Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten."

Transkript

1 Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i Versjon desember

2 Innhold 1 Introduksjon Ordliste med sentrale begreper Oppgaveplikt Sentrale endringer Altinn/ SFTP Filformat XML Elektroniske kvitteringer og feillister Noen endringer i oppgavefelt Funksjonell beskrivelse av innsending av oppgaver over innskudd, utlån og renter Innsending av oppgaver fra Altinn Registrere oppgaver manuelt i skjema i Altinn (RF-1183) Likningsoppgaver som vedlegg i Altinn (RF-1301) Integrasjon mot web services i Altinn Innsending via SFTP Kvitteringer og feillister Korrigeringer av oppgaver Erstatningsleveranse Erstatningsoppgave Regler for innsending av erstatningsleveranser Skatteetatens behandling av korrigering Teknisk beskrivelse av innsending Om filvedlegg Format på filvedlegg Tegnsett i XML-filer (UTF-8) Pakking av filvedlegg Kryptering av filvedlegg Filnavn Maksimal filstørrelse via Altinn Innsending via SFTP Sammenhenger mellom nytt og gammelt filformat Eksempelfiler Innsending av testoppgaver - prøveinnsendinger Vedlegg

3 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av desember 2011 SITS / Mag-prosjektet mai 2012 Kap 1. Forebehold om datamengder i Altinn er slettet. SITS / Mag-prosjektet I kapittel 2.1 er kommunikasjon av informasjonsbrev og oppdatering av kontaktinfo via Altinn fjernet. Presisert at muligheten for innsending av oppgaver på CD, diskett, papir og andre fysiske media på sikt vil utgå. Nytt kapitel 2.2 om innsending via SFTP Endret kapitel 3.5 om krypterte filer (vil ikke være mulig for inntektsåret 2012) Kapitlet om kvittering og feillister er endret: Lages en kvittering per leveranse, ingen samlekvittering for innsending. Nytt kapitel 3.8 om teknisk løsning for SFTP. Tilhørende dokument inneholdende feltbeskrivelser er endret september 2012 Kap Presisert når erstatningsleveranser kan sendes inn. Kap 3.8 Fjernet den detaljerte tekniske beskrivelsen av SFTP desember 2012 Presisert at XML-filer skal ha UTF-8 tegnsett i nytt kapitel 3.3 Presisert at formatet på kvitteringsmeldingen i Altinn er PDF i kapitel Introduksjon Innberetningen av innskudd, utlån og renter fra oppgavegivere danner et viktig grunnlag for den forhåndsutfylte selvangivelsen og den påfølgende likningen. Skatteetaten er avhengig av at disse opplysningene blir innrapportert. Dette dokumentet beskriver hvordan innsending av oppgaver over innskudd, utlån og renter til skatteetaten skal gjøres fra og med inntektsåret 2012, første gang i januar Målgruppen er oppgavegivere og innsendere av oppgaver over innskudd, utlån og renter. Hovedformålet med dokumentet er å beskrive nye innsendingskanaler via Altinn og SFTP samt nye filformater. 3

4 1.1 Ordliste med sentrale begreper Her er noen sentrale ord og begrep knyttet til innberetning og oppgaver beskrevet: Begrep Altinn Altinn melding Altinn rolle Altinn skjema Altinn varsel Erstatningsleveranse Erstatningsoppgave Fagsystem/ sluttbrukersystem FTP (File Transfer Protocol) Innsender Innsending Kvittering Leveranse Leveranse med erstatningsoppgaver Forklaring Altinn er en internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Altinn kan også formidle meldinger fra offentlige etater til en borger. En etat kan sende meldinger til en person eller virksomhet i Altinn. Meldingen kan inneholde en enkel tekst som eksempelvis en påminnelse om en frist eller meldingen kan inneholde et preutfylt skjema som skal sendes inn. Rettigheter i Altinn tildeles på grunnlag av registrerte roller i Enhetsregisteret. Personer med en registrert rolle i en virksomhet (for eksempel styreleder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt rettigheter til å fylle ut og sende inn skjema på vegne av virksomheten. Personer med nødvendig rolle i Enhetsregisteret kan delegere rettigheter til andre. Innsending via Altinn er basert på manuell utfylling av skjema eller innsending av filvedlegg. Når man mottar en melding i Altinn, kan man varsles om dette via e-post og/eller en SMS. En leveranse som erstatter en tidligere innsendt leveranse i sin helhet En ny oppgave som erstatter en tidligere innsendt oppgave i sin helhet Se Sluttbrukersystem/ fagsystem er en standard operativsystemuavhengig protokoll for overføring av filer i et TCP/IP-basert nettverk. Overføringen skjer mellom en FTP-klient og en FTP-server. Den parten som sender innsendingen. Ofte den samme som oppgavegiver, men kan også være en annen part som leverer på oppgavegivers vegne, for eksempel forretningsfører eller en datasentral. En innsending består av en eller flere leveranser, som er levert samlet av en innsender. Leveransene i innsendingen kan være fra forskjellige oppgavegivere Når skatteetaten mottar en innsending vil det sendes en kvittering tilbake til innsender via en melding i Altinn. En samling oppgaver fra en og samme oppgavegiver, som er levert samtidig. Inngår i en innsending. Eksempel: Oppgaver over innskudd, utlån og renter fra en bank En leveranse som kun består av oppgaver som enkeltvis skal erstatte tidligere innsendte oppgaver 4

5 Begrep Oppgave Oppgaveeier Oppgavegiver Oppgaveinnsender Referanse Forklaring En samling av opplysninger som skal innberettes til skatteetaten. Den oppgaven gjelder. Normalt en person men kan også være en virksomhet Tredjepart som er pliktig til å gi oppgave etter ligningsloven kapittel 6, for eksempel en bank, eller tredjepart som gir oppgaver uten å ha oppgaveplikt. Se Innsender Hver leveranse får en unik referanse i kvitteringen fra skatteetaten En nettverksprotokoll for å gi sikker FTP-funksjonalitet over et usikkert nett. SFTP (SSH File Transfer Protocol) Sluttbrukersystem/fagsystem De fleste store bedrifter har et eller flere IT-systemer som støtter bedriftens virksomhet. Slike systemer kalles ofte fagsystem. I Altinn-dokumentasjonen benyttes imidlertid betegnelsen sluttbrukersystemer for slike systemer. Utfyller den fysiske personen som foretar selve innberetningen på vegne av en innsender/oppgavegiver. Utfyller er normalt en ansatt hos innsenderen. XML (Extensible Markup Language) XML er et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. Filformatet.XML organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker ( tagger ), gir informasjon om hva innholdet er. 1.2 Oppgaveplikt Oppgaveplikten gjelder banker, forsikringsselskaper, hypotek- og kredittforeninger, samvirkelag, spareforeninger, fonds- og aksjemeglere, advokater, finansieringsinstitusjoner (jf. lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet 1-3) og andre som har penger til forvaltning, eller som driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring. Oppgavegiverne skal gi opplysning om midler de har til forvaltning. Oppgavegiver plikter også å gi opplysning om innskudds- og gjeldskonti. Oppgaven skal inneholde skattyters (oppgaveeiers) fødsels- eller organisasjonsnummer slik at oppgaven kan benyttes korrekt til likningsformål. Rimelig lån i arbeidsforhold er oppgavepliktig hvis lånet er ytet av midler långiver har til forvaltning eller dersom långiveren driver med utlånsvirksomhet. Noen oppgavegivere omfattes ikke av oppgaveplikten, men velger å innberette frivillig, for eksempel lån til ansatte, slik at dette fremkommer på selvangivelsen. Vi viser til ligningsloven 6-4, jf bokstav c og forskrift av 22. desember 1992 nr om levering av likningsoppgaver over innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper mv. 5

6 1.3 Sentrale endringer Her omtales kort de viktigste endringene ved innberetning av oppgaver over innskudd, utlån og renter Altinn/ SFTP Det tilbys to Altinn-skjemaer. Ett skjema for innsending via filvedlegg og et skjema for manuell inntasting av oppgaver. Altinn har en begrensning i hvor store datamengder som kan sendes inn i en innsending. For oppgaveinnsendere som skal sende inn svært store datamengder blir der derfor etablert en SFTP-løsning for direkte innsending til skatteetaten. Denne løsningen brukes etter nærmere avtale med skatteetaten Filformat XML Det eksisterende flatfilformatet utgår og et nytt XML-basert filformat innføres. Se vedlagt informasjonsmodell, xsd, eksempel-xml og feltbeskrivelse for detaljer Elektroniske kvitteringer og feillister Det innføres elektroniske kvitteringer og feillister fra skatteetaten til oppgavegiver via Altinn. Innsender vil motta en kvittering i Altinn når skatteetaten har foretatt en kvalitetskontroll av innberetningen. Kvitteringer vil sendes til både oppgavegiver og oppgaveinnsender Noen endringer i oppgavefelt Hver oppgave må ha en unik identifikator i element for kontonummer (bankkontonummer eller annen unik identifikator ). Endringsoppgaver utgår til fordel for erstatningsoppgaver og erstatningsleveranser Sektorkoder fra kan innberettes. Banker oppfordres til å rapportere konti med riktig sektorkode, enten som fire eller fem siffer. Andre oppgavegivere skal ikke rapportere sektorkoden. Sektorkoden hjelper skatteetaten å avgjøre hvilke kontoeiere det ikke er krav til absolutt identifisering av gjennom fnr/dnr/orgnr. Korrekt bruk av sektorkode vil på sikt føre til færre tilbakemeldinger til banken om manglende identifisering. Sektorkoder må følge SSB sin nye standard: Mulighet til å oppgi utvidet kontaktinformasjon for innsender og oppgavegiver. Kommunenummer på kontoeieren skal ikke lenger innberettes. Nytt felt for landkode i adressen. Feltet tilbakebetalte forskuddsbetalte renter før 1992 utgår. Det er gjort formatendringer, blant annet rundt navn og adresser. Bruk av fiktive organisasjonsnumre vil ikke lenger være tillatt. Oppgavegivere som tidligere har brukt dette må nå bruke sitt eget organisasjonsnummer. Det er innført en annen løsning for å kunne oppgi presentasjonsnavn på selvangivelsen, som kan brukes etter nærmere avtale med skatteetaten. 2 Funksjonell beskrivelse av innsending av oppgaver over innskudd, utlån og renter 6

7 2.1 Innsending av oppgaver fra Altinn Altinn er skatteetatens kanal mot oppgavegiverne og på sikt vil i all hovedsak informasjon som utveksles gå gjennom Altinn. På den måten kan oppgavegiverne ha tilgang til alle innsendinger, kvitteringer og informasjonsbrev på ett sted. En viktig del av Altinn er pålogging (autentisering) og bruk av roller (autorisering). Altinn krever personlig pålogging ved bruk av fødselsnummer og ID-porten/MinID. Brukeren må ha delegert riktig rolle i Altinn for å kunne innberette. Rollen som skal benyttes heter "Utfyller/Innsender", og kan delegeres bl.a. fra den som er registrert som daglig leder. Erfaringsmessig er dette noe som kan ta litt tid i større virksomheter, så derfor er det viktig for alle oppgavegivere og innsendere at riktige personer får denne rollen i god tid før innberetningstidspunktet. Listen under viser hvilke registrerte roller i enhetsregisteret som automatisk får tildelt rollen "Utfyller/Innsender" i Altinn: Bestyrende reder Bostyrer Daglig leder/administrerende direktør Deltaker DA/ANS Forretningsfører Innehaver Komplementar Kontaktperson i kommune Nestleder (ikke delegeringsrettighet) Norsk representant for utenlandsk enhet Regnskapsfører Revisor Sameiere Styremedlem (ikke delegeringsrettighet) Styrets leder Oppgavegivere og oppgaveinnsendere i utlandet uten et norsk organisasjonsnummer kan i dag ikke uten videre logge seg på Altinn og sende inn oppgaver. Slike oppgavegivere eller innsendere må derfor kontakte skatteetaten for å avtale hvordan de skal innberette oppgaver. 7

8 Figuren under viser hvordan Altinn skal brukes for innberetning av oppgaver over innskudd, utlån og renter. Figur 1 - Oversikt Altinn-kommunikasjon Prosessen starter ved at oppgavegiver logger inn på Altinn og sender inn oppgaver, enten ved å registrere disse, eller ved å sende inn et filvedlegg. Alt som sendes inn fra Altinn til skatteetaten vil senere være tilgjengelig i brukerens meldingsboks, Min meldingsboks. Her vil også meldinger fra skatteetaten vises. Det vil være tre måter å sende inn oppgaver på: 1) Registrere oppgaver manuelt i Altinn 2) Laste opp filvedlegg i Altinn via et skjema 3) Integrasjon mot webservices i Altinn via et sluttbrukersystem Etter at oppgavene er sendt inn fra Altinn vil skatteetaten kontrollere opplysningene og sende kvittering med eventuell feilliste tilbake til Altinn. Kvittering per leveranse vil sendes både til oppgavegiver og innsender hvis disse er forskjellige virksomheter. De neste kapitlene illustrerer de ulike innberetningsmetodene Registrere oppgaver manuelt i skjema i Altinn (RF-1183) Som i dag kan oppgaver registreres manuelt i Altinn. Skjermbildet under viser hvordan skjema for inntektsåret 2012 er tenkt. Merk at dette er et foreløpig skjema, og at det kan bli 8

9 endringer i selve skjemaet. Også de som skal registrere oppgaver manuelt må ha Altinn-rollen "Utfyller/Innsender" på vegne av oppgavegiveren. 9

10 Figur 2 - Registrering av oppgaver på Altinn Se også dagens rettledning for registrering av oppgaver på Altinn på Likningsoppgaver som vedlegg i Altinn (RF-1301) Ved opplasting av fil må bruker logge seg på Altinn på vanlig måte og velge skjema RF Brukeren må ha Altinn-rollen "Utfyller/Innsender" for den virksomheten brukeren innberetter for. Skjema RF-1301 består av et hovedskjema og et vedleggsskjema. En foreløpig versjon av dette skjemaet er vist i figuren under: 10

11 Figur 3 Registrering av informasjon om innsending ved opplasting av fil I hovedskjemaet fylles det ut data om innsendingen. Følgende informasjon kan registreres: Navn: Navn på innsenderens kontaktperson (kan avvike fra oppgavegiver). Telefonnummer: Kontaktpersonens telefonnummer. E-postadresse: Innsenders e-postadresse til bruk for varsling fra Altinn Mobiltlf.nr.: Kontaktpersonens mobilnummer til bruk for varsling fra Altinn Vedleggene lastes opp ved å gå til arkfanen Oversikt - skjema og vedlegg": Figur 4 - Opplasting av fil 11

12 For innsendere som sender på vegne av flere oppgavegivere så må kontaktinformasjon for hver oppgavegiver legges inn i de(n) vedlagte fil(ene). Se formatbeskrivelsen for filvedleggene Integrasjon mot web services i Altinn Innberetning kan også gjøres direkte fra sluttbrukersystemer ved å bruke web services som tilbys fra Altinn. Sluttbrukersystemene må registreres i Altinn før tjenestene kan brukes. Nærmere informasjon om systemintegrasjon mot Altinn fra et sluttbrukersystem finnes her: https://www.altinn.no/no/toppmeny/om-altinn/informasjon-til-fagsystemleverandorer/ 2.2 Innsending via SFTP Altinn har en begrensning i hvor store datamengder som kan sendes inn i en innsending. For oppgaveinnsendere som skal sende inn svært store datamengder blir der derfor etablert en alternativ innsendingsløsning basert på direkte filoverføring til skatteetaten via SFTP ( SSH File Transfer Protocol). SFTP-alternativet er kun aktuelt for de oppgaveinnsenderne som skal sende inn datamengder større enn 10-50MB. Dette tilsvarer omtrent oppgaver over innskudd, utlån og renter etter pakking av filene ved et komprimeringsprogram som zip. De innsenderne som skal benytte SFTP-alternativet må ta kontakt med skatteetaten for å få bli registrert som brukere av denne kanalen. 2.3 Kvitteringer og feillister Når en oppgaveinnsender har sendt inn en innsending til skatteetaten via Altinn, vil skatteetaten kvittere tilbake når innsendingen er behandlet. Det lages en kvittering per leveranse. Kvitteringene sendes som en melding i Min meldingsboks i Altinn, både til innsender og til oppgavegiver. Innhold i kvitteringen Kvitteringen vil inneholde følgende informasjon for hver leveranse: Innsenders leveransereferanse utfylt i filvedlegget (valgfritt) SKDs leveransereferanse (vil være en unik referanse) Antall oppgaver i leveransen Antall godkjente oppgaver i leveransen Antall avviste oppgaver i leveransen Totalsum av et eller flere av beløpsfeltene Tekstlig beskrivelse som angir hovedresultatet av kvalitetskontrollen. Følgende resultater er aktuelle: Innsending er OK. Innsending er godkjent, men med noen feil som må rettes i en ny leveranse. Innsending ikke godkjent. Ny leveranse forventes. Format på kvitteringen Formatet på kvitteringsmeldingen i Altinn er PDF. Detaljer rundt eventuelle feil i en innsending i tillegg være dokumentert via et filvedlegg i et komma-separert-format (CSV). 12

13 2.4 Korrigeringer av oppgaver I forbindelse med innberetning av oppgaver til skatteetaten kan det oppstå situasjoner der en oppgaveinnsender har behov for å korrigere tidligere innsendte oppgavedata. Bakgrunnen for dette kan være: Skatteetaten har behandlet en innsending og avvist hele eller deler av denne. Oppgaveinnsender/oppgavegiver har oppdaget feil i oppgaver som tidligere er innsendt. Oppgaveinnsender/oppgavegiver har oppdaget at dataene som tidligere er innsendt ikke er komplette. Ved slike tilfeller må oppgaveinnsender sende inn en ny innsending som erstatter eller sletter de oppgavene med feil som var i den opprinnelige innsendingen Erstatningsleveranse En erstatningsleveranse erstatter tidligere innsendte leveranse i sin helhet (leveransetype = "erstatningsleveranse"). Alle oppgavene i den tidligere leveransen blir slettet og erstattet av oppgavene i erstatningsleveransen. I erstatningsleveransen må det være en presis referanse til hvilken tidligere leveranse som skal erstattes. Skatteetaten anbefaler at oppgaveinnsendere som leverer små datamengder benytter erstatningsleveranser for å korrigere feil. Fordelen med denne metoden er at en leveranse (den siste) vil vise helheten i forhold til både kompletthet og korrekthet Erstatningsoppgave En erstatningsoppgave erstatter en tidligere innsendt enkeltoppgave (leveransetype = "erstatningsoppgaver"). Innholdet i en erstatningsoppgave erstatter i sin helhet innholdet i en tidligere innsendt oppgave. Dette betyr at alle feltene i den opprinnelige oppgaven blir erstattet av feltene i erstatningsoppgaven. Oppgaven som erstattes identifiseres gjennom et unikt kontonummer. Erstatningsoppgave skal også benyttes ved korrigering av oppgitt kontoeier. Erstatningsoppgaver kan bare sendes inn i en leveranse bestående kun av erstatningsoppgaver. Dersom innsenderen ønsker å slette en tidligere innsendt oppgave, må dette gjøres ved å sende inn oppgaven på nytt med 0 i alle beløpsfelt. Det må benyttes samme unike id på oppgaven (kontonummer) som ved forrige innsending. For innsendere som sender inn store datamengder anbefaler vi erstatningsoppgaver. Dette for å unngå dobbeltbehandling av store datamengder for både innsender og skatteetaten. Merk! Tidligere ordning med endringsoppgaver (deltaoppgaver) der beløpene fra en ny oppgave legges til/trekkes fra beløp fra tidligere innsendt oppgave utgår. 13

14 2.4.3 Regler for innsending av erstatningsleveranser Det er ikke anledning til å sende inn både ordinære leveranser, med leveransetype ordinaer, og erstatningsleveranser med leveransetypene erstatningsleveranse eller erstatningsoppgaver i samme innsending. Før man sender inn en erstatningsleveranse må man ha mottatt kvittering fra Skatteetaten på den leveransen man helt eller delvis ønsker å erstatte. Erstatningsleveranser innebærer at Skatteetatens systemer må finne ut av hvilke oppgaver som har opprinnelig innhold og hvilke som er forandret. Hvis en stor andel av leveransen er uforandret vil dette medføre unødvendig merarbeid for våre systemer. Vi anbefaler derfor at leveranser med mindre enn 5 % endringer gjøres ved bruk av erstatningsoppgaver. Eks. Hvis man ønsker å korrigere 40 oppgaver i en tidligere innsendt leveranse som består av oppgaver (dvs 4 %), må dette gjøres ved av bruk av erstatningsoppgaver. En absolutt tidsfrist for å benytte erstatningsleveranse og samtidig få dette med på selvangivelsen vil være innen utgangen av uke 7. Bakgrunnen for dette er at dataene må kvalitetssikres før oppstart av produksjon av selvangivelse Skatteetatens behandling av korrigering Følgende regler benyttes i skatteetaten ved behandling av en oppgave i en innsending: Dersom oppgaven finnes fra før (samme kontonummer fra en tidligere innsending for samme inntektsår) og leveransen er merket som en leveranse med erstatning av enkeltoppgaver, vil den gamle oppgaven bli erstattet av den nye. Dersom oppgaven ikke finnes fra før legges oppgaven inn som en ny oppgave (såframt leveransen er merket som en ordinær leveranse). Dersom det er en erstatningsleveranse blir alle oppgavene i den tidligere leveransen slettet, og oppgavene i erstatningsleveransen blir lagt inn som gjeldende oppgaver. Oppgavene vil normalt bli avvist som feil blant annet ved følgende tilfeller: o Ordinær leveranse med en oppgave der kontonummeret finnes i en leveranse fra før (for denne oppgavegiveren). o Erstatningsleveranse med en oppgave der kontonummeret finnes fra før i en annen leveranse enn den som blir erstattet. o Leveranse med erstatningsoppgaver med en oppgave der kontonummer ikke finnes i en tidligere innlevert leveranse. 3 Teknisk beskrivelse av innsending Ved innberetning av oppgaver over innskudd, utlån og renter gjennom Altinn-skjema med filvedlegg eller gjennom SFTP-kanalen forutsettes det at filvedleggene er i henhold til de spesifikasjoner skatteetaten her gir for slike filer (xsd-format). 14

15 3.1 Om filvedlegg Filvedleggene skal være XML-filer i henhold til XSD-spesifikasjonene i kapitel 3.2. Før opplasting skal filvedleggene alltid være pakket (komprimert) i henhold til spesifikasjonene i 3.4. I praksis vil derfor filvedleggene alltid være komprimerte filer (zip). 3.2 Format på filvedlegg Filvedlegg skal være XML-filer i henhold til XML Schema Definitions (XSD) beskrevet i vedlegget Saldo-Rente.xsd. En informasjonsmodell som viser innhold og struktur i XMLfilen finnes i kapitel 5. Filvedlegg som ikke validerer i henhold til gjeldende XSD-spesifikasjon vil bli avvist ved innsending. 3.3 Tegnsett i XML-filer (UTF-8) Tegnsettet UTF-8 skal benyttes i kodingen av XML-dokumentet. For å angi at UTF-8 er benyttet som tegnsett skal følgende ligge i starten av XML-filen: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 3.4 Pakking av filvedlegg Alle filvedlegg skal komprimeres (pakkes) før de lastes opp. Bakgrunnen for dette er å spare plass ved lagring og overføring. Ved hjelp av et pakkeprogram kan en eller flere filer pakkes sammen til en fil (zipfil). Innholdet i filene blir også komprimert slik at størrelsen på den pakkede filen normalt blir langt mindre enn summen av størrelsen på filene den inneholder. Pakking skal utføres i henhold til industristandarden ZIP. Før innsending skal alle XML-filer som inneholder oppgavedata pakkes. Innsender velger selv om flere XML-filer pakkes sammen til en pakket fil eller om man velger å pakke hver enkelt XML-fil. Det skal ikke være katalogstrukturer i den pakkede zip-filen. Prinsippet er vist i figuren under. 15

16 XML-fil 1 XML-fil 2 XML-fil n Figur 5 Pakking av filer til en zip-fil Størrelsen på hver zip-fil må ikke overgå maksimalgrensen for filvedlegg, se 3.7. Vi anbefaler at alle filene pakkes til én zip-fil dersom dette ikke gir problemer med maksimal filstørrelse. 3.5 Kryptering av filvedlegg Det vil ikke være støtte for å sende inn krypterte filer som filvedlegg for inntektsåret Dette gjelder både innsending via Altinn og via sikker FTP (SFTP). 3.6 Filnavn Innsender bestemmer selv hvordan filene som lastes opp skal navngis. Hver fil innenfor en innsending må imidlertid ha et unikt filnavn. Anbefalt filnavnstandard Skatteetaten anbefaler imidlertid at alle filvedleggene gis et unikt navn på tvers av innsendning og inntektsår slik at samme filnavn aldri forekommer to ganger fra samme innsender. Dette vil lette identifikasjon av filene ved eventuelt problemer både hos innsender og i skatteetaten. Forslag til navngiving av filer: <Oppgaveinnsenders orgnr>_<inntektsår>_<dato_tid(yyymmddhh24miss)>_<løpenr innenfor dato_tid> Eksempel: Zip-fil 16

17 _2012_ _1 Filendelser: Filene som sendes inn skal ha følgende filendelser: XML-filene skal ha filendelsen.xml De pakkede zip-filene skal ha filendelsen.zip. Navnestandarden gjelder både innsending via Altinn og SFTP. 3.7 Maksimal filstørrelse via Altinn Hver enkeltfil som skal lastes opp som et filvedlegg i Altinn kan per i dag maksimalt være 10MB (etter pakking til zip). Det er imidlertid mulig å laste opp flere filer slik at samlet størrelse på vedleggene kan overgå denne grensen. I praksis skal ikke samlet størrelse på filvedleggene være større enn 50MB, dvs maksimalt 5 stk filvedlegg av 10MB. Dette tilsvarer opptil oppgaver over innskudd, utlån og renter etter pakking av filene ved zip. 3.8 Innsending via SFTP Av sikkerhetshensyn vil informasjon om dette kun formidles til de innsenderne som skal benytte denne kanalen. 3.9 Sammenhenger mellom nytt og gammelt filformat En tabell som viser sammenhengen mellom det nye XML-formatet og eksisterende flatfilformat for oppgaver over innskudd, utlån og renter (flatfil) finnes i vedlegg Feltbeskrivelser Saldo-Rente.pdf 3.10 Eksempelfiler Se vedlagt eksempelfil Eksempel Saldo-Rente.xml 4 Innsending av testoppgaver - prøveinnsendinger Det vil være mulig for oppgaveinnsendere å teste ut den nye innsendingsløsningen høsten før innsending. Første prøveinnsendinger kan utføres høsten Endelig dato blir bestemt senere. Det vil da være mulig for en oppgaveinnsender å prøveinnsende oppgaver til Skatteetaten via en testversjon av Altinn. I denne testen kan sannsynligvis ikke innsender benytte sitt vanlige organisasjonsnummer ved pålogging i Altinn, men må benytte en testbruker som tildeles fra Skatteetaten. Planen er at testsystemet skal tilby tilnærmet full funksjonalitet slik at oppgaveinnsender kan få trygghet for at løsningen fungerer. Videre detaljer om hvordan testinnsendinger vil fungere kommer senere. 5 Vedlegg Dette dokumentet refererer til noen vedlegg. Vedleggene er publisert på 17

18 Her er en beskrivelse av disse: Filnavn Eksempel Saldo-Rente.xml Saldo-Rente.xsd Feltbeskrivelser Saldo- Rente.pdf Saldo-Rente informasjonsmodell.pdf Beskrivelse XML-fil som inneholder et eksempel på et saldo-og rente filvedlegg. XSD XML skjema spesifikasjon som beskriver formatet på en XML-fil med innskudd, utlån og renter. Funksjonell beskrivelse av felter i innskudd, utlån og renterxml-filer samt mapping mellom gammelt og nytt rapporteringsformat for Saldo-rente-oppgaven. Grafisk informasjonsmodell som viser informasjonen og strukturen i en innskudd, utlån og renter XML-fil. Vedleggene kan inneholde et versjonsnummer i navnet i tillegg filnavnene som er vist over. Påse at du har den siste versjonen. 18

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Skatteetaten Innhold

Skatteetaten Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Kjøp fra primærnæring (KOP) Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon 2.0 11. mai 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0 31. mai 2013 1 Innhold

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Skattedirektoratet Innhold

Skattedirektoratet Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold

Detaljer

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 15. desember 2014 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0.1 2. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0.1 2. desember 2013 1

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for inntektsåret

Detaljer

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Betalinger til selvstendig næringsdrivende Betalinger til selvstendig næringsdrivende Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.1 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 31. mai 2013 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Ordliste

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1

Detaljer

Betalinger til selvstendige næringsdrivende

Betalinger til selvstendige næringsdrivende Betalinger til selvstendige næringsdrivende Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1 Innhold 1

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Underholdsbidrag Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.2 28. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent Fagforeningskontingent Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016, med frist for innrapportering i januar 2017 Versjon 1.0.2 November 2016

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Melk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom Boligsparing for ungdom Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar Versjon 1.1.1 Juni 2017 1

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Kjøp fra primærnæring - Egg

Kjøp fra primærnæring - Egg Kjøp fra primærnæring - Egg Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.1.1 Oktober

Detaljer

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten har i 2012 modernisert de IT-systemene som tar imot og bearbeider opplysninger om innskudd, utlån og renter fra banker,

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over tilskudd til

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Revidert august 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med innrapportering fra 2018 Versjon 1.1 Oktober 2017 1 Innhold 1

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Revidert september 2012 Innhold Innledning Levering av likningsoppgaver Kontrolloppgavenes bruksområde Oppdatering av kontaktinformasjon

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 800 80 000 2012/747607 Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av likningsoppgaver

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Fisk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Kjøp fra primærnæring Fisk

Kjøp fra primærnæring Fisk Kjøp fra primærnæring Fisk Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene

Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Skattedirektoratet notat Dato Referanse Til 05.07.2013 2013/495079 Høringsinstansene Fra Skattedirektoratet Rettsavdelingen Personskatt Kopi Høringsnotat - Nye bestemmelser i samleforskrift til ligningsloven

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto.

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Revidert oktober 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp.

Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Innsending på internett Levering på internett via Altinn: RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp. Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1139

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1 10. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker)

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Kilde for kontaktinfo Punktene A og B i papirskjema Spørsmål 1, 2, 3 og 4: Hva regnes med som offentlig støtte? Spørsmål 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.0.2 15.

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Oden og Hermod Gundersen 1 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (1) Opprettelse

Detaljer

Rettledning for utfylling av skjema

Rettledning for utfylling av skjema Rettledning for utfylling av skjema Skjemaet kan leveres elektronisk via Akelius til Altinn. Det er ikke lenger nødvendig å levere orginalskjema på papir. Boligsameier med flere enn 8 boligseksjoner er

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer