Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesak, kart og oppmåling Namsos"

Transkript

1 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 2. gangs behandling av vesentlig endring av reguleringsplan for "Tiendeholmen Park" (tidligere Brutomta) i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven, reguleringsplan for Tiendeholmen Park" i Namsos kommune datert , sist rev med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert etter vedtak i Namsos plan, byggesak og teknisk drift. Rådmannen foreslår følgende tillegg/endring av reguleringsbestemmelsene: Endring pkt. 4.2 Lekeplass "Område avsatt til lekeplass er felles for alle boligene i planen. Utformingen skal sikre god adkomst og bruksmuligheter for alle brukergrupper. Lekeplassene skal sikres med gjerde mot tilstøtende arealer. Rekkefølgekrav, nytt pkt. 6.1 Lekeplass " Lekeplass innenfor planområdet skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for første byggetrinn innenfor planområdet. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven Namsos kommunestyre vedtar utbyggingsavtale mellom Brutomta AS og Namsos kommune som omfatter utbygging av teknisk og grønn infrastruktur i forbindelse med realisering av Tiendeholmen Park.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Referat fra oppstartsmøte i plansaker - Reguleringsplan for "Brutomta" - Endring X Naboliste I Fylkeskommunens uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Brutomta / Tiendeholmen I Uttalelse til varsel om oppstart av Jernbaneverket planarbeid - Endring av reguleringsplan for Brutomta- Tindeholmen _3_0 I Endring av reguleringsplan for Statens vegvesen Brutomta/Tiendeholmen park - varsel om oppstart av reguleringsarbeid I / Reguleringsplan for Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Tiendeholmen park I Solstudie Jon A. Olsen Arkitektkontor AS I Oppdaterte plandokumenter Jon A. Olsen Arkitektkontor AS S Vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune I Terrengprofil Jon A. Olsen Arkitektkontor AS X Særutskrift - Vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune U Melding o m vedtak - Vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune U Vesentlig endring av reguleringsplan for Brutomta i Namsos U Vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune U Annonse - Vesentlig endring av reguleringsplan "Brutomta" i Namsos kommune I Annonse - Vesentlig endring av reguleringsplan "Brutomta" i Namsos kommune I Uttalelse - Vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Adresseliste Adresseliste Frantz annonseservice as Vegard Dyrhaug Miljø og landbruksforvaltningen i MNR I Høringsuttalelse - Vesentlig endring Jernbaneverket av reguleringsplan for Brutomta I Vesentlig endring av reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune Norges vassdrags- og energidirektorat N Forslag Utbyggingsavtale Andre Michael Aglen I Vesentlig endring av reguleringsplan Statens vegvesen 2

3 for "Brutomta" i Namsos kommune I Utbyggingsavtale - Tiendeholmen Park I Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen Brutomta 65/1767 i Namsos kommune I Uttalelse til Reguleringsplan - Vesentlig endring - Brutomta U Tiendeholmen park - oversendelse merknader / innspill S gangs behandling av vesentlig endring av reguleringsplan for "Tiendeholmen Park" (tidligere Brutomta) i Namsos kommune X Kommentarer til mottatte merknader S gangs behandling av vesentlig endring av reguleringsplan for "Tiendeholmen Park" (tidligere Brutomta) i Namsos kommune Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ A. C. Haugan Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Vedlegg 1 Oversiktskart 1: Reguleringsplan datert Reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse datert Utomhusplan datert Støyberegning datert Geoteknisk notat datert Solstudie datert Terrengprofil 10 Innkomne merknader etter off. ettersyn 11 Forslag til utbyggingsavtale 12 Melding om vedtak etter 1. gangs behandling 3

4 Til orientering Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Siv Grav fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Begrunnelse: Planlegging av plassering av trafo utenfor lekeareal Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Saken utsettes. Begrunnelse: Planlegging av plassering av trafo utenfor lekeareal Saksopplysninger Saksopplysninger Jon A. Olsen Arkitektkontor AS er engasjert av grunneier Brutomta AS for å gjennomføre en endring av detaljreguleringsplan for "Brutomta" i Namsos kommune. Foreliggende forslag til reguleringsplan har fått navnet "Tiendeholmen Park" og skal erstatte gjeldende reguleringsplan "Brutomta". Endringen er av en slik art at den anses som en vesentlig endring jfr. pbl Endringen medfører bedre utnyttelse av solforhold, redusering av innsyn, redusering av antall boenheter og næringsarealet er tatt ut av planen. Forslagsstiller viser til at endringene vil gi en mindre dominerende bebyggelse og ett langt bedre og roligere bomiljø. Planområdet omfatter eiendommen gnr 65, bnr 1767 på Østre byområde i Namsos sentrum. Planområdet er lokalisert i østre del av Namsos sentrum. Planområdet grenser mot eksisterende bolig-, nærings- og høgskoleområder samt mot fylkesvei. Eksisterende reguleringsplan for «Brutomta» ble vedtatt i 2012 og åpner for boligbebyggelse og kombinert bebyggelse. Det var opprinnelig prosjektert 65 leiligheter fordelt på 4 blokker med parkering i l etasje og boliger i 3-4 etasjer over. Totalt 4 og 5 etasjer. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av leiligheter med tilhørendeinfrastruktur, parkering, lekeplasser mm. Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram. Plandokumentene med risiko og sårbarhetsanalyse av relevante tema skal gi et dekkende bilde av hensynet bak planen og vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn. Opprinnelig prosjekt ble ikke realisert og det er nå gjort endringer og tilpasninger med tanke påbyggemetoder og markedssituasjonen. Endringene medfører om rokkeringer og endring av formål i reguleringsplanen og blir derfor ansett som vesentlige. Endringene som er prosjektert vil medføre lavere bebyggelse og mindre antall boligenheter enn opprinnelig planlagt. Foreløpige tegninger viser totalt 48 leiligheter fordelt på 4 blokker i 3 og delvis 4 etasjer. Parkering er flyttet til carporter/ garasjer. 4

5 Namsos plan, byggesak og teknisk drift behandlet planforslaget 1. gang i møte hvor følgende vedtak ble fattet: Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal følge med utkast til utbyggingsavtale før 2. gangs behandling. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Forslag til reguleringsplan for "Tiendeholmen Park" datert med reguleringsbestemmelser av samme dato legges ut til offentlig ettersyn i perioden ihht. plan- og bygningslovens 12-10, og Det skal følge med utkast til utbyggingsavtale før 2. gangs behandling. I forslag til reguleringsplan for Tiendeholmen Park gis det følgende tillegg/ endring i reguleringsbestemmelsene: Nytt pkt. 2.4 Geoteknisk dokumentasjon skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging i planområdet. Før byggetillatelse gis skal det foreligge geoteknisk prosjektering og tredjepartskontroll av geoteknisk dokumentasjon. Nytt pkt. 4.3 Nybygg i planområdet skal tilknyttes til eksisterende fjernvarmenett. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-10, og Etter perioden med offentlig ettersyn er det mottatt til sammen 6 uttalelser til planen: 1) Fylkesmannen i Nord Trøndelag i brev datert ) Jernbaneverket i brev datert ) Midtre Namdal samkommune i brev datert ) Nord-Trøndelag fylkeskommune i brev datert ) Norges vassdrags- og energidirektorat i brev datert ) Statens vegvesen i brev datert Fylkesmannen i Nord Trøndelag Landbruksavdelingen Landbruksavdelingen har ingen spesielle merknader til forslag til en endring av reg.plan for eiendommen Brutomta 65/1767. Miljøvernavdelingen: Miljøvernavdelingen har ingen merknader. Kommunalavdelingen - samfunnssikkerhet og beredskap: Det er gjort en god ROS-analyse med vurdering av relevante risikofaktorer som er fulgt opp gjennom planbestemmelser. Vi har ingen øvrige merknader til endring av reguleringsplan. 5

6 Reindriftsavdelingen: Reindriftsavdelingen har ingen merknader til endring av reguleringsplan. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen spesielle kommentarer til planen. Jernbaneverket "Det vises til brev av Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av leiligheter med tilhørende infrastruktur, parkering, lekeplasser m.m. Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget." Jernbaneverket har ingen spesielle merknader til planen. Midtre Namdal samkommune "Vi har ingen kommentarer til planen." Midtre Namdal samkommune har ingen spesielle merknader til planen. Nord-Trøndelag fylkeskommune "Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av leiligheter med tilhørende infrastruktur, parkering, lekeplasser mm. Planforslaget skal erstatte gjeldende reguleringsplan, med en reduksjon i antall boenheter fra 65 til 48. Parkering under tak flyttes fra blokkene og over til carporter. Planfaglig uttalelse Selv om etasjehøyden reduseres må boligbebyggelse i 3-4 etasjer på denne tomta regnes som relativ høy utnyttelse. I vår uttalelse til varsel om planoppstart trakk vi fram viktigheten av universell utforming. Dette er fulgt opp i planforslaget. Vi påpekte også at det er arealkrevende at parkering under tak flyttes fra blokkene og over til carporter, og at det er viktig at det blir sikret hensiktsmessig areal til fellesfunksjoner, særlig leik. Biler tar stor plass, og å sikre en god og trafikksikker utforming på kjøre- og fellesområder står sentralt for å også oppnå bilfrie og grønne fellesområder. Vi vil stekt anbefale at planen bearbeides med tanke på trafikk- og parkeringsløsninger. Den vedlagte utomhusplanen viser at store deler av arealet må brukes til biler, med et tilsynelatende trangt og til dels uoversiktlig kjøremønster. Det kan også vurderes om deler av parkeringen kan trekkes inn under tak igjen. Kulturminnefaglig uttalelse I forbindelse med regulering av Brutomta i 2012, undersøkte vi om tiltaket var i konflikt med kulturminnelovens (kml) 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. Gjennom søk i arkiv, kulturminnedatabasen Askeladden og vurdering av terrenget fant vi at det ikke forelå slik konflikt, jf. også kml 8.1. Vi hadde derfor ingen innvendinger til planen. 6

7 Opprinnelig prosjekt ble ikke realisert, og det er nå foretatt en del endringer og tilpasninger i forhold til tidligere vedtatt plan. Endringer i detaljreguleringen for «Tiendeholmen Park» er ikke av vesentlig betydning i forhold til en eventuell konflikt med automatisk freda kulturminner, da planens arealavgrensning er uendret. Tidligere uttalelse gjelder derfor fortsatt. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8.2: Dersom noen oppdager hittil ukjente kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene, ber vi om at arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet." Når vi velger å trekke parkeringen ut fra bygningen og til frittstående carporter tar vi hensyn til tidligere klager fra naboer. Det gjør at totalhøyden på bygningene blir en etasje lavere og vi forstyrrer ikke utsikt og solforhold til nærliggende naboer. Ulempen er selvfølgelig at vi øker grad av utnytting på tomta. Vi holder oss fortsatt innenfor regulert utnyttelsesgrad, og det er fortsatt plass til leik og grøntareal. Det bemerkes at store deler av arealet brukes til biler med til dels uoversiktlig kjøremønster. I all hovedsak er trafikkmønsteret fullt ut oversiktlig. Adkomst til området skjer på nordsiden av bebyggelsen og inn i carport langs denne «trafikkåra». Tomtas beskaffenhet (lang og smal) kan vel vanskelig trafikkeres på annen måte. En slik løsning gjør at alt arealet som er tiltenkt leik og parkfunksjon legges til området sør for bygningsmassen. Klimaet i Namdalen er ikke alltid det beste så det vil være en stor fordel å ha bebyggelsen i ryggen som skjerming mot vind fra nord. Det vil også gi økonomiske fordeler ved å bygge frittstående carporter kontra parkeringskjeller, noe som vil gjøre at markedet for salg blir større og flere vil få muligheten til å kjøpe seg ny bolig. Salget av leilighetene er nå kommet så langt og det viser seg at valgte løsninger med carport/boder er ønskelig blant kjøperne. Det bemerkes at hensynet til leik særlig bør hensyn tas. I den forbindelse bør det nevnes at området Tiendeholmen har særlig gode kvaliteter i umiddelbar nærhet når det gjelder arealer for leik og annen utfoldelse i naturomgivelser. Norges vassdrags- og energidirektorat Vi viser til ovennevnte forslag til vesentlig endring av reguleringsplanen av samt våre tidligere uttalelser til saken av , og d.å. NVE har følgende kommentarer til planforslaget: Multiconsult as har utarbeidet et geoteknisk notat for tiltaket ( rig-not-01 av ). Etter det vi kan se av forslaget til bestemmelsenes 2.4 er forholdet til geoteknikk ivaretatt på en tilfredsstillende måte i prosjektet og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer eller innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger. NVE har ingen nye kommentarer etter at geoteknisk rapport er tatt inn i planen. 7

8 Statens vegvesen Viser til epost fra Namsos kommune datert 11. april 2014, der vi forelegges nytt forslag til reguleringsplan for Brutomta i Namsos kommune. Området ligger inntil fv. 769, og vi har tidligere senest gjennom vårt brev datert 25. februar 2014 gitt innspill til reguleringssaken. Vi viser til vårt tidligere brev (25. februar 2014) og har ingen nye merknader. Statens vegvesen har ingen spesielle kommentarer til planen. Vurdering Planprosessen har fulgt lovverket. Planområdet omfatter eiendommen gnr 65, bnr 1767 på Østre byområde i Namsos sentrum. Planområdet er lokalisert i østre del av Namsos sentrum. Planområdet grenser mot eksisterende bolig-, nærings- og høgskoleområder samt mot fylkesvei. Eksisterende reguleringsplan for «Brutomta» ble vedtatt i 2012 og åpner for boligbebyggelse og kombinert bebyggelse. Det var opprinnelig prosjektert 65 leiligheter fordelt på 4 blokker med parkering i l etasje og boliger i 3-4 etasjer over. Totalt 4 og 5 etasjer. Det fremmes nå forslag om vesentlig endring av reguleringsplan for "Brutomta" samtidig som navnet på planen endres til "Tiendeholmen Park". Opprinnelig prosjekt ble ikke realisert og det er nå gjort endringer og tilpasninger med tanke på byggemetoder og markedssituasjonen. Endringene medfører omrokkeringer og endring av formål i reguleringsplanen og blir derfor ansett som vesentlige. Endringene som er prosjektert vil medføre lavere bebyggelse og mindre antall boligenheter enn opprinnelig planlagt. Foreløpige tegninger viser totalt 48 leiligheter fordelt på 4 blokker i 3 og delvis 4 etasjer. Parkering er flyttet til carporter/ garasjer. Etter 1. gangs behandling ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i perioden , med frist for uttalelser som var utvidet med en uke på grunn av påsken til Det kom inn 6 merknader inne fristen. Innkomne merknader og uttalelser er vurdert og kommentert av planlegger. Rådmannen slutter seg til de vurderinger og svar som er gitt. Det er gjennomført en grundig planprosess iht. plan- og bygningsloven hvor alle høringsinstanser og naboer i 2 omganger har hatt mulighet til å uttales seg. Rådmannen er av den oppfatning at de ulike høringsinstanser har akseptert planen slik den nå foreligger, med de hensyn og rettinger som er lagt i plankart og bestemmelser. Ved 1. gangs behandling ble det vedtatt at utkast til utbyggingsavtale skal følge saken til 2.gangs behandling utkast til utbyggingsavtale er mottatt og følger vedlagt saken. Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok følgende endringer i reguleringsbestemmelsene ved 1. gangs behandling; 8

9 Nytt pkt. 2.4 Geoteknisk dokumentasjon skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging i planområdet. Før byggetillatelse gis skal det foreligge geoteknisk prosjektering og tredjepartskontroll av geoteknisk dokumentasjon. Nytt pkt. 4.3 Nybygg i planområdet skal tilknyttes til eksisterende fjernvarmenett. Reguleringsbestemmelsene er revidert ihht vedtaket. Geoteknisk notat datert fra Multiconsult AS følger som vedlegg til plansaken. I notatet konkluderer Multiconsult AS med følgende: Reguleringsområdet for Tiendeholmen park står ikke i fare for å rase ut i Namsen. Området er heller ikke utsatt for å bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras i høyereliggende terreng. Multiconsult tilrår å fundamentere de planlagte bygningene på spissbærende peler til berg. Dette gir en stabil og setningsfri fundamentering. Det må utføres geoteknisk prosjektering. Risiko og sårbarhet er vurdert i henhold til anbefalinger fra direktoratet for samfunnssikkerhet Og beredskap i følgende hovedemner: naturgitte forhold, infrastruktur, tidligere bruk, omgivelser Og ulovlig virksomhet. Mulige trusler registrert i ROS-analysen og avbøtende tiltak er beskrevet i planbeskrivelsen pkt. 4.4 "Risiko og sårbarhetsanalyse." Støyberegning viser at store deler av planområdet ligger innenfor grønn sone, både i 2,0m høyde og 9,0m høyde. Støyberegning viser også at deler av planområdet ligger innenfor gul sone. Dette gjelder i større grad ved 9,0m høyde, noe som primært skyldes høyde på eksisterende støyvoll og støyskjerm. Gul sone er en vurderingssone hvor etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål bare kan tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt, jfr. T-1442 punkt Det vises her til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Beregningene er utarbeidet ihht. trafikkprognose framskrevet til Solstudie datert følger som vedlegg til planforslaget, denne illustrerer sol- og skyggelegging i forhold til planlagt bebyggelse. Solstudien viser at planlagt ny bebyggelse ikke skyggelegger eksisterende bebyggelse. Det er gjennomført en grundig planprosess iht. plan- og bygningsloven hvor alle høringsinstanser og naboer i 2 omganger har hatt mulighet til å uttales seg. Rådmannen er av den oppfatning at de ulike høringsinstanser har akseptert planen slik den nå foreligger, med de hensyn og rettinger som er lagt i plankart og bestemmelser. Utbyggingsavtale mellom grunneier/ forslagstiller og kommunen er signert av grunneier. Utbyggingsavtalen skal avklare forholdet til kommunaltekniske anlegg mellom grunneier og kommunen når boligområdet skal realiseres. Det er avsatt to områder til lekeplasser henholdsvis 0,6 daa og 0,7 daa. Jfr. Namsos kommunes vedtekter skal det avsettes minst 75 m² pr. 10. bolig til sandlekeplass. I planområdet er det planlagt 48 boenheter som gir et samlet krav til lekeplass på m². I planområdet er det avsatt i alt avsatt 1,3 daa til lekeplasser og 3,1 daa til friområder. Rådmannen er av den oppfatning at det er avsatt tilstrekkelige arealer til leke- og friarealer. For å ivareta barns interesser på beste mulige måte foreslår rådmannen følgende tillegg/ endring i reguleringsbestemmelsene: 9

10 Endring pkt. 4.2 Lekeplass "Område avsatt til lekeplasser er felles for alle boligene i planen. Utformingen skal sikre god adkomst og bruksmuligheter for alle brukergrupper. Lekeplassen skal sikres med gjerde mot tilstøtende arealer. Rekkefølgekrav, nytt pkt. 6.1 Lekeplass " Lekeplasser innenfor planområdet skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for første byggetrinn innenfor planområdet. Namsos plan, byggesak og teknisk drift returnerte saken til administrasjonen i møte den for utredning av alternativ plassering av energianlegg/trafo. I det opprinnelige planforslaget var energianlegg/trafo planlagt i tilknytning til areal avsatt til lekeplass. Barns representant stilte spørsmål til plasseringen i forhold til strålefare osv., saken ble returnert til administrasjonen for vurdering av ny alternativ plassering. Planlegger har vært i dialog med strømleverandør og er kommet fram til en alternativ plassering som vist i vedlagt plankart datert rev Generelt om plassering av trafokiosker På generelt grunnlag er kommuneoverlegen bedt om en vurdering av om plassering av trafokiosker kan medføre helserisiko. "De føre-var reglene som gjelder relatert til elektromagnetiske felt gjelder i utgangspunktet skoler, barnehager og boliger hvor man oppholder seg i lange perioder. Her er anbefalingen at nivået bør ligge under 0.4 µt. Siden lekeplassen ikke er et sted hvor man oppholder seg lenge om gangen, og det som regel ikke er over 1 µt like inntil veggen, så ser vi ingen grunn til, på helsemessig grunnlag, å kreve flytting av lekeplass eller trafostasjon. Det kan anbefales at det likevel settes opp en hindring mellom trafostasjonen og lekeplassen, slik at barna ikke kan leke nærmere enn 1 m fra yttervegg. Det bør ikke være mulig å bruke trafostasjonen som klatrestativ." Miljømessig vurdering En kan ikke se at planforslaget fører til vesentlige negative virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Konklusjon Rådmannen anbefaler utvalget for Plan, byggesak og teknisk drift og Namsos kommunestyre å fatte følgene vedtak: Namsos kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven, reguleringsplan for Tiendeholmen Park" i Namsos kommune datert , sist rev med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert etter vedtak i Namsos plan, byggesak og teknisk drift. Rådmannen foreslår følgende tillegg/endring av reguleringsbestemmelsene: Endring pkt. 4.2 Lekeplass "Område avsatt til lekeplass er felles for alle boligene i planen. Utformingen skal sikre god adkomst og bruksmuligheter for alle brukergrupper. Lekeplassene skal sikres med gjerde mot tilstøtende arealer. 10

11 Rekkefølgekrav, nytt pkt. 6.1 Lekeplass " Lekeplass innenfor planområdet skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for første byggetrinn innenfor planområdet. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven Namsos kommunestyre vedtar utbyggingsavtale mellom Brutomta AS og Namsos kommune som omfatter utbygging av teknisk og grønn infrastruktur i forbindelse med realisering av Tiendeholmen Park. 11

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Kjeld Erik Sandbakken

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Kjeld Erik Sandbakken Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/589-12 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Mikael Løfsnæs Haagensen Fra: erling lundstadsveen Sendt: 24. februar 2014 17:12 Til: Mikael Løfsnæs Haagensen Emne: Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Viser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos 7863 OVERHALLA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/4866-39 Britt Frantzen 91796252 30.01.2015 Reguleringsplan Hoddøyvågen hyttefelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. for "Otterøystranda boligområde" i Namsos kommune

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. for Otterøystranda boligområde i Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arkitektkontoret Blom AS Søren R Thornæs veg 10 7800NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: 2013/1567-32 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 30.04.2014

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1400 og 65/ gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde, felt B3 - Vestre havn.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1400 og 65/ gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde, felt B3 - Vestre havn. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2011/3667-10 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 65/1400 og 65/1809-1. gangs behandling av detaljregulering av Solsiden boligområde,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201320 Saksmappe: 2013/3148-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 02.04.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr. 201320 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arkplan AS Postboks 172 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2440-14 Carl Danielsen 90986677 17.11.2015 Melding om

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT

VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT 11.04.2016 Fra: Risvik Geir Halvard [mailto:geir.risvik@vegvesen.no] Sendt: 11. april 2016 14:40 Til: Marion

Detaljer

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/8211-13 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 11.02.2016 2015/892-2070/2016 Arkivkode: 29/166 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kristin Norbye-Bekkelund, tlf Rådgiver

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0495.00, K2 - L12 Vår ref: 16/902-29 Journalpostid: 16/30892 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0495.00: DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Reguleringsplan for Sitter Havn - 2.gangs behandling

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Reguleringsplan for Sitter Havn - 2.gangs behandling Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe:2012/646-30 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Reguleringsplan for Sitter Havn - 2.gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Detaljregulering Nossumhyllan, felt D1 og D2 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. April 2012

Detaljregulering Nossumhyllan, felt D1 og D2 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. April 2012 Detaljregulering Nossumhyllan, felt D1 og D2 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser April 2012 Dato: April 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Nossumhyllan, felt D1 og D2 Levanger

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune Planbeskrivelse

Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune Planbeskrivelse Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune 01.01 2013 Planbeskrivelse INNHOLD 1. FORORD... 3 2. OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 2.1 BELIGGENHET 2.2 GRUNNFORHOLD 2.3 EIENDOMSFORHOLD 2.4 EKSISTERENDE

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/9655-5 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av ny nettstasjonn i regulert område for

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Arkiv: PlanID - 0452.00, K2 - L12 Vår ref: 13/148-21 Journalpostid: 14/27746 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0452.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Saksgang: Utval

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/ Arkiv: PlanID - 0468.00, K2 - L12 Vår ref: 14/1976-6 Journalpostid: 15/11233 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0468.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 164/ Kommunestyret 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 164/ Kommunestyret 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-235 Arkivsaksnr: 2008/4144-23 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 164/12 07.11.2012 Kommunestyret 116/12 22.11.2012 1-235 -

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer