Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto."

Transkript

1 Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Revidert oktober 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt Kontrolloppgavenes bruksområde Oppdatering av kontaktinformasjon Kontrolloppgavens innhold Organisasjonsnummer på oppgavegiver Record- og feltbeskrivelse Informasjon om produsent Beløpspostene Bevegelse på skogfondskonto og kjøp av tømmer Identifisering av oppgavene Oppgaveoppsummering Innberetning av kontrolloppgaver Testing Likningsoppgaver via Altinn Oppgaver på maskinlesbart medium Merking av maskinlesbart medium Adresse Frist for å innberette kontrolloppgaver Purring av oppgavegiver Gebyr ved for sent eller ikke leverte kontrolloppgaver Kvittering Feil på leveransen Medium med fysisk feil Feil på kvittering Feil på innsendte leveranser Feil på innsendte likningsoppgaver Erstatningsoppgaver og erstatningsleveranser Annullering av leveranser Feil oppdaget av den oppgavepliktige etter at oppgaven er levert til SKD Feil i oppgitt beløp Feil oppgitt organisasjons- eller fødselsnummer på produsent Omlevering Recordbeskrivelse Henvendelser til Skattedirektoratet 1

2 Innledning I denne rettledningen gjennomgås innberetningsreglene for oppgavepliktige, dvs næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette jord- og husdyrprodukter og lignende (inkl. tømmer) fra produsent. Rettledningen skal angi hvilke næringsdrivende som er oppgavepliktige, hva som omfattes av innberetningsplikten og hvordan innberetningen skal rapporteres. Denne rettledningen gjelder for innberetning av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Frist for innberetning er 1. februar, året etter gjeldende inntektsår. Oppgaveplikt Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter (herunder levende dyr) er, i henhold til Ligningsloven 6-3 (6) med forskrift av 8. januar 1997, pliktig til ukrevet å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. Forskriftens 1 første ledd lyder: Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. Plikten til å gi opplysninger om bevegelsene på skogfondskonto følger av Ligningsloven 6-13, Offentlig organs opplysningsplikt Levering av likningsoppgaver Oppgavene skal sendes elektronisk fra Altinn via filopplastingsskjema: RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg. Alternativt kan oppgaver sendes rekommandert på maskinlesbart medium. Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skattedirektoratet adgang til å gi dispensasjon fra oppgaveplikten. Kontrolloppgaver som ikke er levert innen fristen 1. februar kan ilegges gebyr se Gebyr ved for sent eller ikke leverte kontrolloppgaver. Kontrolloppgavenes bruksområde Kontrolloppgaver for primærnæring brukes ved kontroll av skattytere og utgjør skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrolloppgavene innebærer: Mottaks- og kvalitetskontroll i Skattedirektoratet i forbindelse med innberetningen. Kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene. Kontroll av skattyters årsoppgave for merverdiavgift ved skattekontorene. Skjønnsfastsettelse av næringsdrivende. Oppdatering av kontaktinformasjon Det er viktig for oss at vi hele tiden har et oppdatert oppgavegiverregister. Ved eventuelle endringer i kontaktinformasjon eller oppgaveplikt, må derfor Skattedirektoratet kontaktes, se Henvendelser til Skattedirektoratet. Endring i oppgaveplikt omfatter i denne sammenheng hvis foretaket opphører, fisjonerer eller fusjonerer, samt endring av hvilke produkter man har kjøpt 2

3 eller omsatt. Dette vil sikre at Skattedirektoratet ikke urettmessig sender purring til en som i utgangspunktet ikke er oppgavepliktig, og at man kommer i kontakt med de rette kontaktpersonene ved feil eller andre henvendelser. Ved endringer, benytt Melding om adresseendring for oppgavegivere på skatteetatens internettsider. Kontrolloppgavens innhold En kontrolloppgave er opplysninger om kjøp av tømmer fra produsent, samt bevegelse på skogfondskonto. En unik identifikator for en kontrolloppgave er oppgaveeier sitt skogfondskontonummer. Dette nummeret må benyttes for at en oppgave skal kunne erstattes ved eventuelle feil i rapporteringen. En leveranse kan inneholde flere kontrolloppgaver og må ha informasjon om oppgavegiver og leveransetype. Organisasjonsnummer på oppgavegiver Alle oppgavegivere som innberetter likningsoppgaver til Skattedirektoratet blir registrert med et organisasjonsnummer i Skattedirektoratets oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer oppgaver, også dersom du tar kontakt med Skattedirektoratet. Record- og feltbeskrivelse Det er viktig at kontrolloppgavene blir levert i henhold til gjeldende recordformat og recordbeskrivelse utarbeidet av Skattedirektoratet. Den oppgavepliktige må benytte seg av disse beskrivelsene ved innberetning på maskinlesbart medium og for filer som lastes opp i altinnskjema: RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg. Inntektsår Inntektsår må oppgis i leveransen. Leveransetype Alle leveranser må ha merke for hva slags type oppgaver som leveres i en leveranse. Leveranser uten verdi for leveransetype vil bli avvist. Det er tre typer leveranseverdier: Ordinær leveranse <ordinaer> Erstatningsoppgaver <erstatningsoppgaver> Erstatningsleveranse <erstatningsleveranse> Alle nye oppgaver som leveres i løpet av inntektsåret, dvs. oppgaver som leveres for første gang i et inntektsår må rapporteres i en leveranse merket som ordinær. Alle rettinger for en skogfondskonto/kjøp av tømmer som er sendt inn tidligere i et inntektsår kan rettes med en leveranse merket som erstatningsoppgaver. Det kan ikke blandes ordinære oppgaver og erstatningsoppgaver i samme leveranse merket som enten <ordinaer> eller <erstatningsoppgaver>. Skal det leveres erstatninger og nye oppgaver må disse deles opp og leveres på to leveranser med hver sin leveransetype. Dersom det er sendt inn en leveranse med mye feil eller med mange uidentifiserte oppgaver, kan oppgavegiver erstatte alle oppgavene i den tidligere innsendte leveransen med en helt ny leveranse. Den nye leveransen må da ha merke som erstatningsleveranse og vise til den tidligere innsendte leveransen med en referanse i element for <erstatterreferanse> i recordformatet. Når en ny leveranse erstatter en annen kan nye oppgaver som ikke var med i den første leveransen tas 3

4 med og oppgaver som ikke skal være med være tatt ut, i tillegg til oppgaver som er rettet for feil eller er blitt identifisert. Erstatterreferansen som oppgis i ny leveranse kan være den egenproduserte referansen oppgitt i recordformatet i elementet som <oppgavegiversleveransereferanse> (På Kvittering: Deres referanse) i tidligere leveranse, eller referansen du fikk på kvittering oppgitt som Vår referanse. For nærmere informasjon om fremgangsmåte for ny innberetning se også dokumentet: Spesifikasjon for innsending av kontrolloppgaver for primærnæringen: Kontaktinformasjon Det skal oppgis kontaktinformasjon, dvs. navn og telefonnummer i leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for altinnvarsler. For mer detaljert informasjon, se Vedlegg til recordbeskrivelse tømmer. Informasjon om den oppgavepliktige Den enkelte kontrolloppgave om produsent(oppgaveeier) skal oppgis med navn og organisasjons-/fødselsnummer, skogfondskontonummer og produktype. Gyldige verdi i element for <produkt> er toemmer. I tillegg skal totalt oppkjøp fra den enkelte produsent oppgis. Bevegelse på skogfondskonto Bevegelser på skogfondskonto rapporteres i elementene for: Godskrevet skogavgift Godskrevne tilskudd og andre innbetalinger Utbetalt til formål med skattefordel Godskrevne tilskudd til formål med skattefordel Driftstilskudd Utbetalt til formål uten skattefordel Godskrevne tilskudd til formål uten skattefordel I tillegg legges eventuelt bevegelser på konto i elementene for inngående- og utgående saldo. Alle elementer må altså være med i en oppgave for ikke å bli feilmeldt. Når det ikke skal rapporteres verdi må det derfor legges null(0) i elementet når det ikke er noe beløp å rapportere. Identifisering av oppgavene For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes. Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innberettes med ni-sifret organisasjonsnummer. Dersom du har behov for å innhente produsentens organisasjonsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til: Brønnøysundregistrene 4

5 Postboks Brønnøysund Dersom produsenten ikke har organisasjonsnummer, og du må innhente produsentens fødselsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til: Skatt øst Fredrikstad Særregisteret Postboks 1073, Valaskjold 1705 Sarpsborg Vær oppmerksom på at henvendelsen må være skriftlig og at produsentnummer ikke kan benyttes ved innberetningen av kontrolloppgaver. Oppgaveoppsummering Hver leveranse må ha med oppgaveoppsummering i filen. Her legges antall oppgaver og sum beløp fra samtlige produsenter fra beløpselemetene som forventes å være i deloppgavene. For ytterligere informasjon om hva en fil skal innholde, se Vedlegg til recordbeskrivelse tømmer og eksempelfil.. Innberetning av kontrolloppgaver Testing Skattedirektoratet har høstet nyttige og positive erfaringer ved testing av kontrolloppgaver for primærnæring på maskinlesbart medium forut for selve innberetningen. For å avdekke mulige feil slik at selve innberetningen blir mest mulig korrekt, anbefaler vi at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Testoppgaver skal innberettes på maskinlesbart medium og det er viktig at alle tekniske krav blir fulgt og at testen blir foretatt ut fra foreliggende opplysninger. Det vil si at recordbeskrivelsen må følges fullt ut og riktig navn, adresse og organisasjonsnummer må benyttes. Testdata kan sendes rekommandert i tidsrommet 1. november- 1. desember til: Skattedirektoratet Grunnlagsdata - Innhenting Postboks 6551 Etterstad 0606 OSLO Diskett/CD/DVD må merkes tydelig med Test kontrolloppgaver primærnæring 20xx (xx = inntektsår). Det vil bli sendt kvittering på innrapporterte testdata på samme måte som ved ordinær innberetning. Det anbefales på det sterkeste at oppgavegivere som tidligere har hatt problemer med innberetning på maskinlesbart medium, benytter seg av tilbudet om å sende inn testoppgaver. Likningsoppgaver via Altinn Likningsoppgaver over kjøp fra primærnæring tømmer/bevegelse på skogfondskonto kan sendes inn via Altinn på internett, se Alle oppgavegivere som har mulighet for det, bør rapportere likningsoppgaver via Altinn For tømmer/bevegelse på skogfondskonto sendes oppgaver inn via Altinn-skjema: 5

6 1. RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg 1. Når du velger RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg, må oppgavetype: primærnæringene kjøp og tilskudd velges som type likningsoppgave i hovedskjema, deretter må type primærnæringsoppgave settes til tømmer. Deretter går du til fanen: Oversikt skjema og vedlegg. Der kan du laste opp XML-fil(recordformat) med likningsoppgaver for tømmer og sender inn. Kontrolloppgaver på maskinlesbart medium Kontrolloppgaver kan innberettes på maskinlesbart medium. Det er viktig at kontrolloppgavene blir innrapportert i samsvar med recordformatet(xml-format) som er fastsatt av Skattedirektoratet, og at retningslinjene for innberetning på maskinlesbart medium blir fulgt. Kontrolloppgaver som ikke blir utarbeidet og innrapportert i henhold til gjeldende retningslinjer vil bli ansett som ikke levert, og gebyr kan bli ilagt. Merking av maskinlesbart medium Det maskinlesbare mediet må merkes tydelig. NB! Mediet skal merkes med opplysninger om innsender, innsenders organisasjonsnummer, kontaktpersonen for innsendingen; med telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse for altinnvarsler. Skattedirektoratet mottar hvert år uleselige media. Dårlig merking kan medføre at vi ikke kan kontakte innsender for å be om en ny leveranse. Kontrolloppgavene vil i slike tilfeller bli ansett som ikke levert, og gebyr kan bli ilagt. Adresse Kontrolloppgavene sendes rekommandert til: Skattedirektoratet Grunnlagsdata Innhenting Postboks 6551 Etterstad 0606 OSLO Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta kontrolloppgavene via e-post. Frist for å innberette kontrolloppgaver Frist for innberetning av kontrolloppgaver er 1. februar, året etter inntektsåret. Dersom det oppstår problemer med å overholde innberetningsfristen, skal Skattedirektoratet kontaktes, se Henvendelser til Skattedirektoratet. Purring av oppgavegiver Oppgavegivere som ikke har innrapportert kontrolloppgaver vil motta purring fra Skattedirektoratet, se for øvrig Gebyr ved for sent eller ikke leverte kontrolloppgaver. Dersom oppgavegiver er urettmessig purret, det vil si har innrapportert kontrolloppgavene i rekommandert sending innen fristen, skal dette meldes til Veiledningstjenesten GLD via e- postadresse; For at Skattedirektoratet skal kunne identifisere leveransen, er det viktig at oppgavegiver oppgir organisasjonsnummer, navn og dato for innberetning av kontrolloppgavene. 6

7 Gebyr ved for sent eller ikke leverte kontrolloppgaver Skattedirektoratet har anledning til å ilegge gebyr dersom den som er pliktig til å levere kontrolloppgaver etter ligningsloven 6-16 c og 6-3 nr 5 ikke leverer disse innen 1. februar, se forskrift 8. januar 1997 nr Det kan ilegges et gebyr per dag for hver kontrolloppgave som blir levert etter fristen, jf. forskrift av 22. januar 1991 nr. 57 2, gitt med hjemmel i ligningsloven Oppgavegivere som leverer leveranser med mange feil og/eller oppgaver som ikke er tilstrekkelig identifisert slik at oppgavene ansees som ikke levert, kan også bli ilagt gebyr. Kvittering Alle oppgavegivere som innberetter likningsoppgaver vil få tilsendt kvittering over mottatte leveranser fra Skattedirektoratet direkte inn i Altinn. Oppgis mobilnummer eller e-post i recordformatet eller ved registrering av oppgaver i Altinn vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/oppgavegivere. Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer kvitteringen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Kontakt Veiledningstjenesten GLD, via e-post Feil på leveransen Feil på innsendte leveranser Leveranser som er avviste vil vises på kvittering og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at oppgavegiver setter seg inn i metode for rapportering av ordinære oppgaver, erstatningsoppgaver og erstatningsleveranser. Det er viktig at oppgavegivere raskt tar kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil. Feil på innsendte likningsoppgaver Eventuelle avvik på innsendte likningsoppgaver vil fremgå av kvitteringen og eventuelt feilliste som oppgavegiver mottar fra Skattedirektoratet (se Kvittering ). Avviste oppgaver som fremkommer på kvitteringen må rettes opp, og erstatninger for disse må sendes Skattedirektoratet snarest. Oppgavegiver kan korrigere feilene ved å sende inn erstatningsoppgaver eller erstatningsleveranser (se Erstatningsoppgaver ). Uidentifiserbare oppgaver Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/organisasjonsnummer for produsent, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med kvitteringen. Disse oppgavene må rettes og rapporteres i nye leveranser med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se identifisering av oppgavene ) Dubletter Dubletter betyr at flere oppgaver er identiske når det gjelder skogfondskonto/kjøp av tømmer; enten i samme leveranse eller at det er sendt inn samme skogfondskonto/kjøp av tømmer i flere leveranser merket med leveransetype: <ordinaer>. Ved innlesning i Skattedirektoratet vil leveranser med dubletter merkes som avvist eller varsles som avvik. De vil da fremgå på 7

8 kvitteringens feilliste. Kontroller derfor oppgavene om det er innberettet dobbelt sett med samme skogfondskonto/kjøp av tømmer i samme eller i tidligere leveranse. Unummeriske beløp Ved innberetting av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpsposten. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten, som er vedlagt kvittering for innsendte likningsoppgaver. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om skogfondskontoen/kjøp av tømmer sendes inn på nytt etter at unummeriske verdier er rettet i beløpselementene. Erstatningsoppgaver og erstatningsleveranser En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en konto som er levert tidligere i et inntektsår. All informasjon som var i riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp. En erstatningsleveranse er en leveranse med oppgaver som erstatter en annen leveranse i sin helhet. Alle oppgaver som var i opprinelig leveranse vil bli annullert og erstattet av de oppgavene som er med i erstatningsleveransen. Dersom oppgavegiver oppdager feil på likningsoppgaver som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver eller erstatningsleveranser for å korrigere feilene. Korrigeringer kan enten sendes: Erstatningsoppgaver skal sendes til Skattedirektoratet så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget. Eventuelle erstatningsoppgaver skal sendes i egne leveranser til Skattedirektoratet og kan ikke rapporteres sammen med ordinære oppgaver. Annullering av leveranser En leveranse kan annulleres ved å sende inn en erstatningsleveranse uten oppgave-elementer. Kontakt Skattedirektoratet ved Veiledningstjenesten GLD på forhånd. Feil oppdaget av den oppgavepliktige etter at oppgaven er levert til Skattedirektoratet Dersom en oppgavegiver ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en produsent, må oppgavegiver innberette en erstatningsoppgave, det vil si at det må innberettes en ny korrigert kontrolloppgave for denne kontoen. Skal oppgavegiver fjerne en kontrolloppgave, må kontrolloppgaven for denne kontoen innberettes på nytt med null i beløpsfeltene. Eksempel: Kr ,- er innberettet i første leveranse. Dersom riktig beløp skal være kr ,- må det sendes inn en erstatningsoppgave på denne oppgaven med kr 14100,- i beløpsfeltet. I Skattedirektoratet erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet. 8

9 Dersom riktig beløp skulle være mindre enn det som tidligere er innberettet, for eksempel kr 0,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave med 0,-. I Skattedirektoratet erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte produsenten i sin helhet. Omlevering Dersom oppgavegiver har behov for omlevering av alle oppgaver i en leveranse, skal Skattedirektoratet ved Veiledningstjeneste GLD kontaktes på forhånd, og omlevering avtales (se Henvendelser til Skattedirektoratet ). Innleverte leveranser, som i ettertid blir slettet i Skattedirektoratets system, anses som ikke levert i henhold til forskriften. Dette innebærer at dersom første leveranse slettes vil den andre leveransen anses som første leveranse i forhold til fristen. Gebyr kan således ilegges etter forskriften dersom ny leveranse blir levert etter innleveringsfristen (se Gebyr ved for sent eller ikke leverte likningsoppgaver ). Skattedirektoratet gjør oppmerksom på at omlevering kun kan skje i spesielle tilfeller, og at spørsmål om sletting må foreligge skriftlig. Recordbeskrivelse Recordbeskrivelsen viser hvordan en fil for innberetning av likningsoppgaver for tømmer skal bygges opp. Her kan du laste ned følgende: Recordbeskrivelse: XSD tømmer Vedlegg til recordbeskrivelse tømmer Informasjonsmodell: tømmer Generelle retningslinjer for innsending av data på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet Recordbeskrivelse for tømmer skal benyttes av oppgavegivere som leverer likningsoppgaver på maskinlesbart medium og for innlevering via vedleggskjema RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg. Henvendelser til Skattedirektoratet Spørsmål vedrørende levering av kontrolloppgaver kan rettes til Veiledningstjenesten GLD, via e-post Telefon: (tastevalg 5-3-2). Telefaks:

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Revidert september 2012 Innhold Innledning Levering av likningsoppgaver Kontrolloppgavenes bruksområde Oppdatering av kontaktinformasjon

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Revidert august 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt

Detaljer

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 800 80 000 2012/747607 Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av likningsoppgaver

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Kjøp fra primærnæring (KOP) Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon 2.0 11. mai 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.1 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Rettledning for utfylling av skjema

Rettledning for utfylling av skjema Rettledning for utfylling av skjema Skjemaet kan leveres elektronisk via Akelius til Altinn. Det er ikke lenger nødvendig å levere orginalskjema på papir. Boligsameier med flere enn 8 boligseksjoner er

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 15. desember 2014 1 Innhold

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Skatteetaten Innhold

Skatteetaten Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten har i 2012 modernisert de IT-systemene som tar imot og bearbeider opplysninger om innskudd, utlån og renter fra banker,

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for inntektsåret

Detaljer

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0 31. mai 2013 1 Innhold

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Skattedirektoratet Innhold

Skattedirektoratet Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Betalinger til selvstendig næringsdrivende Betalinger til selvstendig næringsdrivende Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0

Detaljer

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp.

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Innsending på internett Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1139

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over tilskudd til

Detaljer

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0.1 2. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0.1 2. desember 2013 1

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 31. mai 2013 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Ordliste

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 4. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 6. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon

Detaljer

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

Betalinger til selvstendige næringsdrivende

Betalinger til selvstendige næringsdrivende Betalinger til selvstendige næringsdrivende Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Melk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2014 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1 Innhold 1

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Underholdsbidrag Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent Fagforeningskontingent Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016, med frist for innrapportering i januar 2017 Versjon 1.0.2 November 2016

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.2 28. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Kjøp fra primærnæring - Egg

Kjøp fra primærnæring - Egg Kjøp fra primærnæring - Egg Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 3. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Frokostseminar Aksjonærregisteret

Frokostseminar Aksjonærregisteret Bergen 12.01.2012 Frokostseminar Aksjonærregisteret Kort introduksjon Halvor Vågslid Haga Produktsjef/Tjenesteeier Verdipapirer Skattedirektoratet Halvor.haga@skatteetaten.no Aksjonærregisteret presentasjon

Detaljer

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom Boligsparing for ungdom Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar Versjon 1.1.1 Juni 2017 1

Detaljer

Rettledning for utfylling av skjema

Rettledning for utfylling av skjema Rettledning for utfylling av skjema Skjemaet kan leveres elektronisk via Akelius til Altinn. Det er ikke lenger nødvendig å levere orginalskjema på papir. Boligselskap, dvs borettslag og boligaksjeselskap

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.1.1 Oktober

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier

Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Fisk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Skattedirektoratet notat Dato Referanse Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Fra Skattedirektoratet Rettsavdelingen Personskatt Kopi Høringsnotat - Nye bestemmelser i samleforskrift til ligningsloven

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med innrapportering fra 2018 Versjon 1.1 Oktober 2017 1 Innhold 1

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til

Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til www.altinn.no Generelt Denne veiledningen beskriver hva som må gjøres for å kunne rapportere inn likningsskjema til til Altinn.. Det er også

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer