KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013"

Transkript

1 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/ Revidert av ressursgruppe vann 20/ Landsråd møte: 22/ Revidert av ressursgruppe vann 18/ Side 1 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Innholdsfortegnelse 2 Mål 3 Hensikt 3 Instruktører 3 Minstekrav til deltakere 3 Arrangør 3 Litteraturhenvisning 4 Kurs stab 4 Informasjon til kursleder 5 Informasjon til fagleder 6 Informasjon til veiledere 7 Praktisk gjennomføring 8 Forslag til kursplan 9 Utstyrsliste 10 Moment 1. Kursåpning, Ressurssenter elv og Regelverk 11 Moment 2. Egen sikkerhet og personlig utstyr 12 Moment 3. Risikovurdering og gradering av elv 13 Moment 4. Hydrologi 14 Moment 5. Knuter og tau 15 Moment 6. Kastelinebruk 16 Moment 7. Strandsøk metoden 17 Moment 8. Forebyggende arbeid 18 Moment 9. Kursavslutning, kursevaluering 19 Øvelse 1. Tilvenning i elv med utstyr og vading i elv 20 Øvelse 2. Egenredning og redning med kasteline 21 Øvelse 3. Strandsøk i praksis 22 Øvelse 4. Svømmeferdigheter 23 Øvelse 5. Bruk av utløser på redningsvest 24 Øvelse 6. Live-bait redning i elv 25 Vedlegg 1. Sikkerhetsregler ved og i elv 26 Vedlegg 2. Krav til stab 28 Vedlegg 3. Instruktør krav 29 Vedlegg 4. Evaluerings skjema 30 Side 2 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

3 MÅLSETTING Deltakerne skal etter endt kurs, på en sikker måte, kunne delta som mannskap under en søk og redningsaksjon i/ved elv. Likeså kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten, samt være med i opplæringen av andre innen RKH på dette feltet. Deltakerne skal også kjenne til nødvendigheten av forebyggende arbeid på dette området, og ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak på dette området. HENSIKT Kurset skal gi deltakerne en innføring i hva som kreves av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til elv. Det å mestre søk og redning i/ved elv krever mye trening, også etter at kurset er avsluttet. Kurset vil være praktisk rettet slik at deltakernes utvikling i stor grad bygger på egne erfaringer gjort underveis (erfaringslæringsmodellen). Gjennom lagsamarbeid og idèsanking vil deltakerne etter endt kurs være en ressurs for det lokale korps. STAB Kursleder godkjennes av lokalt hjelpekorps eller eget distrikt. Fagleder skal godkjennes av nasjonalt ressurssenter vannredning Sjoa. Utover dette bør en forholde seg til det som er nevt i vedlegg nr. 3 i dette dokumentet. Personell fra andre etater/organisasjoner med bakgrunn fra vannredning kan også brukes som ressurspersoner i kurset. MINSTEKRAV TIL DELTAKERE Deltakeren skal være fylt 18 år. Deltakeren skal være svømmedyktig minimum iht. øvelse 4 i denne kursplanen. Deltakeren skal inneha kunnskaper minimum ettersøkning/ redning barmark. Deltakeren bør ha gode kunnskaper innen samband og orientering. ARRANGØR Kurset bør arrangeres på områdeplan. Ett korps kan stå som teknisk arrangør med hensyn til utstyr, klargjøring av øvelsesområde og forlegning. Ressurssenter elv i Sjoa vil kunne bistå med gjennomføringen av kurset om det er ønskelig. Kurset bør legges på en slik plass at øvelser ikke står i fare for å bli avlyst grunnet for kaldt eller lite vann. Side 3 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

4 LITTERATUR HENVISNING OPPSLAGSVERK UNDER KURSET RKH: RKH: Justisdep. Politiet: Justisdep. HRS Grunnkurs søk og redning Ledelse av ettersøkning etter savnet UD 3-1, håndbok i redningstjeneste. Siste utgave Film:Redningstjenesten i Norge KURSSTAB For å kunne gjennomføre et kvalitetsmessig og skikkelig kurs bør det være følgende personell i staben: - 1 Kursleder (administrativ leder) - 1 Fagleder (sikkerhetsansvarlig) - 1 Veileder per lag (maks 6 personer pr lag) veiledere under opplæring (maks) Funksjon som fagleder kan dekkes av kursleder om denne tilfredstiller kravet til kompetanse angitt i vedlegg 3. Side 4 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

5 INFORMASJON TIL KURSLEDER Kursleders oppgaver. Kursleder er den øverste ansvarlige for gjennomføringen av kurset. Kursleder skal plukke ut fagleder og veiledere, samt samarbeide tett med disse før, under og etter kurset. Kursleder er ansvarlig for utsendelse av invitasjon, utarbeidelse av timeplan. Kursleder er ansvarlig for at deltakerne får den informasjonen de trenger i forkant av kurset, og ansvarlig for at det forefinnes tilstrekkelig med undervisningsmateriell. Kursleder informerer også kursarrangør fortløpende. Kursleder er ansvarlig for gjennomføring av stabsmøter, min 1 i forkant av kurset og 1 ved slutten av hver dag, samt et evalueringsmøte i etterkant. Det er store forskjeller på hjelpekorps i Norge, (kystkorps fjellkorps), men det viktigste for gjennomføringen er at en i største mulig grad beholder grunnmalen i kurset. Informasjon til kursleder. Til hvert moment er det satt opp et mål som beskriver hva den enkelte deltaker skal kunne gjøre etter endt opplæring. Man bør tilstrebe å følge kursplanen, men enkelte lokale tilpasninger kan gjøres, da spesielt med tanke på øvelsesområder. Noen av målene kan måles (kontrolleres) under eller like etter kurset, mens andre er mer tenkt oppnådd på sikt og er av den grunn ikke så enkle å måle. Videre i momentene er det også satt opp innhold i emnet, dette er minimum av hva man skal gjennomgå På forhånd av kurset kan det med fordel sendes ut et skriv til hver enkelt deltaker for å informere om hva de må ta med seg, og litt om hvordan kurset er tenkt kjørt. Det å legge ved en timeplan er også en stor fordel. Videre bør man her også informere om oppmøtested og seneste ankomsttidspunkt. Kursleder skal sammen med fagleder sjekke at deltakerene tilfredsstiller kravene som står opplistet under kapittelet minstekrav. Side 5 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

6 INFORMASJON TIL FAGLEDER Fagleders oppgaver. Fagleder er ansvarlig for at det faglige innholdet under kurset holder det tiltenkte nivå, både det teoretiske og praktiske. Fagleder har sikkerhetsansvaret under kurset. Fagleder skal også legge forholdene til rette for at veiledere kan gjøre en best mulig jobb. For at en skal vedlikeholde rekrutteringsbiten på instruktører, bør fagleder også skaffe til veie inntill 2 personer som kan være under opplæring på kurset som nye veileder kandidater. Fagleder har sammen med kursleder ansvar for at litteratur osv, blir utlevert under kurset. Fagleder planlegger øvelsene/øvelsesområdene, herunder også sørge for at øvelsesområdene er egnede og leder øvelsene sammen med veiledere. Fagleder er sammen med kursleder ansvarlig for evaluering under og etter kurset. Informasjon til fagleder. Kurset er tenkt i stor grad å gi praktisk kunnskap om strandsøk, enkel redning i elv, og egensikkerhet om en faller i elva. Det må derfor settes av mest mulig tid til praktiske oppgaver, som øvelser og lagsamarbeid. Kurset gjennomføres med faste lag på 3 til 6 personer. Hver gruppe tildeles en veileder som har ansvaret for jevnlig å foreta analyser og gjennomganger av gruppas utvikling. For at utbyttet for den enkelte skal bli størst mulig, er det viktig at alle får prøve seg i flere roller. Fordeling av arbeidsoppgaver til personell foretas internt i lagene, og bør overlates mest mulig til det enkelte lag. Veileder må her kun «gripe inn» hvis denne metoden ikke fungerer tilfredstillende. Det er en forutsetning at gjennomgått teori repeteres og kobles sammen med opplevelser underveis. Analyser/gjennomgang bør foretas så nær opp til et øvelsesmoment som mulig, man bør derfor bruke ca 10 min i slutten av hver øvelse, der veileder gjennomgår øvelsen med laget. En annen viktig læreform er at deltakerne får et kompendium å lese i underveis og etter avsluttet kurs. Alle instruksjonsfremføringer og lignende kopieres derfor opp og deles ut til deltakerne. Side 6 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

7 INFORMASJON TIL VEILEDERE Informasjon til veileder. På denne typen kurs er det i stor grad veilederens kunnskaper som avgjør hvilket utbyttet deltakerne får. Man kan godt si at det er innsatsen til veilederen som bærer kurset. Deltakerne som kommer på kurset har langt igjen til det faglige nivået instruktøren har. Det er viktig at veiledere har en del praktisk erfaring innen tjenesten for å kunne bistå deltakerne best mulig under de praktiske øvelser som inngår i kurset. Det er også viktig med praktiske erfaringer slik at alle veiledere snakker samme språk. Veilederens viktigste rolle sammen med lagene er å se til at ingen lagmedlemmer går på akkord med sikkerheten. Husk å ta fatt i både positive og negative sider ved løsningen. Det er viktig at deltakerne ikke bare erkjenner at: det gikk bra! men også hvorfor det gikk bra. Noen ganger kan det bli nødvendig at veileder opptrer som en fasit i faglige spørsmål, men dette må om mulig unngås. Prøv heller å stille de riktige spørsmålene så deltakerne selv innser hva som er riktig løsning og hvorfor. Oppfordre underveis deltakerne til også selv å ta ansvar for sin egen utvikling. For å kunne få en tilbakemelding fra de andre deltakerne, er de nødt til selv å kunne gi slike tilbakemeldinger. Veileder må være oppmerksom på at det er helt naturlig å ønske at akkurat mitt lag skal gjøre det bra på kurset. La ikke denne lysten ta overhånd slik at laget hjelpes unødig. Tilsvarende gjelder også i motsatt fall. Veileder bør også være oppmerksom på hvilken gruppe han/hun tilhører. Veileder er medlem av staben og bør bruke en del av fritiden sin sammen med de andre i staben. Dette for å kunne dele erfaringer og rådføre seg i spesielle problemer. Også deltakerne trenger å oppleve seg selv som en sosial gruppe når veiledere ikke er til stede. Side 7 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

8 PRAKTISK GJENNOMFØRING Kurset gjennomføres over 20 timer, inkludert gruppearbeid, øvelser og dagsevalueringer. Kurset er hektisk med mye praktisk øving, hele 9 timer ute, så det anbefales derfor at deltakerne møter friske og uthvilte. Kurset anbefales kjørt over en helg, der man starter fredag kveld og holder på til søndag ettermiddag. Man kan også dele opp kurset, men dette anbefales ikke ettersom det erfaringsvis byr på problemer for deltagerne, og mye ekstra arbeid og omkostninger for arrangør. Vedlagt ligger timeplan med nedtegnet tid på de forskjellige emnene, en kan bytte om på temaene, men en må forholde seg til avsatt tid. Definisjon angående tid, en undervisningstime (teori) er 50 klokkeminutter. En øvelsestime er det samme som en klokketime. Det kan være en fordel når timeplanen settes opp å ikke skrive inn alle disse små pausene, men heller la dette styre seg selv. Slik at timeplanen da bare henviser til klokketimer. Dette er et kurs med benevnelsen BESTÅTT IKKE BESTÅTT. Det er fagleder eventuelt i sammen med kursleder som fatter denne avgjørelsen, da med vekt på veileders innspill. Følgende skal vektlegges: faglig utvikling under kurset, evne til å samarbeide i lag, evne til å kunne bli ledet, evne til å tenke sikkerhet, samt bruke sikkerhet i praksis, innsatsvilje. Det er viktig at listen ikke legges altfor høyt, men at en tar utgangspunkt i at de skal kunne fungere i et lokalt korps som mannskap, men da med mangel på praktisk erfaring i søk og redning i/ved elv. Side 8 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

9 KURSPROGRAM GRUNNKURS VANNREDNING ELV Dag1: 1 time Moment 1: Kursåpning, ressurssenter elv og regelverk. 1 time Moment 2: Egensikkerhet og personlig utstyr 1 time Moment 3: Risikovurdering og gradering av elv 15min Dagsevaluering Dag 2: 1 time Moment 4: Hydrologi 1,5 time Moment 5: Knuter og tau 0,5 time Moment 6: Kastelinebruk 2 timer Omvisning ressurssenter (kurs i Sjoa) og tilpassing av personlig utstyr 2 timer Øvelse 1: Tilvenning i elv med utstyr og vading i elv 1 time Øvelse 2: Egenredning og redning med kasteline 1,5 time Moment 7: Strandsøk 0,5 time Moment 8: Forebyggende arbeid 15 min Dagsevaluering Dag 3: 3 timer Øvelse 3: Strandsøk i praksis 1 timer Øvelse 4: Svømmeferdigheter 2 timer Øvelse 5: Bruk av utløser på redningsvest 1 time Øvelse 6: Live-bait redning i elv 1 time Moment 9: Kursavslutning og kursevaluering Side 9 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

10 UTSTYRSBEHOV Kurset er på utstyrssiden veldig krevende, det er derfor her listet opp det vi mener er nødvendig for å kjøre kurset på en god måte. Utstyr per lag: 1 samband 1 strandsøk sett Sjoa Inneholder: - Klatrelseler 3x - Tau 11mm 2x (15m og 45m) - STOP taubrems 1x - Båndslynge 4x (2x5m og 2x10m) - Ascension (tauklemme håndtak) - Karabiner skru 6x Det kan selvfølgelig benyttes annet merke/type på utstyret, bare det dekker den tiltenkte oppgaven. Overnevnte er oppsett tilpasset kurs ved ressurssenter Sjoa, og kun en av mange mulige oppsett av utstyr for strandsøk. Personlig utstyr (minimum): Våtdrakt Hjelm Redningsvest m/kuhale og karabin kasteline m/1 karabin Våtsko Side 10 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

11 MOMENT NR:1 Kursåpning Ressurssenter elv - Redningstjenesten Røde Kors Regelverk Tid: 1 Time Mål: Gi deltakerne den informasjonen som trengs før vi starter opp den faglige delen av kurset. La deltakerene bli bedre kjent med hverandre og kurs stab. Presentasjon av ressurssenteret, den norske redningstjenesten og en gjennomgang av Røde Kors sitt regelverk rundt søk og redning i/ved elv. Innhold: Instruktør: Kursleder Ønske velkommen Presentasjon av deltakerne Presentasjon av staben, forklare oppgavene til de forskjellige Oppdatering av deltakerliste Presentasjon av kurset, med mål og hensikt. Presentasjon av timeplanen. Presentasjon av kursstigen for vannredning. Presentasjon av Ressurssenter Sjoa og deres fagområder. Gjennomgå hvordan redningstjenesten er oppbygd i Norge. Ta da med forhold mellom HRS, LRS (politi) og frivillige organisasjoner (oss). NRKH sitt regelverk rundt elv. Gjennomgåelse av administrative opplysninger. -- Overnatting, bespisning, røyking, uttrykket «ship shape» -- Har noen av deltakerne kroniske lidelser/sykdommer, må det vises hensyn til dette. Merknader: Alle veiledere skal være tilstede ved kursåpningen. Splitt deltakere fra samme korps opp i de forskjellige gruppene. Side 11 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

12 MOMENT NR:2 Egen sikkerhet og personlig utstyr Tid: 1 Time Mål: Deltakerne skal kunne forstå hvilke utfordringer vi står ovenfor når vi har elv som søksmedium. Dette gjelder spesielt egen sikkerhet med tanke på bl.a. fotfeller, og andre hindringer i elva. Deltakerne skal få kjennskap til den typen personlig utstyr vi benytter under kurset. Innhold: Instruktør: Fagleder. Gjøre rede for elv som søksmedium, og de utfordringer dette gir når ting beveger seg. Gjøre rede for de risikoene som finnes i elva når det gjelder å sette seg fast, som fotfelle, strainer, underspylinger, osv. Svømmeteknikker i elv. Gjennomgang av det mest nødvendige sikkerhetsutstyret. Hjelm, fottøy, redningsvest, våtdrakt, kniv, fløyte og kasteline. Presiser at dette er et minimum av utstyr i/ved elv. Deltagerne skal forstå at deres sikkerhet er det viktigste. Deriblant at aksjonsleder stoler helt og holdent på at de selv er i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. Derfor er det også laget som setter grensene ute, hvor det er og ikke er søkbart. Merknader: Ha fokus på sikkerhet og viktigheten av sikkerhetsutstyret. Legg størst vekt på utstyret som skal brukes under kurset. En må også forklare deltakerne viktigheten av å lære seg å kjenne utstyr i eget korps. Ikke gå for langt inn i materien, det blir nok av tid til å bruke utstyret. Side 12 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

13 MOMENT NR:3 Risikovurdering og gradering av elv Tid: 1 Time Mål: Deltakerne skal etter endt leksjon kunne redegjøre for viktigheten av høy sikkerhet ved søk og redning i/ved elv. Deltakerne skal kjenne til de risikoelementer som finnes i elva. Deltagerne skal kjenne til systemet for risiko gradering av elv. Innhold: Gjennomgang av det mest vanlige tingene en finner i elv som demninger, fosser, hull og stryk. Gjennomgå hvordan gradering av elv gjøres. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Side 13 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

14 MOMENT NR:4 Hydrologi Tid: 1 Time Mål: Deltakeren skal lære å kjenne til hvordan vannets beveglese i en elv påvirkes av hindringer og fallhøyde. De skal også kjenne til hvordan en orienterer seg i/ved en elv. Innhold: Kjenne til hva som er oppstrøms, nedstrøms, elv høyre og elv venstre. Kjenne til hva et strømskille og bakevje er, og hvordan vi utnytter disse til vår fordel. Kjenne til lagdelingen i vann som renner. Kjenne til begrepene bølger, hull og valser, og hva som skaper disse. Kunne anslå hvor i elva hovedstrømmen beveger seg. Glem ikke å repeter om de risikomomentene som ble nevnt i moment 3. Kjenne til de farer vann og strømmende vann har med tanke på hypotermi. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Viktig å gi god informasjon om farene ved hypotermi (nedkjøling). Side 14 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

15 MOMENT NR:5 Knuter & tau Tid: 1,5 Time Mål: Deltakerne skal etter undervisningen kunne lage de mest aktuelle knuter, og vite hvilke bruksområder og begrensninger de har. Følgende knuter skal deltakere kunne beherske: åttetallsknute, førerløkke, dobbel fiskeknute, båndknute og No knot. Deltakere skal lære om farene ved stor vinkel på forankringer. Innhold: Grunnlegende kjennskap til tau. Forskjell mellom statisk og dynamisk. Kjennskap til de forskjellige begrepene og utstyret som benyttes. Kjenne til farene rundt friksjon bl.a. på tau mot tau. Deltagerne skal opplæres i å kunne slå en rekke knuter som minimum: åttetallsknute, førerløkke, dobbel fiskeknute og No knot. I tillegg skal de kunne lage enkle prusikk ved hjelp av dobbel fiskeknute, samt båndslynge ved hjelp av båndknute. Kjenne til farene ved å ha to ankerfester med stor vinkel. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: La treningstau ligge i kurslokalet under hele kurset, øvelse gjør mester. Veiledere deltar i undervisningen. Knute og tau presentasjonen kan godt sendes deltakere pr epost noen uker før kursstart. Side 15 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

16 MOMENT NR:6 Kastelinebruk Tid: 0,5 Time Mål: Kursdelteker skal kjenne til bruken og effektiviteten av det å benytte kasteline som verktøy for redning i elv/vann. Innhold: Kjenne til kasteteknikker for kasteline. Kjenne til teknikken for å holde fast i kasteline ute i elva/vannet. Kjenne til teknikken for å ta en person i kasteline inn til land. Kjenne til pakking og vedlikehold av kasteline. Husk fokus på å kaste selve posen med linen i. Bruk av kasteline mot person som er ukjent med bruk av kasteline. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Denne undervisningen skal være praktisk rettet og gjerne utendørs. Side 16 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

17 MOMENT NR:7 Strandsøk Tid: 1,5 Time Mål: Kursdeltagerne skal kjenne til og kunne utføre de vanligste søketeknikker vi bruker ved en elv. Videre skal deltageren kunne sikre seg og sjekke at sine lagmedlemmer er sikret ut i fra den metoden for strandsøk som RK bruker i dag. Innhold: Deltagerne skal forstå hvordan en legger opp best egnede søksform ut ifra topografi, hendelse, bekledning og tidsaspekt. Forstå oppbygging og funksjonen til et strandsøk. Ta med antall personer i et strandsøk, plassering av søkekjede og utkikk, funksjonen til utkikk og søkekjede. Forklare hvilke begrensende faktorer vi kan møte på slik som bratte, utilgjengelige områder, vær, stryk, sikt, utslitt mannskap. Forklar deltagerne viktigheten av pauser og rullering dersom mulig. Deltagerne skal vite hvordan en sikrer seg med tau/sele og hvordan en bruker sikkerhetsutstyret. Deltageren skal forstå viktigheten av sikkerhetsutstyret og hvorfor vi bruker hjelmer og polstrede vester til strandsøk. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Viktig å forklare tydelig at sikringsutstyret (strandsøk) skal være en sikkerhet ved fall, og ikke et verktøy for å kunne komme seg til vanskelige områder. Kan en ikke gå til stedet uten sikring, skal en ikke gå dit. Sikringssettet er kun en backup om en skulle være uheldig å falle et sted en normalt ikke skulle falle, slik at en unngår fall i elven. Dette skal være en teoretisk/praktisk gjennomgang av utstyret og metoden. Side 17 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

18 MOMENT NR:8 Forebyggende arbeid Tid: 0,5 Time Mål: Deltakerne skal kjenne til viktigheten av det å bedrive forebyggende arbeid. Deltakerne skal også kunne være med å utføre forebyggende kampanjer/aktiviteter. Innhold: Vis til statistikk som viser hvor mange ulykker og dødsfall som forekommer i elver og på vannet. Kan vi påvirke statistikken??? (finnes oppdatert på Norsk Folkehjelp sine nettsider) Forklar viktigheten av at Røde Kors Hjelpekorps og deres medlemmer går foran som et godt forbilde og er synlige i positiv forstand. Gjennomgang av hvilke måter en kan drive forebyggende arbeid på. Forklar viktigheten av å drive forebyggende arbeide. Deltakelse på kurs som dette er også meget viktig forebyggende arbeid blandt RKH mannskaper. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Side 18 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

19 MOMENT NR:9 Kursavslutning og kursevaluering Tid: 1 Time Mål: Enkel evaluering av kurset, ordentlig avslutning av kurset, der de siste felles beskjeder gis. Innhold: Instruktør: Kursleder Gjennomgang av timeplan, for oppsummering La staben få en runde der de sier sine siste velvalgte ord Evaluering av kurset ordet fritt, noen som har noe på hjertet Fortelle deltakerne viktigheten av å være aktiv når en kommer hjem til sine respektive korps. Viktigheten av å trene, få erfraring erfaring, og tilføre eget korps kunnskap må presiseres. Utlevering av kursbevis dersom alle deltagerne har bestått. Hvis ikke bør de bli ettersendt. Merknader: Selv om deltakerne har levert inn evalueringsskjema, er det likevel viktig å ta en runde her også, for å avklare misforståelser, se om flere kanskje er enige osv. Side 19 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

20 ØVELSE NR:1 Tilvenning i elv med ustyr og vading i elv Tid: 2 Timer Mål: Gjøre deltakerene komfortable i vann med alt av personlig utstyr på seg. Få litt praktisk trening i grunnleggende svømmeteknikker i elv. Gi deltakerene en innføring i forskjellige måter å vade (krysse til fots) over en elv, både uten og med hjelpemidler. Gi deltakerene en innføring i hvordan en vader (krysser til fots) en elv mens en bærer pasient på båre. Gjennomføring: Deltakerene er kledd i alt personlig utstyr som drakt, vest, hjelm, kniv og sko. Deltakere går i vannet på et område med ingen eller tilnærmet ingen strøm i vannet. Deltakerene får etter å ha blitt venn med utstyr og vannet, flyte litt med strømmen nedover elva før de selv svømmer i land. Repeter svømmeturene til de blir komfortable i vannet med utstyret, samt kjent med metoden for ut og inn av bakevjer. All svømming skal foregå ved at deltakere benytter krål som svømmeteknikk. Finn et 100% trygt område for vading i lett strøm. La deltakere vade først alene, så med en stokk som støtte. Vading i gruppe gjøres av deltakere, uten at veileder deltar aktivt. Bårebæring kan gjøres med tom båre (backboard), eller med en deltaker/veileder som markør. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Veiledere viser alle momenter innen vading før dette gjennomføres av deltakere. Det skal gjennomføres en sikkerhetsprat før noen går i vannet, denne skal inneholde dette med fotfeller, svømmeteknikker og signalbruk ved hendelser. Stikkord: - Tråkk aldri på bunn i elv som er dypere enn 30 cm - Hold føtter nær overflaten når du svømmer eller driver i elva. - 1 blås i fløyte betyr at en ønsker oppmerksomhet. - Gjenntatte blås i fløyte betyr fare, alle ut av elva å opp på land. Fløyte benyttes kun av kursstaben og ikke av kursdeltakere som ikke er i direkte nød. Bør gjennomføres oppdelt i gruppene. Side 20 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

21 ØVELSE NR:2 Egenredning og redning med kasteline Tid: 1 Time Mål: Deltagerne skal være i stand til å nå en svømmer i elva med kasteline. Deltakeren skal kunne plassere seg slik langs elva at utkast og inndragning av svømmer blir så trygg som mulig. Deltaker skal kunne rekke 2 kast til en svømmer minimum 15 meter unna, i løpet av 20 sekunder. Gjennomføring: Øvelsen bør foregå i elv med gradering 2, slik at svømmer får noe fart på seg. Alle deltakere skal være både redder og offer. Alle deltakere skal lære å kaste både pakket og upakket kasteline. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Husk å avblåse øvelsen slik at det er tid til å returnere, rydde utstyr osv før en skal være på kurslokalet igjen. Side 21 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

22 ØVELSE NR:3 Strandsøk i praksis Tid: 3 Timer Mål: Deltagerne skal lære seg grunnprinsippene i strandsøk langs elv, og være i stand til å kunne utføre sikkert søk som mannskap etter kurset. Måle deltagernes egenskaper i samarbeid og sikkerhet. Gjennomføring: Fagleder har på forhånd laget passende søketeiger, det bør også være lagt ut markører/funn til alle lag. Det er viktig å presisere for deltagerne at dette er en moment/kunnskapsøvelse der vi skal lære teknikker. Veiledere stresser deltakerne til å få klargjort utstyr fort, en skal ha evne til ikke å sløse med tiden, men arbeide raskt og effektivt sammen. Veileder er med sitt respektive lag under øvelsen. Veileder skal veilede ved behov, men lar laget selv løse oppgaven. Etter hvert som lagene er klare begir de seg til sitt søkeområde og starter søk. Underveis i søket/øvelsen skal veileder ha kontinuerlig kontakt med laget. Øvelsesleder deler ut sekundære søksområder dersom det skulle bli nødvendig. Øvelsesledeler observerer alle lagene under øvelsen for å få en sammenligning av lagene, og oversikt over lagenes fremgang. Pauser ordner laget selv når det er tid for det. Det skal foretas en øvelsesevaluering lagvis med veileder, før en avslutter øvelsen. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Husk å avblåse øvelsen slik at det er tid til å rydde utstyr osv før en skal være klar til neste øvelse. Det bør plasseres en markør i hvert lag sitt primærsøksområde. Side 22 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

23 ØVELSE NR:4 Svømmeferdigheter Tid: 1 time Mål: Deltagerne skal vise at de føler seg komfortable i elv og er svømmedyktige. Gjennomføring: Deltageren skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Deltageren skal svømme en gitt distanse som passer til øvelsesområdet. Distansen bør være mellom m. Bør legges til område med gradering 2 så sant dette er forsvarlig med tanke på sikkerheten til deltakerene. Krål svømmeteknikk skal benyttes. Deltageren skal være trygg på å ha hodet under vann og svømme slik ca 3 sek. (under bølge eller lignende). Deltageren skal selv svømme inn til land og komme seg opp av vannet på egen hånd. Øvelsen skal gjennomføres innenfor den avgrensa delen av elva. Gjennomføres ikke kravet skal deltageren ikke bestå kurset. Øvelsesleder: Fagleder. Merknader: Deltakere skal selv etablere og gjennomføre nedstrøms sikring. Side 23 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

24 ØVELSE NR:5 Bruk av utløser på redningsvest Tid: 0,5 time Mål: Deltagerne skal vise at de kjenner til metoden for å løse seg fra line festet til ryggen på redningsvesten. Gjennomføring: Øvelsesleder: Fagleder. Deltageren skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Deltagerens redningsvest skal være utstyrt med O-ring og kuhale med Karabin (karabin kan erstatte O-ring). Belte tres kun gjennom O-ring, og i vestens egne fester. På beltespenna skal en ikke bruke stålspenna ved øvelsen, dette for at en skal være sikker på at belte reiser raskt ut, også ved liten belasting. Veileder skal kontrollere at rescue-belte med utløser er korrekt tredd før deltaker går i vannet. Det legges en fast line over elva i høyde med vannflaten (eller høyere), denne legges maks 45gr på strømmen. Dybde i elva skal ikke overstige 100cm på øvingsplassen (fra en går i vannet, til der en løser seg ut). Strømmen i elva skal ikke være sterkere enn at fagleder kan stå der deltakeren er festet til lina (med støtte/sikring om nødvendig). Deltaker kobles til den faste line ved bruk av karabin på kuhalen, så setter deltaker seg ned på baken slik at strømmen fører deltaker nedover til deltakeren henger i den faste lina. Deltaker gir så OK signal til fagleder, før en løser seg ut ved å trekke i utløser på rescue-beltet til vesten. Ved behov kan fagleder også trekke i denne om deltakeren ikke klarer dette selv. Deltaker svømmer selv til land etter øvelsen. Merknader: Det skal etableres dobbel nedstrøms sikring under denne øvelsen. Deltakere kan godt bekle denne rollen. Husk å klargjøre forskjellen ved bruk av metallspenne på belte og ikke. Kursleder/veileder skal under øvelsen oppholde seg i vannet slik at en kan bistå om deltaker ikke selv klarer å løse seg ut av selen. Side 24 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

25 ØVELSE NR:6 Live-bait redning i elv Tid: 1 time Mål: Deltakerne skal får prøve seg som offer og rescuer i elv. Deltakere skal lære dette med å beregne rett tidspunkt for å gå i vannet. Øvelsen er relevant med tanke på å nå livløse personer i en elv. Gjennomføring: Deltagere skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Rescuer skal ha gjennomført øvelse 4 og 5 med tilfredstillende resultat i forkant. Rescuer bestemmer plassering av seg selv og standplass for hjelpemann slik at denne plasseringen passer i forhold til offer i elva og bakevjer langs elvebredden. En deltaker spiller offer og ligge på rygg i flytestilling nedover elva maks 10 meter fra land. Rescuer sikres med en kasteline festet i karabin til kuhale på redningsvesten til rescuer. Hjelpemann (en eller flere) sikrer kasteline og gir ut nok line ved behov (posen til kasteline festes nærmest rescuer). Rescuer svømmer ut til offer og og nødvendig legger offer over på ryggen. Rescuer legger så seg selv på rygg, med offer på rygg mot sitt bryst. Rescuer holder offer ved å holde i skulder stropper til offeret. Ved kontakt med offer gir rescuer tegn til hjelpemann om å starte redning inn mot land. Rescuer skal tas helt inn til land, og øvelsen avsluttes når rescuer og offer har kontakt med land. Øvelsesleder: Fagleder. Merknader: God nedstrøms sikring er viktig, og en fordel om veiledere kjøre en demo i forkant. Nedstrøms sikring kan bekles av deltakere. Side 25 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2015 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

C-kurs elv Kurskompendie

C-kurs elv Kurskompendie C-kurs elv Kurskompendie Norges Røde Kors C-kurs elv 2015.2 Page 1 Forord Dette kurskompendie er laget som et verktøy for de som går c-kurs elv eller har gjort dette tidligere. Kun de som har deltatt på

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

4.5 Kursmal nybegynnerkurs, OSI Klatring

4.5 Kursmal nybegynnerkurs, OSI Klatring 4.5 Kursmal nybegynnerkurs, OSI Klatring NKF sin kursmal i innendørsklatring, som brukes som grunndokument i opplæringen av OSI-klatrings instruktører er tilpasset et nybegynnerkurs i topptau- og ledklatring

Detaljer

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 Årets operativ ledelse barmark består av to sammenhengende pilot-kurs! Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon Kurspresentasjon Målsettingen med dette kurset er å gi nybegynnere en god start på sitt praktiske fluefiske. Etter et gjennomført kastekurs vil mange fortsatt sitte igjen med spørsmål om hvordan de tilegnede

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Nybegynnerkurs inne. Bakgrunn

Nybegynnerkurs inne. Bakgrunn Nybegynnerkurs inne Bakgrunn Mål: kurset skal gi deltagerene nødvendige ferdigheter til trygt å kunne benytte innendørs klatreanlegg på selvstendig grunnlag. Deltakere/ forutsetninger: Det kreves ingen

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 1 Røyk- og kjemikaliedykkerledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Revidert Begynnerinstruktørkurs Nytt: > E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91 > E-læringsmodulen

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009 16. september 2009 I dette nummeret: NM i førstehjelp 1-2 Vannredning C 3 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 Invitasjon til Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 LSOR barmark Videregående førstehjelp Sminke og markør Krevende lende VHF og båtførerprøven Velkommen til storkurshelg! Deltakelse på kurs krever

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai 2010 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 12-16. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR instruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Nettkurs: Hverdagslydighet

Nettkurs: Hverdagslydighet Nettkurs: Hverdagslydighet Velkommen til et kurs som ikke bare kommer til å gi deg og hunden din nye, nødvendige og viktige ferdigheter, men også kunnskap til å lære hunden din nye ting etter endt kurs.

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til 2013 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF Idrettsskade (B) Mental Førstehjelp

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring)

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) UNDERDISIPLIN LEKSJ NR ANT TIM A. INSTRUKSJON Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon A 3 2 Elevinstruksjon

Detaljer

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 2 Del 1 Generelle bestemmelser 1 GENERELT...3 1.1 Definisjoner...3 1.2 Krav til fører... 3 1.2.1 Medlemskap... 3 1.2.2 Helse... 3 1.2.3 Alder... 3 1.3 Krav

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 Dagsprogram og aktivitetsbeskrivelser Torsdag 15. august Fredag 16. august Lørdag 17. august Søndag 18. august Ankomst Haraldvollen Kl. 1800 1930 Kl. 1930 Kl.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013)

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd med samfunnets

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1 TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS Kurs Road Captain 2012 1 PENSUM FOR ROAD CAPTAINS (RC) 1. Teorikveld (ca. 3 timer) 2. Deltakelse på sikkerhets/førstehjelpskurs 3. Praktisk kjøretrening 4. Praktisk eksamen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR Norges Svømmeforbund Brinchmann, Caroline caroline@svomming.no Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Innlogging... 3 Opprette kurs med bakgrunn i kursmal...

Detaljer

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun Undervisningsplaner 4.-6. mars 2009 Bente Nygren og Per Gunnar Veltun 2003 1 Vi styrer etter dette mønsteret. 1. Mål 2. Innhold 3. Tilhørernes, dine, forutsetninger 4. Våre forutsetninger 5. Rammer 6.

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 0.1 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte DE 20 DELØVELSENE Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte 1) Hodet under vann 2) Rytmisk pusting 3) Hopp - hodet under vann 4) Flyte

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger En Shin Ryu Graderingsreglement for kyu og dan graderinger Versjon 3.1 1. august 2010 INNHOLD 2 Bestemmelser vedrørende graderingsanbefaling... 3 Bestemmelser vedrørende graderingstest (**)... 4 Bestemmelser

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører.

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører. Trener 1 Sport Arrangør : () Varighet : 48 timer Sist revidert : 25.10.05 Målsettinger Mål for kurset utdanner trenere for å sikre at kurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Deltakerne skal gjennom

Detaljer

DAGSKURS SKRED ALPINT

DAGSKURS SKRED ALPINT DAGSKURS SKRED ALPINT MAL FOR OPPLÆRING Desember 2014 Norsk Fjellsportforum Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse fra rettighetshaveren. Spørsmål vedrørende publikasjonen

Detaljer

Informasjon og instruks til vaktmannskaper

Informasjon og instruks til vaktmannskaper Informasjon og instruks til vaktmannskaper Takk for at du stiller opp som løypevakt for et av Norges største idrettsarrangement. Du gjør en svært viktig jobb for arrangementet, og er vårt ansikt utad når

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Svømmeskolehåndbok for foreldre og foresatte Velkommen til deg som er forelder og eller foresatt. Denne svømmeskolehåndboka er laget for å informere om innhold av de forskjellige

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Road Captain kurs 2014 Road captainkurs inneholder: Teorikveld (2 timer) Praktisk kjøretrening avholdes tirsdag 29. april kl 1900 Deltakelse på

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer