Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA"

Transkript

1 Medlemmer i arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPEN FOR PLEIE OG OMSORG Arbeidsgruppens sammensetning: Eli Mette L. Vitsø (innkaller til første møte) Siri Sæterbø Hilde Sponås Betten Grethe Settemsdal Henny B. Lund Laila Lund Ida Lernes Hansen Anita Hafsmo Vitsø (møter dersom hun har anledning. Skal høres/få referat) TV (får beskjed i uke 6) Arbeidsgruppen tar selv opp spørsmål om utvidelse av gruppen. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Leder meldes til leder i koordinerende gruppe helse og omsorg. Delprosjektleder IKT Oddvar Løfaldli involveres når spørsmål rundt digitale løsninger skal avklares. Representasjon fra tillitsvalgte inn i arbeidsgrupper, diskuteres i fellesskap blant tillitsvalgte i Halsa, Hemne og Snillfjord og disse meldes inn til koordinerende gruppe etter hvert. HTV Inge Heimsbakk er kontaktperson for tillitsvalgte. Brukermedvirkning skal ivaretas. Organisering: Oppnevning er forankret i koordinerende gruppe for helse- og omsorg Deltakelse er frivillig Gruppen rapporterer til leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg Det er ønskelig at resultatet legges fram av arbeidsgruppen selv for kollegiet de må stå bak det de foreslår Det forutsettes en god dialog med leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg undervegs for å sikre at arbeidet holder rett kurs. Leder koordinerende gruppe helse- og omsorg har kontakt med prosjektleder som vurdere behovet for undervegs-rapportering til fellesnemnda. Rammer: Lov, forskrift, intensjonsavtale, vedtatt tjenestestruktur. politiske preferanser. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-post / Internett Trondheimsveien 1 Trondheimsveien Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr

2 Arbeidsgruppens mandat/oppdrag: Mål Arbeidsgruppen for pleie og omsorg skal organisere og samordne utviklingsarbeidet inn mot ny kommune innenfor: Institusjonstjeneste Hjemmesykepleie Praktisk bistand Miljøarbeid BPA Omsorgslønn Avlastning Dagtilbud Matservering/matombringing Kjøkkendrift Trygghetsalarm Støttekontakt (avklares mot arbeidsgruppe NAV og arbeidsgruppe samfunnsutvikling) Kommunale omsorgsboliger Vederlag Felles tildelingskriterier for pleie- og omsorgtjenestene og lokal forskrift for tildeling av institusjonsplass Kommunens helse- og omsorgssektor inklusiv pleie- og omsorg skal framstå som enhetlig, samordnet og med en felles fagkultur. Pleie- og omsorgstjenesten i den nye kommunen skal utvikle tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester rettet mot barn og unge. På områder der de ser det som naturlig, kan koordinerende gruppe bidra til alternativ organisering av tjenester som involverer tjenester fra andre tjenesteområder.målet er å skape attraktive fagmiljø og redusere sårbarhet slik at kommunen kan rekruttere og beholde fagpersoner. Det skal utarbeides planer for arbeidet inn i den nye kommunen. Planene skal blant annet peke på felles satsingsområder både innenfor det enkelte fagområde og på tvers av fagområdene. Innbyggerne skal oppleve nærhet og trygghet til tjenester som de har behov for til daglig. Forebygging og folkehelse skal ligge som en viktig føring. I prosjektperioden skal arbeidsgruppen samhandle med koordinerende gruppe for helse- og omsorg for å planlegge og gjennomføre fellesarrangementer med formål kulturbygging for ansatte. Koordinerende gruppe skal samhandle med prosjektledelse og kommunikasjonsansvarlig i denne planleggingen. Arbeidsgruppen skal også foreslå tiltak som bidrar til at frivillig sektor bygges sammen i den nye kommunen. For å oppnå dette, har arbeidsgruppen for pleie og omsorg fullmakt til å organisere faggrupper på tvers av kommunene. Arbeidsgruppen skal selv organisere arbeidet slik at ulike ansatte blir tatt med i arbeidet. Tillitsvalgte skal inviteres inn i arbeidsgruppen. Representasjon drøftes med tillitsvalgte. Arbeidsgruppen skal rapportere til koordinerende gruppe for helse- og omsorg. Arbeidsgruppen skal holde seg innenfor sitt mandat og levere et resultat innenfor gitt frist. Kartlegging status: Dagens tjenester i kommunene Krav lov / forskrift / satsingsområder nasjonalt

3 Beste praksis Hvor vil vi? Verdigrunnlag, mål Organisering Felles satsing / planer for utvikling av tjenesteområdet Fagsystemer IKT Bli kjent med hverandre som mennesker og med fagkulturer. I dette perspektivet resultatet er ikke nødvendigvis det viktigste. Mer detaljert: Møter, leder og deltakere skal registreres da dette danner grunnlag for utbetaling av møtegodtgjøring. Lister skal attesteres av leder og oversendes prosjektledelsen for utbetaling. Listene skal merkes med tjeneste 1200, ansvar 1999 og prosjektnr Arbeidsgruppen utarbeider forslag til verdigrunnlag, overordnede mål og organisering av framtidige tjenester (organisasjonskart på tjenestenivå). Arbeidsgruppene vurdere behov for harmonisering av systemer og rutiner fra dagens kommuner, samt dimensjonering for den nye kommunen. Arbeidsgruppen vurderer behovet for og eventuelt foreslår kompetansehevende tiltak. Arbeidet for koordinerende gruppe helse- og omsorg skal være avsluttet i så god tid før 1. januar 2020 slik at fellesnemnda får tid til å behandle sak om tjenesteområdet helse- og omsorg. (Det legges opp til at arbeidsgruppen rapporterer under vegs til fellesnemnda.) Leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg kontaktes hvis oppdraget oppfattes uklart, har mangler eller bør endres. Kartlegging: Hva er status på tjenesteområdet i dag; Organisering, planer, avtaler, interne reglement, samarbeidsavtaler herunder interkommunale samarbeid mm. Hvordan er tjenesteområdet organisert i dag (beskriv og tegn kartet) Hvor mange ansatte er det og hvilke faggrupper er de fordelt på? Hvilke avtaler mellom partene og interne reglement finnes innenfor tjenesteområdet? Hvilke samarbeidsavtaler finnes innenfor tjenesteområdet og med hvem (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)? Hvilke planer finnes for utviklingen av tjenesteområdet? Hvilke IKT fagsystemer brukes? Hvilken utvikling skjer nasjonalt som vi må ta høyde for? (Lovendringer, nasjonal satsing m.m.) Gode regler for arbeidet: Skap åpenhet Skap likeverd Innhent og gi informasjon Sikre fremdrift og unngå tilbakevendende diskusjoner Vær realistiske Skap involvering i arbeidet Styrende dokumenter: Lovverk Fagplaner

4 Intensjonsavtalen Vedtatt tjenestestruktur Kommuneplanenes samfunnsdel Andre forhold Utdrag av intensjonsavtalen Halsa-Snillfjord-Hemne for sammenslåing, datert : Hovedmål: Hovedmål er å etablere en livskraftig distriktskommune, bygge en kommuneorganisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og interessene til folk og næringsliv i den nye kommunen. Delmål, blant andre: Den nye kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, slik at befolkning og næringsliv kan betjenes effektivt og forsvarlig. Kommunesammenslåingen vil i seg selv ikke føre til strukturendringer innenfor hverken barnehage, skole eller helse/pleie- og omsorg. Den nye kommunen skal ha helsetilbud som er plassert nær innbyggerne. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig, og det skal være klare tildelingskriterier for pleie-, helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har i dag legevaktordninger som også inkluderer andre kommuner. Fellesnemda gis i ansvar å utrede endelig løsning. Legevakttilbudet skal ikke være dårligere enn i dag Det skal legges til rette for å skape utvikling og vekst i hele den nye kommunen. Sterke sider ved dagens kommuner skal underbygges og videreutvikles. Dette gjelder blant annet Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) på Liabø og attføringsbedriften Allvekst AS (tidligere Svanem AS) på Kyrksæterøra Den nye kommunen skal planlegges å ha et forsvarlig økonomisk driftsnivå Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for de ansatte Prinsipper for organisering av den nye kommunen: Både for den politiske og den administrative strukturen er målet å lage en enkel og kostnadseffektiv organisasjon. Kyrksæterøra er kommunesenteret i den nye kommunen. Her lokaliseres ordfører, rådmann med stab og andre sentrale administrative funksjoner som naturlig hører sammen med sentraladministrasjon. Rådhuset på Halsa kompenseres med andre kompetansefunksjoner/tjenester. Tjenestene skal være preget av felles kultur, felles faglig ståsted, kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling. Målsetting er at eventuell overtallighet skal løses gjennom omplassering og naturlig avgang. Oppsigelsesvern som følge av kommunereformen gis i fire år fra sammenslåingstidspunktet. Med vennlig hilsen Ny kommune Halsa, Snillfjord og Hemne Inger Lise Øyan Waade Kom.sjef Helse/Omsorg/Familie dir. innv Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

5 Vedlegg: Signert intensjonsavtale - kommunesammenslåing av kommunene Tjenestestruktur Oppdrag til koordinerende gruppe for helse- og omsorg Reiseregning IKT skjema 1 IKT skjema 2 Informasjonsmøte ikt Powerpoint ikt Kontaktopplysninger, mal Møtereferat, mal Befolkning Halsa og Hemne. Mangler Snillfjord med 206 personer Kopi til: Ann Helen Kvingedal Bjørg Randi Halse Kjell Ivar Helgestad Gunhild Megård Mildrid Mæhle Torger Aarvaag Eva Randi Oldervik

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA Medlemmer i arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/258-1 034 &20 HK/RÅD/IWA 01.02.2018 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING Arbeidsgruppens sammensetning: Kristine V.

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA Medlemmer arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/259-1 034 &20 HK/RÅD/IWA 01.02.2018 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR HELSESTASJÒN Arbeidsgruppens sammensetning: Oddlaug B. Brekken

Detaljer

MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP

MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Medlemmer i arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/257-1 034 &20 HK/RÅD/IWA 01.02.2018 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Arbeidsgruppens sammensetning:

Detaljer

Vedlegg: - TILSYN I BARNEVERNET VÅR LUKKING AV AVVIK - OPPFØLGING AV TILSYN MED HEMNE KOMMUNE, BARNEVERNTJENESTEN FOR

Vedlegg: - TILSYN I BARNEVERNET VÅR LUKKING AV AVVIK - OPPFØLGING AV TILSYN MED HEMNE KOMMUNE, BARNEVERNTJENESTEN FOR KonSek Midt-Norge IKS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 08/756-21 025 F40 &58 HK/RÅD/ERO 29.11.2012 Vedlagt ligg etterspurte dokumenter. Med vennlig hilsen Hemne kommune Eva Randi Oldervik

Detaljer

17/ Tjenestestruktur. Ny kommune 2020 Halsa, Snillfjord og Hemne

17/ Tjenestestruktur. Ny kommune 2020 Halsa, Snillfjord og Hemne 17/1946-1 Tjenestestruktur Ny kommune 2020 Halsa, Snillfjord og Hemne 1. Innledning Begrepet «tjenestestruktur» kan vi i vår sammenheng enkelt definere som måten tjenestene er spredt ut geografisk i kommunen

Detaljer

Mandat for prosjektstyrene. A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6. Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging

Mandat for prosjektstyrene. A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6. Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging Mandat for prosjektstyrene A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6 Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging Utkast pr. 15. mars 2018 1 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for prosjektstyrene for de

Detaljer

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Kommunereformprosjektet «Lyngdal 2» Intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Lyngdal danner én kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunens

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: 23.01.2018 Tid: 08:30 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Hemne Møtedato: 28.04.2017 Fra kl.: 10:00-00:00 Til kl.:15.00 Til stede på møtet Forfall Møtt for Medlem Ola Rognskog Medlem Tove

Detaljer

Utkast intensjonsavtale

Utkast intensjonsavtale Kommunereformprosjektet «Audnedal og Hægebostad» Utkast intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Hægebostad kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Hægebostad danner én kommune

Detaljer

Prosjektmandat for: Delprosjekt Kultur og frivillighet

Prosjektmandat for: Delprosjekt Kultur og frivillighet Prosjektmandat for: Delprosjekt 10.2.3 Kultur og frivillighet 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det politisk/administrative delprosjektet 10.2.3:Kultur og frivillighet 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Halsa Rådhus Møtedato: 19.06.2017 Fra kl.: 10:00 Til kl.: 12.40 Til stede på møtet Forfall Møtt for Medlem Tove Karin Halse Lervik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Halsa Rådhus Møtedato: 23.10.2017 Fra kl.: 10:30 Til kl.: 13:15 Til stede på møtet Forfall Møtt for Nestleder Ola Rognskog Medlem

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Veien mot Orkland kommune. Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal

Veien mot Orkland kommune. Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal Veien mot Orkland kommune Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal Struktur Vår nye familie Intensjonsavtalen hva vil vi oppnå? Fasene i sammenslåingsprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Snillfjord Møtedato: 18.12.2017 Fra kl.: 10:30 Til kl.: 15.00 Til stede på møtet Forfall Møtt for Nestleder Ola Rognskog Medlem Tove

Detaljer

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune Nye Molde kommune Vi er i gang! Program 24. mars Kl 10:00 Kl 10:10 Kl 10:45 Kl 11:00 Kl 12:00 Kl 12:45 Kl 13:15 Kl 13:30 Kl 13:45 Kl 14:40 Kl 14:45 Kl 15:30 Velkommen, leder interimsstyret Nye Molde kommune

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt P 1. Politisk organisering

Prosjektmandat. Delprosjekt P 1. Politisk organisering Prosjektmandat Delprosjekt P 1 Politisk organisering 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet P 1: Politisk organisering. Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i

Detaljer

Intensjonsavtale. Kommunesammenslåing av kommunene. Halsa, Aure, Hemne og Snillfjord

Intensjonsavtale. Kommunesammenslåing av kommunene. Halsa, Aure, Hemne og Snillfjord WW Intensjonsavtale Kommunesammenslåing av kommunene Halsa, Aure, Hemne og Snillfjord 25.02.2016 l Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Fellesnemd.....3 Grunnlaget for en ny kommune.....3 Kommunenavn og

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Bygging av ny kommune bestående av Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal, Hægebostad og Lyngdal

Detaljer

Vi viser til deres brev datert (vår ref. 12/938-59), der De har listet opp 9 spørsmål til rådmannen.

Vi viser til deres brev datert (vår ref. 12/938-59), der De har listet opp 9 spørsmål til rådmannen. Paul Hallan 7200 Kyrksæterøra Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/938-64 204 HK/RÅD/TAA 23.01.2013 Vi viser til deres brev datert 14.01.13 (vår ref. 12/938-59), der De har listet opp 9 spørsmål

Detaljer

Til Thor Smith Stickler Rådmannen Postboks HOLMESTRA ND Hans Erik Utne Rådmannen Postboks HOLMESTRA ND

Til Thor Smith Stickler Rådmannen Postboks HOLMESTRA ND Hans Erik Utne Rådmannen Postboks HOLMESTRA ND NOTAT Til Thor Smith Stickler Rådmannen Postboks 312 3081 HOLMESTRA ND Hans Erik Utne Rådmannen Postboks 312 3081 HOLMESTRA ND Fra: Helle Tronstad Larssen Tjenestekontoret Postboks 312 3080 HOLMESTRAND

Detaljer

MOSS OG RYGGE. Veien mot en ny kommune

MOSS OG RYGGE. Veien mot en ny kommune MOSS OG RYGGE Veien mot en ny kommune Stortingets målsettinger med reformen: Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Kommunereform Gran og Lunner Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner skal utrede om de sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap Prosjektmandat Delprosjekt A/P 3 Interkommunale samarbeid og eierskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Interkommunale samarbeid og eierskap. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Framtidens Hemne med ansvar for egen utvikling

Framtidens Hemne med ansvar for egen utvikling Kommunestyret Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/1742-46 140 HK/RÅD/MSE 27.03.2013 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT KOMMUNESTYREMØTE 22.03.2012 PROSESS VISJON - HOVEDMÅL - STRATEGIER Framtidens

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 04.09.2017 Kl 15:00 Møtested: Kommunestyresalen Det vises til tidligere møteinnkalling. Vedlagt følger tilleggssak til møtet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/ HK/RÅD/ISP

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/ HK/RÅD/ISP Akademikerne v/sigmund Nakken Delta v/gunn-hilde Opsal Den norske jordmorforening v/sylvia L. Jensen Den norske legeforening v/anders Fjesme Fagforbundet v/randi Eli FO v/anne Jenny Rodal NITO v/mette

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

SVAR - TILBAKEMELDING AV FORELØPIG RAPPORT ETTER TILSYN ARKIV - HEMNE KOMMUNE

SVAR - TILBAKEMELDING AV FORELØPIG RAPPORT ETTER TILSYN ARKIV - HEMNE KOMMUNE Sentraladministrasjon Statsarkivet i Trondheim Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1390-9 057 &58 HK/RÅD/ERO 22.10.2014 SVAR - TILBAKEMELDING AV FORELØPIG RAPPORT ETTER TILSYN ARKIV - HEMNE

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT RAMMETILLATELSE TILTAK - FRITIDSBOLIGER

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT RAMMETILLATELSE TILTAK - FRITIDSBOLIGER Teknisk, Landbruk og Miljø Johan Kjellmark AS Sundveien 100 7374 RØROS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 15/2607-52 GNR 46/32 HK/TEKN/MPA 31.01.2017 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT

Detaljer

Nye Molde kommune. Status og videre prosess

Nye Molde kommune. Status og videre prosess Nye Molde kommune Status og videre prosess Kontrollutvalget i Molde 15. januar 2019 Britt Rakvåg Roald, Ass rådmann/prosjektleder Innhold i orienteringen 1. Status politisk og administrativ organisering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord. Til stede på møtet Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Snillfjord Møtedato: 28.09.2017 Fra kl.: 10:00 Til kl.: 15.20 Til stede på møtet Forfall Møtt for Nestleder Ola Rognskog Medlem Tove

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/ HK/RÅD/MSE Rådmannens vurderinger med arbeidsgruppas tilleggskommentarer:

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/ HK/RÅD/MSE Rådmannens vurderinger med arbeidsgruppas tilleggskommentarer: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk Prosjektmandat Delprosjekt A/P 2 Arbeidsgiverpolitikk 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 2: Arbeidsgiverpolitikk. Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/ &20 HK/KNL/GOP

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/ &20 HK/KNL/GOP «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/2551-8 034 &20 HK/KNL/GOP 12.02.2018 REFERAT FRA MØTE I GRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING 8.2.2018 Til stede: Ragnhild, Olav, Trine, Kristin,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 Arkivsak: 16/4237-6 REGIONREFORM SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/16 Kommunestyret 29.11.2016 143/16 Formannskapet 16.11.2016 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

STYRKING AV DET KOMMUNALE RUSARBEIDET I HEMNE KOMMUNE VED OPPRETTELSE AV AKTIVITETSTILBUD FOR UTSATTE GRUPPER

STYRKING AV DET KOMMUNALE RUSARBEIDET I HEMNE KOMMUNE VED OPPRETTELSE AV AKTIVITETSTILBUD FOR UTSATTE GRUPPER Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 10/2792-16 F60 HK/NAV/OSD Lars Wikdahl 05.05.2014 STYRKING AV DET KOMMUNALE RUSARBEIDET I HEMNE KOMMUNE VED OPPRETTELSE AV AKTIVITETSTILBUD

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing. Sammenslåing av Roan og Åfjord Partssammensatt utvalg

ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing. Sammenslåing av Roan og Åfjord Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Møte: Sammenslåing av og Åfjord Partssammensatt utvalg Dato/Tid: Fredag 13. april, kl. 09.00 Sted: Deltakere: Einar Eian Vibeke Stjern Erik Jakobsen Jon Husdal Marianne Strøm Håkan Berdahl

Detaljer

Ringerike Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann. Ringerike kommune

Ringerike Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann. Ringerike kommune Ringerike 2020 Utviklingsprosjekt 2014 3.desember 2013 Muntlig status ved rådmann Ringerike kommune 03.12.2013 1 Utfordring Behov for å skape økonomisk handlingsrom Opplever at det ikke lenger er mulig

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/ HK/RÅD/IST

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/ HK/RÅD/IST NOTAT Til: Kopi til: Eli Mette L. Vitsø Sigrun Alsvik Inger Lise Øyan Waade Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/158-56 145 HK/RÅD/IST

Detaljer

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Dokument «Tjenestebeskrivelser

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen Lindesnes 2020 Vi bygger den nye kommunen sammen Vi bygger den nye kommunen sammen Ansatte innen alle fagområder, tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber og finner løsninger sammen Administrativt styrt

Detaljer

Saken er behandlet etter delegert myndighet som saksnummer 350/12 og refereres i Formannskapet.

Saken er behandlet etter delegert myndighet som saksnummer 350/12 og refereres i Formannskapet. Paul Hallan 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/2516-2 V60 HK/RÅD/TAA 10.12.2012 Saken er behandlet etter delegert myndighet som saksnummer 350/12 og refereres i

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/2235/INFL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Partssammensatt utvalg Nye Lyngdal Fellesnemnd Nye Lyngdal

Utvalg Møtedato Saksnummer Partssammensatt utvalg Nye Lyngdal Fellesnemnd Nye Lyngdal Arkiv: 034 Saksmappe: 2017/3574-19891/2018 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad Dato: 11.09.2018 Administrativ organisering i ny kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Partssammensatt utvalg Nye Lyngdal 10.10.2018

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 A Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner at de skulle utrede om de sammen skulle etablere en ny kommune

Detaljer

Nye Molde kommune. Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar Britt Rakvåg Roald, prosjektleder

Nye Molde kommune. Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar 2018 Britt Rakvåg Roald, prosjektleder 25.01.2018 Program for dagen Kl 10:00 10:10 Kl 10:10 10:35 Kl 10:35 10:50 Kl 10:50 11:05 Kl 11:05 12:15 Kl

Detaljer

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalgene 23.11.16. Sted: Rådhuset i Tønsberg Til stede: Fra Re: ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder

Detaljer

HEIM KOMMUNE Administrativ organisering Heim Kommune Utkast til drøfting med tillitsvalgte

HEIM KOMMUNE Administrativ organisering Heim Kommune Utkast til drøfting med tillitsvalgte 17/1945-1 034 HEIM KOMMUNE Administrativ organisering Heim Kommune Utkast til drøfting med tillitsvalgte Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNELOVEN... 4 3. ORGANISASJONSKARTETS FORMÅL... 4 4. ORGANISASJONSMODELL...

Detaljer

Mandat for delprosjekt

Mandat for delprosjekt Mandat for delprosjekt Tilhører prosjekt: Helse, omsorg og forvaltning Delprosjektnavn: Forvaltningsmodell A7.3 Oppdrag A7.3.1 Forvaltningspraksis helse- og omsorgstjenester Oppdrag A7.3.2 Forvaltningspraksis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord Møtested: Hemne Møtedato: 28.08.2017 Fra kl.: 10:00 Til kl.:15:00 Til stede på møtet Forfall Møtt for Nestleder Ola Rognskog Medlem Tove Karin

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 4. Økonomisk politikk og handlingsregler

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 4. Økonomisk politikk og handlingsregler Prosjektmandat Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Økonomisk politikk og handlingsregler. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen Lindesnes 2020 Vi bygger den nye kommunen sammen Vi bygger den nye kommunen sammen Ansatte innen alle fagområder, tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber og finner løsninger sammen Administrativt styrt

Detaljer

Arena for drøfting Dato: Fra: Camilla Dunsæd Saksnr: Arkivkode: 030 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV NYE KRISTIANSAND KOMMUNE

Arena for drøfting Dato: Fra: Camilla Dunsæd Saksnr: Arkivkode: 030 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV NYE KRISTIANSAND KOMMUNE NYE KRISTIANSAND NOTAT Til: Arena for drøfting Dato: 19.10.2018 Fra: Camilla Dunsæd Saksnr: 201801534-23 Arkivkode: 030 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV NYE KRISTIANSAND KOMMUNE Organisasjonsstruktur nivå

Detaljer

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune Nye Molde kommune Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Litt om bakteppet/ prosessen frem mot avtaler Romsdal Regionråd utredet samlet Samfunnsutvikling jobbet sammen om det over flere år Del

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, Vangsvik Møtedato: 14.11.2018 Tid: 09:00 11:40 Leder Fagforbundet v/otto Jakobsen Nestleder Jan Fredrik Jenssen Medlem Geir Inge Sivertsen FD Permisjon

Detaljer

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Erfaringer i å bygge en kommune Råd 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Prosjektlederrollen Råd til kommuner som skal starte opp

Detaljer

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen Kommunereformen Ordfører Marianne Grimstad Hansen Agenda Status kommunereformen I Sørum Hva er viktig for lag og foreninger? Oppfølging og etterarbeid etter møtet Oppdraget 1.Sørum kommune utreder følgende

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS 4

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS 4 INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS 4 Innledning: Kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har forhandlet fram følgende avtale, som skal gi kommunestyrer og

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt P 2. Felles kultur, identitet og symboler

Prosjektmandat. Delprosjekt P 2. Felles kultur, identitet og symboler Prosjektmandat Delprosjekt P 2 Felles kultur, identitet og symboler 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet P 2: Identitet, symboler og felles kultur. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Saksfremstilling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jp-ID Kjell Inge Nordgård KA - 008 16/469-17/2205 Sammenslåing av Kirkelige fellesråd i Trondheim og Klæbu - oppnevning av kirkelig fellesnemd og delegering

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR 18. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Mandat for delprosjekt NAV A8.3

Mandat for delprosjekt NAV A8.3 Mandat for delprosjekt NAV A8.3 Tilhører prosjekt: Delprosjektnavn: Delprosjektleder: Utfylt av (navn og rolle i programmet): Drøftet i prosjektstyret (dato): Godkjent av programleder og direktør NAV Vest-

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Utkast pr V1. Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST

Utkast pr V1. Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST Utkast pr 25.4.2016 V1 Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST Hva er en felles plattform? En felles plattform utarbeides for å avklare hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker?

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Hvorfor vil Stortinget og regjeringen ha større kommuner? Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. I hovedtrekk er kommunestrukturen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 14/244 KOMMUNEREFORMEN OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK ARBEIDSUTVALG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 14/244 KOMMUNEREFORMEN OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK ARBEIDSUTVALG VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Valhall 2.etg : 08.10.2014 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Lederskolen

Lederskolen Lederskolen 08.11.2017 Steinkjer kommune 2020 NYE Steinkjer kommune 2020 Et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Bygge på det beste fra dagens to kommuner. Byen og bygdenes fortrinn skal forsterkes Være

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker

Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker 1 Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker Presentasjon i Felles PSU 16. mai 2018 Kort om arbeidet Administrativt og politisk prosjekt med representanter fra politisk ledelse, administrasjon og ansatte 7 møter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SLT - ARBEIDSGRUPPE TORSDAG 27.OKTOBER Tilstede: Oddlaug, Gjermund, Rolf, Randi K, Siv, Anne-Mette og Randi B.

REFERAT FRA MØTE I SLT - ARBEIDSGRUPPE TORSDAG 27.OKTOBER Tilstede: Oddlaug, Gjermund, Rolf, Randi K, Siv, Anne-Mette og Randi B. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/2013-8 C14 HK/KNL/RBU 31.10.2016 REFERAT FRA MØTE I SLT - ARBEIDSGRUPPE TORSDAG 27.OKTOBER 2016. Tilstede: Oddlaug, Gjermund,

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for NAV Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Fellesnemnda 13.03.2018 Bjørn Sjøvold Askim Signatur ved godkjenning (BP1): Bjørn Sjøvold, Sverre Jespersen Basert

Detaljer

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget Nye Lindesnes Arbeidsutvalget INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Arbeidsutvalget Sted: Lindesnes rådhus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 19.10.2017 Tidsrom: 9:00-12:00. Enkel lunsj serveres mot slutten

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Dagfinn Jarle Aune Lyngvollveien 5 A 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-11 K01 &18 HK/TEKN/MHA 19.01.2016 DAGFINN AUNE - TILLATELSE

Detaljer