Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon kan bli kostbar affære 3. Bommet på tilleggsarbeider fikk gebyrstraff 4. Utviklingskontrakt, miljø og konferanser 5. Ikkje-juridisk utgreiing av innkjøpsreglar gode råd for å kapre SMB-kontrakter utenlands 7. Støtte til krafttak mot korrupt innkjøpsatferd 8. Krev opnare verdsmarknader for offentlege innkjøp Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Det bør opprettholdes et rådgivende lavterskeltilbud fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), men det vil ikke være mulig dersom KOFA opprettes som håndhevingsorgan. Dette slår KS fast i sin høringsuttalelse til håndhevingsutvalgets innstilling. KS mener at domstolene er best egnet til å ivareta håndheving av regelverket for offentlige anskaffelser. Flere av de nye håndhevingsbestemmelsene bør bare gjelde anskaffelser over EU/EØSterskelverdiene, ifølge KS, som også tar til orde for en mer balansert tilnærming ved regelverkets videre utvikling. Nå er det hovedfokus på private parters rettigheter, heter det. KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, er enig med flertallet i håndhevingsutvalget på alle punkter, bortsett fra at det i spørsmålet om lovlighetskontroll innvendes at det er betenkelig å frata de folkevalgte mulighetene for kontroll. Det er viktig, understreker KS, å se at regelverkets hovedformål primært skal ivareta offentlige hensyn. KS ser gjennom rådgivning og i øvrig kontakt med medlemmene at en i mange enkeltsaker mister dette perspektivet, og at hovedfokus ligger på private parters rettigheter. Regelverks- og klagehåndtering går på bekostning av tid og ressurser som kunne vært benyttet nettopp til å sikre bedre anskaffelsesfaglige kost/nyttevurderinger samt kontraktoppfølging, skriver KS, som med dette mener, som utvalgets flertall, at det nå må legges en mer balansert tilnærming til grunn for regelverkets videre utvikling. 1

2 Bare over EU/EØS-terskelverdiene KS er enig i at obligatorisk karenstid fra melding om kontrakttildeling til inngåelse av kontrakt bare skal gjelder for anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene. Det samme gjelder forslaget om suspensjon, dvs. at kontraktinngåelse utsettes inntil en klage innkommet i karensperioden er behandlet ved domstolene i første instans. Også den nye, strenge sanksjonformen, å erklære en kontrakt for uten virkning, bør forbeholdes kontrakter over EU/EØS-terskelverdiene, ifølge KS. - Valg av håndhevelsesorgan er avgjørende for hvor rettsikkert og effektivt håndheving av offentlige anskaffelser for fremtiden vil bli ivaretatt, fremholder KS, som med det som utgangspunkt mener at domstolsmodellen må videreføres. Dette rettsområdet er ikke så spesielt at det er behov for å opprette en særdomstol. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bør opprettholdes som et rent rådgivende organ, slik det opprinnelig ble etablert. Best ivaretatt av domstolene KS ser, fremgår det av høringsuttalelsen, at det kan bli færre saker om ulovlig direkteanskaffelser dersom domstolene blir håndhevingsorgan for de nye sanksjonene. Sanksjonen uten virkning er inngripende og reiser kompliserte rettslige problemstillinger. Etter KS syn vil dette best kunne ivaretas av de alminnelige domstolene. Den preventive virkningen av innføringen av de nye sanksjonene vil være betydelig, og det nye systemet med intensjonskunngjøring vil føre til økt åpenhet og kontroll når det gjelder direkteanskaffelser, slik KS ser det. - Det bør, etter KS vurdering også etter innføring av nye sanksjoner opprettholdes et lavterskeltilbud til de leverandørene som ønsker å få prøvet andre rettslige spørsmål relater til anskaffelsesregelverket. Et slikt rådgivende lavterskeltilbud fra KOFA vil ikke være mulig å opprettholde dersom KOFA opprettes som håndhevingsorgan. For øvrig støtter også KS kravet om at offentlighetsloven må endres dit hen at tilbud kan unntas offentlighet fram til kontrakt er inngått. Ny sanksjon kan bli kostbar affære Bestemmelsen om at en kontrakt skal kunne kjennes uten virkning, kan få uheldige og kostbare konsekvenser, påpeker Jernbaneverket (JBV) i en høringsuttalelse til innstillingen fra håndhevingsutvalget. Det å kunne kjenne en kontrakt uten virkning er et nytt og kraftfullt sanksjonsmiddel i et EU-direktiv på vei inn i norsk rett i kampen mot særlig alvorlige brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Bruken av dette virkemidlet, heter det fra JBV, kan få omfattende negativ innvirkning på vesentlige samfunnsinteresser, som for eksempel effektiv transportavvikling, sikkerhet og miljøhensyn. Jernbaneverket er en stor statlig innkjøper, som i fjor foretok innkjøp for ca. 5, 8 milliarder kroner, hvorav kjøp av entreprenørtjenester for ca. 3, 25 milliarder. I sin høringsuttalelse til sitt departement, Samferdselsdepartementet, til innstillingen fra håndhevingsutvalgets innstilling, er JBV bekymret. JBV, heter det, tror dessverre at: 2

3 - Hovedtyngden av bestemmelser i direktivet vil medføre ytterligere uklarheter og vanskeligheter i gjennomføringen av et regelverk som fra før til stadighet avslører nye uklarheter og inkonsistenser, og som byr på betydelige utfordringer selv i en organisasjon som JBV med profesjonell forsyningsenhet og jurister med anskaffelseskompetanse. Dette gjelder i særdeleshet bestemmelsene om at en inngått kontrakt i visse tilfelle skal kunne kjennes uten virkning. Bestemmelsen vil kunne få uheldige og kostbare konsekvenser, fremholder JBV: Store kostnader - Slike konsekvenser vil kunne oppstå dersom kontrakt vedrørende en kritisk ytelse i et prosjekt må utsettes. Det vil kunne påløpe store direkte kostnader som følge av at andre leverandører til samme prosjekt dermed ikke får levert sin ytelse til avtalt tid, men må vente. I verste fall kan det hende at kontrakter med andre aktører må avbestilles og at JBV må svare avbestillingskostnader. Samfunnsmessige kostnader vil oppstå dersom delvis ferdigstilt infrastruktur ikke kan tas i bruk pga. utsatt kontraktsinngåelse vedrørende en kritisk ytelse. Ettersom det ikke er mulig å påvirke utformingen av selve EU-direktivet, mener Jernbaneverket at de nye bestemmelsene bør innføres i norsk rett bare så langt det er påkrevet. I JBVs virksomhet kan det lett tenkes at å kjenne en kontrakt "uten virkning" vil få omfattende negativ innvirkning på vesentlige samfunnsinteresser, som for eksempel effektiv transportavvikling, sikkerhet og miljøhensyn. Innsyn JBV tar også opp dagens bestemmelse i offentlighetsloven som gir leverandører krav på innsyn i konkurrenters tilbud etter at valg av leverandør er gjort. JBV støtter utvalgets syn om at det er uheldig at leverandørene får innsyn i hverandres tilbud før kontrakt er endelig signert, spesielt når det kan bli aktuelt at konkurransen må avlyses og utlyses på nytt. JBV støtter derfor utvalgets forslag om at regelen revurderes, og legger til: - Det brukes i dag betydelige ressurser på å gjennomgå omfattende tilbudsmateriale på grunnlag av leverandørers begjæringer om innsyn i andre leverandørers tilbud. Leverandørene ber gjerne om innsyn i fullstendige tilbud fra samtlige andre leverandører. Et tilbud består gjerne av flere hundre sider. JBV, formodentlig i likhet med andre offentlige anskaffere, må derfor stadig gjennomgå tusenvis av sider med tilbudsmateriale for å sladde ut opplysninger som er unntatt offentlighet, f eks. forretningshemmeligheter. Ofte vil det være uenighet mellom leverandør og JBV om hvilke opplysninger som kan unntas offentlighet. JBV står ansvarlig for avgjørelsen og utgivelsen. Det er derfor ikke tilstrekkelig å be leverandørene selv om å levere en sladdet versjon av sitt tilbud. JBV opplever at mye av innkjøpernes og juristenes tid går med til denne type oppgave. JBV vil ikke underslå viktigheten av offentlighet i innkjøpsprosessene, men vil likevel påpeke at det medgår uforholdsmessig mye ressurser til nevnte type arbeid. Bommet på tilleggsarbeider fikk gebyrstraff En større kommune, Drammen, og en mindre, Sund, bommet så kraftig på reglene for tilleggsarbeider at de begge må ut med gebyr for å ha foretatt en ulovlig direkteanskaffelse. I begge tilfeller var det ikke god nok grunn til å inkludere tilleggsarbeidene i en annen, kunngjort anskaffelse. Men KOFA 3

4 (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) vurderte ikke regelbruddene som mer alvorlig enn at gebyrprosenten ble liggende midt på treet og noe over det. De to gebyrsakene dreier seg begge om kunngjøring og tilleggsarbeider. Drammen kommune ble ilagt et gebyr på 7,8 prosent, mens Sund kommune måtte tåle ca. 9 prosent henholdsvis og kroner. Maksimalprosenten er 15, og klagenemnda skjerpet sin gebyrpraksis for tre kvart år siden. I lys av dette ligger Drammens straff midt på treet, mens Sund har syndet noe grovere mot reglene for direkteanskaffelser. Drammensaken (KOFA 2009/208) gjelder endringer i en funksjonskontrakt til også å omfatte arbeider (vinterdrift) i en annen bydel. Da kommunen kunngjorde funksjonskontrakten ble det tydeliggjort at den ikke omfattet vinterdrift i den andre bydelen. Sistnevnte var bevisst holdt utenfor, skriver klagenemnda. Når den likevel ble innlemmet i funksjonskontrakten uten kunngjøring anser nemnda det for en vesentlig endring av førstnevnte kontrakten. Ikke naturlig tilleggsarbeid KOFA vurderer ikke vinterdrift-kontrakten som naturlig tilleggsarbeid til funksjonskontrakten, verken etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser eller etter standard NS8406. Oppdragsgiveren holdt bevisst vinterdrift-kontrakten utenom, og burde da innsett at kontraktendringen som fulgte dermed ville kunne være problematisk i relasjon til regelverket. Rettsvillafrelsen karakteriseres som grovt uaktsom. I formildende retning trekker det, skriver klagenemnda, at vinterdrift-kontrakten ble forsøkt konkurranseutsatt uten akseptabelt resultat, og at man var under et visst tidspress siden behovet for veidrift og snørydding måte ordnes før vinteren. I Sund-saken (KOFA 2009/232) var det en veistrekning på 500 meter som skulle utbedres, men som ikke ble kunngjort. Verdien av arbeidet oversteg den nasjonale kunngjøringsgrensen på kroner. Prosjektet ble utført som tilleggsarbeid, men slik innlemmelse av en anskaffelse i en kontrakt som ikke omfatter den aktuelle anskaffelsen, tilfredsstiller ikke regelverkets krav. Falt utenfor anskaffelsen Anskaffelsen som tilleggsarbeidene ble en del av, var kunngjort, men den omfattet ikke den parsellen som det er klaget på. Dermed falt den 500 meter lange veistrekningen utenfor den kunngjorte anskaffelsen, og innlemmelsen i den kunngjorte kontrakten er dermed en ulovlig direkteanskaffelse, påpeker klagenemnda. Etter nemndas oppfatning er det ikke anført andre grunner for unntaket fra kunngjøringsplikten enn at det ikke ble vurdert som riktig å vurdere dette opp mot kravet om kunngjøring for arbeid med verdi over Etter dette kommer KOFA til at det her dreier seg om en forsettlig overtredelse av kunngjøringsplikten, men fremhever at skyldkravet også oppfylles ved grov uaktsomhet og at det ikke kan vær tvil om at dette vilkåret er oppfylt. Noen forhold i Sund-saken teller i formildende retning. Det er, heter det, til en viss gard forståelig at bestillingen av tilleggsarbeidene ble ansatt som en praktisk hensiktsmessig ordning i den situasjonen som forelå. Arbeidet med den første veitraseen var kunngjort, og i medhold av endringsarbeider som lå innenfor formålet med denne avtalen, skriver klagenemnda, var det allerede plassert overskuddsmasser til bruk for den andre, 500 meter lange traseen. 4

5 Ukens nytt i kortform om offentlig innkjøp Utviklingskontrakt, miljø og konferanser To store Difi-konferanser nærmer seg: Er du påmeldt? Samferdseldepartementet prøver utviklingskontrakt for å få energieffektive ferger, Buskerud fylkeskommune tar miljøansvar for emballasjeretur, og ny IKT-kontrakt for Forsvaret er tildelt. Danske kommuner synes OPS-reglene er for kompliserte, og svensk utredning avklarer at tilbydere fra førkommersielle innovasjonskonkurranser også kan være med i neste runde den kommersielle konkurransen. Har du meldt deg på høstens to store Difi-konferanser? Anskaffelseskonferansen 3. november årets viktigste konferanse for virksomhetsledere og innkjøpere. Allerede 140 påmeldte! "Smarte bygganskaffelser" - byggkonferanse 2. nov. Program finner du og påmelding ordner du for begge konferansene, på Utviklingskontrakt for energieffektiv ferge Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å kunngjøre en utviklingskontrakt der transportselskapene og verftsnæringen blir invitert til å konkurrere om den mest energi- og miljøeffektive fergen. - Konkurranse om å levere den mest energi- og miljøeffektive fergen er et viktig bidrag til å utvikle teknologi og for nå målene i klimapolitikken. I tillegg kan denne kontrakten være et viktig bidrag til verfts- og leverandørindustrien, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Utviklingskontrakten gjelder riksveisambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. IKT- kontrakt med Forsvaret Forsvarets logistikkorganisasjon/informasjons- og kommunikasjonstjenester (FLO/IKT) har innstilt Atea for rammeavtale for "Anskaffelse av IKT-utstyr og tilhørende tjenester til Forsvarets sikre IKT-plattformer", fremgår det av en pressemelding. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjoner på utvidelse med ytterligere to ganger ett år. Atea estimerer kontraktsverdien til MNOK 300 pr. år. Avtalen omfatter leveranse av IKT-utstyr som blant annet innbefatter server- og lagringsløsninger, klienter, nettverkskomponenter og periferiutstyr. I tillegg omfatter kontrakten tilknyttede tjenester, herunder vedlikeholdstjenester, installasjonstjenester og retur- og logistikkhåndtering. Miljøsignal fra Buskerud Buskerud Fylkeskommune er blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Dette er et kraftig signal til andre fylkeskommuner og kommuner om å gjøre det samme. For BTV Innkjøp medfører kontrollmedlemskapet at det stilles krav til norske vareleverandører om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje. Innkjøpssjefen oppfordrer andre offentlige virksomheter i BTV-regionen til også å tegne kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge. BTV Innkjøp er innkjøpsenheten til Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. 5

6 OPS-regler er for kompliserte Kommunene foretrekker å konkurranseutsette når de skal la private utføre oppgaver. Reglene om offentlig-privat samarbeid er for innviklede, viser en fersk analyse fra Anvendt KommunalForskning (AKF) i Danmark. Det er bruk for klarere regler og flere initiativer, slik at forskjellige former for partnerskap og samarbeid mellom offentlige og private kan utprøves mer systematisk, heter det i en melding fra AKF. Utestenge en leverandør? Den svenske Innovationupphandlingsutredningen har tatt opp spørsmålet om deltakere i en førkommersiell anbudsrunde også kan delta i den kommersielle anbudskonkurransen som følger deretter. Verken likebehandlingsprinsippet eller svenske bestemmelser om habilitet hindrer noe slikt, heter det, etter at utredningen har gjennomgått EUdomstolsavgjørelser og nasjonale rettskjennelser. Imidlertid er det viktig å dokumentere relasjonene dem imellom før man setter i gang med den kommersielle konkurransen. Ikkje-juridisk utgreiing av innkjøpsreglar I Sverige har regjeringa bestemd at reglane for offentlege innkjøp skal evaluerast - ikkje ut frå eit juridisk perspektiv, men om dei fremjar gode økonomiske forretningar. Det går fram av eit oppdrag som no er gjeven til ei ein-mannsutgreiing, som skal vere ferdig om nærare to år. Samstundes med dei gode forretningane skal dei offentlege oppdragsgjevarane òg fremje samfunnspolitiske mål som innovasjon, miljø, sosiale og etiske omsyn. Gjer regelverket det mogeleg? Det skal òg greiast ut, saman med ulike statistikkspørsmål. Svenskane skal òg i dette høve nytte ein utgreiar, det vil seie at det skal vere ein hovudansvarlig for heile utgreiinga. Han skal sjølv sjå til at han får den hjelpa han treng, og han skal arbeide i kontakt med statlege styresmakter, kommunar, fylkeskommunar (landsting) og interesseorganisasjonar. Utgreiinga skal liggje føre seinast 28. juni Utgreiinga skal sjå på regelverket for offentlege innkjøp ut frå eit økonomisk og samfunnspolitisk perspektiv, heiter det i oppdraget. Spørsmålet som det skal svarast på, er om regelverket på ein god nok måte gjer det mogeleg for oppdragsgjevarar i det offentlege å gjere gode økonomiske forretningar ved å ta vare på tevlinga i marknadene. Samstundes skal det offentlege nytte kjøpekrafta si til å fremje betre miljø, ta sosiale og etiske omsyn og verke for at dei mindre verksemdene får betre tilgjenge til den offentlege marknaden. Meininga er at utgreiinga skal gje underlag for mogelege endringar i lover og reglar og naudsynlege tiltak elles på området. Statistikk Den andre delen av oppdraget gjeld innhenting av statistikk, korleis det skal gjerast og kva slags opplysningar som skal samlast inn. Føremålet med denne delen av utgreiinga er at det skal bli betre å rekne følgjene av reformer og til å følgje opp og vurdere innkjøpspolitikken. Det svenske utgreiingsoppdraget kjem om lag på same tid som EU har teke til me då førebu sin eigen evaluering av regelverket som kom fram i for m av direktiv i 2004, og 6

7 som mellom anna ligg til grunn for regelverket for offentlege innkjøp her heime. Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) jublar, ettersom foreininga i lang tid har ønskt seg ei slik utgreiing, der fokus ikkje er på det juridiske, men på dei gode økonomiske forretningane. Ulike påstandar om hinder Mellom problemstillingane som regjeringa nemner i oppdraget er mellom anna det at det frå tid til annan vert reist spørsmålsteikn ved om den relativt regulerte offentlege innkjøpsverksemda faktisk løner seg samanlikna med ei meir avregulert form for innkjøp. Den administrative børa transaksjonskostnadene, skal kartleggjast og analyserast, heiter det. Det har frå tid til annan vert hevda at innkjøpsreglane hindrar at offentlege oppdragsgjevarar i å gjere gode økonomiske forretningar, held regjeringa fram i oppdraget sitt, og likeeins vert det i visse høve sagt at formalitetar som ikkje tyder så mykje, kan stå i vegen for tilbydarar som er komne med tevleføre tilbod. Dessutan nemner regjeringa at det i nokre høve vert sagt at avgrensinga i å kunne snakke saman eller tinge undervegs i tilbodsprosessar over dei europeiske treskelverdiane, òg er eit hinder for gode forretningar. 17 gode råd for å kapre SMB-kontrakter utenlands 17 av de beste rådene i Europa for å hjelpe småbedriftene til å kapre kontrakter utenlands, er nå tilgjengelig. Målgruppen er virksomheter som NHO, HSH, ulike fond, handelskamre og for eksempel Innovasjon Norge som kan ha interesse av å bistå småbedrifter til å ville konkurrere om offentlige kontrakter utenfor eget land. Rådene forligger i en nylig publisert veiledning fra et prosjekt med EUfinansiering. Veiledningen er myntet på virksomheter som bistår mindre bedrifter med å komme seg inn på det offentlige markedet, og det tenkes spesielt på grensekryssende handel. Målgruppene er således interesseorganisasjoner, handelskamre, institusjoner med økonomisk utvikling som formål etc.). Det er et prosjekt som heter EuroPROC som har utviklet veiledningen. Prosjektet er i stor grad støtte av ulike EU-program og -fond, og har deltakerne fra 11 medlemsland. Deltakerne er dels rekruttert fra miljøer som skal fremme økt handel og regionale utviklingskontorer. Ansvaret for prosjektet ligger i det katalonske kontoret for konkurransedyktighet i Spania. 96 innspill For å få fram gode ideer og forslag til veiledningen foretok EuroPROC en undersøkelse som omfattet mer enn 600 lokale, regionale og nasjonale virksomheter fra hele Europa. Disse, som alle har ansvar for å bistå mindre bedrifter med internasjonal markedstilgang, ble bedt om å sende inn de instrumenter, verktøy osv. som de benyttet i sine bestrebelser. 96 slike kom inn, og 17 av disse finne si veiledningen. Disse ble ansett som de mest virkningsfulle, og dekker kategoriene informasjon, opplæring, coaching og internasjonal støtte. Beregninger som EU-kommisjonen har gjort, tyder på at bare 2,4 prosent av verdien av offentlige kontrakter over EU/EØS-terskelverdiene havner hos utenlandske foretak. Det viser seg at de nye medlemslandene og de mindre medlemslandene er flinkest i klassen, 7

8 målt i kontraktverdi, når det gjelder å tildele kontrakter til utlendinger. De når opp i en andel på 30 prosent, mens de fem største medlemsstatene (fra den gang EU bare hadde 15 medlemsland) bare står for 2,1 prosent. Leverandører fra Luxembourg, Belgia og Danmark har størst suksess med å kapre kontrakter utenlands over 4,4 prosent av deres omsetning kommer fra offentlige kontrakter utenfor landets egne grenser. 17 prioriterte Formålet med veiledningen (Guide of Good Practices) er å beskrive i detalj de 17 instrumentene/verktøyene som man omkring i Europa har erfaring med når det gjelder å stimulere og hjelpe småbedrifter med å kapre kontrakter utenlands. Likeledes foreslås det en metode for hvordan man skal gå fram for å lykkes i sitt støttearbeid. Det gis bakgrunnsinformasjon for hjelp til å forstå EU-reglene for offentlige anskaffelser så vel som nye tilnærmingsmåter og programmer innenfor offentlige anskaffelser i regi av EUkommisjonen. Meningen er å sette målgruppen i å finne muligheter til å utvikle innovative verktøy og prosjekter til nytte i sitt eget arbeid. Fra våre områder i Europa har Danmark og Sverige bidratt med innspill, men verken Norge, Island eller Finland finnes på listen over land som har sendt inn forslag til vurdering i arbeidet med denne veiledningen. Støtte til krafttak mot korrupt innkjøpsatferd Svenske konkurransemyndigheter er positive til at deres regjering legger grunnlag for et krafttak mot korrupsjon og lignende innenfor bl.a. offentlige anskaffelser, fremgår det av en høringsuttalelse fra Konkurrensverket. Imidlertid advares det mot et system med ulike næringslivskoder som skal gi veiledning for foretak og andre. Det kan føre til tolkingsproblem, og det er domstolene som må fortolke bestemmelsene, heter det. SOU 2010:38 Mutbrott ble overlevert den svenske regjeringen tidlig i juni i år, og ble deretter sendt ut på høring. Forslaget fra utreningen går ut på å samle bestemmelser som gjelder korrupsjon, bestikkelser, uetisk framferd og lignende på ett sted i lovverket, samtidig som det gjøres tydeligere hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. I tillegg er det meningen å utvikle en svensk kodeks for gaver, belønninger og andre forhold i næringslivet, og dertil spesielle bransjekodekser for etisk god atferd.. En nemnd i regi av Institutet mot Mutor skal, ifølge forslaget, få ansvar for å fortolke de ulike kodeksene. Egen straffebestemmelse Konkurrensverket uttaler i sitt høringssvar at de ser positivt på at et slikt lovverk er tydelig og lettbegripelig, ikke minst ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Velkomment er det også, fremholder konkurransemyndighetene, at det tas sikte på å innføre en straffebestemmelse som tydelig sikter seg inn mot korrupsjonspregede handlinger som har som formål å påvirke offentlige anskaffelser. Imidlertid er det ikke nok bare å rette seg inn mot handlinger som gjøres underveis i en anskaffelsesprosess, fremholder Konkurrensverket. Risikoen for utilbørlig påvirkning tør snarere være større gjennom en utilbørlig handling som sikter mot fullstendig å unngå bruk av anskaffelsesreglene: 8

9 - Straffebestemmelsene bør derfor, slik Konkurrensverket ser det, justeres slik at de også omfatter situasjoner da den utilbørlige påvirkningen medfører at anskaffelsesreglene helt eller delvis omgås. Kritisk til næringslivskodeks Derimot er Konkurrensverket kritisk til forslaget om en svensk kodeks for gaver, belønninger og lignende i næringslivet. Det samme gjelder utvikling av bransjespesifikke koder, og det faktum at Institutet mot mutor skal tillegges et tolkingsansvar for slike koder. Hovedinnvendingen fra konkurransemyndighetenes side er at dette er altfor stor ansvar å overlate til private, og det er domstolene som må ha ansvaret for å tolke formuleringer og innhold i denne typen kodeks. Regjeringen tar sikte på at de nye lovreglene skal tre i kraft 1. januar Krev opnare verdsmarknader for offentlege innkjøp Europeiske leverandørar krev no at verdsavtalen for offentlege innkjøp som WTO (Verdshandelsorganisasjonen) har ansvaret for, må reviderast og styrkjast. Han må verte meir vidfemnande, fleire land må slutte seg til og fleire marknader må opnast. Det er BUSINESSEUROPE (Europa-NHO) som krev dette. I dag, seier fleire, er offentlege innkjøp det handelsområdet som er aller mest verna mot vanlege internasjonale handelsspelereglar. Og dei spør kor lengje EU kan halde fram med å vere ein open marknad. Det var i innleiinga til ei drøfting som BUSINESSEUROPE skipa til saman med systerorganisasjonen til NHO i Tyskland, Bundesverband des Deutschen Industrie, at offentlege innkjøp på verdsbasis vart teke opp til ordskifte. Etter det OECD har rekna ut, femner offentlege innkjøp om lag 30 prosent av all eksporten i verda, og WTO Verdshandelsorganisasjonen har funne ut at offentlege innkjøp i verda står for mellom 10 og 15 prosent av brutto nasjonalproduktet i verda. I OECD er talet 16 prosent. Etter det BUSINESSEUROPE har høyrt, er det fleire som seier at offentlege innkjøp no er den største handelssektoren som framleis er verna mot vanlege spelereglane for fleirnasjonal handel. Forklaringa vart samla i to punkt: Friviljug og unntak Det er friviljug å slutte seg til WTO-avtalen for offentlege innkjøp, og fram til no har berre 12 nasjonar i tillegg til EU slutta seg til. Det gjev eit heller avgrensa perspektiv. Dessutan er dei reglane partane i den avtalen er samde om saman med dei marknadstilhøva dette gjer, fylde med unntak og avvik. Det fører til svært lite forplikting. I næringslivet tyder stoda at verksemdene missar ei rekkje mogelege kontraktar, samstundes med at styresmakter og skattebetalarane ikkje får best mogeleg valuta for pengane sine. I mange høve vert pengane nytta til å kjøpe dårlegare produkt til høgare prisar. Eit godt regelsett for offentlege innkjøp fremjar på si side tevleføre prisar og gjev styresmaktene og forbrukarane tilgjenge til dei beste produkta og dei siste nyvinningane, 9

10 sa representanten for BUSINESSEUROPE ved innleiinga til ordskiftet, som gjekk føre seg i Geneve. Naivt i EU? EU er komen godt i gang, men det kjem aukande kritikk. Fleire spør seg om EU kan halde fram med ein opne marknad dersom andre set opp høge barrierar som skal hindre andre deltakarar i tevlingane sine? Er det berekraftig å gå i brodden eller er det å diskriminere EU-selskap på ein naiv måte? Med utgangspunkt i desse tankane, slo BUSINESSEUROPE fast at WTO-avtalen for offentlege innkjøp må få fleire medlemmer, minst femne om alle OECD-landa og dei landa i verda som no er i første rekkje når det gjeld utvikling. Her, heiter det, høyrer det med å ta med forpliktingar til å opne marknader. Dessutan må WTO-avtalen sjåast over på nytt, og medlemstatane må leggje for dagen ein langt høgare ambisjon enn det som går fram av den noverande avtalen. Mellom anna må unntak og sektorvise undergravingar reduserast, og forvaltingsnivåa under det nasjonale eller føderale må få meir merksemd i ein revidert WTO-avtale, sa BUSINESSEUROPE-representanten Hubertus Erlen i Geneve. 10

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reduserte papirbunkene i anbudsprosessen

Reduserte papirbunkene i anbudsprosessen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2009 Fredag 12. februar 1. Reduserte papirbunkene i anbudsprosessen 2. Krever obligatorisk

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemndas gebyrvedtak 14. mars 2011 i sak 2010/249

Klagenemndas gebyrvedtak 14. mars 2011 i sak 2010/249 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Trondheim kommune et gebyr på 250 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med inngåelse av en midlertidig avtale om leie av alarmmottak

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer