Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen"

Transkript

1 Studieplan Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Høyere yrkesfaglig utdanning - to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den Godkjent i Utdanningsutvalget den (UU/F-sak 37/19)

2 Innledning Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen. Her skal de møte profesjonelle yrkesutøvere som har gode ferdigheter og brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Utdanningsmyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage». Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Opptakskrav... 4 Omfang og forventet arbeidsmengde... 5 Organisering av utdanningen... 5 Faginnhold og oppbygning av utdanningen... 6 Læringsutbyttebeskrivelse for utdanningen som helhet... 7 Kunnskaper... 7 Ferdigheter... 7 Generell kompetanse... 8 Læringsutbyttebeskrivelse og faglig innhold for hvert emne... 9 Emne 1: Felles grunnlag for oppvekstfag... 9 Emne 2: Pedagogikk og didaktikk Emne 3: Tilknytning og relasjon Emne 4: Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna Praksis Fordypningsoppgave Undervisningsformer og læringsaktiviteter Oversikt over aktuelle læringsaktiviteter Vurderingsordninger

4 Opptakskrav Formelle krav: Fullført og bestått videregående opplæring og fagbrev fra utdanningsprogrammet Barne- og ungdomsarbeider (eller tilsvarende eldre læreplaner) Realkompetansevurdering: Søker må ha minst fem års relevant yrkeserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene som dekkes av de formelle kravene Kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift, som er rettet mot arbeid i barnehagen, brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende eller vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram. Alternativt godkjent norsktest nivå B2. For fullfinansierte studier gjelder andre krav. 4

5 Omfang og forventet arbeidsmengde Utdanningen er organisert som en deltidsutdanning over 20 måneder som tilsvarer 10 måneders utdanning på heltid. Utdanningen gir 60 studiepoeng. Normert arbeidsmengde er stipulert til totalt 1640 timer. Til hvert av emnene skal det leveres arbeidskrav og avsluttende emneoppgave. Oversikt over emner og fordeling av studiebelastning: Emne Arbeidstimer Nettsamlinger Studiepoeng Felles grunnlag for ,5 oppvekstfag Pedagogikk og didaktikk ,5 Tilknytning og relasjon Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna Praksisperiode Fordypningsoppgave Totalt Organisering av utdanningen Utdanningen er nett- og samlingsbasert, og er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes. I tillegg vil det gjennomføres to samlingsdager hvert semester ved skolens lokaler. Skolens pedagogiske modell baserer seg på at læring gjennom egenarbeid, oppgaveløsing og dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen. Aktivitet, samhandling og kommunikasjon er sentrale elementer i utdanningen. Gjennom obligatoriske oppgaver, selvtester og andre praktiske oppgaver oppfordrer skolen studentene til høy grad av aktivitet, og til å følge den normerte studieprogresjonen. Den normale studietiden en student bør forvente å bruke er 20 timer per uke, inklusive tid som medgår til nettsamlinger. Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Studentene får opplæring i bruk av skolens læringsplattform, og får testet at eget utstyr fungerer som forutsatt. Ved studiestart introduseres studentene for utdanningens innhold og læringsutbytte. Det gis en generell innføring i studieteknikk gjennom programmet «Lær å lære» med øvelser hvor studentene kan gjøre seg kjent med læringsplattformen og de mest brukte funksjonene. Studenter har ulike og individuelle forventninger til oppfølging, og det er viktig at muligheten for kontakt med lærer er tilpasset den enkelte students behov. Studentene vil derfor få svar på sine spørsmål innen normalt 24 timer på virkedager. Studentene vil motta tilbakemeldinger på obligatoriske oppgaver senest fem virkedager etter leveringsfrist. Skolen har også en egen teknisk supporttjeneste som etter behov bistår studentene. 5

6 Faginnhold og oppbygning av utdanningen Utdanningen består av 6 emner. Gjennom emnene jobber studentene med ulike temaer som er spesifisert i emnebeskrivelsene fra side 9. Fordypningsoppgaven utgjør avsluttende vurdering (eksamen). Utdanningens emner bygger på hverandre og følger en naturlig progresjon. Emne 1 og 2 er utviklet som felles grunnlagsemner for alle oppvekstfag ved skolen. Emne 1 inneholder temaer som er aktuelle for oppvekstsektoren generelt. Emne 2 inneholder temaer pedagogikk og didaktikk. Emne 2 gir studentene didaktisk og pedagogisk kompetanse, samt redskaper for å kunne ivareta de yngste barnas behov. Emne 3 og 4 gir kompetanse til å jobbe med tilknytning og relasjonsbygging, og vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna. I emne 5 gjennomfører studentene i en praksisperiode over 10 uker der kompetanse opparbeidet gjennom utdanningen utøves i praksis. Utdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave der studenten arbeider i dybden med et tema relevant for utdanningen. Arbeid med rammeplan for barnehagen og relevant lovverk er gjennomgående i utdanningen. 6

7 Læringsutbyttebeskrivelse for utdanningen som helhet Alle studieprogrammene ved har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Kandidaten har kunnskap om de yngste barnas væremåter og uttrykksmåter i lek og samspill med omgivelsene har kunnskap om de yngste barnas vennskapsrelasjoner og betydningen det har for utvikling av sosial kompetanse har kunnskap om pedagogiske og didaktiske begreper og metoder, for å sikre de yngste barnas læring og helhetlige utvikling har kunnskap om de yngste barnas livsmestring og helse og betydningen av trygghet for barnas læring, væremåte og trivsel har innsikt i FNs barnekonvensjon, barnehageloven, rammeplan for barnehagen og andre lover, forskrifter, styringsdokumenter og standarder som er relevante for arbeidet med de yngste barna i barnehagen har kunnskap om mangfoldet i barnehagesektoren samt kjennskap til yrket som fagarbeider i en småbarnsavdeling i en barnehage kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om arbeid med de yngste barna i barnehagen forstår betydningen barnehagene har for å skape mangfold, inkludering og barns medvirkning blant de yngste barna Ferdigheter Kandidaten kan anvende kunnskap om de yngste barnas utvikling og væremåter til å skape gode og trygge leke- og læringsaktiviteter for de yngste barna i barnehagen. kan anvende didaktiske metoder, prosesser og verktøy for å dekke de yngste barnas behov for omsorg, mestring og trygghet som er nødvendig for å oppnå læring og helhetlig utvikling kan finne relevant informasjon og fagstoff om de yngste barna som er relevant for å bidra til barnas læring og helhetlig utvikling kan bidra i å kartlegge og observere aktiviteter i barnegruppen i samarbeid med barnehagelærer og annet pedagogisk personell og identifisere intellektuelle, skapende og fysiske aktiviteter som gir barn muligheter for læring og helhetlige utvikling. 7

8 Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med kollegaer, de yngste barna og deres foreldre. har utviklet en etisk grunnholdning som bygger på barnehagens verdigrunnlag og som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og foreldre med ulik religiøs og kulturell bakgrunn. kan utføre hverdagsrutiner, leke- og læringsaktiviteter og annet arbeid med de yngste barna - tilpasset individuelle og grupperelaterte behov kan samarbeide med kollegaer, foreldre og andre voksne om å utvikle trygge og nære relasjoner med barn som fremmer barnets læring og helhetlige utvikling kan utvikle hverdagsrutiner, lek og læringssituasjoner i samarbeid med den pedagogiske ansvarlige i barnehagen, for å skape trygghet og tilhørighet hos de yngste barna. 8

9 Læringsutbyttebeskrivelse og faglig innhold for hvert emne Emne 1: Felles grunnlag for oppvekstfag Dette emnet gir grunnleggende kunnskap om samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer for barnehagesektoren, samt barnehagens samfunnsmandat og syn på barn fra et historisk, politisk, filosofisk og pedagogisk perspektiv. Emnet gir også grunnleggende forståelse for barnet som subjekt og aktiv aktør i sitt eget liv, og gir innføring i hvordan sosiologiske og psykologiske forhold påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling. Gjennom de ulike temaene i dette emnet skal studentene få forståelse for yrkesetiske prinsipper, etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til arbeid med de yngste barna i barnehagen. Videre skal studentene reflektere og få et bevisst forhold til sine egne verdier, holdninger og pedagogisk praksis, samt få en forståelse av hvilken betydning barnehagen og eget yrke har for barns oppvekst, inkludering og folkehelsen i dagens samfunn. Omfang/antall studiepoeng 7,5 Antall nettsamlinger 10 Arbeidstimer 200 Innhold Arbeidsformer og metoder i studiet Sentrale tema: Introduksjon til utdanningen Studieteknikk Oppvekstfagene i samfunnet Oppvekstfagenes historie og utvikling Barnehagens historie og utvikling Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene Stats- og kommunalkunnskap i barnehagesektoren Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer for barnehagesektoren. Levekår og folkehelse Lover og styringsdokumenter som regulerer barnehagesektoren Barnehagesektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering Etikk Menneskesyn og menneskeforståelse Verdier, normer og livssyn Etisk teori og refleksjonsmodeller Etiske problemstillinger og dilemmaer Menneskerettighetene Yrkesetikk Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon Samhandling Veiledning Konflikthåndtering Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon Tverrkulturell forståelse Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Relasjonskompetanse Medvirkning Sosiologi og psykologi Utviklingsteorier 9

10 Nye teorier om barns utvikling Læringspsykologi Gruppepsykologi Emosjoner, behov og motivasjon Familien som sosial og kulturell institusjon Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold 10

11 Emne 2: Pedagogikk og didaktikk Hovedfokus i dette emne er pedagogikk og didaktikk. Emnet gir kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske prosesser i barnehagen, samt hvordan tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidige utvikling. Omfang/antall studiepoeng 7,5 Antall nettsamlinger 10 Arbeidstimer 200 Innhold Sentrale tema: Pedagogikk Utviklingspsykologi Læringsteorier Motivasjonsteorier Språk og begrepsutvikling Leke- og læringsprosesser Utvikling av sosial kompetanse Danningsprosesser Relasjonsbygging Endrings- og utviklingskompetanse Småbarns pedagogikk Didaktikk Didaktiske modeller Didaktisk kompetanse Planlegging, dokumentasjon og vurdering Observasjon og kartlegging IKT som pedagogisk verktøy Medvirkning og medbestemmelse Ulike didaktiske verktøy 11

12 Emne 3: Tilknytning og relasjon Dette emnet inneholder temaene tilknytning og relasjonsbygging med fokus på barns emosjonelle og sosiale utvikling. Emnet tar for seg barnehageansattes rolle og betydning for de yngste barna i barnehagen, og hvordan anvende teoretisk kunnskap om tilknytning og relasjon for å fremme de yngste barnas helhetlige utvikling, læring og trivsel. Emnet gir studentene en forståelse for barnehagens betydning for å fremme god folkehelse, danning og medvirkning i samfunnet. Omfang/antall studiepoeng 12 Antall nettsamlinger 17 Arbeidstimer 340 Innhold Sentrale tema: Barns emosjonelle utvikling og Adferd og tilknytningsteori behov Betydningen av tilknytning for de yngste barna. Relasjonsbygging og samspill Alderstypiske trekk Trygghet og omsorg Små barns psykiske helse Den voksnes betydning for barnets trygghet og omsorg Tilvenning Hverdagsrutiner og dets betydning for trygghet De yngste barnas medvirkning Initiativ og mestring Barns medvirkning i et danningsperspektiv Barns medvirkning i lærings- og utviklingsprosesser De kompetente småbarna Sosial kompetanse Begreper innen sosialkompetanse Den sosiale læreprosessen Den voksen som veileder i barnets sosiale utvikling Etablere og opprettholde vennskap 12

13 Emne 4: Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna Hovedfokus i dette emnet er lek, lekens form og funksjon for de yngste barnas utvikling. Rammeplan for barnehagen (2017) presiserer at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek alene og sammen med andre (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.20). I dette emnet vil studentene få kompetanse i hvordan de kan tilrettelegge for gode utviklings- og læringsmiljø for å fremme de yngste barnas læring, danning og allsidige utvikling. Omfang/antall studiepoeng 10 Antall nettsamlinger 13 Arbeidstimer 260 Innhold Sentrale tema: Lek Teorier om lek Lek som samværsform De voksnes rolle og tilrettelegging for leken Lekende læring Fysiske rom som fremmer de yngste barnas utforskertrang, samspill og lek. Avsnittet om lek i rammeplanen for barnehagen Språk og kommunikasjon for de Nonverbal- og verbal kommunikasjon Stimulering av språk- og begrepsutvikling hos de yngste yngste Språkutviklingen hos de yngste barna De voksne som språklige forbilder Anerkjennende kommunikasjon Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst i rammeplanen for barnehagen Fysisk aktivitet Initiativ og mestring Tilrettelegging av det fysiske miljø Kroppslig lek Friluftsliv for de yngste barna Fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse i rammeplanen for barnehagen Skapende aktivitet Sansestimulering Det utforskende barnet Ulike former for aktiviteter Formidling av kunst og kultur Fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplanen for barnehagen 13

14 Praksis Praksis er en obligatorisk del av utdanningen, og en viktig for å kunne kombinere teori og praksis. Antall praksistimer er satt til 300 over 10 uker. Det er frammøteplikt i praksisperioden. For å få godkjent praksisperioden kan fraværet ikke overstige 10 %. Det vil være en midtveisvurdering etter fem uker hvor studenten får en skriftlig tilbakemelding. I tillegg forventes det at studenten arbeider med annet studierelevant arbeid som skriving av praksisrapport og deltakelse i felles veiledninger over nett. Dette arbeidet er estimert til 100 timer slik at den totale arbeidsbelastningen i denne perioden vil være 400 timer. For at praksisstedet skal kunne godkjennes må studenten i sin praksisperiode arbeide med barn mellom 0-3 år. Antall studiepoeng 15 Antall nettsamlinger 10 Arbeidstimer 400 Fordypningsoppgave Oppgaven skal være knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene og bygge på kunnskap fra ett eller flere emner i utdanningen. Oppgaven skal også være praksisrettet, og praksisrapport eller andre oppgaver i praksis kan danne grunnlag for oppgaven. Omfang/antall studiepoeng 8 Antall nettsamlinger 12 Arbeidstimer

15 Undervisningsformer og læringsaktiviteter Alle studenter ved går i en klasse, og klassen følger samme progresjon. Studentene har ukentlige nettsamlinger sammen med lærer og de andre studentene. Lærer styrer, i samråd med studentene, hvordan samlingen skal disponeres. Det kan være gjennomgang av fagstoff, drøfting av oppgaver eller demonstrasjon av verktøy. Det gjøres opptak av hver samling som er tilgjengelig for studentene etterpå. Opptakene kan benyttes til repetisjon eller av studenter som ikke har anledning til å delta direkte. I tillegg arbeider studentene med selvstudier, lesing av aktuell litteratur og arbeid med ulike læringsaktiviteter og oppgaver. Praksisperioden studentene mulighet til å øve på det de har lært. Praksisperioden gir en tverrfaglig forståelse av fagfeltet. Dialog med veiledere gir studenten mulighet til å diskutere og vurdere egen praksis. Den obligatoriske praksisrapporten hjelper studentene til å se sine erfaringer i lys av relevante teorier. Oversikt over aktuelle læringsaktiviteter Læring er en prosess som krever aktiv innsats og hardt arbeid av studenten. De ulike læringsaktivitetene og arbeidsformene skal gi studentene trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning og problemløsning. Variasjon i aktiviteter og oppgavetyper er også nødvendig for at studentene skal oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Egenarbeid Egenarbeid er en viktig del av det å studere. Det innebærer lesing og bearbeiding av fagstoff, refleksjon over egen utviklings- og læringsprosess, arbeid med øvingsoppgave, arbeidskrav, emneoppgave og bruk av digitale læremidler. Gruppeoppgaver Det brukes ulike typer gruppeoppgaver både i nettsamlingene og gruppeoppgaver som studentene løser sammen mellom samlingene. Gruppeoppgaver er med på å øke studentenes refleksjonsevne, og det skaper en dypere forståelse av både etiske og faglige problemstillinger, i tillegg til at det er med på å skape et godt og aktivt læringsmiljø. Digitale øvingsoppgaver i LMS I læringsplattformen er det ulike typer digitale øvingsoppgaver, som f.eks quiz, tankedelingsoppgaver, digitale tester og ordliste. I noen av disse oppgavetypene repeterer studentene faglig kunnskap, mens i andre oppgavetyper trener de på å vise forståelse og se sammenhenger. Arbeidskrav Studentene skal levere arbeidskrav for å vise forståelse for helhet og sammenhenger. Arbeidskravene er et verktøy til oppfølging av studentens progresjon og oppnåelse av læringsutbytter. Enkelte arbeidskrav løses i grupper. Forum Studentene diskuterer ulike spørsmål og problemstillinger ut fra de ulike emnene. Her må studentene bidra med både å skrive egne innlegg og svare på medstudenters innlegg. Medstudentvurdering Studentene vurderer hverandres oppgaver ut fra gitte vurderingskriterier, og gir hverandre tilbakemeldinger, enten i gruppe eller i par. Medstudentvurdering gjør at studentene må reflektere dypere over emnet, vurderingskriteriene og læringsutbyttebeskrivelsene, i tillegg til at de får mer 15

16 kunnskap om temaet ved at de ser andres måter å løse oppgaven på. Omvendt undervisning Studentene får innføring i nye temaer ved å se korte filmer med presentasjon av fagstoff. Etterpå jobber de med ulike digitale øvingsoppgaver og andre oppgaver for å sjekke om de har forstått innholdet. Lærer gjennomgår hovedpunktene og oppsummerer i nettsamlingen. 16

17 Vurderingsordninger Vurderingen av studentene foregår både som formativ vurdering underveis i studiet og som summativ vurdering på eksamen. Utdanningen har arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav er et verktøy for å sikre deltakelse og studentens faglige progresjon og utvikling. I den formative vurderingen fokuserer læreren på vurdering for læring. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten anledning til å levere et nytt arbeidskrav. Studenten gis inntil to forsøk på å forbedre arbeidskravet. Alle arbeidskravene innen et emne må være godkjent for at studenten kan levere avsluttende emneoppgave. Hvert emne avsluttes med en emneoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Fagskolens regler for klage og kontinuasjon gjelder for emneoppgaver. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. benytter karakterskalaen A, B, C, D, E, F hvor A er beste og F er dårligste karakter. E er den dårligste ståkarakteren. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål. 17

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Studieplan 2019-2021 Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Høyere yrkesfaglig utdanning To år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den

Detaljer

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov Studieplan 2019-2021 Barn med særskilte behov Høyere yrkesfaglig utdanning To år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 04.04.2016 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Digital markedsføring

Digital markedsføring Studieplan 2019-2020 Digital markedsføring Høyere yrkesfaglig utdanning Ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 21.06.2007 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Studieplan 2019 Innledning Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere i barnehagen og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt

Detaljer

Regnskapsmedarbeider

Regnskapsmedarbeider Studieplan 2019-2020 Regnskapsmedarbeider Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 06.04.2006 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng

Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studieplan 2019-2020 Lønnsmedarbeider Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 10.08.2010 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng

Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studieplan 2019-2020 Kontormedarbeider Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 06.04.2006 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Innledning. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Innledning. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Studieplan 2019 Innledning Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg Studieplan 2019-2021 Helse, aldring og aktiv omsorg Høyere yrkesfaglig utdanning to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 24.11.2006 Godkjent i Utdanningsutvalget

Detaljer

Helseadministrasjonssekretær

Helseadministrasjonssekretær Studieplan 2019-2020 Helseadministrasjonssekretær Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 14.02.2013 Godkjent i Utdanningsutvalget den

Detaljer

Innledning Utdanningen retter seg mot gir personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning.

Innledning Utdanningen retter seg mot gir personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Studieplan 2019 Innledning Utdanningen retter seg mot gir personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Opptakskrav... 3 Omfang og forventet arbeidsmengde... 3 Organisering av utdanningen... 4 Faginnhold og oppbygning

Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Opptakskrav... 3 Omfang og forventet arbeidsmengde... 3 Organisering av utdanningen... 4 Faginnhold og oppbygning Studieplan 2019 Innledning Det overordnede målet for utdanningen er å utdanne praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre

Detaljer

Høyere yrkesfaglig utdanning Ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng

Høyere yrkesfaglig utdanning Ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studieplan 2019-2020 Helsekoordinator Høyere yrkesfaglig utdanning Ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 14.02.2013 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Administrativ koordinator

Administrativ koordinator Studieplan 2019-2021 Administrativ koordinator Høyere yrkesfaglig utdanning to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 28.03.2019 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Høyere yrkesfaglig utdanning to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng

Høyere yrkesfaglig utdanning to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Studieplan 2019-2021 Juridisk assistent Høyere yrkesfaglig utdanning to år på deltid Nettbasert, 60 studiepoeng Tilsagn om akkreditering av NOKUT den 12.03.2019 Godkjent i Utdanningsutvalget den 15.05.19

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Opptakskrav... 3 Omfang og forventet arbeidsmengde... 3 Organisering av utdanningen... 4 Faginnhold og oppbygning

Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Opptakskrav... 3 Omfang og forventet arbeidsmengde... 3 Organisering av utdanningen... 4 Faginnhold og oppbygning Studieplan 2019 Innledning Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Videreutdanning rådgivning 1 (2019-2020) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 består av modulene Modul 1: Rådgiver som veileder prosesser og arbeidsmåter (15 sp). Modulen

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 1

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 1 2PEL5101-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 Emnekode: 2PEL5101-1 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold 2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold Emnekode: 2MPEL171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved bestått emne har kandidaten

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet og er oppdatert med bruk av stadig nye digitale løsninger og måter å markedsføre et produkt på.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet og er oppdatert med bruk av stadig nye digitale løsninger og måter å markedsføre et produkt på. Studieplan 2019 Innledning Utdanningen Digital markedsføring gir en yrkesrettet utdanning innen markedsføring og produksjon av innhold på ulike digitale flater. Utdanningen gir kompetanse i å drive et

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år Studieplan utdanning for kontoransatte STUDIEPLAN Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år Regionsenter for barn og unges psykiske

Detaljer

Emnene i utdanningen dekker til sammen et bredt fagområde, og er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet.

Emnene i utdanningen dekker til sammen et bredt fagområde, og er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet. Studieplan 2019 1 Innledning Innen 2030 er det ventet at antall 80-åringer i Norge vil dobles. Dette krever en storstilt etterutdanning av yrkesgrupper innen eldreomsorgen. Denne utdanningen gir deg et

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Problemområde 1: Pedagogiske grunnbegreper

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Problemområde 1: Pedagogiske grunnbegreper

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Institutt for yrkesfaglærerutdanning Institutt for yrkesfaglærerutdanning Den siste dagen i praksisperioden skal studenten laste opp hele vurderingsskjemaet, signert av både student og praksislærer, på nærmere angitt sted. Vurderingsskjema

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Beskrivelse av studiet Veileder-

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 1584 Videreutdanning i barnehagepedagogikk (2012-2014) Studiet består av to emner, Barnehagepedagogikk (30 stp.) og Småbarnspedagogikk (30 stp.). Studiet er bygd opp med to-dagers

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 1508 Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning (2013-2014) Studiestart 15.08.2013 Faglig innhold/læringsutbytte Studiet går over to semestre med

Detaljer

Nettpedagogikk i fleksible studier

Nettpedagogikk i fleksible studier Studentsider Studieplan Nettpedagogikk i fleksible studier Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert med en startsamling og omfatter 7,5 + 7,5 studiepoeng fordelt på 2 emner. Studiet er tilrettelagt

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Pårørendearbeid i helsesektoren Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over to semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning (2017-2018) Studiepoeng: 30 Læringsutbytte Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering

Detaljer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer 2MPEL5101-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer Emnekode: 2MPEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Emner 2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1 og 2MPEL5101-2 PEL 1, emne 2 eller tilsvarende,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 Emnekode: 2PEL171N-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 10 Studieplan 2019/2020 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på høyere nivå for barnehagelærere og styrere/fagledere

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE 2018 2020 Innledning Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 1585 Høgskolepedagogikk (internt kurstilbud) Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I, deltid (våren 2019) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse

Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse Studieplan 2019-2020 Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse Høyere yrkesfaglig utdanning ett år på deltid Nettbasert, 30 studiepoeng Studiet er akkreditert av NOKUT den 03.04.2019 Godkjent

Detaljer

Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng

Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng For personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift. Opptakskrav Formelle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Institutt for yrkesfaglærerutdanning Institutt for yrkesfaglærerutdanning Siste dag i praksisperioden skal studenten levere utfylt og signert vurderingsskjema på nærmere angitt sted. Vurderingsskjema for pedagogisk praksis YFL Helse- og oppvekstfag

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

2MPEL PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

2MPEL PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold 2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold Emnekode: 2MPEL5101-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved bestått emne har kandidaten

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Utdanning i yrkesfaglig veiledning Beskrivelse av studiet Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper

Detaljer