at folk aksepterte å gi sektoren noe mer tid til å stabilisere utslippene på en slik måte at ytterligere vekst i flytransport ikke medførte ytterligere utslipp. Når man ser tilbake virker det som om de iverksatte tiltakene var ganske enkle. Winglets (forlengede vingetupper) og nye landingsrutiner (glideflukt inn i landing) sammen med endringer i ruter og tider ga raske resultater. I praksis dreide det seg om høyere kapasitetsutnyttelse (økt belegg pr fly), færre småflyplasser og flere direkteruter gjennom internasjonale avtaler bidro betydelig. Effekten av tiltakene overgikk forventningene. Det totale energiforbruket, og dermed CO 2 -utslippene, var redusert med 50 % allerede i 2020 til tross for veksten i antall flyvninger. Videre økte aksepten for at forurenser betaler for seg og kvoteregimene utviklet seg slik at flytrafikken i praksis betraktes som klimanøytral. Prøveflyvninger med biodrivstoff allerede i februar 2008 og med 3. generasjon biodrivstoff på plass i 2022 forventer man at flyparken er CO 2 - nøytral etter 2052 når også de eldste flyene er parkert for godt. 20

21 BILMAGI forts Jernbanen redder godstransporten Har du kommentarer? Selv om mangfoldet av infrastruktur blomstrer langs stamveinettet, forsvinner eller marginaliseres mye av annen type infrastruktur for persontransport mellom befolkningssentraene. Til alt hell mener mange. Jernbanen ble avlastet for persontrafikk og fikk i realiteten en formidabel kapasitetsøkning for godstransport. Jernbane til persontransport er i stor grad et fenomen i Oslo-regionen. Kampen om arealene - nye veier for miljøbevegelsen Miljøbevegelsen var i sin tid svært negativ til den massive vegutbyggingen i Norge på 2010-tallet. De mente at man heller burde satse på bane og annen miljøvennlig transport og var også svært negativ til hva de kalte en materiell holdning og livsstil i Norge. Men de fikk aldri gjennomslagskraft forkjemperne for bilismen vant frem. På 2020-tallet skiftet imidlertid store deler av miljøbevegelsen holdning og ble en konstruktiv partner, da de så hvilke miljøfordeler som lå i ny teknologi. Dermed økte fremdriften i utbygging av veginfrastrukturen, noe som ofte ble forsinket pga. uenighet om trasévalg lokalt. Mange ganger har det ført til løsninger som ikke er logiske eller effektive. Men på et område er det fortsatt store konflikter mellom miljøaktivister og myndighetene, og det gjelder ansvar for gamle synder. Vei, og infrastruktur knyttet til vei, er arealkrevende og mange steder har vegutbygging ført til store inngrep i naturen. Flere steder har denne oppmerksomheten ført til store og kostbare restaureringsprosjekter der man har tatt bort vei som ikke brukes og latt naturen få overta igjen. Liv laga for distriktene urbaniseringen avtar Vegsatsingen har ført til verdiskaping over hele landet og sterk økonomisk vekst som følge av gode veier og infrastruktur i tilknytning til veiene. Faktisk har urbaniseringen i Norge avtatt sammenlignet med andre land, og det bor omtrent like mange utenfor byer og tettbygde strøk i dag som på 2000-tallet. Det finnes et variert næringsliv i distriktene, og turisme har blitt en viktig næring i store deler av landet. Gode veier har gjort Norge tilgjengelig for langt flere grupper enn for eksempel tyskere med bobiler, som man ofte oppfattet som den typiske turisten langs våre veier for femti år siden. 21

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

World of Green Cities Grønne byer

World of Green Cities Grønne byer World of Green Cities Grønne byer Klimaprognosene som ble lansert i 2008 viste seg ikke å være radikale. I årene etter 2010 ble det klart at bare radikale tiltak kunne hindre store endringer i de klimatiske

Detaljer

World of cargocraft - Godsmagi

World of cargocraft - Godsmagi World of cargocraft - Godsmagi Dette er fortellingen om hvordan Norge utviklet seg etter at man erkjente at man ikke klarte å bygge seg ut av køer og miljøproblemer på veier og i luftrom. Man utviklet

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Offentlig Econ Pöyry AS Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Alternative fremtider: Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Rapport fra prosjektet Trend- og scenariostudier innen Transport og logistikk. Næringslivets Idefond

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer