Guard Systems AS Foretaksnummer NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems AS Foretaksnummer NO 963 299 850"

Transkript

1 PROSPEKT Guard Systems AS Foretaksnummer NO Emisjon mot eksisterende aksjonærer samt ansatte i Guard Systems AS og epocket Solutions AS på nye ordinære aksjer med en tegningskurs på NOK 2,25 per aksje Tegningsperiode: 29. januar 14. februar 2014, inklusive 29. januar

2 Innholdsfortegnelse 1 Praktiske opplysninger Ansvarserklæringer Bakgrunn og formålet med emisjonen Transaksjonen Beskrivelse av epocket Solutions AS Beskrivelse av Guard Systems AS Historie Visjon, forretningsidé og mål Visjon Forretningsidé Mål Forretningsbeskrivelse Produkter Bruksområder Markedssegmenter Salgskanaler og markedsføring Omsetnings- og kostnadsstruktur Marked og konkurrenter Marked Konkurranseforhold Finansiell informasjon Organisasjon, styre og ledelse Organisasjon Styre og ledelse Aksjekapital og aksjonærforhold Historisk utvikling i aksjekapital Oversikt over de 10 største aksjonærene pr Historisk kursutvikling og volum Risikofaktorer Vedtekter og Årsrapport for 2012 finnes på selskapets nettside, 2

3 1 Praktiske opplysninger Tilbyder er: NO , Guard Systems AS, Nordre Kullerød 5B, 3241 Sandefjord. Heretter kalt Selskapet. Selskapet gjennomfører en kapitalutvidelse på NOK ,- mot Selskapets aksjonærer og ansatte. Som vedtatt på Ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2014, er inntatt nedenfor: 1. Aksjekapitalen i Selskapet foreslås utvidet med NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,25 fullt innbetalt og lydende på navn. Det skal betales NOK 2,25 pr aksje, til sammen NOK De nye aksjene vil få rett til utbytte fra og med regnskapsåret Aksjeeierne har fortrinnsrett til tegning i kapitalutvidelsen, dog slik at 1 million aksjer skal kunne tegnes, direkte eller indirekte, til fordel for ansatt i Guard Systems AS og epocket Solutions AS. 3. Fristen for å tegne aksjer i kapitalutvidelsen skal være minimum to uker fra prospektet offentliggjøres/sendes ut. Fristen for å tegne aksjer kan ikke være lenger enn tre måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens avholdelse. 4. Innbetaling av tegnet aksjeinnskuddsforpliktelse skal skje senest 5 dager etter at melding om tildeling er mottatt. Innbetaling skal skje til en særskilt opprettet kapitalutvidelseskonto, som Guard Systems AS ikke kan disponere før kapitalutvidelsen er registrert. AS Atlantis Vest skal ha rett til å gjøre opp sin aksjeinnskuddsforpliktelse ved motregning. 5. I forbindelse med gjennomføring av kapitalutvidelsen blir Selskapets vedtekter 4 endret fra følgende: Aksjekapitalen er på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,25 og fullt innbetalt. Aksjene er registrert i verdipapirsentralen (VPS). Aksjonær skal være registrert i aksjeboken en uke før generalforsamling for å kunne være stemmeberettiget. Selskapets aksjer er fritt omsettelige og øvrige aksjonærer har ikke forkjøpsrett. til følgende: Aksjekapitalen er på NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,25 fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene er registrert i verdipapirsentralen (VPS). Selskapets aksjer er fritt omsettelige og øvrige aksjonærer har ikke forkjøpsrett. 3

4 2 Ansvarserklæringer Styret i Guard Systems AS bekrefter at opplysningene i prospektet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at det kan endre prospektets betydningsinnhold. Uttalelser i prospektet om markedsforhold og fremtidsutsikter er utarbeidet etter beste skjønn. Sandefjord, 29. januar 2014 I styret for Guard Systems AS Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 4

5 3 Bakgrunn og formålet med emisjonen Guard Systems AS inngikk den avtale om kjøp av 99,77 % av aksjene i epocket Solutions AS, og de resterende ca. 0,23 % av aksjene vil bli ervervet om kort tid enten ved avtaler eller tvangsinnløsning. Avtalen verdsetter epocket Solutions AS til NOK 74 mill på 100 % basis. Transaksjonen gjennomføres dels ved bruk av Guard Systems' kontantbeholdning, og en kombinasjon av banklån og en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer og ansatte. Formålet med emisjonen er således å delfinansiere kjøpet av aksjene i epocket Solutions. 4 Transaksjonen Aksjekapital før transaksjonen Tilbudet Tegningsperiode Tegningskurs Brutto tegningsproveny Hvem som kan tegne for aksjer Hvordan man kan tegne seg Tildeling Innbetaling Før transaksjonen består Guard Systems AS aksjekapital av aksjer med en par verdi på NOK 1,25 per aksje, NOK Tilbudet gjelder aksjer i Guard Systems AS. Tegningsperioden er fra 29. januar 2014 kl til 14. februar 2014 kl Tegningskursen er NOK 2,25 per aksje. Guard Systems AS forventer et brutto tegningsproveny på NOK AS Atlantis Vest garanterer for fulltegning. Tilbudet gjelder aksjonærer i Guard Systems AS pr 6. januar 2014, dog slik at 1 mill aksjer skal kunne tegnes, direkte eller indirekte, til fordel for fast ansatte i Guard Systems AS og epocket Solutions AS. Man kan tegne seg i emisjonen ved å korrekt utfylle vedlagte tegningsblankett som må sendes til Guard Systems AS innen utløpet av tegningsperioden. Annonsering vil bli gitt senest 18. februar Innbetaling innen 25. februar 2014 til bankkonto

6 5 Beskrivelse av epocket Solutions AS epocket Solutions har i over 10 år markedsført og solgt egenutviklede standardiserte mobile softwareløsninger for installasjons- og serviceselskaper i Europa. epocket Solutions har hovedkontor i Oslo og heleide datterselskaper i Danmark, Sverige og Tyskland. Konsernet har ca. 70 ansatte. Etter fusjonen med WPA mobile i 2011 har epocket Solutions vært markedsleder innenfor fieldservice i Norge og Danmark med produktene Handyman og WPA. Selskapet har ca lisenser i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. For bransjer og bedrifter med stort fokus på optimalisering, dokumentasjon og kvalitetssikring, er fieldservice kritisk for selskapenes drift. epocket Solutions bidrar til å effektivisere servicevirksomheten hos installasjons- og feltserviceselskaper. I takt med at stadig flere bedrifter fokuserer på serviceeffektivisering i felten ser selskapet et stort fremtidig marked for epocket Solutions' programvareløsninger. Markedsutsiktene vurderes å være positive, blant annet drevet av økt markedspenetrasjon og fokus på markeder hvor betalingsviljen er høy for denne type produkter. Selskapet har både produktkonsepter som er tilpasset store virksomheter og SMB-markedet. Ettersom produktkonseptene Handyman og WPA begge er integrerbare med Guard Systems' eksisterende produktkonsepter, gjør oppkjøpet av epocket Solutions det mulig for Guard Systems å tilby kundene en fullstendig og integrert løsning for ressursoptimalisering. 6 Beskrivelse av Guard Systems AS Guard Systems AS er en ledende nordisk leverandør av tjenester for flåtestyring og posisjonering av mobile objekter, samt gjenfinning. Selskapet har en rendyrket profil som tjenesteleverandør med fokus på driftsregularitet, kundeopplevelse, oppfølging og support. Selskapets produktutvikling skjer i stor grad basert på nær dialog med, og etter innspill fra, kundene. Selskapet er i dag representert i 11 land med egne datterselskap og salg/distribusjon av produktkonseptene FleetSystem, TravelLog, TrackGuard og SpotGuard. I tillegg er det etablert en lisenspartner i Polen (TrackGuard) og 12 partnere i andre geografier i Europa (SpotGuard). Selskapet henvender seg til både bedriftsmarkedet og privatmarkedet, og har kunder innenfor flere ulike bransjer/segmenter. 6

7 7 Historie Selskapet ble stiftet i Selskapets utvikling startet med et teknologisk høykvalitetsprodukt, Guard Radiocomputer (TrackGuard) med tilhørende peilesystem. Med dette produktet fikk selskapet en svært god statistikk på sine søk, og dermed innpass i det krevende sikkerhetsmarkedet for verditransport. I slutten av 2001 ble det gjort vesentlige endringer i selskapets styre og ledelse, og det ble staket ut en ny kurs for selskapet, som ble gjennomført med en omfattende restruktureringsprosess i perioden I 2005 så selskapet behov for å utvide produktspekteret og FleetSystem ble utviklet og lansert. I 2012 inngikk selskapet en strategisk avtale med det danske teknologiselskapet Munin Spot Technology og SpotGuard ble utviklet og introdusert i I perioden har selskapet økt både kundemassen og lønnsomheten vesentlig, noe som også danner grunnlaget for selskapets videre strategiske satsning. 8 Visjon, forretningsidé og mål 8.1 Visjon Guard Systems AS skal i sine markeder være en anerkjent og etterspurt leverandør av produktkonsepter for flåtestyring, posisjonering og søk/gjenfinning av objekter. Selskapet skal ha befestet et merkevarenavn som blir forbundet med leveranser av disse tjenestekonseptene til høy kvalitet og markedets beste pris/ytelsesforhold. 8.2 Forretningsidé Guard Systems skal selge tjenester for flåtestyring, posisjonering og søk/gjenfinning av objekter ved bruk av ulike typer trådløs signal overføring med tilhørende produkter. Alle produktkonsepter skal være basert på abonnementsavtaler. 8.3 Mål Selskapets målsetting er å skape merverdier for eierne gjennom langsiktig, nøktern og lønnsom drift. Verdiorientert ledelse skal sikres ved at selskapet har nær relasjon til sine eiere gjennom styrerepresentasjon, dialog med investorer og informasjonsstrøm til eierne. Selskapet skal ha et nært samarbeid med sine forhandlere og partnere, slik at det alltid opprettholdes en høy grad av tjenester og service for selskapets kunder. Selskapet har og skal videreutvikle en høy kompetanse, samt skape en attraktiv og sikker arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal utvikle en vinnerkultur og en stolthet over å arbeide med markedets beste produkter. 7

8 9 Forretningsbeskrivelse Selskapet selger tjenester for flåtestyring, elektronisk kjørebok, posisjonering, samt søk/gjenfinning ved bruk av ulike typer M2M (machine to machine) produkter installert i kundens objekter som er koplet opp mot sentral database. Selskapet har en solid posisjon i Nord- Europa, via egne datterselskaper, partnere og store internasjonale kunder. Kontorer Kunder og partnere 9.1 Produkter FleetSystem Selskapets hovedprodukt er i dag en løsning for posisjonering og flåtestyring. Ved bruk av GPS/GPRS/GSM teknologi tilbyr selskapet datainnsamling, sanntidsposisjonering, alarmering og bearbeiding for presentasjon i en internettbasert løsning med en rekke funksjonaliteter og muligheter. FleetSystem er basert på innkjøpte moduler som kommuniserer med egenutviklet software. Software og infrastruktur benyttes i dag av store og krevende kunder i hele Europa, og er integrert med mange forskjellige forretningssystemer. PositionGuard (for konsument markedet) og TravelLog (elektronisk kjørebok) er begge spin-off produkter fra FleetSystem. SpotGuard SpotGuard er en radio og GSM basert modul, som bruker avansert triangulering for å synliggjøre objektets posisjon i et internett basert løsning. Radiodelen brukes til nærpeiling i forbindelse med tyveri etc. SpotGuard benytter internt batteri med svært lang varighet. SpotGuard er integrert med selskapets FleetSystem applikasjon, og er tilrettelagt for partnersamarbeid og lisensiering. TrackGuard TrackGuard er en radiobasert modul som ble utviklet i TrackGuard er et velegnet produkt for gjenfinning. Enheten er vanntett og primært drevet på internt batteri. TrackGuard er avhengig av en egen infrastruktur basert på egne antennestasjoner, bil og fly. 8

9 9.2 Bruksområder FleetSystem benyttes i dag til flåtestyring og posisjonering av lastebiler, busser, anleggsmaskiner, biler, trailere, containere med mer. Innsamlet data og status fra objekter bearbeides og presenteres i en rekke rapporter og formater som kundene har direkte tilgang til via internett/websider. Dette omhandler alt fra data om brukstid, turrapporter, temperaturlogging, drivstoffforbruk og eco hms profilering. Dette gir kundene en totaloversikt, som igjen brukes som et operativt verktøy og/eller beslutningsunderlag for forretningsutvikling. En økende del av kundemassen integrerer FleetSystem via API/webservices med interne administrasjons- og økonomisystemer for direkte tilgang til fakturagrunnlag og andre rapporter. TrackGuard og SpotGuard benyttes i dag for sikring av objekter som fritidsbåter, alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner, verditransporter, trailere, containere med mer. SpotGuard kan også benyttes som et enkelt logistikksystem for bedriftsmarkedet. Selskapet skal ha et dynamisk forhold til markedet for TrackGuard/SpotGuard ved at det fokuseres på modne bruksområder fremfor å bruke betydelige ressurser på bearbeiding av umodne markeder. 9.3 Markedssegmenter Guard Systems henvender seg til to hovedsegmenter: Business to Business (B2B) med produktene FleetSystem og TrackGuard/SpotGuard, samt kombinasjoner av disse, for transportbransjen, entreprenørbransjen og sikkerhetsbransjen. Business to Consumer (B2C) hovedsakelig produktene TrackGuard/SpotGuard for båt og bil. Målsetningen er å ha en balansert kundeportefølje, og dermed gjøre selskapet mindre avhengig av enkeltkunder. 9.4 Salgskanaler og markedsføring Guard Systems benytter seg av flere ulike salgskanaler: Salg direkte til kunde (B2B) Salg via partnere (B2B og B2C) Salg via forhandlere (B2C) Salg via forsikringsselskap (B2C) Selskapet har en egen salgsorganisasjon som bearbeider B2B markedet og driver aktivt salgsarbeid direkte ut mot kundene i hvert enkelt land. I tillegg er det utstrakt internt samarbeid med tanke på salg til og oppfølging av "cross-border" kunder. Internasjonalt har selskapet økt fokus på salg og lisensiering via partnere. Det er en økende interesse på dette området. 9

10 Salg til privatpersoner utføres primært gjennom et utstrakt forhandlernett, typisk båtforhandlere, bilforhandlere, og forsikringsselskaper. Forhandlerne brukes også til montering innenfor de ulike markedssegmentene. Selskapet har et godt samarbeid med alle de relevante forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene tilbyr kundene redusert forsikringpremie, alternativt liten eller ingen egenandel ved tyveri. Markedsføring av produktene skjer primært gjennom deltagelse på messer i inn- og utland, samt via målrettede kampanjer og adwords på søkemotorer/internett. 9.5 Omsetnings- og kostnadsstruktur Guard Systems selger produktet med bindingstid på mellom 12 og 60 måneder. Kunden må selv aktivt terminene abonnementet. Dette gir en viss forutsigbarhet med hensyn til omsetnings- og resultatutvikling. Selskapet har utviklet en kultur og struktur som innebærer god kostnadskontroll. Gjennomsnittlig kostnad pr. driftsavtale er fallende som et resultat av målrettet arbeid for optimalisering av virksomheten. Salget av FleetSystem er forbundet med lange og relativt kostnadskrevende innsalgsprosesser. Disse kostnadene belastes regnskapet løpende. Målsettingen er å oppnå økende resultat pr. aktive avtale. 10 Marked og konkurrenter 10.1 Marked Business to Business (B2B) FleetSystem Markedet for flåtestyring har økt de siste årene, noe som kan forklares med at aksepten for denne type investeringer har vært og er økende. Videre har den teknologiske utviklingen gjort at løsninger for flåtestyring og posisjonering har fått stadig nye bruksområder, også innenfor nye markedssegmenter. Markedet har potensial for fortsatt vekst, primært drevet av et stadig økende behov for effektivisering og ressursoptimalisering. TrackGuard/SpotGuard De er et stort behov for enkle posisjoneringstjenester og sikring av verdier ved bruk av enkle batteridrevne produkter som monteres direkte på maskiner og utstyr. Dette gjelder spesielt innenfor entreprenør- og utleiemarkedet. Business to Consumer (B2C) TrackGuard/SpotGuard Forsikringsselskapene er i stor grad en premissleverandør for salg av TrackGuard og SpotGuard til konsumentmarkedet i Norden. Selskapet har gjennom 20 år opparbeidet seg en god relasjon til alle forsikringsselskapene i Norden og jobber tett med disse. Både TrackGuard og SpotGuard er FGgodkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd). 10

11 10.2 Konkurranseforhold Posisjonering, flåtestyring og elektronisk kjørebok Konkurransesituasjonen innenfor produkt og tjenestesegmentet posisjonering, flåtestyring og elektroniske kjørebøker kan beskrives som fragmentert og med mange ulike aktører. Selskapet har opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor segmentene entreprenør, maskinutleie og transport i Norden. Blant konkurrentene i Norden finnes aktører som Abax, Zeekit, TrackUnit og Ctrack. Det er spesielt innenfor elektronisk kjørebok at konkurranseintensiteten oppleves som høy. Gjennom målrettet produktutvikling med fokus på kvalitet og kundeoppfølging/support legges grunnlaget for fortsatt vekst. Søk og gjenfinning Selskapet har en ledende posisjon på søk- og gjenfinningstjenester i Norden, og har styrket sin posisjon de siste årene. Mens konkurrerende søk- og gjenfinningstjenester i hovedsak baserer seg på GPS, med dertil hørende styrker og svakheter, leverer Guard Systems en mer komplett radiobasert søk- og gjenfinningstjeneste som også inkluderer alarmsentral og utemannskaper. Dette er ressurskrevende og krever lang tidshorisont, noe som igjen danner etableringshindringer for andre aktører. Med det nye produktet SpotGuard har selskapet posisjonert seg for videre vekst innenfor dette markedet, både i Norden og ellers i Europa. 11

12 11 Finansiell informasjon Tabellene under viser et sammendrag av regnskap for Guard Systems konsernet for årene 2011, 2012 og per desember 2013 (tallene er foreløpige og ureviderte) (urevidert) Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto Finans Resultat før skatt Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld For beskrivelse av regnskapsprinsipper m.v. og ytterligere informasjon om året 2012 vises til årsrapport for Regnskap for tidligere år er tilgjengelig ved henvendelse til selskapets kontor. Revisor Selskapets revisor er Revisjonsselskapet AS. Revisor har ikke tatt forbehold i noen av sine tidligere revisjonsberetninger. 12

13 12 Organisasjon, styre og ledelse 12.1 Organisasjon Konsernet har 46 ansatte, hvorav 24 jobber i morselskapet i Norge og resten i de ulike datterselskapene Styre og ledelse Styret i Guard Systems består av: Styrets leder, Fritz Rieber, Adm. direktør i AS Atlantis Vest Styremedlem Roy W. Furulund, Daglig leder og eier av CableCom AS Styremedlem Ellen Kruse Brække, Salgs- og markedssjef i Rica Park Hotel Sandefjord Styremedlem Anne Cathrine Kleive Mathisen, Markedssjef i Sandefjord Lufthavn AS Ledergruppen består av: Tore J Paulsen (48) - Adm. direktør Utdannet Cand.mag., har bakgrunn fra Ernst & Young og som leder av ulike selskaper gjennom de siste 19 år. Morten Berntsen (49) - Teknisk/utviklingssjef Teknisk og ledelsesutdannelse fra Sjøforsvaret innen radio og kommunikasjon. Har 16 års erfaring som prosjektleder fra nasjonale og internasjonale selskaper. Hege E Sondbø (44) - Økonomisjef Utdannet siviløkonom og har meget allsidig praksis som økonomisjef for små og store selskaper. Morten Syverud (50) - IT/Driftssjef Teknisk bakgrunn og har arbeidet de siste 20 år med IT og IT relatert drift. 13

14 13 Aksjekapital og aksjonærforhold 13.1 Historisk utvikling i aksjekapital År Type endring Antall aksjer etter endring Aksjekapital etter endring 1997 Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Oversikt over de 10 største aksjonærene pr Antall Andel AS Atlantis Vest ,0 % Kalfaret AS ,4 % Jan Åge Rønnestad ,5 % General Communications AS ,1 % Åge Børresen Stempelfabrikk AS ,2 % Askeladden Invest AS ,9 % AS Flu ,8 % Agatha AS ,8 % Adaris AS ,7 % Knut Fosse AS ,2 % Sum 10 største ,7 % Andre ,3 % Totalt ,0 % 14

15 13.3 Historisk kursutvikling og volum Kilde: Netfonds 14 Risikofaktorer Det er en rekke risikofaktorer som kan påvirke virksomheten negativt, men det er den teknologiske risikoen som er mest fremtredende. Det vil alltid være risiko knyttet til det teknologiske for denne type virksomhet, men denne oppveies til en viss grad av den erfaringen som selskapet har opparbeidet seg gjennom 21 år i markedet. Videre har selskapet en inntektsmodell som er basert på abonnement, noe som gir en viss forutsigbarhet hva gjelder inntektsstrømmer. Satsningen på GPS/GPRS/GSM er nå velprøvd og driften stabil, men videre geografisk ekspansjon og utvidelse av tjenesteporteføljen vil medføre risiko. Det er videre en risiko for at konkurrenter vil kunne utvikle produkter som vil være bedre enn Guard Systems'. Innenfor flåtestyring er selskapet i konkurranse med store og velrenommerte selskaper som innehar betydelige ressurser, både kommersielt og finansielt. 15

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO-konsernet Kommentarer 4. kvartal 1999 RESULTAT/BALANSE Stento-konsernet hadde i 1999 en omsetning på MNOK 624,9 mot MNOK 548,4 i 1998 (+14%). Driftsresultatet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer