Årsmøte Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46

2 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester: Side 2 av 46

3 SAKLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter Behandle regnskap Behandle innkomne forslag og saker. 7. Behandle handlingsplan for Fastsette medlemskontingent for Vedta budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar. 12. Foreta følgende valg: a) Leder b) 1 styremedlem og 3 varamedlemmer c) Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet Åpen post Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Vi minner om følgende: Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. Side 3 av 46

4 Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjenning av innkalling. I hht Trondheim Golfklubbs lover 15: Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Innkallingen ble lagt ut på klubbens hjemmeside den 2,Januar 2015, og e-post til medlemmene samme dato. Saksdokumentene var tilgjengelig på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Godkjenning av saklisten. Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes Godkjenning av forretningsorden. Forslag til forretningsorden: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Side 4 av 46

5 Sak 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen. Forslag: Dirigent: Sekretær: Britt Mellegaard Harald Helland 2 representanter til å underskrive protokoll: (foreslås på årsmøtet) Sak 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter for Styrets beretning Styret har i 2014 bestått av: Ole Vaagan Britt Mellegaard Rolf Bjarne Aune Elin Widegren Norum Steinar Bråten Markus Reitan Sten Paltiel Gerd Helen Aune leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Revisor: BDO v/ Arne Klæth Komiteer valgt av årsmøtet: Kontrollkomité: Odd Roar Hjelde medlem Turid Røe medlem Anne Lise Nielsen varamedlem Lise Kjærem varamedlem Valgkomité: Vegard Aune leder Marius Rua medlem Silje Vollan medlem Rasmus Olstad varamedlem Side 5 av 46

6 Komiteer oppnevnt av styret: Styret har i 2014 gjort endringer komitestrukturen. En oversikt over komiteer (inkl. de årsmøtevalgte komiteer) og deres oppgaver er vedlagt Årsmøtedokumentet. Følgende komiteer har vært aktive: BREDDE (REKRUTTERING-BREDDE- IVARETAKELSE) Britt Mellegaard Liv Gripp Hanne Paltiel BARN & GOLF Christian Haugan Roar Knudsen Espen Amundsen SENIOR Robert Eide Arne Gripp Harald Einang SPORT Vegard Aune Steinar Bråten Thomas Sundseth Rolf Bjarne Aune Tom Vollan TURNERING Rolf Helge Karlsen Thomas Sundseth John Syrstad Georg Cappelen Andresen Jonas Gunnes Markus Reitan Jørgen Hagen Terje Skogseth Styret lyktes ikke i å få bemannet banekomite, bygningskomite og damekomite. Banekomiteens oppgaver har vært ivaretatt av banemannskapet. Flere av damekomiteens oppgaver har vært ivaretatt av breddekomiteen v/liv Gripp. Styret har etter årsmøtet i 2014 avholdt 11 styremøter. Styrets varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter idet de er å oppfatte som fullverdige medlemmer av styret hva angår ansvar og plikter (de har imidlertid ikke stemmerett med mindre det er forfall fra et eller flere av de faste styremedlemmene). Daglig leder har deltatt på alle styremøter. Styret har avholdt to møter med de styreoppnevnte komiteer i 2014 før sesongstart og etter at sesongen var avsluttet. Møtet ved sesongslutt ble avholdt på Lerkendal og ble avsluttet med RBKs siste hjemmekamp i Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2014 et før sesongen starter og et etter sesongslutt. Side 6 av 46

7 Medlemsforhold Medlemsoversikt Medlemsoversikt Barn-Junior-Ungdom 0-21 år Senior 22 år < Medlemstall Tilgang-avgang medlemmer År Ant.pr ** * Innmeldt Utmeldt Netto vekst År Ant.pr Innmeldt Utmeldt Netto vekst * Korrigert for 23 stk "verv en venn" medlemmer som ikke fornyet medlemskapet i ** Korrigert for 83 stk. medlemmer som ikke ble registrert som utmeldt i årene Medlemmer som har meldt seg ut i 2014 som vil tre i kraft er 160 stk. medlemmer. Dvs. at vi starter 2015 med 764 medlemmer. Tallet for 2014 var 740 pr Medlemskategorier I gruppen barn, junior og ungdom på 118 stk. er det 23 jenter og 95 gutter. Vi har 698 medlemmer med etablert handicap (+8-36) og 226 medlemmer med klubb handicap (36-54). Birger Wist og Asbjørn Pettersen er æresmedlemmer, og Bo Mårtensson er innbudt medlem på livstid. Side 7 av 46

8 Administrasjon og daglig drift I administrasjonen har vi hatt 5 faste ansatte. I tillegg er flere engasjert på sesongbasis til ulike arbeidsoppgaver. Harald Helland er daglig leder, Tom Vollan er sportsjef i 80% stilling. Helge Sannes har vært engasjert som trener med spesielt ansvar for breddetrening og VTG-kurs. Etter at James Wardman valgte å takke nei til en ny sesong på Sommerseter, ble Mikael Collin er ansatt som banesjef i 100 % stilling fra mai 2014 (han valgte imidlertid å frater sin stilling pr. 1. november 2014). Jørn Johansen er greenkeeper i 100% stilling. Kjartan Floer og Thomas Sundseth har vært engasjert på banedriften i Etter at avtalen med Trondheim Golfsenter om drift av Proshop og kafe ble avsluttet pr. 31.desember 2013, besluttet styret å drive Proshop og kafe i egen regi. Jørgen Hagen ble ansatt som butikksjef for Pro Shop i 100% stilling fra 1.april, mens Thomas Sundseth, Terje Skogseth, Hallgrim Stjern og Sigurd Aune har vært medhjelpere. For drift av kafeen ble Elisabeth Rohde engasjert. Hun har hatt god hjelp av Maria Helland, Anna Birkeland, Caroline Nøst, Synne Foss Budal og Therese Sundseth. Frode Bostad har drevet klubbens kølleverksted som har vært etablert på loftet i låven. Handlingsplan 2014 Når det gjelder idrettslige aktiviteter i hht handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 vises det til rapportene fra komiteene. NGFs etablering av TGK som regionalt kompetansesenter (RKS) for Midt-Norge er en stor anerkjennelse til klubben. RKS skal ikke bare være et virkemiddel for å utvikle golfspillere, men også golfklubbene i regionen. Det er en utfordring for TGK å få skapt et eierskap til RKS blant klubbens medlemmer, men også hos klubbene i regionen. Beklageligvis måtte det tillyste Samarbeidsforum for klubbene i Midt-Norge i oktober avlyses pga liten påmelding. Dette var synd idet denne samlingen hadde et meget interessant program som burde ha vært nyttig for alle klubbene. NGF ønsker noen mindre endringer i avtalen som vil tre i kraft i 2015, uten at dette vil få noen økonomiske konsekvenser for TGK. Skader som oppstod på banen vinteren 2012/2013 ble reparert uten at det ble nødvendig å gå til innkjøp av nytt gress til døde greener. Prosjektgruppe for vurdering av alternativer for å anlegge kunstgress treningsanlegg er i gang. Dialogen med Trondheim kommune vedrørende driving rangen har fortsatt. Dessverre har det ikke skjedd noen oppgradering av uteområdet ved klubbhuset. Dette vil imidlertid bli prioritert i Sesongen 2014 er den første for drift av Pro Shop og kafe i egen regi og vi har fått gode tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer. Dessverre har både Pro Shop og kafe gått med større underskudd enn budsjettert. Styret vil utarbeide en strategi for på sikt å gjøre Pro Shop og kafe økonomisk bærekraftige. Ny hjemmeside som skulle ha vært etablert ved sesongstart er blitt betydelig forsinket. Det har imidlertid vært et kontinuerlig arbeid med denne, og planen er å få en utprøving i løpet av våren 2015 med sikte på at hjemmesiden skal være operativ til sesongstart. Side 8 av 46

9 Aktivitet på hull 9 var et initiativ fra styret for å være mer synlig for klubbens medlemmer og gjester. Et styremedlem var å treffe ved tee nesten hver søndag i juni, juli og august mellom kl Spillerne ble utfordret til en Closest to pin -konkurranse som kostet kr. 25,- og som var øremerket til klubbens satsing på barn og junior. Dagens Closest fikk en overraskelse fra Pro Shop, mens det blant spillere som hadde greentreff ble trukket ut en som fikk dagens overraskelse fra kafeen. Det var ingen som hadde Hole in One som ville ha blitt premiert med gratis medlemskap I Aktivitet Det vises til rapporter fra komiteene. Rapportene viser stor aktivitet både blant bredden og eliten. Når det gjelder klubbens junior- og elitespillere er 2014-sesongen en av de bedre i klubbens historie med representasjon i flere nasjonale og internasjonale turneringer. Dette er behørig omtalt i Sportskomiteens rapport, men styret vil gratulere Elias Bertheussen med hans resultater i 2014 som har gitt han en plass på Challenge Touren i 2015, Andrea H. Hjellegjerde som endte på en flott 2.plass i World Deaf Golf Championship i Michigan (USA) og Sigurd Aune med hans strålende sesong i Titleist Tour og hans seier i NM junior Klubbmestere 2014: Herre senior: Dame senior: Herrer: Damer: Herre junior: Dame junior: Tor Eriksen Turid Røe Elias Bertheussen Andrea Hjellegjerde Sigurd Aune Maria Helland Alle klubbmestere fikk tildelt pokaler under arrangementet Banen Vinteren 2014 var heldigvis snillere mot banen enn vinteren før. Det største problemet var stormen IVAR som medførte en del opprydningsarbeid. Banemannskapet rapporterte 22.april at banen så veldig fin ut. Banemannskapet rapporterer om generelt gode greener i 2014 på tross av en del utfordringer i begynnelsen av sesongen med greenen på hull 1 som var helt død og dårlige greener på hull 3 og 6. Etter godt stell (vertikal klipping, resåing, gjødsling) og vekstduker ble disse greenene friskmeldte. Kvaliteten på fairway har vært noe varierende, men også her har banemannskapet gjort en god jobb. Banemester har lagt ut rapporter over pågående og planlagt arbeid en gang pr. måned. Klubbens medlemmer har gitt både styret og banemannskapet positive tilbakemeldinger på banens tilstand. Banemannskapet skal ha stor takk for at vi har en flott bane som i 2014 var åpen fra 10. mai tom 15.oktober. Banedriften har noen miljømessige sider idet drivstoff og olje fra nødvendig maskinelt utstyr er en potensiell kilde til forurensning. Klubbens banemannskap sørger imidlertid for godt preventivt vedlikehold og har gode rutiner som skal sikre at forurensningsrisikoen er minimal fra maskinene. Videre vil gjødsling av banen også være en potensiell forurensningskilde, blant annet til vann gjennom avrenning. Imidlertid er bruken av gjødsel på en golfbane bare ca % av det som brukes i landbruket, og den lukkede gressmatten minimerer erosjon og avrenning. Side 9 av 46

10 Bygninger Formannskapet i Trondheim Kommune vedtok 25.juni 2013 følgende: «Trondheim kommune rehabiliterer Hovedbygningen og Gulhuset på Sommerseter til en tilstand i samsvar med leiekontrakten mellom Trondheim kommune og Trondheim Golfklubb før bygningene overtas av Trondheim Golfklubb». Taket på Hovedbygningen og Gulhuset ble rehabilitert høsten 2013, og TGK sørget for at tilsagnet på kr som klubben hadde fått fra Kulturminnefondet til istandsetting av taket ble overført til Trondheim Kommune. Formannskapets vedtak innebærer imidlertid at flere forhold vedr. Hovedbygningen og Gulhuset rehabiliteres før tilstanden er i samsvar med leiekontrakten. Kommunens prosjektleder meddelte i mars 2014 at det bør tas tak i grunnmuren og hvelvkjelleren, men at fasadene ikke er vurdert. Styret sendte i begynnelsen av september et brev til Trondheim kommune og ba om en fremdriftsplan for det videre rehabiliteringsarbeidet. Da vi ikke fikk svar på dette, valgte vi i desember å informere Idrettsrådet i Trondheim. Idrettsrådet fant dette bekymringsfullt og har tatt saken opp med kommunens enhet for idrett og friluftsliv. Dersom dette ikke fører frem, bør saken løftes opp til politikerne igjen. Vi avventer informasjon fra Idrettsrådet. Klubbsjekken Klubben har gjennomført klubbsjekken som er en elektronisk spørreundersøkelse initiert av NGF. Sjekken vil gi klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder organisasjon, trener, leder, anlegg, aktivitetstilbudet og arrangement. Undersøkelsen er påstandsbasert og medlemmene svarer i forhold til hvilken grad man er enig/uenig i påstanden. Svarprosenten for TGK var 30,4% hvilket må sies å være akseptabelt. Svarene er rangert på en skala fra 1 til 6 (1 er dårligst, 6 er best) Veldig dårlig Dårlig Greit Bra Veldig bra Særdeles bra Gjennomsnittlig score for TGK ligger på mellom 4 og 5. Dette er tilfredsstillende, men klubben har også forbedringspunkter. Lavest score får Driving-range (3,1), mens øvrige treningsfasiliteter og banen får en gjennomsnittlig score på 4,9. En grundigere analyse av svarene vil gi et godt utgangspunkt for en diskusjon med klubbens medlemmer om fremtidige mål og strategier. Blant dem som hadde svart på Klubbsjekken ble Martin Eriksson på medlemsmøtet i desember trukket ut til å få gratis medlemskap i Side 10 av 46

11 Økonomi Årsregnskapet for 2014 er utarbeidet i samsvar med Regnskapslovens regler. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,00 mot et budsjettert overskudd på kr ,00. Årets resultat ble dermed kr ,00 svakere enn budsjettert. Inntektssiden er på budsjett. Kostnadssiden er overskredet med kr ,00. Det er nedbetalt kr ,00 på lån i Heller ikke i 2014 er det ikke søkt banken om utsettelse av betaling av de avtalte avdragene i forbindelse med ombyggingen av banen. Styret har hatt et stort fokus på klubbens økonomi. Fyldige rapporter fra Sunde Regnskap og Økonomi AS og månedlige prognoser fra daglig leder har gjort det mulig med en forsvarlig økonomistyring uten at dette har gått ut over klubbens sportslige aktivitet. Styret har lagt et realistisk budsjett for 2015 som viser et overskudd på ca. kr Det er fortsatt en ambisjon om at det innen 2017 skal opparbeides en egenkapital på 25% av omsetningen, noe som er i henhold til virksomhetsplanen. Samarbeidspartnere - avtaler Vi har hatt 21 samarbeidspartnere i av disse har profilert seg på hull, 1 har profilert seg på utleietraller, 3 på nærspillsområde og 2 på Driving Range. Samarbeidspartnerne har benyttet klubbens anlegg til å pleie sin bedrifts ansatte og kunder. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester. Representasjon Harald Helland Rolf Bjarne Aune Vegard Aune Rolf Bjarne Aune Gerd Helen Aune Rolf Helge Karlsen Per Fjeldsæter Golfforum i Tromsø Golfforum i Tromsø Varamedlem i NGFs styre. Leder av NGFs faggruppe turnering. Forbundsdommer NGF dommer NGF dommer Informasjon I 2014 er det fortløpende lagt ut nyheter og relevante informasjon til medlemmene på klubbens hjemmesider. Ny hjemmeside har vært planlagt lenge og antas å være operativ ved sesongstart. Annet Styret vil gratulere Asbjørn Pettersen som ble tildelt NGFs Årets ildsjel pris Side 11 av 46

12 Side 12 av 46

13 4.2 Rapporter fra de styreoppnevnte komiteene Rapport fra Sportskomiteen Sportskomiteens sammensetning i 2014: Vegard Aune (leder) Steinar Bråten (medlem) Rolf Bjarne Aune (medlem) Thomas Sundseth (medlem) Tom Vollan (medlem, Sportsjef) Målsetning Sportskomiteen har som målsetting å tilrettelegge trening og aktiviteter for de av klubbens juniorer og elitespillere som ønsker å satse på golf som idrett regionalt, nasjonalt og internasjonalt slik at disse finner TGK som en attraktiv klubb. Høydepunkter i 2014 Sesongen 2014 går inn i rekken som en av de bedre i Trondheim GKs historie når det gjelder sportslige resultater. Denne sesongen har Trondheim GK vært representert og gjort seg bemerket på flere nasjonale og internasjonale turneringsarenaer, både som lag og i form av enkeltprestasjoner. Elias Bertheussen startet sesongen på Asia Touren, men bestemte seg midtveis i sesongen for å gjøre en endring i turneringsprogrammet. Han satte kursen mot Europa og Nordic League (Nordea og Ecco Tour). På sine 12 starter rakk han å spille seg til 2 seire og 2 andreplasser. Dette resulterte i en 4. plass på Order of Merit og belønningen var at Trondheim GK har en spiller på Challenge Touren i En annen spiller som satte TGK på det internasjonale golfkartet i 2014 var Andrea H. Hjellegjerde. Hun stod for en fremragende prestasjon da hun representerte de norske farger i World Deaf Golf Championships på Grand Traverse Resort i Traverse City (Michigan, USA). Hun spilte strålende golf og endte på en 2. plass og en sølvmedalje i bagasjen. Her hjemme på norsk jord hadde Sigurd Aune en strålende sesong på Titleist Tour (juniorenes øverste nasjonale turneringsserie). På sine 6 starter endte han sesongen med 3 seiere, 2 tredjeplasser og sammenlagt seier på Order of Merit. Sesongens høydepunkt ble seieren på Atlungstad GK i juli som også ga han tittelen som Norgesmester for juniorer i Dette er en prestasjon svært få (om noen) juniorer i TGKs historie kan matche, og det blir spennende å følge Sigurd i Sigurd går da over i de voksnes rekker og vil spille Norgescup og noen utvalgte turneringer på Nordic League (etter å ha spilt seg til en kategori i finalesteget i kvalifiseringen denne høsten). Trondheim GK viste også nok en gang at man har en kultur for å skape gode lag, så vel som enkeltspillere, da vi hevdet oss i Lag-NM Herrer og junior gutter denne sesongen. TGK deltok i elitedivisjonen i begge turneringene, der herrene endte på 4. plass på Stavanger GK (ett slag unna 3.plass) og guttene endte på en fin 6. plass på Drammen GK. Side 13 av 46

14 Klubbmestere i 2014 Elias Bertheussen (Herrer), Sigurd Aune (Junior gutter), Andrea H. Hjellegjerde (damer) og Maria Helland (Junior jenter). Treninger Junior Sesongen 2014 startet med 2 innendørstreninger per uke på Trondheim Golfsenter i desember Alle juniorer og ungdommer i klubben fikk tilbud om å delta. Opp mot 20 juniorer, både gutter og jenter i alderen 10 til 19 år, deltok på vintertreningene fram til utendørssesongen. Det har vært treninger med god innsats og godt utbytte. Sesongen fortsatte med utendørstreninger på Sætra fra mai til primo oktober. Omtrent samme antall spillere deltok på disse treningene. Treningsgruppen har vært ganske homogen denne sesongen, og man har derfor ikke hatt noen inndeling av treningsgruppen. Alle har trent til samme tidspunkt. De som har hatt behov for mer matching har deltatt på elitelagets treninger. Hver enkelt har dermed fått trening tilpasset sitt behov og nivå. Det har ikke vært noe nedgang i antall spillere som har vært i organisert trening i 2014 sammenlignet med Elite I år som i fjor så har både herrer og damer trent innendørs på Trondheim Golfsenter fram til slutten av april. Nytt av året var at damer og herrer trente sammen gjennom utendørssesongen på tirsdager. Utover dette har det vært mulig å benytte seg av Tom ved behov. Elitematch onsdager og spilletrening på torsdager er også viktig i forhold til konkurransetrening. Treningsleir Samtidig som medlemsturen ble det arrangert en uke treningsleir for klubbens juniorer og elitespillere i Alcaidesa Links Golf Resort i Spania april. TGKs treningsleir en stor opplevelse for alle juniorene og skaper økt motivasjon og idrettsglede, uansett spillerens nivå. Satsningen har også stor betydning for våre sportslige resultater, og er helt nødvendig for de av våre spillere som har golf som idrett. Vi vil våren 2015 på nytt arrangere treningsleir. Sigurd Aune deltok også på to treningsleirer/turneringer i regi av NGF. Den første var en kombinert treningsleir/turnering på Alcadeisa siste uka i januar, og den andre var en treningsleir for observasjonstropp og Team Norway på Valderrama. Turneringer Turneringstilbudet for spillerne har bestått av: Lokalt/regionalt: TGK Junior Tour, Nabogolf, Elitematch, Junior Tour, Region Tour Nasjonalt: Suzann Junior Challenge, Titleist Tour 1. div, Titleist Tour, Norgescup, Lag-NM og NM Internasjonalt: Asia Tour, Challenge Tour, Nordic League og World Deaf Golf Championships Side 14 av 46

15 Junior TGK Junior Tour er en viktig del av juniorsatsningen. Turneringen er åpen for alle klubbens juniorer og ungdommer, der fokus er like mye sosialt som sportslig. Vi har også i 2013 slitt med å få den oppslutningen vi ønsker her, og det må tenkes nytt. Sportskomiteen ønsker hjelp til arrangering og gjennomføring av denne turneringen i Målsettingen er at turneringen igjen skal bli det naturlige samlingspunktet for alle klubbens juniorer. Junior Tour er den regionale turneringen for våre juniorer. Regionen omfatter Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Turneringen er en kombinert juniorelite og juniorbredde turnering og åpen for alle klubbens juniorer. Antallet startende var stabilt som 2013, etter at det de foregående årene hadde økt år for år. Regionen har fortsatt en god vei å gå før vi har et akseptabelt antall juniorspillere som har golf som idrett. Therese Sundseth og Sigurd Aune har representert TGK på Titleist Tour denne sesongen. På Titleist Tour 1. divisjon har TGK vært representert av Brage R. Almåsbak, Therese Sundseth, Markus Smalø, Jesper Hofberg og Andreas B. Kjeldstad. I Lag-NM leverte guttene solid spill som resulterte i en 6. plass i den øverste divisjonen. Jentene endte på en 5. plass i 2. divisjon, dette ble en god erfaring og opplevelse for vårt unge jentelag. Elite Elias Bertheussen har også I 2014 vært en del av NGFs proffsatsning Team Norway. Dette har gitt Elias muligheten til å spille 5 turneringer på Challenge Tour i tillegg til Asia Tour og Nordic League. Sigurd Aune, Rasmus OIstad, Frode Bostad, Jørgen Hagen, Therese Sundseth og Andrea H. Hjellegjerde har representert TGK på Norgescup denne sesongen. Norgesmesterskapet inngår også i denne turneringsserien og der var vi representert med Sigurd Aune (10. plass), Frode Bostad (MC) og Andrea H. Hjellegjerde (MC). Lag NM Herrer (Elitedivisjon) ble spilt på Stavanger GK. TGK kom på en meget god 4.plass, kun ett slag bak Oslo GK på 3. plass. Her deltok Elias Bertheussen, Sigurd Aune, Rasmus Olstad, Christian Floer og Jens Petter Gresseth. Lag NM Damer (1.divisjon) ble spilt på Ålesund GK. TGK kom på 6.plass og beholdt plassen i 1.divisjon. Her deltok Anna Hustad Birkeland, Therese Sundseth og Silje Steen Vollan. Herreklassen i Regions Tour på Sommersætra ble vunnet av Rasmus Olstad med Lars Martin Berg (Byneset GK) på 2.plass og Christian Floer på 3.plass. Dameklassen ble vunnet av Anna Hustad Birkeland foran Silje Steen Vollan (2. plass) og Elin Widegren Norum (3. plass). Order of Merit Elitematch 2014 ble vunnet av Jens Petter Gresseth. Videre fulgte Lars Martin Berg (Byneset) og Sigurd Aune. Tillitsverv TGK har også i år deltatt i NGFs faggruppe turnering ved Rolf Bjarne Aune (komiteleder). TGK var representert under EM-lag for gutter på Oslo GK 8-12 juli. Per Fjeldsæter var forbundsdommer og Vegard Aune var kaptein på det norske EM-laget. Side 15 av 46

16 Økonomi Sportskomiteen er per i dag primært for de som ønsker å drive med golf som idrett, og inkluderer i dag klubbens junior- og elitespillere. Våre økonomiske midler er forbeholdt disse spillerne. Det foreligger klare retningslinjer for når denne målgruppen får økonomisk støtte fra Sportskomiteen. Rekruttering Det har ikke vært noen markant reduksjon av juniorspillere i 2014, men vi er avhengig av stadig nye og flere fjes i treningsgruppen. Det er helt nødvendig at vi får økt rekrutteringen for å ha en stabil gruppe med spillere og godt miljø. Spillere som vi aktivt satser på skal ha TGK som «hjemmeklubb» og hvor det bygges lojalitet til klubben. Dette krever tiltak for å rekruttere nye spillere, både de som allerede er medlemmer i TGK og nye. Nye juniorspillere er et «gode» for klubben fordi de ofte også (etter hvert) får med seg foreldre som medlemmer, samt at klubben vil ha glede av disse spillerne «livet ut». Juniortreningene er åpne for alle klubbens medlemmer i aldersgruppen. Vi jobber kontinuerlig med god informasjonsflyt og rekruttering av egne medlemmer til økt treningsaktivitet gjennom e-post, klubbens nettsider og Facebook. Det er fortsatt et forbedringspotensial ifm dette arbeidet, og vi er avhengige av hjelp fra klubbens medlemmer for å kunne drive et mer aktivt arbeid, spesielt ift juniorer som allerede er medlemmer i klubben ut mot ungdommer nærmiljøet. Konklusjon Vi startet sesongen med målsetningen om å bidra til et miljø i klubben som kan skape vekst, engasjement og sportslig resultat. Det har vært mange høydepunkt i 2014 (se over). Samtidig har vi utfordringer dersom vi skal sørge for videre sportslig suksess. Spesielt vil vi her trekke fram utfordringene rundt å få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging for klubbens unge gjennom frivillig arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte våre ressurser best mulig, og føler disse ressursene er godt anvendt i Helt avslutningsvis vil vi berømme vår seniorgruppe som deler ut Seniorgruppens Juniorstipend for sjette gang på årsmøtet i Vi gleder oss til 2015! For Sportskomiteen Vegard Aune Side 16 av 46

17 Rapport fra Breddekomiteen Breddekomiteen har i 2014 bestått av Britt Mellegaard, Liv Gripp og Helge Sannes (trener). Breddetrening og Veien til golf (VTG) - kurs ivaretakelse av nye medlemmer Breddetreningen og klubbens VTG-kurs har vært ivaretatt av Helge Sannes. Som i 2013 har det i 2014 vært tilbud om gratis/subsidierte treninger for seniorer og damer samt Torsdagsgolfen for de som ikke har etablert hcp ( fra 54 ned til 36) der treningene har vært etterfulgt av spill på banen sammen med andre ferske spillere og en erfaren spiller som kan gi råd underveis. Klubbens VTG-kurs i 2014 har vært arrangert både som helgekurs og ukeskurs, med til sammen 65 deltakere. For å ivareta dem som har gått på kurs i løpet av 2014 bør klubben i 2015 gjennomføre noen tiltak for å dra dem i gang samle dem til spill og sosialt samvær, helst sammen med etablerte spillere. For å inkludere nye medlemmer er det viktig at gamle medlemmer prater med dem, i kafeen, på terrassen og i shopen, og at man møter de nye med positive holdninger på banen. Aktiviteter spesielt for klubbens damer har vært ivaretatt av Liv Gripp. DAMER 50+ startet opp med sitt spill 20.mai.Styret hadde jobbet intenst med henvendelser til damene i klubben for å få til en damekomite, men det var helt umulig. Av den grunn ble damer 50+ omgjort til damer for at alle damene i klubben skulle få et tilbud. Vi kjørte da terminlista som var satt opp for damer 50+ hvor vi spilte forskjellige turneringsformer hele sommeren igjennom. En liten form for konkurranse spilte vi hver gang slik at det ble litt betaling og en liten premie. 19 tirsdager var vi å finne på banen. Annenhver uke formiddag og annenhver uke ettermiddag slik at det var tilbud til alle. Siste spilledag hadde vi på Havstein i 2014 også. Vi spilte 18 hull og avsluttet med kaffe og nogo attåt i lokaler som vi fikk låne der. Totalt har 26 stk vært med mer eller mindre, men de fleste tirsdager har vi vært rundt stk. Det er absolutt plass til flere som ønsker å være med. På etterjulsvinteren hadde vi også i 2014 innendørstrening med Tom. Vi ble en relativt fast gjeng på stk som var med på dette. Veldig godt opplegg fra Tom hvor vi fikk tid til litt teori rundt det praktiske spillet også. I september var vi 10 stk som reiste til Sorknes for å være med på turneringen «Damer og druer». 56 damer var med totalt fra forskjellige klubber. Vi spilte scrambleturnering og om kvelden var det duket for tapas og vinkurs. Et veldig vellykket arrangement som vi helt sikkert kommer til å reise på i 2015 også. Kom igjen damer bli med Avslutning for sesongen var i 2014 som 2013 med julebord på Grenaderen. Side 17 av 46

18 Golf Grønn Glede (GGG) ble også ivaretatt av Liv Gripp. GGG fortsatte i 2014 å arbeide for å få Frisklivssentralen på banen. Vi hadde vært i kontakt med dem sommeren 2013 uten at det kom noe konkret ut av det. På vårparten 2014 ble det tatt ny kontakt for å lufte stemningen. Vi ble enige om å forsøke en dag på Setra når de startet opp med en ny gruppe. Responsen var uventet stor og 10 stk. møtte til denne dagen. Vi kunne ikke vært heldigere med været. Sola skinte fra en skyfri himmel og de frammøtte syntes de hadde hatt en strålende dag sammen med Helge Sannes og Liv. I etterkant hadde Liv et møte med Frisklivssentralen hvor man kom fram til et videre tilbud for de som var interessert i å prøve golf. 6 stk. meldte seg på kurset som skulle vare 8 uker. Dagen vi valgte var kanskje ikke den beste da den sammenfalt med en annen aktivitet på Frisklivssentralen, men 2 av disse gjennomførte de 8 ukene og var svært ivrige. Vi startet opp et nytt kurs og de fortsatte samt at 2 nye kom til. Disse 4 gjennomførte 8 uker hvor vi kom så langt at vi spilte på banen de siste gangene. Det er absolutt en mulighet for at de 4 her kommer tilbake til våren, men først skal vi prøve oss litt inne i vinter. Vi satser selvfølgelig på at de skal bli «selvspillende» til sommeren. 22B har vi hatt som en gruppe i flere år. Gruppen deres varierer litt fra år til år, men holder seg stort sett rundt 10 stk. Denne sommeren har de vært litt mere passive i GGG sammenheng. Det skyldes permisjon av ansatte så tiden ikke har strukket like godt til for dem. De har ledere som er med de ut og spiller så spill har det vært for dem. Regner med at de kommer sterkere tilbake igjen til sommeren. Ressurssamling for GGG-klubber ble avholdt i Drøbak i sommer hvor Liv var tilstede. Dagens tema var presentasjon av sportslig plan for golfnorge. Det var lagt opp trening med Henrik Bjørnstad en god del av dagen. Veldig givende. For Breddekomiteen Britt Mellegaard Årsmelding 2014 for seniorgruppa i Trondheim Golfklubb Året startet som tidligere år med simulatorgolf på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade hver torsdag og besøk på kaféen på Bo Mobler Moholt hver tirsdag. Dette har blitt populære vinteraktiviteter som i høy grad vedlikeholder det gode miljøet i seniorgruppa. Golfsesongen startet med orienteringsmøte torsdag 8. mai. Første offisielle seniormatch ble spilt torsdag 15. mai. Det er avholdt 20 tellende torsdagsmatcher hvorav 12 stableford, 5 slagkonkurranser, 1 Texas Scramble, 1 greensome og 1 foursome. Det er registret 78 spillere i løpet av sesongen, mot 86 i Det har vært 29 til 52 deltakere med et gjennomsnitt på ca. 43, totalt 856 starter mot 838 i spillere har deltatt i 10 eller flere matcher. 4 spiller har deltatt i alle 20 matcher: Gunnar Grande, Odd R. Hjelde, Asbjørn Pettersen og Kay Rønne 16 kvinner har deltatt i løpet av sesongen, mot 17 i 2013, men mange har spilt få turneringer. Side 18 av 46

19 Statistikk for de siste seks årene ser slik ut: Antall seniormatcher Antall registrerte spillere i løpet av året Antall starter i løpet av sesongen Antall spillere i gjennomsnitt pr. match Flest deltakere i en match Antall kvinner Senior slagmester 2014 Det er avholdt 5 slagkonkurranser. Årets seniorslagmester er den som oppnår best resultat i løpet av en av de fem avholdte slagkonkurranser. Totalt har 51 spillere deltatt i en eller flere av disse. 27 spillere har deltatt i en eller flere i 9 hulls slagkonkurransen. Senior slagmester herrer 2014: Reidar Hoff med 66 netto slag Senior slagmester damer 2014: Turid Seime med 75 netto slag Senior slagmester 9 hull 2014: Bjørn Fische med 31 netto slag Senioreclectic 2014 Eclecticresultatene utgjør sum av de færreste antall slag som spilleren oppnår i de ukentlige konkurransene på hvert enkelt hull i løpet av sesongen. Foruten at det kåres en Senioreclecticmester, kåres beste spiller over 70 år til Veteranmester. Vedkommende får sitt navn på Per Johan Larssens vandrepokal. Resultatene er utarbeidet av Robert Eide. Senioreclecticmester herrer 2014: Ottar Bjørnbeth 65 slag Senioreclecticsmester damer 2014: Kirsti Jaråker 79 slag Veteranmester 2014: Audun Laukeland 66 slag Årets seniorspiller 2014 For å kvalifiseres til å komme på listen over årets spiller må man ha deltatt i 5 eller flere poengmatcher. Det kåres vinner både over 18 og 9 hull. Forutsetningen for å komme på 9 hullslisten er at man ikke har 5 eller flere runder over 18 hull. 36 spillere har i år deltatt i fem eller flere matcher over 18 hull mens 13 spillere tilfredsstiller kravet for å komme på 9 hullslisten. Årets spiller herrer 2014, 18 hull: Steinar Sjømæling 188 poeng Årets spiller damer 2014, 18 hull Kirsti Jaråker 160 poeng Årets spiller 2014, 9 hull Lasse Darell 93 poeng Senior Klubbmester 2014 Årets klubbmesterskap for seniorene ble avholdt av klubben sammen med klubbmesterskapet for de andre klassene. Seniormestere ble: Senior klubbmester 2014, klasse menn: Tor Eriksen Senior klubbmester 2014, klasse kvinner: Turid Røe Side 19 av 46

20 Generasjonsmatch 28. september ble årets generasjonsmatch forsøkt avholdt, men det var ikke mulig å få nok deltagere til å melde seg på, dermed ble det avlyst. Vi vil komme sterkere tilbake neste år og vil arrangere matchen på vanlig tidspunkt i august før skolestart. Mini Ryder Cup Matchplay Trondheim GK og Stjørdal GK ble i 2012 enige om at vi skulle starte en årlig match mellom seniorene i klubbene. I år ble det spilt foursome matcher på Stjørdal Golfbane mandag 16. juni og singelmatcher på Sommersetra tirsdag 17. juni med sosialt samvær og grillmat etter turneringen. Det er oppsatt en vandrepokal (replica av Ryder Cup trofeet), som i år ble vunnet av Stjørdal GK. Det er 18 spillere på hvert lag. Resultat: Trondheim GK 12 poeng Stjørdal GK 15 poeng Norsk Senior Golf (NSG) Vi har i år arrangert 2 turneringer for NSG den 24/6 og 5/8 som en del av en Trøndelag-tour med 8 turneringer spilt på tirsdager, øvrige arrangører var Byneset, Stjørdal og Stiklestad. Ellers så deltok vi i NSG lagmesterskap på Aurskog Golfpark 16-17/8. Trondheim GK vant 3. divisjon Nord og rykker dermed opp i 2. divisjon fra neste år. Laget besto av Tor O. Sandkjernan, Arne Sommervold, Finn Bakke-Olsen og Ottar Bjørnbeth. Robert Eide deltok i NSG Senior Masters på Kongsberg 13-14/9 og ble nr. 2 i klasse 6. I NSG Senior Tour 2014 ble Steinar Sjømæling nr. 9 i klasse 5, og Robert Eide nr. 5 i klasse 6. Dugnad Seniorgruppa har deltatt i flere dugnader i år, det startet i vår med rydding av grener og kvister på banen, flere runder med plukking av baller rundt drivingrangen, snekring av blomsterkasser, planting av hekk ved hull 3. Og ellers en stor takk til blomsterpikene Turid Seime og Kirsti Jaråker og altmuligmann Jan Pettersen som har bidratt i hele år. Juniorstipend Juniorstipendet finansieres med at kr. 15 av påmeldingsavgiften til torsdagsmatchene settes av til stipendet. Det er nedsatt en komité som skal avgjøre hvem som skal få stipendet. Komiteen har i 2014 bestått av klubbens hovedtrener Tom Vollan, en fra sportslig avdeling Rolf Bjarne Aune og en fra seniorgruppa Kristian Kvikne. Årets stipend er på kr og tildeles Trondheim GKs juniorgruppe og vil bli utdelt på klubbens årsmøte i Fest Årets fest som markerer at årets utesesong er slutt ble avholdt tirsdag 7. oktober i klubbhuset til IL Trond. Reiser 18. oktober gikk turen til Belek i Tyrkia, en ren herretur. 22 deltakere deltok. Under denne turen ble Europa Open 2014 avholdt og årets vinner ble Tor Schjetne. Vi hadde en meget vellykket tur til Stiklestad den 1. september med ca 40 deltakere. Det er oppsatt vandrepokaler både for damer og herrer. Vinnere i år ble Harald Einang og Lise Kjærem. Etter turneringen ble det servert en meget velsmakende Inderøysodd. Side 20 av 46

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Trondheim Golfklubb. Offensiv Ærlig Inkluderende Årsmøte 2016. Årsmøte 2016. Tirsdag 16 februar 2016 Klokken 19:00. P-Hotels Brattøra Fosenkaia,7

Trondheim Golfklubb. Offensiv Ærlig Inkluderende Årsmøte 2016. Årsmøte 2016. Tirsdag 16 februar 2016 Klokken 19:00. P-Hotels Brattøra Fosenkaia,7 1 Trondheim Golfklubb Årsmøte 2016 Tirsdag 16 februar 2016 Klokken 19:00 P-Hotels Brattøra Fosenkaia,7 2 Trondheim Golfklubb Innhold -Innholdsfortegnelse Side 2 -Samarbeidspartnere 2015 Side 3 -Saksliste

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 MANDAG 12. DESEMBER 2016 KL. 18.00 KLUBBHUSET Klubbens leder, Rigmor Reistad, ønsket velkommen og orienterte om opplegget for møtet, samt om året 2016 generelt. SAK

Detaljer