Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag"

Transkript

1 Nyheter og andre aktuelle titler Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag

2 Ønsker du mer informasjon? Les mer om disse og andre utgivelser på

3 forlag.no 2570 Andy Lock & Tom Strong Sosial konstruksjonisme Sosial Andy Lock & Tom Strong konstruksjonisme Teorier og tradisjoner Andy Lock og Tom Strong (red.) SOSIAL KONSTRUKSJONISME - TEORIER OG TRADISJONER En unik innføringsbok i sosial konstruksjonisme den eneste i sitt slag på norsk! Boken gir en grundig oversikt over teorier og tradisjoner innenfor feltet sosial konstruksjonisme: Husserls fenomenologi, Gadamers hermeneutikk, Bakthins dialogisme, Vygotskys psykologi, Meads sosialpsykologi, Wittgensteins språkfilosofi, Batesons kommunikasjonsteori, Foucaults diskursanalyse m.m. GENERELL PEDAGOGIKK Dette er et uvurderlig oppslagsverk for lærere og studenter i grunnutdanning og på høyere nivå innenfor pedagogikk, psykologi, sosiologi, språkfag, filosofi og litteraturvitenskap. (Oversatt av Petter Røen) Kr 560, ISBN Kommer i mai 2014 s licil pta sti lam a ut et, ue sit agdus. lum dicidi dit E. Hjälmhult, T. Giske & M. Satinovic (red.) Innføring i grounded theory Esther Hjälmhult, Tove Giske & Milka Satinovic (red.) Innføring i grounded theory Ester Hjälmhult, Tove Giske og Milka Satinovich (red.) INNFØRING I GROUNDED THEORY Behovet for en innføring og veiledning i grounded theory som forskningsmetode er stort. Et av målene med boken har vært å utvikle et fagspråk og en forståelse av metoden på norsk. Boken er relevant for mange fag; som sykepleie, medisin, samfunnsvitenskap, pedagogikk, journalistikk og teoretisk filosofi. Den henvender seg til bachelor-, masterog PhD-studenter samt forskere. kaforlag.no «Boken vil fylle et hull innenfor faglitteraturen på flere fagområder, og spesielt innen tverrfaglige forskningsområder. Forfatterne viser hvordan empiriske data kan benyttes for å få fram ny teoretisk innsikt.» Professor Jarle Sjøvoll, UIN Kr 290, ISBN Kommer i april 2014

4 GENERELL PEDAGOGIKK arn r ansker, ter på g ver har barn Hermundur Sigmundsson (red.) Læringsvansker Hermundur Sigmundsson (red.) Læringsvansker Hermundur Sigmundsson (red.) LÆRINGSVANSKER Vi får stadig mer innsikt i hjernens utvikling hos barn og unge, og i hvordan samspillet med miljøet virker inn på barn og unges utvikling. Disse innsiktene får konsekvenser for utformingen av pedagogikken. Denne boken tar for seg generell ferdighetsutvikling, læringsvansker hos barn og unge med atferdsvansker, ikaforlag.no språkutviklingsproblemer og utvikling av leseferdigheter Boken er særlig relevant for barnehagelærere, allmennlærere, kroppsøvingslærere, PP-tjeneste og barnevernspedagoger, og for studenter som tar slik utdanning. Kr 320, ISBN Kommer i mars 2014 Ragnheidur Karlsdottir og Ingunn Hybertsen Lysø (red.) LÆRING - UTVIKLING - LÆRINGSMILJØ EN INNFØRING I PEDAGOGISK PSYKOLOGI Målet med denne boken er å gjøre teorier mer forståelige gjennom praktiske eksempler. Bokens første del gir en innføring i sosial og emosjonell utvikling, moralsk utvikling, språkutvikling og motorisk utvikling. Bokens andre del tar for seg læring fra ulike perspektiver: behaviorisme, informasjonsprosesseringsteori, sosial kognitiv teori, kognitiv teori, sosiokulturell teori og aktivitetsteori. Tredje del av boken fokuserer på læringsmiljøets betydning. Aktuell pensumbok for studier i pedagogikk, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, spesialpedagogikk og psykologi. Den vil også være verdifull for lærere i barnehage og skole. Kr 460, ISBN

5 Andrew Kristiansen Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet Andrew Kristiansen ROM FOR ANERKJENNELSE I UTDANNINGSSYSTEMET Skolen stiller bestemte krav og gir noen stemmer forrang fremfor andre, slik at enkelte elever ikke opplever å bli sett eller hørt. Forfatteren utdyper hvorfor anerkjennelse er så viktig for elevens selvutvikling, opplevelse av rettferdighet og utvikling av identitet. Han utfordrer rådende oppfatninger av anerkjennelse og bringer blant annet inn sosiologer og filosofer som Basil Bernstein, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Charles Taylor og Axel Honneth. GENERELL PEDAGOGIKK Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere på alle nivåer. Kr 290, ISBN Kommer i mai 2014 Andrew Kristiansen UTDANNING OG SOSIAL UTJEVNING OM TILPASNING, SELEKSJON OG REPRODUKSJON I Norge har lik rett til utdanning lenge vært en politisk og pedagogisk målsetting på tvers av partier. Forskning avdekker imidlertid systematiske forskjeller i utdanningsutbytte. Utdanning reproduserer sosiale forskjeller. Kristiansen knytter diskusjonen om løsninger til ideologi og vitenskapsteori og presenterer sentrale teorier om rettferdighet, likhet og makt. Vil en bedre tilpassing av opplæringen bidra til sosial utjevning og et mer rettferdig utdanningssystem? Kr 298, ISBN

6 GENERELL PEDAGOGIKK Kommer i oktober 2014 Kari Søndenå (red.) KVALITET I VEILEDNING AV MASTER- OG PH.D.-STUDENTER Hva kjennetegner god veiledning under skriving av akademiske tekster på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå? Kvalitetsreformen og Kvalifikasjonsrammeverket har avdekket et stort behov for flere kvalifiserte veiledere innenfor høyere utdanning. Forfatterne belyser utfordringer og gir eksempler på framtidsrettet feedback på studenters og kandidaters tekstproduksjon. Boken retter seg mot vitenskapelig ansatte på alle nivå i høyere utdanning og mot studenter og lærere som er opptatt av økt kvalitet på veiledning. Kr 320, ISBN Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer (red.) SAMARBEIDETS KUNST I LEDELSE, VEILEDNING OG LÆRING Kommer i april 2014 Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill: familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, veiledningsgrupper, ledergrupper, lagspill etc. I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre, med spesielt fokus på relasjonell forståelse som betingelse for et godt samarbeid. Boken er aktuell for ledere, veiledere, lærere og studenter. Kr 290, ISBN

7 Alfred Oftedal Telhaug KUNSTEN Å FORMIDLE Alfred Oftedal Telhaug understreker i denne boken betydningen av god formidling. Formidling av kunnskap er en sentral del av skolenes og lærernes virksomhet, og i denne boken jakter han på de grunnleggende forutsetningene for god formidling. GENERELL PEDAGOGIKK Kr 220, ISBN Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken (red.) LÆREBOKA STUDIER I ULIKE LÆREBOKTEKSTER Læreboka har generelt fått lite oppmerksomhet i samfunnet, noe bidragsyterne i denne boka ønsker å gjøre noe med. Her analyseres skjønnlitterære tekster, multimodale tekster, kvaliteter i læremidler m.m. Kr 240, ISBN Epub Sissel Lie SLIPP ORDENE LØS! SKRIVEPROSESS OG FAGTEKSTER Hva setter i gang en skriveprosess, og hva holder den ved like? Hvordan kan skrivere og lesere sammen videreutvikle en tekst? I denne boken deler Sissel Lie sine kunnskaper og erfaringer fra mange års virksomhet som skjønnlitterær og faglig forfatter, som veileder og leder av skrivekurs, skriveseminarer og skrivegrupper. Kr 300, ISBN

8 GENERELL PEDAGOGIKK en som es for tisk g itt Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete Netteland (red.) Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete Netteland (red.) KVALITET I FLEKSIBEL HØGRE UTDANNING NORDISKE PERSPEKTIVER Hvordan kan man utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom bruk av IKT? Dette er tema for denne boken, som er den første i sitt slag som kobler IKT til kvalitetsdiskusjonene som preger høyere utdanning i Norden. ikaforlag.no Forfatterne drøfter hvorfor kvalitetsbegrepet er viktig, og hvordan man praktisk og teoretisk kan heve kvaliteten gjennom bruk av IKT, slik at utdanningen både blir mer helhetlig, fleksibel og tilgjengelig. Boken er skrevet for ledere, lærere og praktikere på alle nivå innen høyere utdanning og tilgrensende felt. Kr 345, ISBN om smålet: nesker, r grad åter, me: forsøker har l, er for d Deres etning er aaland Pedagogikk under livets tre Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) Pedagogikk under livets tre Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) Jenny Steinnes & Stephen Dobson (red.) PEDAGOGIKK UNDER LIVETS TRE Pedagogikkfaget i Norge er inne i en krise som kan minne om 1970-tallets positivismestrid. Sentralt i debatten står spørsmålet: Skal pedagogikk være et nyttefag i sosial forming av mennesker, der effektivitet og rapportering av målbare resultater i stor grad legger premissene for faget? Forfatterne i denne boken er opptatt av hva slags motstand som er ønskelig og mulig i dagens pedagogiske landskap. mikaforlag.no emansipasjon autoritet revolt kjærlighet mysterium Kr 310, ISBN

9 emikaforlag.no Kommer i 2014 James McGuirk og Jan Selmer Methi (red.) PRAKTISK KUNNSKAP OG PROFESJONSFORSKNING Denne boken handler om en ny måte å forholde seg til profesjonsforskning på. Forfatterne belyser sentrale spørsmål knyttet til kunnskapsutvikling i praksis: Hvordan kan man utforske praktikerens yrkeskunnskap, og gjennom forskningen utvikle den? Hvordan kan tradisjonelle fagdisipliner bidra når praksisutøveren møter ulike utfordringer i hverdagen? Forfatterne presenterer «Den praktiske kunnskapsmodell» hvor praktikerens egen erfaring står sentralt. GENERELL PEDAGOGIKK Boken er aktuell for praktikere og profesjonsforskere. Kr 365, ISBN vative tiltak ehage til er knyttet dament for ning er det e innovasjoner kole. runn fra Narvik. Boka midler p realiseringen anningen a er også e. gge er nd. Innovasjon i utdanningen Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen (red.) Innovasjon i utdanningen Fra barnehage til høyere utdanning Jan-Birger Johansen og Jarle Sjøvoll (red.) INNOVASJON I UTDANNINGEN I denne boken diskuterer forfatterne tiltak som kan være med på å fornye utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Utgangspunktet for innovasjonstiltakene er nyere perspektiv på danning og entreprenørskap. Innenfor høyere utdanning er det primært lærerutdanningen som er viet oppmerksomhet. Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen (red.) Kr 365, ISBN

10 GENERELL PEDAGOGIKK Astrid Grude Eikseth, Carl Fredrik Dons og Ninna Garm (red.) UTDANNING MELLOM STYRING OG DANNING ET NORDISK PANORAMA Utdanningsforskere tar her for seg spenninger mellom styring og danning i det nordiske utdanningslandskapet. Boken er aktuell for studenter, forskere, lærere, skoleledere og politikere. Den har særlig relevans for studier innen utdanningsledelse. GENERELL PEDAGOGIKK Kr 320, ISBN Torlaug Løkensgard Hoel, Brit Hanssen og Dag Husebø (red.) UTDANNINGSKVALITET OG UNDERVISNINGS- KVALITET UNDER PRESS? SPENNINGER I HØGERE UTDANNING Et utviklingstrekk innen høgere utdanning er en mer aktiv politisk styring, med vekt på omstilling, effektivitet og resultatmål. Men universitet og høgskoler er ikke vanlige bedrifter de skal utvikle og formidle kunnskap. Bokens temaer angår studenter, fagpersoner og administrativt ansatte ved universitet og høgskoler, og beslutningstakere på ulike nivå. Kr 350, ISBN Torill Moen og Ragnheiður Karlsdóttir (red.) SENTRALE ASPEKTER VED KVALITATIV FORSKNING Hensikten med denne boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer. Den tar for seg bl.a. forskerrollen, datainnsamling, analyse og fortolkning, etiske problemstillinger, teoriens rolle i kvalitativ forskning, deltakerperspektivet og narrativ tilnærming til kvalitativ forskning, samt veiledning i høyere utdanning. Kr 290, ISBN

11 Bøker tilpasset den nye barnehagelærerutdanningen Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.) UTVIKLINGSPSYKOLOGI I BARNEHAGEN EN PRAKSISNÆR OG FORSKNINGSBASERT FREMSTILLING I denne boken presenteres nyere barnehageforskning samt de mest anvendte psykologiske teoriene som inkluderer både miljøets og biologiens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling. I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspill med små barn er derfor fremhevet i denne boken. Boken retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning og andre profesjonsutdanninger og praksisfelt som har fokus på barn og familie. BARNEHAGELÆRERUTDANNING Kr 350, ISBN Kommer i mai 2014 Torben Hangaard Rasmussen (red.) PÅ SPOR ETTER LEK LEK UNDER MODERNE VILKÅR Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for barns utvikling og læring, er andre mer opptatt av lekens egenverdi. Nordiske forskere drøfter lekens rolle fra ulike faglige ståsteder og tradisjoner. Alle bidragene er forskningsbaserte og praksisnære. Boken er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og alle som er interessert i å studere lek under moderne vilkår. Kr 350, ISBN Kommer i april 2014

12 Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (red.) BARNEHAGEDIDAKTIKK EN DYNAMISK OG FLERFAGLIG TILNÆRMING En dynamisk og mangfoldig didaktisk tenkning kan bidra til engasjement, nysgjerrighet og lærelyst hos barnet. BARNEHAGELÆRERUTDANNING Boken har en flerfaglig tilnærming til barnehagedidaktisk tenkning, og løfter frem både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold. Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den er primært rettet mot forskere, studenter og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen. Kr 360, ISBN Kommer i juni 2014 Kari Kvistad, Kjersti Nissen, Ingar Pareliussen og Sølvi Hessen Schei BARNEHAGENS HVERDAGSLIV - REFLEKSJONER RUNDT LÆRING OG DANNING Kommer høsten 2014 Læring og danning er sentrale begrep i barnehagens formålsparagraf. Forfatterne drøfter hvordan læring og danning kan foregå i barnehagens hverdag, blant annet i «mellomrommet» mellom mer strukturerte aktiviteter. Boken kan inspirere til utviklingsarbeid, noe som også vektlegges i strategien «Kompetanse for framtidens barnehage fra 2014 til 2020». Den er aktuell for studenter i barnehagelærerutdanningen på ulike nivå, for ansatte i barnehagen, samt for fagpersoner ved universitet og høyskoler. Kr 290, ISBN

13 e demikaforlag.no Å bli lærer Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Å bli lærer Danning og profesjonsutvikling Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germeten (red.) Å BLI LÆRER DANNING OG PROFESJONSUTVIKLING Hva er det som kreves av en lærer i dagens samfunn? Lærerutdanningen har som viktig oppgave å sikre studentene solid praksisopplæring, undervisningsfaglig grunnlag og fagdidaktisk kompetanse. Det betyr blant annet å utvikle etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle, fremme kritiske perspektiv på lærerprofesjonens samfunnsrolle og gjøre studentene til myndige og beslutningsdyktige lærere. Boken er skrevet med tanke på det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og er en god støtte til lærere og lærerstudenter på vei mot egen danning og profesjonsbevissthet. Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere. Kr 320, ISBN Kommer i mars 2014 i. aer p e rdag og elle møte dervisning, n, hvordan samarbeid, ikaforlag.no Carsten Bendixen of Henrik Fischer (red.) Betydning av psykologi og elevkunnskap i skolen Carsten Bendixen og Henrik Fischer (red.) Å lykkes som lærer Betydning av psykologi og elevkunnskap i skolen Carsten Bendixen og Henrik Fischer (red.) Å LYKKES SOM LÆRER BETYDNING AV PSYKOLOGI- OG ELEVKUNNSKAP Forfatterne formidler her psykologisk teori og kunnskap om lærerens ulike handlingsmuligheter. Boken omhandler lærerens relasjonelle møte med eleven, individuell tilrettelegging av undervisning, møte med elever med ulike læringsstiler, den flerkulturelle klassen, hvordan løse problematferd, tilrettelegging for gutter og jenter, skole hjem-samarbeid, konfliktløsning m.m. LÆRERUTDANNING Boken er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere. (Oversatt av Petter Røen) Kr 390, ISBN

14 Gunnar Engvik, Tine Arntzen Hestbek, Torlaug Løkensgard Hoel og May Britt Postholm (red.) KLASSELEDELSE FOR ELEVENES LÆRING Hvis læreren skal kunne støtte elevenes læring, må lærerens klasseledelse fungere godt. Men hvordan oppnår læreren god klasseledelse? Erfarne forskere og lærerutdannere gir her en oversikt over de siste års forskning på klasseledelse. Klasseledelse knyttet til sentrale skolefag og til fagdidaktikk har fått rikelig med plass i boken. Læreres profesjonsutvikling blir også diskutert. Aktuell pensumbok for lærerstudenter, pedagogikkstudenter, studenter innen skoleledelse og i veilederutdanning. Boken vil også være nyttig for lærere, skoleledere og skoleeiere, lærerutdannere, forskere og forvaltning. Kr 390, ISBN LÆRERUTDANNING Kommer i mai 2014 Bente Bolme Moen (red.) ELEVMANGFOLDET I SKOLEN Boken omhandler lærerens arbeid i det flerkulturelle klasserommet. Den er teoretisk og ideologisk forankret i et humanistisk grunnsyn, der målet er dannelse gjennom individuell frigjøring og aktiv deltakelse i eget liv og i samfunnslivet. Skolefagene er sentrale i boken. De ulike kapitlene omhandler blant annet problemstillinger knyttet til språkutvikling, matematikk for flerkulturelle elever, det flerreligiøse klasserommet og betydning av praktisk-estetiske fag som ledd i inkluderingen av alle barn i skolen. Boken er primært rettet mot lærerutdannere, studenter og lærere. Kr 320, ISBN

15 Anne Berit Emstad SKOLEVURDERING HVORDAN GJØRE DET I PRAKSIS? Kommer i juni 2014 Hvordan følger skolene opp resultatene av en skolevurdering? Hvordan benyttes skolevurdering som verktøy for aksjonslæring og organisasjonslæring? Denne boken gir inngående kunnskap om hvordan skolevurdering kan gi grunnlag for forbedring og utvikling av et profesjonelt læringsfellesskap, og fremme økt refleksjon, læring og forbedring av skolen. Boken bygger på et større forskningsarbeid, og henvender seg til skoleeiere, skoleforskere og studenter innenfor skolerelaterte masterprogram. Kr 320, ISBN May Britt Postholm (red.) LÆRERES LÆRING OG LEDELSE AV PROFESJONSUTVIKLING For å ivareta elevers læring må også lærere fortsette sin læring. Hvordan skal man oppnå at lærerne utvikler sin kompetanse og profesjonalitet? LÆRERUTDANNING Denne boken handler om læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Ulike utfordringer knyttet til kunnskaps- og profesjonsutvikling drøftes. Boken henvender seg til lærere, skoleledere, studenter og forskere. Kr 320, ISBN

16 LÆRERUTDANNING Bokserie: NTNU skole- og utdanningsforskning Målet til bokserien Skole- og utdanningsforsking er å bidra til kunnskapsutvikling om skole, læring og utdanning. I serien gir vi ut både fagfelle-vurderte og ikkefagfellevurderte antologier, monografier og rene forskingsrapporter. Serien er etablert ved Program for lærerutdanning, NTNU. Rita Riksaasen og Inger Langseth (red.) ENDRING AV PRAKSIS I KLASSEROMMET EN ARTIKKELSAMLING OM UTVIKLINGSARBEID, SAMARBEID, ERFARING OG FORSKNING Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis, og de ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole. Pris 245, ISBN Kommer i mars 2014 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik J. Irgens, Lise V. Sandvik og Kjersti Wæge EN GAVEPAKKE TIL UNGDOMSTRINNET? EN UNDERSØKELSE AV PILOTEN FOR DEN NASJONALE SATSINGEN PÅ SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Pris 245, ISBN Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, May Britt Postholm og Kjersti Wæge Å BIDRA TIL SKOLEBASERT KOMPETANSEUT- VIKLING EN KARTLEGGING AV LÆRERUTDANNINGS- INSTITUSJONERS RESSURSER Pris 95, ISBN Trond Buland og Brita Bungum med bidrag fra Ida Holth Mathiesen og Thomas Dahl «SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN» EVALUERING AV PROSJEKTET «SATS PÅ SKULEN SNU SOGN» Pris 195, ISBN

17 norsk edere. studentene til å studentene kan studentene skal rerrollen amenterer r refleksjon og ik at de ser etter renaen, er og ikke minst ssor II ved essefelt er kvalitativ ler som asjonalt, er itt på Anne Høva Glenna og May Britt Postholm En helstøpt lærerutdanning En helstøpt lærerutdanning Fokus på klasseledelse med fundament i teori og praksis Anne Høva Glenna og May Britt Postholm EN HELSTØPT LÆRERUTDANNING FOKUS PÅ KLASSELEDELSE MED FUNDAMENT I TEORI OG PRAKSIS Denne boken setter søkelys på hvordan et utvalg studenter opplever at lærerutdanningen ivaretar deres utvikling til å bli gode klasseledere. skolen i serfaring r. De som ttleder for knyttet til anningsnivå. Forfatterne fokuserer på ulike utfordringer i utdanningen demikaforlag.no Anne Høva Glenna og May Britt Postholm knyttet til lærerrollen og klasseledelse, og viser hvor viktig det er at lærerutdanningene sørger for at klasseledelse er fundert i både teori og praksis. Kr 245, ISBN Mette Marthinsen og May Britt Postholm PERSONALUTVIKLING I EN LÆRENDE ORGANISASJON Denne boken retter oppmerksomheten mot personalutvikling og ledelse i dynamiske og lærende organisasjoner. Formålet er å formidle hvordan man kan skape økt åpenhet, rom for refleksjon og kultur for læring ved å fokusere på menneskelige ressurser i skolen. LÆRERUTDANNING Kr 195, ISBN

18 PRAKTISK-ESTETISKE FAG LÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING GENERELL PEDAGOGIKK Bokserie: Skriveopplæring og skriveforsking Gunhild Åm Vatn, Ingvild Folkvord og Jon Smidt (red.) SKRIVING I KUNNSKAPSSAMFUNNET Hva betyr «skriving» i et multimodalt og multimedialt samfunn som vårt? Hva slags kompetanser trenger vi for å kunne delta på samfunnets mange arenaer? Og hva slags krav må vi stille til skriveopplæring i det vi kaller «kunnskapssamfunnet»? Bidragsyterne i denne boka reflekterer over skrivingens vilkår i vår tid. Sammen gir de et bilde av hvordan skriving utvikles i ulike faser av livet og på ulike livsområder. kr 290, ISBN Jon Smidt, Ingvild Folkvord og Arne Johannes Aasen (red.) RAMMER FOR SKRIVING Hva trenger barn, unge og voksne hjelp med i ulike faser av sin skriveutvikling? Og hva slags hjelp trenger de? Denne boka handler om rammene for skriveutvikling i skole og samfunn. Teknologi og skolereformer utgjør noen av disse rammene. Hva innebærer den digitale utviklingen og Kunnskapsløftets krav? Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne antologien. Kr 350, ISBN Jon Smidt (red.) SKRIVING I ALLE FAG INNSYN OG UTSPILL Denne boka gir innsyn i hvordan læreplanens vekt på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag følges opp. I ti teser formulerer forfatterne hva vi bør satse på for å oppnå bedre skriveopplæring på tvers av fag. Grunnlaget for innsiktene er konkrete studier av skriving i barnehager og klasserom i Midt-Norge. Kr 390, ISBN

19 Bokserien Skriveopplæring og skriveforsking omhandlar skriving i utdanning, yrkesliv og kvardagsliv, sett frå ulike teoretiske ståstader. Målet er å bidra til ei utdjupa forståing av kva skriving er for noko, og korleis skrivekompetanse kan stimulerast. Serien har utspring i Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen (red.) PÅ SPORET AV GOD SKRIVEOPPLÆRING EI BOK FOR LÆRERE I ALLE FAG Denne boka formidler ny forskning og nye innsikter om skriveundervisning: om skrivingens formål, skrivestrategier, fagsjangrer og respons. Den gir konkrete innspill til skriveundervisning i ulike fag og på ulike nivå. Boka er derfor rettet mot lærerne og vil være en viktig kunnskapskilde for både studenter og praktiserende lærere i barnehage og skole. Kr 340, ISBN Jon Smidt, Elise Seip Tønnessen og Bente Aamotsbakken (red.) TEKST OG TEGN Denne boka formidler viktige innsikter fra en rekke nordiske forskningsprosjekt om lesing, skriving og multimodalitet på ulike trinn i skole og høyere utdanning og i samfunnet for øvrig. Samlet gir boka en dypere forståelse av hvilke grunnleggende ferdigheter barn og unge trenger i ulike fag, og den presenterer konkrete forslag til hvordan lærere og andre kan arbeide med lesing, skriving og multimodalitet. Kr 350, ISBN LÆRERUTDANNING Guri Melby og Synnøve Matre (red.) Å SKRIVE SEG INN I LÆRERYRKET Kunnskapsløftet forplikter lærere til å arbeide med skriving i alle fag. Hva innebærer det egentlig å være skrivelærer i alle fag? Og hvordan kan vi praktisk arbeide med skriving på tvers av fagene i lærerutdanninga for å utdanne gode skrivelærere? Målgruppen for boka er lærerstudenter, pedagogikkstudenter, lærere og lærerutdannere. Kr 290, ISBN

20 Marit Honerød Hoveid & Peter Gray (Eds.) INQUIRY IN SCIENCE EDUCATION AND SCIENCE TEACHER EDUCATION Science and mathematics education is essential for solving current social, economic and ecological challenges. It should therefore be accessible to all, rather than just providing graduates for the future workforce. Inquiry-based education is a challenging method of encouraging curiosity and openness for the unknown in science and other subjects. It is often recommended, but not always adopted in practice. In this anthology of articles from the EU-funded S-TEAM project (Science-Teacher Education Advanced Methods), we present some new ways of thinking about teaching and learning processes for inquiry-based science education. Kr 350, ISBN LÆRERUTDANNING May-Britt Waale og Marit Krogtoft (red.) KRAFTTAK FOR LESING I FAG Hva er årsaken når norske elever ikke leser godt nok? Bakgrunnen for denne boken er en stor nasjonal lesesatsing som ble iverksatt i Leseren får her innblikk i hvilke erfaringer man har med endringene som ble gjennomført i skolen. Boken er særlig aktuell for lærerstudenter, men vil være nyttig for alle som arbeider i skolen og som trenger nye innspill til hvordan man kan arbeide med lesing i fag. Kr 290, ISBN Se alle våre utgivelser på

21 Kåre Fuglseth (red.) RLE I KLEMME: EIN STUDIE AV DET ERFARTE RLE-FAGET Lærarane står i ei klemme mellom møtet med elevane på den eine sida og krava i læreplanen og uroa kring faget på den andre. KRL- og RLE-faget er omdiskutert både i og utanfor skulen. Kva kan ein seie om stoda for faget i dag i lys av læreplanen? Denne boka prøver å svare på det. Ho er skriven på bakgrunn av ei omfattande undersøking av RLE-faget i Trøndelag og Nord-Noreg i Vinklinga er fagdidaktisk og praksisnær, med sikte på å vere til nytte som bakgrunn for undervisninga i klasserommet. Kr 350, ISBN Kommer i mai 2014 Bente Afset, Kristin Hatlebrekke og Hildegunn Valen Kleive (red.) KUNNSKAP TIL HVA? OM RELIGION I SKOLEN Hvor nøytral skal en RLE-lærer være? Er toleranseidealet oppnåelig? Hvordan kan man drive dialog i RLE-faget? Hva trenger elvene å lære om religioner og livssyn? Er skolen blitt helt sekulær? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i denne boken. LÆRERUTDANNING Kr 275, ISBN

22 w.akademikaforlag.no stpedagogikk skal? Det musikkgrad formelt regkelte å bestemme g. Boken handler ang til å kvalifisere danning i skole og enter i musikk og achelor og masterrmgivingsfag, samt age-, grunnskole-,. r phd og førstemusikkdidaktikk ved r utdannet musiker agog, og disputerte avhandlingen Profer i instrumentalpedaer. Elin Angelo Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk Praksiser i musikkfeltet Elin Angelo PROFESJONSFORSTÅELSER OG KUNSTPEDAGOGIKK PRAKSISER I MUSIKKFELTET Hva er det kunstpedagogen kan og skal? Det musikk- og kunstpedagogiske feltet er i liten grad formelt regulert, og det er mye opp til den enkelte å bestemme undervisningens innhold og retning. Boken handler om profesjonsforståelser som en inngang til å kvalifisere diskusjonene om musikk- og Elin Angelo kunstutdanning i skole og samfunn. Boken retter seg mot studenter i musikk- og kunstpedagogiske utdanninger på bachelor og masternivå;- musikk, dans, drama/teater, formgivingsfag, samt ulike typer lærerutdanninger (barnehage-, grunnskole- og faglærer, PPU og lektorutdanninger). Kr 330, ISBN Kommer i mai 2014 Bjørn Rasmussen og Børge Kristoffersen MYE PÅ SPILL DANNING GJENNOM TEATERPRAKSIS Hva betyr estetisk danning og et deltakerperspektiv for skoletrøtte tenåringer? Denne boken begrunner og dokumenterer teatermetoder Kommer i juni 2014 i skolen. Den fremstiller alternative danningspraksiser som kan engasjere og motivere elever til innsats i skolen. PRAKTISK-ESTETISKE FAG Forfatterne formidler erfaringer fra et flerårig utviklingsprosjekt i videregående skole kalt «Mye på spill». Boken drøfter kunstpedagogiske arbeidsformer og et kunnskapssyn som åpner for alternative tilnærminger til læringskvalitet og fagkunnskap. Boken er primært rettet mot studenter i drama/teater og estetiske fag. Kr 350, ISBN

23 demikaforlag.no Vigdis Aune TEATER MED BARN OG UNGE EN STUDIE AV BARNE- OG UNGDOMSTEATRET VED ROGALAND TEATER Hvordan fungerer ulike organisasjonsmodeller, undervisningsmetoder og produksjonsformater i barne- og ungdomsteateret? Siden 1957 har Rogaland Teater hatt et eget tilbud til barn og unge. Erfaringene ved Barne- og ungdomsteatret er en viktig kilde til inspirasjon og refleksjon innenfor feltet barn, ungdom og teater. Boken er relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og teater. Boken er også relevant for studenter, undervisere og forskere på feltet. Kr 270, ISBN Annelene Sett Gjessing Teaterarbeid med barn og unge Annelene Sett Gjessing Teaterarbeid med barn og unge Annelene Sett Gjessing TEATERARBEID MED BARN OG UNGE Denne boken inneholder en unik samling av velprøvde undervisningsopplegg tilpasset fire aldersgrupper (6 8 år, 9 11 år, år, år). Hvert opplegg følges opp av kommentarer og råd. Bokens forfatter har omfattende erfaring som teaterpedagog, dramatiker, regissør og forfatter Boken retter seg mot teaterinstruktører ved landets kulturskoler, studenter ved ulike estetiske linjer og dramaog teaterfag, barnehagelærere, lærere i grunnskole og videregående skole, og andre som er opptatt av å gi barn og unge styrke og tro på seg selv. Kr 290, ISBN PRAKTISK-ESTETISKE FAG

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag?

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? NOLES februar 2011 Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? Skriving etter Kunnskapsløftet Hvorfor skriving i fag? styrker den grunnleggende ferdigheten som skriving er fører til at elevene lærer

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling.

Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling. Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling. Disse modellene er tenkt som arbeidsverktøy for refleksjon og planlegging. De kan fri9 brukes i utvikling av egen virksomhet. Det er også oppgi9 kilder

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Udeskolepædagogik i Norden

Udeskolepædagogik i Norden Udeskolepædagogik i Norden Hvor er udeskolen på vej hen? Hvilken placering har udeskole i norsk uddannelses- og forskningssammenhæng? Konference om udeskolepædagogisk forskning og uddannelse i Norden.

Detaljer

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken?

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Norsk utdanningspolitikk i spenningen mellom det nasjonale og internasjonale Trondheim 26.08.10 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanningsprogram

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Eirik J. Irgens: Lærerspesialistordningen i skolen - et virkemiddel 9l å utvikle skolen som kollek9vt lærende organisasjon

Eirik J. Irgens: Lærerspesialistordningen i skolen - et virkemiddel 9l å utvikle skolen som kollek9vt lærende organisasjon Eirik J. Irgens: Lærerspesialistordningen i skolen - et virkemiddel 9l å utvikle skolen som kollek9vt lærende organisasjon ü ü Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? E3er- og videreutdanning

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING

Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING 1 Innhold Begrepsavklaring Veiledning Vurdering Relasjon veiledning, vurdering og ledelse Erfaringer fra en skole 2 Leder som veileder

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2. Utdanningsdirektoratet, 18/4 2013

Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2. Utdanningsdirektoratet, 18/4 2013 Eirik J. Irgens: Kollektiv læring og praksisutvikling hvordan fa ny kunnskap til a «feste seg» i organisasjonen? Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2 Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser Hovedspørsmålene i utredningen Hvilke kompetanser vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk Avdeling for lærerutdanning Saksbehandler: Håvard Ulstein Tlf: +47 55585887 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår dato: 03.11.2014 Vår ref: 2014/3239 Deres dato: Deres ref: 14/3600 Høringssvar

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg 17. Oktober 2014 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ILP er Nord-Norges, og et av Norges, største miljøer innen pedagogikk og lærerutdanning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Profesjonsutdanning (førskole-/allmennlærer/faglærer/adjunkt) Mastergrad eller hovedfag Ph.D. eller doktorgrad

Profesjonsutdanning (førskole-/allmennlærer/faglærer/adjunkt) Mastergrad eller hovedfag Ph.D. eller doktorgrad Lærerutdannere Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i epostinvitasjonen. Spørsmål merket med * er

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Innhold. del 1 ideologiske prinsipper ved vurdering av elever

Innhold. del 1 ideologiske prinsipper ved vurdering av elever Innhold innledning...................................................... 11 Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen, Kari Smith Vurdering som prosess............................................... 11 Vurdering

Detaljer

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 i samarbeid med Universitetet i Bergen 19. og 20. mai Grieghallen, Bergen NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen Vi står ovenfor store endringer

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Studenter i veiledet praksis prøver ut wiki i norskfaget på 4. trinn Eva Michaelsen, Høgskolen i Oslo NOFA 3 Karlstad 10. 13. mai 2011 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser Hovedspørsmålene i utredningen Hvilke kompetanser vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

PPU Utfordringer og mulige Tiltak

PPU Utfordringer og mulige Tiltak PPU Utfordringer og mulige Tiltak Oslo 13.04.2011 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanning 1 En Hovedutfordring Å styrke læreryrket som en profesjon! 2 Hva kjennetegner en profesjon noen fellestrekk

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer