NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG"

Transkript

1 15. juni 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Motorferdsel i vernede områder Lyst til å være markør på kurset operativ ledelse barmark? Kurs i Søk og redning i krevende lende Ny grunnopplæring for hjelpekorpset Omorganisering av nyoppnevnte ressursgrupper Trygg sommer Endring av eksisterende regelverk for vannredning Oppdatert kursoversikt vannredning Blodgiverdagen 14. juni 12 Kampanjemateriell Klar for sjøen Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsrapport mai 16 NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG Kontaktinformasjon og arbeidsområder sekretariatet Motorferdsel i verneområder - møte med Miljøverndepartementet Ta kurs i vannredning -Oppdatert kursoversikt -Mange muligheter for c-kurs Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET Den nye grunnopplæringen for Røde Kors Hjelpekorps er ferdigstilt. Det er flere som har stilt spørsmål om hvordan man stiller seg i forhold til å være aktiv i hjelpekorpset, hvis man ikke har gjennomført den nye grunnopplæringen. Hovedregelen er at grunnopplæringen ikke virker med tilbakevirkende kraft, men vil bli implementert over tid. Se en beskrivelse av den nye grunnopplæringen på side 4. Kampanjen Trygg sommer 2012 braker løs juli. Lokale korps langs Vestfold og Agderkysten vil avvikle arrangementer for å fokusere på viktigheten av å bruke redningsvest. Les mer på s. 6. Har ditt lokale planer om kampanjer ta gjerne kontakt med mediaseksjonen i Røde Kors: tlf Landsrådet har vedtatt et nytt regelverk for vannredning. Et av punktene går på kravet om at redningsmannskaper i Røde Kors Hjelpekorps MÅ bruke redningsvest i forbindelse med aksjoner som foregår ved og/eller på sjø og vann. Se alle retningslinjene på side 5. Du finner også en oppdatert oversikt for kurs innen vannrednings på s. 9. Det er fortsatt mulig å ta c-kurs. Det har vært møte med miljøverndepartementet vedrørende øvingskjøring i verneområder. Det vil løpende bli informert om utviklingen i saken. Se s. 3. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: Infobrev for hjelpekorps holder fri i juli og august. Evt. nødvendig informasjon vil bli sendt ut i egne mail. Neste infobrev vil bli sendt ut 14. september. Ha en fin sommer! Martin Alex Nielsen Side 2 HJELPEKORPS 2/2012 KOMMER I DIN POSTKASSE I BEGYNNELSEN AV JULI

3 MOTORFERDSEL I VERNEOMRÅDER 7. juni møtte Røde Kors Miljøverndepartementet om utfordringene med øvings-/kjentmannskjøring med snøscooter i verneområdene. Fra Røde Kors deltok President Sven Mollekleiv, avdelingsleder for Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps Lars Atle Skorpen og Landsrådsleder Røde Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. Det ble under møtet etablert en god dialog hvor Miljøverndepartementet tydelig signaliserte at de ønsket å bidra til en avklaring før neste vinter. Det vil løpende komme ut mer informasjons rundt utviklingen i denne saken her i infobrevet samt andre relevante kanaler. LYST TIL Å VÆRE SPESIALMARKØR PÅ KURSET OPERATIV LEDELSE BARMARK? Kurset operativ ledelse, barmark arrangeres på Merket i Valdres i uke 38. Til kurset er det behov for flere spesialmarkører fra september. For å bli spesialmarkør må du selv ha gjennomført kurset operativ ledelse. Kursledelsens mål er at deltakerne på kurset skal oppleve mulig realistiske scenario gjennom spesialmarkørene. Markørene vil få forklart hensikt og mål med de ulike øvelsene, slik at de selv gis størst mulig ansvar for å spille markør ut fra dette. Som spesialmarkør må du være i stand til å ta vare på deg selv i all slags vær, og operere på egenhånd utifra de retningslinjer som blir gitt av faglig leder. Kan du tenke å prøve deg som markør på kurset og få noen uforglemmelige dager på Merket? Send en e-post til så snart som mulig senest innen 25. juni. KURS I SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE Har korpset ditt behov for kurs i søk og redning i krevende lende? Du finner informasjon om hvordan man går fram for å bestille instruktør, utstyrspakke etc. på Hjelpekorpsportalen under fagområdet krevende lende. Informasjon rundt kursgjennomføring og utstyr finnes på Korsveien: hjelpekorpsportalen/alpin/sider/metodesett-redningkrevende-lende.aspx Side 3

4 NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPSET Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtok i september 2010 at grunnopplæringen i hjelpekorpset skal bestå av kursene Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp med DHLR, Grunnkurs samband og Grunnkurs søk og redning. Nå er kursene ferdig og klar til bruk! De gjøres gjeldende fra 1. september Hvert av kursene består av kursmanual med vedlegg og deltakerhefte. I kursmanualen finner du alle opplysninger du trenger for å kjøre kurset. Hvert tema i kurset har en målbeskrivelse og anbefalt tidsbruk samt oversikt over kursmateriellet som trengs til temaet og henvisninger til deltakerheftet. Det er også forslag til aktiviteter og anbefalt faglitteratur for de som måtte ønske å fordype seg mer i fagstoffet. I avsnittet om «Kursinnhold» beskrives faginnholdet. Til dette er det laget Powerpoint lysark som kan brukes. Dette er markert med nummererte ikon i venstre marg. I høyre marg er det små tips til instruktøren. Det er laget skjema for kursevaluering til alle kursene med tilhørende Excel-ark hvor resultatet fra evalueringen kan presenteres grafisk. Kursene avsluttes med prøver eller utsjekk for å dokumentere at deltakerne har nådd kursets mål. Det er laget egne prøver eller utsjekkskjema for dette. Deltakerheftene inneholder fagstoff og oppgaver som deltakerne kan arbeide med individuelt, to og to eller i grupper samt plass til egne notater. Side 4

5 For å sikre at kursets mål er nådd, avsluttes kursene med prøve eller individuell utsjekk. Til dette er det laget prøver eller skjema for utsjekk. Det er laget ferdige kursbevis som kan fylles ut manuelt eller skrives ut elektronisk. Alle dokumentene i kursmanualen vil bli tilgjengelige på Korsveien (det vil bli informert om dette i infobrevet for hjelpekorps). Det vil også være mulig å få all kursmaterialet på en USB-penn. Selve kursmanualene er på til sammen 304 sider. I tillegg kommer diverse vedlegg til hvert av kursene på 164 sider, totalt 468 sider. Deltakerheftene er på fra 36 til 67 sider. Grunnopplæringen gjeldende fra 1. september Frem til 1. september 2012 gjelder nåværende opplæringsplan. Den nye grunnopplæringen har ikke tilbakevirkende kraft, og hjelpekorpsere som i dag er godkjent, vil fortsatt være det også etter 1. september Den nye grunnopplæringen fra 1. september gjelder for nye mannskaper og implementeres over tid. Det nye i grunnutdanningen er at alle får opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp. I tillegg får alle et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning og gir kompetanse som mannskap på sanitetsvakter og tilsvarende aktiviteter. Kursmateriell for hele grunnopplæringen har blitt delt ut på Hjelpekorpskonferansen i juni sammen med en USB-penn hvor alle dokumenter ligger. I tillegg er dokumentene tilgjengelig på Korsveien og kan lastes ned derfra. Lykke til med grunnopplæringen! Side 5

6 OMORGANISERING AV NYOPPNEVNTE RESSURSGRUPPER Med nytt landsråd følger også en nyoppnevnelse av ressursgruppene. Det har blant annet vært skrevet om dette i siste Hjelpekorps 1/2012. Hensikten med ressursgruppene er at landsrådet gjennom gruppene skal ha et verktøy for vedlikehold og videreutvikling av hjelpekorpsenes fagområder, samt at ressursgruppene skal levere faglige innspill og utarbeide faglige anbefalinger til bruk i kursinnhold, operative metoder og prosedyrer for bruk i Røde Kors Hjelpekorps. Ressursgruppenes arbeid med fagområdene skal ha som siktemål at resultatet av gruppenes arbeide skal være anvendbart i de lokale hjelpekorpsenes utøvelse av sine tjenester. Dessuten er ressursgruppene rådgivere for landsrådet innen sine respektive fagområder. Nytt i retningslinjene for ressursgruppene i Norges Røde Kors Hjelpekorps er, at Landsrådet oppnevner et medlem eller varamedlem av landsrådet som gruppens leder. Landsrådet kan etter en innstilling fra gruppen oppnevne en faglig leder, hvis det er naturlig for fagområdet og i forhold til gruppens kompetanse totalt sett. Den faglige leders nærmeste overordnede er leder av ressursgruppen. Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom ressursgruppelederen og den faglige leder defineres i gruppen. Oppgavene til lederen av gruppen er å: innkalle og lede gruppens møter ta initiativ til fag- og metodesamlinger innen eget fagområde, samt innstille til Landsrådets AU kursledere og faglig leder på de sentrale kurs og samlinger. sørge for at gruppen følger opp vedtatte handlingsplaner initiere arbeidet med utarbeidelse av forslag til årlige handlingsplaner og budsjetter utarbeide årlige rapporter og status for arbeidet i gruppen Se denne og neste side for en oversikt over medlemmene av ressursgruppene. For en alltid oppdatert oversikt over medlemmene av ressursgruppene, se fagsidene på Hjelpekorpsportalen på Korsveien: Ettersøkning Martin Hauge Kenneth Gulbrandsøy Arve Austad Svein Ove Seim Pål Husum Kenneth Pettersen Yngvi Eggertsson Gisle Havstein Ekstern ressursperson Per Olaf Torkildsen Vann Kjetil Pettersen Bjørn Midtskog Kjell Olav Bjørnerud Jan Thomas Låhne Håkon Soland Gunnar Todal Per Olav Stange Jonas Johnsgård Krevende lende Svein Arne Corneliussen Endre Grønlund Lasse Fossedal Dan Halvorsen Bjørn Kirkhaug Jostein Aasen Helen Dahlstrup Robert Kamben Friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Odd Arne Rikardsen Ellen Raknes Bengt Magnussen Reynir Grimson Synnøve Aksnes Charlott Nordstrøm (repr. fra RK Ung) Samband Lars Molstad Roar Elde Helge Dommarsnes Ole Martin Pedersen Kai G. Brandt Espen Leiksett Transport og ambulanse Oddvar Betten Audun Darrud Lars Ove Flaten Olav Haugo John A. Eeg Førstehjelp Trond Henningsen Elin Seim CecilienE. Blakkestad Trond Walter Svendsen Lars Jacob Hagen Jane Vammen Nordstrand Kristian Bøe Tommy Nybakk Tone Høivik Sven Christjar Skaiaa Skred Ole Gladsø Albert Lunde Tor Andre Skjelbakken Kristian Bryn Mats Hjelle Jan Peder Hoggen Jarle Steinar Bjørdal Helen Dahlstrup Jørgen Haagensli Kim Sviland Ekstern ressurspers. Krister Kristensen Side 6

7 TRYGG SOMMER 2012 Trygg sommer med redningsvest I løpet av juli 2012 vil Røde Kors Hjelpekorps informere om viktigheten av bruk av redningsvest og andre flyteplagg. Dette skjer langs Vestfold-, Agder- og Østfoldkysten, hvor lokale korps vil demonstrere hvordan man under ulike situasjoner på sjøen kan ha stor nytte av enkel kameratredning, hvis uhellet skulle være ute. Men for å kunne drive med kameratredning til vanns er det også viktig at det grunnleggende er på plass: den som faller i vannet på holde seg flytende. Derfor vil budskapet være et enkelt: husk redningsvest det er en billig livsforsikring på sjøen. Overskriften for kampanjen er Trygg sommer med undertittelen redningsvesten din livsforsikring på sjøen. Minnekonsert på Verdens Ende 12. juli 2011 omkom 2 ungdommer i en båtulykke ved Tjøme. Røde Kors vil, i samarbeid med etterlatte og venner av de 2 ungdommene som omkom i båtulykken, gjennomføre en minnekonsert på Verdens Ende torsdag 12. juli 2012 kl 20.00, hvor Kurt Nilsen og Marion Ravn vil opptre. Sven Mollekleiv er konferansier. I forbindelse med konserten vil det bli holdt appeller hvor det oppfordres til å bruke rednings-/flytevest når man er om bord i åpne båter. Det vil bli flere informasjonsstander som konsertdeltakerne kan få informasjon om bl.a. viktigheten av å bruke rednings-/flytevest når de er på sjøen. Det vil også bli mulighet for kjøp av redningsvester for de som ønsker det. Antrekk: redingsvest. Første stopp for Trygg sommer 2012 etter åpningen på Verdens Ende er på Brygga i Tønsberg. Arrangementet begynner kl og vil ha en varighet på ca. 1 ½ time. Her vil følgende demonstrasjoner bli gjennomført: Demonstrasjon av rednings-/flytevester Demonstrasjon av livredning fra land Demonstrasjon av livredning på sjøen med båt Demonstrasjon av kameratredning Varsling ved ulykker på sjøen/vann Demonstrasjon av hjerte lunge redning Førstehjelp ved småskader I tillegg vil det være stand med konkurranser om sjøvett med premiering informasjon om viktigheten av bruk av rednings- /flytevest salg av rednings-/flytevester muligheter for å få sjekket/kontrollert oppblåsbare redningsvester gode tips og råd fra Røde Kors til feriefolket informasjon om det lokale Røde Kors sin båtberedskap i området Turneen til Trygg sommer kommer innom følgende steder i juli: Fredag 13. juli Tønsberg Lørdag 14. juli Sandefjord Søndag 15. juli Hvaler/Skjærhallen Mandag 16. juli Horten Tirsdag 17. juli Langesund/Brevik Onsdag 18. juli Kragerø Torsdag 19. juli Lillesand Fredag 20. juli Grimstad Lørdag 21. juli Arendal I tillegg vil lokale korps andre steder på andre tidspunkter i løpet av sommeren fokusere på viktigheten av bruk av redningsvest med lignende opplegg, blant annet Svelvik RKH på Svelvik-dagene i august. Har ditt lokale planer om kampanjer ta gjerne kontakt med mediaseksjonen i Røde Kors: tlf Side 7

8 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2012 Side 8

9 ENDRING AV EKSISTERENDE REGELVERK FOR VANNREDNING MIDLERTIDIGE RETNINGSLINJER OM SIKKERHET VED INNSATS VED, PÅ OG I SJØ/VANN/ELV Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 22. april 2012 Det tilligger lokal ansvarlig leder å forsikre seg om at mannskaper som brukes i innsats ved, i og på sjø/elv innehar relevant kompetanse og ferdigheter til å utføre oppgavene på en sikker måte. Det stilles spesielt krav til nødvendig kompetanse til utøvende ledere. Grenseoppgangen mellom søk på land og søk ved sjø/elv defineres som omforent mellom Ressursgruppe Vann og Ressursgruppe Ettersøkning slik: Enkelt strandsøk er søk som foregår langs eller ved vann og skal gjennomføres på en slik måte at ingen kan falle i vannet, selv ved et uhell. Sikkerhetsregler ved/på sjø og vann -Alle mannskaper skal bruke godkjent flytevest. -Minst 5 personer på et lag, 4 i båt. -Lagleder bestemmer lagets begrensninger. -Lagleder og samband skal plassere seg så høyt som mulig i terrenget. -Alt sikkerhetsutstyr skal kontrolleres før søket starter. -I båt skal alt løst utstyr være festet. -Lagleder kan kreve ekstra sikrings/verneutstyr. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerheten til mannskapene komme FØRST. Referanse: Kursplan - Vannredning C vedlegg 1 (side 28). Link Korsveien: hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for%20alle/c-kurs% 20vann%20(sjø)%20Kursplan.pdf Sikkerhetsregler ved og i elv -Ved arbeid på, i eller ved elv, skal alle mannskaper ha hjelm, drakt (tørr/våt), godkjent redningsvest for elv, fløyte, kniv, våtsko og kasteline. -Ingen mannskaper skal gå alene ved elvebredden. -Ved risiko for å falle i elva skal sikringsutstyr benyttes. -Mannskaper i båt på elv skal aldri bindes fast i båten. -Stå aldri på bunnen i strømmende vann som er dypere enn 30 cm. -Sørg alltid for nedstrøms sikring, samt oppstrøms sikring der dette er relevant. -Trå aldri i bunnen dersom du faller i elva. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerhet til mannskapene komme først. Referanse: Kursplan - Kurs vannredning C-kurs elv vedlegg 1 (side 26). Link Korsveien: 20alle/Kursplan%20Vannreding%20C-kurs%20elv.pdf For ytterligere informasjon/kommentarer om sikkerhet ved/på/sjø/vann/elv så henvises til Vannredningsheftet side 6. Link Korsveien: 20alle/Hefte%20-%20Vannredning%20(2000).pdf. Side 9

10 KURS I VANNREDNING Har du enda ikke fått tatt vannredningskurset ditt? I løpet av våren, sommeren og høsten avholdes det ulike kurs innen vannredning for både sjø og elv. For flere detaljer ta kontakt med de enkelte ressurssentrene på Sjoa, Tjøme og Karmøy: Sjoa: eller Tjøme: eller Karmøy: VANNREDNING SJØ C-kurs Dato Sted Merknad 7-9. sep. Mostranda, Vestfold, kurs id: (ressurssystem) NYTT KURS: august Mostranda, Vestfold Kurs-id: (ressurssystem) 28. september Nordheimsund 5. oktober Bømlo 18. oktober Alta 2. november Rongevær B-kurs Dato Sted Merknad mai Karmøy, Rogaland mai Stavern, Vestfold september Mostranda, Vestfold Kurs-id: A-kurs Dato Sted Merknad 24.august 2.september Karmsundet, Rogaland AVLYST! Side 10

11 KURS I VANNREDNING - forts. VANNREDNING ELV C Kurs Dato Sted Merknad mai Voss Flerkurshelg/regionkurs Egen påmelding juni Sjoa Påmelding: NB NY DATO august Nord-Norge Bodø området Påmelding: DK Nordland 31.august-2.september Sogndal Påmelding: Sogndal RKH september Mandal Påmelding: Mandal RKH Kun 18 kursplasser pr. kurs. Hvis nok interesse og tilgang på veiledere kan deltagerantall økes. B-kurs Dato Sted Merknad juni Sjoa Påmelding: august Sjoa Påmelding: september Sjoa Påmelding: Kurset avholdes kun i Sjoa. Kurset har 10 plasser og deltagere må ha elv C før kursstart. Side 11

12 BLODGIVERDAGEN 14. JUNI - EN TAKK TIL DE SOM HJELPER Når det gjelder blod er vi fortsatt avhengig av mennesker som frivillig velger å bidra til fellesskapet, til å hjelpe andre. Verdens blodgiverdag er en takkedag for blodgivere og arrangeres hvert år 14. juni, på fødselsdagen til Karl Landsteiner som oppdaget blodtypene for over hundre år siden - og senere fikk nobelprisen for det. Nesten 1800 roser vil bli delt ut på 56 giversteder rundt i hele landet. Alle norske blodbanker har fått tilbud om å dele ut en rose til de som gir blod denne dagen, og blitt oppfordret til å sende ut artikler og informasjon til sine lokalmedia. I tillegg lager mange lokalforeninger vervearrangementer. Det er viktig å få takket giverne, men kanskje kan de også få vervet noen flere. Mer om dagen kan en lese på Les også artikkelen om kreftsyke Stian Arthurson som gikk bort i november i fjor. Arven etter han lever ved at fotballaget hans framover spiller med Gi Blod på splitter nye drakter. Verdens blodgiverdag, etablert bl.a. av IFRC og WHO, markeres 14. juni som en takk til de uselviske menneskene som donerer eget blod for å redde andres liv og gi folk, de aldri har møtt, bedre helse. Uten blodgiverne ville legene stått maktesløse ved for eksempel transplantasjoner og kompliserte fødsler. Mange pasienter trenger blod for å komme gjennom og for å komme seg etter operasjoner, ulykker m.m. Det er en liten oppgave å gi blod, men kan bety hele verden for den som mottar blodet. Blod må gis. Vi er avhengig av at folk stiller opp frivillig og gir blod for at andre skal få gjennomført en operasjon. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 eller 65 år kan gi blod inntil 4 ganger i året. I gjennomsnitt vil alle trenge fire poser blod i løpet av livet. I Norge gir blodgiverne blod 2,25 ganger (2010) i året i gjennomsnitt - i de andre nordiske land gir de mellom 1,6 og 1,9 ganger og landene har derfor et mye høyere antall givere i forhold til befolkningen. Det betyr en bedre beredskap for å stå imot en epidemi eller katastrofe, og ikke minst for å komme gjennom ferietid/høytider uten mangel på blod. Norge er dårligst i Europa når det gjelder antall blodgivere i forhold til befolkningen! Den nasjonale vervekampanjen i 2010 hjalp godt, men nå er effekten av den borte, og igjen slet norske blodbanker veldig for å klare seg gjennom påsken. Røde Kors Blodprogram driver en utstrakt informasjons- og rekrutteringstjeneste, både gjennom nettstedet og ute i våre lokale ledd. For Røde Kors er det å rekruttere blodgivere en viktig oppgave og gjøres internasjonalt i over 90 % av alle land der Røde Kors eksisterer. Røde Kors oppfordrer alle medmennesker til å gi blod dersom de har mulighet til det. Påvirk dine omgivelser og verv en venn - en dag kan det være deg eller en av dine som trenger blod - meld deg på På vegne av Røde Kors Blodprogram Tor Ole Bergan Side 12

13 KAMPANJEMATERIELL FOR KLAR FOR SJØEN Til Røde Kors Hjelpekorps Her finner du informasjon om kampanjen Klar for sjøen, som blant annet Norges Røde Kors er med på. Hvert år kunne mange dødsfall på sjøen trolig vært unngått hvis den forulykkede eller den som påfører andre ulykke, ikke var påvirket av alkohol. Dette vil aktørene bak Klar for sjøen gjøre noe med. Kampanjeperioden er juni, juli og august. Hvordan kan hjelpekorpsene delta? Hovedoppgaven er å nå ut til befolkningen, særlig båtfolk, i sommer med informasjon om Klar for sjøen. Det betyr å benytte så mange muligheter som mulig for å dele ut materiell, snakke om dette i møte med pressen, benytte arrangementer for å skape aktivitet som inviterer folk til å høre om budskapet. I utgangspunktet er ikke tanken å sette i gang mye ekstra utover det man allerede har planlagt, men å benytte alle de sammenhengene dere og deres kontakter er i møte med publikum. Dette kan være på arrangement, festivaler, messer etc. Her kan en dele ut informasjonsbrosjyren, arrangere Klar for sjøen-quiz og få fine premier fra kampanjen, få godteposer til barn som kan deles ut samtidig som foreldre får informasjon og gode råd. Materiellet er gratis og vi sørger for utsendelse til dere. Til sammen har samarbeidspartene bak Klar for sjøen et formidabelt kontaktnett, og målet er at alle profilerer kampanjen i de sammenhenger og på arrangement de allerede deltar på. Det er svært sannsynlig at flere av aktørene er til stede ved samme arrangement, da håper vi dere kan kontakte hverandre og se på muligheten for samarbeid. Du finner en liste over noen kommuner vi har samarbeid med. Er det naturlig å samarbeide med disse så ta kontakt. Bestill materiell Vi har utarbeidet materiell som gjenspeiler sammenligningen mellom bil og båt. Du kan bestille materiellet fra AV-OG-TIL (se under) og alt er gratis. På fyller man inn kontaktinformasjon, bestiller ønsket materiell og oppgir arrangementer materiellet skal brukes på. Vi starter utsendelse av materiell i midten av mai. Vi sender ut materiell så lenge vi har, gjennom hele sommeren. Hvis dere går tom, eller det dukker opp flere arrangementer, er det bare å gå inn på nettet og bestille mer. Det er produsert brosjyrer, noen give-aways i forma av mulitverktøy, flytende kortholdere, godteposer og informasjonsmateriale for trykk og nett: quiz, webbanner, plakater, ressursdokumenter. Presse En viktig del av kampanjen er pressesaker på alle nivå; nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette foregår i et samarbeid og koordinering mellom alle samarbeidspartene. Det er svært ønskelig at dere selv kan kontakte pressen når kampanjen er i gang. Vi håper også vi kan kontakte dere for samarbeid om pressesaker gjennom kampanjeperioden. Dere får heller si nei om det ikke passer. Kontaktinformasjon: Spørsmål, mer info eller annet kontakt Trude i AV-OG-TIL; , blir omgjort til kampanjeside, følg med, siden oppdateres gjennom hele sommeren. Vi er også på og God sommer og takk for at du bidrar, det redder liv! Med vennlig hilsen Trude Gaare, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder, AV-OG-TIL Du finner et utvidet informasjonsskriv om Klar for sjøen-kampanjen på Korsveien og rodekors.no: Side 13

14 Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Side 14

15 Ansatte i sekretariatet - kontaktinformasjon og arbeidsområder Side 15

16 Aksjoner pr. mai Aksjonstyper pr. mai Antall personer assistert og mannskap involvert pr. 31. mai År Antall savnet/ assistert Antall aksjoner Funnet i live Funnet omkommet Fortsatt savnet ved aksjonsslutt Antall Mannskap Timer brukt *) Side 16

17 Oppdrag pr. distrikt pr. 31. mai Neste Infobrev Røde Kors Hjelpekorps blir sendt ut 14. september Innlegg, datoer, info om kurs m.m. mottas gjerne! Materiale sendes på mail innen 10. september 2012 til: Side 17

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps 20. juli 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ett år etter

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2011 20. juni 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Klar i

Detaljer

SENTRAL HJELPEKORPS- KONFERANSE 1.-3. JUNI 2012! SETT AV DATO!!

SENTRAL HJELPEKORPS- KONFERANSE 1.-3. JUNI 2012! SETT AV DATO!! 20. april 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Kurs

Detaljer

REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I VERNEOMRÅDER. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013. Infobrev Hjelpekorps

REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I VERNEOMRÅDER. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013. Infobrev Hjelpekorps 5. februar 2013 Innhold Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013 EKSTRAUTGAVE Rundskriv om

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 16. juli 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 I dette nummeret: NM info 2 556 aksjoner første halvår

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 Invitasjon til Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 LSOR barmark Videregående førstehjelp Sminke og markør Krevende lende VHF og båtførerprøven Velkommen til storkurshelg! Deltakelse på kurs krever

Detaljer

I dette nummeret finner du mer om disse sakene:

I dette nummeret finner du mer om disse sakene: Infobrev mai 2008 Nr 05/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ I dette

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009 16. september 2009 I dette nummeret: NM i førstehjelp 1-2 Vannredning C 3 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

A-kurs vannredning. forbered deg allerede nå!

A-kurs vannredning. forbered deg allerede nå! 16. desember 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 Årets operativ ledelse barmark består av to sammenhengende pilot-kurs! Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske

Detaljer

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning 16. november 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til 2013 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF Idrettsskade (B) Mental Førstehjelp

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 13. april 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet 2 Påskesentralen

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto.

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto. Infobrev mars 2008 Nr 02/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ God

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2015 / 2016

Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2015 / 2016 Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2015 / 2016 Gul: Obligatorisk for å fullføre Hjelpekorps-kursen Lysblå: Vinter BS-aktivitet som Hjelpekorpset er ansvarlig for. Rød: Sanitetsvakt. En fra Hjelpekorpset er ansvarlig.

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Innføring av Nødnett i RKH

Innføring av Nødnett i RKH 20. november 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps November 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Nytt

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai 2010 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 12-16. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR instruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Informasjon i NRKH 1

Informasjon i NRKH 1 Informasjon i NRKH 1 Hva er viktig informasjon for hvem, hvordan og når Ulike typer informasjon Informasjon som verktøy Sendere og mottakere Mange muligheter Kvalitetssikring Erfaringsutveksling 2 Nå fram!

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal.

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal. Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 9-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen for

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Referat for styremøte Region Sør Tid: 15.02.2017 kl. 20.00 Sted: Telefon Til stede: Odd, (referent), Rita, Kate, Tor. Ørnulf, Arne Forfall: Gjennomgang av forrige referat Reg Sor 21/16 Økonomi 2016 & godkjenning

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2011 16. mars 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet 2 Kursplan

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 15. desember 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 I dette nummeret: Landsrådsleder hilser Invitasjon

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2010 15. januar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 Nytt

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Tid: 09.04.2016 Referat for styremøte Region Sør Sted: Evjemoen Til stede: Forfall: Odd, (referent), Tor, Grete, Jenny, Ørnulf, Reidun Liv Astrid Gjennomgang av forrige referat Godkjent uten anmerkninger

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal Løvestikka Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord Nr. 01 13. september 2017 Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal 1 I ANLEDNING LIONS FYLLER 100 ÅR Forside: Gjengen samlet på Strandenga etter

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Finsekurs. Invitasjon Veileder og metodesamling skred januar 2014. Ettersøkningsledelse/vinter B Operativ ledelse/vinter A

Finsekurs. Invitasjon Veileder og metodesamling skred januar 2014. Ettersøkningsledelse/vinter B Operativ ledelse/vinter A 16. oktober 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Oktober 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Ettersøkningsledelse

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Infobrev 05/07. Til alle D-råd og lokale Hjelpekorps 16. september 2007. I denne utgaven kan finner du mer om:

Infobrev 05/07. Til alle D-råd og lokale Hjelpekorps 16. september 2007. I denne utgaven kan finner du mer om: Sentralt kurs i Operativ ledelse Sommer A Pågår nå på Merket i Valdres. I denne utgaven kan finner du mer om: o Nye medlemmer etter vervekampanjen? o Nye satser for redningsaksjoner o Registrering av godkjente

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst 5. februar 2009 Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 20-24. mai Velkommen til Stavern 2009 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 16. oktober 2008 I dette nummeret: Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 Sven Mollekleiv har tatt over

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Har gleden av å invitere til

Har gleden av å invitere til Har gleden av å invitere til Vi byr på følgende kurs: TGF- og NGF instruktørkurs Idrettsskadekurs Grunnkurs omsorg og psykososial førstehjelp Beredskapskurs og psykososial førstehjelp Kursholderkurs Kurs

Detaljer

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd»

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Lover Forslag: Trukket Sak nummer: sak 8, Vedlegg 1 Paragraf (lover): 29 Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Forslaget fremmes av: Røde Kors: Stjørdal Inge Auran Delegatnummer:

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige START EGEN BEDRIFT Bedriftsetablererkurs med veiledning Tilrettelagt for fremmedspråklige Et gratis tilbud til deg som vurderer å starte - eller nettopp har startet - egen bedrift. Påmeldingsfrist: Mandag

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer