VET-LSA (International Comparative Large Scale Assessment in Vocational Education and Training) En forstudie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VET-LSA (International Comparative Large Scale Assessment in Vocational Education and Training) En forstudie"

Transkript

1 VET-LSA (International Comparative Large Scale Assessment in Vocational Education and Training) En forstudie Svein Michelsen og Ole Johnny Olsen Universitetet i Bergen Desember 2007 Etter oppdrag av Utdanningsdirektoratet i Norge

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 I. Innledende kommentarer...6 Utredningsoppdrag grunnlag og tilnærming...6 Bakgrunn...7 Prosjektets aktuelle situasjon en særegen problemstilling...9 II. Generelle problemstillinger...10 Prosjektets mål og motiv...10 Prosjektets grunnpremiss yrkesutdanningens sammensatte målsetning...12 Hva slags kompetanse kan måles? Hvordan kan den måles?...13 Operasjonelle definisjoner og instrumenter...17 Institusjonelle og individuelle betingelser for kvalitet i VET...20 Design...21 Konklusjon...22 III. Fire valgte yrkesfelt drøfting av norske og tyske forhold...23 Hva er et yrkesfelt? Hvilke fagområder er foreslått?...23 Car mechatronic...25 Electrician...26 Office clerk...27 Nursing...29 Konklusjon...32 IV. Særtrekk ved norsk VET...33 Et heterogent system...37 Oppsummering...38 V. Utvalgets plassering innenfor norsk VET...39 Alder...42 Nye læreplasser innen de utvalgte yrkesområdene...44 Konklusjon:...44 VI. Operasjonalisering av utvalg antall og geografisk spredning...45 Utvalgets størrelse et metodeproblem...46 Utvalgets geografiske spredning et arbeidsproblem...49 VII. Gjennomføring...51 Forskerressurser og organisering...51 Tilgang til feltet og forskningsrelasjoner

3 Sammendrag Problemstillinger og design Prosjektet LSA-VET er enestående i sine ambisjoner og sin tilnærming. Ambisjonen bak prosjektet er å utvikle en tilnærming til komparative kryssnasjonale studier av VET. Ved å måle kompetansen til de som har gjennomgått et utdannings- eller opplæringsløp, vil prosjektet si noe om kvaliteten ved det løpet som er gjennomgått. I prosjektet er det lagt til grunn at VET har en bred og sammensatt målsetning. Både det enkelte individs egenutvikling, arbeidslivets behov for human resources og grunnlaget for demokratisk deltakelse og sosial utjevning skal sikres. Ut fra en slik helhetlig tilnærming knytter prosjektet an til fire ulike typer kompetanse kognitiv, funksjonell og sosial kompetanse, samt en overliggende personlig kompetanse (self competence). Måling skal skje gjennom å fokusere på individuelle kapasiteter framfor ekstern performance i arbeidet. Dette letter sammenlignbarhet, men har også kostnader i form av dekontekstualisering. Som i alle storskalastudier av denne typen, vil behovet for enkle og presise måleinstrumenter gå ut over dybde og helhetlig forståelse av de fenomen som undersøkes. Man må velge rigour framfor relevance, som det heter. Valg av innfallsvinkel og metodikk framstår likevel som fornuftig og er godt begrunnet. Prosjektet vil kunne gi et godt bilde av viktige sider ved den yrkesfaglige kompetansen i de enkelte landene som deltar. Problemet vil her være å finne gode indikatorer for de ulike kompetansetyper. Innen noen områder vil man kunne trekke på etablerte spørsmålsbatterier, i andre er situasjonen langt mer uavklart. Her gjenstår det en god del arbeid. Et longitudinelt paneldesign ville ha vært den mest adekvate framgangsmåten. Det vil imidlertid være svært tid og ressurskrevende å gjennomføre et slikt design. På den bakgrunn har man samlet seg om et kohortstudium av ungdom ved slutten av det opplæringsprogram de gjennomgår. Dette er det økonomisk rimeligste alternativet, men kan med fordel suppleres av en eller to tilleggskohorter. Slik kan man skape bedre vilkår for å analysere endring i oppnådd kompetanse over tid innen de ulike yrkesfelter Valg av yrkesfelt Følgende yrkesfelt er foreslått: car mechatronics, electrician, office clerk og nursing. De mest nærliggende norske yrkesfeltene er bilemekaniker lette kjøretøy, bygningselektriker og kontorfaget. Sykepleie vil være det yrkesfeltet som nærmest tilsvarer nursing Sykepleie er imidlertid i Norge en profesjonsutdanning med basis i høyere utdanning. Vi har derfor lagt til grunn at de lavere pleieutdanningene vil stå i fokus. En tentativ sammenligning av norske og tyske yrkesfelt viser at : Yrkesprofilen til kontorfaget og Bürokaufmann framstår som mest likeartet (tilnærmet identisk) 3

4 Det er klare forskjeller i yrkesprofil mellom henholdsvis elektroniker og bygningselektriker. Det er klare forskjeller i yrkesprofil mellom bilmechatroniker og bilmekaniker lette kjøretøy. Yrkesprofilene i disse fagene har imidlertid klare felleselementer som vil kunne sammenlignes Innen nursing kan det identifiseres store forskjeller mellom krankenpflege og sykepleie. Disse yrkesfeltene er innfelt i ulike utdanningsløp og utdanningene er formelt plassert på ulikt nivå (høyere utdanning og videregående) Også de lavere pleieutdannningene karakteriseres av store forskjeller mellom land både når det gjelder utdanningslengde, utdanningsordning og profil. Yrkesfeltenes plassering i norsk VET De yrkesfeltene som er valgt, er innfelt i ulike linjer som strukturerer det norske systemet for videregående opplæring. Til sammen representerer disse linjene over 50% av norsk yrkesopplæring på VG2-nivå. Alle fire yrkesfelt rekrutterer fra et bredt aldersspekter og opplæringen er strukturert innenfor samme hovedmodell. Samtidig kan det identifiseres viktige forskjeller. Mekaniske fag, elektrofag og helseog sosial representerer et spekter av sentrale yrkesområder innen norsk yrkesopplæring. Salg og service skiller seg ut som et lite yrkesområde. Innenfor yrkesfeltene er det betydelige forskjeller når det gjelder utdanngsløp for elever/læringer og grunnlag for fagkompetanse. Innen mekaniske fag er lærlingordningen mest sentral, med praksiskandidatordningen som et supplement til lærlingordningen. Innen helse og sosialfag kommer de aller fleste inn i yrkesfeltet i moden alder, først som ufaglærte før de deretter tar formell opplæring og fagbrev. Helse og sosial, og til dels salg og service, er dessuten kvinnedominert, mens elektro og mekaniske fag er mannsdominert. Slik sett representerer de utvalgte feltene viktige sider av norsk VET. Et studium av de utvalgte yrkesfelt vil gi betydelig innsikt i disse yrkesfeltene og det norske systemet for VET. Utvalgets størrelse Det vil være nødvendig med et relativt stor utvalg, slik at statistisk signifikans kan oppnås. Størrelsesorden 400 respondenter for hver kohort innen hvert fag/yrkesområde er blitt foreslått som en grunnstørrelse. Operasjonalisering av utvalget kan skje på ulike måter. To alternativ er her drøftet: Det første innebærer at utvalget gjøres på bakgrunn av ett aldertrinn (20 år). Alternativ to innebærer at utvalget defineres ut fra sin posisjon mot slutten av opplæringsløpet og avgrenses til tre alderstrinn (20-22 år). Det første alternativet egner seg best for kryssnasjonale komparative undersøkelser. Det gir rene sammenlignbare profiler og minimaliserer problemer knyttet til modning via alder. Ulempen er at antallet mulige respondenter reduseres. I norsk sammenheng er dette av vesentlig betydning. Det andre alternativet gjør det mulig å basere seg på et større antall mulige deltakere som utvalget kan trekkes rundt. Til gjengjeld innebærer det å sammenligne ungdom i ulik alder. Materialet viser at bare elektrikerfaget har tilstrekkelig antall inngåtte kontrakter for begge alternativer Hvis vi utvider antallet rekrutter innen omsorgsfaget til å omfatte hjelepepleie, vil også dette fagområdet (den nye helesfagarbeideren) dekke et rimelige grunnlag for 4

5 begge alternativ. Bilfaget vil ha noe større problemer med å dekke et stort nok utalg, særlig innenfor den strengeste varianten. Kontorfaget vil trolig ikke dekke et tilstrekkelig grunnlag for en komparativ analyse under noen av disse forutsetningene. Gjennomføring Uansett utvalgsmetode og antall kohorter vil respondentene i undersøkelsen være spredd over hele landet og det vil innebære en stor innsats å få gjennomført undersøkelsen. Desto viktigere vil mobiliseringen av og samarbeidet med bransjeorganisasjoner og fagopplæringens egne hovedaktører være for prosjektets gjennomføring. Samarbeidet med ekspertise fra feltets egne aktører vil også være avgjørende for utviking av gode indikatorer og kvalitetssikring av opplegget. En god gjennomføring forutsetter også særskilte tiltak med hensyn til mobilisering og organsiering av forskerressurser. Kompetanse fra ulike miljøer må samles i et prosjekt av denne typen. 5

6 I. Innledende kommentarer Utredningsoppdrag grunnlag og tilnærming Grunnlaget for denne utredningen er et opprag fra Utdanningsdirektoratet som ble gitt medio oktober Oppdraget var å utrede særlige problemstillinger, utfordringer og forutsetninger knyttet til spørsmål om operasjonalisering, utvalg og prosjektgjennomføring av en norsk del av en mulig VET-LSA, slik prosjektet er utviklet så langt og etter møtet i Bonn oktober 2007 (oppdragsbrev). Oppdraget er tolket slik at utredningen skal bidra som grunnlag for de overveielser og vurderinger som må gjøres både i forskermiljøene og av de offentlige myndigheter i forkant av en eventuell deltakelse i en VET-LSA. I slike overveielser vil de nevnte problemene om operasjonalisering, utvalg og gjennomføring stå sentralt. Ikke minst for den konkrete tilpasningen/utformingen av en norsk prosjektdel. Siden de spesifikt norske problemene ikke kan vurderes isolert, skal vi også drøfte noen av de mer generelle problemstillingene og forutsetningene i prosjektet. Prosjektets generelle problemstillinger og forutsetninger er presentert og diskutert i underlagsmaterialet til de workshops og møter som er holdt. I tillegg til rapporten fra den tyske feasibility-studien (Baethge m.fl. 2006), er det utformet arbeidspapirer til to workshops, Berlin april og Bonn oktober Fra disse møtene er det også kopier av flere innlegg med powerpoints. Våre bidrag til arbeidsseminaret i Oslo 23. oktober 2007 (notat og powerpoints) var basert på dette materialet. Etter møtet i Bonn er det sendt ut en summary of agreements and conclusions, samt en anmodning om å foreta noen undersøkelser/beskrivelser av de foreslåtte yrkesområdene. Vi skal her sammenfatte noen hovedmomenter i prosjektopplegget og oppsummere de valg som er gjort så langt (også de justeringer som ble gjort i møtet i Bonn). Størst vekt skal vi legge på noen presiseringer når det gjelder de muligheter og begrensninger som ligger i opplegget. Her inngår også en diskusjon av de generelle utfordringene ved spørsmålene om operasjonalisering og utvalg. Når det gjelder problemstillinger og utfordringer relatert til en norsk deltakelse, vil vi særlig drøfte spørsmål vedrørende de yrkesfaglige områdene som er valgt ut. Det gjelder spørsmål om størrelse, aldersspredning og nasjonal utbredelse/spredning, samt problemer relatert til innholdsmessig struktur. Vi vil også gå inn på prosjektets mulige organisering ut fra faglig tilgjengelige ressurser og mulighet for forskningsmessige synergieffekter. Grunnlaget for den generelle diskusjonen er rapporter, presentasjoner og diskusjoner fra prosjektets forberedelser, noe relevant litteratur og vår generelle faglige kompetanse i feltet. Drøftingen av de mer spesifikke problemene relatert til en norsk deltakelse bygger på egne undersøkelser basert på samtaler med nøkkelinformanter, 6

7 offentlig statistikk, norske og tyske beskrivelser av fag og yrker, samt annen dokumentasjon. For å unngå misforståelser, vil vi understreke at utredningen bygger på et relativt begrenset rom for arbeid med disse spørsmålene. Derfor har det ikke vært mulig å gå grundigere og bredere til verks. Framstillingen følger en disposisjon der drøftingen av de generelle problemstillingene følges av diskusjonen av de mer spesifikke norske utfordringene. Aller først skal vi gi en kort oppsummering av prosjektets bakgrunn og kommentere den særegne situasjonen prosjektet står i ut fra de ulike roller forskere og myndigheter i ulike land har hatt så langt. Bakgrunn En umiddelbar bakgrunn er naturligvis de s.k. PISA-studiene som er gjennomført innenfor den allmennfaglige utdanningen. I et omfattende program i OECD-regi er det gjennomført store komparative undersøkelsene av basisferdigheter (som lese- og matematikkferdigheter) blant 15-åringer. I hvert deltakerland er det opprettet egne forskersenter for å stå ansvarlig for de nasjonale delstudiene, som i Norge med et eget senter for PISA-studier ved UiO: Etter de første PISA-studiene i 2000 har det vært gjennomført to nye undersøkelser, senest i I disse studiene er bl.a. Finland kommet svært godt ut, norske elever jevnt over ligger midt på treet, mens tyske elever har, til tyskernes egen overraskelse, scoret heller svakt. PISA-studiene har derfor fra første runde skapt stor debatt i Tyskland. Uten at dette er den offisielle begrunnelsen, var nok ønsket om å framvise noen andre mer positive egenskaper ved tysk utdanning et viktig motiv da det tyske arbeidsministeriet (BMWA) i 2003 tok initiativ til å undersøke muligheten for å lage en type Berufsbildungs-PISA. Samtidig vokste det fram en bred debatt om videre utvikling av tysk yrkesutdanning i lys av arbeidslivets endringsprosesser og de aktuelle EU-prosessene for et felles rammeverk for klassifikasjon og standardisering av kvalifikasjoner. Fra de tyske utdanningsmyndighetene synes dette å være en viktig motivasjon for å iverksette studier av denne typen. Oppdraget for å gjennomføre en første Machbarkeitstudie ble gitt to av de mest meritterte forskningsmiljøene innenfor feltet yrkesutdanning og yrkespedagogikk i Tyskland, Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI) og Institut für Wirtschaftspädagogik ved Universitetet i Göttingen. Prosjektet, som ble ledet av professor Martin Baethge (SOFI) og professor Frank Achtenhagen (IWP), begge fremstående forsker på feltet, fikk betegnelsen A feasibility study for PISA-VET. VET er det vanlige akronym for Vocational Education and Training og er godt innarbeidet i det internasjonale vokabular på området. PISA er derimot akronym for OECD s helt bestemte program (Program for International Student Assessment) og kunne bare brukes som metafor for det tyske prosjektinitiativet. Etter en tid gikk man derfor over til å bruke den mer generelle prosjektbetegnelsens akronym LSA. I det BMWA-initierte Machbarkeit -prosjektet ble en stor gruppe internasjonale eksperter, fra i alt 15 land, bedt om å delta i 2 workshops. Fra Norge deltok Ole 7

8 Johnny Olsen, UiB. Det var grundige diskusjoner om de mest sentrale utfordringene og det ble gitt kommentarer til prosjektets rapporter. Sluttrapporten forelå i 2005, men ble først publisert i Rapportens hovedkonklusjon var at en type PISA-VET ville være mulig, men at den ville være uhyre komplisert og faglig utfordrende. Tross utfordringene, lød konklusjonen, ville en slik studie være interessant og nyttig, både forskningsmessig og politisk. Ved dette prosjektets avslutning ble initiativet ført fra BMWA over til det tyske utdanningsministeriet (BMBF), med tanke på å etablere et internasjonalt prosjekt for en konkret gjennomføring av en pilotstudie av typen PISA-VET. BMBF ga prosjektlederne for feasibility-studien, Baethge og Achtenhagen, i oppdrag å utvikle et internasjonalt prosjekt, finansiert av utdanningsministeriet. Høsten 2006 ble det invitert til deltakelse i en prosess for utvikling av et slikt prosjekt. Baethge/Achtenhagen søkte kontakt i de samme forskermiljøer som deltok i forprosjektet. Samtidig ble de respektive lands forskere oppfordret til initiativ for å kontakte de ulike landenes utdanningsmyndigheter (hvilket ble gjort i Norge på et tidlig tidspunkt). Det tyske BMBF kontaktet på sin side de respektive landenes myndigheter gjennom sine kanaler, først og fremst gjennom møter og samtaler på ekspedisjonssjefsnivå. Denne prosessen kom for alvor i gang vinteren Ikke lenge etter kom en invitasjon til en felles workshop i Berlin april, for både forskere og myndighetsrepresentanter. Invitasjonen gikk parallelt i to kanaler: til forskerne fra Baethge/Achtenhagen og til myndighetene fra BMBF. Fra Norge deltok Hilde Brodahl fra Utdanningsdirektoratet og Ole Johnny Olsen og Svein Michelsen fra UiB. For øvrig var det deltakere fra 8 land i Europa. Fra og med Berlinmøtet gikk man over til prosjektbetegnelsen VET-LSA (Large Scale Assessment in Vocational Education and Training). Etter Berlin-møtet var det fornyet kontakt mellom de respektive lands myndigheter. Den tyske forskergruppa bearbeidet og videreutviklet prosjektopplegget på grunnlag av diskusjonene i april. Det var også kontakt med forskermiljøer i land som ikke var med i Berlin. I Norge ønsket Kunnskapsdepartementet å følge dette tettere, og det ble arrangert et fagseminar i departementets lokaler 23. oktober med til sammen ca 90 deltakere. Det var deltakelse fra forskningsmiljøer, folk fra Utdanningsdirektoratet og fra Kunnskapsdepartementet, fra partene i arbeidslivet, samt svenske og danske forskningsmiljøer og myndigheter. Ole Johnny Olsen og Svein Michelsen presenterte prosjektopplegget for VET-LSA slik det så ut så langt. Noen dager deretter var forskere og myndighetsrepresentanter fra 10 land samlet i en ny workshop, i Bonn oktober Vertskap var, som i Berlin, det tyske utdanningsdepartementet. Invitasjonen var sendt gjennom de tyske initiativtakerne, forskermiljøet og myndighetene der. Møtet ble fulgt opp med en skriftlig minutes, der kanskje det mest avgjørende resultatet av møtet framgår: de enkelte landenes myndigheter vil innen de første par måneder i 2008 avgjøre om de vil være med i finansieringen av prosjektet og det vil deretter nedsettes en styringsgruppe for det videre arbeidet. Første møte for en slik styringsgruppe er berammet i mars

9 Prosjektets aktuelle situasjon en særegen problemstilling Prosjektet er enestående i sine ambisjoner og sin tilnærming. Relativt enestående er også dets historie, med et samspill mellom forskere og myndigheter i ett land, som relativt parallelt, gjennom sine respektive kanaler, inviterer, engasjerer og mobiliserer forskere og myndigheter i andre land til å delta i et prosjekt som i all hovedsak utvikles av de tyske forskerne, med de andre landenes deltakere mer eller mindre involvert og forpliktet i prosessen. Det kan derfor være viktig å minne om at det finnes en viss ubalanse mellom miljøene/landene som har deltatt så langt. Det tyske forskermiljøet har vært gjennom brede og relativt grundige studier og diskusjoner om prosjektets forutsetninger, først gjennom feasibility-studien, senere i forarbeidene til Berlin og Bonn-møtet. Forskerne her har også prøvd ut sine synspunkter i en gryende debatt om VET-LSA i det tyske nasjonale forskerfellesskapet for yrkesutdanning og yrkespedagogikk, der spørsmålet knyttes an til den aktuelle diskusjonen om den tyske yrkesutdanningens reformforslag. De andre forskerdeltakerne har i større grad vært kommentatorer til det tyske miljøets forslag og innspill. Mens det tyske prosjektet har hatt en aktiv løpende prosjektvirksomhet (med forskere og finansiering), har de andre deltakernes aktivitet bestått av deltakelse på workshops og noe forberedelse til disse. Det tyske prosjektet har arbeidet ut fra en formell kontrakt; det har de andre ikke. Det er heller ikke inngått noen bestemte avtaler mellom de deltakende forskerne, annet enn villighet til å delta på de aktuelle workshops og inngåelse av dialog med de respektive lands myndigheter. Man skal heller ikke glemme at det mellom de nasjonale forskerfelleskapene allerede i utgangspunkt er en ubalanse mht kompetanse og ressurser. Mens den tyske forskningskompetansen på feltet fag- og yrkesutdanning er omfattende, både i dybde og bredde, er den langt mer beskjeden i de andre involverte landene. Selv om den tyske kompetansen kan bli svært verdifull for en læringseffekt i de andre forskningsmiljøene i et framtidig prosjekt, gir den i dag et grunnlag for en generell situasjonsmessig ubalanse. Denne ubalansen har bidratt til ulike typer forståelser av prosjektet, både med hensyn til deltakelse og prosjektmessig innhold. Mens de tyske prosjektlederne har arbeidet som om prosjektet er i gang, med en antagelse om at de som deltar i dette nå også vil delta i det videre arbeidet, er det vårt inntrykk at slik har det ikke vært med de andre miljøene. Og mens det tyske miljøet har argumentert og konkludert på grunnlag av grundige diskusjoner og forpliktende oppgaver, har de andre formulert sine synspunkter på et svakere og mer uklart grunnlag. Når det i papirene til - og etter - møtet i Bonn heter at det er enighet om flere spørsmål, er dette i og for seg ikke uriktig. Men man skal være oppmerksom på at denne enigheten ikke er forankret i like dype diskusjoner og forpliktende synspunkter i alle forhold fra alle parter. Denne problematikken skal ikke dramatiseres, men vi vil peke på den for å bidra til et realistisk bilde av situasjonen ved en eventuell oppstart av et internasjonalt prosjekt. Det kan komme diskusjoner på spørsmål som i dag synes avklart. Vi vil også tro at oppfatningen av hva som ligger fast og hva som kan drøftes på ny, vil sprike blant de som har deltatt i prosessen pr i dag. Slik sprik vil bli tydeligere den dagen det 9

10 etableres et gjensidig forpliktende prosjektansvar. Slike diskusjoner vil ytterligere forsterkes dersom det kommer nye land til eller det kommer inn andre forskere og forskergrupper fra de landene som pr i dag har deltatt i forberedelsene. Noe som for øvrig er både ventelig og ønskelig. Uavhengig av dette eller kanskje nettopp derfor ser vi det som fruktbart å summere opp noen hovedpunkter i overveielsene rundt disse spørsmålene. Vår oppgave er å bidra til en klarhet i premissene for en eventuell deltakelse. Det vil være helt avgjørende for å sikre motivasjon blant forskere og myndigheter så vel som blant feltets egne aktører. II. Generelle problemstillinger Prosjektets mål og motiv I forarbeidene til prosjektet både i den første tyske feasibility-studien og i de pågående forberedelsene til en pilotstudie har det vært noen problemstillinger som har vært stadig tilbakevendende. Disse har, enkelt sagt, vært samlet i spørsmålene er dette mulig? og hva skal vi med dette? Slike spørsmål er stilt både fra forskere og opplæringspolitiske aktører. Og de stilles stadig, senest på fagseminaret i Oslo 23. oktober og delvis i Bonn oktober. Spørsmålet om en VET-LSA strengt tatt er mulig, bunner i en erkjennelse av kompleksiteten ved en yrkesfaglig kompetanse og i kunnskap om de store institusjonelle forskjellene innenfor europeiske VET-systemer. Det er vanskelig nok å skape valide mål for en internasjonal komparativ analyse av allmennfaglige basisferdigheter (som PISA-studiene) 1 ; hvordan kan man så finne meningsfulle mål om yrkesfaglig kompetanse, som jo er langt mer sammensatt og kontekstuelt betinget? Og hva slags yrkesfaglig kompetanse kan egentlig måles ved hjelp av metoder for en storskalasammenligning? Og vil det overhodet være mulig å sammenligne slike kompetanser på tvers av de ulike landenes svært forskjellige utdanningssystem? Vi ser slike spørsmål som uttrykk for en sunn skepsis, som minner om behovet for en presisering av hva som kan måles og hva som ikke kan måles i en VET-LSA. Det minner om viktigheten av å etablere en realistisk plattform for et slikt prosjekt. Som vi skal se, vil det for eksempel ikke være mulig å måle arbeiderens helhetlige kontekstbetingede kompetanse som for eksempel den helhetlige kompetansen til den typiske norske fagarbeider i et bestemt fag. Men hvis ikke så er tilfelle, hva er det da som skal måles, vil mange spørre. Og hva er så hensikten? Slike spørsmål må det kunne gis et positivt svar på, dersom det skal være meningsfullt med en deltakelse. Spørsmålet om nytten av et slikt prosjekt, er naturligvis tett knyttet til en vurdering av spørsmålet om hva slags kunnskap som kan komme ut av det. Ser man ikke verdien i den form for kompetansemåling som er mulig i et VET-LSA, vil heller ikke verdien av prosjektet som helhet anses som nevneverdig. 1 Jf. debatten om fortolkningene av PISA-resultatene høsten

11 Allerede fra de tidligste forarbeidene til prosjektet er det fra tysk side pekt på ulike motiver for en VET-LSA. - Av politiske implikasjoner er det særlig framhevet den rollen en slik studie kan spille for de EU-initierete prosessene relatert til et europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) og et European Credit Transfer System for VET (ECVET). Uten å gi nøyaktige beskrivelser av hvordan denne sammenhengen skal etableres, er det antatt at arbeidet vil være med til å gi kunnskap og legitimitet til de klassifikasjoner som skal gjøres. I tillegg er det antatt at denne typen studier vil kunne innsikter i styrker og svakheter ved ulike VET-systemer. - Av forskningsmessige implikasjoner er det pekt på verdien av å utvikle metodekunnskap og systematisk komparativ kunnskap om VET-systemer. - Fra et innholdsmessig synspunkt er det pekt på verdien av å få systematisk kunnskap om sammenhengen mellom kompetanse, utdanningsprogram og individuelle variable, samt en dypere innsikt i sammenhengen mellom ulike kompetansedimensjoner (både de teoretisk-generelle og de mer praktiskyrkesspesifikke). Som nevnt er det i Tyskland vokst fram en bred debatt om EQF og ECVET samtidig som det er skarpe diskusjoner om dual-systemets framtid. Det finnes en betydelig uro blant utdanningspolitiske forsvarere av det tradisjonelle fagopplæringssystemet over faren for å kaste vrak på dette systemets sterke sider ved en tilpassing til overnasjonal standardisering av opplæringen. Særlig har det stått og står fortsatt strid om konsekvensene av en oppsplitting av fagopplæringen gjennom former for modularisering (med tanke på større fleksibilitet i studieløpet og muligheter for avbrudd med formell kompetanse og/eller grunnlag for overgang til annen utdanning). Mange ser slike forslag som ledd i mekanisk tilpassing til de internasjonale standardiseringsprosessene og som en underminering av samfunnsmessig regulerte institusjoner som fag og fagutdannelse og deres evne til forming av en helhetlig kompetanse representert ved fagarbeidernes faglige stolthet og kollektive identitet. 2 Fra konferanser der også VET-LSA har vært kommentert og trukket inn i diskusjonen, er det rapportert om en viss uro for at denne typen studier inngår eller kan inngå i en utdanningspolitisk prosess som legger til rette for modularisering og svekkelse av det tradisjonelle dualsystemets grunntrekk. Selv om situasjonen er noe annerledes i Norge, tror vi det kan være nyttig å se nærmere på denne debatten i Tyskland. Det kan bidra til en nødvendig og konstruktiv debatt også her hjemme om hvilken betydning EQF og ECVET vil ha for norsk fagopplæring og det kan styrke grunnlaget for en refleksjon over rollen til en VET- LSA. Pr. i dag kan det ellers se ut som at offentlig debatt og oppmerksomhet rundt fag- og yrkesutdanning anses som en positiv og viktig potensiell synergieffekt av en VET-LSA. Til en viss grad kan det se ut som at det blant fagopplæringens hovedaktører finnes en tillitsfull interesse for de muligheter et slikt stort prosjekt vil kunne gi av kunnskap, oppmerksomhet og interesseskaping omkring den yrkesfaglige utdanningen mer generelt. 2 Dette er spørsmål som drøftes i en rekke sammenhenger, både på faglige og faglig-politiske konferanser. Se f.eks. rapport fra Fachlich kompetente Arbeit in Europa. Neue Wege in der beruclichen Bildung. Expertenworkshop, IG Metall Vorstand, Frankfurt

12 Siden prosjektet vil være enestående, og svært omfattende, er det ikke lett å overskue hvilke resultater det kan frambringe, verken av den ene eller andre typen. Noen mulige synergigevinster skal vi komme tilbake til mot slutten. Først skal vi se på spørsmålet om hva som er mulig innenfor et slikt prosjekt. Prosjektets grunnpremiss yrkesutdanningens sammensatte målsetning Den grunnleggende logikken for VET-LSA er at det ved å måle kompetansen til de som har gjennomgått et utdannings- eller opplæringsløp, vil si noe om kvaliteten ved det løpet som er gjennomgått. Individenes kompetanse ses som avhengig variabel, mens trekk ved opplæringsløpet (VET) ses som en uavhengig variabel. Individenes individuelle kjennetegn (kjønn, sosial bakgrunn, biografi) ses som et annet viktig knippe av uavhengige variable, som kompetanseoppnåelse må vurderes i forhold til. Når man skal vurdere kvaliteten til fag- og yrkesutdanning (VET) må man naturligvis ha en idé om eller beskrivelse av de målsetninger som en målestokk for kvaliteten skal si noe om. Dette er en grunnleggende premiss for en kvalitetsmåling. Fra prosjektutviklingens begynnelse er det lagt til grunn at en moderne VET har eller må ha en bred og sammensatt målsetning. Som moderne utdanningssystem har VET målsetninger både om å styrke det enkelte individs egenutvikling, sikre arbeidslivets behov for human resources og bidra til grunnlag for demokratisk deltakelse og sosial utjevning. En slik premiss markerer framfor alt at en moderne fag- og yrkesutdanning ikke kan vurderes bare ut fra utdanningens produksjon av arbeidsplassrelatert fag- og yrkeskompetanse. Også kompetansen langs de andre dimensjonene må vurderes. I prosjektdokumentene er det derfor pekt på behovet for å utvikle måleinstrumenter som fanger opp tre typer kompetanse. Disse kompetansetypene er karakterisert som følger (jfr. grunnlagsdokumentet for møtet i Bonn): - generelle (generiske) kompetanser, inkludert evne til selv-regulering og autonomi i arbeidssituasjoner - evne til å delta på dagens og framtidens arbeidsmarked og evne til å forme egen karriere (employability) - evne til å delta i organisasjonsmessige prosesser i arbeidet og arbeidsrelatert interaksjon. Dette er en noe abstrakt begrepsbruk. Hva begrepene mer presist innebærer, kommer fram først ved en nærmere spesifikasjon. Her er det imidlertid tilstrekkelig å merke seg poengteringen av premisset om et utvidet konsept for VET og dermed for den kompetanse som skal måles. Dette premisset har sitt grunnlag både i en tradisjonell utdanningspolitisk visjon og i en mer aktuell arbeidsmarkedspolitisk situasjon. En viktig ambisjon for mange lands VET-reformer har vært integreringen av VET i det samlete system for (ut)dannelse av hele mennesker og samfunnsborgere. I Norge kjenner vi dette fra målsetningene i de generelle delene av læreplanverket. Vi skal tilbake til loven om yrkesskoler for håndverk og industri fra 1940 for å se en målsetning for yrkesskolen som var avgrenset til å utdanne fagarbeidere og annet personell i samsvar med de krav 12

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Fafo Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen Forord Våren 2004 prioriterte Sunndal kommune skoleledelse i grunnskoletjenesten sin kompetanseutviklingsplan. Samtidig tilbyr NTNU mastergradsstudie i skoleledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer