Tilstandsrapport for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for:"

Transkript

1 Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret

2 Innhald 1. Innleiing Samandrag Barnehage Barn og tilsette Talet på barn og tal årsverk i barnehagane Hovudemne i årsplanane Overgang barnehage - skule Kulturskule Aktivitet og tilsette Talet på elevar og tilsette Hovudmålsetjing for kulturskulen Skule Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Timar brukt i grunnskulen Læringsmiljø Trivsel Mobbing på skulen Fagleg rettleiing Meistring Fagleg utfordring Resultat Nasjonale prøvar lesing Nasjonale prøvar rekning Nasjonale prøvar engelsk Trend ein kan tolke ut frå resultata Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskulepoeng Side 2 av 37 - Tilstandsrapport

3 5.4. Gjennomføring Overgang frå grunnskule til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Vedlegg: Om tilstandsrapport i grunnskulen Side 3 av 37 - Tilstandsrapport

4 1. Innleiing Denne tilstandsrapporten byggjer på tilstandsrapporten for grunnskulen i Ein har nytta seg av mal / verktøy frå skoleporten for å vise ulike statistiske verdiar. I tillegg til grunnskulen har ein i denne rapporten også teke med seg nokre hovudpunkt knytta til barnehage og kulturskule. Rapporten fylgjer ikkje kalenderåret, men driftsåret for barnehage, kulturskule og grunnskule. Sidan det er kun grunnskule som er lovpålagd å lage tilstandsrapport frå er det naturleg at det er frå dette området ein har mest detaljar og målingar / vurderingar. Side 4 av 37 - Tilstandsrapport

5 2. Samandrag I 2010 har ein hatt fylgjande einingar innan barnehage og grunnskule: Vik barnehage Valsvik oppvekstsenter (barnehage klasse) Flatbygdi skule ( klasse) Vangsnes oppvekstsenter (barnehage klasse) Feios oppvekstsenter (barnehage klasse) Fresvik oppvekstsenter (barnehage klasse) Aktiviteten for 2010 har vore ei vidareføring av aktivitet frå 2009 og politisk vedtekne endringar (felles ungdomssteg for Fresvik og Feios). I grunnskulen har ein jobba spesielt med vurdering, trivsel og begynnaropplæring i lesing og skriving. Alle einingar med 1. og 2. klasse har brukt metoden Skrive seg Til Lesing (STL). Det vert jobba mot å spreie kunnskap om metoden nedover i barnehage og oppover i grunnskulen. Ein har oppretta eit nettverk for lærarane som jobbar med STL eit tiltak som fremjar samarbeid mellom einingane. Frå hausten 2010 vart ungdomssteg for Fresvik og Feios samla og lokalisert til Feios oppvekstsenter. Haustsemesteret har fungert godt. Elevane har funne seg til rette i ei større elevgruppe. I 2010 starta ein arbeidet med å få fag- og timebyteplan så lik som råd er for alle lokasjonar. Ein arbeidar også med å få læreplanane til å verte samstemde der ein kan. Hausten 2010 tok tre tilsette til på leiarutdanning innan barnehage. For barnehagen har ein gjennom året sett nokre tendensar i forhold til søknad om barnehageplass: a) Fleire barn søker 100% b) Barna vert søkt inn i yngre alder enn før Kulturskulen har drive sin aktivitet i alle bygdelaga. Aktiviteten har femna frå individuell undervisning til gruppe, song og samspel. I 2010 har kulturskulen samarbeida tettare med grunnskulen. Hausten 2010 var heile kommunestyret ute på einingane på vitjing / tilsyn. Politikarane hadde på førehand godkjend tema / emner som skulle omhandlast spesielt under tilsynet. Erfaringane vart så delte i kommunestyremøtet i november. Tilbakemeldingane frå tilsette i barnehage / skule har utelukkande vore positive til denne form for tilsyn. Side 5 av 37 - Tilstandsrapport

6 3. Barnehage 3.1. Barn og tilsette Talet på barn og tal årsverk i barnehagane Talet på barn Tabellen under viser tal barn som går i barnehage i Vik kommune pr Barnetalet i barnehagen har auka frå oppstart av barnehageåret og fram til årsskiftet. Ved utgangen av 2010 har Vangsnes barnehage og Vik barnehage fulle avdelingar. Ved eit par høve har barn fått tilbod om mellombels plass i barnehagen ved Feios oppvekstsenter. Barnehage Tal avd. Barn < 3 år Barn > 3 år 50 % 100 % 50 % 100 % Valsvik oppvekstsenter Vik barnehage Vangsnes oppvekstsenter Feios oppvekstsenter Fresvik oppvekstsenter 1 3 Sum årsverk for tilsette i barnehagane Tala viser totalsummen for årsverk i barnehagen. Barnehage Tal førskulelærar Tal fagarb. Tal assistent Valsvik oppvekstsenter 100 % 60 % 40 % Vik barnehage 800 % 340 % 860 % Vangsnes oppvekstsenter 100 % 200 % 50 % Feios oppvekstsenter 100 % 110 % Fresvik oppvekstsenter 60 % 20 % Side 6 av 37 - Tilstandsrapport

7 Lokale mål: Alle avdelingsleiarar skal ha førskulelærarutdanning. Kommunen skal fylgje bemanningsnormene og i den grad ein utvidar avdelingane til fire vaksne, legg ein opp til å fylgje kvalitetsmeldinga person nummer 4 er pedagog (førskulelærar). Ved rekruttering til assistentstillingar skal fagutdanna i barne- og ungdomsarbeid prioriterast. Vurdering: Førskulelærarar er tilsette i alle stillingar i barnehagen som krev pedagogisk utdanning. To assistentar vil i barnehageåret fullføre utdanning / praksis som vil kvalifisere dei som fagarbeidarar innan barne- og ungdomsarbeid Hovudemne i årsplanane Alle barnehagar jobbar med kommunikasjon og språk. I tillegg har ein hatt noko ulike tema i sine årsplanar. Desse tema har vore: Barnehage Valsvik oppvekstsenter Born sin medverknad Musikk Kunnskapsløfte i oppvekstsenter Vik barnehage Uteliv Aktive barn Vangsnes oppvekstsenter Uteliv / nærmiljø Uteliv / fysisk aktivitet Feios oppvekstsenter Språk Språk Fresvik oppvekstsenter IKT Kommunikasjon, språk og tekst Tal, rom og form Tal, rom og form Overgang barnehage - skule Ved fire av einingane er barnehage og skule samlokaliserte. Dette gjev rom for naturlege samhandlingspunkt. Her er det vanleg å gjennomføra felles samlings- / kultur- / sangstunder m.m. Det vert naturleg med fellesaktivitetar inn mot høgtider som jul og påske. Vik barnehage og Flatbygdi skule, som ikkje er samlokaliserte, står over for meir planlegging for å få samarbeidspunkta på plass. Med fokus på overgangen har ein etablert samarbeid som medfører mellom anna vitjing og hospitering for store og små. Ein vil i tida framover jobbe med aktivitetar som skal gjelde for alle 5-åringar i kommunen. Side 7 av 37 - Tilstandsrapport

8 4. Kulturskule 4.1. Aktivitet og tilsette Talet på elevar og tilsette Talet på elevar Tabellen under viser tal elevar som nyttar seg av tilbodet i kulturskulen i Vik kommune pr Aktivitet < gr.skulealder Gr.skulealder > gr.skulealder Total Musikkund Teater Dans Andre kunst og kulturuttrykk Sum årsverk for tilsette kulturskulen I kulturskulen er det totalt 493% stilling. Ca 3/5 av dette er deltidsstillingar. Lokale mål: I løpet av ein treårsperiode skal ein utvikle det frivillige musikklivet i bygdelaga slik at ein får auka rekruttering. Som fylgje av dette har ein som målsetjing å ha tre aktive skulekorps i tillegg til Vik musikklag. For året vil ein arbeide for å få på plass korpsopplæring / aspirantaktivitet i skuletida Hovudmålsetjing for kulturskulen I stortingsmelding 38 og 39 ( ) vert det lagt til grunn at dei kommunale kulturskulane skal jobbe fram mot målet å bli eit musikk- og kunstfagleg ressurssenter i kommunen. Med dette for auga må ein jobbe med kunst og kultur i vidt perspektiv. Dette gjer at ein har eit variert og breitt tilbod i type aktivitetar. Ein har framleis ein veg å gå når det gjeld andre uttrykksformer enn song, musikk, drama og dans. Det er ynskjeleg å få til eit breiare samarbeid med idrettslaga i kommunen enn det ein har i dag. Det er viktig at aktiviteten til kulturskulen / kulturlivet i kommunen kjem til uttrykk oftare enn berre på 17. mai, sjølv om det er denne dagen ein vil sakne det mest dersom ein ikkje har pleia kultur- / musikklivet godt nok. Side 8 av 37 - Tilstandsrapport

9 5. Skule 5.1. Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Tabellen under viser tal elevar, som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskuleopplæring, ved grunnskulen i Vik kommune pr. 1. oktober det aktuelle skuleåret. Sum årsverk for undervisningspersonale Tala viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. Lokale mål Vurdering av lokale mål Alle tilsette i lærarstillingar i grunnskulen i Vik Ved oppstart av skuleåret var det skal ha godkjend lærarutdanning. Alle tilsette tilsett ca 200% undervisningsstilling utan som assistentar og i SFO skal ha fagutdanning godkjend allmennlærarutdanning i i kommunen. som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande. Lokale mål 2011: Ein har same målsetjing for 2011 som ein hadde førre skuleår. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale Side 9 av 37 - Tilstandsrapport

10 Lærartettleik Lærartettleik steget og steget Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Vurdering: Grunnskulen i Vik er fem skular. Fire av desse har elvar på 7. steg og to har elevar på 10. steg. Samanstillinga over viser ein snitteverdi for skulane samla. Det er viktig å legge merke til at undervisningstimar til spesialundervisning / enkeltvedtak også inngår i framstillinga. Vik kommune har både fulldelt skule (kvart årssteg for seg) og fådelte skular (fleire årsteg samla i same gruppe / klasse). Dette gjer at ein har noko ulike pedagogiske utfordringar for å tilfredstille lover, reglar og forventningar. Dette gjer at ein ikkje berre kan skjele til tal elevar pr. lærar, men også må sjå på aldersamansetjing og andre utfordringar i klassemiljøet. Side 10 av 37 - Tilstandsrapport

11 Timar brukt i grunnskulen Årstimar til undervisning Årstimar oppgitt i tabellen under viser fordelinga av timebruken dei siste tre skuleåra ( , og ). Talmaterialet er henta ut frå GSI-rapportering. Her er ikkje med årstimar for undervisningspersonale ut over undervisningstimar. Her er heller ikkje med timar til assistent Steg Steg Sum Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Som det går fram av tabellen har det dei tre siste åra vore ein nedgang i ordinære undervisningstimar. Samstundes har talet på timar til enkeltvedtak auka. Det samla resultatet vert ein auke i timar brukt til undervisning. Når ein går gjennom tal enkeltvedtak vil ein finne same tendensen auke i tal enkeltvedtak. Med bakgrunn i auken ein ser år for år er spesialundervisning / enkeltvedtak ei sak som vert arbeida med. Temaet er ikkje eit seærskilt fenomen for Vik kommune. Området vert arbeida med på fylgjande måte: Oversikt og diskusjon ned på individnivå i vår kommune (skule, PPT og oppvekstsjef) o Organiseringsform av opplæringa o Individ eller gruppe o Tilpassa opplæring spesialundervisning Mal for tilråding, enkelvedtak og plan for undervisning Diskusjonar på regionnivå om prinsipp og malar for tilråding / enkeltvedtak Kontinuerleg diskusjon og tilpassing av eventuelle tiltak på kommunalt nivå All erfaring tilseier at til tidlegare ein set inn tiltak til betre resultat oppnår ein for eleven og for økonomien. Ein vil arbeide saman med barnehagane for å få på plass ei tidleg kartlegging der ein ser at det kan bli trong for hjelpetiltak. Side 11 av 37 - Tilstandsrapport

12 5.2. Læringsmiljø Om læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar har pålegg om å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og Vg1. Eit utval av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i Skuleporten. Resultata frå Elevundersøkinga er viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: trivsel mobbing på skulen fagleg rettleiing meistring fagleg utfordring Trivsel Indeksen viser elevane sin generelle trivsel på skulen, i samspelet med medelevar og lærarar. Grunnlaget for all læring er tryggleik og trivsel. Ei målsetjing for skulen er å gje tryggleiken og trivselen som skal til for at elevane skal oppleva meistring og fagleg utvikling. Elevundersøkingane skal nyttast aktivt som grunnlag for vidare arbeid innan området. Lokale mål Vurdering av lokale mål Resultatet ved neste undersøking skal vera betre Målsetjinga er nådd for 7.klasse, medan tala for enn resultatet dette året. 10.klasse syner utslag feil veg. Bakgrunn for desse resultat vert jobba vidare med. Lokale mål: Resultata for neste undersøking skal vera betre enn resultata for Side 12 av 37 - Tilstandsrapport

13 Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Skala: 1-5. Høg verdi betyr positivt resultat. Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Side 13 av 37 - Tilstandsrapport

14 Mobbing på skulen Indikatoren viser den delen av elevane som fortel at dei har blitt mobba dei siste månadene. Skulane har ein fastlagd plan for arbeidet mot mobbing og korleis eventuelle saker skal handterast. Det er null-toleranse mot mobbing i grunnskulen i Vik kommune. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga for er eit resultat som er I talverdiar er målet nådd. Med ein null-visjon like godt eller betre enn for skuleåret må arbeidet fortsatt ha høg prioritet og merksemd. Lokale mål: Resultata for neste måling skal vera like gode eller betre enn resultata for Skala: 1-5. Låg verdi betyr liten forekomst av mobbing. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 14 av 37 - Tilstandsrapport

15 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Vurdering: Sjølv med gode resultat er det framleis mykje arbeid å gjera innan feltet. Innsats på systematisk førebygging gir resultat. Oppvekstmiljøet til barn og unge i dag byr på heilt andre mulegheiter og utfordringar enn for kun få år sidan. Mange ulike miljø / arenaer / kjelder / verkemiddel vert trekt inn i skulekvardagen. Uavhengig av kvar problem / saker av dette slag oppstår så må / skal skulen ta tak i desse når skulen vert klar over dette. Side 15 av 37 - Tilstandsrapport

16 Fagleg rettleiing Indeksen viser i kva grad elevane føler at dei får god rettleiing. Denne indeksen inkluderer i kor stor grad dei får vite korleis dei kan forbetre seg, og kva for krav det faglege arbeidet set. Grunnskulen i Vik har siste året jobba med vurdering. Dette arbeidet kjem også neste år til å verte sentralt. Som del av vurderingsarbeidet ligg undervegs-vurdering, noko som kan nyttast som ein sentral del i den faglege rettleiinga. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga er å oppnå like gode resultat for Målsetjinga om forholdet til snittverdiane på skuleåret , i forhold til snittresultat fylkes- og nasjonalt plan er oppfylt for 7. klasse. for fylke og nasjonalt, som for skuleåret For 10. klasse er det ei negativ utvikling, slik at ein på denne målinga ligg under både fylkes- og nasjonalt plan. Lokale mål: Same målsetjinga som førre år. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på trinn Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 16 av 37 - Tilstandsrapport

17 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen. Dette måleparameteret har ikkje vore nytta i tidlegare målingar. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 17 av 37 - Tilstandsrapport

18 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 18 av 37 - Tilstandsrapport

19 Fagleg utfordring Indeksen viser elevane si oppleving av faglege utfordringar i skulearbeidet. Dette måleparameteret har ikkje vore nytta i tidlegare målingar. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 19 av 37 - Tilstandsrapport

20 Vurdering Fagleg rettleiing, meistring og fagleg utfordring kan sjåast i samanheng. Det at eleven får ei rettleiing som gjev grunnlag for kjensle av meistring er viktig. Samstundes må desse to parametera spore til undring og trong for vidare arbeid. Å skape grobotn for undring og ynskje om å finne ut, er med på å utvikle læringsmiljøet. Ut frå dette kan ein sjå faglege utfordringar å strekke seg etter. For 7. klasse ser det ut som det er balanse mellom desse tre parametera. For 10.klasse derimot ser det ut som at dei kjenner meistring, men manglar ein del på dei faglege utfordringane. Side 20 av 37 - Tilstandsrapport

21 5.3. Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskulen skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. Gjennom dei nasjonale prøvane vert elevane på 5.- og 8. steget testa / målt i ferdigheiter innan lesing, engelsk og rekning. Resultata av dei nasjonale prøvane vil gje ein viss peikepinn korleis våre elevar ligg an. Resultata kan ikkje takast til inntekt for ein absolutt vitenskap / sanning. Ein har ei så pass lita gruppe elevar at ein vil få naturlege svingningar frå år til år. Den største verdien for oss ligg i at skulane / lærarane hentar ut resultata for gruppe og einskildelevar, for så å arbeide systematisk vidare ut frå desse resultata. For å redusere tilfeldige utslag vart det i gjort ein ekstra innsats på førebuing til prøvane. Ein ser også at det å trene på å halde konsentrasjonen over lengre tid er naudsynt for nokre elevar. Dette medfører at ein må legge inn arbeidsøkter som krev konsentrasjon over noko tid i klassestega før 5. klasse. Lokale mål Vurdering av lokale mål Snittverdiane for våre elevar skal vera betre enn For lesing og rekning for 8.klasse tilfredstiller beste snittverdi av fylket eller nasjonalt. ein målsetjing. På dei andre punkta er det fortsatt litt att før målsetjinga er nådd. Lokale mål Same målsetjing som førre året med tillegget: innan tre år. Side 21 av 37 - Tilstandsrapport

22 Snittresultata for dei fire siste åra er: 5. Steget Engelsk Vik 1,9 1,8 1,5 1,8 Sogn og Fj ,0 nasjonalt ,0 Lesing Vik 2,1 1,7 1,6 1,9 Sogn og Fj ,9 2,0 nasjonalt ,0 Rekning Vik 2 1,7 2 1,8 Sogn og Fj ,1 nasjonalt ,0 8. Steget Engelsk Vik 2,9 3 2,9 2,9 Sogn og Fj. 3,1 3,1 3,1 3,1 nasjonalt Lesing Vik 3,6 3,1 3,2 3,3 Sogn og Fj. 3,3 3,2 3,2 3,1 nasjonalt 3,1 3,1 3,1 3,1 Rekning Vik 3,1 3,3 3,7 3,3 Sogn og Fj. 3,2 3,3 3,3 3,3 nasjonalt 3,1 3,1 3,1 3,1 Side 22 av 37 - Tilstandsrapport

23 Testresultata for 5. klasse er delt inn i tre meistringsnivå. Med ein så grovmaska inndeling kan ein med ein liten elevmasse få store utslag. For 8. klasse er resultata delte inn i fem meistringsnivå. Dei einskilde resultata vert kommentert på dei neste sidene Nasjonale prøvar lesing Nasjonale prøvar i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå. Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 23 av 37 - Tilstandsrapport

24 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Vurdering: 5. steget Ut frå tabellen ser ein at snittresultata ligg under både fylkes- og landssnittet. Å setje fokus på lesing i alle fag, ikkje berre i norsk, er viktig. For å auke leselyst og ferdigheit vert det gjennomført leseprosjekt m.m. Ein har dette skuleåret starta med metoden STL (sjå oppsummeringa) i begynnaropplæringa for lesing og skriving. Dette har gitt svært positive utslag for 1. og 2. klasse. Målsetjinga er at ein på nasjonale prøvar lesing om fire år ikkje har elevar på meistringsnivå steget For 8. steget ligg Vik kommune over snittverdien for fylket og landet. Her jobbar ein for å redusere prosenten på meistringsnivå 1 og 2, samstundes som ein skal få større prosentdel i meistringsnivå 4 og 5. Side 24 av 37 - Tilstandsrapport

25 Nasjonale prøvar rekning Nasjonale prøvar i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvane i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane brukar rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 25 av 37 - Tilstandsrapport

26 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering: 5. steget Snittresultata for Vik kommune ligg under snitta for fylket og landet. Prosentvis mengde i meistringsnivå 1 er for høgt. Målsetjinga på kort sikt er å halvere prosenttalet på meistringsnivå 1 og å auke prosentvis del på meistringsnivå 3 med 50% i høve tala for steget Snittresultatet ligg likt med fylket og over landet sine snitt. Ingen elevar ligg i meistringsnivå 1, men ei stor gruppe ligg i meistringsnivå 2. Målsetjinga er å redusere denne prosentdelen samstundes om ein aukar representasjonen i dei to øvste meistringsnivåa. Side 26 av 37 - Tilstandsrapport

27 Nasjonale prøvar engelsk Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå. Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 27 av 37 - Tilstandsrapport

28 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering: 5. steget Som ein ser av tabellen ligg snittresultata under både fylkes- og landssnittet. Med bakgrunn i resultata for vart det sett i gong eit arbeid for å sjå på korleis ein kan endre dette. Dette arbeidet gjeld alle skulane og alderstega Her er fleire ulike tiltak som spenner frå gjennomføring av sjølve testen til endring av timefordelinga sett i verk. Målsetjinga for 2010 var at ein skulle vere på snittet for fylket ved denne målinga. Ein ser at ein har teke skritt i rett retning, men det står framleis att arbeid å gjere før ein har nådd målsetjinga. Spesielt er det representasjonen på meistringsnivå 3 som er for låg. 8. steget For 8. steget ligg Vik like under snittverdien for landet og 0,2 under snittverdien til fylket. Dette gjev same bilete som for førre året. Side 28 av 37 - Tilstandsrapport

29 Trend ein kan tolke ut frå resultata Sett over tid ser ein at engelsk er eit fag våre elevar scorar dårleg på, spesielt i 5.klasse. Lesing fylgjer snittverdiar for fylket / landet, medan matematikk har gode resultat på 8. steget. Målet vårt er å få resultata i engelsk og lesing til å nærma seg resultata som ein oppnår i matematikk for 8. steget. I skuleåret har ein sett fokus på begynnaropplæringa i lesing og skriving. Metoden som har vorte nytta har gitt gode resultat for 1. og 2. klasse. Med eit fokus på dette arbeidet også dei neste åra forventar ein eit positivt utslag på bl.a. lesedugleik. For engelskfaget har det vorte sett inn fleire tiltak. Bl.a. er ein ekstra veketime i engelsk lagt ned på barnesteget. Det er å venta at ein over tid vil sjå resultat av summen av tiltaka. Side 29 av 37 - Tilstandsrapport

30 Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskulen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Våre avgangselevar skal ha standpunkt- og eksamenskarakterar som viser elevane sin reelle kompetanse i faga. Vurdering og fastsetjing av karakterar skal skje ut frå så objektive kriteriar som råd er. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga for våre elevar er å oppnå eit I fylgje resultata oppnår ein denne målsetjinga. resultat der snittverdiane skal vera betre enn snittresultat for fylket. Lokale mål Same målsetjing som førre året. Side 30 av 37 - Tilstandsrapport

31 Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Offentleg Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 31 av 37 - Tilstandsrapport

32 Grunnskulepoeng Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og multiplisert med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle trinn Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 32 av 37 - Tilstandsrapport

33 5.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skuleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskule til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskulen. Lokale mål Vurdering av lokale mål Gjennom grunnskulen skal ein legge grunnlaget Målsetjinga ser ut til å vera nådd. for vidare skulegong for våre ungdomar. Ein skal gi ei fagleg ballast, motivasjon og råd for vidare utdanningsløp. Gjennom dette er det naturleg at målsetjinga vert: Ungdomen vår vel rett utdanningsval o Ut frå interesser o Ut frå evner o Ut frå framtidige jobb-utsikter og karriereplanar Null fråfall på vgs. Lokale mål Same målsetjing som førre år. Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Begge kjønn Periode 2009 Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Vik kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt 100,0 98,2 96,8 Side 33 av 37 - Tilstandsrapport

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2013 2014 Krav om årleg rapportering Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Torsdag 22. august, 2013 Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur . Rapport om Balestrandskulen 2015 Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur Tilstandsrapport for grunnskolen i Balestrand Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL Rådmannen sitt framlegg til vedtak april Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Godkjent av kommunestyret i sak Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 data under publiseringsgrense. Torsdag 12. juni, 2014 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 06.03.2012 Møtetid: Kl. 11:30 14:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 009/12-011/12 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2014 2015 Den årlege utviklingsmeldinga (tilstandsrapporten) inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 7. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Tysdag 13. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Torsdag 26. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 16.06.2015 Tid:

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 INNLEIING Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Side 1 Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 19.02.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015 Tilstandsrapport Grunnskulen i Meland 2014-2015 Side 1 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2014-15, 03.09.2015 1. Innleiing Den årlege tilstandsrapporten er ein del av Meland kommune

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Onsdag 17. august, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot 23.11.2015 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar PS 15/2 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16 Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER 2016 E-phorte: 16/1025-4 Vedteke: 15.11.16, K-sak 95/16 Innhald 1.0 Innleiing s. 3 1.1 Skolane i Aukra 2015-2016 s. 4 1.2 Statleg tilsyn

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fræna kommune - Nasjonale prøver 2011

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fræna kommune - Nasjonale prøver 2011 Fræna kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/2789-4 Sakshandsamar: Solgunn O. Hoem Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Driftsutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk...

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk... Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster kommune 2010 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområde og indikatorar...3 2.1. Elevar og undervisningspersonale...3 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk...3 2.1.2.

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Juli 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer