Årsmøte Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46

2 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester: Side 2 av 46

3 SAKLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter Behandle regnskap Behandle innkomne forslag og saker. 7. Behandle handlingsplan for Fastsette medlemskontingent for Vedta budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar. 12. Foreta følgende valg: a) Leder b) 1 styremedlem og 3 varamedlemmer c) Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet Åpen post Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Vi minner om følgende: Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. Side 3 av 46

4 Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjenning av innkalling. I hht Trondheim Golfklubbs lover 15: Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Innkallingen ble lagt ut på klubbens hjemmeside den 2,Januar 2015, og e-post til medlemmene samme dato. Saksdokumentene var tilgjengelig på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Godkjenning av saklisten. Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes Godkjenning av forretningsorden. Forslag til forretningsorden: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Side 4 av 46

5 Sak 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen. Forslag: Dirigent: Sekretær: Britt Mellegaard Harald Helland 2 representanter til å underskrive protokoll: (foreslås på årsmøtet) Sak 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter for Styrets beretning Styret har i 2014 bestått av: Ole Vaagan Britt Mellegaard Rolf Bjarne Aune Elin Widegren Norum Steinar Bråten Markus Reitan Sten Paltiel Gerd Helen Aune leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Revisor: BDO v/ Arne Klæth Komiteer valgt av årsmøtet: Kontrollkomité: Odd Roar Hjelde medlem Turid Røe medlem Anne Lise Nielsen varamedlem Lise Kjærem varamedlem Valgkomité: Vegard Aune leder Marius Rua medlem Silje Vollan medlem Rasmus Olstad varamedlem Side 5 av 46

6 Komiteer oppnevnt av styret: Styret har i 2014 gjort endringer komitestrukturen. En oversikt over komiteer (inkl. de årsmøtevalgte komiteer) og deres oppgaver er vedlagt Årsmøtedokumentet. Følgende komiteer har vært aktive: BREDDE (REKRUTTERING-BREDDE- IVARETAKELSE) Britt Mellegaard Liv Gripp Hanne Paltiel BARN & GOLF Christian Haugan Roar Knudsen Espen Amundsen SENIOR Robert Eide Arne Gripp Harald Einang SPORT Vegard Aune Steinar Bråten Thomas Sundseth Rolf Bjarne Aune Tom Vollan TURNERING Rolf Helge Karlsen Thomas Sundseth John Syrstad Georg Cappelen Andresen Jonas Gunnes Markus Reitan Jørgen Hagen Terje Skogseth Styret lyktes ikke i å få bemannet banekomite, bygningskomite og damekomite. Banekomiteens oppgaver har vært ivaretatt av banemannskapet. Flere av damekomiteens oppgaver har vært ivaretatt av breddekomiteen v/liv Gripp. Styret har etter årsmøtet i 2014 avholdt 11 styremøter. Styrets varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter idet de er å oppfatte som fullverdige medlemmer av styret hva angår ansvar og plikter (de har imidlertid ikke stemmerett med mindre det er forfall fra et eller flere av de faste styremedlemmene). Daglig leder har deltatt på alle styremøter. Styret har avholdt to møter med de styreoppnevnte komiteer i 2014 før sesongstart og etter at sesongen var avsluttet. Møtet ved sesongslutt ble avholdt på Lerkendal og ble avsluttet med RBKs siste hjemmekamp i Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2014 et før sesongen starter og et etter sesongslutt. Side 6 av 46

7 Medlemsforhold Medlemsoversikt Medlemsoversikt Barn-Junior-Ungdom 0-21 år Senior 22 år < Medlemstall Tilgang-avgang medlemmer År Ant.pr ** * Innmeldt Utmeldt Netto vekst År Ant.pr Innmeldt Utmeldt Netto vekst * Korrigert for 23 stk "verv en venn" medlemmer som ikke fornyet medlemskapet i ** Korrigert for 83 stk. medlemmer som ikke ble registrert som utmeldt i årene Medlemmer som har meldt seg ut i 2014 som vil tre i kraft er 160 stk. medlemmer. Dvs. at vi starter 2015 med 764 medlemmer. Tallet for 2014 var 740 pr Medlemskategorier I gruppen barn, junior og ungdom på 118 stk. er det 23 jenter og 95 gutter. Vi har 698 medlemmer med etablert handicap (+8-36) og 226 medlemmer med klubb handicap (36-54). Birger Wist og Asbjørn Pettersen er æresmedlemmer, og Bo Mårtensson er innbudt medlem på livstid. Side 7 av 46

