PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav 1 ansatte med stemmerett. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjenning av innkalling. Innkallingen til møtet var utført i henhold til 10 i Lov for TGK og sakspapirene var tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet. Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent Godkjenning av sakslisten. Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent. 2.3 Godkjenning av forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent. 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen. Britt Mellegaard ble valgt til dirigent. Kjartan Floer ble valgt til sekretær. Vegard Aune og Kirsti Jaråker ble valgt til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning med komitérapporter for Styrets beretning og komitérapporter ble gjennomgått punkt for punkt. - Under medlemsforhold ble det overrekt diplom til Asbjørn Pettersen som bevis på at han var blitt utnevnt til æresmedlem. - Under turneringer skulle alle klubbmesterne tildeles sin premie, men ingen var tilstede. - Under rapport fra seniorkomiteen leste leder av komiteen opp innstillingen bak utdelingen av juniorstipendet til Victoria Reinfjell Franzen og Sigurd Aune. Vedtak: Styrets beretning og komitérapporter ble enstemmig godkjent.

2 5. Regnskap for 2010 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning. Regnskapet ble presentert, dirigenten refererte revisjonsberetningen og kontrollkomiteens beretning. Det ble poengtert at det på posten, driving range, turneringer, GK, ikke var samsvar mellom tallet under budsjett 2010 i resultatregnskapet og budsjett 2010 under note 1. Det var tallet under resultatregnskapet som var det riktige. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 6. Innkomne forslag. Sak 6.1 Forslag fra styret: Utvidet samarbeid med golfsenteret. Styret i Trondheim Golfklubb er opptatt av at klubben skal ha en sterk og sunn økonomi. For å styrke klubbens økonomi ser styret et behov for å øke aktivitetene og servicegraden på Sommersetra. For å oppnå dette er det behov for å styrke/utvide klubbens organisasjon, dette kan gjøres gjennom å utvide egen organisasjon eller ved å inngå et samarbeid med andre. Asbjørn Pettersen har informert administrasjonen om at sesongen 2010 ble hans siste i startboden, dette er også med på å forsterke behovet for å finne andre løsninger for, i første omgang, opprettholde servicegraden. Styret i Trondheim Golfklubb har konkludert med at det beste for Trondheim Golfklubb vil være å inngå et utvidet samarbeid med Trondheim Golfsenter (TGS). TGS er en aktør som fra før kjenner godt til forholdene på sommersetra og golfmiljøet generelt i midt Norge. Styret og TGS har fremforhandlet en avtale som i hovedtrekk innebærer: TGS skal drifte proshop og kafé. Som et ledd i å opprettholde/øke servicegraden, til nye og gamle medlemmer, utvides åpningstiden slik at den totale åpningstiden blir på ca 70 timer i uken. Dette fører til at klubbhuset inkl proshop og kafé blir åpent fra kl mandag torsdag og på helg vil åpningstiden være mellom kl Åpningstiden er ikke fastsatt. TGS skal ha ansvaret for alt rundt turneringer, de skal drifte driving rangen (inntektene tilfaller TGK), selge samarbeidsavtaler og gjennomføre sponsoraktiviteter. TGS sine ansatte skal i sommerhalvåret ha Sommerseter som arbeidsplass og disse skal jobbe aktivt sammen med TGK for å oppnå ønsket resultat. I vinterhalvåret skal dette samarbeidet gjennomføres på golfsenteret. Trondheim golfklubb skal betale TGS et fastbeløp på kr ,- for dette utvidede samarbeidet, slik at det totale beløpet for kjøp av tjenester og driftsstøtte, til proshop og kafé, blir kr ,- i I tillegg så er det avtalt en provisjonsavtale på inntekter overskytende klubbens inntektsbudsjett vedtatt på siste årsmøte. Avtalen forventes å gi TGK en betydelig økning av inntekter fra sponsor og greenfee. Samtidig som den legger et godt grunnlag betydelig økt medlemsservice og styrker miljøet på golfbanen. Forslag til vedtak: Trondheim Golfklubb inngår et utvidet samarbeid med Trondheim Golfsenter. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3 7. Handlingsplan. TRONDHEIM GOLFKLUBB Handlingsplanen ble gjennomgått. Styret ble oppfordret til å notere seg muntlige forslag og innspill til tiltak fra årsmøtet. Det ble kommentert at det ikke holder å si at det skal gjennomføres tiltak, det må fremkomme hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres. Vedtak: Styrets forslag til Handlingsplan for 2011 ble enstemmig vedtatt. Handlingsplanen er vedlagt protokollen. 8. Kontingenter. Styret foreslo følgende kontingenter for 2011: Medlemskategori Kontingent 2011 Medlems avgift senior Pensjonister redusert spillerett Pensjonister uten spillerett Medlems avgift ungdom (19-21 år) Medlems avgift junior (13-18 år) Medlems avgift barn (0-12 år) Studenter Redusert avgift For kategorien pensjonister redusert spillerett gjelder: kan ikke spille etter klokken hverdager og ikke i helger. Definisjonen på pensjonist er at man har fylt 67 år. Pensjonist uten spillerett må betale greenfee for å kunne spille på banen. Studenter skal, med mindre de har betalt innmeldingsavgift, melde seg inn på nytt vært år og må forevise gyldig studentbevis/semesteravgift før grønt-/hcp kort utleveres. Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne en redusert avgift for medlemmer innenfor en tidsbegrenset periode. Slike spesielle tilfeller vil være at man ikke får utøvet sin idrett på vår bane i en tidsbegrenset periode på grunn av sykdom, bortreist etc. Slike tilfeller blir kun behandlet ved at man årlig søker skriftlig til styret. Familierabatter: (Må ha samme adresse) Familie medlem senior Familie medlem ungdom Familie medlem junior Familiemedlem barn 825 Det er inngått avtale med Stjørdal Golfklubb om 1/2 greenfee for alle medlemmer i TGK som betaler en ordinær avgift (gjelder ikke for de med redusert avgift). Andre avgifter: Skap plass 350 Vognplass 500 Elektrisk vognplass 550 Fakturagebyr 45 Vedtak: Styrets forslag til kontingenter ble enstemmig vedtatt. Kontingent/avgifter Norges Golfforbund, vedtatt på NGF s ting: Norsk Golf abonnement 140 Kontingent NGF 175 Alle 20 år og eldre i kalenderåret må betale for et abonnement av Norsk Golf, men kun et blad pr. husstand. Avgiften for Norsk Golf skal betales til hjemmeklubben. Alle 20 år og eldre i kalenderåret må betale avgiften til NGF og den skal betales pr. klubb man er medlem av.

4 Årsmøtet reagerte på at purringer skulle belastes med en tilleggskontingent på kr 300,- og Kirsti Jaråker kom med følgende forslag til ny tekst rundt oppfølging av ubetalte kontingenter: 14 dager etter forfall vil det bli sendt ut purring med ny 14 dagers frist. Ubetalte kontingenter etter forfall på purringen vil bli overtatt av Norsk Inkasso AS. Vedtak: forslaget fra Kirsti Jaråker ble enstemmig vedtatt. 9. Budsjett. Forslag til budsjett for år 2011 ble presentert. Vedtak: Styrets budsjett forslag ble enstemmig vedtatt. Budsjettet er vedlagt protokollen. 10. Behandle klubbens organisasjonsplan. Styret la frem forslag til organisasjonskart. Vedtak: Organisasjonskart ble enstemmig vedtatt. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor samt fastsette honorar. Vedtak: Ernst & Young engasjeres som revisor for år 2011, honoraret settes til kr ,- + mva. 12. Valg. Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens innstilling. Det kom ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling. Følgende ble valgt: Styret i TGK: Leder: Ole Vaagan Ny for 2 år. Nestleder: Britt Mellegaard Ny for 1 år. Styremedlemmer: Marius Rua Ny for 2 år. Maria Reitan Ikke på valg Rolf Bjarne Aune Ikke på valg Varamedlemmer: Nina Tranø Ny for 1 år Øyvind Hofstad Gjenvalg for 1 år Liv Gripp Gjenvalg for 1 år Kontrollkomitè: Medlemmer: Tor Eriksen Gjenvalgt for 1 år Anne Lise Nielsen Gjenvalgt for 1 år Varamedlemmer: Odd Roar Hjelde Gjenvalgt for 1 år Lise Kjærem Gjenvalgt for 1 år Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

5

6 Vedlegg: Handlingsplan 2011 Målsetting Trondheim Golfklubb skal fremme golf som konkurranseidrett, helsebringende og trivselskapende mosjonsaktivitet. Trondheim Golfklubb skal drive, vedlikeholde og videreutvikle Sommerseter Golfbane. I 2011 vil følgende aktiviteter og tiltak bli vektlagt: Langtidsplanlegging: Utarbeide virksomhetsplan Anlegg: Drive, vedlikeholde og foredle golfbanen for best mulig spilleforhold. Drive og vedlikeholde driving rangen og treningsfeltet. Sportslig satsning: Utvikle trenings- og turneringstilbud. Styrke økonomiske forutsetninger for sportslig satsning. Fortsette å implementere Coaching Systemet for junior- og elitegruppen. Aktiviteter: Gjennomføre faste medlemstreninger. Gjennomføre sosiale sammenkomster i forbindelse med turneringer. Gjennomføre Golf Grønn Glede. Turneringer: Arrangere klubbturneringer og forbundsturneringer. Delta på nasjonale og regionale forbundsturneringer. Støtte TGK Junior-Tour. Rekruttering: Arrangere Grønt Kort kurs. Gjennomføre tiltak for å øke medlemstallet. Gjennomføre tiltak for å redusere andelen av grønt kort spillere i klubben. Informasjon: Videreutvikle klubbens internettsider og internettbaserte tjenester, og aktivt bruke disse som kanal for informasjon til medlemmene. Arrangere informasjonsmøter for medlemmene. Samarbeidsavtaler: Arbeide aktivt for å skape større inntekter gjennom samarbeidsavtaler. Øke aktiviteten og inntektene gjennom utvidet samarbeid med Trondheim golfsenter. Bygninger: Ha en løpende dialog med Trondheim kommune. Sluttforhandle avtale om overtakelse av Rød- og gul huset, samt garasjeanlegget. Etablere handikap toalett i gulhuset. (forutsettes overtatt) Bygge ny resepsjon for administrasjonen på låven. Etablere drikkekran på utsiden av gulhuset. (forutsettes overtatt)

7 Vedlegg: Budsjett for Regnskap Budsjett Budsjett Tekst Driftsinntekter: Medlemskontingenter Offentlig støtte baneombygging Offentlige tilskudd/overføringer Driving range/turneringer/gk Reklame & sponsor Diverse inntekter Greenfee & automater Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnskostnader Av- og nedskrivning Kostnader lokaler Investeringer Vedlikehold Fremmede tjenester Administrasjon Reise & diett Salg, reklame, representasjon og lignende Kontingenter & avgifter NGF/NG Forsikringer Andre kostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og kostnader: Finansinntekter Renteutgifter/avdrag Sum finansposter Årsresultat

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer