Strategisk næringsplan Stange 2013, serk. Mirijam. Vi kommer til å stille spørsmål om blant annet :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk næringsplan Stange 2013, serk. Mirijam. Vi kommer til å stille spørsmål om blant annet :"

Transkript

1 Notater fra medvirksningsmøte 17. juni. 13 Stange kommune har satt i gang arbeidet med en ny strategisk næringsplan, og vi ønsker å involvere næringslivet i denne prosessen. Derfor inviterer vi til møte om ny strategisk næringsplan i Stange. Vi legger opp til cafedialog for aktiv medvirkning og håper at så mange som mulig vil delta. Vi kommer til å stille spørsmål om blant annet : Hvordan kan kommunen legge best til rette for nye næringsetableringer? Hvilke næringer blir viktige i Stange framover, og hvordan kan vi tiltrekke oss disse? Hva kan Stange kommune bli bedre på i forhold eksisterende næringsliv? På hvilken måte påvirker utdanningsnivået næringslivet i Stange, og på hvilke måte kan næringslivet samarbeide med utdanningsinstitusjoner? Hva kan bidra til økt matproduksjon og økt lokal foredling i Stange? Hvordan kan vi bidra til økt innovasjon i næringslivet? Hva kan vi gjøre for økt næringsaktivitet basert på Stanges skogsressurser? Hvordan kan Stange best utnytte storsamfunnets investeringer på veg og bane og annen infrastruktur? 4 grupper avga svar på møtet den 17. juni. Her er notatene fra gruppesekretærene ubearbeidet. Strategisk næringsplan Stange 2013, serk. Mirijam Forrige plan Situasjonen i dag Spørsmål gruppe 3 Tilrettelegge for nye næringsetableringer - hvor er næringssjefen i Stange, holde oversikt over det som skjer og er på gang, trenger næringssjef - savner også samarbeidspartner for Stange Næringspark - kommunen har tilrettelagt for næringsarealer, men hvor er næringssjefen? - henvender oss til kommunen, men får ikke kontakt med næringssjefen - eiendomsskatten i Stange er en belastning. Hindrer etablering - Innlandsuniversitetet - for å få kompetanse og kompetansearbeidsplasser Næringer framover - bionæringer, Norsvin, relaterte næringer til landbruk - statlige etater - skognæringen - fjernvarme og fornybare næringer, bioenergi, bionæringer Bedre på overfor eksisterende næringsliv - for sentrumsnæringer, handel - formidling av ledige lokaler for handel, størrelse, antall, tomter, fortetting, - fra småkonger på egen tue, ti, felles utvikling - servicekontoret burde hatt full oversikt over ledige næringslokaler, ledige næringstomter, trenger en person som kjenner alt og alle - HRU - visste ikke at HRU, de er usynlige, visste ikke at de var næringssjef 1

2 - ønsker oppfølging og mer kontakt om veier og generelt på utvikling - helhetlig vurdering av utfordringer for oss, flere nivå på det offentlige, ikke næringsvennlig - hva med stange næringspark og tilgang på vei Utdanning - idrett og musikk, teater - men savner en mer teknisk basert utdanning - utdanningene skulle vært mer tilpasset det næringslivet vi faktisk har, savner dialog om hva vi trenger sv arbeidskraft - kjenner for lite - Innlandsuniversitetet - mangler elektroingeniører - utfordring for små og mellomstore bedrifter - Jønsberg - endringer i innretning og fagsammensetning, bra med maskinlinje, mekanikerlinje. - kjenner for lite ingeniørutd på Gjøvik - lærlingplasser, direkte mot StorHamar vgs, bedre støtteordninger for å ta inn ungdom på praksisplasser, NAV - bedre samarbeid med NAV - åpne dager, hospitering - besøk, omvisning Økt matproduksjon og økt lokal foredling - nøler med å investere i landbruk - nettverk - for mye leid areal gir mindre investeringer - må endre holdninger, må snakke positivt om egen næring og egen framtid, KAN ikke snakke ned egen framtid - inntektsutfordringer - få bort odelsloven - mer Entreprenørskap i landbruket - Stange eventyrlige Vestbygda - bondens marked og mer lokale varer i butikkene - er på gang - storutsalg for lokale spesialiteter på Hamar stadion, stadion må være med Innovasjon i næringslivet - mindre hindringer ibyråkratiet - opplæring og hjelp i alt det formelle i etablering - bedre formidling av hjelpefunksjoner - kommunen må bli mer synlig for de som har en ide og vil starte, men hvor skal de gå? - SMAT plan viktig - fortgang på samferdselsinvesteringer - må sikre oss funksjoner og la krangel i regionen legger kjepper i hjula - stå mer sammen og være Næring i skogen - bioenergi, manglende infrastruktur, må legge føringer på infrastrukturinvesteringer, her må det legges forutsetninger i fjernvarme ledninger Markedsføre Stange og våre muligheter og arealer mer offensivt Jobbe mer for å utnytte Gardermoeffekten Vi må få en sentrumsplan for Stangebyen 2

3 Strategisk næringsplan - frokost med næringslivet Kjells notater - serviceinstitusjon, positiv oppfatning. - kommunen oppleves som "vanskelig", red teknisk... - gode IKT muligheter- skaffe god datatilgang. - legge bedre tilrette for grunnlagsinvesteringer i bakken, vnn og kloakk, mindre kostnader på utbygger. - se sydover. - plan for næringstomter - kan vi tilby gratis tomter til store bedrifter? - bruke Hedmarksbenken aktivt, delta der det skjer. - tiltaksklasse 2 for eks grishus over 1000 kvm, fordyrende og Stange er av de dyreste. Kan gå ut over matproduksjon. 2. Basisnæring - få på plass BAMA - foredle lokale råvarer - legge til rette og kan tiltrekke oss nesten hem som helst. - skogbruket fremover- ser Stange som et trafikk knutepunkt for Østlandet - jobbe mot de store aktørene - Odden verksted er en ledende aktør for levering til store sagbruk i hele landet. 3. Positiv løsningsorientert kultur. - landbruksontoret fungerer bra. - teknisk er den tunge avdelingen. Sparebanken har spyttet inn 10 mill - hvor sårbare er vi i forhold til naturkatastrofer, flom osv. - dårlig mobildekning, påvirke leverandørene. Helt feil å ha felles næringssjef med Hamar, ref utviklingen med å se sydover. - ved å ha felles næringssjef kan det skje at Hamar har to? 4. Samme stunt som dette, invitere ungdommen fra Vgs for åmhøre hva de vil? - hva skal til for at de skal komme igjen etter endt utdanning fremfor å komme tilbake som 60 åringer Bioenergi, Legge tilrette for vannbåren varme til eks boligfelt i Hamar. Økologi: ideologi, de som vil tjene penger. Tungrodd. 5. Ny etablerer må få en fadder i kommunen som hjelper de gjennom byråkratiet. Bondens marked Ikke bygge ned landbruksjord. Bevare kulturlandskapet, ref Tangen. Legg ny bebyggelse opp i åsen utvikling rundt kryssene. Innlandsporten, Balkankrysset, Espa plassene på innlandsporten er det null kapasitet igjen på vann - og kloakknettet. Turismen: hva gjør vi med den? Hva kan vi tilby? Overnatting er det minste problemet. 3

4 Hvordan få folk til å stoppe i Stange? - hva er det som gjør at folk skal bosette seg, stoppe her? - for lite flinke til å spørre om hva som skal til? - skoler og barnehager. - må ha trygghet for at Stange satser på oss? Verdiøkning på investeringene sine. - lage brosjyre som Tangen, bare kall den Stange. Hvor mye bruker kommunene Innovsjon Norge? Eiendomsskatten- endring på takstgrunnlaget. Åkershagan, Hjellum, Sanderud. Referat Evas gruppe 1. Attraktive næringstomter/ boligtomter Tamgen, medfører jordvern. Skaffe nok areal på grunnfjell. Bevarer landskapskvaliteten, må tåle dyrere Økt kapasitet ift vann/ kloakk på Tangen. Bygge nytt vanntårn. Tør de satse, eller ikke på Tangen? stanges perle Veivedlikehold i kommunen Også fokus /tilrettelegging på småtettsteder Ha en egen utviklingsplan på Ottestad Kommunen må være proaktiv ift. Tilgjengelige bolig/næringstomer. Tilrettelegging. 2. markedsføring Bio og landbruk. Der er vi gode på, videreutvikle det. Serve gardermoen med ulike tjenester / betjene vekst. Trekke - Kortreist mat inn tiltangen og Stange stasjon for oppfølging. Hyttetomter / Turisme i aømenningen Plasskrevede/lagernæring/ logistikk ut i periferien i Stange, dvs. tomter som trenger areal og litt tilgang til veg og bane som ligger sør for Hamar. Service og rep av tungt redskap og landbruksmaskiner/ Blæstad. Kunnskapsbedrifter trenger gode boplasser. for eksempel. Åkershagan / Ottestad De trenger gode miljø rundt seg. Sanderud, Hjellu, Satsing. 3. kommune Redusere byggesaksgebyr Anleggstilskudd (etablering strøm) netttilførsler til næringsbygg og landbruk- Eiendomsskatten er et irritasjonsmoment, særlig på boareal på landbrukseiendom. Næringstreff og bedriftsbesøk er positivt (mjøstre vil ha besøk på Illseng. ) 4

5 4. utdanning. 5. Jønsberg, Blæstad er viktig for boibaserte arbeidsplasser, videreforedling av landbruksprodukter bør inn i utdanningen. Ønsker besøk. Få opp status og interesse på tre. Foregangskommune på byggeskik? Samarbeid med allmenningene, vitig for Stange som stor almenningskommune at almenningen stimuleres til å bruke penger på dette. Kunnskap om mat og kosthold. Ordentlig mat kosterhelse/tilbereding St. kristian skinka. Nilsjeprodukter Sammenheng mellom kredt og genmodifisering. Videreføre Brovold Utdanningsinst. Som tenker på kokkeforedling Felleskjøpet må få de utviklingsmuligheter de trenger for ekspansjon og vekst. 6. nettverk Kommunikasjon mellom aktører som kan gi hverandre synergi, og kommunen bidrar til disse møteplassene. Døråpner for bedrifter som ønsker å markedsføre ser andre steder. 7. se pkt se pkt 2. Innlandsporten: en markedsplass. infotavle/ video, også bemannes som turistkontor. Medvirkningsmøter kan vi gjerne ha en eller to ganger i året. Gruppe 1. sveins notater Hvordan kan kommunen legge best til rette for nye næringsetableringer: - Legge til rette for at kompetansearbeidsplasser og grundere - Mangfold i boligtilbudet; nå er det for ensidig - For lite tomter - Tilgjengelig næringsapparat - Synliggjøre gode arenaer - Øke profesjonaliteten blant utleiere - Gjøre noe med handelslekkasjen ut av kommunen - Synliggjøre mulighetene i Stange på nye arenar, for eksempel brukerne av Atlungstad golf 5

6 Hvilke næringer blir viktige i Stange fremover, og hvordan kan vi tiltrekke oss de? - Må ta utgangspunkt i at vi må legge til rette for at det er et attraktivt sted å bo. - Trenger et attraktivt spisested i Stange sentrum - Naturlig trafikknytepunkt situasjonen bør utnyttes - Landbruksbasert næring -> bygge videre på hva vi har - Utnytte posisjonen som den sørligste kommunen i regionen til å tiltrekke seg ny befolkning - Jobbe for mer kunnskapsbaserte arbeidsplasser Hva kan Stange kommune bli bedre på i forhold til eksisterende næringsliv? - Ta vare på det offentlige rom - Eiendomsskatten? - Ha nok tomter & boliger tilgjengelig - Gjøre det enklere å skilte På hvilken måte påviker utdanningsnivået næringslivet i Stange, og på hvilken måte kan næringslivet samarbeide med utdanningsinstitusjoner? - Viktig å få til et godt samarbeid Hva kan bidra til økt matproduksjon og og økt lokal foredling i Stange? - Større satsing på ren mat, matsikkerhet Hvordan kan vi bidra til økt innovasjon i næringslivet? - Fokus på entreprenørskap - Rask saksbehandlingstid; kommunal godkjenningstid viktig Hvordan kan Stange best utnytte storsamfunnets investeringer på veg og bane og annen infrastruktur? - Ha tomter og næringsområder klare - Parkeringsplasser for togpassasjerer Bjørn Kvisgaard: Asbjørn Opaas, foredrag om sentrum --- ta opp igjen det han sa: - Ta vare på det offentlige rom så det er i orden og pyntlig invester i sentrum--- at folk en positiv oppleves. - Gjelder kommune og gårdeiere - Hvis kommunene gjør mer så gjør gårdeierne mer. - Må asfalter igjen 6

7 Kolomoen: Hvordan legge til rette for lagerbygg Felleskjøpet: må få nok arealer til å utvikle seg Eiendomsskatt: Få den på agendaen Utdanning: Utvikle institusjonene Næringstreff: Vil ha flere ønsker oss noe på tvers av bransjer Nærinmgssjef: Hvor er næringssjefen Tangen uslipt diamant Norsvin: Her Stange tilby noe Utdanning: Må få intelligente arbeidsplasser til Stange Innovasjon i næringslivet: Næringssjefen hvor er han/hun? Willy Fauchald: Innlandsporten er verdens beste investering Innspill fra Varmetema pr. epost: Det er kjempebra at dere tar kommunens næringsliv på dagorden! Dette gjør at vi får lyst til å satse i Stange. Vi glemmer heller ikke Nils Røhnes besøk hos oss for snart et år siden, hvor han uttrykte stor begeistring for vårt konsept, med påfølgende invitasjon om å komme med et innlegg på et næringslivstreff. Jeg er dessverre på reise på det aktuelle tidspunkt, og derfor denne gang forhindret fra å delta. Jeg skulle gjerne ha vært med I stedet vil jeg forsøke å svare på de spørsmål dere stiller i invitasjonen: Hvordan kan kommunen legge best til rette for eksisterende næringsliv? Rimelige og egnede tomter for oppføring av næringsbygg. Hvilke næringer blir viktige i Stange framover, og hvordan kan vi tiltrekke oss disse? Vi håper vår bedrift kan bli viktig for Stange. Vi har ambisjoner om å vokse 20-30% hvert år (Forventet omsetning i 2013 er 14 mill) Vi har i dag 9 sysselsatte, og ansetter løpende i henhold til behov for øket produksjonsvolum. Lykkes vi slik vi håper, antar vi en økning opp mot 40 sysselsatte innen 2020 På hvilken måte påvirker utdanningsnivået næringslivet i Stange? 7

8 Varmetema vil ha behov for kvalifisert personell de kommende år, innen VVS og elektro. Det er derfor av stor viktighet at disse finnes. På hvilke måte kan næringslivet samarbeide med utdanningsinstitusjoner? Eksempelvis gjennom gjensidig besøk, for inspirasjon, relasjonsbygging, og ikke minst for å gi mer målrettet undervisning Hvordan kan vi bidra til økt innovasjon i næringslivet? Vi er av den oppfatning, at gode ideer vil kunne stå på egne bein. Prosjekter som trenger omfattende støtte, vil ofte i utgangspunktet være av så begrenset verdi, at de egentlig ikke har livets rett. Skattefunn er imidlertid en flott sak, som gir bedrifter som driver med innovasjon en ekstra vitamininnsprøytning. Kommunen kan bidra til å spre informasjon om denne ordningen. (Vi for vår del har gitt opp å få noe ut av Innovasjon Norge) Hvordan kan Stange best utnytte storsamfunnets investeringer på veg og bane og annen infrastruktur? En av årsakene til at vi har lyst til å satse på Stange, er nettopp nærhet til E6 og jernbane. Dette vil stadig bli viktigere Med vennlig hilsen Jan Håvard Bratlie Daglig leder...varmetema as, 2335 Stange Tlf: Mob: e-post: Internett: 8

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

Strategisk næringsplan 2011-2015

Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan 2011-2015 Forslag av 5.8.2011 INNHOLD 1. Introduksjon... 3 2. Prosessen... 4 3. Kartlegging og situasjonsbeskrivelse... 5 3.1 Landbruk og veksthusnæringen... 5 3.2 Reiselivsnæring...

Detaljer

Referat og oppsummering

Referat og oppsummering Referat og oppsummering Planverksted; næringsutvikling og nyskaping Alta, 24. september 2013 # Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 201420142026 2 Innledning Høsten 2013 står i medvirkningens ånd i

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune. Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai 2015. Moderne kommune og arealforvaltning

KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune. Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai 2015. Moderne kommune og arealforvaltning KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai 2015 Moderne kommune og arealforvaltning 1. Hva kjennetegner en moderne kommune? - Gode tjenester - God informasjon til innbyggerne

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer