Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie"

Transkript

1 Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i Versjon desember

2 Innhold 1 Introduksjon Ordliste med sentrale begreper Krav til filvedlegg Pakking av filvedlegg Kryptering av filvedlegg Filnavn og filendelser Maksimal filstørrelse via Altinn Struktur på XML-dokumentet XML Schema Definition Tegnsett UTF Navnerom (Namespace) XML Dokumentstruktur Definerte XSD-Typer Unik identifikasjon av oppgave Korreksjon av oppgaver XML elementbeskrivelser Eksempelfiler på forventet innsending Fra gammelt flatfilformat til det nye XML-formatet

3 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av desember 2012 SITS / MAG-prosjektet 1 Introduksjon Dette dokumentet beskriver krav til filvedleggene som sendes inn ved innrapportering av likningsoppgaver for boligsameie. Det forutsettes at filvedleggene er i henhold til de spesifikasjoner skatteetaten her gir for slike filer. Overordnede krav til filene er beskrevet i kapittel 2 og detaljerte formatkrav er beskrevet i kapittel 3. Dette dokumentet beskriver kort innholdet i hvert element i XML-dokumentet. Du vil finne en mer detaljert funksjonell beskrivelse av forventet innhold til de ulike feltene i likningsoppgavene på Skatteetatens internettsider: skatteetaten.no Målgruppen for dette dokumentet er oppgavegivere og innsendere av likningsoppgaver. 1.1 Ordliste med sentrale begreper Her er noen sentrale ord og begrep benyttet i dette dokumentet: Begrep Matrikkel Forklaring Matrikkel er et offisielt register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser. Hver eiendomsenhet registreres i Matrikkelen med et unikt matrikkelnummer. For seksjonerte boligsameier skal hver eierseksjon ha et matrikkelnummer som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. UML (Unified Modelling Language) UTF-8 Statens kartverk er ansvarlig for forvaltningen av matrikkelen. Unified Modeling Language (UML) er en industristandard for datarelatert modellering, forvaltet av et internasjonalt konsortium kalt Object Management Group (OMG). UTF-8 er en standard som definerer et unicode-tegnsett med variabel tegnlengde. Standarden dekker de norske bokstavene og også tegnene i mange av verdens andre språk. De første 128 tegnene av UTF-8 er bakoverkompatibel med US-ASCII-standarden. 3

4 Begrep XML (Extensible Markup Language) XSD (XML Schema Definition) Forklaring XML er et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. Filformatet XML organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker ( tagger ), gir informasjon om hva innholdet er. Et XML-format som benyttes til å definere struktur og lovlig innhold for et XML-dokument. XML Schema-dokumentet kan benyttes til å validere et gitt XML-dokument med hensyn til struktur og innholdsformater. 2 Krav til filvedlegg Her beskrives krav til de filene som skal legges ved som filvedlegg. 2.1 Pakking av filvedlegg Oppgavedata som innsendes (XML-filene) skal pakkes før innsending. Innsender velger selv om flere XML-filer pakkes sammen til en pakket zipfil eller om man velger å pakke hver enkelt XML-fil. Pakket zipfil skal ikke ha katalogstruktur. Prinsippet er vist i figuren under. XML-fil 1 XML-fil 2 XML-fil n Pakket-zipfil med vedlegg (XML-filer) Figur 1: Pakking av (en eller flere) XML filer til en zip-fil 4

5 Alle filvedlegg skal komprimeres (pakkes) før de lastes opp. Pakking skal utføres i henhold til industristandarden ZIP. Bakgrunnen for pakking er å spare plass ved lagring og overføring. Ved hjelp av et pakkeprogram kan en eller flere filer pakkes sammen til en fil (zipfil). Innholdet blir komprimert slik at størrelsen på filen normalt blir mindre. Ved pakking av XML-filene kan det gi filer som er ned mot % av opprinnelig størrelse. Størrelsen på hver zip-fil må ikke overgå maksimalgrensen for filvedlegg (30MB), se 2.4. Det anbefales at alle XML-filene pakkes til én zip-fil dersom dette ikke gir problemer med maksimal filstørrelse. 2.2 Kryptering av filvedlegg Filvedlegg skal ikke krypteres. 2.3 Filnavn og filendelser Filer som sendes inn skal ha unike filnavn innenfor en innsending. Innsender bestemmer selv, utover unike filnavn, hvordan filene som lastes opp navngis. Anbefalt filnavnstandard Skatteetaten anbefaler at alle filvedleggene gis et unikt navn på tvers av innsendning og inntektsår slik at samme filnavn aldri forekommer to ganger fra samme innsender. Dette vil lette identifikasjon av filene ved eventuelt problemer både hos innsender og hos skatteetaten. Forslag til navngiving av filer: <Type data>_<oppgaveinnsenders orgnr>_<inntektsår>_ <dato_tid(yyyymmddhh24miss)> <løpenr innenfor dato_tid>.<extension> Eksempel: Boligsameie_ _2013_ _1.xml Filendelser: Filene som sendes inn skal ha følgende filendelser: De pakkede zip-filene skal ha filendelsen.zip. XML-filene (som er pakket inne en zipfil) skal ha filendelsen.xml 2.4 Maksimal filstørrelse via Altinn Filene som sendes inn skal være mindre enn 30 MB. Altinn kan per i dag bare motta filer under 30MB (etter pakking til zip). Det er imidlertid mulig å laste opp flere filer slik at samlet størrelse på vedleggene kan overgå denne grensen. 5

6 3 Struktur på XML-dokumentet 3.1 XML Schema Definition Formatet på XML-dokumentet som skal sendes inn er definert i XML Schema Definition (XSD). For oppgavetypen boligsameie inneholder vedlegget "boligsameie<versjon>.xsd" denne definisjonen. Det forutsettes at de XML-filene som innrapporteres validerer mot dette XSD-dokumentet. 3.2 Tegnsett UTF-8 Tegnsettet UTF-8 skal benyttes i kodingen av XML-dokumentet. For å angi at UTF-8 er benyttet som tegnsett skal følgende ligge i starten av XML-filen: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 3.3 Navnerom (Namespace) Elementet <melding> med alle underliggende typer er definert i navnerommet: xmlns="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0" Referanse til dette navnerommet, samt referanse til standard navnerom for XML-instanser og skjemalokasjon gjøres som attributter på det første elementet i innsendingen; <melding>: <melding xmlns="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0 boligsameie_v1_0.xsd " > 3.4 XML Dokumentstruktur Diagrammet under viser en UML-representasjon av XML-skjemaet og strukturen på XMLdokumentet. Diagrammet kan leses på følgende måte: 6

7 Innsendingen består av et element av type "Melding" (Definert som elementet <melding> i XML-skjemaet) En Melding består av elementene: <leveranse> av type Leveranse (1 eller flere) En Leveranse består av elementene: <oppgavegiver> av type Oppgavegiver (obligatorisk) <inntektsaar> av type Inntektsaar (obligatorisk) <oppgavegiversleveransereferanse> av type Leveransereferanse (valgfritt) <leveransetype> av type Leveransetype (obligatorisk) <oppgave> av type OppgaveBoligsameie (0 eller flere) <sletteoppgave> av type SletteoppgaveBoligsameie (0 eller flere) <oppgaveoppsummering> av type OppgaveoppsummeringBoligsameie (obligatorisk) En Oppgavegiver består av elementene <organisasjonsnummer> (obligatorisk) av type Organisasjonsnummer <organisasjonsnavn> (obligatorisk) av type Organisasjonsnavn <kontaktinformasjon> (valgfritt) av type Kontaktinformasjon En OppgaveBoligsameie består av elementene <oppgaveeier> (obligatorisk) av type Oppgaveeier <matrikkelnummer> (obligatorisk) av type Matrikkelnummer <eiertid > (obligatorisk) av type Periode <andelskattepliktigeinntekter> (valgfri) av type Beloep <andelfradragsberettigedekostnader> (valgfri) av type Beloep <andelformue> (valgfri) av type Beloep <andelgjeld> (valgfri) av type Beloep En SletteoppgaveBoligsameie består av elementene: <oppgaveeier> (obligatorisk> av type Oppgaveeier <matrikkelnummer> (obligatorisk) av type Matrikkelnummer En Oppgaveeier består av elementene: Et av følgende identifikatorer/informasjon for oppgaveeier skal oppgis (choice): <foedselsnummer> av type Foedselsnummer <organisasjonsnummer> av type Organisasjonsnummer <personutennorskid> av type PersonUtenNorskId <enhetutennorskid> av type EnhetUtenNorskId <navn> (obligatorisk) av type Navn En PersonUtenNorskId består av elementene: <bostedsadresse> (valgfritt) av type GenerellAdresse <foedselsdato> (valgfritt) av type Dato En EnhetUtenNorskId består av elementet: <adresse> (valgfritt) av type GenerellAdresse En Kontaktinformasjon består av elementene: <navn> (obligatorisk) av type Navn 7

8 <telefonnummer> (valgfritt) av type Telefonnummer <varselepostadresse> (valgfritt) av type Epostadresse <varselsmsmobiltelefonnummer> (valgfritt) av type Telefonnummer En OppgaveoppsummeringBoligsameie består av elementene: <antalloppgaver> (obligatorisk) av type Antall <sumandelskattepliktigeinntekter> (obligatorisk) av type Beloep <sumfradragsberettigedekostnader> (obligatorisk) av type Beloep <sumandelformue> (obligatorisk) av type Beloep <sumandelgjeld> (obligatorisk) av type Beloep Et Matrikkelnummer består av elementene: <kommunenummer> (obligatorisk) av type Kommunenummer <gaardsnummer> (obligatorisk) av type Gaardsnummer <bruksnummer> (obligatorisk) av type Bruksnummer <seksjonsnummer> (obligatorisk) av type Seksjonsnummer En Periode består av elementene: <start> (obligatorisk) av type DatoUtenAar <slutt> (obligatorisk) av type DatoUtenAar En GenerellAdresse består av elementene: <adressetekst> (obligatorisk) av type Adressetekst <postnummer> (obligatorisk) av type Postnummer <poststedsnavn> (obligatorisk) av type Poststedsnavn <landkode> (obligatorisk) av type Landkode 3.5 Definerte XSD-Typer XSD-skjemaet definerer typer for alle elementene. De typene som igjen inneholder elementer er definert med complextype, mens de resterende er definert ved simpletype med en standard xml-type som basis. Tekststrenger er definert som xml-type "string" og heltall er definert som xml-type "integer". Hver simpletype definisjon kan igjen ha definerte restriksjoner som ytterliggere innskrenker settet av lovlige verdier Beløpsfelter Beløpsposter skal oppgis i hele kroner. Det understrekes at likningsoppgaver skal innberettes, uavhengig av beløpets størrelse. Beløp skal avrundes til nærmeste hele krone (vanlige avrundingsregler). Dersom en beløpspost er under 50 øre, oppgis kr Unik identifikasjon av oppgave En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, oppgavegiver, oppgaveeier og boenhet som beskrevet under Identifikasjon av oppgavegiver (boligsameiet) En oppgavegiver identifiseres ved organisasjonsnummeret. 8

9 3.6.2 Identifikasjon av oppgaveeier (sameier) En oppgaveeier identifiseres ved enten: Fødselsnummer (eller D-nummer) Organisasjonsnummer For personer som ikke har en av de ovennevnte identifikatorene, så skal det oppgis annen identifiserende informasjon: navn bostedsadresse fødselsdato For foretak/organisasjoner som ikke har en av de ovennevnte identifikatorene, så skal det oppgis annen identifiserende informasjon: navn adresse Identifikasjon av boenhet Boenheten identifiseres ved matrikkelnummeret. 3.7 Korreksjon av oppgaver Ved endring eller sletting av tidligere innrapporterte oppgaver er det viktig at identifikatorfeltene er like som de tilsvarende verdiene i den oppgaven det refereres til Endring En tidligere innsendt oppgave kan korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven. Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave (se under) for å slette den oppgaven som var feil Sletting Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en <sletteoppgave> med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes. En leveranse kan inneholde både normale oppgaver og sletteoppgaver, men sletteoppgavene skal oppgis samlet etter de normale oppgavene. 3.8 XML elementbeskrivelser Tabellen under beskriver de ulike elementene (felter) som skal inngå i XML-dokumentet. Første kolonne i tabellen angir hvilken type (complextype) elementet er definert i. Type Element <melding> Melding Elementsbeskrivelse Innsendingens startpunkt av type "Melding". Elementet <melding> er rotelementet i XML-dokumentet. 9

10 Type Element <leveranse> Leveranse <oppgavegiver> <inntektsaar> <oppgavegiversleveransereferanse> Elementsbeskrivelse En samling oppgaver fra en og samme oppgavegiver, som er levert samtidig. En melding skal bestå av minimum 1 leveranse av type "Leveranse". Oppgavegiver er boligsameiet for denne oppgavetypen. Leveransens oppgavegiver er definert i typen Oppgavegiver. Årstallet som oppgaven/likningen gjelder for. Inntektsåret oppgis med 4 siffer. En unik referanse til en leveranse som er generert av en gitt oppgavegiver. Oppgavegivers leveransereferanse må være unik for gitt oppgavegiver, inntektsår og oppgavetype. Denne referansen vil stå i kvitteringen fra Skatteetaten og kan benyttes som referanse ved henvendelser. <leveransetype> <oppgave> <sletteoppgave> Elementet er valgfritt. Maks 100 tegn. Angir om leveransen har nye/endrede oppgaver (ordinaer), eller om oppgavegiver ikke har noen oppgaver å rapportere (ingenoppgaver). Lovlige verdier: - ordinaer - ingenoppgaver Sett av oppgaver av type OppgaveBoligsameie. Dersom leveransetype er "ingenoppgaver", godtas 0 oppgaver, ellers skal leveransen inneholde minst 1 oppgave. Bruk en sletteoppgave til å slette en tidligere innsendt oppgave. Se definisjonen av type SletteoppgaveBoligsameie for de identifikatorfeltene som skal angis for sletting av en oppgave. 10

11 Type Element <oppgaveoppsummering> Oppgavegiver <organisasjonsnummer> <organisasjonsnavn> <kontaktinformasjon> Kontaktinformasjon <navn> <telefonnummer> <varselepostadresse> <varselsmsmobiltelefonnummer> OppgaveBoligsameie Elementsbeskrivelse Kontrollsummer beregnet på leveransenivå for oppgavene i leveransen. Se definisjonen av type OppgaveoppsummeringBoligsameie. 9-sifret organisasjonsnummer for oppgavegiveren. Navnet til oppgavegiveren (boligsameiet). Maks 100 tegn. Generell kontaktinformasjon for skatteetaten knyttet til innrapportering av denne oppgavetypen. Varsler om meldinger i Altinn vil også bruke denne informasjonen for formidling. Må fylles inn hvis en innsender sender på vegne av flere oppgavegivere, dvs. det sendes flere leveranser. For innsender som kun sender på vegne av seg selv (dvs. innsender = oppgavegiver) vil denne informasjonen være levert i Altinn innsendingsskjema, og kan utelukkes fra filen. Se typen Kontaktinformasjon for hvilke elementer som kan angis. Navn på oppgavegivers kontaktperson for leveransen. Maks 100 tegn. Telefonnummer der oppgavegivers kontaktperson kan nås. Maks 15 siffer. Epostadresse til oppgavegiver der varsel om melding i altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Epostadressen angis på formatet (anførselstegn skal ikke med) Telefonnummer til oppgavegiver der varsel (SMS) om melding i Altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Skal bestå av kun tall. I tillegg aksepteres +XX foran for utenlandske numre, der XX er landkode. Maks 15 siffer. 11

12 Type Element <oppgaveeier> <matrikkelnummer> <eiertid> Elementsbeskrivelse Oppgaveeier for denne oppgavetypen er sameieren. Se type Oppgaveeier. Boenhetens matrikkelnummer. Se type Matrikkelnummer. Eiertid angir perioden innenfor inntektsåret som sameier har eid boenheten. Perioden angis med start og slutt på formatet "DDMM" (Dag med eventuell ledende 0 og måned med eventuell ledende 0). Dersom sameier har eid boenheten fra starten av inntektsåret angis "0101" i start. Er boenheten kjøpt i løpet av inntektsåret, angis kjøpsdatoen. Dersom sameier har eid boenheten ved slutten av inntektsåret angis "3112" i slutt. Er boenheten solgt i løpet av inntektsåret, angis salgsdatoen. <andelskattepliktigeinntekter> Se type Periode. Her føres sameiers andel av sameiets felles skattepliktige inntekter. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. <andelfradragsberettigedekostnader> Beløpet oppgis i hele kroner. Her føres sameiers andel av sameiets felles fradragsberettigede kostnader. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. <andelformue> Beløpet oppgis i hele kroner. Her føres sameiers andel av boligsameiets samlede eiendeler. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. Beløpet oppgis i hele kroner. 12

13 Type Element <andelgjeld> Elementsbeskrivelse Her føres sameiers andel av boligsameiets gjeld Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. SletteoppgaveBoligsameie <oppgaveeier> <matrikkelnummer> Oppgaveeier <foedselsnummer> Beløpet oppgis i hele kroner. Sameier se type Oppgaveeier. Boenhetens matrikkelnummer se type Matrikkelnummer. Oppgaveeiers (sameiers) fødselsnummer eller d-nummer. Ellevesifret identifikasjonsnummer for personer bosatt i Norge, der de seks første sifrene angir fødselsdato og de fem siste personnummer. Fødselsnummeret har formen DDMMÅÅNNNNN, hvor NNNNN står for personnummer. <organisasjonsnummer> For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. Oppgaveeiers (sameiers) organisasjonsnummer. 9-siffret organisasjonsnummeret til enheter som er registrert i Enhetsregisteret. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. 13

14 Type Element <personutennorskid> Elementsbeskrivelse Informasjon om person som eier seksjon og som ikke har fødselsnummer eller d- nummer. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. <enhetutennorskid> Se type PersonUtenNorskId. Informasjon om foretak/organisasjon som eier seksjon og som ikke har norsk organisasjonsnummer. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. <navn> Se type EnhetUtenNorskId. Navnet på oppgaveeier (sameier). Valgfri rekkefølge på fornavn og etternavn, men ønsket format er fornavn, mellomnavn og etternavn med blankt tegn imellom hver. Oppgaven innberettes i sameiers navn selv om seksjonen leies ut. PersonUtenNorskId <bostedsadresse> <foedselsdato> EnhetUtenNorskId <adresse> Matrikkelnummer <kommunenummer> <gaardsnummer> <bruksnummer> Tekststreng på maks 100 tegn. Bostedsadressen til sameier. Se type GenerellAdresse. Fødselsdato til sameier på formatet YYYY-MM-DD (Standard XML-format for dato). Adressen til foretaket/organisasjonen som eier seksjonen. Boenhetens kommunenummer. 4 siffer. Nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen som er unik innenfor hver kommune. Fortløpende nummerering av matrikler innenfor et gitt gårdsnummer 14

15 Type Element <seksjonsnummer> GenerellAdresse <adressetekst> <postnummer> <poststedsnavn> <landkode> OppgaveoppsummeringBoligsameie <antalloppgaver> <sumandelskattepliktigeinntekter> Elementsbeskrivelse Del av matrikkelnummeret som sammen med kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer unikt identifiserer en eierseksjon. Generelt tekstfelt for angivelse av postadresse som gatenavn og husnummer. Postnummer til adressen. Ingen begrensning på lengde og både norske og utenlandske postnummer kan legges her. Poststed til adresse. Hvis det ikke er mulig å skille postnummer og poststed, kan postnummer + poststedsnavn legges her. Landet til adressen angitt med 2-tegn i henhold til standarden ISO-3166-alfa-2. Angir antall oppgaver i leveransen. Sum av alle andelskattepliktigeinntekter-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. <sumandelfradragsberettigedekostnader> Sum av alle andelfradragsberettigedekostnaderbeløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Periode <start> <sumandelformue> <sumandelgjeld> Sum av alle andelformue-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Sum av alle andelgjeld-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Startdato for perioden. <slutt> Angis på formatet "DDMM" med ledende nuller. Året utelates og er implisitt inntektsåret. Sluttdato for perioden. Angis på formatet "DDMM" med ledende nuller. Året utelates og er implisitt inntektsåret. 15

16 3.9 Eksempelfiler på forventet innsending Vedlagt er noen eksempelfiler som kan gi økt forståelse for format og innhold til innrapporteringen. Formål Filnavn Beskrivelse Normal boligsameie_eksempel_normal<versjon>.xml Et eksempel for normal innsending innsending av nye og Ingen oppgaver Endring/Sl etting boligsameie eksempel_ingen_oppgaver<versjon>. xml boligsameie_eksempel_endre_slette<versjon>.xml endrede oppgaver. Et eksempel som viser hvordan en oppgavegiver kan oppfylle oppgaveplikt uten å ha noen oppgaver å rapportere. Et eksempel som viser korrigering og sletting av tidligere innsendte oppgaver Fra gammelt flatfilformat til det nye XML-formatet Tabellen under lister de enkelte feltene brukt i det gamle flatfilformatet med feltnummer og feltnavn med knytning til hvilket element i det nye XML-formatet som skal benyttes for denne informasjonen i det nye formatet. Flere av feltene i det gamle recordformatet videreføres ikke i det nye formatet. Dette markeres med "Utgår" i tabellen. For de feltene som har en knytning inn i det nye formatet, så angis dette med type og elementnavn i det nye formatet (<Typenavn> <elementnavn>). Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format OPPGAVEGIVER-RECORD 1 L06-OPPGAVEGIVER-REC Utgår 2 L06-RECART-1 Utgår 3 L06-RECTYPE-1 Utgår 4 L06-ORGANISASJONSNR/ Oppgavegiver organisasjonsnummer TILDELT OPPGAVEGIVERNR-1 5 L06-NAVN-BOLIGSAMEIE Oppgavegiver navn 6 L06-ADRESSE1-BOLIGSAMEIE Utgår 7 L06-POSTSTED-BOLIGSAMEIE Utgår 8 L06-GÅRDSNR Matrikkelnummer gaardsnummer 9 L06-BRUKSNR Matrikkelnummer bruksnummer 10 L06-TELEFON-BOLIGSAMEIE Utgår 11 L06-NAVN-KONTAKTPERSON Kontaktinformasjon navn 12 L06-TELEFON-KONTAKTPERSON Kontaktinformasjon telefonnummer 13 L06-INNTEKTSÅR Leveranse inntektsaar 14 FILLER Utgår 15 L06-RETTE-KODE Utgår 16 L06-DATO-KJØRT Utgår 17 FILLER Utgår 16

17 Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format PERSON-RECORD 100 L06-PERSON-REC Utgår 101 L06-RECART-5 Utgår 102 L06-RECTYPE-5 Utgår 103 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (kun 1 forekomst, se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ID-NR Oppgaveeier foedselsnummer eller Oppgaveeier organisasjonsnummer 105 L06-SEKSJONSNR Matrikkelnummer seksjonsnummer 106 LANDKODE GenerellAdresse landkode (For person eller enhet uten norsk identifikator) 107 L06-EIER-FRA-DATO Periode start (eiertid i OppgaveBoligsameie) 108 L06-EIER-TIL-DATO Periode slutt (eiertid i OppgaveBoligsameie) 109 L06-NAVN Oppgaveeier navn 110 L06-ADRESSE1 Adresse på oppgaveeier (person eller enhet) 111 L06-ADRESSE2 112 L06-POSTSTED 113 FILLER Utgår DETALJ-RECORD 200 L06-DETALJ-1 Utgår 201 L06-RECART-6 Utgår 202 L06-RECTYPE-6 Utgår uten norsk identifikator rapporteres i GenerellAdresse 203 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (kun 1 forekomst, se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ID-NR Utgår (kun 1 forekomst, se felt 104) 205 L06-SEKSJONSNR Utgår (kun 1 forekomst, se felt 105) 206 L06-ANDEL-INNT OppgaveBoligsameie andelskattepliktigieinntekter 207 L06-ANDEL-INNT-SIGN Utgår 208 L06-ANDEL-UTG OppgaveBoligsameie andelfradragsberettigedekostnader 209 L06-ANDEL-UTG-SIGN Utgår 210 L06-ANDEL-FORM OppgaveBoligsameie andelformue 211 L06-ANDEL-FORM-SIGN Utgår 212 L06-ANDEL-GJELD OppgaveBoligsameie andelgjeld 213 L06-ANDEL-GJELD-SIGN Utgår 214 FILLER Utgår SUM-RECORD 300 L06-SUM-REC Utgår 301 L06-RECART-8 Utgår 302 L06-RECTYPE-8 Utgår 303 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ANTALL-RECORDS Oppgaveoppsummering antalloppgaver 305 L06-SUM-ANDEL-INNT Oppgaveoppsummering sumandelskattepliktigeinntekter 306 L06-SUM-ANDEL-INNT-SIGN Utgår 307 L06-SUM-ANDEL-UTG Oppgaveoppsummering 17

18 Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format sumandelfradragsberettigedekostnader 308 L06-SUM-ANDEL-UTG-SIGN Utgår 309 L06-SUM-ANDEL-FORM Oppgaveoppsummering sumandelformue 310 L06-SUM-ANDEL-FORM-SIGN Utgår 311 L06-SUM-ANDEL-GJELD Oppgaveoppsummering sumandelgjeld 312 L06-SUM-ANDEL-GJELD-SIGN Utgår 313 FILLER Utgår 18

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 6. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt Altinn Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet Implementasjonsguide Fagsystem grensesnitt 03.April. 2008 VERSJON 5.6 Implementasjonsguiden skal være informasjon til alle fagsystemleverandører,

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2014 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dokumentinformasjon. Dokumentets navn. System Dokument beskrivelse

Dokumentinformasjon. Dokumentets navn. System Dokument beskrivelse Postadresse Nasjonalt folkehelseinstitutt Org.nr 983 744 516 (Folkehelseinstituttet) Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo e-post folkehelseinstituttet@fhi.no Sentralbord 22 04 22 00 Internett www.fhi.no Fax

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Versjonsdato: 19.04.2013 Innhold Oversikt over figurer... 3 1. Informasjon om brukermanualen... 4 2. Navigering i og utfylling av elektronisk

Detaljer

XML Kurs for earkivar

XML Kurs for earkivar Timeplan XML Kurs for earkivar Dette er en 2 dagers kurs i XML og XSD. Kurset er totalt på timer med en repetitsjonstime. Hver time varer ca. 5 minutter og det er lagt opp til times lunsj pause fra 2 til

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 94 14 60 Postboks 526, Sentrum Fax.: 22 94 14 70 0105 OSLO www.bsk.no 1. OM FORMATET...3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER...3

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Veileder for Atom feed nedlastingstjeneste

Veileder for Atom feed nedlastingstjeneste <UTKAST> Veileder for Atom feed nedlastingstjeneste Tittel: Veileder for Atom feed nedlastingstjeneste Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Atom feed, nedlastingstjenester, leveranser, NSDI,

Detaljer

Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler)

Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler) Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler) 1 Sammendrag Ekomloven 2-6 pålegger tilbydere av offentlig telefontjeneste

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1

Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1 HIS 80803:2013 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer