INNHALD. Skuleåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD. Skuleåret 2014/2015"

Transkript

1

2 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde Organisering Samarbeid skule og heim Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul Elevane sitt skulemiljø Anna informasjon Ordens og åtferdsreglar for grunnskulen i Luster kommune Ordensreglar for Gaupne skule IKT reglement for alle elevar i Luster kommune Versjon Side 2

3 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde Visjon: Saman mot framtida Pedagogisk plattform: Elevane våre skal bli sett og ynskt velkomen kvar dag. Elevane skal vere med minst ein vekevenn kvar dag. Elevane skal oppleve tydelege vaksne med klare grenser og forventningar. Elevane skal få oppgåver som gir dei meistring og utfordringar. Elevane skal vere fysisk aktive kvar dag Læraren skal i samarbeid med eleven setje faglege mål og stille krav til eleven sin eigeninnsats for å nå målet Alle på skulen skal syne respekt og omtanke for kvarandre. Gaupne skule er ein Olweus-skule med nulltoleranse mot mobbing. Skulen sine satsingsområde dette skuleåret er: Leseopplæring: Me ynskjer å ha ei heilskapleg og systematisk leseopplæring på alle trinn. Dette vil me få til ved å implementere norskplanen vår. Hovudfokus er tidleg innsats og auka læringstrykk i småskulen. Alle elevar i 1.-4.kl. skal lese minst 15 minuttar på skulen kvar dag og 15 minuttar heime. Både skule og heim skal kvittere på eit lesekort. Auka lærartettleik i norskfaget og lesekurs skal vere med på å førebyggje lesevanskar. På mellomsteget har me fokus på «Den andre leseopplæringa». Alle klassar skal ha faste bibliotekbesøk minimum annankvar veke. Vurdering for læring (VFL): Målsetjinga er å bruke VFL aktivt i alle fag. Alle lærarane vil delta i kommunale fagnettverk i norsk, matematikk eller engelsk. Desse nettverka vil ha fokus på kunnskapsspreiing og erfaringsdeling. Me jobbar etter Udir sine fire prinsipp for god undervegsvurdering: 1. Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som vert forventa av dei 2. Elevane skal ha tilbakemeldingar som fortel dei om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. Elevane skal få råd om korleis dei kan forbetre seg 4. Elevane skal vere involvert i eige læringsarbeid ved mellom anna å vurdere eige arbeid og eiga fagleg utvikling Mappevurdering vert nytta i arbeidet med VFL. Dette er ein metode som er elev- og lærarstyrt. Metoden skal gje elev, føresette og lærar innsikt i eleven si utvikling og læring. Kvar elev skal ha ei presentasjonsmappe som skal innehalde eleven sine mål, elevarbeid med vurdering og kartleggingar. Denne vert gjennomgått på utviklingssamtalen. Auka forståing for det fleirkulturelle samfunnet: Me ynskjer å jobbe med haldningar til framandkulturelle og ta godt i mot elevar som kjem frå andre land. Me vil vere bevisste på å auke kunnskapen vår om deira heimland. Målet er å arrangere internasjonal dag ved skulen annakvart år. Versjon Side 3

4 Fysisk aktivitet: 5.klasse er plukka ut som deltakarar i ASK-prosjektet (Active Smarter Kids) skuleåret ASK er eit forskingsprosjekt som skal undersøke om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå majoriteten av elevar i 5. klassetrinn i Sogn og Fjordane gjennom eitt skuleår. Elevane gjennomført målingar av aktivitetsnivå før sommarferien, og vil i løpet av dei fyrste skulevekene i haust gå gjennom ein del fysiske testar. Gjennom skuleåret skal elevane gjennomføre faste økter med fysisk aktivitet i tråd med ASK-modellen. Lærarane i klassen vil gjennomføre HISF sitt kurs «Etterutdanning i fysisk aktivitet i skulen». Me vil på best mogeleg vis nytte erfaringane frå prosjektet, samt den auka kompetansen til lærarane som tek etterutdanning, til det beste for resten av skulen. Me håpar såleis å få eit løft når det gjeld satsing på fysisk aktivitet for alle klassane våre. Versjon Side 4

5 2. Organisering Administrasjon: Rektor - Linda Øvregard Røhme Inspektør Anne-Lise Bakken Kontorhjelp Lene Manum Kastet Teamleiar småteam Mai Ingvill Navarsete Teamleiar mellomteam Rune Eckhoff Vaktmeister Ole Magne Leirdal Reinhaldar Målfrid Olsen Dette skuleåret er det 133 elevar ved skulen og vi har følgjande klasse- og teaminndeling: Klasse Tal Klasseteam elevar Eli Merete Moen kontaktlærar, Arve Bjørn Røneid - kontaktlærar, Ingebjørg Sørensen lærar, Anette Melheim Kjos og Marie Stølen - assistentar Mai Ingvill Svangstu kontaktlærar, Anne Perlaug Fossøy kontaktlærar, Arve Bjørn Røneid lærar i symjing, Gunn Bente Fristad - assistent Edwin Hjelmhaug - kontaktlærar, Svein Arne Næss kontaktlærar fram til haustferien, Åsmund Øgar - kontaktlærar etter haustferien, Anne-Lise Bakken - lærar, Mai Ingvill Navarsete lærar, Marie Stølen - assistent Sølvi Steig - kontaktlærar, Åsmund Øgar lærar, Ingebjørg Sørensen- lærar, Gunn Jorunn Sviggum assistent, Gunn Bente Fristad - assistent Einvald Erichsen - kontaktlærar, Bjørg Irene Svangstu - kontaktlærar, Åsmund Øgar lærar, Berit Lad - assistent Hilde Holte Selland- kontaktlærar, Rune Eckhoff - kontaktlærar, Gunn Jorunn Sviggum - assistent Siv Anja Kvalsøren kontaktlærar, Ragnhild Sviggum - lærar, Rune Eckhoff lærar i symjing, Totalt 133 Skuledagen er inndelt slik: : 1. økt : Friminutt m/frukt : 2. økt : Matfriminutt. Elevane kan gå ut etter kl : 3. økt. Skuleslutt for elevane i kl. (onsdagar er dei ferdige 13.35) : Friminutt for 5.-7.kl : 4. økt Skulefritidsordninga (SFO): Sfo flytta inn i nye lokale hausten Dei har eit stort fellesrom og eige kjøken. Dette skuleåret vil det vere tilsett seks assistentar. Rektor er overordna ansvarleg og Marie Stølen tek seg av dagleg drift og innkjøp. Alle spørsmål som gjeld oppseiing/endring av plass må difor rettast til rektor. Sfo har ope frå kl om morgonen og frå kl om ettermiddagen kvar dag. I tillegg er det ope i alle skuleferiar. I god tid før kvar ferie vert det sendt ut ein påmeldingslapp til alle som har Sfo-plass. Her kan de Versjon Side 5

6 melde på barnet dykkar dersom de har behov for Sfo i ferien. Dersom barnet har heil plass i Sfo, kostar det ikkje noko ekstra. Dei som har halv plass til vanleg, har betalt for halv ferieplass. Dersom de har bruk for meir enn halv plass i ferien, betalar de ein fast pris pr. dag (sjå betalingsvedtektene på kommunen si heimeside for å finne eksakt pris). Sommarferien ligg ikkje inne i den faste prisen, så her gjeld dagsprisen alle dagar. Me sender ut sommarferielapp som må leverast inn innan 1. mai. Her skriv de opp kva dagar de ynskjer å nytte i ferien. Sfo har feriestengt i veke 28, 29 og 30. Sfo startar med uteaktivitet i 20 minuttar kvar ettermiddag. Når borna kjem inn, er det måltid. Det er frukt to dagar i veka, knekkebrød med pålegg to dagar og varmt måltid ein dag. Det vert sendt faktura for matpengar to gonger i året. Versjon Side 6

7 3. Samarbeid skule og heim Skulen ynskjer eit tett samarbeid med føresette som er tufta på likeverd og respekt for kvarandre. Det er viktig at ein kommuniserer godt begge vegar. Dersom det skulle oppstå vanskar, vil tidleg og felles innsats som regel løyse problemet. Alle elevane får utdelt leksemappe eller planbok i starten av skuleåret. Det er viktig at de som foreldre held dykk oppdaterte ved å sjå i den. Elevane får vekeplan kvar veke og bolkplan m/bolkinfo kvar sjette veke. På desse planane vil de i tillegg til timeplan, vekemål og lekser, også få informasjon om t.d. turar, konsertar og andre planlagde fellesaktivitetar. Fellesskriv vil bli kopiert opp i eitt eksemplar til kvar heim, sjølv om ein har fleire born ved skulen. Skrivet vert då delt ut til det yngste barnet dykkar. Når foreldra til eleven ikkje bur saman, sender me heim informasjon til den av foreldra som har det daglege ansvaret. Dersom begge ynskjer informasjon, kan de gje melding til kontaktlærar om dette. Skulen brukar heimesida aktivt. Her ligg det mykje informasjon om skulen. Under overskrifta «Heim-skule» finn de referat frå FAU og SU/SMU som er skulen sine rådsorgan. I tillegg har alle klassar si eiga side der alle planar, ymse informasjon og bilete vil bli lagt ut. Adressa til heimesida er Føresette skal i utgangspunktet nytte meldingsbok til meldingar, men det er og mogeleg å ringe forkontoret ( ). Ein kan og sende SMS til barnet sin kontaktlærar, men det kan då ta litt tid før meldinga vert lese. Dersom eleven er sjuk, er det ynskjeleg at de ringer/sender sms /gir beskjed om dette til skulen. Fråvær skal alltid skrivast i meldingsbok, rett etter at eleven er kommen på skulen att. Dette gjeld sjølv om de har ringt til skulen og sagt frå om at barnet vert heime. Foreldremøte I byrjinga av september har me felles foreldremøte for alle klassane i aulaen. Då går rektor/inspektør gjennom mellom anna felles reglar og ordensreglement, elevane sine rettar i høve til Opplæringslova 9a, skulen sine satsingsområde, Olweus årshjul og rutinar for foreldresamarbeidet på skulen. I tillegg til dette, har kvar klasse eit eige foreldremøte der ein mellom anna går gjennom klassen sine reglar og rutinar, korleis ein arbeider med læringsmiljø i klassen, «Dette forventar skulen av deg», fortel litt om dei ulike faga og kven som skal undervise i dei. 1., 2., 4. og 6.klasse har val av klassekontakt og vara for denne. Desse to er tillitsvalde i klassen og har som oppgåve å vera felles kontaktledd mellom foreldre og lærar/skule. Klassekontaktane i 1. klasse er vald for eitt år, dei andre for to. Klasseforeldremøta vert lagt til same dag som fellesmøtet. Tysdag i veke 7 er det alltid storforeldremøte på Gaupne skule. Alle heimane får skriftleg innkalling med svarslipp i god tid på førehand. 17.mai-komitè I Gaupne er det foreldra til 6.klasse som er heile bygda sin 17.maikomitè. Dei plar ha sitt fyrste møte i overgangen februar/mars, og leiar frå førre års komitè plar vere til stades for å gi den informasjonen som trengs. Overskotet går til 6.klassen si reisekasse, turen til Bergen i 7.klasse. Versjon Side 7

8 Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU): FAU ved Gaupne skule er sett saman av alle klassekontaktane frå klasse. Dei har 4-6 møte kvart skuleår. FAU drøftar saker som vedkjem skulen. Arbeidsoppgåvene for medlemane i FAU er mellom anna å arrangere aktivitetar i klassane, samt den praktiske gjennomføringa av jule- og sommarfesten. FAU vel eit styre som består av leiar, nestleiar, skrivar og kasserar. Frå styret møter leiar og nestleiar i Samarbeidsutvalet for Gaupne skule. Samarbeidsutval (SU) /skulemiljøutval (SMU): Ved alle grunnskular skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisingspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen. Rektor har rett til å møte, tale og kome med framlegg. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover og forskrifter, vert handsama i samarbeidsutvalet. Ved Gaupne skule fungerer Samarbeidsutvalet og som Skulemiljøutval (SMU). På møta i SMU er det to ekstra representantar - ein frå FAU og ein frå elevrådet. Dette er for å sikre at foreldre og elevar har fleirtal i utvalet. SMU skal sjå til at elevane sine rettar i høve til 9a i Opplæringslova blir følgde. Denne paragrafen omhandlar elevane sin rett til å ha eit godt fysisk og psykososialt skulemiljø. Representantane i SMU har eit særskilt ansvar for å informere elevar og foreldre om kva rettar dei har, og rettleie dei i høve til korleis dei skal gå fram dersom dei meiner at desse rettane ikkje er oppfylte. SU/SMU pleier å ha fire møte kvart skuleår. Utviklingssamtalar To gonger i året vert føresette invitert til utviklingssamtale/foreldresamtale saman med kontaktlærar. Eleven kan vere med på heile eller deler av samtalen. Ein går gjennom eleven si mappe og eleven si faglege og sosiale utvikling. Ein set i fellesskap opp mål for vidare utvikling. Leksehjelp: Elevane i kl har tilbod om leksehjelp to timar kvar veke. Det inneber at me tilbyr leksehjelp rett etter skuletid måndag og tysdag. Elevane vert delt inn i to grupper, 1. og 2. klassingane på ei gruppe og 3. og 4. klassingane på ei anna. Rektor og inspektør er pedagogisk ansvarlege for opplegget. Det er ein assistent som er leksehjelpar for kvar gruppe. Ordinær skuledag vert avslutta kl Elevar som skal delta på leksehjelp har friminutt ute i 20 minuttar. Når dei kjem inn, vert det delt ut gratis frukt. Elevane må sitje tida ut, dvs. til kl. 15. Dersom dei vert ferdige med dei ordinære leksene sine, vil dei få tilbod om andre læringsfremjande aktivitetar. Det er rektor og inspektør som er pedagogisk ansvarlege for desse aktivitetane. Tilbodet om leksehjelp er gratis for elevane, og det er frivillig for elevane å delta. Alle elevar som ynskjer det, skal ha høve til å delta. Elevar som har plass i SFO kan gå attende dit etter leksehjelpa. Leksehjelp skal være eit tilbod om hjelp til skulearbeid uavhengig av om elevane har lekser i tradisjonell forstand eller ikkje. Ordninga inneber inga endring i skulen sin fridom til å bestemme om og kor mykje lekser som skal gjevast. For å kunne organisere tilbodet, må me ta opp påmelding til ordninga. Påmeldingsskjema vert sendt ut ved skulestart. Ein kan melde seg på ein eller to dagar. Det vert føreteke opprop i byrjinga av kvar økt. Elevar som av ulike grunnar ikkje skal vere med ein dag, må ha med seg melding i meldingsboka. Dersom ein ikkje lengre ynskjer å nytte seg av tilbodet, kan ein melde seg av ved å gje beskjed til rektor som administrerer ordninga. Elevar som har SFO-plass desse dagane, vil få frådrag i foreldrebetalinga med 27 kroner pr. time. Versjon Side 8

9 Søknad om skulefri Dersom barnet dykkar av ein eller annan grunn har behov for fri frå skulen, kan de søkje om dette. Ved behov for fri i inntil to dagar, kan de søkje ved å skrive i meldingsboka. Kontaktlærar kan gje permisjon. Dersom eleven skal søkjast fri i meir enn to dagar, må ein nytte eige søknadsskjema som ligg på skulen og kommunen si heimeside. Rektor kan etter opplæringslova 2-11 gi fri i inntil 10 dagar. Her står det: Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmente undervisninga etter at permisjonstida er ute. Kontaktlærar kan gje råd og rettleiing om kva for bøker og stoff ein bør arbeide med i fråværsperioden. Me ber dykk tenkje grundig over kva tidspunkt de ber barnet dykkar fri på. Våre erfaringar tilseier t.d. at det er uheldig å ta barnet ut av skulen i byrjinga av eit skuleår. Utekle og innesko Det er heimane sitt ansvar at eleven har med seg det utstyret som trengs til ei kvar tid. NB!! Merk klede og sko med namn. Dei yngste elevane skal alltid ha ein pose med byteklede hengande i garderoben. Alle elevane skal bruke innesko på skulen. I gymtimane skal elevane ha med gymklede, joggesko og handklede dersom ikkje noko anna er avtalt med kontaktlærar. FORVENTNINGAR HEIM SKULE Eleven Me forventar at du kjem tidsnok til timen og er klar med bøker og utstyr spør dersom det er noko du ikkje skjønar gjer leksene dine til avtalt tid lyttar til andre tåler å ikkje få viljen din føl skulereglane og tek imot beskjedar på ein positiv måte føl opp klassereglane tenkjer fellesskap og samarbeid med dei andre i klassen snakkar fint til dei andre har orden på bøker og utstyr tek ansvar for kva du meistrar/ikkje meistrar klarar å kle deg sjølv er delaktig i timane er positivt aktiv i friminuttane tek ansvar på skulevegen held avtalar gjev andre ros og oppmuntring Føresette Me forventar at de: motiverer eleven til skulearbeidet syter for at eleven kjem på skulen til rett tid føl opp lekser, sekken, klede, sunn nistepakke og anna utstyr er positiv til skulen ovanfor eleven og andre kontaktar skulen dersom det er noko ein lurer på er open for fagleg rettleiing frå skulen føl opp skulen sine mål, visjonar og andre aktuelle tema møter til fastsette samtalar, felles foreldremøte og elevarrangement gjev skulen den informasjonen me treng for å drive god undervisning syter for at eleven er opplagd til skuledagen nyttar meldingsboka eller sms for beskjedar er merksam på at heimen har hovudansvaret for oppsedinga av borna Versjon Side 9

10 gjev positive tilbakemeldingar/ros til skulen der det er naturleg Læraren Me forventar at du stiller førebudd og presis til undervisningsøkta ser den einskilde elev gjev ros stiller krav er venleg og blid gjev elevane tryggleik føl skulen sine planar og reglement lærer elevane det dei treng i dei ulike faga har klare mål på fagplanane og på vekeplanane samarbeider med dei andre på teamet/skulen er høfleg og respektfull er ein tydeleg leiar i klasserommet driv tilpassa undervisning gjev elevane læringsfremjande rettleiing lærer elevane folkeskikk syner nulltoleranse mot mobbing legg opp til at elevane er i fysisk aktivitet er rettferdig held orden har evne til å vise omsorg for elevane Versjon Side 10

11 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul Skuleruta: Skuleruta gjev oversyn over når elevane har ferie og når skulen skal starte/slutte. Den er som regel klar tidleg om våren, og er å finne både på heimesida til skulen og på heimesida til kommunen Årshjulet Årshjulet syner den samla aktiviteten ved skulen pr. månad, og det ser slik ut: August - Varsla brannøving: Brannvernveke veke 36 - Bestille skulemjølk - Bestille frukt - Påmelding til leksehjelp - Fjelltur for heile skulen: Bergsetdalen (v. 35, 36 eller 37) - 6. klasse til Fivla (v.36 eller 37) September - DKS: Oldefars ulveskinnspels (03.09) 1.-4.klasse - Foreldremøte i alle klassar, val av representantar til FAU (innan 10.09) - Fyrste møte i FAU og SU/SMU: Konstituering, setje opp møteplan - Klassemøte på mellomsteget: Val av representantar til elevrådet (innan 10.09) - Friidrettsdag for heile kommunen: Torsdag 18.sept., Gaupne skule - IOP for elevar med sped.ped. vedtak skal vere klare (innan 16.09) - Livredningsprøve for alle lærarar som skal ha symjing - Trivselsundersøking - HSP-team - SFO i haustferien (frist 27.09) - Kartleggingsprøvar for alle elevar: Carlsten i norsk, M-prøve i matte - DKS: Blues for borna, i løpet av hausten Oktober - Haustferie veke 41 - Leseveke småskulen, veke 42 - Leseveke mellomtrinnet, veke 44 - Nasjonale prøvar i lesing (v. 42 ), rekning (v. 43) og engelsk (v. 43) for 5. trinn - Oppmelding av nye elevar til PPT - Elevsamtalar (v ) - Utviklingssamtalar (v ) - HSP-team - Evaluering av resultat på nasjonale prøvar, setje i verk tiltak November - Skulelunsj - DKS: Svarte Mathilda (10.11) 5.-7.klasse - HSP-team - SFO i juleferien (frist 06.12) Desember - HSP-team Versjon Side 11

12 - Juleverkstad (02.12) - Julefest (10.12) - Grautdag (18.12) - Møte mellom PPT og skule - Innlevering av halvårsrapportar (innan 10.12) - Julegudsteneste (19.12) Januar - Planleggingsdag 2.januar - HSP-team - Spes.ped søknader til rektor (07.01) - Spes.ped søknader til PPT (09.01) - SFO i vinterferien (svarfrist v.6) Februar - HSP-team - Uvarsla brannøving med evaluering og rapport - Mattedag småskulen (v.6) - Mattedag mellomtrinnet (v.6) - Storforeldremøte (v. 7) - Teater på Skjolden fredag 13.02: Vaffelhjarte - Vinterferie (veke 8 ) - Tilrådingar frå PPT - orientering til føresette (10.02) - Skidag ( v.9-13 ) - Foreldremøte for neste års 1. klasse - Kartleggingsprøvar: Carlsten i norsk, M-prøve i matematikk for alle elevar (innan v.9) Mars - HSP-team - SFO i påskeferien (innan 04.03) - Elevsamtalar (v.9 og 10) - Utviklingssamtalar (v.11, 12 og 13) - DKS: Good Time Charlie, i løpet av våren April - Påskeferie (veke 14: ) - HSP-team - Førskuledag (23.04) - Einskildvedtak til føresette - Boss-plukking i bygda (30.04) - 7.klasse på skuletur til Bergen (v.17/18/19) Mai - HSP-team - SFO i sommarferien (innan 15.05) - Førskuledagar (06.05, 19.05, 28.05) - Tinestafett (veke 18/19) - Nasjonale kartleggingsprøvar for 2., 3. og 4. trinn, oppsummering og evaluering av resultat - Evaluering av skuleåret i elevråd, FAU, SU og kollegiet - Evalueringsmøte for elevar med IOP (skule, føresette, PPT) Juni - Padle- og orienteringsdag på Hafslo for mellomsteget - HSP-team Versjon Side 12

13 - 5. klasse til Sørsida (v.21 eller 22) - Planleggingsdag for neste skuleår, 2 ettermiddagar - Halvårsrapportar til rektor (12.06) - Sommarfest for elevar og føresette (10.06) - Idrettsdag (11.06) - 7. klasse på besøk til LUS Versjon Side 13

14 5. Elevane sitt skulemiljø Elevane sitt skulemiljø 9a i opplæringslova: Elevane har rett til eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dersom foreldra meiner at dei ikkje har det, kan dei sende ein skriftleg klage til skulen. Skulen er pliktig til å gjere eit vedtak i saka. Dersom ein ikkje er nøgd med vedtaket, kan ein sende ein klage til fylkesmannen. Klagen skal sendast gjennom skulen. Døme på saker er mobbing, inneklima og reinhald. Dersom ein treng hjelp/rettleiing i høve til dette, kan ein vende seg til rektor eller leiar i SU/SMU. Ein kan og finne informasjon og praktiske døme på ein skriftleg klage under heim-skule, samarbeidsutvalet på Olweus Gaupne skule er ein Olweusskule. Det inneber at me jobbar systematisk med å førebyggje mobbing. Alle klassar skal ha klassemøte kvar 14 dag og personalet har samtalegrupper ein gong kvar bolk. Me jobbar etter eit årshjul som er utarbeidd av alle Olweus-nøkkelpersonane i kommunen. På vår skule er det Siv Anja Nesheim Kvalsøren som er nøkkelperson. Ho har redusert leseplikt for å kunne bruke ekstra tid på Olweusarbeidet. Skulen har ein handlingsplan mot mobbing som skildrar kva tiltak som skal setjast i verk dersom det er mistanke om at mobbing skjer. Kvar vår gjennomfører me Olweus si trivselsundersøking på elevane i 4.-7.klasse. Resultatet frå undersøkinga vert presentert i FAU og SU/SMU, og referata frå desse møta vert sendt på epost til alle føresette. Skulen vart sertifisert som Olweusskule i august Sertifiseringa gjaldt til juli No har me nett gjennomgått ein ny sertifiseringsrunde, og ventar på resultatet frå revisjonsrapporten. Dersom Olweusgruppa i Bergen meiner at skulen har dokumentert at me oppfyller alle kriteria i Olweus standarden, vil me bli sertifiserte for to nye år. Desse fire reglane mot mobbing skal henge godt synleg i alle klasseromma: Me skal ikkje mobbe andre Me skal hjelpe dei som vert mobba Me skal vere saman med dei som lett vert åleine Me skal melde frå dersom me veit at nokon vert mobba På finn de både årshjulet og mykje anna informasjon om Olweusarbeidet under ei eiga overskrift. Versjon Side 14

15 5. Anna informasjon Inspeksjon: I friminutta er det til ei kvar tid tre vakter ute. Dei er plassert i kvart sitt vaktområde. Vaktene skal ivareta elevane sin tryggleik og passe på at alle har det bra. For at ingen skal vere i tvil om kven som er vakt, har dei på seg gule refleksvestar. Kartlegging og testing: For å kunne tilpasse undervisninga, må vi kjenne elevane sine evner og føresetnader. Det vert difor gjennomført kartleggingsprøvar i matematikk og norsk for alle elevar to gonger kvart år. Med bakgrunn i resultata vert undervisninga tilpassa eleven, og ein kan ved behov setje inn tiltak tidleg. Testane gjer det i tillegg lettare for oss å måle elevane si faglege utvikling. 1., 2. og 3. klasse har nasjonale kartleggingsprøvar i norsk og matematikk. 3. klasse har også prøve i engelsk. Alle elevar i 5. klasse har i tillegg nasjonale prøvar i engelsk, norsk og matematikk. Desse vert gjennomført på same tidspunkt over heile landet, og resultata vert ført inn i PAS (Utdanningsdirektoratet sitt prøveadministrasjonssystem). Særskilte tiltak innan tilpassa opplæring: Nokre elevar treng ekstra tilpassa opplæring utan at vanskane deira er så store at dei treng spesialundervisning. Føresette kan då søkje om at barnet deira skal få denne hjelpa. Ein søkjer då om særskilte tiltak som skulen kan leggje til rette for innan eiga ramme. Tiltaka kan vere intern organisering, ekstra delingstimar, kurs eller anna. Spesialundervisning 5 i opplæringslova: Etter opplæringslova har barn rett til spesialundervisning dersom dei ikkje har utbyte av ordinær undervisning. Det er PPT som er sakkunnig instans. Dei testar barnet og avgjer om det treng spesialundervisning. Dersom føresette er uroa for barnet si faglege- og eller sosiale utvikling, kan dei ta opp dette med kontaktlærar. Elevar som får vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP (individuell opplæringsplan) og det skal skrivast halvårsrapport to gonger i året. HSP-team: Alle skular og barnehagar i Luster kommune har eit helse- og sosialpedagogisk team. Dette er sett saman av helsesyster, PPT, barnevern og rektor. I tillegg vert lærarar kalla inn etter behov. Teamet har møte ein gong i månaden. Alle saker vert handsama anonymt. Dersom ein av særskilde grunnar ynskjer å drøfte namngitte elevar, må ein innhente skriftleg løyve frå føresette på førehand. Lesekurs: Elevar som strevar litt med lesedugleiken får tilbod om lesekurs. Det er lærarane i samarbeid med foreldra som avgjer om dei vil at barnet skal nytte tilbodet. Skulen har eit opplegg som vert kalla Ny start. Dette er eit utvida lese- og skriveopplegg som går over seks veker. Det er Anne-Lise Bakken som er ansvarleg for lesekurset. Morgonsamlingar: Kvar tysdag morgon etter at skuleåret har kome godt i gong, samlast alle elevane i aulaen. Dei sit klassevis i rekker på to og to. Klassane har etter tur ansvar for å presentere noko frå scena. Dette kan vere songar, dansar, diktopplesing, sketsjar mm. Foreldra er hjarteleg velkomne som tilskodarar. Ein vil finne informasjon om morgonsamlingane på vekeplanen til den klassen som skal opptre. Helsesyster: Skulen si helsesyster heiter Anne Helen Strandabø. Ho har eige kontor på grupperommet ved hovudinngangen. Kontortida hennar er tysdagar frå kl til Helsesyster er tilgjengeleg for både elevar, føresette og lærarar. De kan kontakte ho på telefon (helsesenteret), på mobil eller sende e-post på Versjon Side 15

16 Vaksinasjon vert gjort etter ein oppsett plan, og føresette vil få eigen informasjon om dette i god tid på førehand. Vaksinasjonen vert stort sett gjort på helsesenteret. Føresette har sjølvsagt høve til å vere med barnet sitt dersom dei ynskjer det. Symjeopplæring: 1.-4.kl har symjing annankvar veke, medan 5.-7.kl har kvar veke. All symjeundervisning går føre seg i Lustrabadet. Læreplanen seier at alle skal kunne symje etter 4.klasse. Dersom ikkje det er tilfelle, vil lærar i samarbeid med heimen sette fokus på det. Dei siste åra har skulen kjøpt inn symjemerke med ulike ferdigheitskrav. Felles skulemåltid: Som ein del av opplegget i faget mat og helse, arrangerer 6. klasse skulelunsj for alle elevar, tilsette og inviterte gjester om hausten. Førebuingane til dette tek til rett etter skulestart. Veggane vert opna opp, og ein dekkjer til alle i aulaen. 1. klassingane sit saman med fadrane sine, og fadrane er svært flinke til å gje dei yngste den hjelpa dei treng. Dette er ei flott tilstelling som har lange tradisjonar ved skulen. Ein annan tradisjon er grautdagen me har rett før juleferien. Då bestiller me graut frå Gaupne omsorgssenter, og 7. klassingane er flinke servitørar. Mjølk: Alle som ønskjer det, kan få bestille skulemjølk. Elevane kan velje mellom lett- og ekstralett mjølk. Kvar kartong inneheld ¼ l mjølk. Det vert sendt ut bestillingslapp i byrjinga av kvart skuleår. Denne må signerast av føresette. Ein kan betale i nettbanken. Ver merksam på at betalingsinformasjonen står på bestillingslappen. Skulefrukt: Ordninga med gratis skulefrukt vart pga. nasjonale føringar avslutta i vår. FAU har vedteke at det skal leggjast til rette for at dei elevar/føresette som ynskjer det, kan abonnere på skulefrukt gjennom Skulen er difor meldt inn i ordninga, og føresette kan gå inn og bestille frukt til sitt barn. Frukta vert levert til skulen, og delt ut på same måte som skulemjølka. Ein betalar direkte til skolefrukt.no, så skulen er ikkje involverte i administrasjonen av ordninga. Informasjon om dette vert delt ut som ranselpost ved skulestart. Matteverkstad: Alle klassane i småskulen har matteverkstad kvar veke. Som oftast brukar ein ei økt på 90 minuttar til dette. Klassane vert delt opp i grupper, og ein jobbar på ulike stasjonar. Elevane avsluttar alltid økta med å skrive logg. Dette for at dei skal kunne reflektere over kva dei har lært. Skulen har eit eige matterom som er svært velutstyrt. IKT: Skulen har datalab med 30 elevmaskiner og projektor. I tillegg har alle klasserom digital tavle. I aulaen har me projektor og eit stort lerret. Skulen brukar Fronter som verktøy. Alle elevar har eit personleg brukarnamn og passord som dei brukar når dei skal logge seg på skulen sine maskiner. Norskfaget: Skulen sin norskplan ligg på heimesida og skulen har i fleire år hatt leseopplæring som hovudsatsingsområde. Entreprenørskap: Me ynskjer at elevane våre skal bli kreative, initiativrike, merksame på mogelegheitene i nærmiljøet sitt og stolte over dei kvalitetane som finnest i kommunen vår. Me har difor laga ein entreprenørskapsplan med følgjande hovudmål: Versjon Side 16

17 - Auke elevane si kunnskap om eiga bygd, eigen kommune og eigen region - Auke elevane si identitetskjensle, utvikle Lustraidentitet - Styrkje samarbeidet mellom skule og lokalsamfunn Planen ligg på Versjon Side 17

18 6. Ordens og åtferdsreglar for grunnskulen i Luster kommune Forskrift om felles basisreglar: 2-9, 2-10 og 8-1 i Opplæringslova. Basisreglar for grunnskulen i Luster er vedtekne av rådmannen i flg. delegert mynde som ei forskrift med høve for samarbeidsutvalet ved den einskilde skulen til å legge til meir utførlege reglar: A: Kvifor har vi ordensreglar? Skulen er elevane og dei tilsette sin arbeidsplass, og her ønskjer vi alle å ha det triveleg og trygt. Derfor oppfører vi oss vennleg og høfleg overfor kvarandre. Særleg tek eldre elevar omsyn til dei som er yngre. B: Kor gjeld ordensreglane? Ordensreglane gjeld inne i skulebygningen, ute på skuleområdet, på vegen til/frå andre undervisningsstader og på vegen til/frå skulebussen. C: Når gjeld ordensreglane? Ordensreglane gjeld i skuletida, i ventetida før/etter skuletid og på skuletilstellingar utanom vanleg skuletid. D: Slik vil vi ha det på skule vår: Vi unngår å gjere skade på skulebygning, inventar og materiell og også på eigendelar som tilhøyrer medelevar. Sykling innan skuleområdet i skuletida er ikkje tillete utan at det er org. av skulen. Ingen må gå utanfor skulen sitt uteområde utan særskild løyve frå lærar. E: Miljømessige tilhøve: Vi tek omsyn til kvarandre slik at ingen vert plaga, erta, haldne utanfor eller utsette for annan sårande oppførsel (sjå 9a i Opplæringslova).Bruk av tobakk eller andre rusgifter er forbode.innandørs skal vi bruke innesko. I tida mellom arbeidsøktene hjelper vi til med å halde ro og god orden. Alle elevar er gjort kjende med IKT reglement for grunnskulen i Luster F: Brot på ordensreglane: Dersom du bryt ein av ordensreglane så vil skulen reagere på ein eller annan måte. Men før det vert teke avgjerd om refsing, så skal du få høve til å forklare deg. Refsing som kan kome på tale: Du vert tilsnakka av lærar eller ein anna vaksenperson. Åtvaring. Du vert snakka til rette og fortalt kva som kan skje neste gong. Foreldre /føresette vert varsla anten munnleg eller skriftleg. Alvorlege brot eller brot som gjentek seg kan føre til, jf i Opplæringslova: o bortvising einskilde timar eller resten av skuledagen. o Av alvorlege brot vert nemnde: Valdsbruk, hærverk, tjuveri, ulovleg fråvære og krenkjande/ trugande åtferd overfor medelevar og lærarar. o Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Føresette til elevar på barnesteget skal varslast før det vert sett i verk bortvising for resten av dagen. o Bortvisinga kan også gjelde deltaking på leirskule, ekskursjonar, teaterframsyning og liknande dersom åtferda til eleven tilseier det. Flytting til annan grunnskule i eller utanfor kommunen kan kome på tale når omsynet til dei andre elevane tilseier det, jf. 8-1 i Opplæringslova. G: Skadeerstatning: Elevar kan verte erstatningsansvarlege etter erstatningsrettslege reglar. Foreldre er erstatningsansvarlege etter 1-2 i skadeerstatningslova. Versjon Side 18

19 7. Ordensreglar for Gaupne skule 1. Yttertøy og utesko skal plasserast på fast plass i garderoben. 2. Ball skal berre brukast ute. Ved bruk av ball inne, vert den beslaglagt neste friminutt. Ved gjentaking, resten av dagen. 3. Me tek vare på helsa vår og brukar snop berre ved spesielle høve. 4. Når me er på toalettet, skal me skylle ned doen og vaske hendene våre. 5. I alle friminutt er me ute. 6. Fotball, handball, volleyball og andre aktivitetar gjer me på tilvist område. Det er laga ein strek på skuleplassen som markerer området for ballspel. 7. Kvar klasse skal ha ordenspersonar, men alle er likevel ansvarlege for å få til eit godt innemiljø. 8. Du skal alltid nytte hjelm når du syklar, brukar sparkesykkel, rullebrett eller går på rulleskøyter. 9. Vis varsemd i trafikken på skulevegen. Bruk gangveg og fortau der det er mogeleg. Du har lov til å sykle til og frå skulen etter gjennomført sykkeldag om våren i 4. klasse. Føl trafikkreglane og bruk hjelm. Syklar parkerer me ved gymsalen til ungdomsskulen. 10. Det er lov å bruke sparkesykkel i skuletida. Dersom du brukar sparkesykkel eller spark, skal denne parkerast på hjørnet av skulen v/døra til vaktmeistaren sitt lager. Rulleskøyter skal plasserast i garderoben. Rullebretta må plasserast på tilvist område utandørs. Dette skjer på eige ansvar. Dei skal ikkje hindre tilkomst til og frå skulen. Bretta må setjast med hjula opp for å unngå skader. 11. Rullebrett kan brukast på tilvist plass (på gangvegen ved gymsalen til ungdomsskulen) i friminutta, dersom ein har på seg naudsynt sikkerheitsutstyr. 12. Snøballkasting er på eige område (1.-4. kl. bak skulen og kl. på kunstgrasbana). 13. Mobiltelefon er ikkje tillete på vanlege skuledagar. Brot på dette punktet fører til at mobilen vert konfiskert og levert til rektor/ inspektør. Føresette må hente den på rektor sitt kontor. 14. Data er eit arbeidsverktøy som skal brukast berre etter avtale med lærar. Brot på dette punktet kan føre til at eleven ikkje får nytte data på ei veke. 15. Alle gongane er stillesoner. Dette må respekterast av alle. 16. Elevar på småtrinnet skal ikkje gå opp på, eller opphalde seg på hemsen utan tilsyn av vaksne. 17. Følgjande konsekvensar for brot på Luster kommune sine basisreglar vart vedtekne på møte i SU : For brot på pkt. A og E i basisreglane (gjeld korleis me skal oppføre oss mot kvarandre), vert konsekvensen at eleven må gå md vakt i neste friminutt, ein heil dag eller fleire dagar, alt etter kor alvorleg hendinga er. Dersom me bryt desse ordensreglane, er me med på å øydeleggja trivnaden på skulen vår. Versjon Side 19

20 8. IKT reglement for alle elevar i Luster kommune 1. Føremålet med reglementet Målgruppa for reglementet er elevar i skulen. Reglementet avklarar akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppa. Reglementet søkjer å hindra utilsikta og uønskte hendingar. Reglementet vil verne brukarar og tryggja den pedagogiske læringssituasjonen. Reglementet skal bidra til å avgrensa rollar, rettar og plikter for elevar og kommunen. 2. Omfanget til reglementet Bruk av kommunen sitt IKT-utstyr som vert disponert ved skulane. Bruk av privat IKT-utstyr i samband med skulen og/ eller via kommunen sitt nettverk. Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengeleg. Publisering av innhald på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunen sitt IKT-utstyr. Elevane sin IKT-bruk utanom skuletid er i utgangspunkt heimen sitt ansvarsområde. Åtferd som har tydeleg tilknyting til skulen kan likevel falla inn under skulen sitt ansvarsområde. 3. Elevane sine rettar Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå krava om IKTferdigheit i samsvar med Kunnskapsløftet. Eleven har rett på tilgang til velfungerande IKT-utstyr i undervisninga. Alle elevar har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i samband med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøvar. Eleven har rett til å bli informert om innhaldet i IKT-reglementet av skulen. Kommunen kan berre utlevera opplysningar om ein enkelt elev eller data som tilhøyrer ein elev der dette går fram av inngått samtykke, vedtekne reglement eller følgjer av lovgjeving elles. Eleven har rett til å få med seg private data som skulen ikkje lenger har høve til å ta vare på. Skulen vil sletta alle personopplysningar om elevane som han ikkje lenger har bruk for, men dette gjeld ikkje dersom skulen er lovpålagt å oppbevara opplysningane. 4. Pliktene til elevane Elevane pliktar å følgja skulen sitt pålegg og instruksar om bruk av IKT-utstyr. Elevar på ungdomstrinnet pliktar å setja seg inn i den informasjonen som skulen gir om reglar og vilkår for bruk av IKT-utstyr. IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skule skal behandlast pent. IKT-utstyr som blir brukt i skuletida skal berre brukast til skulerelaterte oppgåver. I skuletida skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefonar, berbare datamaskiner og liknande, berre brukast etter avtale med skulen. Chat, spel, bruk av privat e-post eller generell surfing skal berre skje etter avtale med skulen. Publisering av innhald på nett og kommunikasjon gjennom kommunen sitt IKTutstyr skal på ingen måte innehalda tekst, bilete, lyd eller video som er av støytande art, eller som heng ut enkeltpersonar eller grupper. Digital mobbing skal ikkje skje, verken gjennom eige eller kommunen sitt IKTutstyr. Versjon Side 20

Skuleåret 2013/2014 INNHALD

Skuleåret 2013/2014 INNHALD INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 4 3. Samarbeid skule og heim... 6 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 10 5. Elevane sitt skulemiljø... 12 6. Anna

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Vedtatt i Skulemiljøutvalet

Vedtatt i Skulemiljøutvalet Vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.2010 FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE Ordensreglementet er ei forskrift fastsett med heimel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61: Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Skuleåret 2016/2017 INNHALD

Skuleåret 2016/2017 INNHALD INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 6 3. Samarbeid skule og heim... 8 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 12 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE INNHALD I DENNE PLANEN side Mål for skulemiljøet 3 Lovgrunnlag 3 Lokale reglar 3 Systematisk arbeid for å fremje HMT-arbeidet til elevane.

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING Innkalla: Frå FAU: Janne Marit Øye og Roar Stokken Frå elevrådet: Renate Myklebust og Kristoffer Myklebust Frå undervisningspersonalet: Ragnhild Kjeldseth-Moe og Kirsten Havåg Frå andre tilsette: Svein

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

INDRE HAFSLO OPPVEKSTSENTER 2014/2015

INDRE HAFSLO OPPVEKSTSENTER 2014/2015 INDRE HAFSLO OPPVEKSTSENTER 2014/2015 INNHALD Innhold 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde...3 2. Organisering...6 3. Samarbeid oppvekstsenter og heim...8 4. Skuleruta, barnehageruta og Indre

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE

PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE OVERORDNA MÅL FOR SAMARBEIDET: Samarbeidet er eit gjensidig ansvar, og det skal vere prega av dialog og respekt for eleven. (K-06) - 1 - OBS! To ganske

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

ORDENSREGLAR VED SVILAND SKULE OG SFO

ORDENSREGLAR VED SVILAND SKULE OG SFO FORSKRIFT OM ORDENSREGLAR VED SVILAND SKULE OG SFO Gjeldande frå 01.08.2016 Forskrifta er vedteken av samarbeidsutvalet ved Sviland skule i møte 21.06 2016. Reglane gjeld i skuletida og i arrangement i

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule TOKKE SKULE - opp og fram KUNNSKAP MEISTRING TRIVSEL Orden - og samspelsreglar på Tokke skule Tokke skule er plassen der elevar og vaksne trivast og er trygge. Vi syner respekt for alle på skulen. Vi tek

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Sosial handlingsplan 2016 SOSIAL HANDLINGSPLAN - BRINGEDALSBYGDA SKULE KVINNHERAD KOMMUNE.

Sosial handlingsplan 2016 SOSIAL HANDLINGSPLAN - BRINGEDALSBYGDA SKULE KVINNHERAD KOMMUNE. 2016 KVINNHERAD KOMMUNE SOSIAL HANDLINGSPLAN - BRINGEDALSBYGDA SKULE Bringedalsbygda.oppvekstsenter@kvinnherad.kommune.no «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

Samarbeid heim skule i Skodje kommune

Samarbeid heim skule i Skodje kommune SKODJE KOMMUNE Samarbeid heim skule i Skodje kommune Eit dokument som er retningsgivande for alle skulane i kommunen, og som seier noko om kva heim og skule skal bidra med og forvente av kvarandre. Stette

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer