TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN"

Transkript

1 Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Vedtatt: juni

2 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden s Gjennomførte tiltak i perioden s Målsettinger for trafikksikkerhetsarbeidet s Mål for Agderfylkene s Birkenes kommunes målsettinger s Ansvarsfordeling innen trafikksikkerhetsarbeid s Ulykkesmønster s Fysiske tiltak s Veilys s Fartsgrenser s Gang og sykkelvei s Busslommer s Prioriterte tiltak s Riksveier s Fylkesveier s Kommunale veier s Holdningsskapende tiltak s Trafikkopplæring i barnehagen s Trafikkopplæring i skolen s. 12 2

3 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret 13. desember Arbeidet med å revidere denne planen begynte høsten Trafikksikkerhetsutvalget har bedt barnehager, skoler, grendelag, velforeninger, transportfirmaer, trafikkskoler og andre om innspill til ny revidert plan. Siste frist for innsending av forslag til revidert plan har vært utgangen av januar Totalt har det kommet inn 8 innspill fra velforeninger, skoler, barnehager, utvalg og privatpersoner. På kommunalt nivå er det kommunens ansvar å samordne og utføre trafikksikkerhetstiltak. Midler til dette kommer både fra kommunens årsbudsjett og fra statlige tilskudd. Det forutsettes at kommunene har en trafikksikkerhetsplan som legges til grunn når det søkes om trafikksikkerhetsmidler. Birkenes søker midler av Areal- og Transportplansamarbeidet (ATP) i Kristiansandsregionen. Bakgrunnsdokumenter: Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Strategiplan for trafikksikkerhet, Agderfylkene Ulike dokumenter fra Trygg Trafikk 2.0 PLANARBEIDET Birkenes kommunestyre vedtok, som første kommune i fylket, den første trafikksikkerhetsplanen 3.februar Det er nå fjerde gangen at planen blir revidert. Trafikksikkerhetsutvalget ser det som ønskelig at planen revideres jevnlig, slik at den er mest mulig oppdatert. Arbeidet med trafikksikkerhetssaker i Birkenes kommune blir utført av trafikksikkerhetsutvalget - TU. Utvalget består av representanter fra lensmannskontoret, tjenesteområde for skole og barnehage og teknisk kontor. Teknisk kontor v/ Jakob Olaus Mo er trafikksikkerhetskontakt og har ansvaret for å gjennomføre planen. 2.1 GJENNOMFØRTE TILTAK I PERIODEN Veilys: Grue Erkleiv - tre nye veilyspunkt Svaland - tre nye veilyspunkt Høygilt - tretten nye veilyspunkt Tveideveien - åtte nye lyspunkt Steinsland - fem nye veilyspunkt Havane Bakkemoen - åtte nye veilyspunkt Vestre Mollestad - tre nye veilyspunkt Flaksvatn - tolv nye veilyspunkt Birkeland sentrum nord - sju nye veilyspunkt Hamnehagen Herefoss - ett nytt veilyspunkt Birkenes kirke - veilyspunkter fra Rv 41 ned til kirken er fullført. Tveide - veilyspunkter på Fv 254 er montert og delvis fullført. Hamnehagen - nytt veilyspunkt er montert og et gammelt er skiftet ut. Fartsreduksjoner: Forlenget 60 km/t fra Mollestad til søndre avkjørsel til Birkenes kirke Rv km/t derfra til Have Rv km/t fra avkjørsel Ole Johan Grødum til forbi fylkesgrensa ved Drangsholt Rv 41. 3

4 Forlenget 60 km/t fra avkjørsel Speiderfeltet til forbi avkjørsel til Kalvåsen boligfelt Rv 402. Særskilt fartsgrense 40 km/t på Fv 252 og Rv 405 ved Oggevatn. Særskilt fartsgrense 60 km/t på Rv 405, Grundetjern. Tilpasning av 50, 40 og 30 soner på Rv 405 og Fv 252, Oggevatn. Busslommer: Rv 41 Aabel sør - busslommer ved busstopp på begge sider av veien Kalvåsen - busslommer på Rv 402 fra Lillesand Rv 41v/ Høigilt - busslomme etablert på østside av vei Rv 41 Have - busslommer etablert på begge sider av veien Ny busslomme på østside av Rv 41 ved Åbål. Gang og sykkelvei: Rv 41 Havane Flaksvann - ny gang og sykkelvei åpnet november Fritun krysset - fortau og gangfelt for syklende og gående langs Rv 41. Tollnes - gang og sykkelsti langs kommunal vei i industriområdet Øvrige tiltak: Fartsdempere i Morhommer boligfelt og redusert hastighet i Lille Tømmeråsen. 2.2 GJENNOMFØRTE TILTAK I PERIODEN : Veilys: ved søndre nedkjørsel til Birkenes kirke Rv 41 Fartsreduksjoner: redusert fart til 40 forbi barnehagen og skolen på Engesland skiltet 30 sone inn til skolene på Birkeland redusert fart 50 fra Aanesland frabrikker til forbi Tøane boligfelt Gang- og sykkelvei: forstettelse av gang- og sykkelvei fra Flaksvann mot Birkenes Rv 41 Busslomme: ved søndre nedkjørsel til Birkenes kirke Rv. 41 Øvrige tiltak: fremmet krav om reguleringsplan for gang- og sykkelvei Birkeland - Lillesand 4

5 3.0 MÅLSETNINGER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Regjeringen har gjennom NTP (Nasjonal transportplan) lagt opp til at nullvisjonen skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Visjonen bygger på tre grunnpilarer; etikk, vitenskap og ansvar. - Et hvert menneske er uerstattelig - Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utforming av vegsystemet - Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten 3.1 MÅL FOR AGDERFYLKENE: (Strategiplan for trafikksikkerhet for Agder ) Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20 prosent i perioden 2010 til 2013 sammenliknet med perioden SATSINGSOMRÅDER I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene prioriteres følgende satsingsområder: - Barn og unge - Redusere utforkjørings- og møteulykkene - Sikre myke trafikanter fotgjengere og syklister - Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene - Øke informasjonen om og sikkerheten ved bruk av ATV (4-hjulinger) på vei og snøscooterkjøring - Øke og effektivisere kontrollvirksomheten - Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i private og offentlige virksomheter 3.2 BIRKENES KOMMUNES MÅLSETTINGER Birkenes kommune stiller seg bak den nasjonale Nullvisjonen og vil bidra aktivt i arbeidet. Med dette utgangspunkt skisseres målene for trafikksikkerhetsarbeidet i Birkenes kommune. HOVEDMÅL Sikker ferdsel for alle trafikanter Alle trafikanter skal ferdes på et sikkert veinett. Det gjelder både myke og harde trafikanter. Myk trafikant er samlebetegnelsen for umotoriserte trafikanter, dvs. fotgjengere, syklister, skigåere, barnevogn-, rullestol-, sparkbrukere osv. Betegnelsen myk refererer til at myke trafikanter er spesielt utsatt for trafikkuhell gjennom motoriserte («harde») trafikanter (biler, motorsykler osv. DELMÅL Trygg adkomst til barnehagene og skolene Sikkert gang og sykkelveinett på sterkt trafikkerte veier Veilysanlegg på gang og sykkelveinett Veilysanlegg på kjøreveier 5

6 4.0 ANSVARSFORDELING INNEN TRAFIKKSIKKERHETSARBEID Nasjonalt nivå Ansvarsområde Samferdselsdepartementet v/ Statens vegvesen og Vegdirektoratet Justisdepartementet v/politiet Miljøverndepartementet Kunnskapsdepartementet Fylkeskommunalt nivå Fylkeskommunen Statens vegvesen Agder politidistrikt Trygg Trafikk Folkehelse i Agder Kommunalt nivå Kommunestyre Planutvalget Tjenesteutvalg Teknisk kontor Trafikksikkerhetsutvalg Tjenesteområde for skole og barnehage Hovedstrukturen i transportsystemet. Lover/ regelverk/ normaler for veier, skilting, veitrafikk m.m. Føreropplæring. Teknisk standard på bilparken. Trafikkovervåking (UP), atferdskontroll og holdningspåvirkning. Arealbruk, plan- og bygningsloven. Trafikkopplæring i skole og barnehage. Ansvarsområde Kollektivtrafikk og skoleskyss Bevilger midler til fylkesveier Strategiplan for trafikksikkerhet Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift og vedlikehold på riks- og fylkesveier. Føreropplæring, kontroll av teknisk standard på kjøretøy. Fartsgrenser og skiltsaker for riks- og fylkesveger. Uttalelse til Statens veivesen. Frittstående organisasjon som arbeider med holdningsskapende arbeid, informasjon og opplæring i trafikksikkerhet. Pådrivere for at alle fylkeskommuner og kommuner skal ha politisk forankrede trafikksikkerhetsutvalg. Partnerskap for folkehelse i Agderfylkene. Folkehelseaspektet får et stadig større fokus i trafikksikkerhetsarbeidet Ansvarsområde Vedtaksmyndighet for reguleringsplaner. Vedtar budsjett som gir rammer for vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. Politisk hovedutvalg for areal-/ reguleringsplaner. Saksbehandling av trafikksikkerhetstiltak langs kommunale veier. Forvaltning av midler til trafikksikkerhetstiltak. Planlegging, saksbehandling og innstillingsmyndighet ved regulering av trafikksikkerhetstiltak på riks-, fylkes- og kommunale veger. Planlegging og utbygging av vei - og trafikksikkerhetstiltak, drift og vedlikehold på kommunale veier. Saksbehandling av fartsgrenser og skiltsaker. Samordningsutvalg med representanter fra tjenesteområde for skole og barnehage, lensmannskontor og teknisk kontor. Opplæring, informasjon rettet mot ansatte, foreldre, barnehagebarn og elever i barne- og ungdomsskolene. Saksbehandling om tildeling av skoleskyss utover det som blir dekket av fylket. 6

7 Skoler Barnehager Lensmannskontor Lokalt nivå Velforeninger, grendelag Aktivisering av barn, foreldre og lærere i kartlegging av skolevei. Elevopplæring i trafikkadferd Trafikkopplæring av barna i samarbeid med bl.a. foreldre. Trafikkovervåking og atferdskontroll. Uttalepart for trafikkregulerende saker, inkludert skilt. Ansvarsområde Innspill til kommunen reguleringsplaner, fysiske tiltak, skilting m.m. 5.0 ULYKKESMØNSTER Birkenes kommune er 675 km² stor og har et veinett bestående av 110 km riksveier, 87 km fylkesveier og 90 km kommunale veier. Det er ingen spesielle steder eller strekninger som har vært sterkt ulykkesbelastet. Ulykkene skjer over hele veinettet og svært mange skjer pga. for stor hastighet eller uoppmerksomhet. NB! Deler av riksveiene er overført til fylkeskommunene i Riksvei 402 og 405 er overført til fylkesveier. Riksvei 41 er fortsatt riksvei. Antall trafikkdrepte kan halveres hvis: - alle overholder fartsgrensene - alle bruker personlig verneutstyr - alle kjører rusfritt Andel drepte og hardt skadde fordelt på ulykkestype og fylker : Ulykkestype Landsgj.snitt Aust- Vest- Agder Agder Møteulykker Utforkj.ulykker Fortgj.ulykker Øvrige ulykker Drepte og hardt skadde trafikanter fordelt etter fremkomstmiddel Birkenes kommune : Fremkomsmidel Antall Bil 16 fotgjenger 2 moped 2 MC 9 Tungt kjøretøy 2 Totalt 31 Under følger statistikk for antall registrerte ulykker i Birkenes kommune fra 2000 til Det differensieres ut i fra skadenes alvorlighetsgrad for de ulykkesinvolverte personer. 7

8 Ulykkesstatistikk for Birkenes kommune ulykker drepte/ skadde drepte meget alvorlig skadde alvorlig skadde lettere skadde Tallene for 2009 er pr Kilde: Statens Vegvesen seksjon Trafikant og Kjøretøy, Aust Agder distrikt v/ statistikkansvarlig De siste årene er det nedgang i ulykkestallene i Birkenes. Det er trolig et resultat av endrede holdninger, ulike trafikksikkerhetstiltak og et bedre veinett. Vi håper og tror at trenden vil fortsette. 6.0 FYSISKE TILTAK Ved prioritering av fysiske trafikksikkerhetstiltak, må det fokuseres spesielt på reduksjon i de uhellstypene som har gjennomgående høyest alvorlighetsgrad, dvs møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjøring av fotgjengere. Hele 75 % av alle drepte omkommer i møte og utforkjøringsulykker. Tiltak innen arealplanlegging er et meget viktig trafikksikkerhetstiltak. Bebyggelsen bør legges slik at særlig behovet for biltransport reduseres til et minimum. Ved lokalisering av skoler, barnehager og oppholdsområder for barn bør det legges til rette for trafikksikre gang og sykkelforbindelser og sørges for god atskillelse fra veier med mye trafikk. Barn bør gis muligheter for trygg skolevei innenfor 4 km til skolen. Av og påstigningsplasser bør legges i en viss distanse til skolen. 6.1 VEILYS Veilys på strekninger hvor det tidligere ikke har vært veilys, reduseres antall ulykker med ca. 30 %. 6.2 FARTSGRENSER Nedsatt fartsgrense fører nesten alltid til lavere gjennomsnittsfart og færre ulykker. Ulykker med dødsfall har en større nedgang enn personskadeulykker uten dødelig utgang. Grunnlaget for denne påstanden er et større antall undersøkelser i Norge og andre land. Erfaringen viser at dersom kjørefarten reduseres med 5 %, vil antall personskader reduseres med 10 % og antall drepte med 20 %. 6.3 GANG OG SYKKELVEI Etter bygging av gang- og sykkelveier reduseres antall sykkelulykker med % og fotgjengerulykker med %. Norsk veg og vegtrafikkplan , anbefaler følgende tilrettelegginger på skolevei hvor det ferdes 6 åringer: Gang og sykkelvei når fartsgrensen er 60 km/t eller høyere 8

9 Fortau når fartsgrensen er 40 eller 50 km/t For kryssing av vei gjelder følgende anbefalinger: Over eller undergang dersom fartsgrensen er 60 km/t eller høyere Gangfelt med signalanlegg dersom fartsgrensen er 50 km/t Opphøyd gangfelt dersom fartsgrensen er 40 km/t 6.4 BUSSLOMMER Stoppested utformet som busslommer har færre ulykker totalt enn der stoppestedet er i veibanen. Busstopp uten busslomme Busstopp med oppbygd busslomme 9

10 7.0 PRIORITERTE TILTAK Trafikksikkerhetsutvalget har vurdert alle innkomne forslag og laget en prioriteringsliste over disse. Alle forslag, nyinnkomne og tiltak som har vært med i tidligere planer er tatt med i vurderingen. 7.1 RIKSVEIER VEILYS 1 Rv 405 Engesland kirke - Åsveien Trafikert veistrekning, delvis i tettbygd strøk. Skolevei. Skole og barnehage ligger langs veien. 2 Rv 402 Birkelandsveien fra Speiderveien Sterkt trafikkert. til Kalvåsen/Kleivstykket 3 Rv 41 Herefoss: Kryss Gåsehagen og Skolevei, til dels uoversiktlig. sørover mot Slettene. 4 Rv 41 Drangsholt til Grødum. Fra fylkesgrense til Mjølemoen. Mange skolebarn, 80-sone, svingete. Det trengs også lys på bussnuplassen. 5 Rv 41 Aabel (Løekleiva) Mange skolebarn, svingete, uoversiktlig. 6 Rv 41 Flå I 60-sona. 7 Rv 42/405 Vegusdalskrysset Uoversiktlig, stort kryss. 8 Mollestad - Raen GANG- OG SYKKELVEIER 1 Rv 402 Birkelandsveien fra Speiderveien til Kalvåsen/Kleivstykket Sterkt trafikkert. 2 Rv 41 Birkenes Drangsholt Sterkt trafikkert, 60- og 70-sone 3 Rv 405 Åsveien til kryss Fv 291 som går til Frigstad. Trafikkert veistrekning, delvis i tettbygd strøk. Skolevei. Skole og barnehage ligger langs veien. 4 Rv 402 Birkeland kommunegrensa til Lillesand Stor trafikk FOTGJENGEROVERGANG 1 Rv 405 Engesland skole/barnehage Trafikkert, skolevei sjekkes FORTAU 1 Rv 41 Drangsholt På vestsida av vegen fra nord for brua til Foss til busstopp m lenger sør. REDUSERT FART 1 Rv 405 Engesland kirke Ås veien Trafikkert veistrekning, delvis i tettbygd strøk. Skolevei. Skole og barnehage ligger langs veien. 40 sone. 2 Rv 41 Grødum 50-sona flyttes minimum 100 m nordover forbi avkjørsel Mjølemoen/bussnuplass. 3 Rv 402 Kalvåsen/Kleivstykket forbi Det er etablert nytt boligfelt Kleivstykket. innkjørselen til Øygarden 4 Rv 406 Retterholtskrysset til Furholtsveien Reduksjon av farten fra 80 km/t til 60 km/t meter. Rv 41 Flå Forlenge 60 - sona forbi busstopp nord. Statens vegvesen anbefaler ikke redusert fartsgrense. BUSSLOMMER 1 Rv 41 Havanesvingen, Birkeland Passasjerer må hoppe av i grøfta 2 Rv 41 Grødum nord Ved en bakketopp, 80-sone. Østsida må utvides og 10

11 busstoppet skiltes. 3 Rv 41 Vegusdalkrysset Passasjerene må hoppa av i grøfta. 4 Rv 41 Varpelia Uoversiktlig, 70-sone. 7.2 FYLKESVEIER VEILYS 1 Fv 256 Tveide Fullføre veilys (8 lyspunkter er satt opp). 2 Fv 274 Raen - Rugsland Ca. 10 lyspunkt. 3 Fv 221 Håbesland kleiver Fra Årdalen og til nytt boligfelt, Håbeslandsmoen. 4 Fv 257 Uldal AS - Villaveien Ca. 8 lyspunkt. 5 Fv 258 Flakk Ca. 8 lyspunkt. 6 Steinsland Fra krysset ved fylkesveien. 7 Svalandsheia 2 3 lyspunkter. GANG- OG SYKKELVEIER 1 Fv 254 Rugsland Gjennom bebyggelsen (mye tungtrafikk). FORTAU 1 Fv 256 Rennehaven - Morhommerveien Skolebakken bør ha fortau på begge sider. REDUSERT FART 1 Fv 251 Fra Rv 41 ved Årdalen til avkjørsel mot Vindsland Nedsatt fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t. Statens Vegvesen anbefaler ikke redusert fart. 7.3 KOMMUNALE VEIER VEILYS 1 Kv 42 Rennehaven Ca. 8 lyspunkt. 2 Kv 24 Tollnes Ca. 17 lyspunkt. 3 Kv 17 Solheim - Dale På strekningen mellom Jørgensen og Dale. Andre tiltak: Ferdigstille trafikkløsning for skoleområdet ved Valstrand og Birkeland skole. Barn og unge må sikres trygg adkomst til skolen. En reguleringsplan er under utarbeidelse. 11

12 8.0 HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK Mennesker lærer og påvirkes gjennom hele livet. Trafikkopplæring er en livslang læringsprosess som bør starte allerede i barneårene. For å være effektiv må opplæring og informasjon så langt det er mulig være tilpasset målgruppene og formålet. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger, også til trafikk, blir lagt i barneårene. Trafikkopplæring må derfor være en integrert del av både oppdragelsen og det generelle opplæringsarbeidet. Foreldrene har en viktig funksjon i å innarbeide gode trafikkvaner i oppveksten. Dette innebærer at alle som har et oppdrager-, opplærings- og informasjonsansvar må ha kunnskap og muligheter til å bidra på sine områder. Viktige komponenter i holdningsskapende arbeid er kunnskap, erfaringer og følelser. Holdninger dannes først og fremst gjennom gode rollemodeller, kontinuitet og rutiner som sikrer at trafikksikkerhetsarbeidet blir en del av hverdagen. (Strategiplan for trafikksikkerhet, Agderfylkene ) 8.1 TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGENE I rammeplan for barnehagen stilles det krav om at nærmiljøet skal brukes for å gi barna kunnskaper og opplevelser. Det innebærer at barna får god kjennskap til trafikken de daglig ferdes i. Barnehagen bør: - alltid ha fokus på trafikksikkerhet når turer planlegges og gjennomføres - drive bevisst trafikktrening når de er på tur - benytte refleksvester for å gjøre små barn mer synlige selv i dagslys - bruke transportmidler som gir barna nødvendig sikkerhet, dette vil primært bety offentlig eller innleid transport når man skal på turer eller ekskursjoner - stille krav til at det er belter i busser og minibusser når disse bestilles - gi barna trafikkopplæring i samarbeid med foreldrene - bruke Trygg Trafikks trafikkopplæring - innarbeide rutiner for trafikksikkerhet i internkontrollsystemet 8.2 TRAFIKKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN Læreplanen har klare mål for trafikkopplæringen. Kompetansemål på 4. trinn: Elevene skal følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Kompetansemål på 7. trinn: Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Kompetansemål på 10. trinn: Elevene skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhets-utstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. Skolen bør: - alltid ha fokus på trafikksikkerhet når turer planlegges og gjennomføres - drive bevisst trafikktrening når de er på tur - bruke transportmidler som gir barna nødvendig sikkerhet, dette vil primært bety offentlig eller innleid transport når man skal på turer eller ekskursjoner - stille krav til at det er belter i busser og minibusser når disse bestilles - ikke tillate at det kjøres inn i skolegården mens elevene er ute - opplyse og gjort tydelig kjent for alle hvor biler skal parkeres, enten det er for hele dagen eller for en kort stund - anbefale at foreldrene slipper barna av et stykke unna skolen der gangforholdene er trygge, slik at de kan gå den siste delen av veien - innarbeide påbud om sykkelhjelm i skolen ordensreglement 12

13 - oppfordre foreldrene til de minste elevene å danne følgegrupper der en voksen følger flere barn - oppfordre til at barn bør være minst år og ha gjennomført sykkelopplæring før de sykler i blandingstrafikk - bruke Trygg Trafikks trafikkopplæring - innarbeide rutiner for trafikksikkerhet i internkontrollsystemet - oppmuntre til bruk av opplegget/prosjektet Aktive skolebarn Tiltak rettet mot ungdom: - "Ikke tøft å være død" er en del av Trygg Trafikks opplæringstiltak ut mot skolen. Tiltaket retter seg mot 10. trinn i ungdomsskolen og gir et usminket og realistisk bilde av en alvorlig ungdomsulykke - Trygg Trafikks trafikkopplæring for ungdomstrinnet og videregående. HJELM - BELTE - REFLEKS - RUS FART 13

14 Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2014-2017 Vedtatt: 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2.0 PLANARBEIDET... 3 3.0 MÅLSETNINGER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET... 3 3.1. NASJONALE MÅL... 3 3.2 REGIONALE

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRFIKKSIKKERHETSPLN FOR RÅDE KOMMUNE 2013 2016 Foto: Jan Hars Innholdsfortegnelse 1.0 FORORD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 VISJON OG MÅLSETTING... 5 3.1 Hovedmål... 5 3. 2 Delmål... 5 3.2.1 Veistandard...

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012-2015 Page 1 of 26 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Organisering 1.3 Situasjonsbeskrivelse 2.0 VISJONER OG MÅL 2.1 Nullvisjonen 2.2 Målsetning for

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09.

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09. Side 1 plan Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009 styre, 29.09.2005 Sak nr: 43/05 Side 2 Innhold Innledning... 2 Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy... 5 Målsettinger... 8

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 LEKA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 Kilder: Statens vegtilsyn-dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011- Region midt TØI (trafikkøkonomisk institutt) Rapport 1053C/2010

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer