Oslo kommune Bymiljøetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bymiljøetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen Arkivkode: 936 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Vi viser til høringsbrev fra Miljøverndepartementet om forslag til forskrift om fremmede organismer, der Oslo kommune er gitt utsatt høringsfrist til Bymiljøetaten er på vegne av Oslo kommune delegert fullmakt til å avgi høringsuttalelse til forslag til forskrift om fremmede organismer, iht. bystyrets vedtak av i sak 218, byrådets vedtak av sak 1360 og byråden for miljø og samferdsels vedtak av Spredning av fremmede organismer som truer biologisk mangfold er i ferd med å bli en av våre store miljøutfordringer. Dette er særlig utfordrende i Oslo, som er har flere registrerte rødlistearter og flere registrerte svartelistearter enn noen andre kommuner i landet. Vi må forvente at disse problemene vil øke i omfang som følge av forventet varmere klima, mer handel og mer byggevirksomhet. Det er derfor gledelig at det nå kommer en forskrift som kan bidra til å forebygge utsetting og spredning av svartelistearter, og således være et viktig bidrag i dette miljøarbeidet. Oslo kommune er gjennomgående fornøyd med de grep som gjøres i utkast til forskrift. Oppsummering Vi mener likevel at forskriften på enkelte punkter har svakheter som bør forbedres, slik at den i større grad bidrar til å begrense spredning av skadelige arter og blir enklere å praktisere. Vi vil i den sammenheng spesielt peke på at bestemmelsen om flytting av masser ( 24) vil være vanskelig i følge opp slik den nå er utformet (se kommentarer til 24). Forskriften kan også medføre fare for økt import av fremmede organismer og følgeorganismer, som kan vise seg å utgjøre et økologisk problem (se kommentarer til 7 og 8). Dette kan effektivt motvirkes med stimulerende tiltak for bruk av norsk plantemateriale, istedenfor utsatt ikrafttredelse av forbud mot utsetting av organismer med svært høy økologisk risiko (se kommentarer til 7 og 34). Det bør nedlegges forbud mot import, omsetting og utsetting av langt flere landlevende plantearter og andre arter som allerede utgjør et økologisk problem (se kommentarer til oppføring i forskriftens vedlegg IV). Forskriften er kompleks og kan innebære økt saksbehandlingstid og økte offentlige kostnader, ved vurdering av om fremmede plantarter kan brukes, særlig før man har etablert nye rutiner. Dette kan imidlertid i vesentlig grad motvirkes ved at man i større grad regulerer innførsel av fremmede planter, gjennom krav om tillatelse ved innførsel av risikoarter, miljørisikovurdering ved import, og mindre streng definisjon av parkanlegg (se kommentarer til 6, 7, 12 og 23, samt kommentarer til økonomiske Bymiljøetaten Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Hollendergata 5 Telefaks: Org.nr: NO Postadresse: Postboks 9336 Grønland E-post: 0135 OSLO Internett:

2 og administrative konsekvenser). Forskriften bør ikke utformes slik at den svekker bevaring og utvikling av landets kulturhistoriske anlegg. Dette omfatter bl.a. mange verdifulle hager, parker og andre kulturmiljøer, som ofte kjennetegnes av arter som ikke er stedegne i Norge (se kommentarer til 12). Vi er innforstått med at det er vanskelig å etablere et enkelt regelverk omkring en så kompleks problemstilling som fremmede organismer representerer. Vi tror likevel det er mulig å forenkle og klargjøre bestemmelsene i forskriften og gjøre språket mer forståelig og folkelig. Se f.eks. forslag til endring av formulering av 7, ledd 2. Generelle kommentarer Utvikling av godt veilednings- og informasjonsmateriell og program for opplæring vil være avgjørende for at forskriften praktiseres slik den er tenkt. En veileder bør inkludere gjennomgang av hva som skal følges opp ved de enkelte milepeler i regulerings- og byggeplaner, (inkl. grøntanleggsprosjekter), og hvordan masser som kan inneholde fremmede organismer skal håndteres (se kommentarer til 24). Når det gjelder forskriftens disposisjon og oppbygning, stiller vi spørsmål ved plassering av internkontroll ( 26) langt ute i forskriften. Vi er kjent med andre forskrifter der internkontroll er plassert tidlig. Dette kan være en mer logisk oppbygning, ut fra at internkontrollen skal sikre at krav i eller krav i medhold av forskriften, kommer i påfølgende paragrafer. Merking av forsendelser (kap. VI 25) og kontroll med innførsel (kap. VII) oppfattes å tilhøre samme tema, og bør inngå i samme kapittel. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 5 og 6: Forbud/tillatelse ved innførsel Alle arter med høy og svært høy økologisk risiko bør som hovedregel forbys innført. Vi kan ikke se noen grunn til at landlevende planter skal behandles mindre strengt enn andre organismer. Forbud mot innførsel vil være et vesentlig mer effektivt virkemiddel enn forbud mot omsetting og utsetting. Miljødirektoratet vurderer i høringsnotatet side 50 at: «det liten grunn til å anta at en forbudsliste, som omfatter 36 arter, vil utløse et stort behov for innførsel av nye plantearter som ikke er risikovurderte i Norge.» Oslo kommune mener at ikke-risiko-vurderte landlevende planter kan representere et slags «smutthull» i regelverket, hvis disse artene skal kunne innføres, omsettes eller utsettes uten tillatelse. Det kan således bli mer bruk av ikke-risikovurderte planter, selv om det er et krav i naturmangfold-lovens 8 at kunnskapsgrunnlaget skal være godt nok, til å vurdere effekten av påvirkninger. Noen av de ikke-risikovurderte plantene vil etterhvert sannsynligvis vise seg å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko. For å ha større mulighet for å vurdere om det er behov for å hindre eller begrense innførsel av disse artene, foreslår vi at det kreves tillatelse ved innførsel av ikke-risikovurderte planter. 7: Unntak fra krav om tillatelse ved innførsel Landlevende planter er under punkt b) spesielt unntatt fra tillatelse ved innførsel. Siden 36 plantearter i vedlegg IV i praksis vil gå ut av produksjon, antar vi at denne produksjonen erstattes med ny produksjon. I den grad det er billigere og enklere å importere, kan derfor denne paragrafen medvirke til økt import, fremfor omlegging av norsk produksjon. Dette fremgår også av høringsnotatet fra Miljødirektoratet. Det kan være enklere for planteskoler, gartnerier og hagesentre å importere planter, enn å bidra til norsk produksjon, som må bygges opp over flere år, og som innebærer risiko for at de nye artene som produseres, kan bli svartelistet i fremtiden. Økt import av planter vil også kunne øke faren for at nye planteskadegjørere og andre følgeorganismer kommer inn i Norge, siden mange av disse organismene er vanskelige å oppdage (se kommentarer til 24). Både av hensyn til å produsere frem lokale sorter, og unngå skadegjørere som kan følge med på lasset, bør det legges til rette for at norsk planteproduksjon foretrekkes fremfor importerte planter. Vi foreslår derfor at det opprettes økonomisk støtteordning og evt. andre stimulerende tiltak, som kan gjøre det enklere for planteskoler og andre å legge om til norsk produksjon. Samtidig bør importerte planter kontrolleres bedre for mulige skadegjørere. Det bør også settes forbud mot eller innføres søknadsplikt for innførsel av arter med svært høy økologisk risiko. Under ledd 2 står det at Unntak fra kravet om tillatelse... gjelder ikke for organismer som er oppført i vedlegg III. Denne delen av paragrafen kan bli mer forståelig både her og som overskrift til vedlegg III, ved f.eks. å skrive: Det kreves fortsatt tillatelse... for organismer som er oppført i vedlegg III. 2

3 11: Krav om tillatelse ved utsetting Oslo kommune har de senere årene oppdaget tilfeller av ulovlig utsetting av koikarpe i andre vannforekomster enn hagedammer. At koikarpe og gullfisk foreslås unntatt fra krav om tillatelse ved utsetting i hagedammer (listet i vedlegg V), vil etter vårt skjønn innebære en forhøyet risiko for at disse settes ut ulovlig i andre vannforekomster. Alle fremmede fiskearter, inkludert koikarpe og gullfisk, bør derfor sortere under det generelle kravet i 11 om tillatelse ved utsetting også gjeldende for hagedammer. 11, 1. ledd bokstav b bør således lyde: organismer, unntatt stedegen stamme, i sjø, vassdrag og hagedammer. En streng regulering av utsetting av disse artene (dvs. høy terskel) vil etter vår vurdering gi økt kontroll med omsetningen til bruk i hagedammer, gjøre tilgangen vanskeligere, og dermed redusere risikoen for ulovlig utsetting. 12: Unntak fra krav om tillatelse ved utsetting Det fremgår av merknadene til forskriften at forbudet mot utsetting og omsetning av utvalgte fremmede planter iht. vedlegg IV gjelder alle områder, herunder private hager, parker, dyrkede områder og nærings- og transportutbyggingsområder. Dette fremgår imidlertid ikke tydelig av forskriftens bestemmelser. Vi anbefaler at dette presiseres i bestemmelsene, slik at man forhindrer misforståelser i forhold til om det i 12 foreligger unntak fra krav om tillatelse ved utsetting av disse artene. Oslo kommune er enig i at disse artene utgjør et så stort problem at det ikke bør åpnes for unntak her. Det er uheldig at private hager omfattes av unntaket, da hager er en av hovedkildene til spredning av skadelige organismer. Oslo kommune foreslår at unntaket i første ledd også skal omfatte kulturhistoriske anlegg som kjennetegnes av ikke stedegne arter, på linje med parkanlegg. Slike anlegg bør defineres nærmere. Parkanlegg er definert som parker, kirkegårder mv. der en stor andel av arealet består av vedlikeholdte beplantninger. Med denne definisjonen vil sannsynligvis de fleste parkområder i Oslo bli omfattet av søknadskrav ved nyplantinger, fordi bare en begrenset del av arealet omfattes av opparbeidete beplantinger. Dette vil medføre en unødvendig offentlig ressursbruk. Vi foreslår derfor følgende justerte definisjon av parkanlegg: parker, kirkegårder og andre opparbeidete grøntarealer, der en del av arealet består av vedlikeholdte beplantninger. Det er i tillegg behov for at det i veiledningsmateriell konkretiseres nærmere hva som menes med parkanlegg. Vi kan ikke se hvorfor det skal gis et spesielt unntak fra krav om tillatelse ved utsetting av norske treslag som ikke fra før finnes naturlig i distriktet (se kommentarer til 23). Det bør ikke gis unntak for krav om tillatelse til utsetting av biologiske plantevernmidler, i tilfeller der det dreier seg om levende organismer som potensielt kan bli et økologisk problem. 15: Søknadsbehandlingen Vi mener det blir noe uklart når man definerer et kostnadsansvar til den som søker. Dette har bakgrunn i rollene i prosjekter, hvor utarbeidelse av søknader gjerne utføres som konsulentoppdrag på vegne av byggherre som sitter med det overordnede ansvaret for prosjektet. Vi foreslår derfor at ordet søker i 15 og 14, andre ledd erstattes med ansvarlig for innførsel eller utsetting. Dette vil også gi en konsekvent språkbruk i forhold til at ansvarlig for gjennomgående er brukt. Søknadsbehandling i forbindelse med landlevende planter kan med fordel delegeres til regionalt nivå. Dette vil kunne medføre en kortere saksbehandlingstid, da søknadene spres på flere enheter. Det vil også kunne bidra til en større vektlegging av lokale og regionale forskjeller, da det er på dette nivået man besitter størst kunnskap om forholdene i regionen. 18: Alminnelige krav til aktsomhet I første ledd spesifiseres det at den som er ansvarlig for innførsel, utsetting eller omsetting av organismer, eller som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold. Paragrafen innebærer i sin ordlyd en ansvarliggjøring av alle ledd. Forskriften konkretiserer imidlertid ikke ansvarsfordelingen i prosjekter med mange aktører. En tydelig ansvarsfordeling vil være av avgjørende betydning for å kunne utarbeide hensiktsmessige rutiner i og mellom virksomheter, herunder hvem som er hovedansvarlig, hvilken kompetanse som er nødvendig, hvem som har meldeplikt mm. 3

4 23: Krav om skriftlig miljørisikovurdering. Som hovedregel bør miljørisikovurderingen gjennomføres i forbindelse med innførsel av fremmede planter. Dette vil forenkle den kommunale saksbehandlingen. Det fremgår av 11 og 12 at det ikke vil være krav om tillatelse ved utsetting av norske treslag utenfor områder der de forekommer naturlig, heller ikke utenfor hager, parkanlegg, dyrkede områder og transport- og næringsutbyggingsområder. Dette står i motsetning til andre norske arter som ikke finnes naturlig i distriktet, der det kreves tillatelse ved planting i naturområder. For norske treslag som plantes utenfor sitt naturlige voksested, er det heller ikke foreslått krav om at det skal gjennomføres skriftlig miljørisikovurdering. Enkelte treslag som hører naturlig hjemme i Norge, som gran og bøk, kan gi svært negative konsekvenser for opprinnelig skogmiljø hvis de plantes utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Dersom 12 c) om unntak fra krav om tillatelse ved utsetting av treslag ikke endres, anbefaler vi derfor at det settes krav om skriftlig miljørisikovurdering av treslag som plantes utenfor sitt naturlige distrikt. Det bør fremgå av merknader til forskrift eller veiledningsmateriell, at man hovedregel bør unngå bruk av ikke-risikovurderte planter, siden det normalt ikke finnes et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere effekten av påvirkninger (jf. naturmangfoldloven 8). 24: Krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier. Første ledd omhandler tiltak for å hindre spredning av følgeorganismer ved innførsel, omsetning, formidling eller utsetting, så langt det er rimelig. Det er en meget krevende oppgave å oppdage følgeorganismer. De sunnhetssertifikater som følger med importplanter, har hittil ikke vært et tilstrekkelig virkemiddel for å stanse import av meget problematiske følgeorganismer. Hvis rimelighet skal legges til grunn, er det derfor stor sannsynlighet for at følgeorganismer fremdeles ikke blir oppdaget ved import. Vi foreslår derfor at bestemmelsen gjøres strengere, f.eks. ved at det ikke tas rimelighetshensyn ved import. Overlappende regelverk underlagt Mattilsynet bør også gjennomgås, og eventuelle mangler i lovverket justeres. Fjerde ledd, som omhandler tiltak for å forhindre spredning av fremmede organismer som kan innebære økologisk risiko, vil bli svært utfordrende følge opp i en storby som Oslo pga. følgende forhold: o Organismer med høy og svært høy økologisk risiko er meget utbredt, og dekker f.eks. en stor del av arealene langs veinettet. For å kunne følge opp bestemmelsen, er det nødvendig at det gjennomføres kartlegging av arealer der slike organismer forekommer eller kan forventes å forekomme. En slik kartlegging vil være ressurs- og tidkrevende å gjennomføre, og det kan ikke forventes at hver enkelt ansvarlige gjennomfører dette. Vi mener derfor stat og kommune må sørge for gjennomføring av en slik kartlegging, der det settes av betydelige økonomiske ressurser. o Det finnes ikke tilstrekkelig spesialmottak i Oslo-området til å ta i mot vesentlig mer masser med fremmede organismer enn i dag, hvis disse massene skal håndteres på en forsvarlig måte. Med foreslått bestemmelse er det behov for omfattende kapasitetsøkning på mottakssiden, før man kan få gjennomført en massehåndtering som hindrer eller begrenser spredning av de fleste organismer med høy og svært høy økologisk risiko. Det vil være behov for betydelige økonomiske tiltak og andre stimulerende tiltak rettet mot avfallsbransjen, for å få løst dette. o Det fremkommer ikke hvordan bestemmelsen skal følges opp i praksis. Hvis bestemmelsen skal være håndterlig, kan den neppe være like restriktiv i forhold til å begrense spredning av masser med f.eks. den svært utbredte planten vinterkarse, som i forhold til «verstinger» som f.eks. russesvalerot. Det er behov for at det i veileder til forskriften fremkommer tydelig hvordan denne bestemmelsen skal følges opp. I veileder og/eller i kommentarer til forskriften bør også begrepene som «lovlig utstrekning» og «lovlig avfallsanlegg» defineres nærmere. Oslo kommune kan ikke se hvordan denne bestemmelsen kan følges opp fra , siden vi pr. i dag ikke har gjennomført nødvendige kartlegginger og ikke har tilstrekkelig mottaksapparat. Vi ber derfor om at ikrafttredelse av bestemmelsen utsettes i minst 3 år. I løpet av denne perioden bør det settes i verk stimulerende tiltak rettet mot avfallsbransjen, og det bør være utarbeidet veiledningsmateriell. 34: Forskriftens ikrafttreden En utsatt ikrafttredelse på fem år for en rekke buskarter med svært høy økologisk risiko, slik det foreslås, vil innebære fortsatt utplanting og økning i forekomst av disse artene. Vi mener de 4

5 uheldige miljøkonsekvensene av en slik utsettelse må tillegges vesentlig større vekt, enn de uheldige økonomiske konsekvensene mangel på utsettelse vil ha for planteskoler, gartnerier og andre. Vi anbefaler derfor at tiden for den utsatte ikrafttredelsen reduseres betraktelig, og at det i stedet iverksettes stimulerende tiltak, som kan gjøre det enklere for planteskoler og andre å legge om til norsk produksjon. Kommentarer til oppføringene i forskriftenes vedlegg Organismer som det er forbudt å innføre (vedlegg I): I utgangspunktet bør alle arter med høy og svært høy økologisk risiko være forbudt å innføre (jf. kommentarer til 5). Dette gjelder også landlevende planter i vedlegg IV. Det bør være forbud mot innførsel av fremmede humler til landbruksproduksjon, da slike kan gjøre stor skade på hjemmehørende humler. Organismer som det foreslås at kan innføres uten tillatelse (vedlegg II): Listen omfatter internasjonalt truede arter, inkl. arter som omfattes av CITES. Disse bør fjernes fra lista. Organismer som det foreslås at ikke omfattes av unntak fra krav om innførselstillatelse i 7 (vedlegg III): Se kommentarer til 7, annet ledd. Organismer som det foreslås forbud mot utsetting og innføring av (vedlegg IV): Vi erfarer at langt flere plantearter som er i handel, enn de 36 utvalgte, utgjør store økologiske problemer i Oslo-området, inkludert arter med høy økologisk risiko. Vi mener med den bakgrunn at følgende landlevende planter i hvert fall bør inkluderes i vedlegg IV: Svenskasal, kuletistel, skogskjegg, kjempegullris, brunstorkenebb, alpeturt, fagerfredløs, legepestrot og fremmede bartrær med høy og svært høy økologisk risiko. Enkelte av disse er det brukt betydelige ressurser på å bekjempe. Når det i forslag til forskrift innføres forbud mot hagelupin, er det fare for at noen vil plante ut sandlupin og jærlupin i stedet. Vi anbefaler derfor at det også nedlegges forbud mot utsetting og innføring av disse lupinartene. Organismer som kan settes ut uten tillatelse (vedlegg V): Koikarpe og gullfisk bør fjernes fra vedlegget (se kommentarer til vedlegg V). Organismer som det foreslås at ikke omfattes av unntak kravet om utsettingstillatelse i 12 (vedlegg VI): Miljødirektoratet foreslår i denne omgang ikke å føre opp noen arter i dette vedlegget. Oslo kommune kan ikke se behovet for å operere med et eget vedlegg for slike arter, siden aktuelle arter like gjerne kan omfattes av vedlegg I eller vedlegg IV. Kommentarer til økonomiske og administrative konsekvenser Oslo kommune har allerede utarbeidet rutiner for behandling av masser der det forekommer noen av de mest uønskede fremmede planteartene, og vi er i ferd med å utvikle rutiner for risikovurdering ved plantevalg. Vår vurdering er at praktisering av forskriften likevel vil kreve vesentlig økt kompetanse og ressursbehov innen sakskomplekset fremmede arter, og vil føre til økt saksbehandlingstid. Dette fordi forskriftens bestemmelser er vesentlig mer omfattende, enn de rutinene som kommunen hittil har utviklet eller er i ferd med å utvikle, samt at det i tillegg er behov for å utvikle nye rutiner og innføre internkontroll (jf. 26). Det kan derfor bli utfordrende å følge opp forskriften. Når det er etablert gode rutiner og man har høstet erfaringer med praktisering av forskriften, vil det i mindre grad være behov for økt saksbehandlingstid og økte ressurser. Oslo kommune foreslår følgende endringer av foreslått forskrift for å forenkle kommunens saksbehandling: Forbud mot innførsel av planter med høy og svært høy økologisk risiko (jf. 5). Miljørisikovurdering innføres som hovedregel ved innførsel (jf. 23). Noe mindre streng definisjon av parkanlegg i forhold til når det må søkes om tillatelse til utsetting (jf. 12). Avsluttende bemerkninger Forskriften om fremmede organismer er et uprøvd regelverk, og det kan etter vårt vurdering derfor bli behov for å videreutvikle den. Samtidig forventer vi at handel og klimaendringer kan bidra til spredning av nye arter, og føre til økende problemer med arter som allerede har etablert seg. Man bør derfor 5

6 allerede nå legge opp til evaluering om noen år, og påfølgende revisjon ved behov. Vedleggslistene bør revideres hver gang Artsdatabanken utgir ny svarteliste med risikovurderinger. Med vennlig hilsen Hans Edvardsen etatsdirektør Signe Nyhuus divisjonsdirektør Kopi: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 Oslo 6

Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet

Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Disposisjon Hva er problemet med fremmede arter? Hvordan sprer de seg? Forskrift om fremmede organismer bakgrunn

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer Astrid Berge Tomas Holmern Anniken Skonhoft Esten Ødegaard Naturmangfoldloven kap IV om fremmede organismer Formål: unngå uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Anne Kjersti Narmo og Linn Helmich Pedersen Fagsamling på Fetsund i regi av FMOA Snart et helhetlig regelverk på plass! Naturmangfoldloven kom i 2009, men kapittel IV om fremmede organismer har ikke trådt

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer ECONADA-sluttseminar 26.10.14 v/seksjonssjef Gunn M Paulsen Bakgrunn og hovedtrekk nml. kap. IV. Fremmede organismer Naturmangfoldloven vedtatt i 2009 Kap IV : Oppfølging

Detaljer

fra Fylkesmannen i Vest-Agder

fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Pål Alfred Larsen Deres ref.: 02.07.2014 Vår dato: 15.10.2014 Tlf.: 38 17 62 16 Vår ref.: 2014/3892 Arkivkode: 433.0 Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 14/30627 Deres dato: 02.07.2014 Deres referanse: 2014/7968 Høringuttalelse - forslag til forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Fremmede organismer Økologiske konsekvenser - Endrer struktur på naturtyper - Fortrenger arter - Innkryssning - Parasitter og sykdommer I tillegg: Store samfunnskostnader i milliardklassen,

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Gunn M Paulsen Seksjonssjef Direktoratet for naturforvaltning Arealbruk Forurensing Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto Klimaendringer Foto: Marianne Gjørv

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 14/06026-2 Saksbehandler: Kine Marie Krogh Olesen Arkivkode: ---

Deres ref: Vår ref: 14/06026-2 Saksbehandler: Kine Marie Krogh Olesen Arkivkode: --- Det kongelige Klima- og miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Bymiljø park og vei Sandnes, 08.10.2014 Deres ref: Vår ref: 14/06026-2 Saksbehandler: Kine Marie Krogh Olesen Arkivkode: --- Høringsuttalelse:

Detaljer

Innst. 205 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L (2013 2014)

Innst. 205 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L (2013 2014) Innst. 205 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 62 L (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i naturmangfoldloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

FREMMEDE ARTER Naturmangfoldkurs for kommunene i Oppland 2017

FREMMEDE ARTER Naturmangfoldkurs for kommunene i Oppland 2017 FREMMEDE ARTER Naturmangfoldkurs for kommunene i Oppland 2017 Alexandra Abrahamson og Nina Marie Aas, miljøvernavdelingen Foto: Kistefos Skogtjenester AS, Ringebu kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Hva er problemet med fremmede arter? Hva vet vi om problemet med fremmede arter i Norge?

Detaljer

Planter på Rømmen Naturmangfoldloven

Planter på Rømmen Naturmangfoldloven Lysbilde 1 Planter på Rømmen Naturmangfoldloven Rune Aanderaa SABIMA www.sabima.no Lysbilde 2 Artsdannelse - spredning Isolasjon fører til artsdannelse I stor geografisk skala overtar artsdannelse som

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven Biomangfoldlovutvalget la fram NOU 2004: 28 Forslag

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer Bakgrunn, innhold, forventninger og veiledning

Forskrift om fremmede organismer Bakgrunn, innhold, forventninger og veiledning Forskrift om fremmede organismer Bakgrunn, innhold, forventninger og veiledning Esten Ødegaard og Astrid Berge, Grønn Galla, 27. november 2015 Bakgrunn En av de store negative påvirkningsfaktorene på biologisk

Detaljer

Hva er naturmangfold?

Hva er naturmangfold? Hvorfor fikk vi ei svarteliste? Betydning for forvaltningen Kristin Thorsrud Teien, MD NLA og FAGUS, Klif 11.10.12 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Ingeborg Wessel Finstad og Linn Helmich Pedersen Fagsamling om fremmede organismer i regi av FMOA onsdag Bakgrunn Økologiske konsekvenser - Endrer struktur på naturtyper - Fortrenger arter - Innkryssning

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer status, forbudsliste og bruk av planter fra norsk natur. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet

Forskrift om fremmede organismer status, forbudsliste og bruk av planter fra norsk natur. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Forskrift om fremmede organismer status, forbudsliste og bruk av planter fra norsk natur Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Status forskrift om fremmede organismer Kriterier for forbudsliste Innspill i

Detaljer

Forslag til forskrift om fremmede organismer - høringsuttalelse

Forslag til forskrift om fremmede organismer - høringsuttalelse Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS er en paraplyorganisasjon for hele grøntanleggssektoren og et tverrfaglig ressurssenter for fagmiljøer, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter.

Detaljer

Avgrensningene mht stedlig virkeområde er i samsvar med lovens 2, første ledd.

Avgrensningene mht stedlig virkeområde er i samsvar med lovens 2, første ledd. 1 Vedlegg 2 Kommentarer til forskriftens bestemmelser 1 Formålsparagraf Formålet med forskriften er å hindre innførsel og utsetting av organismer som medfører eller kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

Detaljer

Drift og vedlikehold av vei - og jernbanenettet og lufthavner spredning av fremmede organismer

Drift og vedlikehold av vei - og jernbanenettet og lufthavner spredning av fremmede organismer Drift og vedlikehold av vei - og jernbanenettet og lufthavner spredning av fremmede organismer Anne Kjersti Narmo og Gaute Voigt-Hanssen, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, MD 14.11.2012 1 Hva truer

Detaljer

Hva er en praktisk tilnærming til håndtering av masser med fremmede plantearter?

Hva er en praktisk tilnærming til håndtering av masser med fremmede plantearter? Hva er en praktisk tilnærming til håndtering av masser med fremmede plantearter? Heidi Solstad og Randi Osen heidi.solstad@ randi.osen@ Forskrift om fremmede organismer, 24 4. ledd «Før flytting av løsmasser

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer. Anniken Gjertsen Skonhoft FAGUS, Oslo, 4. mai 2016

Forskrift om fremmede organismer. Anniken Gjertsen Skonhoft FAGUS, Oslo, 4. mai 2016 Forskrift om fremmede organismer Anniken Gjertsen Skonhoft FAGUS, Oslo, 4. mai 2016 Disposisjon Bakgrunn hva er problemet? Artsdatabankens risikovurderinger Hvordan havner fremmede organismer i naturen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Fremmede arter. Kurs i naturmangfoldloven Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Fremmede arter. Kurs i naturmangfoldloven Fylkesmannen i Vest-Agder Fremmede arter Kurs i naturmangfoldloven 01.02.2013 Fylkesmannen i Vest-Agder Fremmede arter Pål Alfred Larsen: Innledning om fremmede arter. Arne Heggland: Hvordan jobber Statens vegvesen med fremmede

Detaljer

Miljørisikovurdering (og søknader) noen tanker og forslag til metode og innhold

Miljørisikovurdering (og søknader) noen tanker og forslag til metode og innhold Miljørisikovurdering (og søknader) noen tanker og forslag til metode og innhold Miljørisikovurderinger og søknader mer enn formalia Hva har vi for «valgfrihet»?: Forbudslisten = planter som forsvinner,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om fremmede organismer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om fremmede organismer Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2014/7968 14/712 17.10.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om fremmede organismer Det vises til Miljødirektoratets

Detaljer

Naturmangfoldloven og fremmede arter

Naturmangfoldloven og fremmede arter Naturmangfoldloven og fremmede arter Fagsamling om fremmede arter 31. oktober 2013 Ingvild Skorve, Seksjon for biosikkerhet fremmede arter og kulturlandskap, Miljødirektoratet Plan for presentasjonen:

Detaljer

Forslag til forskrift om fremmede organismer (2014/7968). Høringssvar fra Institutt for plantevitenskap, NMBU

Forslag til forskrift om fremmede organismer (2014/7968). Høringssvar fra Institutt for plantevitenskap, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Til Miljødirektoratet Vår ref. Sak 14/05031 Deres ref. 2014/7968 Dato 15.10.14

Detaljer

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Beate Sundgård Samarbeid mellom ulike sektorer og kunnskap om hvordan man begrenser skader på naturmangfoldet

Detaljer

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag Forskrift om utsetting av utenlandske treslag Anne Kjersti Narmo og Ingeborg Wessel Finstad Trondheim, 1 Innhold 6 Søknadens innhold Første ledd: krav til innhold i en søknad o krav til dokumentasjon o

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Se mottakerliste Dato: 06.01.2014 Deres ref.: Vår ref.: 13/00723-45 Saksbeh.: Kajsa Wiull-Gundersen Org. enhet: Samferdsel og miljøseksjonen Arkivkode: 121 BYMILJØETATENS VURDERING

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Gaute Voigt-Hanssen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/112 ART-BI-HAH 05.04.2013 Arkivkode: 365.0 Høringssvar - Forskrift om

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato RT Fondet Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond Deres ref Vår ref Dato 14/1631-100 05.02.2016 Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond høringsbrev om omdannelse av vedtektene Vi viser til e-post

Detaljer

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand mars 2015

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand mars 2015 Hva er nytt hva skjer framover Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand 10. 11. mars 2015 Naturpanelet FN sitt naturpanel etablert i 2012 Skal fylle kunnskapshull, utføre analyser og være faglig støtte

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om fremmede organismer

Høringsuttalelse forskrift om fremmede organismer Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim post@miljodir.no 15. oktober 2014 Høringsuttalelse forskrift om fremmede organismer Vi viser til høring av forskrift om fremmede organismer (ref.

Detaljer

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune Miljøvernavdelingen Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 Erfaringer fra grøntanleggssektoren 9. juni 2011 Hege Abrahamsen, daglig leder, FAGUS - Faglig utviklingssenter

Detaljer

Nærmere om utvelgelseskriteriene og vurderingen av landlevende planter med tanke på forbud mot utsetting og omsetning

Nærmere om utvelgelseskriteriene og vurderingen av landlevende planter med tanke på forbud mot utsetting og omsetning Nærmere om utvelgelseskriteriene og vurderingen av landlevende planter med tanke på forbud mot utsetting og omsetning Under gjennomgås de seks kriteriene som har blitt benyttet i utvelgelsen av landlevende

Detaljer

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Honorata Kaja Gajda FNF Seminar om naturmangfoldloven Stjørdal 16 nov. 2013 Hva er naturmangfoldloven? Naturmangfoldloven er det viktigste rettslige virkemidlet

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Saksnr.: 201418504-13 Emnekode: ESARK-5650 Saksbeh: KAMR Kopi til:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Dato: 06.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 12/281 201201244-15 Trine Lind, 23 46 15 38 042 ENDRING

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1430 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-14 Hva saken

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004063 : E: K02 : Arnt Mørkesdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 26.08.2010 10/10 innlandsfiskenemnd HØRING

Detaljer

Utfordringer for plantevalg og norsk planteproduksjon

Utfordringer for plantevalg og norsk planteproduksjon Utfordringer for plantevalg og norsk planteproduksjon Grønn galla 27. november 2015 Renate Nyrud, daglig leder E plant Norge 2007 2015 prosessen Planteskoleproduksjon forutsetninger Konsekvensene for planteskolene

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dato: 14.09.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201703684-6 Kristin Anderssen,

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til håndtering av fremmede arter i store og små utbyggingsprosjekter

Erfaringer og utfordringer knyttet til håndtering av fremmede arter i store og små utbyggingsprosjekter Erfaringer og utfordringer knyttet til håndtering av fremmede arter i store og små utbyggingsprosjekter Miljøringen 8. november 2017 Agnieszka Wyspianska, Multiconsult Agenda Bakgrunn, lovverk Saksgang

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter: uttalelse om utvidet planområde

Politiets nasjonale beredskapssenter: uttalelse om utvidet planområde Oslo kommune Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: BYU: 201605324-13 BYM: 16/25227-10 BSN: 2016/862 Vår ref.: 201615939-16 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 13.02.2017

Detaljer

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak:

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak: Fra: Hanne Birgitte Moen Sendt: 21. september 2017 13:59 Til: Postmottak KD Kopi: Jorunn B. Almaas; Torill Strøm Emne: Ettersendelse av politisk vedtak - Høring- Tidlig

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/286719 Dato: 18.02.2015 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1476 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-19 Hva saken

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

Veileder. Plantehelseregelverk. Internkontroll plantehelse

Veileder. Plantehelseregelverk. Internkontroll plantehelse Veileder Plantehelseregelverk Internkontroll plantehelse Innhold Veilederen Denne veilederen 2 Hva er internkontroll? 3 Hvordan utarbeide IK-system? 3 Internkontrollsystemets innhold (jmf. 9) 4 Revisjonsbesøk

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgard 7468 Trondheim Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 15.09.2017 29.05.2017 COS Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å. T DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil AVDn~ffinr --..- V 2 NUV 7!1n DOK NR ARKA/KODE: cr0 Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200904400 Vår ref 200903789-/EMS

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 6.8.2010 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om utsetting av fremmede organismer

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Byrådssak 1045 /17. Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova ESARK

Byrådssak 1045 /17. Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova ESARK Byrådssak 1045 /17 Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova UHSA ESARK-03-201600221-417 Hva saken gjelder: Olje- og energidepartementet har i brev 2. desember 2016 sendt

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Eventuell undertittel Honorata Kaja Gajda Fylkesmannens miljøvernavdeling Navn og tittel på foreleser Tid og sted for foredraget Hva er praksisen?

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Dato: 20.08.2013 Deres ref.: 201307320-2 Vår ref.: 13/01645-4 Saksbeh.: Hans Kristian Daviknes Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak.

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Journalpost:14/33822 Saksnummer Utvalg/komite Dato 114/2014 Fylkestinget 13.10.2014 204/2014 Fylkesrådet 16.09.2014 Eldrerådet Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Sammendrag

Detaljer

Risikovurderinger Bergen kommune

Risikovurderinger Bergen kommune Risikovurderinger Bergen kommune Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon Oslo, 30. juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer Fastsatt ved kgl. res. xx.xx.2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 28, 29, 30 og 31, og lov 29. mai 1981

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 20.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402702-7 Monica Kastet, 23

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma DA v/ Stein E. Hove Pb Vika 0114 OSLO

Brækhus Dege Advokatfirma DA v/ Stein E. Hove Pb Vika 0114 OSLO Brækhus Dege Advokatfirma DA v/ Stein E. Hove Pb. 1369 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 112834 16/1998 21.12.2016 Avgjørelse av klage over avslag på søknad om dispensasjon fra forbudet mot innførsel

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/5127-11 07.06.2016 Osen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2015-2026 Saken er oversendt

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksutskrift Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksbehandler: Eli Moe Saksnr.: 13/00302-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om fremmede organismer

Svar på høring av forslag til forskrift om fremmede organismer Norsk Gartnerforbund Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen, 0785 Trondheim Oslo, 14. oktober 2014 Svar på høring av forslag til forskrift om fremmede organismer Miljødirektoratet har på vegne av Klima-

Detaljer

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO,

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, 24.11.05 Bakgrunn Jordas biologiske mangfold trues, også i Norge Stortinget har vedtatt

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Svartelista plantearter, nytt prosjekt om forebygging og bekjemping

Svartelista plantearter, nytt prosjekt om forebygging og bekjemping Svartelista plantearter, nytt prosjekt om forebygging og bekjemping Anleggsgartnardagane 10. februar 2016 Benedikte W. Oliver Phd student NMBU og NIBIO Bilder: Inger S. Fløistad, Erling Fløistad og Benedikte

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

SAKSUTSKRIFT. Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø SAKSUTSKRIFT Plan for naturmangfold, - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01048-2 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 32/17 Hovedutvalg for

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104748-/RAGS 11/01336-2/EOL 16. mars 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forskrift

Detaljer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/3078-1 17/4217 - HAA 03.10.2017 Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

Merknader til forskrift om fremmede organismer

Merknader til forskrift om fremmede organismer Merknader til forskrift om fremmede organismer Hjemmelsgrunnlag: Forskriften er hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 28 til 31 og lov 29. mai 1981

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Merknader til forskrift om fremmede organismer

Merknader til forskrift om fremmede organismer Merknader til forskrift om fremmede organismer Hjemmelsgrunnlag: Forskriften er hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2, 28 til 31, lov 29. mai 1981

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer