Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag"

Transkript

1 Nyheter og andre aktuelle titler Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag

2 Ønsker du mer informasjon? Les mer om disse og andre utgivelser på

3 forlag.no 2570 Andy Lock & Tom Strong Sosial konstruksjonisme Sosial Andy Lock & Tom Strong konstruksjonisme Teorier og tradisjoner Andy Lock og Tom Strong (red.) SOSIAL KONSTRUKSJONISME - TEORIER OG TRADISJONER En unik innføringsbok i sosial konstruksjonisme den eneste i sitt slag på norsk! Boken gir en grundig oversikt over teorier og tradisjoner innenfor feltet sosial konstruksjonisme: Husserls fenomenologi, Gadamers hermeneutikk, Bakthins dialogisme, Vygotskys psykologi, Meads sosialpsykologi, Wittgensteins språkfilosofi, Batesons kommunikasjonsteori, Foucaults diskursanalyse m.m. GENERELL PEDAGOGIKK Dette er et uvurderlig oppslagsverk for lærere og studenter i grunnutdanning og på høyere nivå innenfor pedagogikk, psykologi, sosiologi, språkfag, filosofi og litteraturvitenskap. (Oversatt av Petter Røen) Kr 560, ISBN Kommer i mai 2014 s licil pta sti lam a ut et, ue sit agdus. lum dicidi dit E. Hjälmhult, T. Giske & M. Satinovic (red.) Innføring i grounded theory Esther Hjälmhult, Tove Giske & Milka Satinovic (red.) Innføring i grounded theory Ester Hjälmhult, Tove Giske og Milka Satinovich (red.) INNFØRING I GROUNDED THEORY Behovet for en innføring og veiledning i grounded theory som forskningsmetode er stort. Et av målene med boken har vært å utvikle et fagspråk og en forståelse av metoden på norsk. Boken er relevant for mange fag; som sykepleie, medisin, samfunnsvitenskap, pedagogikk, journalistikk og teoretisk filosofi. Den henvender seg til bachelor-, masterog PhD-studenter samt forskere. kaforlag.no «Boken vil fylle et hull innenfor faglitteraturen på flere fagområder, og spesielt innen tverrfaglige forskningsområder. Forfatterne viser hvordan empiriske data kan benyttes for å få fram ny teoretisk innsikt.» Professor Jarle Sjøvoll, UIN Kr 290, ISBN Kommer i april 2014

4 GENERELL PEDAGOGIKK arn r ansker, ter på g ver har barn Hermundur Sigmundsson (red.) Læringsvansker Hermundur Sigmundsson (red.) Læringsvansker Hermundur Sigmundsson (red.) LÆRINGSVANSKER Vi får stadig mer innsikt i hjernens utvikling hos barn og unge, og i hvordan samspillet med miljøet virker inn på barn og unges utvikling. Disse innsiktene får konsekvenser for utformingen av pedagogikken. Denne boken tar for seg generell ferdighetsutvikling, læringsvansker hos barn og unge med atferdsvansker, ikaforlag.no språkutviklingsproblemer og utvikling av leseferdigheter Boken er særlig relevant for barnehagelærere, allmennlærere, kroppsøvingslærere, PP-tjeneste og barnevernspedagoger, og for studenter som tar slik utdanning. Kr 320, ISBN Kommer i mars 2014 Ragnheidur Karlsdottir og Ingunn Hybertsen Lysø (red.) LÆRING - UTVIKLING - LÆRINGSMILJØ EN INNFØRING I PEDAGOGISK PSYKOLOGI Målet med denne boken er å gjøre teorier mer forståelige gjennom praktiske eksempler. Bokens første del gir en innføring i sosial og emosjonell utvikling, moralsk utvikling, språkutvikling og motorisk utvikling. Bokens andre del tar for seg læring fra ulike perspektiver: behaviorisme, informasjonsprosesseringsteori, sosial kognitiv teori, kognitiv teori, sosiokulturell teori og aktivitetsteori. Tredje del av boken fokuserer på læringsmiljøets betydning. Aktuell pensumbok for studier i pedagogikk, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, spesialpedagogikk og psykologi. Den vil også være verdifull for lærere i barnehage og skole. Kr 460, ISBN

5 Andrew Kristiansen Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet Andrew Kristiansen ROM FOR ANERKJENNELSE I UTDANNINGSSYSTEMET Skolen stiller bestemte krav og gir noen stemmer forrang fremfor andre, slik at enkelte elever ikke opplever å bli sett eller hørt. Forfatteren utdyper hvorfor anerkjennelse er så viktig for elevens selvutvikling, opplevelse av rettferdighet og utvikling av identitet. Han utfordrer rådende oppfatninger av anerkjennelse og bringer blant annet inn sosiologer og filosofer som Basil Bernstein, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Charles Taylor og Axel Honneth. GENERELL PEDAGOGIKK Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere på alle nivåer. Kr 290, ISBN Kommer i mai 2014 Andrew Kristiansen UTDANNING OG SOSIAL UTJEVNING OM TILPASNING, SELEKSJON OG REPRODUKSJON I Norge har lik rett til utdanning lenge vært en politisk og pedagogisk målsetting på tvers av partier. Forskning avdekker imidlertid systematiske forskjeller i utdanningsutbytte. Utdanning reproduserer sosiale forskjeller. Kristiansen knytter diskusjonen om løsninger til ideologi og vitenskapsteori og presenterer sentrale teorier om rettferdighet, likhet og makt. Vil en bedre tilpassing av opplæringen bidra til sosial utjevning og et mer rettferdig utdanningssystem? Kr 298, ISBN

6 GENERELL PEDAGOGIKK Kommer i oktober 2014 Kari Søndenå (red.) KVALITET I VEILEDNING AV MASTER- OG PH.D.-STUDENTER Hva kjennetegner god veiledning under skriving av akademiske tekster på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå? Kvalitetsreformen og Kvalifikasjonsrammeverket har avdekket et stort behov for flere kvalifiserte veiledere innenfor høyere utdanning. Forfatterne belyser utfordringer og gir eksempler på framtidsrettet feedback på studenters og kandidaters tekstproduksjon. Boken retter seg mot vitenskapelig ansatte på alle nivå i høyere utdanning og mot studenter og lærere som er opptatt av økt kvalitet på veiledning. Kr 320, ISBN Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer (red.) SAMARBEIDETS KUNST I LEDELSE, VEILEDNING OG LÆRING Kommer i april 2014 Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill: familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, veiledningsgrupper, ledergrupper, lagspill etc. I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre, med spesielt fokus på relasjonell forståelse som betingelse for et godt samarbeid. Boken er aktuell for ledere, veiledere, lærere og studenter. Kr 290, ISBN

7 Alfred Oftedal Telhaug KUNSTEN Å FORMIDLE Alfred Oftedal Telhaug understreker i denne boken betydningen av god formidling. Formidling av kunnskap er en sentral del av skolenes og lærernes virksomhet, og i denne boken jakter han på de grunnleggende forutsetningene for god formidling. GENERELL PEDAGOGIKK Kr 220, ISBN Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken (red.) LÆREBOKA STUDIER I ULIKE LÆREBOKTEKSTER Læreboka har generelt fått lite oppmerksomhet i samfunnet, noe bidragsyterne i denne boka ønsker å gjøre noe med. Her analyseres skjønnlitterære tekster, multimodale tekster, kvaliteter i læremidler m.m. Kr 240, ISBN Epub Sissel Lie SLIPP ORDENE LØS! SKRIVEPROSESS OG FAGTEKSTER Hva setter i gang en skriveprosess, og hva holder den ved like? Hvordan kan skrivere og lesere sammen videreutvikle en tekst? I denne boken deler Sissel Lie sine kunnskaper og erfaringer fra mange års virksomhet som skjønnlitterær og faglig forfatter, som veileder og leder av skrivekurs, skriveseminarer og skrivegrupper. Kr 300, ISBN

8 GENERELL PEDAGOGIKK en som es for tisk g itt Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete Netteland (red.) Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete Netteland (red.) KVALITET I FLEKSIBEL HØGRE UTDANNING NORDISKE PERSPEKTIVER Hvordan kan man utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom bruk av IKT? Dette er tema for denne boken, som er den første i sitt slag som kobler IKT til kvalitetsdiskusjonene som preger høyere utdanning i Norden. ikaforlag.no Forfatterne drøfter hvorfor kvalitetsbegrepet er viktig, og hvordan man praktisk og teoretisk kan heve kvaliteten gjennom bruk av IKT, slik at utdanningen både blir mer helhetlig, fleksibel og tilgjengelig. Boken er skrevet for ledere, lærere og praktikere på alle nivå innen høyere utdanning og tilgrensende felt. Kr 345, ISBN om smålet: nesker, r grad åter, me: forsøker har l, er for d Deres etning er aaland Pedagogikk under livets tre Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) Pedagogikk under livets tre Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) PEDAGOGIKK UNDER LIVETS TRE Pedagogikkfaget i Norge er inne i en krise som kan minne om 1970-tallets positivismestrid. Sentralt i debatten står spørsmålet: Skal pedagogikk være et nyttefag i sosial forming av mennesker, der effektivitet og rapportering av målbare resultater i stor grad legger premissene for faget? Forfatterne i denne boken er opptatt av hva slags motstand som er ønskelig og mulig i dagens pedagogiske landskap. mikaforlag.no emansipasjon autoritet revolt kjærlighet mysterium Kr 310, ISBN

9 emikaforlag.no Kommer i 2014 James McGuirk og Jan Selmer Methi (red.) PRAKTISK KUNNSKAP OG PROFESJONSFORSKNING Denne boken handler om en ny måte å forholde seg til profesjonsforskning på. Forfatterne belyser sentrale spørsmål knyttet til kunnskapsutvikling i praksis: Hvordan kan man utforske praktikerens yrkeskunnskap, og gjennom forskningen utvikle den? Hvordan kan tradisjonelle fagdisipliner bidra når praksisutøveren møter ulike utfordringer i hverdagen? Forfatterne presenterer «Den praktiske kunnskapsmodell» hvor praktikerens egen erfaring står sentralt. GENERELL PEDAGOGIKK Boken er aktuell for praktikere og profesjonsforskere. Kr 365, ISBN vative tiltak ehage til er knyttet dament for ning er det e innovasjoner kole. runn fra Narvik. Boka midler p realiseringen anningen a er også e. gge er nd. Innovasjon i utdanningen Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen (red.) Innovasjon i utdanningen Fra barnehage til høyere utdanning Jan-Birger Johansen og Jarle Sjøvoll (red.) INNOVASJON I UTDANNINGEN I denne boken diskuterer forfatterne tiltak som kan være med på å fornye utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Utgangspunktet for innovasjonstiltakene er nyere perspektiv på danning og entreprenørskap. Innenfor høyere utdanning er det primært lærerutdanningen som er viet oppmerksomhet. Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen (red.) Kr 365, ISBN

10 GENERELL PEDAGOGIKK Astrid Grude Eikseth, Carl Fredrik Dons og Ninna Garm (red.) UTDANNING MELLOM STYRING OG DANNING ET NORDISK PANORAMA Utdanningsforskere tar her for seg spenninger mellom styring og danning i det nordiske utdanningslandskapet. Boken er aktuell for studenter, forskere, lærere, skoleledere og politikere. Den har særlig relevans for studier innen utdanningsledelse. GENERELL PEDAGOGIKK Kr 320, ISBN Torlaug Løkensgard Hoel, Brit Hanssen og Dag Husebø (red.) UTDANNINGSKVALITET OG UNDERVISNINGS- KVALITET UNDER PRESS? SPENNINGER I HØGERE UTDANNING Et utviklingstrekk innen høgere utdanning er en mer aktiv politisk styring, med vekt på omstilling, effektivitet og resultatmål. Men universitet og høgskoler er ikke vanlige bedrifter de skal utvikle og formidle kunnskap. Bokens temaer angår studenter, fagpersoner og administrativt ansatte ved universitet og høgskoler, og beslutningstakere på ulike nivå. Kr 350, ISBN Torill Moen og Ragnheiður Karlsdóttir (red.) SENTRALE ASPEKTER VED KVALITATIV FORSKNING Hensikten med denne boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer. Den tar for seg bl.a. forskerrollen, datainnsamling, analyse og fortolkning, etiske problemstillinger, teoriens rolle i kvalitativ forskning, deltakerperspektivet og narrativ tilnærming til kvalitativ forskning, samt veiledning i høyere utdanning. Kr 290, ISBN

11 Bøker tilpasset den nye barnehagelærerutdanningen Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.) UTVIKLINGSPSYKOLOGI I BARNEHAGEN EN PRAKSISNÆR OG FORSKNINGSBASERT FREMSTILLING I denne boken presenteres nyere barnehageforskning samt de mest anvendte psykologiske teoriene som inkluderer både miljøets og biologiens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling. I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspill med små barn er derfor fremhevet i denne boken. Boken retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning og andre profesjonsutdanninger og praksisfelt som har fokus på barn og familie. BARNEHAGELÆRERUTDANNING Kr 350, ISBN Kommer i mai 2014 Torben Hangaard Rasmussen (red.) PÅ SPOR ETTER LEK LEK UNDER MODERNE VILKÅR Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for barns utvikling og læring, er andre mer opptatt av lekens egenverdi. Nordiske forskere drøfter lekens rolle fra ulike faglige ståsteder og tradisjoner. Alle bidragene er forskningsbaserte og praksisnære. Boken er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og alle som er interessert i å studere lek under moderne vilkår. Kr 350, ISBN Kommer i april 2014

12 Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (red.) BARNEHAGEDIDAKTIKK EN DYNAMISK OG FLERFAGLIG TILNÆRMING En dynamisk og mangfoldig didaktisk tenkning kan bidra til engasjement, nysgjerrighet og lærelyst hos barnet. BARNEHAGELÆRERUTDANNING Boken har en flerfaglig tilnærming til barnehagedidaktisk tenkning, og løfter frem både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold. Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den er primært rettet mot forskere, studenter og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen. Kr 360, ISBN Kommer i juni 2014 Kari Kvistad, Kjersti Nissen, Ingar Pareliussen og Sølvi Hessen Schei BARNEHAGENS HVERDAGSLIV - REFLEKSJONER RUNDT LÆRING OG DANNING Kommer høsten 2014 Læring og danning er sentrale begrep i barnehagens formålsparagraf. Forfatterne drøfter hvordan læring og danning kan foregå i barnehagens hverdag, blant annet i «mellomrommet» mellom mer strukturerte aktiviteter. Boken kan inspirere til utviklingsarbeid, noe som også vektlegges i strategien «Kompetanse for framtidens barnehage fra 2014 til 2020». Den er aktuell for studenter i barnehagelærerutdanningen på ulike nivå, for ansatte i barnehagen, samt for fagpersoner ved universitet og høyskoler. Kr 290, ISBN

13 e demikaforlag.no Å bli lærer Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Å bli lærer Danning og profesjonsutvikling Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Å BLI LÆRER DANNING OG PROFESJONSUTVIKLING Hva er det som kreves av en lærer i dagens samfunn? Lærerutdanningen har som viktig oppgave å sikre studentene solid praksisopplæring, undervisningsfaglig grunnlag og fagdidaktisk kompetanse. Det betyr blant annet å utvikle etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle, fremme kritiske perspektiv på lærerprofesjonens samfunnsrolle og gjøre studentene til myndige og beslutningsdyktige lærere. Boken er skrevet med tanke på det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og er en god støtte til lærere og lærerstudenter på vei mot egen danning og profesjonsbevissthet. Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere. Kr 320, ISBN Kommer i mars 2014 i. aer p e rdag og elle møte dervisning, n, hvordan samarbeid, ikaforlag.no Carsten Bendixen of Henrik Fischer (red.) Betydning av psykologi og elevkunnskap i skolen Carsten Bendixen og Henrik Fischer (red.) Å lykkes som lærer Betydning av psykologi og elevkunnskap i skolen Carsten Bendixen og Henrik Fischer (red.) Å LYKKES SOM LÆRER BETYDNING AV PSYKOLOGI- OG ELEVKUNNSKAP Forfatterne formidler her psykologisk teori og kunnskap om lærerens ulike handlingsmuligheter. Boken omhandler lærerens relasjonelle møte med eleven, individuell tilrettelegging av undervisning, møte med elever med ulike læringsstiler, den flerkulturelle klassen, hvordan løse problematferd, tilrettelegging for gutter og jenter, skole hjem-samarbeid, konfliktløsning m.m. LÆRERUTDANNING Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere. (Oversatt av Petter Røen) Kr 390, ISBN

14 Gunnar Engvik, Tine Arntzen Hestbek, Torlaug Løkensgard Hoel og May Britt Postholm (red.) KLASSELEDELSE FOR ELEVENES LÆRING Hvis læreren skal kunne støtte elevenes læring, må lærerens klasseledelse fungere godt. Men hvordan oppnår læreren god klasseledelse? Erfarne forskere og lærerutdannere gir her en oversikt over de siste års forskning på klasseledelse. Klasseledelse knyttet til sentrale skolefag og til fagdidaktikk har fått rikelig med plass i boken. Læreres profesjonsutvikling blir også diskutert. Aktuell pensumbok for lærerstudenter, pedagogikkstudenter, studenter innen skoleledelse og i veilederutdanning. Boken vil også være nyttig for lærere, skoleledere og skoleeiere, lærerutdannere, forskere og forvaltning. Kr 390, ISBN LÆRERUTDANNING Kommer i mai 2014 Bente Bolme Moen (red.) ELEVMANGFOLDET I SKOLEN Boken omhandler lærerens arbeid i det flerkulturelle klasserommet. Den er teoretisk og ideologisk forankret i et humanistisk grunnsyn, der målet er dannelse gjennom individuell frigjøring og aktiv deltakelse i eget liv og i samfunnslivet. Skolefagene er sentrale i boken. De ulike kapitlene omhandler blant annet problemstillinger knyttet til språkutvikling, matematikk for flerkulturelle elever, det flerreligiøse klasserommet og betydning av praktisk-estetiske fag som ledd i inkluderingen av alle barn i skolen. Boken er primært rettet mot lærerutdannere, studenter og lærere. Kr 320, ISBN

15 Anne Berit Emstad SKOLEVURDERING HVORDAN GJØRE DET I PRAKSIS? Kommer i juni 2014 Hvordan følger skolene opp resultatene av en skolevurdering? Hvordan benyttes skolevurdering som verktøy for aksjonslæring og organisasjonslæring? Denne boken gir inngående kunnskap om hvordan skolevurdering kan gi grunnlag for forbedring og utvikling av et profesjonelt læringsfellesskap, og fremme økt refleksjon, læring og forbedring av skolen. Boken bygger på et større forskningsarbeid, og henvender seg til skoleeiere, skoleforskere og studenter innenfor skolerelaterte masterprogram. Kr 320, ISBN May Britt Postholm (red.) LÆRERES LÆRING OG LEDELSE AV PROFESJONSUTVIKLING For å ivareta elevers læring må også lærere fortsette sin læring. Hvordan skal man oppnå at lærerne utvikler sin kompetanse og profesjonalitet? LÆRERUTDANNING Denne boken handler om læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Ulike utfordringer knyttet til kunnskaps- og profesjonsutvikling drøftes. Boken henvender seg til lærere, skoleledere, studenter og forskere. Kr 320, ISBN

16 LÆRERUTDANNING Bokserie: NTNU skole- og utdanningsforskning Målet til bokserien Skole- og utdanningsforsking er å bidra til kunnskapsutvikling om skole, læring og utdanning. I serien gir vi ut både fagfelle-vurderte og ikkefagfellevurderte antologier, monografier og rene forskingsrapporter. Serien er etablert ved Program for lærerutdanning, NTNU. Rita Riksaasen og Inger Langseth (red.) ENDRING AV PRAKSIS I KLASSEROMMET EN ARTIKKELSAMLING OM UTVIKLINGSARBEID, SAMARBEID, ERFARING OG FORSKNING Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis, og de ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole. Pris 245, ISBN Kommer i mars 2014 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik J. Irgens, Lise V. Sandvik og Kjersti Wæge EN GAVEPAKKE TIL UNGDOMSTRINNET? EN UNDERSØKELSE AV PILOTEN FOR DEN NASJONALE SATSINGEN PÅ SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Pris 245, ISBN Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, May Britt Postholm og Kjersti Wæge Å BIDRA TIL SKOLEBASERT KOMPETANSEUT- VIKLING EN KARTLEGGING AV LÆRERUTDANNINGS- INSTITUSJONERS RESSURSER Pris 95, ISBN Trond Buland og Brita Bungum med bidrag fra Ida Holth Mathiesen og Thomas Dahl «SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN» EVALUERING AV PROSJEKTET «SATS PÅ SKULEN SNU SOGN» Pris 195, ISBN

17 norsk edere. studentene til å studentene kan studentene skal rerrollen amenterer r refleksjon og ik at de ser etter renaen, er og ikke minst ssor II ved essefelt er kvalitativ ler som asjonalt, er itt på Anne Høva Glenna og May Britt Postholm En helstøpt lærerutdanning En helstøpt lærerutdanning Fokus på klasseledelse med fundament i teori og praksis Anne Høva Glenna og May Britt Postholm EN HELSTØPT LÆRERUTDANNING FOKUS PÅ KLASSELEDELSE MED FUNDAMENT I TEORI OG PRAKSIS Denne boken setter søkelys på hvordan et utvalg studenter opplever at lærerutdanningen ivaretar deres utvikling til å bli gode klasseledere. skolen i serfaring r. De som ttleder for knyttet til anningsnivå. Forfatterne fokuserer på ulike utfordringer i utdanningen demikaforlag.no Anne Høva Glenna og May Britt Postholm knyttet til lærerrollen og klasseledelse, og viser hvor viktig det er at lærerutdanningene sørger for at klasseledelse er fundert i både teori og praksis. Kr 245, ISBN Mette Marthinsen og May Britt Postholm PERSONALUTVIKLING I EN LÆRENDE ORGANISASJON Denne boken retter oppmerksomheten mot personalutvikling og ledelse i dynamiske og lærende organisasjoner. Formålet er å formidle hvordan man kan skape økt åpenhet, rom for refleksjon og kultur for læring ved å fokusere på menneskelige ressurser i skolen. LÆRERUTDANNING Kr 195, ISBN

18 PRAKTISK-ESTETISKE FAG LÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING GENERELL PEDAGOGIKK Bokserie: Skriveopplæring og skriveforsking Gunhild Åm Vatn, Ingvild Folkvord og Jon Smidt (red.) SKRIVING I KUNNSKAPSSAMFUNNET Hva betyr «skriving» i et multimodalt og multimedialt samfunn som vårt? Hva slags kompetanser trenger vi for å kunne delta på samfunnets mange arenaer? Og hva slags krav må vi stille til skriveopplæring i det vi kaller «kunnskapssamfunnet»? Bidragsyterne i denne boka reflekterer over skrivingens vilkår i vår tid. Sammen gir de et bilde av hvordan skriving utvikles i ulike faser av livet og på ulike livsområder. kr 290, ISBN Jon Smidt, Ingvild Folkvord og Arne Johannes Aasen (red.) RAMMER FOR SKRIVING Hva trenger barn, unge og voksne hjelp med i ulike faser av sin skriveutvikling? Og hva slags hjelp trenger de? Denne boka handler om rammene for skriveutvikling i skole og samfunn. Teknologi og skolereformer utgjør noen av disse rammene. Hva innebærer den digitale utviklingen og Kunnskapsløftets krav? Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne antologien. Kr 350, ISBN Jon Smidt (red.) SKRIVING I ALLE FAG INNSYN OG UTSPILL Denne boka gir innsyn i hvordan læreplanens vekt på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag følges opp. I ti teser formulerer forfatterne hva vi bør satse på for å oppnå bedre skriveopplæring på tvers av fag. Grunnlaget for innsiktene er konkrete studier av skriving i barnehager og klasserom i Midt-Norge. Kr 390, ISBN

19 Bokserien Skriveopplæring og skriveforsking omhandlar skriving i utdanning, yrkesliv og kvardagsliv, sett frå ulike teoretiske ståstader. Målet er å bidra til ei utdjupa forståing av kva skriving er for noko, og korleis skrivekompetanse kan stimulerast. Serien har utspring i Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen (red.) PÅ SPORET AV GOD SKRIVEOPPLÆRING EI BOK FOR LÆRERE I ALLE FAG Denne boka formidler ny forskning og nye innsikter om skriveundervisning: om skrivingens formål, skrivestrategier, fagsjangrer og respons. Den gir konkrete innspill til skriveundervisning i ulike fag og på ulike nivå. Boka er derfor rettet mot lærerne og vil være en viktig kunnskapskilde for både studenter og praktiserende lærere i barnehage og skole. Kr 340, ISBN Jon Smidt, Elise Seip Tønnessen og Bente Aamotsbakken (red.) TEKST OG TEGN Denne boka formidler viktige innsikter fra en rekke nordiske forskningsprosjekt om lesing, skriving og multimodalitet på ulike trinn i skole og høyere utdanning og i samfunnet for øvrig. Samlet gir boka en dypere forståelse av hvilke grunnleggende ferdigheter barn og unge trenger i ulike fag, og den presenterer konkrete forslag til hvordan lærere og andre kan arbeide med lesing, skriving og multimodalitet. Kr 350, ISBN LÆRERUTDANNING Guri Melby og Synnøve Matre (red.) Å SKRIVE SEG INN I LÆRERYRKET Kunnskapsløftet forplikter lærere til å arbeide med skriving i alle fag. Hva innebærer det egentlig å være skrivelærer i alle fag? Og hvordan kan vi praktisk arbeide med skriving på tvers av fagene i lærerutdanninga for å utdanne gode skrivelærere? Målgruppen for boka er lærerstudenter, pedagogikkstudenter, lærere og lærerutdannere. Kr 290, ISBN

20 Marit Honerød Hoveid & Peter Gray (Eds.) INQUIRY IN SCIENCE EDUCATION AND SCIENCE TEACHER EDUCATION Science and mathematics education is essential for solving current social, economic and ecological challenges. It should therefore be accessible to all, rather than just providing graduates for the future workforce. Inquiry-based education is a challenging method of encouraging curiosity and openness for the unknown in science and other subjects. It is often recommended, but not always adopted in practice. In this anthology of articles from the EU-funded S-TEAM project (Science-Teacher Education Advanced Methods), we present some new ways of thinking about teaching and learning processes for inquiry-based science education. Kr 350, ISBN LÆRERUTDANNING May-Britt Waale og Marit Krogtoft (red.) KRAFTTAK FOR LESING I FAG Hva er årsaken når norske elever ikke leser godt nok? Bakgrunnen for denne boken er en stor nasjonal lesesatsing som ble iverksatt i Leseren får her innblikk i hvilke erfaringer man har med endringene som ble gjennomført i skolen. Boken er særlig aktuell for lærerstudenter, men vil være nyttig for alle som arbeider i skolen og som trenger nye innspill til hvordan man kan arbeide med lesing i fag. Kr 290, ISBN Se alle våre utgivelser på

21 Kåre Fuglseth (red.) RLE I KLEMME: EIN STUDIE AV DET ERFARTE RLE-FAGET Lærarane står i ei klemme mellom møtet med elevane på den eine sida og krava i læreplanen og uroa kring faget på den andre. KRL- og RLE-faget er omdiskutert både i og utanfor skulen. Kva kan ein seie om stoda for faget i dag i lys av læreplanen? Denne boka prøver å svare på det. Ho er skriven på bakgrunn av ei omfattande undersøking av RLE-faget i Trøndelag og Nord-Noreg i Vinklinga er fagdidaktisk og praksisnær, med sikte på å vere til nytte som bakgrunn for undervisninga i klasserommet. Kr 350, ISBN Kommer i mai 2014 Bente Afset, Kristin Hatlebrekke og Hildegunn Valen Kleive (red.) KUNNSKAP TIL HVA? OM RELIGION I SKOLEN Hvor nøytral skal en RLE-lærer være? Er toleranseidealet oppnåelig? Hvordan kan man drive dialog i RLE-faget? Hva trenger elvene å lære om religioner og livssyn? Er skolen blitt helt sekulær? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i denne boken. LÆRERUTDANNING Kr 275, ISBN

22 w.akademikaforlag.no stpedagogikk skal? Det musikkgrad formelt regkelte å bestemme g. Boken handler ang til å kvalifisere danning i skole og enter i musikk og achelor og masterrmgivingsfag, samt age-, grunnskole-,. r phd og førstemusikkdidaktikk ved r utdannet musiker agog, og disputerte avhandlingen Profer i instrumentalpedaer. Elin Angelo Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk Praksiser i musikkfeltet Elin Angelo PROFESJONSFORSTÅELSER OG KUNSTPEDAGOGIKK PRAKSISER I MUSIKKFELTET Hva er det kunstpedagogen kan og skal? Det musikk- og kunstpedagogiske feltet er i liten grad formelt regulert, og det er mye opp til den enkelte å bestemme undervisningens innhold og retning. Boken handler om profesjonsforståelser som en inngang til å kvalifisere diskusjonene om musikk- og Elin Angelo kunstutdanning i skole og samfunn. Boken retter seg mot studenter i musikk- og kunstpedagogiske utdanninger på bachelor og masternivå;- musikk, dans, drama/teater, formgivingsfag, samt ulike typer lærerutdanninger (barnehage-, grunnskole- og faglærer, PPU og lektorutdanninger). Kr 330, ISBN Kommer i mai 2014 Bjørn Rasmussen og Børge Kristoffersen MYE PÅ SPILL DANNING GJENNOM TEATERPRAKSIS Hva betyr estetisk danning og et deltakerperspektiv for skoletrøtte tenåringer? Denne boken begrunner og dokumenterer teatermetoder Kommer i juni 2014 i skolen. Den fremstiller alternative danningspraksiser som kan engasjere og motivere elever til innsats i skolen. PRAKTISK-ESTETISKE FAG Forfatterne formidler erfaringer fra et flerårig utviklingsprosjekt i videregående skole kalt «Mye på spill». Boken drøfter kunstpedagogiske arbeidsformer og et kunnskapssyn som åpner for alternative tilnærminger til læringskvalitet og fagkunnskap. Boken er primært rettet mot studenter i drama/teater og estetiske fag. Kr 350, ISBN

23 demikaforlag.no Vigdis Aune TEATER MED BARN OG UNGE EN STUDIE AV BARNE- OG UNGDOMSTEATRET VED ROGALAND TEATER Hvordan fungerer ulike organisasjonsmodeller, undervisningsmetoder og produksjonsformater i barne- og ungdomsteateret? Siden 1957 har Rogaland Teater hatt et eget tilbud til barn og unge. Erfaringene ved Barne- og ungdomsteatret er en viktig kilde til inspirasjon og refleksjon innenfor feltet barn, ungdom og teater. Boken er relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og teater. Boken er også relevant for studenter, undervisere og forskere på feltet. Kr 270, ISBN Annelene Sett Gjessing Teaterarbeid med barn og unge Annelene Sett Gjessing Teaterarbeid med barn og unge Annelene Sett Gjessing TEATERARBEID MED BARN OG UNGE Denne boken inneholder en unik samling av velprøvde undervisningsopplegg tilpasset fire aldersgrupper (6 8 år, 9 11 år, år, år). Hvert opplegg følges opp av kommentarer og råd. Bokens forfatter har omfattende erfaring som teaterpedagog, dramatiker, regissør og forfatter Boken retter seg mot teaterinstruktører ved landets kulturskoler, studenter ved ulike estetiske linjer og dramaog teaterfag, barnehagelærere, lærere i grunnskole og videregående skole, og andre som er opptatt av å gi barn og unge styrke og tro på seg selv. Kr 290, ISBN PRAKTISK-ESTETISKE FAG