Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog"

Transkript

1 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: Fredag 5.desember 2008 Tilstede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Lise-Berith Lian, Friluftsrådenes Landsforbund Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund Maria Björck, NORSKOG Christian Steel, SABIMA Finn A. Klungervik, Statskog SF Steinar Asakskogen, Treforedlingsindustriens Bransjeforening Gunnar Åsen, Treindustrien Maren Esmark, WWF Norge Fravær: Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Asbjørn Solås, Miljøverndepartementet Møteleder: Referent: Harald Tronvik Marit H. Lie (sekretær) Møtet ble holdt i Norges Skogeierforbunds lokaler, Roald Amundsens gate 6, Oslo. Møtet varte fra kl til Møtet hadde følgende saksliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av tre personer til å undertegne protokoll Saker i Arbeidsutvalget siden forrige Rådsmøte Eksterne henvendelser Befaring Østfold Henvendelse fra Naturvernforbundet om påståtte brudd på standarden Prosjekt om dokumentasjon av Biologisk Viktige Områder Henvendelse fra LMD om bioenergi i forhold til Levende Skog Neste Rådsmøte Eventuelt Innkallingen ble sendt som e-post til medlemmene i Rådet, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet. Råd prot.doc 1

2 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Det kom opp et ønske om at befaringsrapport og SABIMAs prinsippnotat i sak ble splittet opp i to enkeltsaker. Innkalling og saksliste godkjennes. I protokollen behandles befaringsrapport og SABIMAs prinsippnotat som henholdsvis sak a og sak b. Sak Valg av tre personer til å undertegne protokoll Protokollen undertegnes av Christian Steel, Harald Tronvik og Steinar Asakskogen. Sak Saker i Arbeidsutvalget siden forrige Rådsmøte Leder orienterte om saker i Arbeidsutvalget siden forrige Rådsmøte. Gjennomgangen tas til orientering Sak Eksterne henvendelser Sekretær gjennomgikk eksterne henvendelser siden forrige Rådsmøte. Gjennomgangen tas til orientering Sak 35-08a Befaring Østfold I henhold til vedtak i forrige Rådsmøte (sak 26/08) var befaringsrapporten oppe til ny behandling. Forslag til vedtak: 1. Rådet tar befaringsrapporten til etterretning med en mindre endring som det fremkom ønske om i møtet. Endelig versjon er vedlagt denne protokollen. 2. Partene som tok del på befaringen får tilsendt befaringsrapporten. Sak 35-08b I tillegg hadde Christian Steel på vegne av SABIMA laget et notat om hvilke deler av rapporten som peker på prinsipielle sider i forhold til Levende Skog standarden. Det ble fremmet ønske om at notatet gjøres noe mer generelt og at spesifikke henvisninger til Østfold fjernes da de prinsipielle sidene ved konklusjonene ikke er spesielle for Østfold. Det ble også pekt på at det er viktig å skille mellom tilfeller hvor det skal henvises til eksisterende innhold i aktuelle kravpunkt og tilfeller hvor det kan være nødvendig å utarbeide presiseringer av enkelte kravpunkt. Det ble påpekt at eventuelle presiseringer av standardteksten er en del av en formell prosess. 1. Christian foretar endringer i notatet i henhold til diskusjonen i møtet. 2. AU forbereder saken for behandling på neste Rådsmøte. Råd prot.doc 2

3 Sak Henvendelse fra Naturvernforbundet om påståtte brudd på standarden Naturvernforbundet henvendte seg per e-post 11. april 2008 der Rådet for Levende Skog ble bedt om å se nærmere på tre enkeltsaker vedrørende Levende Skog og skogsertifisering. Rådet har hatt saken opp på de to foregående rådsmøtene (3. juni og 23. oktober), men informasjonsgrunnlaget har ikke vært tilstrekkelig til å komme frem til en konklusjon. I tillegg har dette vært en type sak hvor det har vært nødvendig for Rådet å jobbe med å komme frem til en hensiktsmessig fremgangsmåte. 1. Rådet slutter seg til følgende konklusjoner gjeldende de tre enkeltsakene: Naturvernforbundet har i sin klage satt søkelys på et viktig område: kvaliteten på gjennomførte nøkkelbiotopregistreringer og bruk av ekstern informasjon. I tilfellet i Finsåsmarka har det vært vanskelig å få klarhet i informasjonsflyten, men Rådet har en klar oppfatning av at det har vært en kommunikasjonssvikt. Nøkkelbiotoputvelgelsen ble derfor gjennomført på ufullstendig grunnlag. Rådet legger til grunn at valg av hogstformer og gjennomføring av hogsten i Tjørnnakkane tilpasses forholdene på stedet i henhold til kravpunkt 11. I dette området er det viktig at miljøkvaliteter knyttet til olivinfuruskogen bevares. Tolkning av "spesielle miljøverdier" i kravpunkt 20 skal diskuteres nærmere i Rådet. I saker med så spesielle skogtyper/miljøverdier vil Rådet vurdere behovet for helhetlig planlegging før inngrep gjennomføres. Sakene har i tillegg avklart et behov for å se nærmere på bruk av ny informasjon og endret kunnskap som kommer i tillegg til MiS ved gjennomføring av skogbrukstiltak, en prosess Rådet vil iverksette. Blant annet må områder som inneholder arter i enkelte kategorier (dette må defineres nærmere) på rødlista behandles etter kravpunkt 4 punkt A. 2. Sekretariatet bes å kommunisere konklusjonen til de aktuelle parter. Sak Prosjekt om dokumentasjon av Biologisk Viktige Områder Norges Skogeierforbunds rapport ble delt ut på Rådsmøte 3. juni. Deler av rapporten mangler fortsatt, men Skogeierforbundet mener likevel det er mulig å behandle det foreliggende materialet. Rådet etterlyser den endelige rapporten. På grunn av tidspress i Rådsmøtet utsettes saken til neste Rådsmøte. Sak Henvendelse fra LMD om bioenergi i forhold til Levende Skog Landbruks- og matdepartementet henvendte seg 15. september 2008 til Rådet med en oppfordring om at Rådet må se nærmere på behovet for endringer i Levende Skog Standard som følge av et eventuelt økt uttak av råstoff til bioenergi. En arbeidsgruppe bestående av Morten Dåsnes (Friluftsrådet), Christian Steel (SABIMA) og Nils Bøhn (Norges Skogeierforbund) ble opprettet. Første møte i gruppa er planlagt holdt på nyåret. Det er derfor en endring i forhold til den tidsplanen som ble skissert i forrige rådsmøte Råd prot.doc 3

4 Arbeidsgruppen bes gi en første tilbakemelding til Rådet på neste Rådsmøte Sak Neste Rådsmøte og årsmøte Neste Rådsmøte blir 3. mars kl Årsmøte gjennomføres samme dag fra kl Lederen av Voldgiftsnemnda inviteres. Sak Eventuelt Ingen saker ble fremmet under eventuelt. 11. desember 2008 Harald Tronvik (s) Leder Marit H. Lie (s) Sekretær Råd prot.doc 4

5 Befaringsrapport Østfold 6. mai 2008 Denne befaringsrapporten er skrevet av Christian Steel, SABIMA, godkjent av de andre som representerte Rådet for Levende Skog på befaringen og tatt til etterretning av Rådet for Levende Skog 5. desember Bakgrunn Utgangspunktet for befaringen var klag på hogster fra interessegruppa Mer Villmark Nå (MVN), der klagene på forhånd hadde vært håndtert av sertifisert enhet og til dels sertifiseringsorgan uten at man hadde kommet til enighet. Befaringen Rådet for Levende Skog, representert ved AU pluss en ekstra representant fra hver av partsgruppene næring og miljø, befarte 6. mai 2008 tre drifter i Østfold; to der Havass Skog BA var tømmerkjøper og én der Moelven Skog AB var tømmekjøper. Ved samtlige drifter var det til stede representant for interessegruppa Mer Villmark Nå, sertifisert enhet og Fylkesmannens landbruksavdeling. Ved drift 1 var i tillegg grunneier representert, ved drift 2 var grunneier og kommune representert, og ved drift 3 var kommune representert. Følgende deltok på befaringen fra Rådet for Levende Skog (omtalt som "befaringsgruppa"): Harald Tronvik, FRIFO (partsgruppe Sosiale interesser) Erling Bergsaker, NORSKOG (partsgruppe næring) Svein M. Søgnen, Norges Skogeierforbund (partsgruppe næring) Christian Steel, SABIMA (partsgruppe miljø) Øystein Røsok, SABIMA (partsgruppe miljø) Detaljert korrespondanse før befaringen er å finne i vedlagte, inkludert anmerkninger fra de respektive sertifiserte enheter. I denne befaringsrapport gjengis essensen i klagepunktene, og befaringsgruppens vurderinger gjort på hvert enkelt sted som ble befart. Generell kommentar 1. Skogeiere sertifisert med utgangspunkt i Levende Skog Standard er forpliktet til å følge de 25 kravpunktene i standarden slik det er presentert i det offisielle heftet fra Levende Skog samt på Sertifiserte tømmerkjøpere kan konkretisere hensyn som skal tas etter kravpunktene når det ikke er i strid med enigheten om Levende Skog standarden. Andelslagene Mjøsen, Glommen og Havass har i samarbeid laget et "Felthefte" med en del føringer og råd om hvordan Levende Skog bør praktiseres i sitt nedslagsfelt. Noe av dette må altså oppfattes som anbefalinger til skogeierne, og selv der feltheftes tillegg må oppfattes som føringer er disse ikke gjeldende for andre sertifiserte enheter. 2. Det er ikke Rådets rolle å inngå som part i de formelle sertifiseringsprosedyrene, for eksempel ved å tildele avvik. 3. Rapporten beskriver befaringsgruppas gjennomgang og forståelse av kravpunkter i Levende Skog Standard som berører de befarte driftene.

6 Drift 1, Halden Sertifisert enhet/tømmerkjøper: Havass Skog BA Sertifiseringsbedrift Nemko AS, som også har befart driften Klagepunkter fra MVN (brev ): 1. Større kjøreskader. Driften burde vært lagt til tidspunkt med frost eller tørre forhold. 2. Kjøreskader ikke reparert etter åtte måneder. 3. Kantsoner mot større bekk svært mangelfulle, til dels borthogd fullstendig. 4. Ikke gjensatt trær langs råsig/små bekker. 5. Gjensatt svært få livsløpstrær på hogstflatene. 6. Angitte livsløpstrær ikke blant driftens eldste, ikke representative for driftens treslagssammensetning og de fleste er undermåls. 7. Ikke overbevist om at angitte livsløpstrær er varig sikret. 8. Konsekvent hogd inntil stupkant. Hogd rent i blokkmark. 9. Ikke vist hensyn i mindre bekkekløft. 10. Kulturminne (tørrmurt kjerrevei) skadet. 11. Manglende dokumentasjon på ivaretakelse av 5 % BVO. Befaringsgruppas vurderinger: 1. Kravpunkt 22 sier: "I områder med mye mark med dårlig bæreevne og hvor faren for terrengskader er stor ved drift i sommerhalvåret, skal utdrift av tømmer fortrinnsvis skje på frossen eller godt snødekt mark." Området er angitt å ha ømtålig mark med mye leire, og en slik drift bør gjennomføres med de hensyn nevnt i kravpunktet. Havass Skog BA anfører i brev 28/4 at driften ble påbegynt under tørre forhold, men nedbør kom i sluttfasen. Kravpunktet angir ikke et absolutt krav på driftsnivå, og sertifikatholders praktiske etterlevelse av kravpunktet må derfor vurderes ut fra et større antall drifter. 2. Kravpunkt 22 sier at skader "skal utbedres så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig etter avsluttet bruk av utdriftstraseen". Etter befaringsgruppas syn måtte driften kunne anses som avsluttet og skadene var av slikt omfang at de burde vært utbedret, ikke minst tatt i betraktning at området er brukt til friluftsliv. Havass Skog BA anfører i brev 28/4 samme syn og har registrert det som avvik. 3. Kravpunkt 12 sier innledningsvis: "Der det er naturlig grunnlag for det, skal en ved hogst og skogbehandling bevare eller utvikle en flersjiktet kantsone langs myrer, vann og vassdrag og mot kulturlandskap." Samtidig står følgende under skjøtsel av kantsonen: "I énsjikta eldre skog kan det hogges for å etablere en sjikta kantsone". Det ble opplyst at kantsonen hadde vært ensjiktet og derfor stedvis var helt avvirket for å legge til rette for etablering av ny kantsone. Etter befaringsgruppas oppfatning må åpningen for å avvirke ensjikta kantsone sees i sammenheng med stabilitet. De aktuelle stedene langs bekken lå i dype søkk, og derfor lite vindutsatt. Dessuten antydet gjenværende stubber at det kan ha vært noe sjiktning. Befaringsgruppa vil peke på at åpningen for å avvirke ustabile, ensjikta kantsoner representerer en unntaksbestemmelse i kravpunktet, som alltid skal dokumenteres og begrunnes. Det er ikke anledning til å hogge kantsoner som må antas å være stabile eller som står i beskyttede områder bare fordi man "ønsker å etablere en ny kantsone". Det skal være en akutt fare for at kantsonen blåser ned, noe som ikke er tilfelle så ofte som det av og til hevdes. Etter befaringsgruppas oppfatning var kantsonene i dette tilfellet feilaktig avvirket.

7 4. Kravpunkt 12 stiller krav om kantsone "mot vann og vassdrag bredere enn én meter ved normalvannstand". Kravpunkt 17 stiller krav til skogbrukstiltak i sumpskog, men er "normalt bare aktuelt for myrer og sumpskoger større enn 2 dekar". Befaringsgruppa delte Havass' syn om at Levende Skog ikke stiller spesielle krav til de sig og småbekker som var på de aktuelle hogstflatene. 5. Kravpunkt 8 gir en god del fleksibilitet i hvor livsløpstrær skal plasseres, og hvilke trær som kan/skal velges ut. Det er generelt ikke ønskelig at livsløpstrærne spres jevnt utover driftsarealet, men det er å foretrekke at de samles i grupper på egnede steder da dette reduserer risikoen for at de blåser ned. 6. Befaringsgruppa viser til fleksibiliteten nevnt under foregående punkt, men viser samtidig til at det er et skal-krav at "livsløpstrærne velges primært blant de eldste trærne" og at "både dominerende treslag og sjeldne/uvanlige treslag skal være blant livsløpstrærne". Havass hevder i sitt brev av 28/4 at det er satt igjen minst 10 stormsterke trær per hektar. Befaringsgruppa hadde vanskeligheter med å se og forstå dokumentasjon av hvor livsløpstrærne var plassert uten å få det forklart. Etter befaringsgruppas vurdering var mange av livsløpstrærne ikke valgt ut blant de eldste trærne, og kun ytterst få av grantrærne i det omtalte området ved bekken var grøvre enn minimumskravet på 20 cm i diameter som i henhold til kravpunktet kan velges ut. En del store løvtrær som med fordel kunne vært gjensatt som livsløpstrær var avvirket. De områder som var valgt ut med livsløpstrær bar mer preg av praktiske hensyn enn å søke å tilfredstille kravpunktets intensjon om å sikre gamle grove trær og død ved. 7. Kravpunkt 8 slår fast følgende: "Livsløpstrær tilhørende gjennomført hogst skal kunne identifiseres, også når livsløpstrærne er plassert utenfor driftsområdet der det er del av et driftsområde som hogges over noen år." Hensikten er naturligvis å sikre at livsløpstrærne blir stående til de blir gamle og dør, slik hensikten er, for å sikre livsmiljøer å "sikre levesteder for arter knyttet til gamle grove trær og død ved" slik hensikten med kravpunktet er. Hvis livsløpstrær ved en feil hogges etter år, er mye av hensikten med at de ble satt igjen i første omgang borte. Hvis livsløpstrærne ikke fremtrer som helt "åpenbare" i terrenget, må skogeier sikre god dokumentasjon slik at uhell unngås ved neste avvirkning i området. Befaringsgruppa opplevde det ikke som betryggende at dokumentasjonen var gal eller mangelfull for begge forekomstene av livsløpstrær i denne driften. 8. Det er ikke krav i Levende Skog om kantsoner ved stup eller blokkmark, og det er som nevnt fleksibilitet ved gjensetting av livsløpstrær. I feltheftet til Glommen, Mjøsen og Havass er det heller ikke et krav, bare en anbefaling å gjensette livsløpstrær langs stupkant og i blokkmark. Befaringsgruppa var enig i at det hadde vært hensiktsmessig å sette igjen livsløpstrær disse stedene, noe som også støttes av Havass i brev av 28/4. 9. Det vises her til punkt 3, ved at kantsoner også skulle vært satt av ved fossen på samme måte som langs resten av den større bekken. 10. Kravpunkt 13 sier at det i tillegg til automatisk fredete kulturminner også skal tas hensyn til "andre verdifulle kulturminner". Befaringsgruppa var enige i at den gamle vegen kommer inn under betegnelsen "andre verdifulle kulturminner"

8 11. I kravpunkt 4 kan man ved valg av punkt C i stedet for B velge å dokumentere ivaretakelse av minst 5 % BVO av produktiv skog vise til fylkesvis statistikk. Drift 2, Aremark Sertifisert enhet/tømmerkjøper: Moelv Skog AB Sertifiseringsbedrift Semko AB, som også hadde befart driften Klagepunkter fra MVN (brev ): 1. Området har så store naturverdier (biologi, landskap, friluftsliv) at hogst ikke burde funnet sted. Nærmere opplysninger er angitt i brevet. 2. Beliggenhet (landskapshensyn) burde gjøre at hogst ble unntatt. 3. Kantsonene er for smale eller mangler stedvis. 4. Livsløpstrær er plassert i kantsonen. 5. Livsløpstrær er bare unntaksvis blant områdets eldste. 6. Gamle, grove bjørker, osper og graner er underrepresentert blant livsløpstrærne. 7. Et stort antall døde trær er felt med overlegg 8. Et forsumpet og to lett forsumpede områder nord på øya er grøftet 9. Bare i det ene sumpområdet er det satt igjen noen bjørker, og i alle tre områdene har det som ellers nord på øya blitt plantet gran etter hogsten. 10. En sump/myr lengst nord i hogsten er sterkt plukkhogd og forringet som biotop. I et par småsumper sør på øya er det hogd uten spesielle hensyn. 11. Hogsten nord på øya burde vært utført som småflatehogster over lang tid, minst en tregenerasjon. 12. Sør på øya skulle en forsiktig plukkhogst vært brukt hvis det skulle hogges. Befaringsgruppas vurderinger: 1. Levende Skog kravpunkt 4 stiller krav om avsetning av biologisk viktige områder (BVO), der det er et obligatorisk krav i punkt A å sette av nøkkelbiotoper i tråd med MiSeller SiS-metoden. I følge Moelven Skog AB er MiS-undersøkelser gjennomført på eiendommen, uten at det ble funnet nøkkelbiotopkvaliteter på Mosvikøya. Levende Skog stiller krav om bruk av føre-var-hensyn hvis nøkkelbiotop-registreringer ikke er gjennomført, men har ikke spesielle krav for områder der nøkkelbiotop ikke er funnet selv om undersøkelsene skulle være mangelfulle, med uoppdagede betydelige miljøverdier. 2. Kravpunkt 11 sier følgende: "Størrelse og arrondering av flatehogster og frøtrestillingshogster skal tilpasses landskapets former og linjer. I mye brukte friluftslivområder skal det legges vekt på å begrense og variere størrelsen på foryngelsesflatene." Kravpunkt 14, med krav til landskapsplan, gjelder kun teiger over dekar, men også for mindre hensyn "skal det så langt det er mulig tas viktige landskapshensyn på tvers av eiendomsgrensene". Etter befaringsgruppas oppfatning hadde hogsten på øya påvirket landskapet i stor grad, men det ble opplevd som vanskelig å operasjonalisere kravpunktets tekst på sted. "Feltheftet" til Mjøsen, Glommen og Havass sier at "på mindre øyer/holmer og halvøyer skal skogbildet opprettholdes", men heftet gjelder som nevnt ikke andre sertifiserte enheter.

9 3. Kravpunkt 12 sier innledningsvis: "Der det er naturlig grunnlag for det, skal en ved hogst og skogbehandling bevare eller utvikle en flersjiktet kantsone langs myrer, vann og vassdrag og mot kulturlandskap." Samtidig står følgende under skjøtsel av kantsonen: "I énsjikta eldre skog kan det hogges for å etablere en sjikta kantsone". Det ble opplyst at kantsonen hadde vært ensjiktet og derfor stedvis var helt avvirket for å legge til rette for etablering av ny kantsone. Etter befaringsgruppas oppfatning må åpningen for å avvirke ensjikta kantsone sees i sammenheng med stabilitet. Furuene langs øyas strandsone står åpenbart vindutsatt til, og virket svært stabile inklusive de som var avvirket. Befaringsgruppa vil peke på at åpningen for å avvirke ustabile, ensjikta kantsoner representerer en unntaksbestemmelse i kravpunktet, som alltid skal dokumenteres og begrunnes. Det er ikke anledning til å hogge kantsoner som må antas å være stabile eller simpelthen bare fordi man "ønsker å etablere en ny kantsone". Det skal være en akutt fare for at kantsonen blåser ned, noe som ikke er tilfelle så ofte som det av og til hevdes. Etter befaringsgruppas mening var kantsonene flere steder feilaktig avvirket. Befaringsgruppa fant også at de gjensatte kantsonene flere steder var for smale. 4. Kravpunkt 8 gir anledning til å sette igjen livsløpstrær "i kantsoner mot vassdrag, myr eller innmark der dette er en del av driftsområdet". 5. I kravpunkt 8 heter det at "livsløpstrærne velges primært blant de eldste trærne". Befaringsgruppa fant mange stubber etter gamle trær som var eldre enn de gjensatte, og som med fordel kunne vært valgt som livsløpstrær. 6. Kravpunkt 8 sier videre at "både dominerende treslag og sjeldne/uvanlige treslag skal være blant livsløpstrærne". Kravpunktet er noe fleksibelt på dette punktet, og kan sies å være oppfylt så lenge det forefinnes noen eksemplarer av alle treslagene blant livsløpstrærne. Befaringsgruppa så imidlertid flere eksempler på stubber etter grove bjørker som med fordel kunne vært gjensatt som livsløpstrær. 7. Kravpunkt 8 sier: "Stående døde lauvtrær, grov død furu og naturlige høgstubber av alle treslag skal som regel spares ved hogst." Befaringsgruppa klarte ikke å vurdere om dette kravet var brutt, ett år etter driften. Befaringsgruppa vurderte ikke punktene 8-12 i driftsområdet. Drift 3, Aremark Sertifisert enhet/tømmerkjøper: Havass Skog BA Sertifiseringsbedrift Nemko AS Klagepunkter fra MVN (brev ): 1. Plassering av livsløpstrær er utenfor driftsområde gjør at trærne mister mesteparten av sin funksjon og potensial for den aktuelle hogstflata. 2. Tatt ut et par grove trær, trolig svartor, i lite sumpområde. 3. Livsløpstrær kunne vært satt igjen på fastmark langs diket ved tresatt myr, for å gi mykere overgang til myr og gi kantsonen bedre økologisk funksjon.

10 Befaringsgruppas vurderinger 1. Kravpunkt 8 gir en god del fleksibilitet i hvor livsløpstrær skal plasseres, og hvilke trær som kan/skal velges ut. Det er generelt ikke ønskelig at livsløpstrærne spres jevnt utover driftsarealet, men det er å foretrekke at de samles i grupper på egnede steder da dette reduserer risikoen for at de blåser ned. Befaringsgruppa konkluderte med at den valgte plasseringen av livsløpstrær var formålstjenlig, men la vekt på at god dokumentasjon er viktig slik at ikke livsløpstrærne berøres ved en senere avvirkning. 2. Det aktuelle stedet ble ikke besøkt av befaringsgruppa. 3. Det aktuelle stedet ble ikke besøkt av befaringsgruppa. Generelt henvises til første punkt om fleksibilitet ved plassering av livsløpstrær.

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 Møtested: FRIFO Tilstede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes, Friluftsrådenes landsforbund Nils Bøhn,

Detaljer

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: Fredag 11. januar 2008 Tilstede: Møteleder: Referent: Harald Tronvik, FRIFO Christian Pedersen, WWF Erling Bergsaker, NORSKOG Harald

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: Onsdag 19. desember 2007 Tilstede: Møteleder: Referent: Harald Tronvik, FRIFO Christian Pedersen, WWF Erling Bergsaker, NORSKOG Harald

Detaljer

NY Norsk PEFC Skogstandard. Viktigste endringene. Trygve Øvergård,

NY Norsk PEFC Skogstandard. Viktigste endringene. Trygve Øvergård, NY Norsk PEFC Skogstandard Viktigste endringene Trygve Øvergård, 10.06.2016. Arbeidskraft og sikkerhet Skogeier er ansvarlig for at de som utfører hogst og skogbrukstiltak har tilstrekkelig kompetanse.

Detaljer

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Skogbruk-miljøvern På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Fra 1980-tallet økende grad konflikt i forhold til naturvernorganisasjonene Barskogvern Skogsdrift

Detaljer

Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden kommune

Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden kommune Halden kommune v/leder Miljø og landbruk Harald Nøding Østvik Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden kommune Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av lokale hytteeiere befart et hogstfelt vest

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07053.doc 2007-06-04 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: 6. februar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Harald Tronvik Christian Pedersen Fravær: Erling Bergsaker

Detaljer

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD SAMLING HEDMARK, 26. OKTOBER 2017 TORGRIM FJELLSTAD GLOMMEN SKOG REVIDERT PEFC SKOGSTANDARD Trådte i kraft 1. februar 2016 (Revideres hvert 5. år) Hvilke erfaringer har

Detaljer

Ny PEFC Skogstandard. Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017

Ny PEFC Skogstandard. Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017 Ny PEFC Skogstandard Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017 2 Det norske PEFC-systemet Se standardene på: www.pefcnorge.org PEFC N 01: Overordnet styringsdokument

Detaljer

1.3.1 Side 1 linje 48-50 Er det ikke en selvfølge at skogeier forholder seg til norsk lovverk? Det som står i klammer kan da utelates, jf også 1.1.

1.3.1 Side 1 linje 48-50 Er det ikke en selvfølge at skogeier forholder seg til norsk lovverk? Det som står i klammer kan da utelates, jf også 1.1. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING 1204 SAKSBEHANDLER HANS FREDRIK HOEN DIREKTE TLF 64965018 E-POST hans.hoen@umb.no BESØKSADRESSE HØGSKOLEVEIEN 12 - SØRHELLINGA WWF-Norway

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD KOLA VIKEN, 11. NOVEMBER 2016 TORGRIM FJELLSTAD GLOMMEN SKOG OPPDATERT PEFC SKOGSTANDARD Trådte i kraft 1. februar 2016 Overgangsperiode på 1 år Opplæring Implementering

Detaljer

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen. Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Hvordan skal naturtyper

Detaljer

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk Vår dato: Vår ref: 2005-09-27 B05241/427 Deres dato: Deres ref: Til Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 0030 Oslo Høring - forskrift om berekraftig skogbruk I den grad det skal gis forskriftsbestemmelser

Detaljer

Nærværende sak gjelder krav fra Interessegruppa om å få informasjon om disse andre livsløpstrærne, ut over de 30 som var satt på skjemaet.

Nærværende sak gjelder krav fra Interessegruppa om å få informasjon om disse andre livsløpstrærne, ut over de 30 som var satt på skjemaet. Nemndsvedtak i sak nr. 2009/05 Klager: Innklaget: Stopp trusselen mot allemannsretten! v/ Dag R. Pettersen Bjørnholt 1796 KORNSJØ Glåmdal Tre AS v/mads Jensen Lerkevegen 58 2209 KONGSVINGER Saken gjelder:

Detaljer

Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen 2015 Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund 1 Interessemotsetning For grunneier er eiendommen: En økonomisk ressurs inntektskilde Ofte en arbeidsplass Et bosted For

Detaljer

Endringer i NORSK PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 27. mai 2015

Endringer i NORSK PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 27. mai 2015 Endringer i NORSK PEFC Skogstandard Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 27. mai 2015 1 PEFC sertifisering i Norge Skogsertifisering bærekraftig skogforvaltning Praktisk talt hele skogbruket

Detaljer

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard høringssvar

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard høringssvar PEFC Norge Postboks 1438 Vika 0115 Oslo 3. desember 2014 Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard høringssvar Vi viser til utsendte utkast til revidert standard for PEFC i Norge. SABIMA, Norsk Friluftsliv,

Detaljer

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015 Historien Bred enighet i 1998 om Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk. Revidert i 2006 med representasjon fra alle interessegrupper. Brudd i 2010 med naturvern- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544 Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Havass Skog BA Skogeier Stine Kristiansen Westad NEMKO Rådet for Levende Skog Rakkestad kommune v/knut Østby Halden kommune v/harald Nøding Østvik

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2013/942 Sekretær Linda E. Eide Vår dato 27.08.2013 Protokoll Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. Til

Detaljer

Revidert Norsk PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge

Revidert Norsk PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge Revidert Norsk PEFC Skogstandard Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 1 Revisjon av skogstandarden Ø Norsk PEFC Skogstandard revideres hvert femte år og ble nylig revidert for tredje gang.

Detaljer

KOLA Viken. Kantsoner i skogbruket. Åsmund Asper

KOLA Viken. Kantsoner i skogbruket. Åsmund Asper KOLA Viken Kantsoner i skogbruket Åsmund Asper Pkt 12 i Norsk PEFC Skogstandard «Kantsoner» Der det er naturlig grunnlag for det, skal en ved hogst og skogbehandling bevare eller utvikle en flersjiktet

Detaljer

Klage fra Naturvernforbundet på skogsdrift på Statskogs eiendom ved Dalen i Sarpsborg - kommunens vurdering av klagen.

Klage fra Naturvernforbundet på skogsdrift på Statskogs eiendom ved Dalen i Sarpsborg - kommunens vurdering av klagen. Sarpsborg kommune Statskog SF, Postboks 174, 2402 Etverum SB-Skog, Postboks 11, 2401 Elverum Deres ref.: Vår ref.: 13/06941-3 Dato: 25.10.2013 Klage fra Naturvernforbundet på skogsdrift på Statskogs eiendom

Detaljer

Klage på hogst ved Jordbrånen i Trøgstad kommune

Klage på hogst ved Jordbrånen i Trøgstad kommune Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Trøgstad kommune v/skogbruks- og viltrådgiver Espen Carlsen Klage på hogst ved Jordbrånen i Trøgstad kommune Naturvernforbundet i Østfold har befart

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret TRILLEMARKAROLLAGSFJELL NATURRESERVAT PROTOKOLL Utvalg: for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat Møtested: Kommunehuset, Rollag Dato: Mandag 27 mai 2013 Tidspunkt: Kl 12001400 Rollag, 29052013 Hege Jaren

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Miljømål Det har ikke vært endringer i miljømålene i 2014. Miljømålene ble vedtatt 04.09.12. Hovedmålene ble videreført året etter:

Miljømål Det har ikke vært endringer i miljømålene i 2014. Miljømålene ble vedtatt 04.09.12. Hovedmålene ble videreført året etter: 1 Miljøpolitikk I forbindelse med innføringen av PEFC sporbarhetssertifikatet høsten 2014 ble det gjort små justeringer i miljøpolitikken. NORTØMMER sin miljøpolitikk, som ble vedtatt av styret, er som

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyre

MØTEINNKALLING Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 07.04.2014 kl. 16:15 (invitasjon), kl.18:00 (innkalling) Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010

En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Forsidefoto: Lisa Näsholm 2 En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Rapport: En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Seksjon:

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2012/1423 Sekretær Olav Haaverstad Vår dato 13.12.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Detaljer

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner PEFC N 05 Ordliste og definisjoner Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal.

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal. VEDTAK I SAK 2015/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Kiær Mykleby v/ Anders Kiær Rogner gård 2480 Koppang Saken gjelder Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder

Detaljer

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 1 Planlegging i PEFC skogforvaltningsstandard Sustainable Forest Management Requirements

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Skogbruk og biologisk mangfold

Skogbruk og biologisk mangfold Skogbruk og biologisk mangfold Skogbruk og biologisk mangfold Dette heftet gir en bakgrunn og oversikt over skogbrukets hensyn til biologisk mangfold. Det er lagt vekt på følgende: q Hva er faggrunnlaget

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Epost Dato: 26.10.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Detaljer

NORSK PEFC SKOGSTANDARD

NORSK PEFC SKOGSTANDARD NORSK PEFC SKOGSTANDARD Glommen Skog, Region Havass - Fusjon - Organisering - Mål - Konsekvenser? Miljø - Endringer i skogstandarden TORGRIM FJELLSTAD HAVASS + GLOMMEN = SANT Øke markedsandelene Tilby

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk.

FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk. Page 1 of 6 FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk. DATO: FOR-2006-06-07-593 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og ressurspolitikk PUBLISERT: I

Detaljer

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage Miljøvern Olav Sjøli Østre Åbuvegen 378 2450 Rena --- Vår dato Vår referanse 11.01.2016 2015/3580-6 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 430 Ny vurdering

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

Norsk skogpolitikk 21

Norsk skogpolitikk 21 Norsk skogpolitikk 21 Skogen i Norge Det er lang tradisjon for bruk av skogressursene i Norge. Skogen har gjennom historien gitt virke til bl.a. bygninger, båter og energi. Gjennom de siste 500 år har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Areal høgd og ikkje planta (raudt)

Areal høgd og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Hovedmålene i skogpolitikken er økt verdiskaping, Skogpolitikken bærekraftig bygger på skogbruk et bredt og sett

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard Norsk PEFC Skogstandard Ny standard fra 1.februar 2016 Thomas Husum 17. februar 2016 PEFC Norge 1 Dokumentstruktur PEFC Norge 2 PEFC N 01 (overordnet styringsdok) De mest aktuelle kapitlene: 12. Behandling

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag gnr. 25 bnr. 1 i Vikna kommune

Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag gnr. 25 bnr. 1 i Vikna kommune NATURVERNFORBUNDET I NORD-TRØNDELAG SABIMA Miljødirektoratet v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 Steinkjer 23.10.2013 Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag

Detaljer

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland : Uttalelse fra Naturvernforbundet i Hedmark og Oppland

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland : Uttalelse fra Naturvernforbundet i Hedmark og Oppland Til: Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Elverum 02.08.12 Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 2016: Uttalelse fra Naturvernforbundet

Detaljer

Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE. Hanstad skole 9. trinn

Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE. Hanstad skole 9. trinn Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE Hanstad skole 9. trinn Del I. Hogstflatens økologi I dag skal du undersøke to områder en hogstflate og et i skogkanten. Forskningsspørsmål

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Generelle opplysninger

Generelle opplysninger Fellesforbundet Generelle opplysninger Organisasjon Adresse Telefon E-post Internett Kort presentasjon av organisasjonen Fellesforbundet Lilletorget 1, Postboks 9199 Grønland 0134 Oslo post@fellesforbundet.no

Detaljer

Miljøhensyn ved hogst og skogkultur

Miljøhensyn ved hogst og skogkultur Miljøhensyn ved hogst og skogkultur Miljø og biologisk mangfold Miljøhensyn ved hogst og skogkultur Etter hogst skal det settes igjen minst fem stormsterke livsløpstrær per hektar. Ringerike, Buskerud.

Detaljer

Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel

Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel Erik Stenhammer Skogbrukssjef i Elverum kommune 1 Skogbruk naturvern konfliktområder? Hogger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Miljøregistrering i skog Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Bakgrunn og målsetting Landbruksdepartementet innledet i 1996 MiS som et prosjekt med hovedmål å utvikle et vitenskapelig opplegg

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 22. møte i Rådet for funksjonshemmede 09.09.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø, Turid Haugen, Hans Chr. Bjørnestad, Alf Felberg og Cato Lie Forfall: Petter M. Gaaseby

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004576 : O: 1102-63-1 : Arve Fløysvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15.03.2011 5/11 innlandsfiskenemnd KLAGE

Detaljer

Status Norske FSC-prosesser. Skog og Tre 2017 Steinar Asakskogen

Status Norske FSC-prosesser. Skog og Tre 2017 Steinar Asakskogen Status Norske FSC-prosesser Skog og Tre 2017 Steinar Asakskogen 1 Norske FSC-prosesser Representanter for miljø-, sosial- og økonomiske interesser ble tidlig i 2016 enige om å starte to prosjekter/prosjektgrupper

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

SKOG200-eksamen 2004 stikkord til løsningsforslag Av Tron Eid og Lars Helge Frivold.

SKOG200-eksamen 2004 stikkord til løsningsforslag Av Tron Eid og Lars Helge Frivold. SKOG200-eksamen 2004 stikkord til løsningsforslag Av Tron Eid og Lars Helge Frivold. Oppgåve 1 a. Gje ein kort definisjon på skjermstillingshogst. Solbraa s. 55: Skjermstillingshogst skiller seg fra bledningshogst

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte onsdag 2. mars 2011, kl 1100-14, Støren - Midtre Gauldal rådhus Saksliste 01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus 02/11 Søknad om

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus Strategiplan for skogbruket i Oslo og Akershus KO RT V E R S J O N 2 0 0 0 I N N L E D N I N G Bakgrunn og formål Fylkesmannen og de regionale landbruksmyndigheters oppgave er bl.a. å bidra til å gjennomføre

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/1791 28.05.2015 Fastsetting av forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier m.m. Vi viser til vårt høringsbrev av 11. april 2014 med forslag

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer