Feltbeskrivelser SaldoRente doc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10"

Transkript

1 Feltbeskrivelser SaldoRente doc Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. I kolonne to refereres det til og gjøres en sammenligning mellom gammelt og nytt rapporteringsformat. Gammel recordbeskrivelse gjelder til og med inntektsåret Endringer/Versjoner: Dokumentversjon Dato Endret Opprettet Små språklige endringer / presiseringer: Korrigert fra enhet til virksomhet ifm beskrivelse på kontoeier Korrigert tekst om referanse til eksisterende veiledning Presisert kontaktperson oppgavegiver Reelle formatendringer fra versjon 1.0 som tidligere er presentert: Nytt felt leveransetype Nytt felt presentasjonsnavn Feltet flerekontoeiere utgår (der det var mulig å oppgi om det var flere kontoeiere) Feltet fleredisponenter utgår (der det var mulig å oppgi om det var flere disponenter) Feltet sektorkode endret slik at det aksepterer både 4 og 5-sifrede koder Feltet skattekontoegnethet (hvordan kontoen egner seg til å utbetale overskytende skatt) er endret til å være ikke-obligatorisk for å gjenspeile at ikke alle virksomheter har noe forhold til dette Feltet Fornavn for Personligkontoeier og Personligdisponent er satt til ikke-obligatorisk. Se forklaring i feltbeskrivelser Korreksjon i beskrivelser: Korrigert henvisning til feltnavn for disponent-navn i tidligere innrapporteringsformat Endret kommentar til Felt 114 B06-RETTE-KODE, som utgår Lagt inn sidenummer Korreksjon i beskrivelser: Endret formatering (marger) samt fremstilling av dokumenttittel, logo, etc. Korrigert noen navnebeskrivelser i refererte felter (mot gammel spesifikasjon), - Felt 8, Felt 125, Felt 124, Dokumentert to nye felter under 'utgår' (B06-DATO-MOTTATT og B06-BESKRIVELSE) Korrigert ref. til eldre Felt 11 B06-NAVN-KONTAKTPERSON (stod felt 7) Lagt til presisering om at kun et SMS-telefonnummer vil bli benyttet i varsling. Presisert bruken av sektorkoder Lagt til beskrivelse av XML-header i toppen av fil med spesifikasjon av UTF-8 tegnsett. Presisert at det kun kan være et mobiltelefonnummer (varselsmsmobilnummer) og en epostadresse (varselepostadresse) for Altinn-varsler. Formatet på epostadresser er også presisert. Fjernet URL-referanse til gammelt recordformat. 1

2 Felt/gruppe (Beskrivelser på complextype er lagt nederst i hver gruppe) Relevant referanse til gammel recordbeskrivelse. Felt xx B06 YYY viser til kapittel 7.2 recordbeskrivelse i Forklaring med eventuelle endringer fra eksisterende ordning. Det refereres generelt til rettledning: Skatteetaten/Likningsoppgaver/Innskudd-utlan-og-renter-mv/ eksisterende rettledning. XML-header Første linje i XML-filen skal være: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> melding Namespace / Schemalocation. Beskriver hvilken xsd xml-filen refererer til. xmlns="urn:ske:fastsetting:innsamling:saldorente:2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:ske:fastsetting:innsamling:saldorente:2.0 saldorente2.0.xsd"> leveranse XML-grupperingsnivå for leveransen. Det leveres normalt en fil pr. leveranse, men det er fullt mulig å levere flere leveranser i en og samme fil inntektsaar Felt 13 Inntektsåret oppgaven gjelder for. (Rapporteringen som foregår i januar 2013 skal ha verdien 2012) B06-ÅRSTALL oppgavegiversleveranser Nytt felt Oppgavegivers referanse til leveransen. Må være unik innenfor en oppgavegiver for et inntektsår. eferanse leveransetype Nytt felt Typefelt som avgjør hvordan oppgavene i leveransen skal tolkes. Lovlige verdier er: "ordinaer" Første gangs innsending av oppgavene. Kan også brukes når leveransen deles opp og oppgavene ikke er sendt inn tidligere. "erstatningsleveranse" - Alle oppgavene i den tidligere leveransen blir slettet og erstattet av oppgavene i erstatningsleveransen. I erstatningsleveransen må det i dette tilfelle være en presis angivelse av hvilken tidligere leveranse som skal erstattes i form av en erstatterleveranse. Denne erstatterleveransen kan enten være innsenders egen leveransereferanse eller den leveransereferansen innsender mottar i kvitteringen fra skatteetaten. "erstatningsoppgaver" - Innholdet i en erstatningsoppgave erstatter i sin helhet innholdet i en tidligere innsendt oppgave. Dette betyr at alle feltene i den opprinnelige oppgaven blir erstattet av feltene i erstatningsoppgaven. Oppgaven som erstattes identifiseres gjennom et unikt kontonummer. Erstatningsoppgave skal også benyttes ved korrigering av oppgitt kontoeier. En leveranse med erstatningsoppgaver skal kun inneholde oppgaver som erstatter tidligere innsendte oppgaver. Dersom innsenderen ønsker å slette en tidligere innsendt oppgave, må dette gjøres ved sende inn oppgaven på nytt med 0 i alle beløpsfelter. Det må benyttes samme unike id på oppgaven (kontonummer) som ved forrige innsending. erstatterreferanse Nytt felt Hvis en tidligere leveranse skal erstattes i sin helhet skal det ligge en referanse til den leveransen her. En annullering av en leveranse kan gjøres ved å sende en erstatningsleveranse uten oppgaver/konti. Det kan refereres til etatens referansenummer (blir gitt i kvitteringen) eller oppgavegiverens referansenummer. presentasjonsnavn Nytt felt Presentasjonsnavn på selvangivelsen. Brukes kun etter avtale med skatteetaten. 2

3 oppgavegiver XML-grupperingsnivå for informasjon om oppgavegiveren. organisasjonsnummer Felt 4 Organisasjonsnummer for oppgavegiveren. B06-NR organisasjonsnavn Felt 7 B06-NAVN- Navnet til oppgavegiveren. Kontaktinformasjon -oppgavegiver navn Felt 11 B06-NAVN- KONTAKTPERSON telefonnummer Felt 12 B06-TELEFON- KONTAKTPERSON Xml-grupperingsnivå for kontaktinformasjon. Generell kontakt og varsler om meldinger i Altinn vil bruke denne informasjonen for formidling. Må fylles inn hvis en innsender sender på vegne av flere oppgavegivere, dvs. det sendes flere leveranser. For innsender som kun sender på vegne av seg selv (dvs. innsender = oppgavegiver) vil denne informasjonen være levert i Altinn innsendingsskjema, og kan utelukkes fra filen. Navn på oppgavegivers kontaktperson for leveransen. Telefonnummer der oppgavegivers kontaktperson kan nås. varselepostadresse Nytt felt Epostadresse til oppgavegiver der varsel om melding i altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Epostadressen angis på formatet (anførselstegn skal ikke med) Kan være flere adresser, men kun den første adressen vil bli benyttet for epost-varsling varselsmsmobilnummer Nytt felt Telefonnummer til oppgavegiver der varsel (SMS) om melding i altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Skal bestå av kun tall. I tillegg aksepteres +XX foran for utenlandske numre, der XX er landkode. Kan være flere nummer, men kun det første telefonnummeret vil bli benyttet for SMS-varsling. konto XML-grupperingsnivå for bankkontoene. kontonummer Felt 105 B06-KONTONR Unikt identifiserende felt for en konto innenfor en oppgavegiver. Hvis kontoen har nummer etter norsk standard (11 sifre) så skal dette benyttes. For kredittkortkonti uten annet kontonummer kan kredittkortnummer benyttes (16 sifre). For andre må det benyttes/konstrueres et annet unikt identifiserende nummer for kontoen. Dette kan være et avtalenummer, regnskapsnummer, ansattenummer eller liknende. Hvis personen har flere låneforhold må disse enten slås sammen eller rapporters med forskjellige kontonumre. Like kontonumre i samme leveranse vil ikke bli akseptert. utlaan Felt 112 Saldo på kontoen (i hele norske kroner) ved årsskiftet hvis kontoen gjelder utlån. Beløpet må være et positivt tall. B06-UTLAAN innskudd Felt 113 Saldo på kontoen (i hele norske kroner) ved årsskiftet hvis kontoen gjelder innskudd. Beløpet må være et positivt tall. B06-INNSKUDD skattekontoegnethet Felt 127 B06-KODE-KONTO-SKATT Kun aktuelt for banker. Prioritering av om kontoen egner seg til å utbetale overskytende skatt til. Kan ha verdien 0,1,2,3 eller være tom. 3

4 renter XML-grupperingsnivå for renteinformasjon Jfr. Fastsettelse av rentebeløpet Jfr. Misligholdte lån opptjenterenter Felt 109 Beløpet må være et positivt tall i hele norske kroner. B06-INNSKUDDS paaloepterenter Felt 107 Beløpet må være et positivt tall i hele norske kroner B06-UTLAANS betaltemisligholdterenter Felt 111 Beløpet må være et positivt tall i hele norske kroner tilbakebetaltemisligholdte Renter B06-BETALTE-M- Felt 110 B06-TILBAKEFORTE-M- Beløpet må være et positivt tall i hele norske kroner kontoeier Xml-grupperingsnivå for informasjon om kontoeieren. Kontoeier er enten av type PersonligKontoeier eller av type VirksomhetsKontoeier. sektorkode Felt 128 B06-SEKTORKODE Alle kontoeiere har adresse. Hva som oppgis av annen info vil avgjøres av om de er enheter/virksomheter eller personer. Sektorkoden for kontoeieren jfr. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin standard. SSB innfører nye fire/fem-sifrede sektorkoder fom inntektsår 2012 Banker oppfordres til å rapportere konti med riktig sektorkode, enten som fire eller fem siffer. Andre oppgavegivere skal ikke rapportere sektorkoden. Sektorkoden hjelper skatteetaten å avgjøre hvilke kontoeiere det ikke er krav til absolutt identifisering av gjennom fnr/dnr/orgnr. Korrekt bruk av sektorkode vil på sikt føre til færre tilbakemeldinger til banken om manglende identifisering. adresse Gruppe 119 B06-ADRESSE For adresse er det ikke en 1:1 sammenheng mellom tidligere og nye felter. adressetekst Felt 120 B06-ADRESSE1 Felt 121 B06-ADRESSE2 postnummer Felt 122 B06-POSTSTED poststedsnavn Felt 122 B06-POSTSTED landkode Felt 106 B06-KOMMNR Xml grupperingsnivå for adresseinformasjon til kontoeier Bostedsadresse for kontoeier Adresse til kontoeier (ikke inkludert poststedsinformasjon) Postnummer til kontoeier (Ingen begrensning på lengde), både norske og utenlandske postnumre kan legges her. Poststed til kontoeier Hvis det ikke er mulig å skille postnummer og poststed (for eksempel ifm. utenlandske adresser), kan postnummer + poststedsnavn legges her. Landkoden for adressen til kontoeier. Landkode kan nå kun rapporteres på ISO-3166-alfa-2 standarden (2 tegn). 4

5 kontoeier xsi:type= VirksomhetsK ontoeier Xml-grupperingsnivå som brukes hvis kontoeieren er en virksomhet. sektorkode Jfr. beskrivelse over (under kontoeier) organisasjonsnummer Felt 104 B06-ID-NR organisasjonsnavn Nytt felt Organisasjonsnavn til kontoeier Felt for kontoeiers organisasjonsnummer. 9 sifre Hvis kontoeier er en utenlandsk kontoeier uten norsk organisasjonsnummer så skal det legges inn 9 nuller i dette feltet. Kontoeier Xml-grupperingsnivå som brukes hvis kontoeieren er en person xsi:type= PersonligKont oeier Sektorkode Jfr. beskrivelse over (under kontoeier) foedselsnummer Felt 104 B06-ID-NR Kontoeiers norske fødsels eller dnr. 11 sifre. Hvis personen ikke har fødsels/dnr kan fødselsdato rapporteres på formatet ddmmyy00000 fornavn Felt 118 B06-FORNAVN Fornavn til kontoeier mellomnavn Nytt felt Hvis kontoeiers mellomnavn finnes eksplisitt legges det her. Ved tvil kan mellomnavn legges bak fornavn. etternavn Felt 117 B06-ETTERNAVN Etternavn til kontoeier Hvis oppgavegiver har lagret navn på en slik måte at det er vanskelig å splitte i fornavn/etternavn aksepteres det at hele navnet legge samlet i etternavn. Disponent xsi:type= VirksomhetsD isponent organisasjonsnummer Felt 125 B06-DISP-ID-NR organisasjonsnavn Felt 124 B06-DISP-NAVN Xml-grupperingsnivå som brukes hvis eventuell disponent er en virksomhet Felt for organisasjonsnummer for eventuell disponent. 9 sifre Organisasjonsnavn for disponent Disponent xsi:type= PersonligDisp onent foedselsnummer Felt 104 B06-ID-NR fornavn Felt 124 B06-DISP-NAVN Xml-grupperingsnivå som brukes hvis eventuell disponent er en person Norsk fødsels eller dnr. 11 sifre. Hvis personen ikke har fødsels/dnr kan fødselsdato rapporteres på formatet ddmmyy00000 Fornavn for disponenten mellomnavn Nytt felt Hvis mellomnavn for disponenten finnes eksplisitt legges det her. Ved tvil kan mellomnavn legges bak fornavn. etternavn Felt 124 B06-DISP-NAVN Etternavn for disponenten Hvis oppgavegiver har lagret navn på en slik måte at det er vanskelig å splitte i fornavn/etternavn aksepteres det at hele navnet legge samlet i etternavn. 5

6 Kontooppsummering Felt 200 B06-SUM-REC antalloppgaver Felt 204 B06-ANTALL-RECORDS suminnskudd Felt 211 B06-SUM-INNSKUDD sumutlaan Felt 210 B06-SUM-UTLAAN sumopptjenterenter Felt 207 B06-SUM-INNSKUDDS- sumpaaloepterenter Felt 205 B06-SUM-UTLAAN- sumbetaltemisligholdtere Felt 209 nter B06-SUM-BETALT-M- sumtilbakebetaltemisligh oldterenter Felt 208 B06-SUM-TILBAKEFORT- M-RTE Kontrollsummer beregnet på leveransenivå. Alle feltene må forekomme (kan ha verdien 0). Antall oppgaver i leveransen. Summen av beløpene i feltet innskudd. Summen av beløpene i feltet utlaan. Summen av beløpene i feltet opptjenterenter. Summen av beløpene i feltet paaloepterenter. Summen av beløpene i feltet betaltemisligholdterenter. Summen av beløpene i feltet tilbakebetaltemisligholdterenter. Felter som utgår Flatfil-recordnummer Felt 2 B06-RECART-1 Flatfil-recordtype Felt 3 B06-RECTYPE-1 Beskrivelse B06-BESKRIVELSE Oppgavegivers adresse Felt 8 B06-ADRESSE1- Oppgavegivers poststed Felt 9 B06-POSTSTED- Oppgavegivers telefon Felt 10 B06-TELEFON- Mottatt-dato Felt 15 B06-DATO-MOTTATT Flatfil-recordnummer Felt 101 B06-RECART-5 Flatfil-recordtype Felt 102 B06-RECTYPE-5 Kommunenummer Felt 106 B06-KOMMNR. (landkode rapporteres på adressen) 6

7 Tilbakebetalte Forskuddsbetalte renter før 1992 Merking for endringsoppgave Felt 108 B06-TILBAKEBETALT Felt 114 B06-RETTE-KODE Flere kontoeiere Felt 123 B06-KODE-FLERE-EIERE Flere disponenter Felt 126 B06-KODE-FLERE-DISP Flatfil-recordnummer Felt 201 B06-RECART-8 Flatfil-recordtype Felt 202 B06-RECTYPE-8 Oppgavegivernummer Felt 203 B06-ORGANISASJONSNR Tilbakebetalte Forskuddsbetalte renter før 1992 Felt 206 B06-SUM- TILBAKEBETALT- til fordel for feltet Leveransetype. på sumnivå, ligger annet sted 7

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 6. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Versjonsdato: 19.04.2013 Innhold Oversikt over figurer... 3 1. Informasjon om brukermanualen... 4 2. Navigering i og utfylling av elektronisk

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2014 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v2.8 s. 1-35 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler...

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer