Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013."

Transkript

1 Kjøp fra primærnæring (KOP) Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i Versjon mai

2 Innhold 1 Introduksjon Ordliste med sentrale begreper Oppgaveplikt Sentrale endringer Altinn Nytt filformat - XML Elektroniske kvitteringer og feillister Unik identifikator på de forskjellige oppgavetypene Noen endringer i oppgavefelt Spesifikke endringer per oppgavetype Funksjonell beskrivelse av innsending av oppgaver over kjøp fra primærnæring Innberetning av oppgaver for ulike produkttyper Innsending av oppgaver fra Altinn Registrere oppgaver manuelt i skjema i Altinn Likningsoppgaver som vedlegg i Altinn (RF-1301) Integrasjon mot web services i Altinn Kvitteringer og feillister Korrigeringer av oppgaver Erstatningsleveranse Erstatningsoppgave Skatteetatens behandling av korrigering Teknisk beskrivelse av innsending Om filvedlegg Format på filvedlegg Pakking av vedleggsfiler Kryptering av filvedlegg Filnavn Maksimal filstørrelse via Altinn Sammenhenger mellom nytt og gammelt filformat Eksempelfiler Innsending av testoppgaver - prøveinnsendinger Vedlegg

3 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av desember 2011 SITS / Mag-prosjektet mai 2012 Kap 1. Forebehold om datamengder i Altinn er slettet. SITS / Mag-prosjektet I kapittel 2.2 er kommunikasjon av informasjonsbrev og oppdatering av kontaktinfo via Altinn fjernet. Presisert at muligheten for innsending av oppgaver på CD, diskett, papir og andre fysiske media på sikt vil utgå. Oppgavetypen Fisk er omtalt på lik linje som de andre oppgavetypene for primærnæringene. Kapitlet om kryptering er endret: Ikke mulig å sende inn krypterte filer via Altinn for inntektsår Tilhørende dokument inneholdende feltbeskrivelser er endret. 1 Introduksjon Målgruppen er næringsdrivende som kjøper produkter fra primærnæring som skal innberettes til skatteetaten (oppgavegivere) og virksomheter som hjelper til eller oppfyller innberetningsplikten (oppgaveinnsendere) på vegne av disse. Innberetning av kjøp fra primærnæring brukes til kontroll av skattytere og utgjør Skatteetatens kontrollgrunnlag. For at kontrolloppgavene skal kunne benyttes som reelt kontrollgrunnlag, må kvaliteten på oppgavene være god. Det avhenger av at: Alle innberetter fullstendige oppgaver ut fra det som framgår av underliggende systemer og regnskap. Oppgavenes innhold er korrekte i forhold til de krav som er satt i skatte- og ligningslovgivning. Oppgavene lar seg identifisere på en entydig og korrekt måte. Oppgavene er sendt inn i rett tid i henhold til gjeldende innleveringsfrister. Dette dokumentet beskriver hvordan innsending av oppgaver over kjøp fra primærnæring til Skatteetaten skal gjøres fra og med inntektsåret 2012, første gang i januar Hovedformålet med dokumentet er å beskrive ny innsendingskanal via Altinn samt nye filformater. 3

4 1.1 Ordliste med sentrale begreper Her beskrives noen sentrale ord og begrep knyttet til innberetning og oppgaver: Begrep Altinn Altinn melding Forklaring Altinn er en internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Altinn kan også formidle meldinger fra offentlige etater til en borger. En etat kan sende meldinger til en person eller virksomhet i Altinn. Meldingen kan inneholde en enkel tekst som eksempelvis en påminnelse om en frist eller meldingen kan inneholde et preutfylt skjema som skal sendes inn. Altinn rolle Altinn skjema Altinn varsel Erstatningsleveranse Erstatningsoppgave Fagsystem/ sluttbrukersystem Innsender Innsending Kvittering Leveranse Leveranse med erstatningsoppgaver Oppgave Oppgaveeier Oppgavegiver Rettigheter i Altinn tildeles på grunnlag av registrerte roller i Enhetsregisteret. Personer med en registrert rolle i en virksomhet (for eksempel styreleder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt rettigheter til å fylle ut og sende inn skjema på vegne av virksomheten. Personer med nødvendig rolle i Enhetsregisteret kan delegere rettigheter til andre. Innsending via Altinn er basert på manuell utfylling av skjema eller innsending av filvedlegg. Når man mottar en melding i Altinn, kan man varsles om dette via e-post og/eller en SMS. En leveranse som erstatter en tidligere innsendt leveranse i sin helhet En ny oppgave som erstatter en tidligere innsendt oppgave i sin helhet Se Sluttbrukersystem/ fagsystem Den parten som sender innsendingen. Ofte den samme som oppgavegiver, men kan også være en annen part som leverer på oppgavegivers vegne, for eksempel forretningsfører eller en datasentral. En innsending består av en eller flere leveranser, som er levert samlet av en innsender. Leveransene i innsendingen kan være fra forskjellige oppgavegivere Når Skatteetaten mottar en innsending vil det sendes en kvittering tilbake til innsender via en melding i Altinn. En samling oppgaver fra en og samme oppgavegiver, som er levert samtidig. Inngår i en innsending. Eksempel: Kjøp fra primærnæringen - Fisk En leveranse som kun består av oppgaver som enkeltvis skal erstatte tidligere innsendte oppgaver En samling av opplysninger som skal innberettes til Skatteetaten. Den oppgaven gjelder. Normalt en person men kan også være en virksomhet Tredjepart som er pliktig til å gi oppgave etter ligningsloven kapittel 6. 4

5 Begrep Oppgaveinnsender Referanse Forklaring Se Innsender Hver leveranse får en unik referanse i kvitteringen fra Skatteetaten Sluttbrukersystem/fagsystem De fleste store bedrifter har et eller flere IT-systemer som støtter bedriftens virksomhet. Slike systemer kalles ofte fagsystem. I Altinn-dokumentasjonen benyttes imidlertid betegnelsen sluttbrukersystemer for slike systemer. Utfyller den fysiske personen som foretar selve innberetningen på vegne av en innsender/oppgavegiver. Utfyller er normalt en ansatt hos innsenderen. XML (Extensible Markup Language) XSD (XML Schema definition) XML er et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. Filformatet XML organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker ( tagger ), gir informasjon om hva innholdet er. XSD benyttes til å validere XML-filer i forhold til struktur og innholdsformat. Det gir ingen indikasjon på om innholdet i dataene er riktige. 1.2 Oppgaveplikt Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette fisk, landbruksprodukter (herunder levende dyr) og liknende fra produsent, plikter å gi opplysninger til Skatteetaten om alt kjøp fra produsenter. Offentlige myndigheter som utbetaler tilskudd til produsenter innen landbruk, reindrift og fiske er pliktig til å innrapportere kontrolloppgaver til Skatteetaten. Oppgaven skal blant annet inneholde oppgaveeiers (produsent/tilskuddsmottaker med mer) fødsels- eller organisasjonsnummer slik at oppgaven kan benyttes korrekt til likningsformål. Beløp skal innberettes eksklusiv merverdiavgift. Hjemmel: Hjemmelen til innrapporteringen ligger i ligningsloven 6-3 med forskrifter av 8. januar 1997 nr. 6 (landbruksprodukter) og 10. desember 2009 nr (fiske), og ligningslovens ledd (tilskudd). 1.3 Sentrale endringer Her omtales kort de viktigste endringene ved innberetning av kjøp fra primærnæring Altinn Det tilbys to typer Altinn-skjema. Ett skjema for innsending via filvedlegg (dekker alle oppgavetypene for primærnæringene) 5

6 Fem skjemaer for manuell inntasting av oppgaver (dekker kun et utvalg av oppgavetypene for primærnæringene) Nytt filformat - XML Det eksisterende flatfilformatet utgår og et nytt XML-basert filformat innføres. Det vil i alt være 9 forskjellige XML-filformater som dekker de ulike kontrolloppgavetypene som skal innrapporteres for primærnæring. For detaljer, se vedlagte informasjonsmodeller, xsd er, eksempel-xml er og feltbeskrivelser Elektroniske kvitteringer og feillister Det innføres elektroniske kvitteringer og feillister fra Skatteetaten til oppgavegiver via Altinn. Innsender vil motta en kvittering i Altinn når Skatteetaten har foretatt en kvalitetskontroll av innberetningen. Kvitteringer vil sendes til både oppgavegiver og oppgaveinnsender Unik identifikator på de forskjellige oppgavetypene Hver oppgave må ha en unik identifikator som kan benyttes i tilbakemeldinger og erstatningsoppgaver: Oppgaven identifiseres for de fleste oppgavetyper ved fødselsnummer/organisasjonsnummer i kombinasjon med produkt. Oppgaver over kjøp av tømmer identifiseres med skogfondskontonummer. Oppgaver fra fiskesalgslagene må rapportere en kombinasjon av fødselsnummer/organisasjonsnummer, omsetningstype og eventuelt landkode for omsetning og fartøyets nummer Noen endringer i oppgavefelt Mulighet for erstatningsleveranser innføres. Mulighet til å oppgi utvidet kontaktinformasjon for innsender og oppgavegiver. Bruk av fiktive organisasjonsnumre vil ikke lenger være tillatt. Oppgavegivere som tidligere har brukt dette må nå bruke sitt eget organisasjonsnummer Spesifikke endringer per oppgavetype Oppgavetype (eksisterende) Egg, melk, poteter, frukt, bær, grønnsaker, fjørfe Korn Endring Egg og melk skilles ut som to separate oppgavetyper. Fjørfeslakt skal nå innberettes innen oppgavetype Slakt (se under). Resterende (poteter, frukt, bær, grønnsaker) rapporteres innen ny felles oppgavetype for jord- og hagebruk. Kun innberetning av beløp pr samt eventuelle renter (rapportering av beløp for første halvår utgår). 6

7 Oppgavetype (eksisterende) Slakt Pelsdyrskinn Tømmer Tilskudd Reindrift (Reindriftsforvaltningen) Garantikassen for fiskere Fisk Endring Det innføres spesifikke koder for reinsdyr og hjort. Fjørfeslakt flyttes hit. Beløpet som skal innberettes skal være avgiftsgrunnlag for mva (tidligere tilslagssum). Pelsdyrskinn skilles fra slakt og er nå egen oppgavetype. Opprettholdes. Opprettholdes. Reindriftsforvaltningen skal bruke koder for innberetning av tilskudd til reindrift og gjeter (tidligere eget format). Det innføres koder for innberetning av tilskudd fra Garantikassen for fiskere (tidligere eget format). Flyttes til oppgavetypen for tilskudd. Flyttes til oppgavetypen for tilskudd. Opprettholdes som egen oppgavetype. 7

8 2 Funksjonell beskrivelse av innsending av oppgaver over kjøp fra primærnæring 2.1 Innberetning av oppgaver for ulike produkttyper Kjøp fra primærnæring deles inn i følgende oppgavetyper: Oppgavetype (ny) Jord-/ hagebruk Egg Melk Korn Slakt Pelsdyrskinn Tømmer Tilskudd Fisk Produkter som innberettes med denne oppgavetypen Poteter, frukt, bær, grønnsaker Egg Ny oppgavetype (skilt ut fra egg, melk, poteter, frukt, bær, grønnsaker, fjørfe) Melk Ny oppgavetype (skilt ut fra egg, melk, poteter, frukt, bær, grønnsaker, fjørfe) Korn Skilt ut fra oppgavetypen slakt og pelsdyrskinn Eksisterende slaktekoder Fjørfeslakt innberettes nå også her Nye spesifikke koder for reinsdyr og hjort (tidligere rapportert som Annet) Pelsdyrskinn Tømmer Her innberettes tidligere oppgavetyper for tilskudd, reindrift (reindriftsforvaltningen) og Garantikassen for fiskere. Det innføres nye tilskuddskoder for tilskudd til reindrift og gjeter (tidligere oppgavetype Reindrift) samt garantilott og refusjon av mineraloljeavgift tidligere og siste år (tidligere oppgavetype Garantikassen for fiskere). Fisk 2.2 Innsending av oppgaver fra Altinn Altinn er Skatteetatens kanal mot oppgavegiverne og på sikt vil i all hovedsak informasjon som utveksles gå gjennom Altinn. På den måten kan oppgavegiverne ha tilgang til alle innsendinger, kvitteringer og informasjonsbrev på ett sted. En viktig del av Altinn er 8

9 pålogging (autentisering) og bruk av roller (autorisering). Altinn krever personlig pålogging ved bruk av fødselsnummer og ID-porten/MinID. Brukeren må ha delegert riktig rolle i Altinn for å kunne innberette. Rollen som skal benyttes heter "Utfyller/Innsender", og kan delegeres bl.a. fra den som er registrert som daglig leder. Erfaringsmessig er dette noe som kan ta litt tid i større virksomheter, så derfor er det viktig for alle oppgavegivere og innsendere at riktige personer får denne rollen i god tid før innberetningstidspunktet. Listen under viser hvilke registrerte roller i enhetsregisteret som automatisk får tildelt rollen "Utfyller/Innsender" i Altinn: Bestyrende reder Bostyrer Daglig leder/administrerende direktør Deltaker DA/ANS Forretningsfører Innehaver Komplementar Kontaktperson i kommune Nestleder (ikke delegeringsrettighet) Norsk representant for utenlandsk enhet Regnskapsfører Revisor Sameiere Styremedlem (ikke delegeringsrettighet) Styrets leder 9

10 Figuren under viser hvordan Altinn skal brukes for innberetning av kontrolloppgaver. Figur 1 - Oversikt Altinn-kommunikasjon Prosessen starter ved at oppgavegiver logger inn på Altinn og sender inn oppgaver, enten ved å registrere disse, eller ved å sende inn et filvedlegg. Alt som sendes inn fra Altinn til Skatteetaten vil senere være tilgjengelig i brukerens meldingsboks, Min meldingsboks. Her vil også meldinger fra Skatteetaten vises. Det vil være tre måter å sende inn oppgaver på: 1) Registrere oppgaver manuelt i Altinn 2) Laste opp filvedlegg i Altinn via et skjema 3) Integrasjon mot webservices i Altinn via et sluttbrukersystem Etter at oppgavene er sendt inn fra Altinn vil Skatteetaten kontrollere opplysningene og sende kvittering med eventuell feilliste tilbake til Altinn. Kvittering per leveranse vil sendes både til oppgavegiver og innsender hvis disse er forskjellige virksomheter. De neste kapitlene illustrerer de ulike innberetningsmetodene Registrere oppgaver manuelt i skjema i Altinn Det vil være skjema for manuell registrering av oppgaver i Altinn for inntektsåret Disse skjemaene vil utvikles i løpet av Aktuelle oppgavetyper for registrering av manuelle oppgaver i Altinn er: Frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) 10

11 Egg Melk Korn Slakt Også de som skal registrere oppgaver manuelt må ha Altinn-rollen "Utfyller/Innsender" på vegne av oppgavegiveren Likningsoppgaver som vedlegg i Altinn (RF-1301) Oppgaveinnsender kan velge å sende inn oppgavedata som vedleggsfiler via Altinn. Dette vil være mulig for alle oppgavetypene innen kjøp fra primærnæring. Disse vedleggsfilene må være i henhold et spesifisert filformat. Kontrolloppgavene skal være på XML-format, og hver oppgavetype innen kjøp fra primærnæring har et eget XML-filformat. Ved opplasting av fil må bruker logge seg på Altinn på vanlig måte og velge aktuelt skjema. Brukeren må ha Altinn-rollen "Utfyller/Innsender" for den virksomheten brukeren innberetter for. Skjema RF-1301 består av et hovedskjema og et vedleggsskjema. En foreløpig versjon av dette skjemaet er vist i figuren under: Figur 2 Registrering av informasjon om innsending ved opplasting av fil 11

12 I hovedskjemaet fylles det ut data om innsendingen. Følgende informasjon kan registreres: Navn: Navn på innsenderens kontaktperson (kan avvike fra oppgavegiver). Telefonnummer: Kontaktpersonens telefonnummer. E-postadresse: Innsenders e-postadresse til bruk for varsling fra Altinn. Mobilnr.: Kontaktpersonens mobilnummer til bruk for varsling fra Altinn. Vedleggene lastes opp ved å gå til arkfanen Oversikt - skjema og vedlegg": Figur 3 - Opplasting av fil For innsendere som sender på vegne av flere oppgavegivere så må kontaktinformasjon for hver oppgavegiver legges inn i de(n) vedlagte fil(ene). Se formatbeskrivelsen for filvedleggene Integrasjon mot web services i Altinn Innberetning kan også gjøres direkte fra sluttbrukersystemer ved å bruke web services som tilbys fra Altinn. Sluttbrukersystemene må registreres i Altinn før tjenestene kan brukes. Nærmere informasjon om systemintegrasjon mot Altinn fra et sluttbrukersystem finnes her: Kvitteringer og feillister Når en oppgaveinnsender har sendt inn en innsending til Skatteetaten via Altinn, vil Skatteetaten kvittere tilbake når innsendingen er behandlet. Det lages en kvittering per leveranse. Kvitteringene vil komme som en melding i Min meldingsboks i Altinn, både til innsender og til oppgavegiver. Innhold i kvitteringen Kvitteringen vil inneholde følgende informasjon for hver leveranse: Innsenders leveransereferanse utfylt i filvedlegget (valgfritt) SKDs leveransereferanse (vil være en unik referanse) Antall oppgaver i leveransen Antall godkjente oppgaver i leveransen 12

13 Antall avviste oppgaver i leveransen Totalsum av et eller flere av beløpsfeltene Tekstlig beskrivelse som angir hovedresultatet av kvalitetskontrollen. Følgende resultater er aktuelle: Innsending er OK. Innsending er godkjent, men med noen feil som må rettes i en ny leveranse. Innsending ikke godkjent. Ny leveranse forventes. Format på kvitteringen Formatet på kvitteringsmeldingen i Altinn er ikke endelig bestemt, men PDF- eller ren tekst er aktuelle formater. Tilsvarende vil detaljer rundt feil i en innsending sannsynligvis være dokumentert via et filvedlegg i XML, Excel- eller PDF-format. 2.4 Korrigeringer av oppgaver I forbindelse med innberetning av oppgaver til Skatteetaten kan det oppstå situasjoner der en oppgaveinnsender har behov for å korrigere tidligere innsendte oppgavedata. Bakgrunnen for dette kan være: Skatteetaten har behandlet en innsending og avvist hele eller deler av denne. Oppgaveinnsender/oppgavegiver har oppdaget feil i oppgaver som tidligere er innsendt. Oppgaveinnsender/oppgavegiver har oppdaget at dataene som tidligere er innsendt ikke er komplette. Ved slike tilfeller må oppgaveinnsender sende inn en ny innsending som erstatter eller sletter de oppgavene med feil som var i den opprinnelige innsendingen Erstatningsleveranse En erstatningsleveranse erstatter tidligere innsendte leveranse i sin helhet (leveransetype = "erstatningsleveranse"). Alle oppgavene i den tidligere leveransen blir slettet og erstattet av oppgavene i erstatningsleveransen. I erstatningsleveransen må det være en presis referanse til hvilken tidligere leveranse som skal erstattes. Skatteetaten anbefaler at oppgaveinnsendere som leverer små datamengder benytter erstatningsleveranser for å korrigere feil. Fordelen med denne metoden er at en leveranse (den siste) vil vise helheten for den gjeldende oppgavegiver i forhold til både fullstendighet og korrekthet Erstatningsoppgave En erstatningsoppgave erstatter en tidligere innsendt enkeltoppgave (leveransetype = "erstatningsoppgaver"). Innholdet i en erstatningsoppgave erstatter i sin helhet innholdet i en tidligere innsendt oppgave. Dette betyr at alle feltene i den opprinnelige oppgaven blir erstattet av feltene i erstatningsoppgaven. Oppgaven som erstattes identifiseres for de fleste oppgavetyper ved 13

14 fødselsnummer/organisasjonsnummer i kombinasjon med produkt. Oppgaver over tømmer identifiseres med skogfondskontonummer. Oppgaver fra fiskesalgslagene må rapportere en kombinasjon av fødselsnummer/organisasjonsnummer, omsetningstype og eventuelt landkode for omsetning og fartøyets nummer. Erstatningsoppgaver kan bare sendes inn i en leveranse bestående kun av erstatningsoppgaver. Dersom innsenderen ønsker å slette en tidligere innsendt oppgave, må dette gjøres ved å sende inn oppgaven på nytt med 0 i alle beløpsfelt. Det må benyttes samme unike identifikator som på oppgaven som skal slettes Skatteetatens behandling av korrigering Følgende regler benyttes i Skatteetaten ved behandling av en oppgave i en innsending: Dersom oppgaven finnes fra før (samme unike identifikator for samme inntektsår) og leveransen er merket som en leveranse med erstatning av enkeltoppgaver, vil den gamle oppgaven bli erstattet av den nye. Dersom oppgaven ikke finnes fra før legges oppgaven inn som en ny oppgave (såframt leveransen er merket som en ordinær leveranse). Dersom det er en erstatningsleveranse blir alle oppgavene i den tidligere leveransen slettet, og oppgavene i erstatningsleveransen blir lagt inn som gjeldende oppgaver. Oppgavene vil normalt bli avvist som feil blant annet ved følgende tilfeller: o Ordinær leveranse med en oppgave der samme fødselsnummer/organisasjonsnummer + produkt finnes i en leveranse fra før (for denne oppgavegiveren). o Erstatningsleveranse med en oppgave der samme fødselsnummer/organisasjonsnummer + produkt finnes fra før i en annen leveranse enn den som blir erstattet. o Leveranse med erstatningsoppgaver med en oppgave der samme fødselsnummer/organisasjonsnummer + produkt ikke finnes i en tidligere innlevert leveranse. 3 Teknisk beskrivelse av innsending Ved innberetning av kontrolloppgaver gjennom Altinn-skjemaet med filvedlegg forutsettes det at filvedleggene er XML-filer i henhold til de spesifikasjoner (XSD) Skatteetaten her gir for slike filer. 3.1 Om filvedlegg Filvedleggene skal i utgangspunktet være XML-filer i henhold til en av de XSDspesifikasjonene som er beskrevet i kapittel 3.2. En innsending skal kun inneholde filvedlegg av én type XML-filer. Dvs i en innsending er det kun mulig å legge ved filer for en oppgavetype. Før opplasting via Altinn skal vedleggsfilene alltid være pakket (komprimert) i henhold til spesifikasjonene i 3.3. I praksis vil derfor vedleggsfilene alltid være komprimerte filer (zip). Filene skal være tegnsettkodet i henhold til UTF-8 standarden. 14

15 3.2 Format på filvedlegg Filvedleggene skal være XML-filer i henhold til et av XSD-spesifikasjonene som er beskrevet under. Før opplasting skal filvedleggene alltid være pakket (komprimert) i henhold til spesifikasjonene i 3.3. I praksis vil derfor filvedleggene alltid være komprimerte filer (zip). Tabellen under viser de ulike oppgavetypene og i hvilke vedleggsdokumenter disse er beskrevet og formelt spesifisert: Oppgavetype Jordbruk Egg Melk Korn Slakt Pelsdyrskinn Tømmer Tilskudd Fisk XSD-format jordbruk2.0.xsd egg2.0.xsd melk2.0.xsd korn2.0.xsd slakt2.0.xsd skinnpels2.0.xsd toemmer2.0.xsd tilskudd2.0.xsd fisk2.0.xsd I tillegg finnes eksempelfiler (xml), grafisk informasjonsmodell samt dokumenter som beskriver formatet. Se kapittel 5 for vedleggsfiler. Dokumentene for feltbeskrivelser som beskriver formatet forklarer hvert felt i filen og viser sammenhengen mellom det nye XML-formatet og de eksisterende flatfilformatene som finnes innenfor området. 3.3 Pakking av vedleggsfiler Alle vedleggsfilene skal komprimeres (pakkes) før de lastes opp som vedlegg. Bakgrunnen for dette er å spare plass ved lagring og overføring. Ved hjelp av et pakkeprogram kan en eller flere filer pakkes sammen til en fil (zipfil). Innholdet i filene blir også komprimert slik at størrelsen på den pakkede filen normalt blir langt mindre enn summen av størrelsen på filene den inneholder. Pakking skal utføres i henhold til industristandarden ZIP. Før innsending skal alle XML-filer som inneholder oppgavedata pakkes. Innsender velger selv om flere XML-filer pakkes sammen til en pakket fil eller om man velger å pakke hver enkelt XML-fil. Det skal ikke være katalogstrukturer i den pakkede zip-filen. 15

16 Prinsippet er vist i figuren under. XML-fil 1 XML-fil 2 XML-fil n Zip-fil Figur 5 Pakking av filer til en zip-fil Størrelsen på hver zip-fil må ikke overgå maksimalgrensen for filvedlegg, se avsnitt 3.6. Vi anbefaler at alle filene pakkes til én zip-fil dersom dette ikke gir problemer med maksimal filstørrelse. 3.4 Kryptering av filvedlegg Det vil ikke være støtte for å sende inn krypterte filer som filvedlegg for inntektsåret Filnavn Innsender bestemmer selv hvordan filene som lastes opp skal navngis. Hver fil innenfor en innsending må imidlertid ha et unikt filnavn. Anbefalt filnavnstandard Skatteetaten anbefaler imidlertid at alle vedleggsfiler gis et unikt navn på tvers av innsendning og inntektsår slik at samme filnavn aldri forekommer to ganger fra samme innsender. Dette vil lette identifikasjon av filene ved eventuelt problemer både hos innsender og i Skatteetaten. Forslag til navngiving av filer: <Oppgaveinnsenders orgnr>_<inntektsår>_<dato_tid(yyyymmddhh24miss)>_<løpenr innenfor dato_tid>_<oppgavetype> 16

17 Eksempel: _2012_ _1_korn Filendelser: Filene som sendes inn skal ha følgende filendelser: XML-filene skal ha filendelsen.xml De pakkede zip-filene skal ha filendelsen.zip. 3.6 Maksimal filstørrelse via Altinn Hver enkeltfil som skal lastes opp som en vedleggsfil i Altinn kan per i dag maksimalt være 10MB (etter pakking til zip). Hvis noen oppgavegivere mot formodning skulle komme over denne grensen ber vi om at de tar kontakt med Skatteetaten. 3.7 Sammenhenger mellom nytt og gammelt filformat En tabell som viser sammenhengen mellom det nye XML-formatet og eksisterende flatfilformat for kjøp fra primærnæring (flatfil) finnes i vedleggene for feltbeskrivelser. 3.8 Eksempelfiler Det er vedlagt eksempelfiler for hvert av filformatene. 4 Innsending av testoppgaver - prøveinnsendinger Det vil være mulig for oppgaveinnsendere å teste ut den nye innsendingsløsningen. Prosjektet Modernisering av grunnlagsdata (MAG) arbeider fortsatt med utvikling, og integrasjonene med Altinn er ennå ikke ferdige. Her skisserer vi de planene Skatteetaten har for testfaser for de nye løsningene, og hva oppgavegiverne kan gjøre på egen hånd. Oppgavegivere som ønsker å innberette ved å fylle inn i skjema i Altinn blir ikke berørt av denne testplanen. Tidspunkt for når de enkelte testfasene kan finne sted vil kommuniseres på Test filformatet selv - fase 1 XSD benyttes til å validere XML-filer i forhold til struktur og innholdsformat. Det gir ingen indikasjon på om innholdet i dataene er riktige. Vi har publisert en XSD på våre nettsider som gir en formell spesifikasjon av innholdet og formatet på de XML-filene som oppgavegiverne skal sende inn. Det finnes på markedet en rekke programmer som gjør at oppgavegiverne, eller de som skal sende inn oppgaver på vegne av disse, selv kan teste sine løsninger opp imot XSD'en. Skatteetaten ønsker verken å anbefale eller henvise til leverandører av disse programmene. En slik test vil avdekke eventuelle feil i programmeringen av løsningen. At XSD'en validerer er en viktig forutsetning for at innsendingen vil aksepteres av Skatteetaten. 17

18 4.2 Testinnsending via CD/DVD/USB-stick - fase 2 I fase 2 gis oppgavegivere som ønsker det mulighet til å teste om innholdet i datafilene er riktige. Vi tar da imot XML-filer for kjøp fra primærnæring på CD, DVD og USB-sticks. Dette må avtales nærmere med MAG-prosjektet. Vi tar imot filene og laster disse inn i våre systemer og gjennomfører de innholdskontroller som vi planlegger i produksjon. Det vi ikke får testet i denne omgang er innsendingskanalen Altinn og kvitteringsløsning. Etter innlastingen og kontrollering vil alle innsendere få tilbake resultater fra testinnsendingen med kvittering og eventuelle feillister. 4.3 Test for noen utvalgte - fase 3 MAG-prosjektet er avhengig av integrering med Altinn og ønsker å gjennomføre en test med et begrenset utvalg av oppgavegiverne. Vi ønsker å teste innberetning som vedlegg via Altinn. Testingen vil skje i tett dialog mellom prosjektet og oppgavegiver/innsender. Formålet er å teste ut Skatteetatens systemer for mottak, identifisering og lagring av disse oppgavene. I tillegg til at oppgavegiverne sender inn egne testdata vil vi oversende testdata der vi har introdusert feil av forskjellig art. Formålet er å kontrollere at oppgavene kommer inn fra endetil-ende i tillegg til at kontroll-, identifiserings- og tilbakemeldingsmekanismene i Skatteetatens systemer fungerer tilfredsstillende. Denne testfasen krever ressurser på begge sider, som gjør at vi verken kan kreve eller tilby dette til alle. Prosjektet vil komme med informasjon til alle om hvordan denne testfasen har gått. 4.4 Test for alle - fase 4 I den siste testfasen vil vi åpne for testinnlevering for alle, det vil si de som ønsker å innberette ved å legge ved en XML-fil i Altinn. For de som ønsker å innberette ved å fylle inn i et skjema i Altinn vil det ikke bli tilbudt test. Vi mener dette vil være testet tilstrekkelig internt. Hvis mot formodning test via Altinn ikke blir tilgjengelig vil vi ta imot testdata på CD/DVD. MAG-prosjektet vil da kunne lese inn dataene og sende disse inn via Altinns testmiljø. Det vil gi prosjektet god indikasjon på hvordan løsningen virker og oppgavegiverne gis en test av om formatene og innholdet er riktige. 18

19 5 Vedlegg Dette dokumentet refererer til noen vedlegg. Her er en beskrivelse av disse: Filnavn jordbruk.xsd egg.xsd melk.xsd korn.xsd slakt.xsd skinnpels.xsd toemmer.xsd tilskudd.xsd fisk.xsd jordbruk.xml egg.xml melk.xml korn.xml slakt.xml skinnpels.xml toemmer.xml tilskudd.xml fisk.xsd Feltbeskrivelser jordbruk Feltbeskrivelser egg Feltbeskrivelser melk Feltbeskrivelser korn Feltbeskrivelser slakt Feltbeskrivelser skinnpels Feltbeskrivelser tømmer Feltbeskrivelser tilskudd Feltbeskrivelser fisk Informasjonsmodell jordbruk Informasjonsmodell egg Informasjonsmodell melk Informasjonsmodell korn Informasjonsmodell slakt Informasjonsmodell skinnpels Informasjonsmodell tømmer Informasjonsmodell tilskudd Informasjonsmodell fisk Beskrivelse XSD XML skjema spesifikasjon som beskriver formatet på en fil som leverer denne oppgavetypen. XML-fil som inneholder et eksempel på et filvedlegg med oppgaver av denne typen. Kortfattet funksjonell beskrivelse av felter i den enkelte oppgavetypen samt mapping mellom gammelt og nytt rapporteringsformat for oppgavetypen. Grafisk informasjonsmodell som viser informasjonen og strukturen i en fil med oppgaver av denne typen Selve vedleggsfilene kan inneholde et versjonsnummer i navnet i tillegg filnavnene som er vist over. 19

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Skatteetaten Innhold

Skatteetaten Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0 31. mai 2013 1 Innhold

Detaljer

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 15. desember 2014 1 Innhold

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold

Detaljer

Skattedirektoratet Innhold

Skattedirektoratet Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0.1 2. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for inntektsåret

Detaljer

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.1 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Betalinger til selvstendig næringsdrivende Betalinger til selvstendig næringsdrivende Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0.1 2. desember 2013 1

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Revidert august 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 31. mai 2013 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Ordliste

Detaljer

Betalinger til selvstendige næringsdrivende

Betalinger til selvstendige næringsdrivende Betalinger til selvstendige næringsdrivende Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Revidert september 2012 Innhold Innledning Levering av likningsoppgaver Kontrolloppgavenes bruksområde Oppdatering av kontaktinformasjon

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1 Innhold 1

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Underholdsbidrag Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.2 28. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Melk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent Fagforeningskontingent Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016, med frist for innrapportering i januar 2017 Versjon 1.0.2 November 2016

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Kjøp fra primærnæring - Egg

Kjøp fra primærnæring - Egg Kjøp fra primærnæring - Egg Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten har i 2012 modernisert de IT-systemene som tar imot og bearbeider opplysninger om innskudd, utlån og renter fra banker,

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto.

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Revidert oktober 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom Boligsparing for ungdom Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar Versjon 1.1.1 Juni 2017 1

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over tilskudd til

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.1.1 Oktober

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med innrapportering fra 2018 Versjon 1.1 Oktober 2017 1 Innhold 1

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Fisk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Kjøp fra primærnæring Fisk

Kjøp fra primærnæring Fisk Kjøp fra primærnæring Fisk Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 800 80 000 2012/747607 Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av likningsoppgaver

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Skattedirektoratet notat Dato Referanse Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Fra Skattedirektoratet Rettsavdelingen Personskatt Kopi Høringsnotat - Nye bestemmelser i samleforskrift til ligningsloven

Detaljer

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp.

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Innsending på internett Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1139

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hele landet er på fra 15. januar 2018! Etter 15. januar 2018 er det de ansatte selv som velger om de bruke digital

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.0.2 15.

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer