Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø"

Transkript

1 Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring i Vadsø og nærliggende kommuner. Dette arbeidet har vært gjort i samarbeid med flere aktører blant annet Invest in Norway, Varanger Næringssenter, Varanger kraft, Bulk Infrastructur med flere. Arbeidet har vært rettet mye mot kartlegging av tilgjengelig infrastruktur, kompetanse, næringsarealer, kommunikasjoner, tilgjengelig kraft, skatter og avgifter. ASF har besvart ett antall forespørsler (RFI request for Information) fra større utenlandske industrielle aktører som har ønsket å etablere seg i Norge. RFIene har vært kanalisert gjennom Invest in Norway. Gjennomgående utfordringer i dette arbeidet har vært (og er) : Klargjorte industriarelaer, er ikke arealene på plass vil det ta for lang tid for denne typen etableringer å få dette på plass. Herunder må industriarealer planlegges nøye slik at man f.eks ikke har høydebegrensinger som kan stoppe etableringer. Kraft er også en utfordring. Derfor er alt påvirkningsarbeid knyttet til 420KV linje til Vest- Finnmark viktig for Vadsø. Utfordringer knyttet til SNP. Overordnet: Det er viktig at SNP gir klare mål og hvilke tiltak som bør iverksettes for å nå disse målene. Utkast til SNP har er et godt dokument for videre arbeid. Det er mye av innholdet som må brukes videre, men jeg mener det bør omarbeides. Hovedmålet beskriver noe som i dag er en realitet. Vi har allerede ett mangfoldig næringsliv og vi har høy kompetanse. Samarbeid kan alltid utvikles og bli bedre. Fokus på offentlige arbeidsplasser er i SNP for dårlig. Svært mange bedrifter i Vadsø er i dag avhengig av den offentlige virksomheten, og flere bedrifter kan gjennom samarbeid utnytte tettheten av offentlig virksomhet bedre (innkjøpssamarbeid med mer). På overordnet nivå vil jeg anbefale at det etableres en samarbeidsarena for utviklingen av Vadsø kommune. Samarbeidsarenaen skal sette Vadsø Kommunen i stand til å kunne påvirke regionale og sentrale myndigheter og fange opp nye prosjekter og aktiviteter som kan få konsekvenser (positive og negative) for Vadsø kommune. Samarbeidsarenaen skal styrke Vadsøs rolle som vertskapskommune, ved å fange opp behov og ønsker. En slik samarbeidsarena bør settes sammen av lederne for de virksomheter som har sitt sete i Vadsø, evt har lokal tilstedeværelse. For eksempel: Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Skattnord, NAV Finnmark, Fiskeridir, Forsvaret, Kriminalomsorgen, Næringsforeningen,

2 Varanger Kraft, Sykehusinnkjøp, med flere. 1. Forslag til nytt hovedmål: Regionhovedstaden Vadsø er i 2022 foretrukket etableringssted for ny offentlig virksomhet, å kjennetegnes av å være en preferert kommune når det gjelder nyetableringer, maritimenæringer, kulturnæring, konsulent- og IKT bransjen. Vadsø er i 2022 nasjonalt kjent for sin kompetanse på offentlige anskaffelser og innkjøp.. Regionhovedstaden skal i 2022 være en SMART by. Forklaring: Vadsø er i dag knakende gode på offentlig forvaltning. Dette er et pre som ikke kan underkommuniseres. Vadsø er avhengig av å opprettholde og styrke denne næringen. Vi har svært mange som jobber innenfor dette fagfeltet og det gir oss et kompetanse overtak. Vi må utnytte dette. Det innebærer at de som til enhver tid styrer kommunen MÅ være på hugget ovenfor sentrale myndigheter i alle sammenhenger hvor offentlig virksomhet skal flyttes/relokaliseres/ny etableres. Vi er knakende gode på kulturnæring og dette er ett område som kan utvikles og styrkes enda bedre. Kommunens virkemiddelapparat må innrettes mot dette. Vi har flere konsulent firmaer etablert i Vadsø, disse må vi støtte opp om knyttet til utvikling og kompetanse. Fiskeri aktiviteten i Vadsø er høy, og det er potensiale for vekst som beskrevet i forslaget til SNP. Det må ses på mulighetene for oppdrettsnæring og lokalisering av denne. I tillegg er det en rekke tjenester og leveranser til fiskeflåten og skip som kan utvikles. IKT næringen har store utviklingspotensialer, jeg viser til ELTELE sin høringsuttalelse. Satsingsområder: Det er utpekt 3 satsingsområder: Infrastruktur, entreprenørskap og kompetanse. Satsingsområdene er etter min mening virkemidler for å kunne nå de målene kommunen må sette seg, og burde kanskje derfor vært definert slik. Alle tre områdene er uhyre viktig for kommunen og utviklingen. Forslag til nye mål: For å støtte opp under hovedmålet defineres det nye mål, og hvilke prioriterte tiltak kommunen må iverksette for å nå disse målene. 2. Vadsø Kommunen skal jobbe for å styrke innslaget av offentlige arbeidsplasser i kommunen. Jobbe aktivt for at Vadsø forblir regionhovedstad i nye Troms-Finnmark. Jobbe aktivt mot sentrale myndigheter for å få lagt ut ny offentlig virksomhet, evt. ta del i relokalisering av allerede eksisterende virksomhet.

3 Jobbe sammen med lokalt næringslivet i prosjekter for å utvikle nye tjenester/løsninger for offentlig forvaltning. Eksempler virkemidler for å få dette til: - ny flyplass - Oppgraderte veier (for pendling fra nabo kommuner) - klare arealer for etablering av nye kontorbygg - tilgjengelige boligtomter - barnehage/skole plasser 3. Vadsø kommune skal være best på nyetableringer i Finnmark innen 2022 Styrke kommunens eget virkemiddelapparat Lage nye retningslinjer for hvem som kan søke dette virkemiddelapparatet. Jobbe tett med det offentlige virkemiddelapparatet Støtte grunder virksomhet gjennom utvikling av aktører som f.eks Varanger Næringssenter Eksempler på virkemidler for å få gjennomført dette: - Utnytte kompetansen i Ungt Entreprenørskap i Vadsø. - Bevilge midler slik at entreprenørskap aktiveres allerede i grunnskolen - jobbe tett sammen med Fylkeskommunen og Videregående skole for å få entreprenørskap tilbake på Videregående skole nivå 4. Vadsø Kommune har størst tilfang på nye kulturnæringsbedrifter i 2022 Utnytte kompetansen i Hermetikken Næringshage. Jobbe tett sammen med Varangerfestivalen for å utvikle denne videre. Jobbe tett sammen med Visit Varanger for å utvikle reiselivsnæringen i Vadsø - Havneutvikling - Legge til rette gjennom planverk for aktivteter sommer og vinter - Stille arealer tilgjengelig for utvikling 5. Vadsø kommune har en robust maritimnæring i Utnytte kompetansen innenfor fiskeri Være pådriver for videreutvikling av fiskerinæringen Jobbe for at oppdrettsaktører velger Vadsø som lokaliseringssted Jobbe for at leverandører innenfor andre maritime næringer etablerer seg i Vadsø

4 - Ny Flyplass - Utvikle Vadsø havn - Gjøre industriarealer i strandsonen tilgjengelig for etablering 6. Vadsø kommune skal i 2022 ha betydelig vekst innenfor konsulent- og IKT bransjen (>400). Utnytte kompetansen som finnes i Vadsø Stimulerer til nyetableringer innenfor bransjene Markedsføre Vadsø som attraktivt sted for etablering - Klargjorte industriarealer for nyetableringer 7. Vadsø er i 2022 nasjonalt kjent for sin kompetanse på offentlige anskaffelser og innkjøp. Dette gjøres ved: Å bygge videre på Sykehusinnkjøp Utnytte kompetansen i Sykehusinnkjøp og Finnut - Utnytte samarbeidsmuligheter på tvers av kommunegrenser og nasjonalt - Tilrettelegge for større arenaer for konferanser etc. 8. Vadsø er i 2022 en SMART by Utvikle et prosjekt for å gjøre Vadsø SMART Utnytte kompetansen i Vadsø innenfor IKT/Kraft/Bygg/VVS osv. Samarbeid med alle etater og næringer i Vadsø Samarbeid med andre kommuner og offentlige instanser. - Industri- og boligarealer er utviklet med tanke på varmegjenvinning distribusjon av varme - Utbygd fibernettverk - Byen har trådløst internett til alle - Byen har grønne lunger også på vinteren - Alle offentlige bygg skal planlegges overført på grønn energi

5 - Osv..