Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Kjeld Erik Sandbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012"

Transkript

1 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Kjeld Erik Sandbakken / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta. Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak; Behandling i Namsos kommunestyre Drifts innstilling enstemmig vedtatt av kommunestyret Vedtak i Namsos kommunestyre Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune datert med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert Som begrunnelse vises til saksutredningen. Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens Klageadgang Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Vår ref. 2010/ bes oppgitt ved henvendelse Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Carl Gulbransonsgt. 4, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 14 Med hilsen Namsos kommune Helge Guntvedt Leder byggesak kart og oppmåling Kjeld Erik Sandbakken saksbehandler Vedlegg 1 Stadfestet reguleringsplan 2 Reguleringsbestemmelser Eksterne kopimottakere: Brutomta AS Th. Sommerschields gate Namsos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Jernbaneverket Postboks Hamar Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Overhalla kommune 7864 Overhalla Midtre-Namdal Avfallsselskap Barlia 7863 Overhalla Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten Tiller NTE Nett Sjøfartsgata Steinkjer Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks Bergen Statens vegvesen, Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde Berørte Naboer: Dennis Hinnett Solvanggata 17b 7800 NAMSOS Kjell Ove Jørgensen Solvanggata NAMSOS Petter Flornes Tiendeholmvegen NAMSOS Tore Øvereng Solvanggata NAMSOS Marianne og Svein E. Leirvik Postboks NAMSOS Erik Greiff Tiendeholmvegen NAMSOS Ole Kristoffer Larsen Solvanggata NAMSOS Moelven Van Severen Pinavegen NAMSOS Interne kopimottakere: Arbeidsgruppa for trafikksikkerhet v/ Vollan Barns representant v/ Knut Storeide Brann- og redning Eldres råd v/ Marit Grøtan Morten Sommer Namsos bydrift v/ Nils Hallvard Brørs Per Erik Arnø Rådet for funksjonshemmede v/ Marit Grøtan Svein-Arild Rye Terje Adde Ungdomsrådet v/ Tor Moltu

3 Side 3 av 14 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 65/ gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune datert med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert Som begrunnelse vises til saksutredningen. Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens

4 Side 4 av 14 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I /1767 oppstart av Jon A. Olsen Arkitektkontor AS reguleringsarbeid - Brutomta S Forhåndsutalelse i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeide "Brutomta" I Utsnitt av regulerinsplan Namsos kommune I Reguleringsbestemmelser Namsos kommune U Melding om vedtak - Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Forhåndsutalelse i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeide "Brutomta" I Merknad til planarbeid for område Moelven Van Severen AS på Østre Byområde i Namsos kommune nr 65/1767 I Varsel om planarbeid for ett område Statens Vegvesen på Østre byområde I Forhåndsuttalelse til varsel om Fylkesmannen i Nord-Trøndelag planarbeid med reguleringsplan for Østre Byområde 65/1767 i Namsos kommune I Reguleringsplan - Østre byområde - Nord-Trøndelag fylkeskommune omfatter gnr 65 og bnr 1767 og Varsel om regulering I Meknader til planarbeid for område Namsos Industriforening på Østre Byområde, eiendommene 65/1767 og 65/1514 I Merknader til varsel om oppstart av Jernbaneverket reguleringsarbeid - Et område på Østre Byområde gnr/bnr 65/1767 og 65/1514 I Uttalelse fra Namsosbanens venner Ola Marius Amdal I Referat fra oppstartsmøte Jan Bergum m/flere I Reguleringsplan Brutomta Trønder-Plan I VS: Reguleringsplan Brutomta Trønder-Plan S / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta U Melding om vedtak - 65/ Jon A. Olsen Arkitektkontor AS gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta I Reviderte bestemmelser ihht vedtak Mikael Løfsnæs Haagensen i Drift I Utohusplan, terrengprofiler Mikael Løfsnæs Haagensen U Annonse - offentlig ettersyn 1. gangs behandling reguleringsplan for Brutomta Frantz annonseservice as

5 Side 5 av 14 I Reguleringskart Brutomta Erlend Gystad I Annonse i Namdalsavisa Idar Arntsen U /1767 Reguleringsplan Adresseliste "Brutomta", Namsos - til uttalelse I Automatisk svar på din henvendelse Postmottak FM-NT til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag I Naboliste Kjeld Erik Sandbakken U /1767 Reguleringsplan Adresseliste "Brutomta", Namsos - til uttalelse I SV: 65/1767 Reguleringsplan Firmapost-Midt "Brutomta", Namsos - til uttalelse N Vedr. VVA i planen for "Brutomta" Kjeld Erik Sandbakken 65/1767 I Uttalelse til reguleringsplan - Statens vegvesen Region midt Brutomta i Namsos kommune I Reguleringsplan Brutomta Nord-Trøndelag Fylkeskommune / Plan og miljø I Reguleringsplan for Brutomta, Namsos kommune til høring - NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat har innsigelse til planforslaget I Uttalelse til reguleringsplan Moelven Van Serveren AS Brutomta I Klage på 65/ Reguleringsplan Erik Greiff og Ole Kristoffer Brutomta Namsos I Klage vedr.65/1767 "Brutomta",Namsos. I Fylkesmannens uttalelse til reguleringsplan for Østre Byområde 65/1767 Brutomta AS I Planleggers kommentarer til Larsen D. Hinnet, K.O. Jørgensen, P.Flornes, T. Øvereng, M. Lervik, S.E. Lervik Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kommunalavdelingen Mikael Løfsnæs Haagensen merknader S / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta I Tverrprofiler Mikael Løfsnæs Haagensen I Kommentar fra Namsos bydrift Mikael Løfsnæs Haagensen I Støyberegning Klingavegen. Erlend Gystad U Annonse - stadfestet reguleringsplan Frantz annonseservice as U / gangs behandling av reguleringsplan for Brutomta X Reguleringsplan, stadfestet Kjeld Erik Sandbakken X Reguleringsbestemmelser, stadfestet Kjeld Erik Sandbakken Jon A. Olsen Arkitektkontor AS

6 Side 6 av 14 Vedlegg 1 Reguleringsplan kart datert Reguleringsbestemmelser datert , sist rev Planbeskrivelse datert Utomhusplan datert Illustrasjoner datert ROS-analyse datert Støyberegning datert Støyberegning Klingavegen datert Solstudie datert Saksopplysninger Det har innkommet merknader fra følgende, (merknadene er i sin helhet gjengitt i saksfremstillingen): 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 2. Fylkesmann i Nord-Trøndelag. 3. Statens vegvesen. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat. 5. Moelven Van Severen AS. 6. Namsos bydrift. 7. Erik Greiff og Ola K. Larsen. 8. Dennis Hinett, Kjell Ove Jørgensen, Petter Flornes, Tore Øvereng, Marianne Leirvik og Svein Erik Leirvik. Merknadene er gjennomgått av planlegger Jon A. Olsen Arkitektkontor. Innkomne uttalelser og kommentarer. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune datert Reguleringsplan for Brutomta legger til rette for utbygging av boliger og kombinert bolig/tjenesteyting i fire etasjer. Det ble varslet oppstart av planarbeid i området , som vi har gitt uttalelse til. Planområdet er nå mer enn halvert idet gnr 65/1514 ikke lenger inngår i planområdet. Gjenværende planområde har fått en lang og smal form som i stor grad styrer og begrenser utnyttelsen av arealet. Vi mener det er svært uheldig at en ikke får planlagt det opprinnelige planområdet under ett. Det ville gitt mulighet for en bedre, mer helhetlig og rasjonell utnyttelse av området. Kommunen har selv mulighet til å fremme alternative forslag. Vi har ikke merknader til de hovedformål som inngår i planen. Vi kan ikke se at grad av utnytting er tatt med, verken på plankartet eller i bestemmelsene. Lekearealet "Lek 2"er smalt i begge ender, det bærer preg av restareal som blir mindre brukbart for lek. Dette bør bearbeides videre, for å gjøre lekeplassen mer egnet for allsidig lek.

7 Side 7 av 14 Kulturminner Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Bestemmelsene er revidert slik at grad av utnytting % BVA er angitt. Brev fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag datert Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader: Fra Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen har ut fra regionale eller nasjonale jordverninteresser ingen merknader til planforslaget. Fra Miljøvernavdelingen: Ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til planforslaget. Fra Kommunalavdelingen: Samfunnssikkerhet og beredskap. Planområdet ligger i nærheten av en registrert kvikkleiresone, men det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av denne planen. Det står for øvrig beskrevet i planbeskrivelsen at grunnboringer skal foretas før byggestart, men dette er ikke inkludert i bestemmelsene. Fylkesmannen retter derfor en betinget innsigelse mot planen inntil det foreligger dokumentasjon på undersøkelser som viser at området er trygt å bygge eller at det er nedfelt i bestemmelsene at slike undersøkelser skal foretas før byggestart. Bestemmelsene er revidert med eget punkt i reguleringsbestemmelsene 2-3, og er i tillegg medtatt i rekkefølgebestemmelse som beskriver at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging. Brev fra Statens vegvesen datert Viser til oversendelse datert 18. november 2011, der vi inviteres til å avgi høringsuttalelse ifm. reguleringsplan "Brutomta" ved fv. 769 i Namsos. Oversendelsen er vedlagt diverse dokument, herunder beskrivelse av støyberegninger som er gjort. Vi mener området kan være egnet til den type utnytting som foreslås forutsatt at det tas hensyn som omtalt i de oversendte dokument. Av planbeskrivelsen fremgår det at det skal gjennomføres grunnundersøkelser før bygging iverksettes. Dette er bra og nødvendig.

8 Side 8 av 14 Det fremgår av vedlegg til oversendelsen at støyundersøkelsene/beregningene viser at støybelastingen er relativt liten. Det meste av området er i grønn sone og en mindre del er i gul sone. Støyberegningene er gjort (i 2 høyder) bak allerede etablert støyskjerm mot fv I reguleringsbestemmelsene er det så vidt vi kan se ikke nevnt noe om støy. Vi mener det bør være en felles bestemmelse under 2 som sier at; "Ved opparbeiding av uteareal eller oppføring av bebyggelse i planområdet skal behovet for støyreduserende tiltak vurderes, og støyreduserende tiltak gjennomføres, dersom det er i tråd med offentlige tilrådninger". For øvrig ligger området med tilknytning til et godt gang-/sykkelvegnett. Vi vil oppfordre til at det ved planlegging og iverksetting av arbeid på området legges vekt på tilgjengelighet for alle brukergrupper gjennom universell utforming. Reguleringsbestemmelsene 2-2 er oppdatert med eget punkt om støy, jfr. forslag fra SVV. Brev fra Norges vassdrags og energidirektorat datert NVE har følgende kommentarer til planforslaget: I vår uttalelse av poengterer vi at grunnforholdene må vurderes nærmere i ROSanalysen til planen. Vi anbefalte også at det ble gjennomført en grunnboring i forbindelse med reguleringsarbeidet for å avklare grunnforholdene i området. Dette er i tråd med vår retningslinje R "Flaum- og skredfare i arealplanar" hvor det tilrås at en gjennom reguleringsplanarbeidet avklarer den reelle skredfaren og tar inn evt. risikoreduserende tiltak i planen. Dette innebærer derved at det ikke er ønskelig å utsette disse vurderingene til byggesaksnivået. Både i ROS-analysens pkt "Geoteknisk vurdering" samt i planbeskrivelsens 2.2 "Grunnforhold" heter det: - Tidligere geotekniske undersøkelser viser forekomster av kvikkleire i nærheten av utbyggingsområdet. På bakgrunn av dette må geotekniske vurderinger og evt. undersøkelser utføres det blir gitt klarsignal for bygging-. Dette innebærer at tiltakshaver har valgt å utsette vurderingene til byggesaksnivå. Vi har forståelse for at tiltakshaver ikke ønsker å belaste prosjektet for tiltaket er egengodkjent men NVE er som nevnt av den prinsipielle oppfatning at slike vurderinger bør gjøres minimum på detaljreguleringsplanstadiet og ikke avventes til byggesaksnivå. Ved å utsette disse vurderingene til byggesaken vil også mulighetene for høringsparter til å få en totalvurdering av saken, komme med faglige innspill og kommentarer og evt. innsigelser kunne bli svekket. Manglende vurderinger på planstadiet vil i enkelte tilfeller kunne medføre at tiltak lokaliseres på feil sted, til høyere kostnader og uten vurdering av evt. avbøtende tiltak som burde vært vurdert i plansaken. Når tiltakshaver likevel ønsker å utsette de geotekniske vurderingene/ undersøkelsene til byggesaken forutsetter vi at dette hjemles juridisk i planforslaget. Vi kan imidlertid ikke finne igjen ROS-analysens 4.1. i bestemmelsene til planen. Vi antar at dette skyldes en forglemmelse og forutsetter at dette rettes opp. Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse: NVE krever at det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planen om at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging.

9 Side 9 av 14 Bestemmelsene er revidert med eget punkt i reguleringsbestemmelsene 2-3, og er i tillegg medtatt i rekkefølgebestemmelse som beskriver at geotekniske vurderinger og undersøkelser utføres før det blir gitt klarsignal for bygging. Brev fra Moelven Van Severen datert Vi viser til Deres brev datert vedrørende nevnte reguleringsplan. Vi vil bemerke følgende: 1. Den aktuelle tomta har i dag reguleringsformål "forretning/ kontor" og offentlig friområde. Dette reguleringsformålet er vi komfortable med i forhold til vår industrivirksomhet. Vi vet at det vil skape konflikter når boliger plasseres inntil industri og vi vil sterkt oppfordre Namsos Kommune til å opprettholde boligfrie soner mellom vår eiendom regulert til industri og områder regulert til boligformål. Endring av reguleringsformålet slik at det tillates leiligheter/boliger protesterer vi mot. 2. Bakgrunn for vår protest mot reguleringsendringen er omfanget av vår virksomhet oppsummert nedenfor. Produksjon fra i ukedagene. Ca trailere/tømmerbiler passerer årlig inn/ut av vårt anlegg via krysset ved Otto Moe. Døgnkontinuerlig kjøring av tømmersorteringsanlegget ved lossing av tømmerbåter. Vedlikeholdsarbeid og overtidsarbeid på natt/helg. Gitt vår strategiske plassering som det nordligste sag/høvleri i Norge kan det i fremtid bli aktuelt med ordinær produksjon også på natt/helg. 3. Konfliktområder ved boliger i nærhet av vår virksomhet. Støy plager: Støy fra vår tømmerhåndtering og tømmersortering har impulskarakter som gir opphav til plager ved lave støynivåer. Den utførte støyberegningen er mangelfull da den ikke tatt hensyn til støy fra vår virksomhet. Vi stiller også spørsmålstegn ved om de 5000 trailere/tømmerbiler fra/til vårt anlegg som årlig kjører gjennom krysset ved Otto Moe er med i trafikkgrunnlaget som støyberegningen baserer seg på. Det er nevnt i planbeskrivelsen at eksisterende støyvoll vil skjerme en del av støyen fra industrivirksomheten. Etter vår mening vil ikke dette være relevant da de øverste etasjene får fri utsikt mot vårt anlegg. Selv om eventuelle boliger støy isoleres vil beboerne sjeneres av støy når de i sommerhalvåret ønsker å sitte ute og nyte den omtalte kveldssola. Siden boligområdet på Kjærlighetsstien ble etablert har vi hatt en del naboklager fra dette området.

10 Side 10 av 14 Vi har imidlertid forsøkt å opprettholde et godt forhold til naboene og i perioden før nyveien ble bygd ble det hengt opp informasjon om vår overtidsproduksjon i boligfeltet. De planlagte boligene på Brutomta vil være vesentlig mer utsatt for støy enn boligene på Kjærlighetsstien. Støv plager: Med 5000 trailere og tømmerbiler igjennom krysset ved Otto Moe er det klart at dette medfører en generell støvplage. Spesielt transport av kutterspon, rasp og flis vil medføre støvplager. Overrisling: Overrisling av tømmer kan ved ugunstig vindretning treffe de planlagte boligene. Vi er sikre på at den foreslåtte reguleringsendringen vil medføre konflikter med eventuelle beboere på Brutomta og den kan i ytterste konsekvens føre til at det blir lagt begrensninger på utnyttelsen av Moelven Van Severen AS sitt anlegg i Namsos. Moelven Van Severen AS fraskriver seg ethvert ansvar for negative konsekvenser vår virksomhet eventuelt vil medføre for den planlagte bebyggelsen. Trafikkstøy er vurdert med oppgitte data på fylkesvegen. Det gjøres nødvendige tiltak på boligene der støyverdier overstiger tillatte verdier. Støy fra virksomheten er under vurdering. Det er bestilt en beregning og måling av støy fra Moelvens virksomhet, men dette er ikke klart pr dato. Det er Sweco Norge AS i Bergen som skal utføre disse målingene med etterfølgende beregninger. Vi er i utgangspunktet lovet en rapport før påske, men de er avhengig av riktige værforhold før de kan foreta nødvendige målinger på sorteringsanlegget. Resultatet av disse beregningene vil bli ettersendt og hensyntatt i det videre arbeidet. Generelt så vil beboere her være informert og klar over virksomheten Moelven har og hvilke ulemper dette eventuelt måtte medføre. Det vurderes at ulempene ikke vil bli verre her enn i andre boligområder i nærheten til denne virksomheten. Etablering av boliger/ næringsvirksomhet vurderes ikke å være til hinder for Moelven eller andre næringsdrivende i nærheten. Brev fra Namsos bydrift datert Namsos kommune har ei vannledning (Ø160mm) som krysser planområdet. Denne må omlegges av utbygger før realisering av fundamenteringsarbeidene. Sentral vannkum og hydrant tas inn i detaljplaner. Spillvann(SP) fra eiendommen skal tas inn i detaljplaner. Overvann(OV) fra eiendommen skal tas inn i detaljplaner. Deponi for snø hensyntas i planens utomhusplan.

11 Side 11 av 14 Det inngås utbyggingsavtale med kommunen, hvor krav over implementeres, samt hvilke VAanlegg kommunen skal ta over for DV-ansvar. Vedrørende kommentar fra Namsos bydrift: Vannledning omlegges av utbygger før igangsetting av byggearbeidene. Se også punkt nedenfor. Detaljplanlegging av VA-anlegg utføres i forbindelse med detaljplanlegging av bebyggelse og utomhusanlegg. Det er ikke avsatt egne områder for snødeponi i reguleringsplanen, men dette skal ivaretas innenfor planområdet. Brev fra Erik Greiff og Ola k. Larsen datert Når det gjelder 2-4 Bolig /tjenesteyting under pkt. reguleringsbestemmelser så ønsker vi herved å rette inn klage på dette punkt. Vi mener at 5. etasje vil negativisere det visuelle inntrykket for eksisterende boligområdet i Solvanggata og omliggende boligområdet slik at det vil føles innestengt. Dette på grunn av den umiddelbare nærhet mellom ny bygningsmasse og eksisterende omliggende boliger. Samtidig mener vi at eksisterende grønt areal mellom Solvanggata og Klingavegen må beholdes og oppgraderes da dette vil fungere som et støy og visuelt vern imot nye planlagte boliger. Når avkjørsel til nye planlagte boliger er planlagt ca 25 m fra eksisterende boligområde, vil både nedgiring og oppgiring av fart på biler skape ekstra støy mot eksisterende boligområde. Derfor mener vi grøntarealet bør oppgraderes som en støyskjerm. Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy. Vedrørende sol og lysforhold. Det vises til vedlagte illustrasjoner/ solstudie. Ettermiddagssolen sen vår og tidlig høst vi påvirkes noe av bebyggelsen, utover dette vil bebyggelse ha liten påvirkning for sol- og lysforhold for omkringliggende boliger. Den høyeste delen av ny bebyggelse er plassert gunstig i forhold til sol/ lysforhold for naboer. Brev fra Dennis Hinett, Kjell Ove Jørgensen, Petter Flornes, Tore Øvereng, Marianne Leirvik og Svein Erik Leirvik datert Klage til 65/1767 Reguleringsplan "Brutomta" Namsos. Ifølge plan og bygningsloven 79, Uvanlig bebyggelse, så avviker disse byggene vesentlig fra det som er vanlig i dette området både ved art og størrelse. Bakgrunnen for klage er den ekstreme utbyggingen av tomt i form av antall etasjer. Bygninger med 4-5 etasjer vil redusere lys og solforhold vesentlig for eksisterende veletablert bebyggelse. Henviser til eksisterende reguleringsplan 2003der gesimshøyde er 7.5 meter og tomt tiltenkt småhusbebyggelse og maksimalt utnyttelse på 50 % BYA. Hovedferdselsåren inn til "Brutomt Blokkene" vil føre til økt trafikk og støv/ støy for beboerne langs Solvanggata og er et mindre godt valg.

12 Side 12 av 14 Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy.vedrørende sol og lysforhold. Det vises til vedlagte illustrasjoner/ solstudie. Ettermiddagssolen sen vår og tidlig høst vi påvirkes noe av bebyggelsen, utover dette vil bebyggelse ha liten påvirkning for sol- og lysforhold for omkringliggende boliger. Den høyeste delen av ny bebyggelse er plassert gunstig i forhold til sol/ lysforhold for naboer. Vurdering Planprosessen har fulgt lovverket. Det er ikke uvanlig at det kommer merknader i forbindelse behandling av denne type reguleringsplaner. Samtidig må en ha fokus på sentrale områder for boligutvikling. Administrasjonen kan slutte seg til forslagsstillers kommentarer til de mottatte merknadene, men vil kommentere enkelte forhold nærmere: Boligform og byggehøyder: Det foreligger merknader fra naboer som bl.a kommenterer byggehøyde og trafikkforhold. Brutomta planlegges for boligbebyggelse i nærhet til Namsos sentrum. Planlagt bebyggelse i 4-5 etasjer blir det første man møter når man kjører over «Namsosbrua» og inn til Namsos sentrum. Prosjektet er etterspurt og forventes å fylle et akkumulert behov for akkurat denne type leiligheter. Bebyggelsen vil fullt utbygd inneholde ca. 65 leiligheter i 4 bygninger med varierende leilighetsstørrelse fra ca. 60m2-130m2. Første etasje vil hovedsakelig bestå av parkeringsarealer og bodarealer. 2., 3. og 4.etasje vil inneholde leiligheter og 5.etasje (1 bygning) vil inneholde tjenesteytende næring, dvs. legekontor, tannlege og diverse tilbud relatert til begrepet helse. Planområdet har etter administrasjonens vurdering en attraktiv beliggenhet i forhold til etablering av nye boliger og næringslokaler. Området ligger i forlengelsen av eksisterende boligområder og har alle nødvendige funksjoner i umiddelbar nærhet. Ved en eventuell realisering av planen vil det tilføres området nye funksjoner og fasiliteter. En eventuell realisering av planforslaget vil bli en forskjønnelse av området som i all hovedsak består krattskog. Administrasjonen registrerer at planforslaget møter en viss skepsis fra naboeiendommene, men sett i forhold til et stort akkumulert behov for nye sentrumsnære boligprosjekter støttes forslagsstiller. Namsos sentrum har begrenset tilgang på sentrumsnære tomter som egner seg for denne type boligbygging og administrasjonen mener at denne delen av sentrumsområdene bør bebygges, og er derfor positive til at det åpnes for bolig- og næringsbebyggelse jf. planforslaget. Planforslaget er vedlagt et tverrsnitt/ oppriss som viser planlagt ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Plan- og bygningslovens 29-4 har bestemmelse om bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense; Bygning med gesimshøyde over 8 meter og

13 Side 13 av 14 mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12 (i pbl). Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. Ved en eventuell realisering av prosjektet vil de planlagte bygningene etter administrasjonens vurdering ikke komme i konflikt med avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven hvor kravet til en minste avstand vil være 7,6 meter og 9,1 meter henholdsvis for bygg med 4 etasjer og bygg med 5 etasjer. Oppriss under viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Sol, skygge og lysforhold: Det er foretatt en solstudie og utarbeidet illustrasjoner som viser skyggelegging som følge av ny bebyggelse på Brutomta. Illustrasjonene viser at omgivende småhusbebyggelse i liten grad blir berørt, og etter administrasjonens vurdering ikke mere enn det en må kunne påregne ved nybygging i bynære strøk. Byggehøydene er riktignok større enn ved vanlig småhusbebyggelse, men dette kompenseres med større avstand mellom eksisterende og ny bebyggelse enn det en normalt og kan påregnes ved oppføring av frittliggende småhusbebyggelse i boligområder. Solstudie følger vedlagt. Trafikkstøy: Det er utført en støyberegning for Klingavegen med antatt ÅDT. Denne viser ingen vesentlig trafikkstøy. Det ble benyttet følgende data: - Fartsgrense 40 km/t - Eksisterende trafikkbelastning ÅDT 200 (jfr. anslag Namsos Kommune) - Tillegg for økt trafikkbelastning Brutomta ÅDT 400 (jfr. klage fra Erik Greiff / Ole Kristoffer Larsen) - Total trafikkbelastning benyttet i støyberegningen ÅDT Andel tungtrafikk 5 %. Støyberegning følger vedlagt. Støy fra Moelven Van Severen: Trafikkstøy er vurdert i forhold til trafikkdatadata for fylkesvegen og forslagsstiller henviser til at det vil bli gjort nødvendige tiltak på boligene der støyverdier overstiger tillatte verdier.

14 Side 14 av 14 Moelven Van Severen har eksistert med samme lokalisering over mange år og har dermed sin naturlige plass i området. Det er boliger i området fra før og en anser ikke ulempen fra virksomheten som vesentlig større for ny bebyggelse på Brutomta. Støy og eventuelle ulemper fra virksomheten er under utredning men av kapasitetsmessige årsaker foreligger ikke rapport ved 2. gangs behandling av planforslaget. Det settes imidlertid som vilkår at resultat fra målinger og beregninger blir hensyntatt i det videre arbeidet med prosjektering av bygninger. En eventuell realisering av planen vurderes ikke å være til hinder for Moelven Van Severen eller andre næringsdrivende i nærheten. Grad av utnytting: Hverken reguleringsplanen eller bestemmelser til plan har bestemmelse om tillatt grad av utnytting. Planbestemmelsene er imidlertid revidert og grad av utnytting er tatt inn i 2-4, 2-5 og 2-6, med 100 % BYA for alle områdene for bebyggelse. Grunnundersøkelse: Grunnforholdene er på nåværende tidspunkt ikke utredet med tanke på lokal- og områdestabilitet. Administrasjonen støtter NVE og Fylkesmannens vurdering av at dette er beklagelig da det er ønskelig å avklare grunnforholdene på et tidligere stadium enn på byggesaksnivå. Reguleringsbestemmelsene er imidlertid revidert og det er tatt inn som 2-3 en bestemmelse om at grunnforholdene skal utredes før byggetillatelse blir gitt. Det er videre tatt inn i 4 en rekkefølgebestemmelse om at grunnforholdene skal utredes før det blir gitt byggetillatelse. Støy: Støyberegning viser at store deler av Brutomta ligger innenfor grønn sone, både i 2,0m høyde og 9,0m høyde. Støyberegning viser også at deler av Brutomta ligger innenfor gul sone. Dette gjelder i større grad ved 9.0m høyde, noe som primært skyldes høyde på eksisterende støyvoll og støyskjerm. Lekeplass LEKl ligger innenfor gul sone. Om nødvendig vil det bli satt opp støyskjerm slik at også dette området kommer innenfor grønn sone. Gul sone er en vurderingssone hvor etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål bare kan tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt. jfr. T-1442 punkt Det vises her til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Beregningene er utarbeidet ihht. trafikkprognose framskrevet til I tråd med anbefaling fra Statens vegvesen er det i reguleringsbestemmelsene 2-2 tatt inn følgende: Ved opparbeiding av uteareal eller oppføring av bebyggelse i planområdet skal behovet for støyreduserende tiltak vurderes, og støyreduserende tiltak gjennomføres, derom det er i tråd med offentlige tilrådninger. Fjernvarme: Namsos kommune har i møte den vedtatt vedtekter til 66a i plan- og bygningsloven. Denne gjelder krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Planområdet faller innenfor konsesjonsområdet. Miljømessig vurdering En eventuell realisering av planforslaget vil bli en forskjønnelse av området som i all hovedsak består krattskog. Konklusjon: Ut fra en helhetsvurdering og med bakgrunn i saksutredningen, anbefaler rådmannen Drift å fatte følgende vedtak:

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos 7863 OVERHALLA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/4866-39 Britt Frantzen 91796252 30.01.2015 Reguleringsplan Hoddøyvågen hyttefelt

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Mikael Løfsnæs Haagensen Fra: erling lundstadsveen Sendt: 24. februar 2014 17:12 Til: Mikael Løfsnæs Haagensen Emne: Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Viser

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Kjeld Erik Sandbakken

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Kjeld Erik Sandbakken Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/589-12 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. for "Otterøystranda boligområde" i Namsos kommune

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. for Otterøystranda boligområde i Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arkitektkontoret Blom AS Søren R Thornæs veg 10 7800NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: 2013/1567-32 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 30.04.2014

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev A/S Verftsgata 48 7800 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Privat

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1400 og 65/ gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde, felt B3 - Vestre havn.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1400 og 65/ gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde, felt B3 - Vestre havn. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2011/3667-10 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 65/1400 og 65/1809-1. gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde,

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/589-28 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 2. gangs behandling av vesentlig endring av reguleringsplan for "Tiendeholmen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arkplan AS Postboks 172 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015 Melding om

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Borettslaget Elvebredden Elvebredden 1E 7600 LEVANGER Eilif Due Mo gård 7600 LEVANGER

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

CARL GULBRANSSONSGATE 23

CARL GULBRANSSONSGATE 23 Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR CARL GULBRANSSONSGATE 23 Namsos kommune 01.02 2011 INNHOLD 1. FORORD... 3 2. OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 2.1 BELIGGENHET... 4 2.2 GRUNNFORHOLD... 4 2.3 EIENDOMSFORHOLD...

Detaljer

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak Saksutskrift R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2011/ Kjeld Erik Sandbakken

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2011/ Kjeld Erik Sandbakken Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2011/6594-33 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-224 Saknr.: 03/02416 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Klage på avslag om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Klage på avslag om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-54 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Klage på avslag om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/9655-5 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av ny nettstasjonn i regulert område for

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anita Malmer Saksmappe: 2012/9315-16162/2014 Arkiv: 0030/0023 Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD Kommunestyret Utv.sak nr.:0075/97 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Finn Lenschow 0036/97 15.05.97 REG R-163 97/01546 Det faste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Næring plan og teknisk Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Ivar Arne og May Britt Husteli 6670 Øydegard Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1370-24

Detaljer

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201320 Saksmappe: 2013/3148-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 02.04.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr. 201320 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0049/05 Komite Plan-plansak 06.04.2005 PS 0017/05 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 09.05.2005 PS 0085/05 Komite Plan-plansak 15.06.2005

Detaljer