8 Administrasjon og daglig drift I administrasjonen har vi hatt 5 faste ansatte. I tillegg er flere engasjert på sesongbasis til ulike arbeidsoppgaver. Harald Helland er daglig leder, Tom Vollan er sportsjef i 80% stilling. Helge Sannes har vært engasjert som trener med spesielt ansvar for breddetrening og VTG-kurs. Etter at James Wardman valgte å takke nei til en ny sesong på Sommerseter, ble Mikael Collin er ansatt som banesjef i 100 % stilling fra mai 2014 (han valgte imidlertid å frater sin stilling pr. 1. november 2014). Jørn Johansen er greenkeeper i 100% stilling. Kjartan Floer og Thomas Sundseth har vært engasjert på banedriften i Etter at avtalen med Trondheim Golfsenter om drift av Proshop og kafe ble avsluttet pr. 31.desember 2013, besluttet styret å drive Proshop og kafe i egen regi. Jørgen Hagen ble ansatt som butikksjef for Pro Shop i 100% stilling fra 1.april, mens Thomas Sundseth, Terje Skogseth, Hallgrim Stjern og Sigurd Aune har vært medhjelpere. For drift av kafeen ble Elisabeth Rohde engasjert. Hun har hatt god hjelp av Maria Helland, Anna Birkeland, Caroline Nøst, Synne Foss Budal og Therese Sundseth. Frode Bostad har drevet klubbens kølleverksted som har vært etablert på loftet i låven. Handlingsplan 2014 Når det gjelder idrettslige aktiviteter i hht handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 vises det til rapportene fra komiteene. NGFs etablering av TGK som regionalt kompetansesenter (RKS) for Midt-Norge er en stor anerkjennelse til klubben. RKS skal ikke bare være et virkemiddel for å utvikle golfspillere, men også golfklubbene i regionen. Det er en utfordring for TGK å få skapt et eierskap til RKS blant klubbens medlemmer, men også hos klubbene i regionen. Beklageligvis måtte det tillyste Samarbeidsforum for klubbene i Midt-Norge i oktober avlyses pga liten påmelding. Dette var synd idet denne samlingen hadde et meget interessant program som burde ha vært nyttig for alle klubbene. NGF ønsker noen mindre endringer i avtalen som vil tre i kraft i 2015, uten at dette vil få noen økonomiske konsekvenser for TGK. Skader som oppstod på banen vinteren 2012/2013 ble reparert uten at det ble nødvendig å gå til innkjøp av nytt gress til døde greener. Prosjektgruppe for vurdering av alternativer for å anlegge kunstgress treningsanlegg er i gang. Dialogen med Trondheim kommune vedrørende driving rangen har fortsatt. Dessverre har det ikke skjedd noen oppgradering av uteområdet ved klubbhuset. Dette vil imidlertid bli prioritert i Sesongen 2014 er den første for drift av Pro Shop og kafe i egen regi og vi har fått gode tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer. Dessverre har både Pro Shop og kafe gått med større underskudd enn budsjettert. Styret vil utarbeide en strategi for på sikt å gjøre Pro Shop og kafe økonomisk bærekraftige. Ny hjemmeside som skulle ha vært etablert ved sesongstart er blitt betydelig forsinket. Det har imidlertid vært et kontinuerlig arbeid med denne, og planen er å få en utprøving i løpet av våren 2015 med sikte på at hjemmesiden skal være operativ til sesongstart. Side 8 av 46

9 Aktivitet på hull 9 var et initiativ fra styret for å være mer synlig for klubbens medlemmer og gjester. Et styremedlem var å treffe ved tee nesten hver søndag i juni, juli og august mellom kl Spillerne ble utfordret til en Closest to pin -konkurranse som kostet kr. 25,- og som var øremerket til klubbens satsing på barn og junior. Dagens Closest fikk en overraskelse fra Pro Shop, mens det blant spillere som hadde greentreff ble trukket ut en som fikk dagens overraskelse fra kafeen. Det var ingen som hadde Hole in One som ville ha blitt premiert med gratis medlemskap I Aktivitet Det vises til rapporter fra komiteene. Rapportene viser stor aktivitet både blant bredden og eliten. Når det gjelder klubbens junior- og elitespillere er 2014-sesongen en av de bedre i klubbens historie med representasjon i flere nasjonale og internasjonale turneringer. Dette er behørig omtalt i Sportskomiteens rapport, men styret vil gratulere Elias Bertheussen med hans resultater i 2014 som har gitt han en plass på Challenge Touren i 2015, Andrea H. Hjellegjerde som endte på en flott 2.plass i World Deaf Golf Championship i Michigan (USA) og Sigurd Aune med hans strålende sesong i Titleist Tour og hans seier i NM junior Klubbmestere 2014: Herre senior: Dame senior: Herrer: Damer: Herre junior: Dame junior: Tor Eriksen Turid Røe Elias Bertheussen Andrea Hjellegjerde Sigurd Aune Maria Helland Alle klubbmestere fikk tildelt pokaler under arrangementet Banen Vinteren 2014 var heldigvis snillere mot banen enn vinteren før. Det største problemet var stormen IVAR som medførte en del opprydningsarbeid. Banemannskapet rapporterte 22.april at banen så veldig fin ut. Banemannskapet rapporterer om generelt gode greener i 2014 på tross av en del utfordringer i begynnelsen av sesongen med greenen på hull 1 som var helt død og dårlige greener på hull 3 og 6. Etter godt stell (vertikal klipping, resåing, gjødsling) og vekstduker ble disse greenene friskmeldte. Kvaliteten på fairway har vært noe varierende, men også her har banemannskapet gjort en god jobb. Banemester har lagt ut rapporter over pågående og planlagt arbeid en gang pr. måned. Klubbens medlemmer har gitt både styret og banemannskapet positive tilbakemeldinger på banens tilstand. Banemannskapet skal ha stor takk for at vi har en flott bane som i 2014 var åpen fra 10. mai tom 15.oktober. Banedriften har noen miljømessige sider idet drivstoff og olje fra nødvendig maskinelt utstyr er en potensiell kilde til forurensning. Klubbens banemannskap sørger imidlertid for godt preventivt vedlikehold og har gode rutiner som skal sikre at forurensningsrisikoen er minimal fra maskinene. Videre vil gjødsling av banen også være en potensiell forurensningskilde, blant annet til vann gjennom avrenning. Imidlertid er bruken av gjødsel på en golfbane bare ca % av det som brukes i landbruket, og den lukkede gressmatten minimerer erosjon og avrenning. Side 9 av 46

10 Bygninger Formannskapet i Trondheim Kommune vedtok 25.juni 2013 følgende: «Trondheim kommune rehabiliterer Hovedbygningen og Gulhuset på Sommerseter til en tilstand i samsvar med leiekontrakten mellom Trondheim kommune og Trondheim Golfklubb før bygningene overtas av Trondheim Golfklubb». Taket på Hovedbygningen og Gulhuset ble rehabilitert høsten 2013, og TGK sørget for at tilsagnet på kr som klubben hadde fått fra Kulturminnefondet til istandsetting av taket ble overført til Trondheim Kommune. Formannskapets vedtak innebærer imidlertid at flere forhold vedr. Hovedbygningen og Gulhuset rehabiliteres før tilstanden er i samsvar med leiekontrakten. Kommunens prosjektleder meddelte i mars 2014 at det bør tas tak i grunnmuren og hvelvkjelleren, men at fasadene ikke er vurdert. Styret sendte i begynnelsen av september et brev til Trondheim kommune og ba om en fremdriftsplan for det videre rehabiliteringsarbeidet. Da vi ikke fikk svar på dette, valgte vi i desember å informere Idrettsrådet i Trondheim. Idrettsrådet fant dette bekymringsfullt og har tatt saken opp med kommunens enhet for idrett og friluftsliv. Dersom dette ikke fører frem, bør saken løftes opp til politikerne igjen. Vi avventer informasjon fra Idrettsrådet. Klubbsjekken Klubben har gjennomført klubbsjekken som er en elektronisk spørreundersøkelse initiert av NGF. Sjekken vil gi klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder organisasjon, trener, leder, anlegg, aktivitetstilbudet og arrangement. Undersøkelsen er påstandsbasert og medlemmene svarer i forhold til hvilken grad man er enig/uenig i påstanden. Svarprosenten for TGK var 30,4% hvilket må sies å være akseptabelt. Svarene er rangert på en skala fra 1 til 6 (1 er dårligst, 6 er best) Veldig dårlig Dårlig Greit Bra Veldig bra Særdeles bra Gjennomsnittlig score for TGK ligger på mellom 4 og 5. Dette er tilfredsstillende, men klubben har også forbedringspunkter. Lavest score får Driving-range (3,1), mens øvrige treningsfasiliteter og banen får en gjennomsnittlig score på 4,9. En grundigere analyse av svarene vil gi et godt utgangspunkt for en diskusjon med klubbens medlemmer om fremtidige mål og strategier. Blant dem som hadde svart på Klubbsjekken ble Martin Eriksson på medlemsmøtet i desember trukket ut til å få gratis medlemskap i Side 10 av 46

11 Økonomi Årsregnskapet for 2014 er utarbeidet i samsvar med Regnskapslovens regler. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,00 mot et budsjettert overskudd på kr ,00. Årets resultat ble dermed kr ,00 svakere enn budsjettert. Inntektssiden er på budsjett. Kostnadssiden er overskredet med kr ,00. Det er nedbetalt kr ,00 på lån i Heller ikke i 2014 er det ikke søkt banken om utsettelse av betaling av de avtalte avdragene i forbindelse med ombyggingen av banen. Styret har hatt et stort fokus på klubbens økonomi. Fyldige rapporter fra Sunde Regnskap og Økonomi AS og månedlige prognoser fra daglig leder har gjort det mulig med en forsvarlig økonomistyring uten at dette har gått ut over klubbens sportslige aktivitet. Styret har lagt et realistisk budsjett for 2015 som viser et overskudd på ca. kr Det er fortsatt en ambisjon om at det innen 2017 skal opparbeides en egenkapital på 25% av omsetningen, noe som er i henhold til virksomhetsplanen. Samarbeidspartnere - avtaler Vi har hatt 21 samarbeidspartnere i av disse har profilert seg på hull, 1 har profilert seg på utleietraller, 3 på nærspillsområde og 2 på Driving Range. Samarbeidspartnerne har benyttet klubbens anlegg til å pleie sin bedrifts ansatte og kunder. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester. Representasjon Harald Helland Rolf Bjarne Aune Vegard Aune Rolf Bjarne Aune Gerd Helen Aune Rolf Helge Karlsen Per Fjeldsæter Golfforum i Tromsø Golfforum i Tromsø Varamedlem i NGFs styre. Leder av NGFs faggruppe turnering. Forbundsdommer NGF dommer NGF dommer Informasjon I 2014 er det fortløpende lagt ut nyheter og relevante informasjon til medlemmene på klubbens hjemmesider. Ny hjemmeside har vært planlagt lenge og antas å være operativ ved sesongstart. Annet Styret vil gratulere Asbjørn Pettersen som ble tildelt NGFs Årets ildsjel pris Side 11 av 46

12 Side 12 av 46

13 4.2 Rapporter fra de styreoppnevnte komiteene Rapport fra Sportskomiteen Sportskomiteens sammensetning i 2014: Vegard Aune (leder) Steinar Bråten (medlem) Rolf Bjarne Aune (medlem) Thomas Sundseth (medlem) Tom Vollan (medlem, Sportsjef) Målsetning Sportskomiteen har som målsetting å tilrettelegge trening og aktiviteter for de av klubbens juniorer og elitespillere som ønsker å satse på golf som idrett regionalt, nasjonalt og internasjonalt slik at disse finner TGK som en attraktiv klubb. Høydepunkter i 2014 Sesongen 2014 går inn i rekken som en av de bedre i Trondheim GKs historie når det gjelder sportslige resultater. Denne sesongen har Trondheim GK vært representert og gjort seg bemerket på flere nasjonale og internasjonale turneringsarenaer, både som lag og i form av enkeltprestasjoner. Elias Bertheussen startet sesongen på Asia Touren, men bestemte seg midtveis i sesongen for å gjøre en endring i turneringsprogrammet. Han satte kursen mot Europa og Nordic League (Nordea og Ecco Tour). På sine 12 starter rakk han å spille seg til 2 seire og 2 andreplasser. Dette resulterte i en 4. plass på Order of Merit og belønningen var at Trondheim GK har en spiller på Challenge Touren i En annen spiller som satte TGK på det internasjonale golfkartet i 2014 var Andrea H. Hjellegjerde. Hun stod for en fremragende prestasjon da hun representerte de norske farger i World Deaf Golf Championships på Grand Traverse Resort i Traverse City (Michigan, USA). Hun spilte strålende golf og endte på en 2. plass og en sølvmedalje i bagasjen. Her hjemme på norsk jord hadde Sigurd Aune en strålende sesong på Titleist Tour (juniorenes øverste nasjonale turneringsserie). På sine 6 starter endte han sesongen med 3 seiere, 2 tredjeplasser og sammenlagt seier på Order of Merit. Sesongens høydepunkt ble seieren på Atlungstad GK i juli som også ga han tittelen som Norgesmester for juniorer i Dette er en prestasjon svært få (om noen) juniorer i TGKs historie kan matche, og det blir spennende å følge Sigurd i Sigurd går da over i de voksnes rekker og vil spille Norgescup og noen utvalgte turneringer på Nordic League (etter å ha spilt seg til en kategori i finalesteget i kvalifiseringen denne høsten). Trondheim GK viste også nok en gang at man har en kultur for å skape gode lag, så vel som enkeltspillere, da vi hevdet oss i Lag-NM Herrer og junior gutter denne sesongen. TGK deltok i elitedivisjonen i begge turneringene, der herrene endte på 4. plass på Stavanger GK (ett slag unna 3.plass) og guttene endte på en fin 6. plass på Drammen GK. Side 13 av 46

14 Klubbmestere i 2014 Elias Bertheussen (Herrer), Sigurd Aune (Junior gutter), Andrea H. Hjellegjerde (damer) og Maria Helland (Junior jenter). Treninger Junior Sesongen 2014 startet med 2 innendørstreninger per uke på Trondheim Golfsenter i desember Alle juniorer og ungdommer i klubben fikk tilbud om å delta. Opp mot 20 juniorer, både gutter og jenter i alderen 10 til 19 år, deltok på vintertreningene fram til utendørssesongen. Det har vært treninger med god innsats og godt utbytte. Sesongen fortsatte med utendørstreninger på Sætra fra mai til primo oktober. Omtrent samme antall spillere deltok på disse treningene. Treningsgruppen har vært ganske homogen denne sesongen, og man har derfor ikke hatt noen inndeling av treningsgruppen. Alle har trent til samme tidspunkt. De som har hatt behov for mer matching har deltatt på elitelagets treninger. Hver enkelt har dermed fått trening tilpasset sitt behov og nivå. Det har ikke vært noe nedgang i antall spillere som har vært i organisert trening i 2014 sammenlignet med Elite I år som i fjor så har både herrer og damer trent innendørs på Trondheim Golfsenter fram til slutten av april. Nytt av året var at damer og herrer trente sammen gjennom utendørssesongen på tirsdager. Utover dette har det vært mulig å benytte seg av Tom ved behov. Elitematch onsdager og spilletrening på torsdager er også viktig i forhold til konkurransetrening. Treningsleir Samtidig som medlemsturen ble det arrangert en uke treningsleir for klubbens juniorer og elitespillere i Alcaidesa Links Golf Resort i Spania april. TGKs treningsleir en stor opplevelse for alle juniorene og skaper økt motivasjon og idrettsglede, uansett spillerens nivå. Satsningen har også stor betydning for våre sportslige resultater, og er helt nødvendig for de av våre spillere som har golf som idrett. Vi vil våren 2015 på nytt arrangere treningsleir. Sigurd Aune deltok også på to treningsleirer/turneringer i regi av NGF. Den første var en kombinert treningsleir/turnering på Alcadeisa siste uka i januar, og den andre var en treningsleir for observasjonstropp og Team Norway på Valderrama. Turneringer Turneringstilbudet for spillerne har bestått av: Lokalt/regionalt: TGK Junior Tour, Nabogolf, Elitematch, Junior Tour, Region Tour Nasjonalt: Suzann Junior Challenge, Titleist Tour 1. div, Titleist Tour, Norgescup, Lag-NM og NM Internasjonalt: Asia Tour, Challenge Tour, Nordic League og World Deaf Golf Championships Side 14 av 46

15 Junior TGK Junior Tour er en viktig del av juniorsatsningen. Turneringen er åpen for alle klubbens juniorer og ungdommer, der fokus er like mye sosialt som sportslig. Vi har også i 2013 slitt med å få den oppslutningen vi ønsker her, og det må tenkes nytt. Sportskomiteen ønsker hjelp til arrangering og gjennomføring av denne turneringen i Målsettingen er at turneringen igjen skal bli det naturlige samlingspunktet for alle klubbens juniorer. Junior Tour er den regionale turneringen for våre juniorer. Regionen omfatter Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Turneringen er en kombinert juniorelite og juniorbredde turnering og åpen for alle klubbens juniorer. Antallet startende var stabilt som 2013, etter at det de foregående årene hadde økt år for år. Regionen har fortsatt en god vei å gå før vi har et akseptabelt antall juniorspillere som har golf som idrett. Therese Sundseth og Sigurd Aune har representert TGK på Titleist Tour denne sesongen. På Titleist Tour 1. divisjon har TGK vært representert av Brage R. Almåsbak, Therese Sundseth, Markus Smalø, Jesper Hofberg og Andreas B. Kjeldstad. I Lag-NM leverte guttene solid spill som resulterte i en 6. plass i den øverste divisjonen. Jentene endte på en 5. plass i 2. divisjon, dette ble en god erfaring og opplevelse for vårt unge jentelag. Elite Elias Bertheussen har også I 2014 vært en del av NGFs proffsatsning Team Norway. Dette har gitt Elias muligheten til å spille 5 turneringer på Challenge Tour i tillegg til Asia Tour og Nordic League. Sigurd Aune, Rasmus OIstad, Frode Bostad, Jørgen Hagen, Therese Sundseth og Andrea H. Hjellegjerde har representert TGK på Norgescup denne sesongen. Norgesmesterskapet inngår også i denne turneringsserien og der var vi representert med Sigurd Aune (10. plass), Frode Bostad (MC) og Andrea H. Hjellegjerde (MC). Lag NM Herrer (Elitedivisjon) ble spilt på Stavanger GK. TGK kom på en meget god 4.plass, kun ett slag bak Oslo GK på 3. plass. Her deltok Elias Bertheussen, Sigurd Aune, Rasmus Olstad, Christian Floer og Jens Petter Gresseth. Lag NM Damer (1.divisjon) ble spilt på Ålesund GK. TGK kom på 6.plass og beholdt plassen i 1.divisjon. Her deltok Anna Hustad Birkeland, Therese Sundseth og Silje Steen Vollan. Herreklassen i Regions Tour på Sommersætra ble vunnet av Rasmus Olstad med Lars Martin Berg (Byneset GK) på 2.plass og Christian Floer på 3.plass. Dameklassen ble vunnet av Anna Hustad Birkeland foran Silje Steen Vollan (2. plass) og Elin Widegren Norum (3. plass). Order of Merit Elitematch 2014 ble vunnet av Jens Petter Gresseth. Videre fulgte Lars Martin Berg (Byneset) og Sigurd Aune. Tillitsverv TGK har også i år deltatt i NGFs faggruppe turnering ved Rolf Bjarne Aune (komiteleder). TGK var representert under EM-lag for gutter på Oslo GK 8-12 juli. Per Fjeldsæter var forbundsdommer og Vegard Aune var kaptein på det norske EM-laget. Side 15 av 46

16 Økonomi Sportskomiteen er per i dag primært for de som ønsker å drive med golf som idrett, og inkluderer i dag klubbens junior- og elitespillere. Våre økonomiske midler er forbeholdt disse spillerne. Det foreligger klare retningslinjer for når denne målgruppen får økonomisk støtte fra Sportskomiteen. Rekruttering Det har ikke vært noen markant reduksjon av juniorspillere i 2014, men vi er avhengig av stadig nye og flere fjes i treningsgruppen. Det er helt nødvendig at vi får økt rekrutteringen for å ha en stabil gruppe med spillere og godt miljø. Spillere som vi aktivt satser på skal ha TGK som «hjemmeklubb» og hvor det bygges lojalitet til klubben. Dette krever tiltak for å rekruttere nye spillere, både de som allerede er medlemmer i TGK og nye. Nye juniorspillere er et «gode» for klubben fordi de ofte også (etter hvert) får med seg foreldre som medlemmer, samt at klubben vil ha glede av disse spillerne «livet ut». Juniortreningene er åpne for alle klubbens medlemmer i aldersgruppen. Vi jobber kontinuerlig med god informasjonsflyt og rekruttering av egne medlemmer til økt treningsaktivitet gjennom e-post, klubbens nettsider og Facebook. Det er fortsatt et forbedringspotensial ifm dette arbeidet, og vi er avhengige av hjelp fra klubbens medlemmer for å kunne drive et mer aktivt arbeid, spesielt ift juniorer som allerede er medlemmer i klubben ut mot ungdommer nærmiljøet. Konklusjon Vi startet sesongen med målsetningen om å bidra til et miljø i klubben som kan skape vekst, engasjement og sportslig resultat. Det har vært mange høydepunkt i 2014 (se over). Samtidig har vi utfordringer dersom vi skal sørge for videre sportslig suksess. Spesielt vil vi her trekke fram utfordringene rundt å få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging for klubbens unge gjennom frivillig arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte våre ressurser best mulig, og føler disse ressursene er godt anvendt i Helt avslutningsvis vil vi berømme vår seniorgruppe som deler ut Seniorgruppens Juniorstipend for sjette gang på årsmøtet i Vi gleder oss til 2015! For Sportskomiteen Vegard Aune Side 16 av 46

17 Rapport fra Breddekomiteen Breddekomiteen har i 2014 bestått av Britt Mellegaard, Liv Gripp og Helge Sannes (trener). Breddetrening og Veien til golf (VTG) - kurs ivaretakelse av nye medlemmer Breddetreningen og klubbens VTG-kurs har vært ivaretatt av Helge Sannes. Som i 2013 har det i 2014 vært tilbud om gratis/subsidierte treninger for seniorer og damer samt Torsdagsgolfen for de som ikke har etablert hcp ( fra 54 ned til 36) der treningene har vært etterfulgt av spill på banen sammen med andre ferske spillere og en erfaren spiller som kan gi råd underveis. Klubbens VTG-kurs i 2014 har vært arrangert både som helgekurs og ukeskurs, med til sammen 65 deltakere. For å ivareta dem som har gått på kurs i løpet av 2014 bør klubben i 2015 gjennomføre noen tiltak for å dra dem i gang samle dem til spill og sosialt samvær, helst sammen med etablerte spillere. For å inkludere nye medlemmer er det viktig at gamle medlemmer prater med dem, i kafeen, på terrassen og i shopen, og at man møter de nye med positive holdninger på banen. Aktiviteter spesielt for klubbens damer har vært ivaretatt av Liv Gripp. DAMER 50+ startet opp med sitt spill 20.mai.Styret hadde jobbet intenst med henvendelser til damene i klubben for å få til en damekomite, men det var helt umulig. Av den grunn ble damer 50+ omgjort til damer for at alle damene i klubben skulle få et tilbud. Vi kjørte da terminlista som var satt opp for damer 50+ hvor vi spilte forskjellige turneringsformer hele sommeren igjennom. En liten form for konkurranse spilte vi hver gang slik at det ble litt betaling og en liten premie. 19 tirsdager var vi å finne på banen. Annenhver uke formiddag og annenhver uke ettermiddag slik at det var tilbud til alle. Siste spilledag hadde vi på Havstein i 2014 også. Vi spilte 18 hull og avsluttet med kaffe og nogo attåt i lokaler som vi fikk låne der. Totalt har 26 stk vært med mer eller mindre, men de fleste tirsdager har vi vært rundt stk. Det er absolutt plass til flere som ønsker å være med. På etterjulsvinteren hadde vi også i 2014 innendørstrening med Tom. Vi ble en relativt fast gjeng på stk som var med på dette. Veldig godt opplegg fra Tom hvor vi fikk tid til litt teori rundt det praktiske spillet også. I september var vi 10 stk som reiste til Sorknes for å være med på turneringen «Damer og druer». 56 damer var med totalt fra forskjellige klubber. Vi spilte scrambleturnering og om kvelden var det duket for tapas og vinkurs. Et veldig vellykket arrangement som vi helt sikkert kommer til å reise på i 2015 også. Kom igjen damer bli med Avslutning for sesongen var i 2014 som 2013 med julebord på Grenaderen. Side 17 av 46

18 Golf Grønn Glede (GGG) ble også ivaretatt av Liv Gripp. GGG fortsatte i 2014 å arbeide for å få Frisklivssentralen på banen. Vi hadde vært i kontakt med dem sommeren 2013 uten at det kom noe konkret ut av det. På vårparten 2014 ble det tatt ny kontakt for å lufte stemningen. Vi ble enige om å forsøke en dag på Setra når de startet opp med en ny gruppe. Responsen var uventet stor og 10 stk. møtte til denne dagen. Vi kunne ikke vært heldigere med været. Sola skinte fra en skyfri himmel og de frammøtte syntes de hadde hatt en strålende dag sammen med Helge Sannes og Liv. I etterkant hadde Liv et møte med Frisklivssentralen hvor man kom fram til et videre tilbud for de som var interessert i å prøve golf. 6 stk. meldte seg på kurset som skulle vare 8 uker. Dagen vi valgte var kanskje ikke den beste da den sammenfalt med en annen aktivitet på Frisklivssentralen, men 2 av disse gjennomførte de 8 ukene og var svært ivrige. Vi startet opp et nytt kurs og de fortsatte samt at 2 nye kom til. Disse 4 gjennomførte 8 uker hvor vi kom så langt at vi spilte på banen de siste gangene. Det er absolutt en mulighet for at de 4 her kommer tilbake til våren, men først skal vi prøve oss litt inne i vinter. Vi satser selvfølgelig på at de skal bli «selvspillende» til sommeren. 22B har vi hatt som en gruppe i flere år. Gruppen deres varierer litt fra år til år, men holder seg stort sett rundt 10 stk. Denne sommeren har de vært litt mere passive i GGG sammenheng. Det skyldes permisjon av ansatte så tiden ikke har strukket like godt til for dem. De har ledere som er med de ut og spiller så spill har det vært for dem. Regner med at de kommer sterkere tilbake igjen til sommeren. Ressurssamling for GGG-klubber ble avholdt i Drøbak i sommer hvor Liv var tilstede. Dagens tema var presentasjon av sportslig plan for golfnorge. Det var lagt opp trening med Henrik Bjørnstad en god del av dagen. Veldig givende. For Breddekomiteen Britt Mellegaard Årsmelding 2014 for seniorgruppa i Trondheim Golfklubb Året startet som tidligere år med simulatorgolf på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade hver torsdag og besøk på kaféen på Bo Mobler Moholt hver tirsdag. Dette har blitt populære vinteraktiviteter som i høy grad vedlikeholder det gode miljøet i seniorgruppa. Golfsesongen startet med orienteringsmøte torsdag 8. mai. Første offisielle seniormatch ble spilt torsdag 15. mai. Det er avholdt 20 tellende torsdagsmatcher hvorav 12 stableford, 5 slagkonkurranser, 1 Texas Scramble, 1 greensome og 1 foursome. Det er registret 78 spillere i løpet av sesongen, mot 86 i Det har vært 29 til 52 deltakere med et gjennomsnitt på ca. 43, totalt 856 starter mot 838 i spillere har deltatt i 10 eller flere matcher. 4 spiller har deltatt i alle 20 matcher: Gunnar Grande, Odd R. Hjelde, Asbjørn Pettersen og Kay Rønne 16 kvinner har deltatt i løpet av sesongen, mot 17 i 2013, men mange har spilt få turneringer. Side 18 av 46

19 Statistikk for de siste seks årene ser slik ut: Antall seniormatcher Antall registrerte spillere i løpet av året Antall starter i løpet av sesongen Antall spillere i gjennomsnitt pr. match Flest deltakere i en match Antall kvinner Senior slagmester 2014 Det er avholdt 5 slagkonkurranser. Årets seniorslagmester er den som oppnår best resultat i løpet av en av de fem avholdte slagkonkurranser. Totalt har 51 spillere deltatt i en eller flere av disse. 27 spillere har deltatt i en eller flere i 9 hulls slagkonkurransen. Senior slagmester herrer 2014: Reidar Hoff med 66 netto slag Senior slagmester damer 2014: Turid Seime med 75 netto slag Senior slagmester 9 hull 2014: Bjørn Fische med 31 netto slag Senioreclectic 2014 Eclecticresultatene utgjør sum av de færreste antall slag som spilleren oppnår i de ukentlige konkurransene på hvert enkelt hull i løpet av sesongen. Foruten at det kåres en Senioreclecticmester, kåres beste spiller over 70 år til Veteranmester. Vedkommende får sitt navn på Per Johan Larssens vandrepokal. Resultatene er utarbeidet av Robert Eide. Senioreclecticmester herrer 2014: Ottar Bjørnbeth 65 slag Senioreclecticsmester damer 2014: Kirsti Jaråker 79 slag Veteranmester 2014: Audun Laukeland 66 slag Årets seniorspiller 2014 For å kvalifiseres til å komme på listen over årets spiller må man ha deltatt i 5 eller flere poengmatcher. Det kåres vinner både over 18 og 9 hull. Forutsetningen for å komme på 9 hullslisten er at man ikke har 5 eller flere runder over 18 hull. 36 spillere har i år deltatt i fem eller flere matcher over 18 hull mens 13 spillere tilfredsstiller kravet for å komme på 9 hullslisten. Årets spiller herrer 2014, 18 hull: Steinar Sjømæling 188 poeng Årets spiller damer 2014, 18 hull Kirsti Jaråker 160 poeng Årets spiller 2014, 9 hull Lasse Darell 93 poeng Senior Klubbmester 2014 Årets klubbmesterskap for seniorene ble avholdt av klubben sammen med klubbmesterskapet for de andre klassene. Seniormestere ble: Senior klubbmester 2014, klasse menn: Tor Eriksen Senior klubbmester 2014, klasse kvinner: Turid Røe Side 19 av 46

20 Generasjonsmatch 28. september ble årets generasjonsmatch forsøkt avholdt, men det var ikke mulig å få nok deltagere til å melde seg på, dermed ble det avlyst. Vi vil komme sterkere tilbake neste år og vil arrangere matchen på vanlig tidspunkt i august før skolestart. Mini Ryder Cup Matchplay Trondheim GK og Stjørdal GK ble i 2012 enige om at vi skulle starte en årlig match mellom seniorene i klubbene. I år ble det spilt foursome matcher på Stjørdal Golfbane mandag 16. juni og singelmatcher på Sommersetra tirsdag 17. juni med sosialt samvær og grillmat etter turneringen. Det er oppsatt en vandrepokal (replica av Ryder Cup trofeet), som i år ble vunnet av Stjørdal GK. Det er 18 spillere på hvert lag. Resultat: Trondheim GK 12 poeng Stjørdal GK 15 poeng Norsk Senior Golf (NSG) Vi har i år arrangert 2 turneringer for NSG den 24/6 og 5/8 som en del av en Trøndelag-tour med 8 turneringer spilt på tirsdager, øvrige arrangører var Byneset, Stjørdal og Stiklestad. Ellers så deltok vi i NSG lagmesterskap på Aurskog Golfpark 16-17/8. Trondheim GK vant 3. divisjon Nord og rykker dermed opp i 2. divisjon fra neste år. Laget besto av Tor O. Sandkjernan, Arne Sommervold, Finn Bakke-Olsen og Ottar Bjørnbeth. Robert Eide deltok i NSG Senior Masters på Kongsberg 13-14/9 og ble nr. 2 i klasse 6. I NSG Senior Tour 2014 ble Steinar Sjømæling nr. 9 i klasse 5, og Robert Eide nr. 5 i klasse 6. Dugnad Seniorgruppa har deltatt i flere dugnader i år, det startet i vår med rydding av grener og kvister på banen, flere runder med plukking av baller rundt drivingrangen, snekring av blomsterkasser, planting av hekk ved hull 3. Og ellers en stor takk til blomsterpikene Turid Seime og Kirsti Jaråker og altmuligmann Jan Pettersen som har bidratt i hele år. Juniorstipend Juniorstipendet finansieres med at kr. 15 av påmeldingsavgiften til torsdagsmatchene settes av til stipendet. Det er nedsatt en komité som skal avgjøre hvem som skal få stipendet. Komiteen har i 2014 bestått av klubbens hovedtrener Tom Vollan, en fra sportslig avdeling Rolf Bjarne Aune og en fra seniorgruppa Kristian Kvikne. Årets stipend er på kr og tildeles Trondheim GKs juniorgruppe og vil bli utdelt på klubbens årsmøte i Fest Årets fest som markerer at årets utesesong er slutt ble avholdt tirsdag 7. oktober i klubbhuset til IL Trond. Reiser 18. oktober gikk turen til Belek i Tyrkia, en ren herretur. 22 deltakere deltok. Under denne turen ble Europa Open 2014 avholdt og årets vinner ble Tor Schjetne. Vi hadde en meget vellykket tur til Stiklestad den 1. september med ca 40 deltakere. Det er oppsatt vandrepokaler både for damer og herrer. Vinnere i år ble Harald Einang og Lise Kjærem. Etter turneringen ble det servert en meget velsmakende Inderøysodd. Side 20 av 46

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer