KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013"

Transkript

1 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/ Revidert av ressursgruppe vann 20/ Landsråd møte: 22/ Revidert av ressursgruppe vann 18/ Side 1 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Innholdsfortegnelse 2 Mål 3 Hensikt 3 Instruktører 3 Minstekrav til deltakere 3 Arrangør 3 Litteraturhenvisning 4 Kurs stab 4 Informasjon til kursleder 5 Informasjon til fagleder 6 Informasjon til veiledere 7 Praktisk gjennomføring 8 Forslag til kursplan 9 Utstyrsliste 10 Moment 1. Kursåpning, Ressurssenter elv og Regelverk 11 Moment 2. Egen sikkerhet og personlig utstyr 12 Moment 3. Risikovurdering og gradering av elv 13 Moment 4. Hydrologi 14 Moment 5. Knuter og tau 15 Moment 6. Kastelinebruk 16 Moment 7. Strandsøk metoden 17 Moment 8. Forebyggende arbeid 18 Moment 9. Kursavslutning, kursevaluering 19 Øvelse 1. Tilvenning i elv med utstyr og vading i elv 20 Øvelse 2. Egenredning og redning med kasteline 21 Øvelse 3. Strandsøk i praksis 22 Øvelse 4. Svømmeferdigheter 23 Øvelse 5. Bruk av utløser på redningsvest 24 Øvelse 6. Live-bait redning i elv 25 Vedlegg 1. Sikkerhetsregler ved og i elv 26 Vedlegg 2. Krav til stab 28 Vedlegg 3. Instruktør krav 29 Vedlegg 4. Evaluerings skjema 30 Side 2 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

3 MÅLSETTING Deltakerne skal etter endt kurs, på en sikker måte, kunne delta som mannskap under en søk og redningsaksjon i/ved elv. Likeså kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten, samt være med i opplæringen av andre innen RKH på dette feltet. Deltakerne skal også kjenne til nødvendigheten av forebyggende arbeid på dette området, og ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak på dette området. HENSIKT Kurset skal gi deltakerne en innføring i hva som kreves av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til elv. Det å mestre søk og redning i/ved elv krever mye trening, også etter at kurset er avsluttet. Kurset vil være praktisk rettet slik at deltakernes utvikling i stor grad bygger på egne erfaringer gjort underveis (erfaringslæringsmodellen). Gjennom lagsamarbeid og idèsanking vil deltakerne etter endt kurs være en ressurs for det lokale korps. STAB Kursleder godkjennes av lokalt hjelpekorps eller eget distrikt. Fagleder skal godkjennes av nasjonalt ressurssenter vannredning Sjoa. Utover dette bør en forholde seg til det som er nevt i vedlegg nr. 3 i dette dokumentet. Personell fra andre etater/organisasjoner med bakgrunn fra vannredning kan også brukes som ressurspersoner i kurset. MINSTEKRAV TIL DELTAKERE Deltakeren skal være fylt 18 år. Deltakeren skal være svømmedyktig minimum iht. øvelse 4 i denne kursplanen. Deltakeren skal inneha kunnskaper minimum ettersøkning/ redning barmark. Deltakeren bør ha gode kunnskaper innen samband og orientering. ARRANGØR Kurset bør arrangeres på områdeplan. Ett korps kan stå som teknisk arrangør med hensyn til utstyr, klargjøring av øvelsesområde og forlegning. Ressurssenter elv i Sjoa vil kunne bistå med gjennomføringen av kurset om det er ønskelig. Kurset bør legges på en slik plass at øvelser ikke står i fare for å bli avlyst grunnet for kaldt eller lite vann. Side 3 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

4 LITTERATUR HENVISNING OPPSLAGSVERK UNDER KURSET RKH: RKH: Justisdep. Politiet: Justisdep. HRS Grunnkurs søk og redning Ledelse av ettersøkning etter savnet UD 3-1, håndbok i redningstjeneste. Siste utgave Film:Redningstjenesten i Norge KURSSTAB For å kunne gjennomføre et kvalitetsmessig og skikkelig kurs bør det være følgende personell i staben: - 1 Kursleder (administrativ leder) - 1 Fagleder (sikkerhetsansvarlig) - 1 Veileder per lag (maks 6 personer pr lag) veiledere under opplæring (maks) Funksjon som fagleder kan dekkes av kursleder om denne tilfredstiller kravet til kompetanse angitt i vedlegg 3. Side 4 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

5 INFORMASJON TIL KURSLEDER Kursleders oppgaver. Kursleder er den øverste ansvarlige for gjennomføringen av kurset. Kursleder skal plukke ut fagleder og veiledere, samt samarbeide tett med disse før, under og etter kurset. Kursleder er ansvarlig for utsendelse av invitasjon, utarbeidelse av timeplan. Kursleder er ansvarlig for at deltakerne får den informasjonen de trenger i forkant av kurset, og ansvarlig for at det forefinnes tilstrekkelig med undervisningsmateriell. Kursleder informerer også kursarrangør fortløpende. Kursleder er ansvarlig for gjennomføring av stabsmøter, min 1 i forkant av kurset og 1 ved slutten av hver dag, samt et evalueringsmøte i etterkant. Det er store forskjeller på hjelpekorps i Norge, (kystkorps fjellkorps), men det viktigste for gjennomføringen er at en i største mulig grad beholder grunnmalen i kurset. Informasjon til kursleder. Til hvert moment er det satt opp et mål som beskriver hva den enkelte deltaker skal kunne gjøre etter endt opplæring. Man bør tilstrebe å følge kursplanen, men enkelte lokale tilpasninger kan gjøres, da spesielt med tanke på øvelsesområder. Noen av målene kan måles (kontrolleres) under eller like etter kurset, mens andre er mer tenkt oppnådd på sikt og er av den grunn ikke så enkle å måle. Videre i momentene er det også satt opp innhold i emnet, dette er minimum av hva man skal gjennomgå På forhånd av kurset kan det med fordel sendes ut et skriv til hver enkelt deltaker for å informere om hva de må ta med seg, og litt om hvordan kurset er tenkt kjørt. Det å legge ved en timeplan er også en stor fordel. Videre bør man her også informere om oppmøtested og seneste ankomsttidspunkt. Kursleder skal sammen med fagleder sjekke at deltakerene tilfredsstiller kravene som står opplistet under kapittelet minstekrav. Side 5 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

6 INFORMASJON TIL FAGLEDER Fagleders oppgaver. Fagleder er ansvarlig for at det faglige innholdet under kurset holder det tiltenkte nivå, både det teoretiske og praktiske. Fagleder har sikkerhetsansvaret under kurset. Fagleder skal også legge forholdene til rette for at veiledere kan gjøre en best mulig jobb. For at en skal vedlikeholde rekrutteringsbiten på instruktører, bør fagleder også skaffe til veie inntill 2 personer som kan være under opplæring på kurset som nye veileder kandidater. Fagleder har sammen med kursleder ansvar for at litteratur osv, blir utlevert under kurset. Fagleder planlegger øvelsene/øvelsesområdene, herunder også sørge for at øvelsesområdene er egnede og leder øvelsene sammen med veiledere. Fagleder er sammen med kursleder ansvarlig for evaluering under og etter kurset. Informasjon til fagleder. Kurset er tenkt i stor grad å gi praktisk kunnskap om strandsøk, enkel redning i elv, og egensikkerhet om en faller i elva. Det må derfor settes av mest mulig tid til praktiske oppgaver, som øvelser og lagsamarbeid. Kurset gjennomføres med faste lag på 3 til 6 personer. Hver gruppe tildeles en veileder som har ansvaret for jevnlig å foreta analyser og gjennomganger av gruppas utvikling. For at utbyttet for den enkelte skal bli størst mulig, er det viktig at alle får prøve seg i flere roller. Fordeling av arbeidsoppgaver til personell foretas internt i lagene, og bør overlates mest mulig til det enkelte lag. Veileder må her kun «gripe inn» hvis denne metoden ikke fungerer tilfredstillende. Det er en forutsetning at gjennomgått teori repeteres og kobles sammen med opplevelser underveis. Analyser/gjennomgang bør foretas så nær opp til et øvelsesmoment som mulig, man bør derfor bruke ca 10 min i slutten av hver øvelse, der veileder gjennomgår øvelsen med laget. En annen viktig læreform er at deltakerne får et kompendium å lese i underveis og etter avsluttet kurs. Alle instruksjonsfremføringer og lignende kopieres derfor opp og deles ut til deltakerne. Side 6 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

7 INFORMASJON TIL VEILEDERE Informasjon til veileder. På denne typen kurs er det i stor grad veilederens kunnskaper som avgjør hvilket utbyttet deltakerne får. Man kan godt si at det er innsatsen til veilederen som bærer kurset. Deltakerne som kommer på kurset har langt igjen til det faglige nivået instruktøren har. Det er viktig at veiledere har en del praktisk erfaring innen tjenesten for å kunne bistå deltakerne best mulig under de praktiske øvelser som inngår i kurset. Det er også viktig med praktiske erfaringer slik at alle veiledere snakker samme språk. Veilederens viktigste rolle sammen med lagene er å se til at ingen lagmedlemmer går på akkord med sikkerheten. Husk å ta fatt i både positive og negative sider ved løsningen. Det er viktig at deltakerne ikke bare erkjenner at: det gikk bra! men også hvorfor det gikk bra. Noen ganger kan det bli nødvendig at veileder opptrer som en fasit i faglige spørsmål, men dette må om mulig unngås. Prøv heller å stille de riktige spørsmålene så deltakerne selv innser hva som er riktig løsning og hvorfor. Oppfordre underveis deltakerne til også selv å ta ansvar for sin egen utvikling. For å kunne få en tilbakemelding fra de andre deltakerne, er de nødt til selv å kunne gi slike tilbakemeldinger. Veileder må være oppmerksom på at det er helt naturlig å ønske at akkurat mitt lag skal gjøre det bra på kurset. La ikke denne lysten ta overhånd slik at laget hjelpes unødig. Tilsvarende gjelder også i motsatt fall. Veileder bør også være oppmerksom på hvilken gruppe han/hun tilhører. Veileder er medlem av staben og bør bruke en del av fritiden sin sammen med de andre i staben. Dette for å kunne dele erfaringer og rådføre seg i spesielle problemer. Også deltakerne trenger å oppleve seg selv som en sosial gruppe når veiledere ikke er til stede. Side 7 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

8 PRAKTISK GJENNOMFØRING Kurset gjennomføres over 20 timer, inkludert gruppearbeid, øvelser og dagsevalueringer. Kurset er hektisk med mye praktisk øving, hele 9 timer ute, så det anbefales derfor at deltakerne møter friske og uthvilte. Kurset anbefales kjørt over en helg, der man starter fredag kveld og holder på til søndag ettermiddag. Man kan også dele opp kurset, men dette anbefales ikke ettersom det erfaringsvis byr på problemer for deltagerne, og mye ekstra arbeid og omkostninger for arrangør. Vedlagt ligger timeplan med nedtegnet tid på de forskjellige emnene, en kan bytte om på temaene, men en må forholde seg til avsatt tid. Definisjon angående tid, en undervisningstime (teori) er 50 klokkeminutter. En øvelsestime er det samme som en klokketime. Det kan være en fordel når timeplanen settes opp å ikke skrive inn alle disse små pausene, men heller la dette styre seg selv. Slik at timeplanen da bare henviser til klokketimer. Dette er et kurs med benevnelsen BESTÅTT IKKE BESTÅTT. Det er fagleder eventuelt i sammen med kursleder som fatter denne avgjørelsen, da med vekt på veileders innspill. Følgende skal vektlegges: faglig utvikling under kurset, evne til å samarbeide i lag, evne til å kunne bli ledet, evne til å tenke sikkerhet, samt bruke sikkerhet i praksis, innsatsvilje. Det er viktig at listen ikke legges altfor høyt, men at en tar utgangspunkt i at de skal kunne fungere i et lokalt korps som mannskap, men da med mangel på praktisk erfaring i søk og redning i/ved elv. Side 8 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

9 KURSPROGRAM GRUNNKURS VANNREDNING ELV Dag1: 1 time Moment 1: Kursåpning, ressurssenter elv og regelverk. 1 time Moment 2: Egensikkerhet og personlig utstyr 1 time Moment 3: Risikovurdering og gradering av elv 15min Dagsevaluering Dag 2: 1 time Moment 4: Hydrologi 1,5 time Moment 5: Knuter og tau 0,5 time Moment 6: Kastelinebruk 2 timer Omvisning ressurssenter (kurs i Sjoa) og tilpassing av personlig utstyr 2 timer Øvelse 1: Tilvenning i elv med utstyr og vading i elv 1 time Øvelse 2: Egenredning og redning med kasteline 1,5 time Moment 7: Strandsøk 0,5 time Moment 8: Forebyggende arbeid 15 min Dagsevaluering Dag 3: 3 timer Øvelse 3: Strandsøk i praksis 1 timer Øvelse 4: Svømmeferdigheter 2 timer Øvelse 5: Bruk av utløser på redningsvest 1 time Øvelse 6: Live-bait redning i elv 1 time Moment 9: Kursavslutning og kursevaluering Side 9 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

10 UTSTYRSBEHOV Kurset er på utstyrssiden veldig krevende, det er derfor her listet opp det vi mener er nødvendig for å kjøre kurset på en god måte. Utstyr per lag: 1 samband 1 strandsøk sett Sjoa Inneholder: - Klatrelseler 3x - Tau 11mm 2x (15m og 45m) - STOP taubrems 1x - Båndslynge 4x (2x5m og 2x10m) - Ascension (tauklemme håndtak) - Karabiner skru 6x Det kan selvfølgelig benyttes annet merke/type på utstyret, bare det dekker den tiltenkte oppgaven. Overnevnte er oppsett tilpasset kurs ved ressurssenter Sjoa, og kun en av mange mulige oppsett av utstyr for strandsøk. Personlig utstyr (minimum): Våtdrakt Hjelm Redningsvest m/kuhale og karabin kasteline m/1 karabin Våtsko Side 10 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

11 MOMENT NR:1 Kursåpning Ressurssenter elv - Redningstjenesten Røde Kors Regelverk Tid: 1 Time Mål: Gi deltakerne den informasjonen som trengs før vi starter opp den faglige delen av kurset. La deltakerene bli bedre kjent med hverandre og kurs stab. Presentasjon av ressurssenteret, den norske redningstjenesten og en gjennomgang av Røde Kors sitt regelverk rundt søk og redning i/ved elv. Innhold: Instruktør: Kursleder Ønske velkommen Presentasjon av deltakerne Presentasjon av staben, forklare oppgavene til de forskjellige Oppdatering av deltakerliste Presentasjon av kurset, med mål og hensikt. Presentasjon av timeplanen. Presentasjon av kursstigen for vannredning. Presentasjon av Ressurssenter Sjoa og deres fagområder. Gjennomgå hvordan redningstjenesten er oppbygd i Norge. Ta da med forhold mellom HRS, LRS (politi) og frivillige organisasjoner (oss). NRKH sitt regelverk rundt elv. Gjennomgåelse av administrative opplysninger. -- Overnatting, bespisning, røyking, uttrykket «ship shape» -- Har noen av deltakerne kroniske lidelser/sykdommer, må det vises hensyn til dette. Merknader: Alle veiledere skal være tilstede ved kursåpningen. Splitt deltakere fra samme korps opp i de forskjellige gruppene. Side 11 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

12 MOMENT NR:2 Egen sikkerhet og personlig utstyr Tid: 1 Time Mål: Deltakerne skal kunne forstå hvilke utfordringer vi står ovenfor når vi har elv som søksmedium. Dette gjelder spesielt egen sikkerhet med tanke på bl.a. fotfeller, og andre hindringer i elva. Deltakerne skal få kjennskap til den typen personlig utstyr vi benytter under kurset. Innhold: Instruktør: Fagleder. Gjøre rede for elv som søksmedium, og de utfordringer dette gir når ting beveger seg. Gjøre rede for de risikoene som finnes i elva når det gjelder å sette seg fast, som fotfelle, strainer, underspylinger, osv. Svømmeteknikker i elv. Gjennomgang av det mest nødvendige sikkerhetsutstyret. Hjelm, fottøy, redningsvest, våtdrakt, kniv, fløyte og kasteline. Presiser at dette er et minimum av utstyr i/ved elv. Deltagerne skal forstå at deres sikkerhet er det viktigste. Deriblant at aksjonsleder stoler helt og holdent på at de selv er i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. Derfor er det også laget som setter grensene ute, hvor det er og ikke er søkbart. Merknader: Ha fokus på sikkerhet og viktigheten av sikkerhetsutstyret. Legg størst vekt på utstyret som skal brukes under kurset. En må også forklare deltakerne viktigheten av å lære seg å kjenne utstyr i eget korps. Ikke gå for langt inn i materien, det blir nok av tid til å bruke utstyret. Side 12 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

13 MOMENT NR:3 Risikovurdering og gradering av elv Tid: 1 Time Mål: Deltakerne skal etter endt leksjon kunne redegjøre for viktigheten av høy sikkerhet ved søk og redning i/ved elv. Deltakerne skal kjenne til de risikoelementer som finnes i elva. Deltagerne skal kjenne til systemet for risiko gradering av elv. Innhold: Gjennomgang av det mest vanlige tingene en finner i elv som demninger, fosser, hull og stryk. Gjennomgå hvordan gradering av elv gjøres. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Side 13 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

14 MOMENT NR:4 Hydrologi Tid: 1 Time Mål: Deltakeren skal lære å kjenne til hvordan vannets beveglese i en elv påvirkes av hindringer og fallhøyde. De skal også kjenne til hvordan en orienterer seg i/ved en elv. Innhold: Kjenne til hva som er oppstrøms, nedstrøms, elv høyre og elv venstre. Kjenne til hva et strømskille og bakevje er, og hvordan vi utnytter disse til vår fordel. Kjenne til lagdelingen i vann som renner. Kjenne til begrepene bølger, hull og valser, og hva som skaper disse. Kunne anslå hvor i elva hovedstrømmen beveger seg. Glem ikke å repeter om de risikomomentene som ble nevnt i moment 3. Kjenne til de farer vann og strømmende vann har med tanke på hypotermi. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Viktig å gi god informasjon om farene ved hypotermi (nedkjøling). Side 14 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

15 MOMENT NR:5 Knuter & tau Tid: 1,5 Time Mål: Deltakerne skal etter undervisningen kunne lage de mest aktuelle knuter, og vite hvilke bruksområder og begrensninger de har. Følgende knuter skal deltakere kunne beherske: åttetallsknute, førerløkke, dobbel fiskeknute, båndknute og No knot. Deltakere skal lære om farene ved stor vinkel på forankringer. Innhold: Grunnlegende kjennskap til tau. Forskjell mellom statisk og dynamisk. Kjennskap til de forskjellige begrepene og utstyret som benyttes. Kjenne til farene rundt friksjon bl.a. på tau mot tau. Deltagerne skal opplæres i å kunne slå en rekke knuter som minimum: åttetallsknute, førerløkke, dobbel fiskeknute og No knot. I tillegg skal de kunne lage enkle prusikk ved hjelp av dobbel fiskeknute, samt båndslynge ved hjelp av båndknute. Kjenne til farene ved å ha to ankerfester med stor vinkel. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: La treningstau ligge i kurslokalet under hele kurset, øvelse gjør mester. Veiledere deltar i undervisningen. Knute og tau presentasjonen kan godt sendes deltakere pr epost noen uker før kursstart. Side 15 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

16 MOMENT NR:6 Kastelinebruk Tid: 0,5 Time Mål: Kursdelteker skal kjenne til bruken og effektiviteten av det å benytte kasteline som verktøy for redning i elv/vann. Innhold: Kjenne til kasteteknikker for kasteline. Kjenne til teknikken for å holde fast i kasteline ute i elva/vannet. Kjenne til teknikken for å ta en person i kasteline inn til land. Kjenne til pakking og vedlikehold av kasteline. Husk fokus på å kaste selve posen med linen i. Bruk av kasteline mot person som er ukjent med bruk av kasteline. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Denne undervisningen skal være praktisk rettet og gjerne utendørs. Side 16 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

17 MOMENT NR:7 Strandsøk Tid: 1,5 Time Mål: Kursdeltagerne skal kjenne til og kunne utføre de vanligste søketeknikker vi bruker ved en elv. Videre skal deltageren kunne sikre seg og sjekke at sine lagmedlemmer er sikret ut i fra den metoden for strandsøk som RK bruker i dag. Innhold: Deltagerne skal forstå hvordan en legger opp best egnede søksform ut ifra topografi, hendelse, bekledning og tidsaspekt. Forstå oppbygging og funksjonen til et strandsøk. Ta med antall personer i et strandsøk, plassering av søkekjede og utkikk, funksjonen til utkikk og søkekjede. Forklare hvilke begrensende faktorer vi kan møte på slik som bratte, utilgjengelige områder, vær, stryk, sikt, utslitt mannskap. Forklar deltagerne viktigheten av pauser og rullering dersom mulig. Deltagerne skal vite hvordan en sikrer seg med tau/sele og hvordan en bruker sikkerhetsutstyret. Deltageren skal forstå viktigheten av sikkerhetsutstyret og hvorfor vi bruker hjelmer og polstrede vester til strandsøk. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Viktig å forklare tydelig at sikringsutstyret (strandsøk) skal være en sikkerhet ved fall, og ikke et verktøy for å kunne komme seg til vanskelige områder. Kan en ikke gå til stedet uten sikring, skal en ikke gå dit. Sikringssettet er kun en backup om en skulle være uheldig å falle et sted en normalt ikke skulle falle, slik at en unngår fall i elven. Dette skal være en teoretisk/praktisk gjennomgang av utstyret og metoden. Side 17 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

18 MOMENT NR:8 Forebyggende arbeid Tid: 0,5 Time Mål: Deltakerne skal kjenne til viktigheten av det å bedrive forebyggende arbeid. Deltakerne skal også kunne være med å utføre forebyggende kampanjer/aktiviteter. Innhold: Vis til statistikk som viser hvor mange ulykker og dødsfall som forekommer i elver og på vannet. Kan vi påvirke statistikken??? (finnes oppdatert på Norsk Folkehjelp sine nettsider) Forklar viktigheten av at Røde Kors Hjelpekorps og deres medlemmer går foran som et godt forbilde og er synlige i positiv forstand. Gjennomgang av hvilke måter en kan drive forebyggende arbeid på. Forklar viktigheten av å drive forebyggende arbeide. Deltakelse på kurs som dette er også meget viktig forebyggende arbeid blandt RKH mannskaper. Instruktør: Fagleder eller veileder. Merknader: Side 18 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

19 MOMENT NR:9 Kursavslutning og kursevaluering Tid: 1 Time Mål: Enkel evaluering av kurset, ordentlig avslutning av kurset, der de siste felles beskjeder gis. Innhold: Instruktør: Kursleder Gjennomgang av timeplan, for oppsummering La staben få en runde der de sier sine siste velvalgte ord Evaluering av kurset ordet fritt, noen som har noe på hjertet Fortelle deltakerne viktigheten av å være aktiv når en kommer hjem til sine respektive korps. Viktigheten av å trene, få erfraring erfaring, og tilføre eget korps kunnskap må presiseres. Utlevering av kursbevis dersom alle deltagerne har bestått. Hvis ikke bør de bli ettersendt. Merknader: Selv om deltakerne har levert inn evalueringsskjema, er det likevel viktig å ta en runde her også, for å avklare misforståelser, se om flere kanskje er enige osv. Side 19 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

20 ØVELSE NR:1 Tilvenning i elv med ustyr og vading i elv Tid: 2 Timer Mål: Gjøre deltakerene komfortable i vann med alt av personlig utstyr på seg. Få litt praktisk trening i grunnleggende svømmeteknikker i elv. Gi deltakerene en innføring i forskjellige måter å vade (krysse til fots) over en elv, både uten og med hjelpemidler. Gi deltakerene en innføring i hvordan en vader (krysser til fots) en elv mens en bærer pasient på båre. Gjennomføring: Deltakerene er kledd i alt personlig utstyr som drakt, vest, hjelm, kniv og sko. Deltakere går i vannet på et område med ingen eller tilnærmet ingen strøm i vannet. Deltakerene får etter å ha blitt venn med utstyr og vannet, flyte litt med strømmen nedover elva før de selv svømmer i land. Repeter svømmeturene til de blir komfortable i vannet med utstyret, samt kjent med metoden for ut og inn av bakevjer. All svømming skal foregå ved at deltakere benytter krål som svømmeteknikk. Finn et 100% trygt område for vading i lett strøm. La deltakere vade først alene, så med en stokk som støtte. Vading i gruppe gjøres av deltakere, uten at veileder deltar aktivt. Bårebæring kan gjøres med tom båre (backboard), eller med en deltaker/veileder som markør. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Veiledere viser alle momenter innen vading før dette gjennomføres av deltakere. Det skal gjennomføres en sikkerhetsprat før noen går i vannet, denne skal inneholde dette med fotfeller, svømmeteknikker og signalbruk ved hendelser. Stikkord: - Tråkk aldri på bunn i elv som er dypere enn 30 cm - Hold føtter nær overflaten når du svømmer eller driver i elva. - 1 blås i fløyte betyr at en ønsker oppmerksomhet. - Gjenntatte blås i fløyte betyr fare, alle ut av elva å opp på land. Fløyte benyttes kun av kursstaben og ikke av kursdeltakere som ikke er i direkte nød. Bør gjennomføres oppdelt i gruppene. Side 20 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

21 ØVELSE NR:2 Egenredning og redning med kasteline Tid: 1 Time Mål: Deltagerne skal være i stand til å nå en svømmer i elva med kasteline. Deltakeren skal kunne plassere seg slik langs elva at utkast og inndragning av svømmer blir så trygg som mulig. Deltaker skal kunne rekke 2 kast til en svømmer minimum 15 meter unna, i løpet av 20 sekunder. Gjennomføring: Øvelsen bør foregå i elv med gradering 2, slik at svømmer får noe fart på seg. Alle deltakere skal være både redder og offer. Alle deltakere skal lære å kaste både pakket og upakket kasteline. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Husk å avblåse øvelsen slik at det er tid til å returnere, rydde utstyr osv før en skal være på kurslokalet igjen. Side 21 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

22 ØVELSE NR:3 Strandsøk i praksis Tid: 3 Timer Mål: Deltagerne skal lære seg grunnprinsippene i strandsøk langs elv, og være i stand til å kunne utføre sikkert søk som mannskap etter kurset. Måle deltagernes egenskaper i samarbeid og sikkerhet. Gjennomføring: Fagleder har på forhånd laget passende søketeiger, det bør også være lagt ut markører/funn til alle lag. Det er viktig å presisere for deltagerne at dette er en moment/kunnskapsøvelse der vi skal lære teknikker. Veiledere stresser deltakerne til å få klargjort utstyr fort, en skal ha evne til ikke å sløse med tiden, men arbeide raskt og effektivt sammen. Veileder er med sitt respektive lag under øvelsen. Veileder skal veilede ved behov, men lar laget selv løse oppgaven. Etter hvert som lagene er klare begir de seg til sitt søkeområde og starter søk. Underveis i søket/øvelsen skal veileder ha kontinuerlig kontakt med laget. Øvelsesleder deler ut sekundære søksområder dersom det skulle bli nødvendig. Øvelsesledeler observerer alle lagene under øvelsen for å få en sammenligning av lagene, og oversikt over lagenes fremgang. Pauser ordner laget selv når det er tid for det. Det skal foretas en øvelsesevaluering lagvis med veileder, før en avslutter øvelsen. Øvelsesleder: Fagleder eller veileder. Merknader: Husk å avblåse øvelsen slik at det er tid til å rydde utstyr osv før en skal være klar til neste øvelse. Det bør plasseres en markør i hvert lag sitt primærsøksområde. Side 22 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

23 ØVELSE NR:4 Svømmeferdigheter Tid: 1 time Mål: Deltagerne skal vise at de føler seg komfortable i elv og er svømmedyktige. Gjennomføring: Deltageren skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Deltageren skal svømme en gitt distanse som passer til øvelsesområdet. Distansen bør være mellom m. Bør legges til område med gradering 2 så sant dette er forsvarlig med tanke på sikkerheten til deltakerene. Krål svømmeteknikk skal benyttes. Deltageren skal være trygg på å ha hodet under vann og svømme slik ca 3 sek. (under bølge eller lignende). Deltageren skal selv svømme inn til land og komme seg opp av vannet på egen hånd. Øvelsen skal gjennomføres innenfor den avgrensa delen av elva. Gjennomføres ikke kravet skal deltageren ikke bestå kurset. Øvelsesleder: Fagleder. Merknader: Deltakere skal selv etablere og gjennomføre nedstrøms sikring. Side 23 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

24 ØVELSE NR:5 Bruk av utløser på redningsvest Tid: 0,5 time Mål: Deltagerne skal vise at de kjenner til metoden for å løse seg fra line festet til ryggen på redningsvesten. Gjennomføring: Øvelsesleder: Fagleder. Deltageren skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Deltagerens redningsvest skal være utstyrt med O-ring og kuhale med Karabin (karabin kan erstatte O-ring). Belte tres kun gjennom O-ring, og i vestens egne fester. På beltespenna skal en ikke bruke stålspenna ved øvelsen, dette for at en skal være sikker på at belte reiser raskt ut, også ved liten belasting. Veileder skal kontrollere at rescue-belte med utløser er korrekt tredd før deltaker går i vannet. Det legges en fast line over elva i høyde med vannflaten (eller høyere), denne legges maks 45gr på strømmen. Dybde i elva skal ikke overstige 100cm på øvingsplassen (fra en går i vannet, til der en løser seg ut). Strømmen i elva skal ikke være sterkere enn at fagleder kan stå der deltakeren er festet til lina (med støtte/sikring om nødvendig). Deltaker kobles til den faste line ved bruk av karabin på kuhalen, så setter deltaker seg ned på baken slik at strømmen fører deltaker nedover til deltakeren henger i den faste lina. Deltaker gir så OK signal til fagleder, før en løser seg ut ved å trekke i utløser på rescue-beltet til vesten. Ved behov kan fagleder også trekke i denne om deltakeren ikke klarer dette selv. Deltaker svømmer selv til land etter øvelsen. Merknader: Det skal etableres dobbel nedstrøms sikring under denne øvelsen. Deltakere kan godt bekle denne rollen. Husk å klargjøre forskjellen ved bruk av metallspenne på belte og ikke. Kursleder/veileder skal under øvelsen oppholde seg i vannet slik at en kan bistå om deltaker ikke selv klarer å løse seg ut av selen. Side 24 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

25 ØVELSE NR:6 Live-bait redning i elv Tid: 1 time Mål: Deltakerne skal får prøve seg som offer og rescuer i elv. Deltakere skal lære dette med å beregne rett tidspunkt for å gå i vannet. Øvelsen er relevant med tanke på å nå livløse personer i en elv. Gjennomføring: Deltagere skal være iført våt/tørr drakt, redningsvest, fløyte, hjelm, kniv og våtsko. Hjelpemidler som maske, snorkel, svømmeføtter og lignende skal ikke benyttes. Rescuer skal ha gjennomført øvelse 4 og 5 med tilfredstillende resultat i forkant. Rescuer bestemmer plassering av seg selv og standplass for hjelpemann slik at denne plasseringen passer i forhold til offer i elva og bakevjer langs elvebredden. En deltaker spiller offer og ligge på rygg i flytestilling nedover elva maks 10 meter fra land. Rescuer sikres med en kasteline festet i karabin til kuhale på redningsvesten til rescuer. Hjelpemann (en eller flere) sikrer kasteline og gir ut nok line ved behov (posen til kasteline festes nærmest rescuer). Rescuer svømmer ut til offer og og nødvendig legger offer over på ryggen. Rescuer legger så seg selv på rygg, med offer på rygg mot sitt bryst. Rescuer holder offer ved å holde i skulder stropper til offeret. Ved kontakt med offer gir rescuer tegn til hjelpemann om å starte redning inn mot land. Rescuer skal tas helt inn til land, og øvelsen avsluttes når rescuer og offer har kontakt med land. Øvelsesleder: Fagleder. Merknader: God nedstrøms sikring er viktig, og en fordel om veiledere kjøre en demo i forkant. Nedstrøms sikring kan bekles av deltakere. Side 25 av 30 versjon 1.03 ( ) Vannredning Elv C

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer