Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan Kommunedelplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan Kommunedelplan

2 Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER I NES KOMMUNE...6 HANDLINGSPLAN FOR FYSISKE TILTAK...6 Mål...6 Tiltak...7 HANDLINGSPLAN FOR IKKE-FYSISKE TILTAK...8 Handlinger er holdninger omsatt i praksis...8 Mål...8 Tiltak...8 Mål...9 Tiltak...9 Mål...9 Tiltak...9 Mål...9 Tiltak...9 Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen...10 Trafikkopplæring hjemme Trafikkopplæring i barnehagen...10 Trafikkopplæring i grunnskolen...11 Oppfølging av planen...11 EN LEVENDE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

3 Innledning Kommunen har ansvar for trafikksikkerhet på mange måter relatert til ansvaret som vegeier, til opplæring i skole og barnehage, til helsetjeneste og miljørettet helsevern. Kommunens areal- og transportplanlegging har også konsekvenser for dette. Formålet med trafikksikkerhetsplaner er å legge grunnlaget for et målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid lokalt. har hatt fokus på trafikksikkerhet gjennom mange år. Det er tidligere gjort en betydelig innsats når det gjelder fysiske tiltak både i samarbeid med Statens vegvesen og gjennom egne kommunale initiativ. Holdningsskapende arbeid har vært godt ivaretatt i skole og barnehage. Imidlertid har manglet en egen trafikksikkerhetsplan, som er en forutsetning for å søke om midler til tiltak. Utgangspunktet er 40 prosent egenfinansiering og 60 prosent tilskudd. Kriteriene som er lagt til grunn for tildeling av midler for sikring av veger, strekninger, punkt og andre forhold i trafikken, gjelder i forhold til kommunale og fylkeskommunale veger. Samarbeid med Statens vegvesen Imidlertid er det slik at disse kriteriene kan fravikes i kommuner som har særlig store utfordringer på riksvegene. Riksveg 7 tilsier at i høg grad er i en slik situasjon. Derfor inviterte kommunen Statens vegvesen inn i arbeidet med den kommunale trafikksikkerhetsplanen på et tidlig tidspunkt. Seksjonsleder Knut Erik Skogen i Statens vegvesen har deltatt på to møter i prosjektgruppa. Begge parter har gjensidig nytte av samarbeidet; har fått en visualisert gjennomgang av alle aktuelle punkt og strekninger på riksveg 7. Dette var et ideelt utgangspunkt for å identifisere og drøfte tiltak, som enten tilligger Statens vegvesen eller og dem som kan være samarbeidstiltak. Statens vegvesen legger vekt på at prosjektgruppas registreringsarbeid vil være et nyttig verktøy for fremtidige trafikksikkerhetsrevisjoner. Takk til innbyggerne Registreringsarbeidet startet med utsendelse av brev til alle husstander, hytteeiere og bedrifter der en oppfordret til melde inn trafikkfarlige punkt og strekninger og andre forhold på et vedlagt registreringsskjema. Responsen var svært god, og prosjektgruppa regner med å ha fått en nærmest komplett oversikt over hele kommunen. Responsen har sikkert også ført til en generell større bevissthet på trafikksikkerheten i egen kommune. Det er all grunn til å takke alle dem som sendte inn skjema og dermed ga verdifull hjelp til kartleggingen. Trafikktryggleik Hallingdal I januar 2007 startet Regionrådet for Hallingdal det treårige prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal. Bakgrunnen var de mange ulykkene på rv 7 og rv 52. Prosjektet skal ha særlig fokus på disse to vegene og er identifisert til strekningene mellom sørgrensa i Flå og fylkesgrensene på Hardangervidda og i Hemsedal. Målsettingen er å halvere tallet på alvorlige ulykker. Intensjonen er selvsagt også at denne satsingen skal gi tryggere trafikk på alle veger i alle kommuner. Det er en målsetting at alle kommunene skal utarbeide egne trafikksikkerhetsplaner. 3

4 Visjoner og målsettinger Nasjonale mål Regjeringen og Stortinget har lagt Nullvisjonen til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge det vil si et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. En reduksjon av både antall ulykker og konsekvensene av de ulykkene som skjer, krever en kombinasjon av tiltak: Fysiske tiltak på vegene Atferdsregulerende tiltak Opplæring Kontroll Fylkeskommunale mål Nullvisjonen og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet gir overordnede føringer også for alt trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud fylke. Det finnes ingen myndighet som alene kan virkeliggjøre dette. Samhandling og samordning mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner, næringsliv og trafikanter er derfor nødvendig. I Buskerud er dette formalisert gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), som består av tre politisk valgte medlemmer og ti konsultative medlemmer; disse representerer Trygg Trafikk, Buskerud fylke, politiet, Fylkesmannen og Statens vegvesen. FTUs handlingsplan for har disse satsningsområdene: Ungdomsulykker Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikkerhet i barnehage og skole Sikringsutstyr Kommunale mål Trafikksikkerhetsplan for skal følge opp nasjonale og fylkeskommunale målsettinger. Også her er god samhandling og samordning mellom ulike grupper, etater og instanser avgjørende viktig. Nullvisjonen gjelder: Antall trafikkskadde og drepte skal være så nær null som overhodet mulig. Det skal bli stadig tryggere å ferdes i trafikken. 4

5 Målsetting Den kommunale trafikksikkerhetsplanen for Nes skal omfatte: Alle kommunale og fylkeskommunale veger Alle gang- og sykkelveger Riksveg 7. Denne går gjennom hele kommunen og er sterkt preget av både trailer- og turisttrafikk. Holdningsskapende arbeid med alle innbyggerne som målgruppe, men med særlig vekt på skole og barnehage. Veger i Det er Statens ansvar å anlegge og vedlikeholde både riksveger og gang- og sykkelveger langs riksvegene. Det er fylkeskommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde fylkesveger. Men det er kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs disse. Det er kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde kommunale veger, og eventuelle gang/sykkelveger langs disse. Vegstandarden i kommunen er varierende. Det vil alltid være punkter og strekninger der en kunne ha ønsket seg bedre løsninger. I planer og prioriteringer er det pekt på områder hvor det er ønskelig med standardheving, samt tiltak for å skille myke trafikanter fra biltrafikken. Trafikktettheten i kommunen er økende, spesielt gjennomgangstrafikken på riksvegen der tungtrafikken er betydelig. Oversikt: riksveger, fylkesveger, kommunale veger og gang- og sykkelveger Nes: Veg Strekning Lengde i km Rv 7 Flå grense Gol grense 27,744 Fv 211 Bromma Flå grense (søndre Buhovd) 10,078 Fv 212 Rv 7 ved Liodden bru krysset ved Lie 2,749 Fv 213 Krysset ved Shell Gol grense (nord) og Rudsviken (syd) 12,537 Fv 214 Krysset ved Shell Nore og Uvdal grense 22,745 Kv G- og Sv Totalt: Riksveg: Fylkesveg: Komunale veger: Gang- og sykkelveger - kommunale: Gang og sykkelveg Statens vegv: 27,744 km 48,109 km 58,260 km 9,270 km 1,040 km (Roløkken Nesbyen syd) 5

6 Trafikkulykker i Ulykkesregistrering fordelt på type veg i Nes for perioden Veg Antall registrerte ulykker Antall drepte Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Riksveg Fylkesveger Kommunale veger Private veger Ulykkesregistrering fordelt på type trafikant for perioden Trafikant Antall drepte Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Bil Mc 3 Lett Mc 1 2 Sykkel Fotgjenger 2 3 Andre 1 5 Kilde: Seksjon Geodata, Statens vegvesen, Region Sør Handlingsplan for fysiske tiltak Mål Det skal være generelt trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene. Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skolen. Utenfor boligområde skal alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss kunne følge gangog sykkelveg. 6

7 Tiltak 1. Sørge for at alle skoleveger er trygge. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til barns skoleveg skal prioriteres ved hjelp av sikre krysningspunkter, gangog sykkelveger, snarveger og vegbelysning der denne øker sikkerheten. 2. Det skal være tydelig definerte, oversiktlige og trygge av- og påstigningsplasser ved både barnehagene og skolene for barn/elever som befordres med buss og bil. 3. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger skal ha høg prioritet. 4. Punktbelysning ved av- og påstigningsplasser for elever som følger skolebuss. 5. Alle transportører som befordrer elever til og fra skolen skal ha setebelter til alle passasjerer. 6. Det skal etableres nye gang- og sykkelveger som kompletterer eksisterende gang- og sykkelvegnett. 7. Tilstrebe tydelige krysningspunkter. 8. Oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveger til kriterier for universell utforming. 7

8 Handlingsplan for ikke-fysiske tiltak Handlinger er holdninger omsatt i praksis Alle innbyggere i skal ha et bevisst forhold til trafikksikkerhet med vekt på ansvar for egen atferd. Derfor skal opplæring, informasjon og holdningsskapende arbeid være en viktig del av planen. Tiltak må rettes mot alle aldersgrupper. De voksne særlig foreldre/foresatte er forbilder for barn og unge, og har derfor et særskilt ansvar. Tiltak skal også skape forståelse for restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. Alle aktører må spille på lag, slik at arbeidet for trafikksikkerhet blir så massivt som mulig. Helsestasjon, barnehager og skoler er sentrale, men medaktørene er mange: foreldre/foresatte, andre voksne i alle aldre, politiet, Trygg Trafikk, forsikringsselskap, lag og organisasjoner, lokale transportører som busselskap og drosjenæring. I mange sammenhenger er disse minst like viktige. Handlingsplaner og undervisningsopplegg for grunnskolen vil bli videreutviklet i forbindelse med Trygg Trafikks ambassadørordning for grunnskolen. Trafikksikkerhet har alltid vært vektlagt i både barnehager og skoler. Godt innarbeidede faste rutiner Bevisstgjøring og trening er viktig i barnehagen. I skolen: Trafikkopplæring på tvers av faggrenser og som en integrert del av hverdagen. Samarbeid med politi, Trygg Trafikk og busselskap. I en kommune som Nes, er mange elever avhengige av skoleskyss. Opplæringslovens 7-1 regulerer retten til gratis skoleskyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 km. For elever på trinn er skyssgrensen 4 km. Både skolene selv og busselskapene arbeider for å gjøre skoleskyssen så trygg som mulig. Som kjøper av tjenester fra eksterne transportører skal kommunen stille høye krav til sikkerhet i busser, minibusser og biler. Det er utarbeidet rutiner for hvordan barnehage og skole skal forholde seg dersom en får mistanke om at elever befordres av rusede personer. Mål Høy sikkerhet ved kjøp av transporttjenester Tiltak 1. Ombord på skolebusser skal det være tilfredsstillende sitteplass til alle passasjerer. 2. Ved kommunens kjøp av transporttjenester skal det alltid stilles krav til transportøren om tilfredsstillende sikkerhetsutstyr/setebelter til alle passasjerer. 3. Det skal jevnlig gis opplæring i busskultur og ferdsel på buss, gjerne i samarbeid med transportselskapet. 8

9 Mål Alle barn og unge skal utvikle positive holdninger til trafikksikkerhet. Tiltak Mål 1. Drive forebyggende arbeid rettet mot foreldre, som forbilder for sine barn. Arbeidet starter allerede på helsestasjonen. 2. Drive opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom. Arbeidet starter i barnehagen, og videreføres i barneskole og ungdomsskole. 3. Trafikkopplæring innarbeides i barnehagenes og skolenes handlingsplaner, og vurderes årlig. Se Trafikkopplæring i barnehagene og Trafikkopplæringen i grunnskolen. 4. Ikke akseptere kombinasjon av rus og bruk av motorkjøretøy. 5. I trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid trekkes Politiet, Trygg Trafikk og andre relevante parter inn som medspillere og samarbeidspartnere. Redusere foreldrekjøring til og fra skolen Tiltak Mål 1. Alle elever som bor nærmere skolen enn hva Opplæringslovens 7-1 stiller krav om for å ha rett til gratis skyss, men som ikke kan følge gangog sykkelveg utenfor boligområde til skolen, skal få gratis skyss. 2. Oppfordre foreldre til å la elevene gå eller sykle til skolen for at de skal få frisk luft og bevegelse/mosjon før skolen starter, og for at de skal få erfaring og lære seg å ferdes i trafikken. 3. Lage kampanjer som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 4. Foreldre går skolevegen sammen med de minste elevene for å lære trygg ferdsel på sin skoleveg. 5. Foreldre og andre som kjører elever til Nes barne- og ungdomsskole, skal ikke parkere eller stoppe for av- og påstigning, men benytte seg av parkeringsmuligheter ved idrettshallen eller Esso. Alle som ferdes i trafikken skal vise en atferd som har fokus på sikkerhet. Tiltak 1. Skape motivasjon og engasjement hos den enkelte trafikant for trafikksikkerhet i kommunen vår, f.eks. Sykle til jobben-aksjon. 2. Oppfordre alle innbyggere til å lære seg grunnleggende livreddende førstehjelp og hvordan man opptrer på et skadested. 3. Fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Oppfordre til respekt for aldersgrenser for å føre ulike motorkjøretøyer (moped, snøscooter, ATV, traktor, bil). 4. Oppfordre til respekt for restriksjoner for motorferdsel i utmark. 9

10 5. Formidle kunnskap og utvikle effektive tiltak slik at eldre får den informasjon som er nødvendig for trygg og sikker atferd i trafikken. Stikkord her kan være bruk av sykkelhjelm, bruk av refleksvester, bruk av automatgir for tryggere kjøring, utfylling av skademeldinger og opplæring i bruk av mopedbil. Eldrerådets og pensjonistforeningenes ønsker må være styrende for tiltak som skal iverksettes. Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen. Helsestasjonen møter alle barn og foreldre i en tidlig fase. Her formidles generell informasjon om sikring og sikkerhet for barn i ulike situasjoner. Det deles ut informasjonsmateriell Barn og sikkerhet utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, og trafikksikkerhet er ett tema i samtaler mellom foreldre og helsestasjon. Helsestasjonen har også tilgjengelig materiell utarbeidet av Trygg Trafikk. Trafikkopplæring hjemme. Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn. Å ferdes i trafikken er en del av alle menneskers hverdag, som vi daglig må forholde oss til. Barn må gradvis øves opp til å lære seg å leve der de bor, og med de farene som truer. Trafikkopplæring er en livslang prosess, og foreldrene er barnas viktigste modeller og formidlere av kunnskap, holdninger og atferd. Det er derfor viktig at man starter tidlig med å gi barna god oppdragelse og veiledning for å bli gode trafikanter. Trafikkopplæring i barnehagen Rammeplanen gir føringer for innhold i barnehagen. Begrepet trafikksikkerhet er ikke spesifikt omtalt i rammeplanen, men under fagområdet Nærmiljø og samfunn kan det leses mye mellom linjene om at barnehagen skal være med på å utvikle gode holdninger hos barn når det gjelder å ferdes i trafikken. Hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern skal barnehagen dessuten fremme helse, trivsel, gode sosiale og følelsesmessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Dette må skje i et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Når personalet har med seg barna ut på tur, snakkes det om trafikk og trafikksikkerhet. Barna får lære ved stadige gjentagelser om hvilke farer som lurer og om hvilke regler vi har for ferdsel på veger og gater. Barna benytter ofte gule vester. Når barnehagebarna ferdes i trafikken, vurderes det hvor mange barn det kan være per voksen. Antall voksne bestemmes ut fra barnas alder, modning og konsentrasjonsevne. Når barnehagen reiser på turer med buss, presiseres det alltid overfor transportøren at det skal være setebelter til alle barna. Når barnehagen en sjelden gang tar barna med på bilturer, benyttes kun godkjente barneseter. Barnehagen innhenter alltid skriftlig tillatelse fra foreldrene før de tar barna med på slike turer. Barnehagene arrangerer av og til foreldremøte med spesielt fokus på sikring av 10

11 barn i bil. Det er utarbeidet en egen rutine for trafikksikkerhet i alle barnehagene i Nes. Opplegg i barnehagene (litt ulikt fra barnehage til barnehage) Spiller trafikkspill (trafikklotto) Bruker Tarkus barnas trafikkvenn Har besøk av politi/politibil Trafikkopplæring i grunnskolen I skolen skal elevene oppøve praktiske ferdigheter, samtidig som de skal få utviklet en mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. Kunnskapsløftet, læreplan for grunnskolen, spesifiserer konkrete mål knyttet til trafikkopplæring på alle trinn i barne- og ungdomsskolen. Trafikksikkerhet omtales slik: Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. (Mål etter 4. trinn) Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. (Mål etter 7. trinn) Eleven skal kunne utføre enkel førstehjelp. (Mål etter 7. trinn) Eleven skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. (Mål etter 10. trinn) Eleven skal kunne forklare og utføre livbergende førstehjelp (Mål etter 10. trinn) I tillegg er Forskrift om miljørettet helsevern også gjeldende for skolevirksomheten. Sykkel kan brukes på skoleveg og i avgrenset område på skolen fra 4. klassetrinn. Bruk av sykkelhjelm understrekes. Det arrangeres årlig sykkeldag for trinn. Politiet deltar med kontroll av sykler. Mot utgangen av ungdomsskolen nærmer mange seg et skifte av trafikantrolle, fra fotgjenger og syklist til enten selv å føre motorkjøretøy eller å sitte på med andre unge bilførere. Det er i denne fasen viktig å nå fram med et budskap som gjør de unge bevisste og ansvarlige for egne og andres sikkerhet i trafikken. Det er viktig å prioritere dette høyt da aldersgruppen 16 til 22 er kraftig overrepresentert i de alvorlige ulykkene. Det er utarbeidet en egen undervisningsplan for trafikksikkerhet på ungdomstrinnet. Det skal utarbeides slik plan også for barneskolen. Ut over det som gjøres på og av skolen, er det avgjørende viktig at foreldrene snakker med egne barn om trafikksikkerhet. Oppfølging av planen Som det framgår av ulykkesstatistikken, skjer de fleste ulykkene i Nes på riksvegen. Kommunen styrer i liten grad bruken av virkemidler langs disse vegene. Administrasjon og politikere har en stor oppgave i å få til et konstruktivt samarbeid med og legge press på Statens vegvesen for å få gjennomført de tiltak som synes nødvendige til en hver tid. 11

12 Satsing på trafikksikkerhet vil ha betydning for kommunens daglige drift på flere områder: Arealplanlegging, drift og vedlikehold av vegnett, lokaliseringsspørsmål og økonomi. Arbeidet med trafikksikkerhet må være en kontinuerlig prosess. Arbeidet må synliggjøres i organisasjonen. Det må være tilstrekkelig tyngde både administrativt og i de politiske organ, slik at trafikksikkerhetsarbeidet gjennomsyrer all relevant kommunal aktivitet. Årlig evaluering av arbeidet med planen og behandling i kommunestyret av tiltaksdelen Innarbeide tiltak i det årlige arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett Utarbeide årlige søknader om trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud fylkeskommune Gjennomføring av tiltakene, i prioritert rekkefølge Utarbeide årlig statusrapport til kommunestyret Tidsplan for rullering av planen Ansvar for oppfølging: Teknisk sektor skal ha det løpende ansvaret for revidering av planen, i samarbeid med skolen, barnehagen og andre. Teknisk sektor har ansvaret for å gjennomføre tiltakene i planen. En levende trafikksikkerhetsplan Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal motivere innbyggerne til større bevissthet på trafikksikkerhet i forhold til egen og andres atferd, trafikkfarlige punkt og strekninger, persontransport (med særlig vekt på elevtransport) og andre forhold. Trafikksikkerhetsplanen skal være en levende plan som oppfordrer innbyggerne til å melde inn problemer, ideer, forslag til tiltak m.m. Og innbyggerne skal kunne gjøre slike henvendelser i trygg forvissning om at de blir tatt opp til vurdering i kommunen. Derfor vil kommunen etablere en rutine på hvordan slike henvendelser skal tas imot, behandles, omsettes i eventuelle tiltak og tilbakemeldes til initiativtakerne. 12

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN side 1 Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012 Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 27.11.08 side 2 1. Innledning Nasjonal transportplan 2006 2015 og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsplan 2017-2025 Kommunedelplan Foto: Tore Haraldseth 06.06.2017 Nes kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Sammendrag... 3 3 Bakgrunn... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av kommunens trafikksikkerhetsarbeid...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 3. Veger i Flå kommune.... 5 Oversikt over riksveger (Rv),

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Plan for Trafikksikkerhet Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret , sak 070/13

Plan for Trafikksikkerhet Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret , sak 070/13 Plan for Trafikksikkerhet 2013-2017 Planstatus Fagplan Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret 05.12.13, sak 070/13 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON FOR MELDAL... 3 3 VEGOVERSIKT MELDAL KOMMUNE...

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013

TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013 TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013 INNLEDNING Namsos kommune er gjennom lovverket pålagt ansvar for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kommunen kjenner dette

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer