Tilstandsrapport for:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for:"

Transkript

1 Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret

2 Innhald 1. Innleiing Samandrag Barnehage Barn og tilsette Talet på barn og tal årsverk i barnehagane Hovudemne i årsplanane Overgang barnehage - skule Kulturskule Aktivitet og tilsette Talet på elevar og tilsette Hovudmålsetjing for kulturskulen Skule Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Timar brukt i grunnskulen Læringsmiljø Trivsel Mobbing på skulen Fagleg rettleiing Meistring Fagleg utfordring Resultat Nasjonale prøvar lesing Nasjonale prøvar rekning Nasjonale prøvar engelsk Trend ein kan tolke ut frå resultata Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskulepoeng Side 2 av 37 - Tilstandsrapport

3 5.4. Gjennomføring Overgang frå grunnskule til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Vedlegg: Om tilstandsrapport i grunnskulen Side 3 av 37 - Tilstandsrapport

4 1. Innleiing Denne tilstandsrapporten byggjer på tilstandsrapporten for grunnskulen i Ein har nytta seg av mal / verktøy frå skoleporten for å vise ulike statistiske verdiar. I tillegg til grunnskulen har ein i denne rapporten også teke med seg nokre hovudpunkt knytta til barnehage og kulturskule. Rapporten fylgjer ikkje kalenderåret, men driftsåret for barnehage, kulturskule og grunnskule. Sidan det er kun grunnskule som er lovpålagd å lage tilstandsrapport frå er det naturleg at det er frå dette området ein har mest detaljar og målingar / vurderingar. Side 4 av 37 - Tilstandsrapport

5 2. Samandrag I 2010 har ein hatt fylgjande einingar innan barnehage og grunnskule: Vik barnehage Valsvik oppvekstsenter (barnehage klasse) Flatbygdi skule ( klasse) Vangsnes oppvekstsenter (barnehage klasse) Feios oppvekstsenter (barnehage klasse) Fresvik oppvekstsenter (barnehage klasse) Aktiviteten for 2010 har vore ei vidareføring av aktivitet frå 2009 og politisk vedtekne endringar (felles ungdomssteg for Fresvik og Feios). I grunnskulen har ein jobba spesielt med vurdering, trivsel og begynnaropplæring i lesing og skriving. Alle einingar med 1. og 2. klasse har brukt metoden Skrive seg Til Lesing (STL). Det vert jobba mot å spreie kunnskap om metoden nedover i barnehage og oppover i grunnskulen. Ein har oppretta eit nettverk for lærarane som jobbar med STL eit tiltak som fremjar samarbeid mellom einingane. Frå hausten 2010 vart ungdomssteg for Fresvik og Feios samla og lokalisert til Feios oppvekstsenter. Haustsemesteret har fungert godt. Elevane har funne seg til rette i ei større elevgruppe. I 2010 starta ein arbeidet med å få fag- og timebyteplan så lik som råd er for alle lokasjonar. Ein arbeidar også med å få læreplanane til å verte samstemde der ein kan. Hausten 2010 tok tre tilsette til på leiarutdanning innan barnehage. For barnehagen har ein gjennom året sett nokre tendensar i forhold til søknad om barnehageplass: a) Fleire barn søker 100% b) Barna vert søkt inn i yngre alder enn før Kulturskulen har drive sin aktivitet i alle bygdelaga. Aktiviteten har femna frå individuell undervisning til gruppe, song og samspel. I 2010 har kulturskulen samarbeida tettare med grunnskulen. Hausten 2010 var heile kommunestyret ute på einingane på vitjing / tilsyn. Politikarane hadde på førehand godkjend tema / emner som skulle omhandlast spesielt under tilsynet. Erfaringane vart så delte i kommunestyremøtet i november. Tilbakemeldingane frå tilsette i barnehage / skule har utelukkande vore positive til denne form for tilsyn. Side 5 av 37 - Tilstandsrapport

6 3. Barnehage 3.1. Barn og tilsette Talet på barn og tal årsverk i barnehagane Talet på barn Tabellen under viser tal barn som går i barnehage i Vik kommune pr Barnetalet i barnehagen har auka frå oppstart av barnehageåret og fram til årsskiftet. Ved utgangen av 2010 har Vangsnes barnehage og Vik barnehage fulle avdelingar. Ved eit par høve har barn fått tilbod om mellombels plass i barnehagen ved Feios oppvekstsenter. Barnehage Tal avd. Barn < 3 år Barn > 3 år 50 % 100 % 50 % 100 % Valsvik oppvekstsenter Vik barnehage Vangsnes oppvekstsenter Feios oppvekstsenter Fresvik oppvekstsenter 1 3 Sum årsverk for tilsette i barnehagane Tala viser totalsummen for årsverk i barnehagen. Barnehage Tal førskulelærar Tal fagarb. Tal assistent Valsvik oppvekstsenter 100 % 60 % 40 % Vik barnehage 800 % 340 % 860 % Vangsnes oppvekstsenter 100 % 200 % 50 % Feios oppvekstsenter 100 % 110 % Fresvik oppvekstsenter 60 % 20 % Side 6 av 37 - Tilstandsrapport

7 Lokale mål: Alle avdelingsleiarar skal ha førskulelærarutdanning. Kommunen skal fylgje bemanningsnormene og i den grad ein utvidar avdelingane til fire vaksne, legg ein opp til å fylgje kvalitetsmeldinga person nummer 4 er pedagog (førskulelærar). Ved rekruttering til assistentstillingar skal fagutdanna i barne- og ungdomsarbeid prioriterast. Vurdering: Førskulelærarar er tilsette i alle stillingar i barnehagen som krev pedagogisk utdanning. To assistentar vil i barnehageåret fullføre utdanning / praksis som vil kvalifisere dei som fagarbeidarar innan barne- og ungdomsarbeid Hovudemne i årsplanane Alle barnehagar jobbar med kommunikasjon og språk. I tillegg har ein hatt noko ulike tema i sine årsplanar. Desse tema har vore: Barnehage Valsvik oppvekstsenter Born sin medverknad Musikk Kunnskapsløfte i oppvekstsenter Vik barnehage Uteliv Aktive barn Vangsnes oppvekstsenter Uteliv / nærmiljø Uteliv / fysisk aktivitet Feios oppvekstsenter Språk Språk Fresvik oppvekstsenter IKT Kommunikasjon, språk og tekst Tal, rom og form Tal, rom og form Overgang barnehage - skule Ved fire av einingane er barnehage og skule samlokaliserte. Dette gjev rom for naturlege samhandlingspunkt. Her er det vanleg å gjennomføra felles samlings- / kultur- / sangstunder m.m. Det vert naturleg med fellesaktivitetar inn mot høgtider som jul og påske. Vik barnehage og Flatbygdi skule, som ikkje er samlokaliserte, står over for meir planlegging for å få samarbeidspunkta på plass. Med fokus på overgangen har ein etablert samarbeid som medfører mellom anna vitjing og hospitering for store og små. Ein vil i tida framover jobbe med aktivitetar som skal gjelde for alle 5-åringar i kommunen. Side 7 av 37 - Tilstandsrapport

8 4. Kulturskule 4.1. Aktivitet og tilsette Talet på elevar og tilsette Talet på elevar Tabellen under viser tal elevar som nyttar seg av tilbodet i kulturskulen i Vik kommune pr Aktivitet < gr.skulealder Gr.skulealder > gr.skulealder Total Musikkund Teater Dans Andre kunst og kulturuttrykk Sum årsverk for tilsette kulturskulen I kulturskulen er det totalt 493% stilling. Ca 3/5 av dette er deltidsstillingar. Lokale mål: I løpet av ein treårsperiode skal ein utvikle det frivillige musikklivet i bygdelaga slik at ein får auka rekruttering. Som fylgje av dette har ein som målsetjing å ha tre aktive skulekorps i tillegg til Vik musikklag. For året vil ein arbeide for å få på plass korpsopplæring / aspirantaktivitet i skuletida Hovudmålsetjing for kulturskulen I stortingsmelding 38 og 39 ( ) vert det lagt til grunn at dei kommunale kulturskulane skal jobbe fram mot målet å bli eit musikk- og kunstfagleg ressurssenter i kommunen. Med dette for auga må ein jobbe med kunst og kultur i vidt perspektiv. Dette gjer at ein har eit variert og breitt tilbod i type aktivitetar. Ein har framleis ein veg å gå når det gjeld andre uttrykksformer enn song, musikk, drama og dans. Det er ynskjeleg å få til eit breiare samarbeid med idrettslaga i kommunen enn det ein har i dag. Det er viktig at aktiviteten til kulturskulen / kulturlivet i kommunen kjem til uttrykk oftare enn berre på 17. mai, sjølv om det er denne dagen ein vil sakne det mest dersom ein ikkje har pleia kultur- / musikklivet godt nok. Side 8 av 37 - Tilstandsrapport

9 5. Skule 5.1. Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Tabellen under viser tal elevar, som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskuleopplæring, ved grunnskulen i Vik kommune pr. 1. oktober det aktuelle skuleåret. Sum årsverk for undervisningspersonale Tala viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. Lokale mål Vurdering av lokale mål Alle tilsette i lærarstillingar i grunnskulen i Vik Ved oppstart av skuleåret var det skal ha godkjend lærarutdanning. Alle tilsette tilsett ca 200% undervisningsstilling utan som assistentar og i SFO skal ha fagutdanning godkjend allmennlærarutdanning i i kommunen. som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande. Lokale mål 2011: Ein har same målsetjing for 2011 som ein hadde førre skuleår. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale Side 9 av 37 - Tilstandsrapport

10 Lærartettleik Lærartettleik steget og steget Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Vurdering: Grunnskulen i Vik er fem skular. Fire av desse har elvar på 7. steg og to har elevar på 10. steg. Samanstillinga over viser ein snitteverdi for skulane samla. Det er viktig å legge merke til at undervisningstimar til spesialundervisning / enkeltvedtak også inngår i framstillinga. Vik kommune har både fulldelt skule (kvart årssteg for seg) og fådelte skular (fleire årsteg samla i same gruppe / klasse). Dette gjer at ein har noko ulike pedagogiske utfordringar for å tilfredstille lover, reglar og forventningar. Dette gjer at ein ikkje berre kan skjele til tal elevar pr. lærar, men også må sjå på aldersamansetjing og andre utfordringar i klassemiljøet. Side 10 av 37 - Tilstandsrapport

11 Timar brukt i grunnskulen Årstimar til undervisning Årstimar oppgitt i tabellen under viser fordelinga av timebruken dei siste tre skuleåra ( , og ). Talmaterialet er henta ut frå GSI-rapportering. Her er ikkje med årstimar for undervisningspersonale ut over undervisningstimar. Her er heller ikkje med timar til assistent Steg Steg Sum Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Ordinære und.timar Spes.ped enkeltvedtak Særskild norskoppl enkeltvedtak SUM årstimar und Som det går fram av tabellen har det dei tre siste åra vore ein nedgang i ordinære undervisningstimar. Samstundes har talet på timar til enkeltvedtak auka. Det samla resultatet vert ein auke i timar brukt til undervisning. Når ein går gjennom tal enkeltvedtak vil ein finne same tendensen auke i tal enkeltvedtak. Med bakgrunn i auken ein ser år for år er spesialundervisning / enkeltvedtak ei sak som vert arbeida med. Temaet er ikkje eit seærskilt fenomen for Vik kommune. Området vert arbeida med på fylgjande måte: Oversikt og diskusjon ned på individnivå i vår kommune (skule, PPT og oppvekstsjef) o Organiseringsform av opplæringa o Individ eller gruppe o Tilpassa opplæring spesialundervisning Mal for tilråding, enkelvedtak og plan for undervisning Diskusjonar på regionnivå om prinsipp og malar for tilråding / enkeltvedtak Kontinuerleg diskusjon og tilpassing av eventuelle tiltak på kommunalt nivå All erfaring tilseier at til tidlegare ein set inn tiltak til betre resultat oppnår ein for eleven og for økonomien. Ein vil arbeide saman med barnehagane for å få på plass ei tidleg kartlegging der ein ser at det kan bli trong for hjelpetiltak. Side 11 av 37 - Tilstandsrapport

12 5.2. Læringsmiljø Om læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar har pålegg om å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og Vg1. Eit utval av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i Skuleporten. Resultata frå Elevundersøkinga er viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: trivsel mobbing på skulen fagleg rettleiing meistring fagleg utfordring Trivsel Indeksen viser elevane sin generelle trivsel på skulen, i samspelet med medelevar og lærarar. Grunnlaget for all læring er tryggleik og trivsel. Ei målsetjing for skulen er å gje tryggleiken og trivselen som skal til for at elevane skal oppleva meistring og fagleg utvikling. Elevundersøkingane skal nyttast aktivt som grunnlag for vidare arbeid innan området. Lokale mål Vurdering av lokale mål Resultatet ved neste undersøking skal vera betre Målsetjinga er nådd for 7.klasse, medan tala for enn resultatet dette året. 10.klasse syner utslag feil veg. Bakgrunn for desse resultat vert jobba vidare med. Lokale mål: Resultata for neste undersøking skal vera betre enn resultata for Side 12 av 37 - Tilstandsrapport

13 Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Skala: 1-5. Høg verdi betyr positivt resultat. Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Side 13 av 37 - Tilstandsrapport

14 Mobbing på skulen Indikatoren viser den delen av elevane som fortel at dei har blitt mobba dei siste månadene. Skulane har ein fastlagd plan for arbeidet mot mobbing og korleis eventuelle saker skal handterast. Det er null-toleranse mot mobbing i grunnskulen i Vik kommune. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga for er eit resultat som er I talverdiar er målet nådd. Med ein null-visjon like godt eller betre enn for skuleåret må arbeidet fortsatt ha høg prioritet og merksemd. Lokale mål: Resultata for neste måling skal vera like gode eller betre enn resultata for Skala: 1-5. Låg verdi betyr liten forekomst av mobbing. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 14 av 37 - Tilstandsrapport

15 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skuleporten Vurdering: Sjølv med gode resultat er det framleis mykje arbeid å gjera innan feltet. Innsats på systematisk førebygging gir resultat. Oppvekstmiljøet til barn og unge i dag byr på heilt andre mulegheiter og utfordringar enn for kun få år sidan. Mange ulike miljø / arenaer / kjelder / verkemiddel vert trekt inn i skulekvardagen. Uavhengig av kvar problem / saker av dette slag oppstår så må / skal skulen ta tak i desse når skulen vert klar over dette. Side 15 av 37 - Tilstandsrapport

16 Fagleg rettleiing Indeksen viser i kva grad elevane føler at dei får god rettleiing. Denne indeksen inkluderer i kor stor grad dei får vite korleis dei kan forbetre seg, og kva for krav det faglege arbeidet set. Grunnskulen i Vik har siste året jobba med vurdering. Dette arbeidet kjem også neste år til å verte sentralt. Som del av vurderingsarbeidet ligg undervegs-vurdering, noko som kan nyttast som ein sentral del i den faglege rettleiinga. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga er å oppnå like gode resultat for Målsetjinga om forholdet til snittverdiane på skuleåret , i forhold til snittresultat fylkes- og nasjonalt plan er oppfylt for 7. klasse. for fylke og nasjonalt, som for skuleåret For 10. klasse er det ei negativ utvikling, slik at ein på denne målinga ligg under både fylkes- og nasjonalt plan. Lokale mål: Same målsetjinga som førre år. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på trinn Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 16 av 37 - Tilstandsrapport

17 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen. Dette måleparameteret har ikkje vore nytta i tidlegare målingar. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Side 17 av 37 - Tilstandsrapport

18 Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 18 av 37 - Tilstandsrapport

19 Fagleg utfordring Indeksen viser elevane si oppleving av faglege utfordringar i skulearbeidet. Dette måleparameteret har ikkje vore nytta i tidlegare målingar. Skala: 1-5. Høg verdi betyr posistivt resultat. Vik kommune skuleeigar Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskule Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 19 av 37 - Tilstandsrapport

20 Vurdering Fagleg rettleiing, meistring og fagleg utfordring kan sjåast i samanheng. Det at eleven får ei rettleiing som gjev grunnlag for kjensle av meistring er viktig. Samstundes må desse to parametera spore til undring og trong for vidare arbeid. Å skape grobotn for undring og ynskje om å finne ut, er med på å utvikle læringsmiljøet. Ut frå dette kan ein sjå faglege utfordringar å strekke seg etter. For 7. klasse ser det ut som det er balanse mellom desse tre parametera. For 10.klasse derimot ser det ut som at dei kjenner meistring, men manglar ein del på dei faglege utfordringane. Side 20 av 37 - Tilstandsrapport

21 5.3. Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskulen skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. Gjennom dei nasjonale prøvane vert elevane på 5.- og 8. steget testa / målt i ferdigheiter innan lesing, engelsk og rekning. Resultata av dei nasjonale prøvane vil gje ein viss peikepinn korleis våre elevar ligg an. Resultata kan ikkje takast til inntekt for ein absolutt vitenskap / sanning. Ein har ei så pass lita gruppe elevar at ein vil få naturlege svingningar frå år til år. Den største verdien for oss ligg i at skulane / lærarane hentar ut resultata for gruppe og einskildelevar, for så å arbeide systematisk vidare ut frå desse resultata. For å redusere tilfeldige utslag vart det i gjort ein ekstra innsats på førebuing til prøvane. Ein ser også at det å trene på å halde konsentrasjonen over lengre tid er naudsynt for nokre elevar. Dette medfører at ein må legge inn arbeidsøkter som krev konsentrasjon over noko tid i klassestega før 5. klasse. Lokale mål Vurdering av lokale mål Snittverdiane for våre elevar skal vera betre enn For lesing og rekning for 8.klasse tilfredstiller beste snittverdi av fylket eller nasjonalt. ein målsetjing. På dei andre punkta er det fortsatt litt att før målsetjinga er nådd. Lokale mål Same målsetjing som førre året med tillegget: innan tre år. Side 21 av 37 - Tilstandsrapport

22 Snittresultata for dei fire siste åra er: 5. Steget Engelsk Vik 1,9 1,8 1,5 1,8 Sogn og Fj ,0 nasjonalt ,0 Lesing Vik 2,1 1,7 1,6 1,9 Sogn og Fj ,9 2,0 nasjonalt ,0 Rekning Vik 2 1,7 2 1,8 Sogn og Fj ,1 nasjonalt ,0 8. Steget Engelsk Vik 2,9 3 2,9 2,9 Sogn og Fj. 3,1 3,1 3,1 3,1 nasjonalt Lesing Vik 3,6 3,1 3,2 3,3 Sogn og Fj. 3,3 3,2 3,2 3,1 nasjonalt 3,1 3,1 3,1 3,1 Rekning Vik 3,1 3,3 3,7 3,3 Sogn og Fj. 3,2 3,3 3,3 3,3 nasjonalt 3,1 3,1 3,1 3,1 Side 22 av 37 - Tilstandsrapport

23 Testresultata for 5. klasse er delt inn i tre meistringsnivå. Med ein så grovmaska inndeling kan ein med ein liten elevmasse få store utslag. For 8. klasse er resultata delte inn i fem meistringsnivå. Dei einskilde resultata vert kommentert på dei neste sidene Nasjonale prøvar lesing Nasjonale prøvar i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå. Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 23 av 37 - Tilstandsrapport

24 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Vurdering: 5. steget Ut frå tabellen ser ein at snittresultata ligg under både fylkes- og landssnittet. Å setje fokus på lesing i alle fag, ikkje berre i norsk, er viktig. For å auke leselyst og ferdigheit vert det gjennomført leseprosjekt m.m. Ein har dette skuleåret starta med metoden STL (sjå oppsummeringa) i begynnaropplæringa for lesing og skriving. Dette har gitt svært positive utslag for 1. og 2. klasse. Målsetjinga er at ein på nasjonale prøvar lesing om fire år ikkje har elevar på meistringsnivå steget For 8. steget ligg Vik kommune over snittverdien for fylket og landet. Her jobbar ein for å redusere prosenten på meistringsnivå 1 og 2, samstundes som ein skal få større prosentdel i meistringsnivå 4 og 5. Side 24 av 37 - Tilstandsrapport

25 Nasjonale prøvar rekning Nasjonale prøvar i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvane i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane brukar rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 25 av 37 - Tilstandsrapport

26 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering: 5. steget Snittresultata for Vik kommune ligg under snitta for fylket og landet. Prosentvis mengde i meistringsnivå 1 er for høgt. Målsetjinga på kort sikt er å halvere prosenttalet på meistringsnivå 1 og å auke prosentvis del på meistringsnivå 3 med 50% i høve tala for steget Snittresultatet ligg likt med fylket og over landet sine snitt. Ingen elevar ligg i meistringsnivå 1, men ei stor gruppe ligg i meistringsnivå 2. Målsetjinga er å redusere denne prosentdelen samstundes om ein aukar representasjonen i dei to øvste meistringsnivåa. Side 26 av 37 - Tilstandsrapport

27 Nasjonale prøvar engelsk Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Elevane sine resultat på nasjonale prøvar vert presentert ved ein skala inndelt i meistringsnivå. For 5. klasse er det tre meistringsnivå, for 8. klasse er det fem meistringsnivå. Under syner ein prosentvis fordeling innan dei ulike meistringsnivåa. Vik kommune skuleeigar Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskule Side 27 av 37 - Tilstandsrapport

28 Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering: 5. steget Som ein ser av tabellen ligg snittresultata under både fylkes- og landssnittet. Med bakgrunn i resultata for vart det sett i gong eit arbeid for å sjå på korleis ein kan endre dette. Dette arbeidet gjeld alle skulane og alderstega Her er fleire ulike tiltak som spenner frå gjennomføring av sjølve testen til endring av timefordelinga sett i verk. Målsetjinga for 2010 var at ein skulle vere på snittet for fylket ved denne målinga. Ein ser at ein har teke skritt i rett retning, men det står framleis att arbeid å gjere før ein har nådd målsetjinga. Spesielt er det representasjonen på meistringsnivå 3 som er for låg. 8. steget For 8. steget ligg Vik like under snittverdien for landet og 0,2 under snittverdien til fylket. Dette gjev same bilete som for førre året. Side 28 av 37 - Tilstandsrapport

29 Trend ein kan tolke ut frå resultata Sett over tid ser ein at engelsk er eit fag våre elevar scorar dårleg på, spesielt i 5.klasse. Lesing fylgjer snittverdiar for fylket / landet, medan matematikk har gode resultat på 8. steget. Målet vårt er å få resultata i engelsk og lesing til å nærma seg resultata som ein oppnår i matematikk for 8. steget. I skuleåret har ein sett fokus på begynnaropplæringa i lesing og skriving. Metoden som har vorte nytta har gitt gode resultat for 1. og 2. klasse. Med eit fokus på dette arbeidet også dei neste åra forventar ein eit positivt utslag på bl.a. lesedugleik. For engelskfaget har det vorte sett inn fleire tiltak. Bl.a. er ein ekstra veketime i engelsk lagt ned på barnesteget. Det er å venta at ein over tid vil sjå resultat av summen av tiltaka. Side 29 av 37 - Tilstandsrapport

30 Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskulen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Våre avgangselevar skal ha standpunkt- og eksamenskarakterar som viser elevane sin reelle kompetanse i faga. Vurdering og fastsetjing av karakterar skal skje ut frå så objektive kriteriar som råd er. Lokale mål Vurdering av lokale mål Målsetjinga for våre elevar er å oppnå eit I fylgje resultata oppnår ein denne målsetjinga. resultat der snittverdiane skal vera betre enn snittresultat for fylket. Lokale mål Same målsetjing som førre året. Side 30 av 37 - Tilstandsrapport

31 Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Offentleg Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 31 av 37 - Tilstandsrapport

32 Grunnskulepoeng Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og multiplisert med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle trinn Begge kjønn Grunnskule Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 32 av 37 - Tilstandsrapport

33 5.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skuleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskule til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskulen. Lokale mål Vurdering av lokale mål Gjennom grunnskulen skal ein legge grunnlaget Målsetjinga ser ut til å vera nådd. for vidare skulegong for våre ungdomar. Ein skal gi ei fagleg ballast, motivasjon og råd for vidare utdanningsløp. Gjennom dette er det naturleg at målsetjinga vert: Ungdomen vår vel rett utdanningsval o Ut frå interesser o Ut frå evner o Ut frå framtidige jobb-utsikter og karriereplanar Null fråfall på vgs. Lokale mål Same målsetjing som førre år. Vik kommune skuleeigar Sammenlikna geografisk Begge kjønn Periode 2009 Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Vik kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt 100,0 98,2 96,8 Side 33 av 37 - Tilstandsrapport