Budsjett og regnskap. Tillitsvalgtkurs, Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og regnskap. Tillitsvalgtkurs, 15.2. 2012. 27.02.2012 Side 1"

Transkript

1 Budsjett og regnskap Tillitsvalgtkurs, Side 1 1

2 Den norske legeforening organisasjonsplan Legemedlemmer Studenter Legemedlemmer Lokalforeninger 19 Yrkesforeninger 7 Fagmedisinske foreninger 44 Norsk medisinstudent forening Spesialforeninger Studenter 21 (inkl Eldre lægers forening) Regionsutvalg 4 4 Landsstyret 141 representanter Styret for SOP Rådet for legeetikk 9 Faste styrer, råd og utvalg Pt. ca spesialitetskomiteer Sentralstyret 9 medlemmer Ad hoc-utvalg Variabelt antall Sekretariatet ca 140 årsverk Rev /OB Side 2 2

3 Kontingentinntekter i foreningen Sentral kontingentinnkreving fra 2002 Omfattet hovedforeningen, yrkesforeningene og lokalforeningene. Organisasjonsendring 2006 inkluderte også fagmedisinske foreninger. Fordeling foreslås av sentralstyret og vedtas i Landsstyret. 3

4 Kontingentfordelingen i foreningen Gruppe Fordeling 2012 Andel av beløp i % 2012 Fagmedisinske foreninger ,5 Lokalforeningene ,0 Yrkesforeningene ,3 Nmf ,7 Regionsutvalgene ,2 Hovedforeningen ,4 Totalt , Side 4 4 Vi antar at kontingentinntektene dekker om lag 75% av inntektsbehovet i foreningene. Det kan likevel være store forskjeller mellom foreningene da flere kan ha omfattende kursvirksomhet. 4

5 Den norske legeforenings regnskap Aktiviteten i Hovedforeningen Fond som alle er regulert av egne vedtekter: Utdanningsfond I (UF I) Utdanningsfond II (UF II) Utdanningsfond III (UF III) Fond for kvalitet og pasientsikkerhet Lånefondet Kvinnefondet Fond for forebyggende medisin 5

6 Egenkapitalen i Dnlf pr Tkr Tkr % 2 % 4 % Tkr % Tkr Innskutt egenkapital Fondene Bundet egenkapital Fondene Bundet egenkapital Hovedforeningen Fri egenkapital Hovedforeningen Totalt En betydelig andel av foreningens kapital er bundet til særlige formål. Det gjelder kapitalen som er tilknyttet fondsvirksomheten. I tillegg har foreningen en streikefond som skal kunne benyttes for utbetaling av lønn til medlemmene i situasjoner med streik. Den frie egenkapitalen er på ca 30 mill. ved utløpet av Denne kapitalen er det vi har å spille på for å dekke eventuelt bortfall av finansinntekter i finanskriseår, eller tapte annonseinntekter i Tidsskriftet. Landstyret har gitt uttrykk for at foreningen skal forsøke å gjøre seg mer uavhengig av finansinntekter og annonseinntekter. Det er et godt stykke frem dit og krever at foreningen bygger opp en større fri egenkapital.

7 Legeforeningens samlede inntekter Inntekter (i 1000 kr) 2010 Andel i % Kontingenter % Annonser % Tilskudd % Netto finansinntekter % Andre inntekter % Sum % Tilskudd består av tilskudd til felles formål fra Normaltariffen. - UF 1,2 og 3, Kvalitetsforbedringsfondet. I tillegg fordeles tilskudd til felles formål på: SOP, Allmennmed. forskningsfond og Noklus selvstendige stiftelser. 7 Andre inntekter består av salgsinntekter sekretariatstjenester SOP, underforeningene m.v. Abonnementsinntekter Tidsskriftet, andre salgsinntekter. Evnt offentlige tilskudd til prosjekter. Kontingentinntektene er følgelig en svært liten andel av inntektene i foreningen, selv om de forholdsmessige tallene vil svinge. Tilskudd til felles formål fra normaltariffen utgjør om lag 90 mill av de 120 mill som var tilskuddsinntekter i Finansinntektene var høye i 2010.

8 Normaltariff fordeling til felles formål Hele tusen kroner 90/91 92/93 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Utdanningsfond I Utdanningsfond II Utdanningsfond III Kvalitetssikr.fond I Kvalitetssikr.fond II Fond for kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitetssikr.fond III Allmennmedisinsk forskningsfond SOP I alt ,60 % 4,62 % 1,83 % 7,63 % 0,00 % 6,32 % 0,00 % 8 Andelen fra tilskudd til felles formål som inngår i Legeforeningens regnskap er de fem første (tom KS II slått sammen med KS I fra 2011). Som det fremgår av tabellen er ikke tilskudd til felles formål økt i takt med prisstigning og økning i antall leger som er berettiget refusjon fra fondene. Utdanningsfondene har måttet begrense sine refusjonsordninger for å sikre at det er kapital frem i tid.

9 Hovedforeningens inntekter Inntekter (i 1000 kr) 2010 Andel Kontingent % Refusjoner fondene % Annonser % Annet % SUM % Refusjon fra fondene omfatter den andel sekretariatets virksomhet som dekkes fondene for administrasjon og forvaltning av oppgavene. Annet består av sekretariatstjenester SOP, underforeningene m.v. Abonnementsinntekter Tidsskriftet, andre salgsinntekter. Evnt offentlige tilskudd til prosjekter. 9 Hovedforeningen er Legeforeningens drift eksklusive fondene som er en del av regnskapet. Som det fremgår av tabellen er kontingentinntektene nå ca 47% av de totale intektektene i 2010.

10 Hovedforeningen består av Sekretariatet, inkl forskningsinstituttet og Tidsskriftet, som avdeling Tidsskriftet som produkt Sentralstyret og President Faste og tidsbegrensede råd og utvalg oppnevnt av sentralstyret, herunder Råd for legeetikk Andre aktiviteter Forhandlinger Rettshjelpsordningen Tillitsvalgstopplæring Møter/ konferanser, herunder landsstyremøtet Nasjonalt og internasjonalt samarbeid (medlemsavgifter og aktiviteter) Interne prosjekter (statusrapporter, Min side) Eksternt finansierte prosjekter 10

11 Hovedforeningen sammensetning av inntekter og kostnader andre driftskostn. andre innt. annonseinnt refusjoner personalkostnader kontingentinntekter produksjonskostn. kostnader 2008 inntekter Det meste av kostnadssiden i hovedforeningen er å anse som faste lønnskostnader og driftskostnader relatert til Legenes hus og utstyr som anvendes driften. Vi er følgelig svært avhengige av kontingentinntektene som tilfaller hovedforeningen. Når kontingentinntektene kun dekker i underkant av 50% av kostnadssiden vår krever det en viss årlig vekst i kontingenten for å dekke lønnsveksten i sekretariatet.

12 Ansvar for økonomien Landstyret ( 3-1-3) Godkjenner regnskapene (under sin godkjenningsmyndighet) Vedtar budsjett Sentralstyret ( 3-2-3) Pkt 2: å lede foreningens virksomhet, behandle saker som ikke etter 4-1, nr. 4 blir avgjort av sekretariatet, disponere foreningens midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve økonomiske fullmakter gitt av landsstyret jf 3-1-3, 1. ledd, nr. 4, d). Generalsekretær (sekretariatet) ( 4-1, punkt 2) er overfor sentralstyret ansvarlig for foreningens daglige administrasjon og forretningsførsel samt driften av sekretariatet. Han/hun skal innenfor vedtatte økonomiske rammer bemanne og organisere sekretariatet hensiktsmessig og effektivt i forhold til de oppgaver som skal løses Sentralstyret gir retningslinjer for den økonomiske ansvarsfordeling og generalsekretærens økonomiske disposisjonsrett. Disposisjonsretten skal være attestert av sentralstyret Desisorene ( 4-5, 3. ledd) Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Legeforeningens regnskap, herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og kan fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse. Den enkelte avdeling: Forvalte tilgjengelige ressurser på en økonomisk fornuftig måte Planlegging av møter og reiser Følge gjeldende attestasjonsrutiner, bruk av skjemaer etc som er utviklet i foreningen. Disposisjonsrett følger budsjettansvar. 12 Side Årsmøte/ landsrådenes oppgaver Beslutter avdelingens vedtekter innenfor rammen av Legeforeningens lover og tar stilling til styrets beretning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker som er innkommet fra medlemmer eller fremmet av styret Styrets oppgaver i avdelingene Lederen tegner for foreningen. Lederen eller annet styremedlem som gis disposisjonsrett over foreningens midler, skal ha denne rett beskrevet og attestert av øvrige styremedlemmer.

13 Økonomistyring Hvordan forvalte midlene til medlemmenes beste? Landsstyret Hovedforeningen Utdanningsfondene Sentralstyret Utvalg og råd Dnlfs avdelinger Årsmøtene Styrene SOP 13

14 Formål utdanningsfond og kvalitetsforbedringsfond Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Fondet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Hvem kan søke? Norske helseinstitusjoner og enkeltleger. Utdanningsfond II: Høyne og å opprettholde det medisinsk-faglige kunnskapsnivå hos allment praktiserende leger og privatpraktiserende spesialister ved å yte økonomisk hjelp til dekning av kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter og stipendier Hvem kan søke Utdanningsfond II? Allmennleger, PSL, kommuneleger, samf.med. arb. eller arb.med., som driver legevirksomhet i Norge. 14

15 Utdanningsfond og kvalitetsforbedringsfond forts. Utdanningsfond III: Høyne og å opprettholde det medisinskfaglige kunnskapsnivå hos de leger som omfattes av disse vedtekter ved å yte økonomisk hjelp i forbindelse med legers videre- og etterutdanning. Hvem kan søke Utdanningsfond III? Leger ansatt i sykehus, offentlige institutter og etater, offentlige og private laboratorier, i administrative og kliniske stillinger knyttet til spesialisthelsetjenesten som ikke omfattes av reglene i Utdanningsfond II Støtteberettiget kurs: Faglig godkjent/ tellende timer Side 15

16 Økonomien i foreningsleddene Yrkesforeninger Lokalforeninger Fagmedisinske foreninger 16 Foreningsleddene er selvstendige juridiske enheter. Det innebærer plikt å melde til Brønnøysundregisteret for endringer i styret. Ansettelser må følge arbeidsmiljøloven. Påse at det utformes gode kontrakter ved ansettelser. Sekretariatet kan være behjelpelig med slikt. Styret er ansvarlig for foreningens disposisjoner og avtaler. Innen visse rammer er man pålagt å etablere en pensjonsordning for ansatte (flere enn 2 ansatte, inkl leder): Lov om foretakspensjon sier at det er krav om etablering av OTP (obligatorisk tjenestepensjon) når: minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

17 Regnskapsplikt Ikke lovpålagt regnskapsplikt etter regnskapsloven av 1998 Regnskapsplikten er regulert i Legeforeningens lover 3-3-4: Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter. Regnskapet sendes til Legeforeningen etter godkjenning av årsmøte/landsrådsmøte Side 17 Sentralstyret og landsstyret har pålagt seg selv krav til regnskapsføring og revisjon. Det er viktig at vi har åpenhet om forvaltningen av medlemmenes kontingentinntekter og kan dokumentere at midlene anvendes fornuftig og til medlemmenes interesse.

18 Revisjonsplikt Revisjonsplikten regulert av Legeforeningens lover 3-3-1: 2. ledd:..årsmøtet tar stilling til..,revidert regnskap 4. ledd: Årsmøtet foretar valg av..revisor og eventuell desisor.. Det skal innsendes revidert regnskap foregående år før kontingentmidlene utbetales. (Vedtaksprotokoll budsjett i landsstyret). Sentralstyrets vedtak : Alle legeforeningens avdelinger skal sende inn sine regnskap til hovedforeningen senest 1 måned etter at regnskapet er godkjent av årsmøte/landsrådsmøte Side Revisjonsplikten ble innført antagelig som følge av en viss historie med dyre middager og reiser. Ekstern revisor gjør ikke forvaltningsrevisjon, men vil påse at utgiftene som belastes foreningenes regnskaper vedrører virksomheten og ikke er å anse som private.

19 Presisering av regnskaps- og revisjonsplikten forts. Sentralstyret : Aktivitetsbasert rapporteringsmal gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2008 (ihht. ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner) Regnskapene i alle Legeforeningens avdelinger skal fra og med regnskapsåret 2008, revideres av registrert eller statsautorisert revisor Side 19 19

20 Andre krav til regnskapet Foreningene skal følge regnskapslovens regler for små foretak. Regnskapet skal følge kalenderåret (ikke avvikende regnskapsår). Regnskapet skal omfatte all økonomisk virksomhet som formelt er en del av foreningens ansvarsområde herunder også virksomhet i kurskomiteer Side 20 20

21 Aktivitetsbasert rapporteringsmal: Regnskapsstandarden anbefaler at ideelle organisasjoner benytter en aktivitetsbasert oppstillingsplan for resultatrapportering fordi ideelle organisasjoner ikke har hovedfokus på inntjening, men på oppfyllelse av virksomhetens ideelle formål Side Mal for aktivitetsbasert regnskap er sendt ut fra hovedforeningen. Det aktivitetsbaserte regnskapet deler kostnadene og inntektene inn i grupper som skal si noe om formålet. Eksempelvis vil det være kurs, politisk arbeid, tillitsvalgtsarbeid osv. Inndelingen kan med fordel videreutvikles. Hovedforeningen har valgt Legeforeningens formålsparagraf som inndeling av sitt aktivitetsbaserte regnskap.

22 Aktivitetsbasert vs tradisjonell oppstilling av inntekter Aktivitetsbasert: Tradisjonell: Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Abonnement Sum aktiviteter som oppfyller formålet Aktivitetet som skaper inntekter Annonser Standleie Sum aktiviteter som skaper inntekter Driftsinntekter Kontingenter Annonser Abonnement Salgsinntekter Tilskudd Kursavgifter Andre inntekter Sum driftsinntekter Finansinntekter Finansinntekter Sum anskaffede midler Side 22 22

23 Aktivitetsbasert vs tradisjonell oppstilling av kostnader Aktivitetsbasert: Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader ved annonsesalg Sum kostnader anskaffelse av midler Kostnader til formålet Produksjonskostnader tidsskrift Informasjon/kommunikasjon Kurs og konferanser Internasjonalt arbeid Faglige arbeid Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Tradisjonell: Driftskostnader Produksjonskostnader Personalkostnader Tilskudd og bidrag Avskrivning varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap/tilbakeføring fordringer Sum driftskostnader Side Desisorrapporten til 2008-regnskapet: Formålsstyrt og aktivitetsbasert budsjett og regnskap gjør det lettere for både desisjonsutvalget og Landsstyrets medlemmer å følge med på at foreningens ressurser brukes i henhold til foreningens vedtatte politikk.

24 Regnskapsservice for foreningene i Dnlf Legeforeningen har inngått rammeavtale med Visma Services om regnskapstjenester for Legeforeningens avdelinger. Legeforeningen benytter revisjonsselskapet Kjelstrup & Wiggen. Det er ikke inngått rammeavtale Side Vi kan med fordel forhandle frem nye avtaler både for regnskap og revisjon. Om alle foreningene anvender samme regnskapsfører og vi får bygget opp en enhetlig struktur for dette vil vi kunne få på plass en god avtale for revisjon. Vi kan også vurdere det interne pålegget for revisjon om vi får ensartede rutiner og struktur for regnskapsføringen.

25 Regnskapsforståelse Hva er et regnskap Systematisk gjengivelse av inntekter, kostnader, eiendeler (fordringer) og gjeld Regnskapet består av to hoveddeler Resultatregnskap Gir uttrykk for resultatet av periodens drift Inntekter minus kostnader forbundet med levert aktivitet i perioden Balanseregnskap Gir uttrykk for den økonomiske stilling på et gitt tidspunkt Eiendeler minus gjeld = egenkapital Side 25 25

26 Regnskapsforståelse Debet + = kostnad eller innskudd bank Kredit = Inntekt eller uttak bank (opptak gjeld) Balanseregnskap Resultatregnskap Debet Kredit Debet Kredit Gjeld Eiendeler Konto for egenkapital Kostnader Inntekter Egenkapital Saldo (UB) IB (inngående beholdning egenkapital 1.1. I regnskapsåret Årets overskudd Overskudd 26 Side 26 Debet anvendelse/ disponering av midler: vi utbetaler styrehonorar, lønn, reiser, kontorrekvisita (kostnadsføres i resultatregnskapet), eller vi anskaffer bygg og utstyr eller setter inn penger på bankkontoen (balanseføres som eiendel) Kredit: anskaffelse av midler: vi mottar kontigentinntekter, kursinntekter (inntektsføres i resultatregnskapet), eller vi låner penger i banken eller øker vår egenkapital som følge av overskudd på driften (balanseføres som gjeld eller egenkapital).

27 Regnskapsforståelse: Aktivering - utgiftsføring Aktivering Kun del av kostnad i investeringsåret Anskaffelsen representerer en varig verdi Kostnadsfører i takt med forbruk avskriver Påkostning vedlikehold Øker anleggsmiddelets fremtidige inntjeningsevne? Øker anleggsmiddelets Levetid? Produksjonskapasitet? Kvalitet på produktene? Reduseres produksjonskostnadene i forhold til standard ved anskaffelsen? Side Når vi aktiverer betyr det at vi øker verdien på eiendelen vi har oppført i balansen.

28 Budsjett - definisjon Et handlingsprogram og konsekvensene av dette uttrykt i økonomiske termer, basert på forutsetningene for en gitt periode. Side 28 28

29 Budsjett Operasjonalisering av vedtatte strategier og handlingsplaner i måltall for aktivitet og økonomi Premisser for kostnader og inntekter RESSURSINNSATS AKTIVITETSMÅLTALL Forutsetninger som ligger til grunn Må forankres på det nivået som styrer ressursinnsatsen Side Budsjettet skal gi uttrykk for de planene vi har for virksomheten i den kommende perioden uttrykt gjennom kostnadene som vi forventer aktivitetene koster og de inntekter aktivitetene kan skaffe oss. Premissene vi legger til grunn for kostnader og inntekter i budsjettet kan avvike når regnskapsåret starter. Lønnsveksten kan bli annerledes, medlemsantallet eller kursdeltakere kan bli annerledes. Da avviksforklarer vi. Det er svært viktig at vi forsøker å være ajour med regnskapsføringen gjennom året. Det hjelper oss å holde oversikt over hvordan vi ligger an og at vi ikke bruker mer midler enn vi har til rådighet. Reiseregninger bør sendes til bokføring umiddelbart etter reisens slutt osv.

30 Økonomistyring og regnskap Krav til bilagsinformasjon Honorar Gaver Originalbilag Kredittkort Flybilletter Attestasjon Formål Budsjett Side Det er etablert en kredittkortordning for tillitsvalgte i foreningen. Du kan da anskaffe et kredittkort som du bruker alene til formål relatert til foreningen din. Det forenkler administrasjonen av reiseutlegg og kan betales direkte av foreningen om du kun har benyttet kortet til foreningsaktiviteter. NB det kan ikke være utlegg for flere foreninger på samme kredittkortregning. Da må du selv betale kredittkortregningen og heller kreve utleggsrefusjon/ reiserefusjon fra respektive forening. Alle bilag bør påføres formål med kostnaden: hvem er gavemottaker og i hvilken anledning. Skattemyndighetene regulerer når en gave må behandles som lønn. Det er grenser for beløp. Se nærmere nedenfor om når en gave ikke er skattepliktig for mottaker og ikke innberetningspliktig for giver. En gave i arbeidsforhold vil kunne anses som lønn konsekvens for skattetrekksplikt og arbeidsgiveravgift. Det samme vil være gave til en foreleser. En blomst eller en mindre gave vil passere uten å måtte behandle det som lønn/ honorar. Honorar/ betaling til næringsdrivende: Ved honorering for en tjeneste til næringsdrivende må man påse at det mottas faktura påført nr i merverdiavgiftsregisteret med mindre fakturaen er fra et aksjeselskap. Ellers må honoreringen innberettes som lønn og rapporteres skattemyndighetene. NB som arbeidsgiver/ oppdragsgiver vil man være ansvarlig for at det trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift for enhver utbetaling til personer som ikke er dokumentert næringsdrivende ved fakturaen. -Hvem har deltatt på middag og i hvilken anledning. For en forening er eksempelvis middager kun en kostnad forbundet med virksomheten når det er i tilknytning til møter, mat på reiser, eller spesielle anledninger. Det er en forutsetning at alle relevante deltakere deltar (eksempel hele styret, hele sekretariatet, en hel avdeling/ seksjon og lignende.) Grensedragningen må settes i forhold til når noe er å anse som privat (mer art av en vennemiddag). -Bilag bør være attestert av to personer i styret med mindre dette er delegert til en sekretariatsansatt. En attesterer for at utgiften er reell og angår virksomheten (den som har bestilt), den andre godkjenner. Attestasjon er en god regel å anvende for å unngå å komme i situasjoner med mistanke om misligheter. -Det er ikke lenger krav til flybillettstamme. En elektronisk faktura er godkjent regnskapsbilag. Når det gjelder tog eller annen offentlig kommunikasjon er det strengt tatt ikke påkrevet med bilag da alle satser er offentlig tilgjengelig. Billett er likevel en god regel. Husk at du som medlem av Legeforeningen også har rabatt på reiser med NSB. Taxibilag bør påføres reise fra-til og anledning (møte etc). Når gaver ikke er skattepliktig: 2 Unntak, skattefrihet for visse gaver/ytelser i ansettelsesforhold 2.1 Gaver mv Generelt Visse gaver fra arbeidsgiver er skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet, jf. FSFIN Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven. Skattefritaket gjelder i følgende tilfeller gave i anledning mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften, jf. FSFIN (1). Fritaket gjelder bare for verdier inntil kr Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil kr som skattefri. Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene ovenfor, skattlegges det overskytende beløpet. Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaver ved disse anledningene gi grunnlag for fritak. Dette gjelder ikke for jubileum under 25 år (f.eks. 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere enn anvisningene som nevnt ovenfor.

31 Legeforeningens sekretariat Tidsskrift for Den norske legeforening Charlotte Haug Generalsekretær Geir Riise + Stab Forskningsinstituttet O. Aasland Avdeling for helsepolitikk Jorunn Fryjordet Avdeling for informasjon og kommunikasjon Herborg Bryn Medisinsk fagavdeling Bjarne Riis Strøm Avdeling for jus og arbeidsliv Anne Kjersti Befring Økonomi og administrasjons avdelingen Mette Lise Johnsen Seksjon for utdanning Einar Skoglund Tariffavtaler, tillitsvalgt og organisasjon Signe Gerd Blindheim Seksjon for økonomi Erling Bakken Enhet for primærhelsetjeneste og psykiatri Kari Jussi Lønning Utvikling og utredning Lars Duvaland Seksjon for administrasjon Anne Torill Nordli/ Marte Baumann Enhet for forskning og høyspesialisert medisin Elisabeth Søyland Bistand ansatte leger Frode Solberg Seksjon for Medlemsservice Einar E. Johnson Bistand privat praksis Hanne Riise-Hanssen Seksjon for IT Hege Knudsen 31

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Modul 1 Helse Midt Advokat/ spesialrådgiver Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon Stiftet 6. juli 1886 Faget, kvalitet

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening ----------------------------------------~~------------~--------~------~~--------------.. Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 681 504 643038 Tilskudd 3 250

Detaljer

Budsjett for. Den norske lægeforening

Budsjett for. Den norske lægeforening Budsjett for Den norske lægeforening 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 2 RESULTATBUDSJETT 2.1 Driftsinntekter 2.1.1 Innkreving og fordeling av kontingentmidler 2.1.2 Annonseinntekter 2.1.3 Refusjoner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTnnTETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2012 2011 ~edlernsinntekter 4 643038 831 490 Tilskudd 3 216413 311 011 Sum anskaffede midler 859451 1142501 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Grunnkurs B, EU-kurs 2 Nidaroskongressen, 19. oktober 2017 Seksjonssjef/advokat Hanne B. Riise-Hanssen Avdeling for Jus og Arbeidsliv Legeforeningen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Legeforeningen sentralt Legeforeningen sentralt 141 årsverk jurister,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariat

Legeforeningens organisasjon og sekretariat Legeforeningens organisasjon og sekretariat Tillitsvalgtkurs KS Gardermoen 13.-14. september 2017 Seksjonssjef/advokat Aadel Heilemann og rådgiver/advokatfullmektig Christine Palm, Avdeling for Jus og

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Noter til regnskapet Note 1 Note 2 Regnskapsprinsipper OSI er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. For idrettslag som

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer