qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Lærdal 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc 13/697-2 vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Desse har ansvar for å utarbeide ein årleg tilstandsrapport: Kommunar Fylkeskommunar Private grunnskolar som er godkjende etter opplæringslova 2-12 Private skolar med rett til statstilskott Rapport om tilstanden i opplæringa Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringa skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane (jf. opplæringslova andre ledd).den årlege rapporten skal drøftast av skolereigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane, jf. opplæringslova 13-10, andre ledd. Det er fastsett i privarskolelova 5-2, andre ledd, bokstav k, at styret skal drøfte den årlege rapporten om tilstanden i desse skolane. Det følgjer av forarbeida til føresegnene - Ot.prp.) nr. 55 ( ) s at det skal vere mogleg å tilpasse arbeidet med å utarbeide ein årleg tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er eit sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringa har fastsett mål knytte til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringa, jf. St.meld. nr 31 ( ). Til dei nasjonale målsetjingane har regjeringa sett opp indikatorar som skal gi grunnlag for å vurdere kor langt skoleeigaren er kommen i å nå måla. Krav til innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men kan byggjast ut med annan omtale som skoleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov. Det er data frå Skoleporten som hovudsakleg skal brukast som grunnlag for skoleeigaren si vurdering av tilstanden, men det følgjer av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeigarar og skolar blir oppmoda til å føre opp konkrete målsetjinger for kva dei skal oppnå innanfor dei målområda som er sette opp. Det følgjer av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje særskilde data om vaksne dvs.deltakarar som får opplæring etter kapittel 4A i opplæringslova. I vurderinga av om rettane til vaksne blir tekne vare på når det gjeld områda læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, må skoleeigaren derfor bruke andre kjelder for datainnhenting. I St.meld. nr. 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre ferdigheiter og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av ferdigheitsnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om spesialundervisning, og skoleeigaren må derfor også på dette området bruke andre kjelder for datainnhenting. Skoleeigaren står elles fritt til å utvide innhaldet i tilstandsrapporten. Side 2 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

3 Det generelle systemkravet Den plikta skoleeigaren har til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa, er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd.ver merksam på at kravet til internkontroll, omfattar alle pliktene som ligg til skoleeigaren etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekkjer. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for små einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan vere teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan òg gjelde for lokale indikatorar. Derfor ei påminning om at desse opplysningane må behandlast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på nynorsk. Uttrekk av innhald frå Skoleporten, som ikkje finst på begge målformene, kan likevel vere på bokmål. Side 3 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

4 Innhald 1. Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Læringsmiljø Trivsel med lærarane Mobbing på skolen Fagleg rettleiing Meistring Fagleg utfordring Resultat Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver engelsk 5. steget Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgang frå grunnskole til VGO Skulane i Lærdal Borgund skule Ljøsne skule Lærdalsøyri skule Utviklingsarbeid, mål og tiltak skuleåret Avslutning For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 4 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

5 1. Hovudområde og indikatorar 1.1. Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten: talet på elevar og lærarårsverk (sum årsverk for undervisningspersona let) lærartettleik (lærartettleik steget, lærartettleik steget) Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskolar per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er brukt 741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget. I denne indikatoren høyrer følgjande delskår med: Årsverk til undervisning. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 33,0 32,8 33,8 32,5 29,3 Lærdal kommune s koleeier, Grunnskole Side 5 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

6 Vurdering Lærdal har i heile denne perioden ein svak nedgang i elevta let, men ikkje tilsvarande reduksjon i lærarårsverk før i Siste skuleåret vart elevtalet redusert med 11, medan årsverk for undervisningspersonale gjekk ned med heile 3,2. Truleg skuldast dette samling av ungdomstrinnet på Lærdalsøyri Lærartettleik Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storle iken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering For skuleåret er lærartettleiken i barnetrinnet i Lærdal høgare enn både kommunegruppe 3, fylket og landet. Ungdomstrinnet ligg derimot over kommunegruppe 3 og fylket, og nesten på landsgjennomsnittet. I skuleåret var elevtalet 11,2 per lærar, medan det siste året har lege på 14,1. Side 6 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

7 1.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skoleeigarar og skoleleiarar er pålagde å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og Vg1. Eit utval av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i Skoleporten. Resultata frå Elevundersøkinga er viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: trivsel mobbing på skolen fagleg rettleiing meistring fagleg utfordring Trivsel med lærarane Indeksen viser elevane sin trivsel med lærarane knytt til fag og i kva grad elevane opplever at lærarane er hyggelege. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål gode klassemiljø ved m.a. elevmedverknad, klassereglar og tydeleg leiing. Frå Mål for skulane i Lærdal. Side 7 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

8 Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Det er store variasjonar frå år til år når det gjeld elevane sin trivsel med lærarane, men stort sett viser tala svært gode resultat. Både 7. og 10. klasse ligg over, eller likt med, dei vi samanliknar oss me d. Side 8 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

9 Mobbing på skolen Indikatoren viser den delen av elevane som fortel at dei har blitt mobba dei siste månadene. Skala: 1-5. Låg verdi vil seie liten forekomst av mobbing. Lokalt mål frå Manifest mot mobbing ( ): Me skal skape eit godt og inkluderande oppvekstmiljø i Lærdal med nulltoleranse for mobbing blant barn og vaksne. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 9 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

10 Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering 7. klasse har ei svært gledeleg utvikling, frå vedvarande høge mobbetal (1,6) til eit tal under snittet (1,3) i Tala for skuleåret er ikkje tilgjengelege enda. 10. klasse har i fleire år hatt lågare tal enn dei vi samanliknar oss med, og har i ,2, noko som er svært bra. Når det gjeld mobbing, er det likevel ikkje gode nok resultat før vi er nede i null Fagleg rettleiing Indeksen viser i kva grad elevane føler at dei får god rettleiing. Denne indeksen inkluderer i kor stor grad dei får vite korleis dei kan forbetre seg, og kva for krav det faglege arbeidet set. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Side 10 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

11 Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Lærdal har svært gode resultat når det gjeld fagleg rettleiing, både for 7. og 10. trinn. I 7. er det store variasjonar frå år til år, men generelt ligg resultata høgt over dei vi samanliknar oss med. Side 11 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

12 Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 12 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

13 Vurdering 10. klasse går markert tilbake når det gjeld meistring siste året, elles er resultata gode også på dette området Fagleg utfordring Indeksen viser elevane si oppleving av faglege utfordringar i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole 1.3. Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er desse resultatindikatorane obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. steget i lesing og rekning standpunkt- og eksamenskarakterar i norsk hovudmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Side 13 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

14 Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med følgjande indikatorar i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. steget Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei overs ikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Svært god utvikling i løpet av dei åra tabellen viser, sjølv om det er ein liten tilbakegang det siste året. Side 14 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

15 Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver i lesing skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 15 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

16 Vurdering Dårleg resultat siste året, med over halvparten av elevane på meistringsnivå 2 og ingen på det høgste nivået. Korleis vi handterer ujamne, og til dels svake, resultat over fleire år, må vere noko av utfordringa i måldokumentet som er under utarbeiding. Skulane må også arbeide internt med resultata Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Side 16 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

17 Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Svært positiv utvikling, med 41,4% på høgste meistringsnivå det siste året, og svært få på det lågaste. Generelt ei fin utvikling i løpet av tidsrommet som diagramma syner Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver i rekning kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei: forstår og kan reflektere over korleis dei best kan løyse ei gitt utfordring, kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara dei får er rimelege kan vise effektive strategiar for enkel talrekning Side 17 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

18 Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Veldig bra resultat det siste året. Det er også gledeleg at ingen eleva r har lege på lågaste meistringsnivå dei tre siste åra Nasjonale prøver engelsk 5. steget Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon Side 18 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

19 forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Svært god utvikling også i engelsk for 5. klasse over fleire år Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå og reflektere over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar Side 19 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

20 Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lærdal kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Ganske varierande resultat desse fem åra, med ein klar tilbakegang siste året. Heile 42,1% ligg på nest lågaste meistringsnivå. Store variasjonar også innad i det siste kullet, sidan ein har heile 10,5% på høgaste meistringsnivå, og 5,3 på lågaste. Side 20 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

21 Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterane er viste som gjennomsnitt. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Side 21 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

22 Vurdering At standpunkt i matematikk ligg høgt over eksamensresultat må skulen gjere ei vurdering av. Dette kan vere ein peikepinn om at standpunktkarakterane vert sette for høgt Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng er presentert som karaktergjennomsnitt med ein desimal. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Skuleåret låg grunnskulepoenga til lærdalselevane under alle dei vi samanliknar oss med. Tidlegare har dei stort sett lege likt eller over. Året låg dei svært høgt. Side 22 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

23 1.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskolen. Lærdal kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Lærdal kommune skoleeier Kommunegruppe 03 Sogn og Fjordane fylke 100,0 98,6 98,8 96,6 Nasjonalt Lærdal kommune s koleeier, Grunnskole, Vurdering Dette resultatet er sjølvsagt svært tilfredsstillande for kommunen, men det er ikkje så aktuelt lenger. Det ligg ikkje nyare tal i Skuleporten Skulane i Lærdal Borgund skule Spesialundervisning Tala på enkeltvedtak og tal timar som går til spesialundervisning har vore relativt stabile over fleire år. Inneverande skuleår ser ein ein auke. Skuleåret går 262 årstimar (6,9 t/v) til spesialundervisning og 22 timar i veka til assistenthjelp. På grunn av små tilhøve ved skulen gir ein ikkje opp tal vedtak i denne rapporten. Side 23 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

24 Evaluering av skuleåret Satsingsområde IKT: IKT situasjonen har vore stabilt bra. Men når noko sviktar tek det for lang tid før det vert ordna. Alle lærarane har fått nye maskiner, men me heng noko etter med elevmaskinene. Kopimaskiner og skrivarar må erstattast med nye, det er til tider noko ukomfortabelt å sende dårlege og nesten uleselege kopiar med elevane. Det er eit ynskje å få til ei løysing med ei multifunksjonsmaskin slik at ein knyter kopimaskina til nettverket og nyttar denne både som skrivar og kopimaskin. Dette er driftsmessig mykje rimelegare enn å ha ein skrivar i kvart rom. Satsingsområdet Kvalitetsvurdering- og utvikling: Skulen tek kartleggingstestar kvar haust for å sjå kvar den einskilde elev står fagleg i kjernefaga (M-testane i matematikk, leseforståing og engelsk) ved sida av kapitteltestar og resultat frå nasjonale prøvar og elevsamtalar gjev dette eit godt bilete av kva ein treng å arbeide meir med hjå den einskilde eleven. Skulen har utarbeidd eit årshjul som vert følgt i dette arbeidet. Skulen skårar over landsgjennomsnitt på elevundersøkingane og eksamen På nasjonale prøvar skårar me på landsgjennomsnitt. Satsingsområde samarbeid heim- skule: Samarbeidet mellom heim og skule har vore eit prioritert satsingsområde. Dette har skjedd gjennom månadlege undervegsvurderingar med attendemelding til heimen om eleven si utvikling fagleg og sosialt. Dette tek mykje tid og ressursar, derfor har me no lengre intervallar mellom desse vurderingane. Satsingsområde Fysisk aktivitet : Skulen har store og tenlege undervisningsrom med gode luft og lysforhold. Uteanlegget vårt legg til rette for variert leik og aktivitet. Ei gruppe er sett ned for å arbeide med å få ført opp ein ballbinge. Elles har me dei beste forhold for bruk av naturen som ligg rett utanfor skuleporten. Me har faste utedagar kvar veke. Her er fleire fag integrert. Mellomsteget har i år eit samarbeidsprosjekt med Østfold Energi om bygging av ein dam der det skal etablerast eit lite kraftverk. Dette vert også støtta økonomisk av fylket. Nye mål og strategiar: Side 24 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

25 Nye mål framover er satsing på Vurdering for læring. Alle pedagogane har vore på kurs i regi av Lærdal kommune. Planen er å vidareutvikla lærarane på dette området (felles) Ljøsne skule Spesialundervisning Skuleåret var det På Ljøsne skule var det 28,5 time i veka til spesialundervisning og 45,5 timer i veka med assistent (23 t/v i skule og 22,5 på SFO). Desse tala har vore relativt stabile over fleire år. Først no (2013) ser ein ein nedgang i tal enkeltvedtak og tal timar. Evaluering av skuleåret Satsingsområde IKT ( Trygga bruken av IKT i undervisninga )har vore lagt på is, grunna den dårlege standarden på nett (fiberkabel) og maskinpark. Det har og vore uråd å nå kompetansemåla i Kunnskapsløftet pga data-situasjonen. No ser me lysare på situasjonen. Satsingsområdet Kvalitetsvurdering- og utvikling ( Vidareutvikla rutinar for vurdering. Systematisk bruk av kartleggingstestar ) har vore litt på vent. Me har venta på at Vurdering for læring skulle bli eit felles satsingsområde for heile kommunen. Når det gjeld systematisk bruk av kartleggingsprøvar, har me utarbeidd eit årshjul som alle lærarane følgjer. Satsingsområdet LUS ( Skapa/vedlikehalda leseglede og leselyst hjå elevane ) har nokre av lærarane arbeidd med. Målet er at alle pedagogane skal få opplæring. Men me treng eitpar år til, før me er i mål. Satsingsområde Musikk ( Gje elevane instrument- og bandopplæring. Byggja opp musikk- og songglede ) Her er me komne langt. Me leiger inn lærar frå Kulturskulen. I tillegg nyttar me ein assistent (som er musikar). Dette har gjort og gjer til at det er høg kvalitet på undervisninga i musikk. Satsingsområde Fysisk aktivitet ( Vidareutvikla eit nærmiljøanlegg som innbyr til fysisk aktivitet ) Uteomådet til skulen er stort og femnar om ulike anlegg; grusbane, ballbinge, multihus, hyttebygging, oppmerking av skuleplassen m.m. Dette satsingsområde vert det stadig jobba med. Det som gjer at det går seint framover med planane, er den dårlege økonomiske situasjonen. Side 25 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013

26 Samarbeidet mellom heim og skule er og eit viktig satsingsområde. Her lukkast me, takka vera kloke/fornuftige vaksne. Skulen har nulltoleranse mot mobbing. Dette vert det kontinuerleg jobba med - både i friminutt, timar, klasseråd, elevråd og lærarråd. Arbeidet med å forbetra resultat på nasjonale prøver held fram. I 2012 skåra alle elvane våre svært bra langt over landsgjennomsnittet. Nye mål og strategiar Nye mål framover er satsing på Vurdering for læring. Alle pedagogane har vore på kurs i regi av Lærdal kommune. Planen er å vidareutvikla lærarane på dette området (felles). Her på Ljøsne skule har me no sett opp eit nytt satsingsområde på Utviklingsplanen vår. Det går på utsmykking ( Utvikla eit estetisk innemiljø, der alle elevar får setja sine spor ). I tillegg ynskjer me å rusta opp uteområdet. Det er sett ned to grupper som arbeider med planane, og sjølve realiseringa av planane vert gjennomført i løpet av hausten Lærdalsøyri skule Spesialundervisning På Lærdalsøyri skule vart det i brukt 2417 årstimar til spesialundervisning, eller 84 veketimar. I er talet redusert til 2050 årstimar og 71 veketimar. Spesialundervisning Lærdalsøyri skule Sum elevar med spesialundervisning Sum elevar med spesialundervisning Sum elevar med spes.undervisning Sum totalt Side 26 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Lærdal juli 2013