Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA"

Transkript

1 Medlemmer i arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPEN FOR PLEIE OG OMSORG Arbeidsgruppens sammensetning: Eli Mette L. Vitsø (innkaller til første møte) Siri Sæterbø Hilde Sponås Betten Grethe Settemsdal Henny B. Lund Laila Lund Ida Lernes Hansen Anita Hafsmo Vitsø (møter dersom hun har anledning. Skal høres/få referat) TV (får beskjed i uke 6) Arbeidsgruppen tar selv opp spørsmål om utvidelse av gruppen. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Leder meldes til leder i koordinerende gruppe helse og omsorg. Delprosjektleder IKT Oddvar Løfaldli involveres når spørsmål rundt digitale løsninger skal avklares. Representasjon fra tillitsvalgte inn i arbeidsgrupper, diskuteres i fellesskap blant tillitsvalgte i Halsa, Hemne og Snillfjord og disse meldes inn til koordinerende gruppe etter hvert. HTV Inge Heimsbakk er kontaktperson for tillitsvalgte. Brukermedvirkning skal ivaretas. Organisering: Oppnevning er forankret i koordinerende gruppe for helse- og omsorg Deltakelse er frivillig Gruppen rapporterer til leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg Det er ønskelig at resultatet legges fram av arbeidsgruppen selv for kollegiet de må stå bak det de foreslår Det forutsettes en god dialog med leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg undervegs for å sikre at arbeidet holder rett kurs. Leder koordinerende gruppe helse- og omsorg har kontakt med prosjektleder som vurdere behovet for undervegs-rapportering til fellesnemnda. Rammer: Lov, forskrift, intensjonsavtale, vedtatt tjenestestruktur. politiske preferanser. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-post / Internett Trondheimsveien 1 Trondheimsveien Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr

2 Arbeidsgruppens mandat/oppdrag: Mål Arbeidsgruppen for pleie og omsorg skal organisere og samordne utviklingsarbeidet inn mot ny kommune innenfor: Institusjonstjeneste Hjemmesykepleie Praktisk bistand Miljøarbeid BPA Omsorgslønn Avlastning Dagtilbud Matservering/matombringing Kjøkkendrift Trygghetsalarm Støttekontakt (avklares mot arbeidsgruppe NAV og arbeidsgruppe samfunnsutvikling) Kommunale omsorgsboliger Vederlag Felles tildelingskriterier for pleie- og omsorgtjenestene og lokal forskrift for tildeling av institusjonsplass Kommunens helse- og omsorgssektor inklusiv pleie- og omsorg skal framstå som enhetlig, samordnet og med en felles fagkultur. Pleie- og omsorgstjenesten i den nye kommunen skal utvikle tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester rettet mot barn og unge. På områder der de ser det som naturlig, kan koordinerende gruppe bidra til alternativ organisering av tjenester som involverer tjenester fra andre tjenesteområder.målet er å skape attraktive fagmiljø og redusere sårbarhet slik at kommunen kan rekruttere og beholde fagpersoner. Det skal utarbeides planer for arbeidet inn i den nye kommunen. Planene skal blant annet peke på felles satsingsområder både innenfor det enkelte fagområde og på tvers av fagområdene. Innbyggerne skal oppleve nærhet og trygghet til tjenester som de har behov for til daglig. Forebygging og folkehelse skal ligge som en viktig føring. I prosjektperioden skal arbeidsgruppen samhandle med koordinerende gruppe for helse- og omsorg for å planlegge og gjennomføre fellesarrangementer med formål kulturbygging for ansatte. Koordinerende gruppe skal samhandle med prosjektledelse og kommunikasjonsansvarlig i denne planleggingen. Arbeidsgruppen skal også foreslå tiltak som bidrar til at frivillig sektor bygges sammen i den nye kommunen. For å oppnå dette, har arbeidsgruppen for pleie og omsorg fullmakt til å organisere faggrupper på tvers av kommunene. Arbeidsgruppen skal selv organisere arbeidet slik at ulike ansatte blir tatt med i arbeidet. Tillitsvalgte skal inviteres inn i arbeidsgruppen. Representasjon drøftes med tillitsvalgte. Arbeidsgruppen skal rapportere til koordinerende gruppe for helse- og omsorg. Arbeidsgruppen skal holde seg innenfor sitt mandat og levere et resultat innenfor gitt frist. Kartlegging status: Dagens tjenester i kommunene Krav lov / forskrift / satsingsområder nasjonalt

3 Beste praksis Hvor vil vi? Verdigrunnlag, mål Organisering Felles satsing / planer for utvikling av tjenesteområdet Fagsystemer IKT Bli kjent med hverandre som mennesker og med fagkulturer. I dette perspektivet resultatet er ikke nødvendigvis det viktigste. Mer detaljert: Møter, leder og deltakere skal registreres da dette danner grunnlag for utbetaling av møtegodtgjøring. Lister skal attesteres av leder og oversendes prosjektledelsen for utbetaling. Listene skal merkes med tjeneste 1200, ansvar 1999 og prosjektnr Arbeidsgruppen utarbeider forslag til verdigrunnlag, overordnede mål og organisering av framtidige tjenester (organisasjonskart på tjenestenivå). Arbeidsgruppene vurdere behov for harmonisering av systemer og rutiner fra dagens kommuner, samt dimensjonering for den nye kommunen. Arbeidsgruppen vurderer behovet for og eventuelt foreslår kompetansehevende tiltak. Arbeidet for koordinerende gruppe helse- og omsorg skal være avsluttet i så god tid før 1. januar 2020 slik at fellesnemnda får tid til å behandle sak om tjenesteområdet helse- og omsorg. (Det legges opp til at arbeidsgruppen rapporterer under vegs til fellesnemnda.) Leder for koordinerende gruppe helse- og omsorg kontaktes hvis oppdraget oppfattes uklart, har mangler eller bør endres. Kartlegging: Hva er status på tjenesteområdet i dag; Organisering, planer, avtaler, interne reglement, samarbeidsavtaler herunder interkommunale samarbeid mm. Hvordan er tjenesteområdet organisert i dag (beskriv og tegn kartet) Hvor mange ansatte er det og hvilke faggrupper er de fordelt på? Hvilke avtaler mellom partene og interne reglement finnes innenfor tjenesteområdet? Hvilke samarbeidsavtaler finnes innenfor tjenesteområdet og med hvem (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)? Hvilke planer finnes for utviklingen av tjenesteområdet? Hvilke IKT fagsystemer brukes? Hvilken utvikling skjer nasjonalt som vi må ta høyde for? (Lovendringer, nasjonal satsing m.m.) Gode regler for arbeidet: Skap åpenhet Skap likeverd Innhent og gi informasjon Sikre fremdrift og unngå tilbakevendende diskusjoner Vær realistiske Skap involvering i arbeidet Styrende dokumenter: Lovverk Fagplaner

4 Intensjonsavtalen Vedtatt tjenestestruktur Kommuneplanenes samfunnsdel Andre forhold Utdrag av intensjonsavtalen Halsa-Snillfjord-Hemne for sammenslåing, datert : Hovedmål: Hovedmål er å etablere en livskraftig distriktskommune, bygge en kommuneorganisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og interessene til folk og næringsliv i den nye kommunen. Delmål, blant andre: Den nye kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, slik at befolkning og næringsliv kan betjenes effektivt og forsvarlig. Kommunesammenslåingen vil i seg selv ikke føre til strukturendringer innenfor hverken barnehage, skole eller helse/pleie- og omsorg. Den nye kommunen skal ha helsetilbud som er plassert nær innbyggerne. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig, og det skal være klare tildelingskriterier for pleie-, helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har i dag legevaktordninger som også inkluderer andre kommuner. Fellesnemda gis i ansvar å utrede endelig løsning. Legevakttilbudet skal ikke være dårligere enn i dag Det skal legges til rette for å skape utvikling og vekst i hele den nye kommunen. Sterke sider ved dagens kommuner skal underbygges og videreutvikles. Dette gjelder blant annet Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) på Liabø og attføringsbedriften Allvekst AS (tidligere Svanem AS) på Kyrksæterøra Den nye kommunen skal planlegges å ha et forsvarlig økonomisk driftsnivå Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for de ansatte Prinsipper for organisering av den nye kommunen: Både for den politiske og den administrative strukturen er målet å lage en enkel og kostnadseffektiv organisasjon. Kyrksæterøra er kommunesenteret i den nye kommunen. Her lokaliseres ordfører, rådmann med stab og andre sentrale administrative funksjoner som naturlig hører sammen med sentraladministrasjon. Rådhuset på Halsa kompenseres med andre kompetansefunksjoner/tjenester. Tjenestene skal være preget av felles kultur, felles faglig ståsted, kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling. Målsetting er at eventuell overtallighet skal løses gjennom omplassering og naturlig avgang. Oppsigelsesvern som følge av kommunereformen gis i fire år fra sammenslåingstidspunktet. Med vennlig hilsen Ny kommune Halsa, Snillfjord og Hemne Inger Lise Øyan Waade Kom.sjef Helse/Omsorg/Familie dir. innv Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

5 Vedlegg: Signert intensjonsavtale - kommunesammenslåing av kommunene Tjenestestruktur Oppdrag til koordinerende gruppe for helse- og omsorg Reiseregning IKT skjema 1 IKT skjema 2 Informasjonsmøte ikt Powerpoint ikt Kontaktopplysninger, mal Møtereferat, mal Befolkning Halsa og Hemne. Mangler Snillfjord med 206 personer Kopi til: Ann Helen Kvingedal Bjørg Randi Halse Kjell Ivar Helgestad Gunhild Megård Mildrid Mæhle Torger Aarvaag Eva Randi Oldervik