Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Kjeld Erik Sandbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012"

Transkript

1 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Kjeld Erik Sandbakken / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta. Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak; Behandling i Namsos kommunestyre Drifts innstilling enstemmig vedtatt av kommunestyret Vedtak i Namsos kommunestyre Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune datert med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert Som begrunnelse vises til saksutredningen. Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens Klageadgang Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Vår ref. 2010/ bes oppgitt ved henvendelse Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Carl Gulbransonsgt. 4, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 14 Med hilsen Namsos kommune Helge Guntvedt Leder byggesak kart og oppmåling Kjeld Erik Sandbakken saksbehandler Vedlegg 1 Stadfestet reguleringsplan 2 Reguleringsbestemmelser Eksterne kopimottakere: Brutomta AS Th. Sommerschields gate Namsos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Jernbaneverket Postboks Hamar Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Overhalla kommune 7864 Overhalla Midtre-Namdal Avfallsselskap Barlia 7863 Overhalla Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten Tiller NTE Nett Sjøfartsgata Steinkjer Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks Bergen Statens vegvesen, Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde Berørte Naboer: Dennis Hinnett Solvanggata 17b 7800 NAMSOS Kjell Ove Jørgensen Solvanggata NAMSOS Petter Flornes Tiendeholmvegen NAMSOS Tore Øvereng Solvanggata NAMSOS Marianne og Svein E. Leirvik Postboks NAMSOS Erik Greiff Tiendeholmvegen NAMSOS Ole Kristoffer Larsen Solvanggata NAMSOS Moelven Van Severen Pinavegen NAMSOS Interne kopimottakere: Arbeidsgruppa for trafikksikkerhet v/ Vollan Barns representant v/ Knut Storeide Brann- og redning Eldres råd v/ Marit Grøtan Morten Sommer Namsos bydrift v/ Nils Hallvard Brørs Per Erik Arnø Rådet for funksjonshemmede v/ Marit Grøtan Svein-Arild Rye Terje Adde Ungdomsrådet v/ Tor Moltu

3 Side 3 av 14 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 65/ gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune datert med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert Som begrunnelse vises til saksutredningen. Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens

4 Side 4 av 14 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I /1767 oppstart av Jon A. Olsen Arkitektkontor AS reguleringsarbeid - Brutomta S Forhåndsutalelse i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeide "Brutomta" I Utsnitt av regulerinsplan Namsos kommune I Reguleringsbestemmelser Namsos kommune U Melding om vedtak - Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Forhåndsutalelse i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeide "Brutomta" I Merknad til planarbeid for område Moelven Van Severen AS på Østre Byområde i Namsos kommune nr 65/1767 I Varsel om planarbeid for ett område Statens Vegvesen på Østre byområde I Forhåndsuttalelse til varsel om Fylkesmannen i Nord-Trøndelag planarbeid med reguleringsplan for Østre Byområde 65/1767 i Namsos kommune I Reguleringsplan - Østre byområde - Nord-Trøndelag fylkeskommune omfatter gnr 65 og bnr 1767 og Varsel om regulering I Meknader til planarbeid for område Namsos Industriforening på Østre Byområde, eiendommene 65/1767 og 65/1514 I Merknader til varsel om oppstart av Jernbaneverket reguleringsarbeid - Et område på Østre Byområde gnr/bnr 65/1767 og 65/1514 I Uttalelse fra Namsosbanens venner Ola Marius Amdal I Referat fra oppstartsmøte Jan Bergum m/flere I Reguleringsplan Brutomta Trønder-Plan I VS: Reguleringsplan Brutomta Trønder-Plan S / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta U Melding om vedtak - 65/ Jon A. Olsen Arkitektkontor AS gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta I Reviderte bestemmelser ihht vedtak Mikael Løfsnæs Haagensen i Drift I Utohusplan, terrengprofiler Mikael Løfsnæs Haagensen U Annonse - offentlig ettersyn 1. gangs behandling reguleringsplan for Brutomta Frantz annonseservice as

5 Side 5 av 14 I Reguleringskart Brutomta Erlend Gystad I Annonse i Namdalsavisa Idar Arntsen U /1767 Reguleringsplan Adresseliste "Brutomta", Namsos - til uttalelse I Automatisk svar på din henvendelse Postmottak FM-NT til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag I Naboliste Kjeld Erik Sandbakken U /1767 Reguleringsplan Adresseliste "Brutomta", Namsos - til uttalelse I SV: 65/1767 Reguleringsplan Firmapost-Midt "Brutomta", Namsos - til uttalelse N Vedr. VVA i planen for "Brutomta" Kjeld Erik Sandbakken 65/1767 I Uttalelse til reguleringsplan - Statens vegvesen Region midt Brutomta i Namsos kommune I Reguleringsplan Brutomta Nord-Trøndelag Fylkeskommune / Plan og miljø I Reguleringsplan for Brutomta, Namsos kommune til høring - NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat har innsigelse til planforslaget I Uttalelse til reguleringsplan Moelven Van Serveren AS Brutomta I Klage på 65/ Reguleringsplan Erik Greiff og Ole Kristoffer Brutomta Namsos I Klage vedr.65/1767 "Brutomta",Namsos. I Fylkesmannens uttalelse til reguleringsplan for Østre Byområde 65/1767 Brutomta AS I Planleggers kommentarer til Larsen D. Hinnet, K.O. Jørgensen, P.Flornes, T. Øvereng, M. Lervik, S.E. Lervik Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kommunalavdelingen Mikael Løfsnæs Haagensen merknader S / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta I Tverrprofiler Mikael Løfsnæs Haagensen I Kommentar fra Namsos bydrift Mikael Løfsnæs Haagensen I Støyberegning Klingavegen. Erlend Gystad U Annonse - stadfestet reguleringsplan Frantz annonseservice as U / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta X Reguleringsplan, stadfestet Kjeld Erik Sandbakken X Reguleringsbestemmelser, stadfestet Kjeld Erik Sandbakken Jon A. Olsen Arkitektkontor AS

6 Side 6 av 14 Vedlegg 1 Reguleringsplan kart datert Reguleringsbestemmelser datert , sist rev Planbeskrivelse datert Utomhusplan datert Illustrasjoner datert ROS-analyse datert Støyberegning datert Støyberegning Klingavegen datert Solstudie datert Saksopplysninger Det har innkommet merknader fra følgende, (merknadene er i sin helhet gjengitt i saksfremstillingen): 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 2. Fylkesmann i Nord-Trøndelag. 3. Statens vegvesen. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat. 5. Moelven Van Severen AS. 6. Namsos bydrift. 7. Erik Greiff og Ola K. Larsen. 8. Dennis Hinett, Kjell Ove Jørgensen, Petter Flornes, Tore Øvereng, Marianne Leirvik og Svein Erik Leirvik. Merknadene er gjennomgått av planlegger Jon A. Olsen Arkitektkontor. Innkomne uttalelser og kommentarer. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune datert Reguleringsplan for Brutomta legger til rette for utbygging av boliger og kombinert bolig/tjenesteyting i fire etasjer. Det ble varslet oppstart av planarbeid i området , som vi har gitt uttalelse til. Planområdet er nå mer enn halvert idet gnr 65/1514 ikke lenger inngår i planområdet. Gjenværende planområde har fått en lang og smal form som i stor grad styrer og begrenser utnyttelsen av arealet. Vi mener det er svært uheldig at en ikke får planlagt det opprinnelige planområdet under ett. Det ville gitt mulighet for en bedre, mer helhetlig og rasjonell utnyttelse av området. Kommunen har selv mulighet til å fremme alternative forslag. Vi har ikke merknader til de hovedformål som inngår i planen. Vi kan ikke se at grad av utnytting er tatt med, verken på plankartet eller i bestemmelsene. Lekearealet "Lek 2"er smalt i begge ender, det bærer preg av restareal som blir mindre brukbart for lek. Dette bør bearbeides videre, for å gjøre lekeplassen mer egnet for allsidig lek.

7 Side 7 av 14 Kulturminner Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Bestemmelsene er revidert slik at grad av utnytting % BVA er angitt. Brev fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag datert Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader: Fra Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen har ut fra regionale eller nasjonale jordverninteresser ingen merknader til planforslaget. Fra Miljøvernavdelingen: Ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til planforslaget. Fra Kommunalavdelingen: Samfunnssikkerhet og beredskap. Planområdet ligger i nærheten av en registrert kvikkleiresone, men det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av denne planen. Det står for øvrig beskrevet i planbeskrivelsen at grunnboringer skal foretas før byggestart, men dette er ikke inkludert i bestemmelsene. Fylkesmannen retter derfor en betinget innsigelse mot planen inntil det foreligger dokumentasjon på undersøkelser som viser at området er trygt å bygge eller at det er nedfelt i bestemmelsene at slike undersøkelser skal foretas før byggestart. Bestemmelsene er revidert med eget punkt i reguleringsbestemmelsene 2-3, og er i tillegg medtatt i rekkefølgebestemmelse som beskriver at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging. Brev fra Statens vegvesen datert Viser til oversendelse datert 18. november 2011, der vi inviteres til å avgi høringsuttalelse ifm. reguleringsplan "Brutomta" ved fv. 769 i Namsos. Oversendelsen er vedlagt diverse dokument, herunder beskrivelse av støyberegninger som er gjort. Vi mener området kan være egnet til den type utnytting som foreslås forutsatt at det tas hensyn som omtalt i de oversendte dokument. Av planbeskrivelsen fremgår det at det skal gjennomføres grunnundersøkelser før bygging iverksettes. Dette er bra og nødvendig.

8 Side 8 av 14 Det fremgår av vedlegg til oversendelsen at støyundersøkelsene/beregningene viser at støybelastingen er relativt liten. Det meste av området er i grønn sone og en mindre del er i gul sone. Støyberegningene er gjort (i 2 høyder) bak allerede etablert støyskjerm mot fv I reguleringsbestemmelsene er det så vidt vi kan se ikke nevnt noe om støy. Vi mener det bør være en felles bestemmelse under 2 som sier at; "Ved opparbeiding av uteareal eller oppføring av bebyggelse i planområdet skal behovet for støyreduserende tiltak vurderes, og støyreduserende tiltak gjennomføres, dersom det er i tråd med offentlige tilrådninger". For øvrig ligger området med tilknytning til et godt gang-/sykkelvegnett. Vi vil oppfordre til at det ved planlegging og iverksetting av arbeid på området legges vekt på tilgjengelighet for alle brukergrupper gjennom universell utforming. Reguleringsbestemmelsene 2-2 er oppdatert med eget punkt om støy, jfr. forslag fra SVV. Brev fra Norges vassdrags og energidirektorat datert NVE har følgende kommentarer til planforslaget: I vår uttalelse av poengterer vi at grunnforholdene må vurderes nærmere i ROSanalysen til planen. Vi anbefalte også at det ble gjennomført en grunnboring i forbindelse med reguleringsarbeidet for å avklare grunnforholdene i området. Dette er i tråd med vår retningslinje R "Flaum- og skredfare i arealplanar" hvor det tilrås at en gjennom reguleringsplanarbeidet avklarer den reelle skredfaren og tar inn evt. risikoreduserende tiltak i planen. Dette innebærer derved at det ikke er ønskelig å utsette disse vurderingene til byggesaksnivået. Både i ROS-analysens pkt "Geoteknisk vurdering" samt i planbeskrivelsens 2.2 "Grunnforhold" heter det: - Tidligere geotekniske undersøkelser viser forekomster av kvikkleire i nærheten av utbyggingsområdet. På bakgrunn av dette må geotekniske vurderinger og evt. undersøkelser utføres det blir gitt klarsignal for bygging-. Dette innebærer at tiltakshaver har valgt å utsette vurderingene til byggesaksnivå. Vi har forståelse for at tiltakshaver ikke ønsker å belaste prosjektet for tiltaket er egengodkjent men NVE er som nevnt av den prinsipielle oppfatning at slike vurderinger bør gjøres minimum på detaljreguleringsplanstadiet og ikke avventes til byggesaksnivå. Ved å utsette disse vurderingene til byggesaken vil også mulighetene for høringsparter til å få en totalvurdering av saken, komme med faglige innspill og kommentarer og evt. innsigelser kunne bli svekket. Manglende vurderinger på planstadiet vil i enkelte tilfeller kunne medføre at tiltak lokaliseres på feil sted, til høyere kostnader og uten vurdering av evt. avbøtende tiltak som burde vært vurdert i plansaken. Når tiltakshaver likevel ønsker å utsette de geotekniske vurderingene/ undersøkelsene til byggesaken forutsetter vi at dette hjemles juridisk i planforslaget. Vi kan imidlertid ikke finne igjen ROS-analysens 4.1. i bestemmelsene til planen. Vi antar at dette skyldes en forglemmelse og forutsetter at dette rettes opp. Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse: NVE krever at det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planen om at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging.

9 Side 9 av 14 Bestemmelsene er revidert med eget punkt i reguleringsbestemmelsene 2-3, og er i tillegg medtatt i rekkefølgebestemmelse som beskriver at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging. Brev fra Moelven Van Severen datert Vi viser til Deres brev datert vedrørende nevnte reguleringsplan. Vi vil bemerke følgende: 1. Den aktuelle tomta har i dag reguleringsformål "forretning/ kontor" og offentlig friområde. Dette reguleringsformålet er vi komfortable med i forhold til vår industrivirksomhet. Vi vet at det vil skape konflikter når boliger plasseres inntil industri og vi vil sterkt oppfordre Namsos Kommune til å opprettholde boligfrie soner mellom vår eiendom regulert til industri og områder regulert til boligformål. Endring av reguleringsformålet slik at det tillates leiligheter/boliger protesterer vi mot. 2. Bakgrunn for vår protest mot reguleringsendringen er omfanget av vår virksomhet oppsummert nedenfor. Produksjon fra i ukedagene. Ca trailere/tømmerbiler passerer årlig inn/ut av vårt anlegg via krysset ved Otto Moe. Døgnkontinuerlig kjøring av tømmersorteringsanlegget ved lossing av tømmerbåter. Vedlikeholdsarbeid og overtidsarbeid på natt/helg. Gitt vår strategiske plassering som det nordligste sag/høvleri i Norge kan det i fremtid bli aktuelt med ordinær produksjon også på natt/helg. 3. Konfliktområder ved boliger i nærhet av vår virksomhet. Støy plager: Støy fra vår tømmerhåndtering og tømmersortering har impulskarakter som gir opphav til plager ved lave støynivåer. Den utførte støyberegningen er mangelfull da den ikke tatt hensyn til støy fra vår virksomhet. Vi stiller også spørsmålstegn ved om de 5000 trailere/tømmerbiler fra/til vårt anlegg som årlig kjører gjennom krysset ved Otto Moe er med i trafikkgrunnlaget som støyberegningen baserer seg på. Det er nevnt i planbeskrivelsen at eksisterende støyvoll vil skjerme en del av støyen fra industrivirksomheten. Etter vår mening vil ikke dette være relevant da de øverste etasjene får fri utsikt mot vårt anlegg. Selv om eventuelle boliger støy isoleres vil beboerne sjeneres av støy når de i sommerhalvåret ønsker å sitte ute og nyte den omtalte kveldssola. Siden boligområdet på Kjærlighetsstien ble etablert har vi hatt en del naboklager fra dette området.

10 Side 10 av 14 Vi har imidlertid forsøkt å opprettholde et godt forhold til naboene og i perioden før nyveien ble bygd ble det hengt opp informasjon om vår overtidsproduksjon i boligfeltet. De planlagte boligene på Brutomta vil være vesentlig mer utsatt for støy enn boligene på Kjærlighetsstien. Støv plager: Med 5000 trailere og tømmerbiler igjennom krysset ved Otto Moe er det klart at dette medfører en generell støvplage. Spesielt transport av kutterspon, rasp og flis vil medføre støvplager. Overrisling: Overrisling av tømmer kan ved ugunstig vindretning treffe de planlagte boligene. Vi er sikre på at den foreslåtte reguleringsendringen vil medføre konflikter med eventuelle beboere på Brutomta og den kan i ytterste konsekvens føre til at det blir lagt begrensninger på utnyttelsen av Moelven Van Severen AS sitt anlegg i Namsos. Moelven Van Severen AS fraskriver seg ethvert ansvar for negative konsekvenser vår virksomhet eventuelt vil medføre for den planlagte bebyggelsen. Trafikkstøy er vurdert med oppgitte data på fylkesvegen. Det gjøres nødvendige tiltak på boligene der støyverdier overstiger tillatte verdier. Støy fra virksomheten er under vurdering. Det er bestilt en beregning og måling av støy fra Moelvens virksomhet, men dette er ikke klart pr dato. Det er Sweco Norge AS i Bergen som skal utføre disse målingene med etterfølgende beregninger. Vi er i utgangspunktet lovet en rapport før påske, men de er avhengig av riktige værforhold før de kan foreta nødvendige målinger på sorteringsanlegget. Resultatet av disse beregningene vil bli ettersendt og hensyntatt i det videre arbeidet. Generelt så vil beboere her være informert og klar over virksomheten Moelven har og hvilke ulemper dette eventuelt måtte medføre. Det vurderes at ulempene ikke vil bli verre her enn i andre boligområder i nærheten til denne virksomheten. Etablering av boliger/ næringsvirksomhet vurderes ikke å være til hinder for Moelven eller andre næringsdrivende i nærheten. Brev fra Namsos bydrift datert Namsos kommune har ei vannledning (Ø160mm) som krysser planområdet. Denne må omlegges av utbygger før realisering av fundamenteringsarbeidene. Sentral vannkum og hydrant tas inn i detaljplaner. Spillvann(SP) fra eiendommen skal tas inn i detaljplaner. Overvann(OV) fra eiendommen skal tas inn i detaljplaner. Deponi for snø hensyntas i planens utomhusplan.

11 Side 11 av 14 Det inngås utbyggingsavtale med kommunen, hvor krav over implementeres, samt hvilke VAanlegg kommunen skal ta over for DV-ansvar. Vedrørende kommentar fra Namsos bydrift: Vannledning omlegges av utbygger før igangsetting av byggearbeidene. Se også punkt nedenfor. Detaljplanlegging av VA-anlegg utføres i forbindelse med detaljplanlegging av bebyggelse og utomhusanlegg. Det er ikke avsatt egne områder for snødeponi i reguleringsplanen, men dette skal ivaretas innenfor planområdet. Brev fra Erik Greiff og Ola k. Larsen datert Når det gjelder 2-4 Bolig /tjenesteyting under pkt. reguleringsbestemmelser så ønsker vi herved å rette inn klage på dette punkt. Vi mener at 5. etasje vil negativisere det visuelle inntrykket for eksisterende boligområdet i Solvanggata og omliggende boligområdet slik at det vil føles innestengt. Dette på grunn av den umiddelbare nærhet mellom ny bygningsmasse og eksisterende omliggende boliger. Samtidig mener vi at eksisterende grønt areal mellom Solvanggata og Klingavegen må beholdes og oppgraderes da dette vil fungere som et støy og visuelt vern imot nye planlagte boliger. Når avkjørsel til nye planlagte boliger er planlagt ca 25 m fra eksisterende boligområde, vil både nedgiring og oppgiring av fart på biler skape ekstra støy mot eksisterende boligområde. Derfor mener vi grøntarealet bør oppgraderes som en støyskjerm. Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy. Vedrørende sol og lysforhold. Det vises til vedlagte illustrasjoner/ solstudie. Ettermiddagssolen sen vår og tidlig høst vi påvirkes noe av bebyggelsen, utover dette vil bebyggelse ha liten påvirkning for sol- og lysforhold for omkringliggende boliger. Den høyeste delen av ny bebyggelse er plassert gunstig i forhold til sol/ lysforhold for naboer. Brev fra Dennis Hinett, Kjell Ove Jørgensen, Petter Flornes, Tore Øvereng, Marianne Leirvik og Svein Erik Leirvik datert Klage til 65/1767 Reguleringsplan "Brutomta" Namsos. Ifølge plan og bygningsloven 79, Uvanlig bebyggelse, så avviker disse byggene vesentlig fra det som er vanlig i dette området både ved art og størrelse. Bakgrunnen for klage er den ekstreme utbyggingen av tomt i form av antall etasjer. Bygninger med 4-5 etasjer vil redusere lys og solforhold vesentlig for eksisterende veletablert bebyggelse. Henviser til eksisterende reguleringsplan 2003der gesimshøyde er 7.5 meter og tomt tiltenkt småhusbebyggelse og maksimalt utnyttelse på 50 % BYA. Hovedferdselsåren inn til "Brutomt Blokkene" vil føre til økt trafikk og støv/ støy for beboerne langs Solvanggata og er et mindre godt valg.

12 Side 12 av 14 Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy.vedrørende sol og lysforhold. Det vises til vedlagte illustrasjoner/ solstudie. Ettermiddagssolen sen vår og tidlig høst vi påvirkes noe av bebyggelsen, utover dette vil bebyggelse ha liten påvirkning for sol- og lysforhold for omkringliggende boliger. Den høyeste delen av ny bebyggelse er plassert gunstig i forhold til sol/ lysforhold for naboer. Vurdering Planprosessen har fulgt lovverket. Det er ikke uvanlig at det kommer merknader i forbindelse behandling av denne type reguleringsplaner. Samtidig må en ha fokus på sentrale områder for boligutvikling. Administrasjonen kan slutte seg til forslagsstillers kommentarer til de mottatte merknadene, men vil kommentere enkelte forhold nærmere: Boligform og byggehøyder: Det foreligger merknader fra naboer som bl.a kommenterer byggehøyde og trafikkforhold. Brutomta planlegges for boligbebyggelse i nærhet til Namsos sentrum. Planlagt bebyggelse i 4-5 etasjer blir det første man møter når man kjører over «Namsosbrua» og inn til Namsos sentrum. Prosjektet er etterspurt og forventes å fylle et akkumulert behov for akkurat denne type leiligheter. Bebyggelsen vil fullt utbygd inneholde ca. 65 leiligheter i 4 bygninger med varierende leilighetsstørrelse fra ca. 60m2-130m2. Første etasje vil hovedsakelig bestå av parkeringsarealer og bodarealer. 2., 3. og 4.etasje vil inneholde leiligheter og 5.etasje (1 bygning) vil inneholde tjenesteytende næring, dvs. legekontor, tannlege og diverse tilbud relatert til begrepet helse. Planområdet har etter administrasjonens vurdering en attraktiv beliggenhet i forhold til etablering av nye boliger og næringslokaler. Området ligger i forlengelsen av eksisterende boligområder og har alle nødvendige funksjoner i umiddelbar nærhet. Ved en eventuell realisering av planen vil det tilføres området nye funksjoner og fasiliteter. En eventuell realisering av planforslaget vil bli en forskjønnelse av området som i all hovedsak består krattskog. Administrasjonen registrerer at planforslaget møter en viss skepsis fra naboeiendommene, men sett i forhold til et stort akkumulert behov for nye sentrumsnære boligprosjekter støttes forslagsstiller. Namsos sentrum har begrenset tilgang på sentrumsnære tomter som egner seg for denne type boligbygging og administrasjonen mener at denne delen av sentrumsområdene bør bebygges, og er derfor positive til at det åpnes for bolig- og næringsbebyggelse jf. planforslaget. Planforslaget er vedlagt et tverrsnitt/ oppriss som viser planlagt ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Plan- og bygningslovens 29-4 har bestemmelse om bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense; Bygning med gesimshøyde over 8 meter og

13 Side 13 av 14 mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12 (i pbl). Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. Ved en eventuell realisering av prosjektet vil de planlagte bygningene etter administrasjonens vurdering ikke komme i konflikt med avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven hvor kravet til en minste avstand vil være 7,6 meter og 9,1 meter henholdsvis for bygg med 4 etasjer og bygg med 5 etasjer. Oppriss under viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Sol, skygge og lysforhold: Det er foretatt en solstudie og utarbeidet illustrasjoner som viser skyggelegging som følge av ny bebyggelse på Brutomta. Illustrasjonene viser at omgivende småhusbebyggelse i liten grad blir berørt, og etter administrasjonens vurdering ikke mere enn det en må kunne påregne ved nybygging i bynære strøk. Byggehøydene er riktignok større enn ved vanlig småhusbebyggelse, men dette kompenseres med større avstand mellom eksisterende og ny bebyggelse enn det en normalt og kan påregnes ved oppføring av frittliggende småhusbebyggelse i boligområder. Solstudie følger vedlagt. Trafikkstøy: Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy. Det ble benyttet følgende data: - Fartsgrense 40 km/t - Eksisterende trafikkbelastning ÅDT 200 (jfr. anslag Namsos Kommune) - Tillegg for økt trafikkbelastning Brutomta ÅDT 400 (jfr. klage fra Erik Greiff / Ole Kristoffer Larsen) - Total trafikkbelastning benyttet i støyberegningen ÅDT Andel tungtrafikk 5 %. Støyberegning følger vedlagt. Støy fra Moelven Van Severen: Trafikkstøy er vurdert i forhold til trafikkdatadata for fylkesvegen og forslagsstiller henviser til at det vil bli gjort nødvendige tiltak på boligene der støyverdier overstiger tillatte verdier.

14 Side 14 av 14 Moelven Van Severen har eksistert med samme lokalisering over mange år og har dermed sin naturlige plass i området. Det er boliger i området fra før og en anser ikke ulempen fra virksomheten som vesentlig større for ny bebyggelse på Brutomta. Støy og eventuelle ulemper fra virksomheten er under utredning men av kapasitetsmessige årsaker foreligger ikke rapport ved 2. gangs behandling av planforslaget. Det settes imidlertid som vilkår at resultat fra målinger og beregninger blir hensyntatt i det videre arbeidet med prosjektering av bygninger. En eventuell realisering av planen vurderes ikke å være til hinder for Moelven Van Severen eller andre næringsdrivende i nærheten. Grad av utnytting: Hverken reguleringsplanen eller bestemmelser til plan har bestemmelse om tillatt grad av utnytting. Planbestemmelsene er imidlertid revidert og grad av utnytting er tatt inn i 2-4, 2-5 og 2-6, med 100 % BYA for alle områdene for bebyggelse. Grunnundersøkelse: Grunnforholdene er på nåværende tidspunkt ikke utredet med tanke på lokal- og områdestabilitet. Administrasjonen støtter NVE og Fylkesmannens vurdering av at dette er beklagelig da det er ønskelig å avklare grunnforholdene på et tidligere stadium enn på byggesaksnivå. Reguleringsbestemmelsene er imidlertid revidert og det er tatt inn som 2-3 en bestemmelse om at grunnforholdene skal utredes før byggetillatelse blir gitt. Det er videre tatt inn i 4 en rekkefølgebestemmelse om at grunnforholdene skal utredes før det blir gitt byggetillatelse. Støy: Støyberegning viser at store deler av Brutomta ligger innenfor grønn sone, både i 2,0m høyde og 9,0m høyde. Støyberegning viser også at deler av Brutomta ligger innenfor gul sone. Dette gjelder i større grad ved 9.0m høyde, noe som primært skyldes høyde på eksisterende støyvoll og støyskjerm. Lekeplass LEKl ligger innenfor gul sone. Om nødvendig vil det bli satt opp støyskjerm slik at også dette området kommer innenfor grønn sone. Gul sone er en vurderingssone hvor etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål bare kan tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt. jfr. T-1442 punkt Det vises her til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Beregningene er utarbeidet ihht. trafikkprognose framskrevet til I tråd med anbefaling fra Statens vegvesen er det i reguleringsbestemmelsene 2-2 tatt inn følgende: Ved opparbeiding av uteareal eller oppføring av bebyggelse i planområdet skal behovet for støyreduserende tiltak vurderes, og støyreduserende tiltak gjennomføres, derom det er i tråd med offentlige tilrådninger. Fjernvarme: Namsos kommune har i møte den vedtatt vedtekter til 66a i plan- og bygningsloven. Denne gjelder krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Planområdet faller innenfor konsesjonsområdet. Miljømessig vurdering En eventuell realisering av planforslaget vil bli en forskjønnelse av området som i all hovedsak består krattskog. Konklusjon: Ut fra en helhetsvurdering og med bakgrunn i saksutredningen, anbefaler rådmannen Drift å fatte følgende vedtak: