Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie"

Transkript

1 Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i Versjon desember

2 Innhold 1 Introduksjon Ordliste med sentrale begreper Krav til filvedlegg Pakking av filvedlegg Kryptering av filvedlegg Filnavn og filendelser Maksimal filstørrelse via Altinn Struktur på XML-dokumentet XML Schema Definition Tegnsett UTF Navnerom (Namespace) XML Dokumentstruktur Definerte XSD-Typer Unik identifikasjon av oppgave Korreksjon av oppgaver XML elementbeskrivelser Eksempelfiler på forventet innsending Fra gammelt flatfilformat til det nye XML-formatet

3 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av desember 2012 SITS / MAG-prosjektet 1 Introduksjon Dette dokumentet beskriver krav til filvedleggene som sendes inn ved innrapportering av likningsoppgaver for boligsameie. Det forutsettes at filvedleggene er i henhold til de spesifikasjoner skatteetaten her gir for slike filer. Overordnede krav til filene er beskrevet i kapittel 2 og detaljerte formatkrav er beskrevet i kapittel 3. Dette dokumentet beskriver kort innholdet i hvert element i XML-dokumentet. Du vil finne en mer detaljert funksjonell beskrivelse av forventet innhold til de ulike feltene i likningsoppgavene på Skatteetatens internettsider: skatteetaten.no Målgruppen for dette dokumentet er oppgavegivere og innsendere av likningsoppgaver. 1.1 Ordliste med sentrale begreper Her er noen sentrale ord og begrep benyttet i dette dokumentet: Begrep Matrikkel Forklaring Matrikkel er et offisielt register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser. Hver eiendomsenhet registreres i Matrikkelen med et unikt matrikkelnummer. For seksjonerte boligsameier skal hver eierseksjon ha et matrikkelnummer som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. UML (Unified Modelling Language) UTF-8 Statens kartverk er ansvarlig for forvaltningen av matrikkelen. Unified Modeling Language (UML) er en industristandard for datarelatert modellering, forvaltet av et internasjonalt konsortium kalt Object Management Group (OMG). UTF-8 er en standard som definerer et unicode-tegnsett med variabel tegnlengde. Standarden dekker de norske bokstavene og også tegnene i mange av verdens andre språk. De første 128 tegnene av UTF-8 er bakoverkompatibel med US-ASCII-standarden. 3

4 Begrep XML (Extensible Markup Language) XSD (XML Schema Definition) Forklaring XML er et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. Filformatet XML organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker ( tagger ), gir informasjon om hva innholdet er. Et XML-format som benyttes til å definere struktur og lovlig innhold for et XML-dokument. XML Schema-dokumentet kan benyttes til å validere et gitt XML-dokument med hensyn til struktur og innholdsformater. 2 Krav til filvedlegg Her beskrives krav til de filene som skal legges ved som filvedlegg. 2.1 Pakking av filvedlegg Oppgavedata som innsendes (XML-filene) skal pakkes før innsending. Innsender velger selv om flere XML-filer pakkes sammen til en pakket zipfil eller om man velger å pakke hver enkelt XML-fil. Pakket zipfil skal ikke ha katalogstruktur. Prinsippet er vist i figuren under. XML-fil 1 XML-fil 2 XML-fil n Pakket-zipfil med vedlegg (XML-filer) Figur 1: Pakking av (en eller flere) XML filer til en zip-fil 4

5 Alle filvedlegg skal komprimeres (pakkes) før de lastes opp. Pakking skal utføres i henhold til industristandarden ZIP. Bakgrunnen for pakking er å spare plass ved lagring og overføring. Ved hjelp av et pakkeprogram kan en eller flere filer pakkes sammen til en fil (zipfil). Innholdet blir komprimert slik at størrelsen på filen normalt blir mindre. Ved pakking av XML-filene kan det gi filer som er ned mot % av opprinnelig størrelse. Størrelsen på hver zip-fil må ikke overgå maksimalgrensen for filvedlegg (30MB), se 2.4. Det anbefales at alle XML-filene pakkes til én zip-fil dersom dette ikke gir problemer med maksimal filstørrelse. 2.2 Kryptering av filvedlegg Filvedlegg skal ikke krypteres. 2.3 Filnavn og filendelser Filer som sendes inn skal ha unike filnavn innenfor en innsending. Innsender bestemmer selv, utover unike filnavn, hvordan filene som lastes opp navngis. Anbefalt filnavnstandard Skatteetaten anbefaler at alle filvedleggene gis et unikt navn på tvers av innsendning og inntektsår slik at samme filnavn aldri forekommer to ganger fra samme innsender. Dette vil lette identifikasjon av filene ved eventuelt problemer både hos innsender og hos skatteetaten. Forslag til navngiving av filer: <Type data>_<oppgaveinnsenders orgnr>_<inntektsår>_ <dato_tid(yyyymmddhh24miss)> <løpenr innenfor dato_tid>.<extension> Eksempel: Boligsameie_ _2013_ _1.xml Filendelser: Filene som sendes inn skal ha følgende filendelser: De pakkede zip-filene skal ha filendelsen.zip. XML-filene (som er pakket inne en zipfil) skal ha filendelsen.xml 2.4 Maksimal filstørrelse via Altinn Filene som sendes inn skal være mindre enn 30 MB. Altinn kan per i dag bare motta filer under 30MB (etter pakking til zip). Det er imidlertid mulig å laste opp flere filer slik at samlet størrelse på vedleggene kan overgå denne grensen. 5

6 3 Struktur på XML-dokumentet 3.1 XML Schema Definition Formatet på XML-dokumentet som skal sendes inn er definert i XML Schema Definition (XSD). For oppgavetypen boligsameie inneholder vedlegget "boligsameie<versjon>.xsd" denne definisjonen. Det forutsettes at de XML-filene som innrapporteres validerer mot dette XSD-dokumentet. 3.2 Tegnsett UTF-8 Tegnsettet UTF-8 skal benyttes i kodingen av XML-dokumentet. For å angi at UTF-8 er benyttet som tegnsett skal følgende ligge i starten av XML-filen: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 3.3 Navnerom (Namespace) Elementet <melding> med alle underliggende typer er definert i navnerommet: xmlns="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0" Referanse til dette navnerommet, samt referanse til standard navnerom for XML-instanser og skjemalokasjon gjøres som attributter på det første elementet i innsendingen; <melding>: <melding xmlns="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:ske:fastsetting:innsamling:boligsameie:v1_0 boligsameie_v1_0.xsd " > 3.4 XML Dokumentstruktur Diagrammet under viser en UML-representasjon av XML-skjemaet og strukturen på XMLdokumentet. Diagrammet kan leses på følgende måte: 6

7 Innsendingen består av et element av type "Melding" (Definert som elementet <melding> i XML-skjemaet) En Melding består av elementene: <leveranse> av type Leveranse (1 eller flere) En Leveranse består av elementene: <oppgavegiver> av type Oppgavegiver (obligatorisk) <inntektsaar> av type Inntektsaar (obligatorisk) <oppgavegiversleveransereferanse> av type Leveransereferanse (valgfritt) <leveransetype> av type Leveransetype (obligatorisk) <oppgave> av type OppgaveBoligsameie (0 eller flere) <sletteoppgave> av type SletteoppgaveBoligsameie (0 eller flere) <oppgaveoppsummering> av type OppgaveoppsummeringBoligsameie (obligatorisk) En Oppgavegiver består av elementene <organisasjonsnummer> (obligatorisk) av type Organisasjonsnummer <organisasjonsnavn> (obligatorisk) av type Organisasjonsnavn <kontaktinformasjon> (valgfritt) av type Kontaktinformasjon En OppgaveBoligsameie består av elementene <oppgaveeier> (obligatorisk) av type Oppgaveeier <matrikkelnummer> (obligatorisk) av type Matrikkelnummer <eiertid > (obligatorisk) av type Periode <andelskattepliktigeinntekter> (valgfri) av type Beloep <andelfradragsberettigedekostnader> (valgfri) av type Beloep <andelformue> (valgfri) av type Beloep <andelgjeld> (valgfri) av type Beloep En SletteoppgaveBoligsameie består av elementene: <oppgaveeier> (obligatorisk> av type Oppgaveeier <matrikkelnummer> (obligatorisk) av type Matrikkelnummer En Oppgaveeier består av elementene: Et av følgende identifikatorer/informasjon for oppgaveeier skal oppgis (choice): <foedselsnummer> av type Foedselsnummer <organisasjonsnummer> av type Organisasjonsnummer <personutennorskid> av type PersonUtenNorskId <enhetutennorskid> av type EnhetUtenNorskId <navn> (obligatorisk) av type Navn En PersonUtenNorskId består av elementene: <bostedsadresse> (valgfritt) av type GenerellAdresse <foedselsdato> (valgfritt) av type Dato En EnhetUtenNorskId består av elementet: <adresse> (valgfritt) av type GenerellAdresse En Kontaktinformasjon består av elementene: <navn> (obligatorisk) av type Navn 7

8 <telefonnummer> (valgfritt) av type Telefonnummer <varselepostadresse> (valgfritt) av type Epostadresse <varselsmsmobiltelefonnummer> (valgfritt) av type Telefonnummer En OppgaveoppsummeringBoligsameie består av elementene: <antalloppgaver> (obligatorisk) av type Antall <sumandelskattepliktigeinntekter> (obligatorisk) av type Beloep <sumfradragsberettigedekostnader> (obligatorisk) av type Beloep <sumandelformue> (obligatorisk) av type Beloep <sumandelgjeld> (obligatorisk) av type Beloep Et Matrikkelnummer består av elementene: <kommunenummer> (obligatorisk) av type Kommunenummer <gaardsnummer> (obligatorisk) av type Gaardsnummer <bruksnummer> (obligatorisk) av type Bruksnummer <seksjonsnummer> (obligatorisk) av type Seksjonsnummer En Periode består av elementene: <start> (obligatorisk) av type DatoUtenAar <slutt> (obligatorisk) av type DatoUtenAar En GenerellAdresse består av elementene: <adressetekst> (obligatorisk) av type Adressetekst <postnummer> (obligatorisk) av type Postnummer <poststedsnavn> (obligatorisk) av type Poststedsnavn <landkode> (obligatorisk) av type Landkode 3.5 Definerte XSD-Typer XSD-skjemaet definerer typer for alle elementene. De typene som igjen inneholder elementer er definert med complextype, mens de resterende er definert ved simpletype med en standard xml-type som basis. Tekststrenger er definert som xml-type "string" og heltall er definert som xml-type "integer". Hver simpletype definisjon kan igjen ha definerte restriksjoner som ytterliggere innskrenker settet av lovlige verdier Beløpsfelter Beløpsposter skal oppgis i hele kroner. Det understrekes at likningsoppgaver skal innberettes, uavhengig av beløpets størrelse. Beløp skal avrundes til nærmeste hele krone (vanlige avrundingsregler). Dersom en beløpspost er under 50 øre, oppgis kr Unik identifikasjon av oppgave En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, oppgavegiver, oppgaveeier og boenhet som beskrevet under Identifikasjon av oppgavegiver (boligsameiet) En oppgavegiver identifiseres ved organisasjonsnummeret. 8

9 3.6.2 Identifikasjon av oppgaveeier (sameier) En oppgaveeier identifiseres ved enten: Fødselsnummer (eller D-nummer) Organisasjonsnummer For personer som ikke har en av de ovennevnte identifikatorene, så skal det oppgis annen identifiserende informasjon: navn bostedsadresse fødselsdato For foretak/organisasjoner som ikke har en av de ovennevnte identifikatorene, så skal det oppgis annen identifiserende informasjon: navn adresse Identifikasjon av boenhet Boenheten identifiseres ved matrikkelnummeret. 3.7 Korreksjon av oppgaver Ved endring eller sletting av tidligere innrapporterte oppgaver er det viktig at identifikatorfeltene er like som de tilsvarende verdiene i den oppgaven det refereres til Endring En tidligere innsendt oppgave kan korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven. Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave (se under) for å slette den oppgaven som var feil Sletting Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en <sletteoppgave> med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes. En leveranse kan inneholde både normale oppgaver og sletteoppgaver, men sletteoppgavene skal oppgis samlet etter de normale oppgavene. 3.8 XML elementbeskrivelser Tabellen under beskriver de ulike elementene (felter) som skal inngå i XML-dokumentet. Første kolonne i tabellen angir hvilken type (complextype) elementet er definert i. Type Element <melding> Melding Elementsbeskrivelse Innsendingens startpunkt av type "Melding". Elementet <melding> er rotelementet i XML-dokumentet. 9

10 Type Element <leveranse> Leveranse <oppgavegiver> <inntektsaar> <oppgavegiversleveransereferanse> Elementsbeskrivelse En samling oppgaver fra en og samme oppgavegiver, som er levert samtidig. En melding skal bestå av minimum 1 leveranse av type "Leveranse". Oppgavegiver er boligsameiet for denne oppgavetypen. Leveransens oppgavegiver er definert i typen Oppgavegiver. Årstallet som oppgaven/likningen gjelder for. Inntektsåret oppgis med 4 siffer. En unik referanse til en leveranse som er generert av en gitt oppgavegiver. Oppgavegivers leveransereferanse må være unik for gitt oppgavegiver, inntektsår og oppgavetype. Denne referansen vil stå i kvitteringen fra Skatteetaten og kan benyttes som referanse ved henvendelser. <leveransetype> <oppgave> <sletteoppgave> Elementet er valgfritt. Maks 100 tegn. Angir om leveransen har nye/endrede oppgaver (ordinaer), eller om oppgavegiver ikke har noen oppgaver å rapportere (ingenoppgaver). Lovlige verdier: - ordinaer - ingenoppgaver Sett av oppgaver av type OppgaveBoligsameie. Dersom leveransetype er "ingenoppgaver", godtas 0 oppgaver, ellers skal leveransen inneholde minst 1 oppgave. Bruk en sletteoppgave til å slette en tidligere innsendt oppgave. Se definisjonen av type SletteoppgaveBoligsameie for de identifikatorfeltene som skal angis for sletting av en oppgave. 10

11 Type Element <oppgaveoppsummering> Oppgavegiver <organisasjonsnummer> <organisasjonsnavn> <kontaktinformasjon> Kontaktinformasjon <navn> <telefonnummer> <varselepostadresse> <varselsmsmobiltelefonnummer> OppgaveBoligsameie Elementsbeskrivelse Kontrollsummer beregnet på leveransenivå for oppgavene i leveransen. Se definisjonen av type OppgaveoppsummeringBoligsameie. 9-sifret organisasjonsnummer for oppgavegiveren. Navnet til oppgavegiveren (boligsameiet). Maks 100 tegn. Generell kontaktinformasjon for skatteetaten knyttet til innrapportering av denne oppgavetypen. Varsler om meldinger i Altinn vil også bruke denne informasjonen for formidling. Må fylles inn hvis en innsender sender på vegne av flere oppgavegivere, dvs. det sendes flere leveranser. For innsender som kun sender på vegne av seg selv (dvs. innsender = oppgavegiver) vil denne informasjonen være levert i Altinn innsendingsskjema, og kan utelukkes fra filen. Se typen Kontaktinformasjon for hvilke elementer som kan angis. Navn på oppgavegivers kontaktperson for leveransen. Maks 100 tegn. Telefonnummer der oppgavegivers kontaktperson kan nås. Maks 15 siffer. Epostadresse til oppgavegiver der varsel om melding i altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Epostadressen angis på formatet (anførselstegn skal ikke med) Telefonnummer til oppgavegiver der varsel (SMS) om melding i Altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes. Skal bestå av kun tall. I tillegg aksepteres +XX foran for utenlandske numre, der XX er landkode. Maks 15 siffer. 11

12 Type Element <oppgaveeier> <matrikkelnummer> <eiertid> Elementsbeskrivelse Oppgaveeier for denne oppgavetypen er sameieren. Se type Oppgaveeier. Boenhetens matrikkelnummer. Se type Matrikkelnummer. Eiertid angir perioden innenfor inntektsåret som sameier har eid boenheten. Perioden angis med start og slutt på formatet "DDMM" (Dag med eventuell ledende 0 og måned med eventuell ledende 0). Dersom sameier har eid boenheten fra starten av inntektsåret angis "0101" i start. Er boenheten kjøpt i løpet av inntektsåret, angis kjøpsdatoen. Dersom sameier har eid boenheten ved slutten av inntektsåret angis "3112" i slutt. Er boenheten solgt i løpet av inntektsåret, angis salgsdatoen. <andelskattepliktigeinntekter> Se type Periode. Her føres sameiers andel av sameiets felles skattepliktige inntekter. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. <andelfradragsberettigedekostnader> Beløpet oppgis i hele kroner. Her føres sameiers andel av sameiets felles fradragsberettigede kostnader. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. <andelformue> Beløpet oppgis i hele kroner. Her føres sameiers andel av boligsameiets samlede eiendeler. Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. Beløpet oppgis i hele kroner. 12

13 Type Element <andelgjeld> Elementsbeskrivelse Her føres sameiers andel av boligsameiets gjeld Se rettledning for beregning av verdien på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no. SletteoppgaveBoligsameie <oppgaveeier> <matrikkelnummer> Oppgaveeier <foedselsnummer> Beløpet oppgis i hele kroner. Sameier se type Oppgaveeier. Boenhetens matrikkelnummer se type Matrikkelnummer. Oppgaveeiers (sameiers) fødselsnummer eller d-nummer. Ellevesifret identifikasjonsnummer for personer bosatt i Norge, der de seks første sifrene angir fødselsdato og de fem siste personnummer. Fødselsnummeret har formen DDMMÅÅNNNNN, hvor NNNNN står for personnummer. <organisasjonsnummer> For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. Oppgaveeiers (sameiers) organisasjonsnummer. 9-siffret organisasjonsnummeret til enheter som er registrert i Enhetsregisteret. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. 13

14 Type Element <personutennorskid> Elementsbeskrivelse Informasjon om person som eier seksjon og som ikke har fødselsnummer eller d- nummer. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. <enhetutennorskid> Se type PersonUtenNorskId. Informasjon om foretak/organisasjon som eier seksjon og som ikke har norsk organisasjonsnummer. For en oppgaveeier skal enten <foedselsnummer>, <organisasjonsnummer>, <personutennorskid> eller <enhetutennorskid> oppgis. <navn> Se type EnhetUtenNorskId. Navnet på oppgaveeier (sameier). Valgfri rekkefølge på fornavn og etternavn, men ønsket format er fornavn, mellomnavn og etternavn med blankt tegn imellom hver. Oppgaven innberettes i sameiers navn selv om seksjonen leies ut. PersonUtenNorskId <bostedsadresse> <foedselsdato> EnhetUtenNorskId <adresse> Matrikkelnummer <kommunenummer> <gaardsnummer> <bruksnummer> Tekststreng på maks 100 tegn. Bostedsadressen til sameier. Se type GenerellAdresse. Fødselsdato til sameier på formatet YYYY-MM-DD (Standard XML-format for dato). Adressen til foretaket/organisasjonen som eier seksjonen. Boenhetens kommunenummer. 4 siffer. Nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen som er unik innenfor hver kommune. Fortløpende nummerering av matrikler innenfor et gitt gårdsnummer 14

15 Type Element <seksjonsnummer> GenerellAdresse <adressetekst> <postnummer> <poststedsnavn> <landkode> OppgaveoppsummeringBoligsameie <antalloppgaver> <sumandelskattepliktigeinntekter> Elementsbeskrivelse Del av matrikkelnummeret som sammen med kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer unikt identifiserer en eierseksjon. Generelt tekstfelt for angivelse av postadresse som gatenavn og husnummer. Postnummer til adressen. Ingen begrensning på lengde og både norske og utenlandske postnummer kan legges her. Poststed til adresse. Hvis det ikke er mulig å skille postnummer og poststed, kan postnummer + poststedsnavn legges her. Landet til adressen angitt med 2-tegn i henhold til standarden ISO-3166-alfa-2. Angir antall oppgaver i leveransen. Sum av alle andelskattepliktigeinntekter-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. <sumandelfradragsberettigedekostnader> Sum av alle andelfradragsberettigedekostnaderbeløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Periode <start> <sumandelformue> <sumandelgjeld> Sum av alle andelformue-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Sum av alle andelgjeld-beløp i oppgavene til en leveranse. Beløpet oppgis i hele kroner. Startdato for perioden. <slutt> Angis på formatet "DDMM" med ledende nuller. Året utelates og er implisitt inntektsåret. Sluttdato for perioden. Angis på formatet "DDMM" med ledende nuller. Året utelates og er implisitt inntektsåret. 15

16 3.9 Eksempelfiler på forventet innsending Vedlagt er noen eksempelfiler som kan gi økt forståelse for format og innhold til innrapporteringen. Formål Filnavn Beskrivelse Normal boligsameie_eksempel_normal<versjon>.xml Et eksempel for normal innsending innsending av nye og Ingen oppgaver Endring/Sl etting boligsameie eksempel_ingen_oppgaver<versjon>. xml boligsameie_eksempel_endre_slette<versjon>.xml endrede oppgaver. Et eksempel som viser hvordan en oppgavegiver kan oppfylle oppgaveplikt uten å ha noen oppgaver å rapportere. Et eksempel som viser korrigering og sletting av tidligere innsendte oppgaver Fra gammelt flatfilformat til det nye XML-formatet Tabellen under lister de enkelte feltene brukt i det gamle flatfilformatet med feltnummer og feltnavn med knytning til hvilket element i det nye XML-formatet som skal benyttes for denne informasjonen i det nye formatet. Flere av feltene i det gamle recordformatet videreføres ikke i det nye formatet. Dette markeres med "Utgår" i tabellen. For de feltene som har en knytning inn i det nye formatet, så angis dette med type og elementnavn i det nye formatet (<Typenavn> <elementnavn>). Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format OPPGAVEGIVER-RECORD 1 L06-OPPGAVEGIVER-REC Utgår 2 L06-RECART-1 Utgår 3 L06-RECTYPE-1 Utgår 4 L06-ORGANISASJONSNR/ Oppgavegiver organisasjonsnummer TILDELT OPPGAVEGIVERNR-1 5 L06-NAVN-BOLIGSAMEIE Oppgavegiver navn 6 L06-ADRESSE1-BOLIGSAMEIE Utgår 7 L06-POSTSTED-BOLIGSAMEIE Utgår 8 L06-GÅRDSNR Matrikkelnummer gaardsnummer 9 L06-BRUKSNR Matrikkelnummer bruksnummer 10 L06-TELEFON-BOLIGSAMEIE Utgår 11 L06-NAVN-KONTAKTPERSON Kontaktinformasjon navn 12 L06-TELEFON-KONTAKTPERSON Kontaktinformasjon telefonnummer 13 L06-INNTEKTSÅR Leveranse inntektsaar 14 FILLER Utgår 15 L06-RETTE-KODE Utgår 16 L06-DATO-KJØRT Utgår 17 FILLER Utgår 16

17 Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format PERSON-RECORD 100 L06-PERSON-REC Utgår 101 L06-RECART-5 Utgår 102 L06-RECTYPE-5 Utgår 103 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (kun 1 forekomst, se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ID-NR Oppgaveeier foedselsnummer eller Oppgaveeier organisasjonsnummer 105 L06-SEKSJONSNR Matrikkelnummer seksjonsnummer 106 LANDKODE GenerellAdresse landkode (For person eller enhet uten norsk identifikator) 107 L06-EIER-FRA-DATO Periode start (eiertid i OppgaveBoligsameie) 108 L06-EIER-TIL-DATO Periode slutt (eiertid i OppgaveBoligsameie) 109 L06-NAVN Oppgaveeier navn 110 L06-ADRESSE1 Adresse på oppgaveeier (person eller enhet) 111 L06-ADRESSE2 112 L06-POSTSTED 113 FILLER Utgår DETALJ-RECORD 200 L06-DETALJ-1 Utgår 201 L06-RECART-6 Utgår 202 L06-RECTYPE-6 Utgår uten norsk identifikator rapporteres i GenerellAdresse 203 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (kun 1 forekomst, se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ID-NR Utgår (kun 1 forekomst, se felt 104) 205 L06-SEKSJONSNR Utgår (kun 1 forekomst, se felt 105) 206 L06-ANDEL-INNT OppgaveBoligsameie andelskattepliktigieinntekter 207 L06-ANDEL-INNT-SIGN Utgår 208 L06-ANDEL-UTG OppgaveBoligsameie andelfradragsberettigedekostnader 209 L06-ANDEL-UTG-SIGN Utgår 210 L06-ANDEL-FORM OppgaveBoligsameie andelformue 211 L06-ANDEL-FORM-SIGN Utgår 212 L06-ANDEL-GJELD OppgaveBoligsameie andelgjeld 213 L06-ANDEL-GJELD-SIGN Utgår 214 FILLER Utgår SUM-RECORD 300 L06-SUM-REC Utgår 301 L06-RECART-8 Utgår 302 L06-RECTYPE-8 Utgår 303 L06-ORGANISASJONSNR/ Utgår (se felt 4) TILDELT OPPGAVEGIVERNR L06-ANTALL-RECORDS Oppgaveoppsummering antalloppgaver 305 L06-SUM-ANDEL-INNT Oppgaveoppsummering sumandelskattepliktigeinntekter 306 L06-SUM-ANDEL-INNT-SIGN Utgår 307 L06-SUM-ANDEL-UTG Oppgaveoppsummering 17

18 Nr Felt i record Kobling til element i nytt XML-format sumandelfradragsberettigedekostnader 308 L06-SUM-ANDEL-UTG-SIGN Utgår 309 L06-SUM-ANDEL-FORM Oppgaveoppsummering sumandelformue 310 L06-SUM-ANDEL-FORM-SIGN Utgår 311 L06-SUM-ANDEL-GJELD Oppgaveoppsummering sumandelgjeld 312 L06-SUM-ANDEL-GJELD-SIGN Utgår 313 FILLER Utgår 18

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.2 28. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 31. mai 2013 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Ordliste

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Underholdsbidrag. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Underholdsbidrag Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Betalinger til selvstendige næringsdrivende

Betalinger til selvstendige næringsdrivende Betalinger til selvstendige næringsdrivende Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1 Innhold 1

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.3 Oktober 2016 1

Detaljer

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent Fagforeningskontingent Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016, med frist for innrapportering i januar 2017 Versjon 1.0.2 November 2016

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Melk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Melk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Kjøp fra primærnæring - Egg

Kjøp fra primærnæring - Egg Kjøp fra primærnæring - Egg Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligselskap Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.1.1 Oktober

Detaljer

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 Oktober 2016 1 Innhold

Detaljer

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom Boligsparing for ungdom Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar Versjon 1.1.1 Juni 2017 1

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med innrapportering fra 2018 Versjon 1.1 Oktober 2017 1 Innhold 1

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligsameie. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Kjøp fra primærnæring Fisk

Kjøp fra primærnæring Fisk Kjøp fra primærnæring Fisk Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Fisk til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Fisk" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Skatteetaten Innhold

Skatteetaten Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0 31. mai 2013 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligsameie til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligselskap. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligselskap Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon

Detaljer

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Boligselskap. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Boligselskap Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering i januar 2015. Versjon 2.0.1 20. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Kjøp fra primærnæring (KOP) Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon 2.0 11. mai 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Skattedirektoratet Innhold

Skattedirektoratet Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger for pass og stell av barn til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.0.1 2. desember 2013 1

Detaljer

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Spesifikasjoner for innsending av opplysninger fra drosjesentraler til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0.1 2. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Betalinger til selvstendig næringsdrivende Betalinger til selvstendig næringsdrivende Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0

Detaljer

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten

Skadeforsikring. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Skadeforsikring Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 15. desember 2014 1 Innhold

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av likningsoppgaver for boligselskap til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt for inntektsåret

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger over innskudd, utlån og renter til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1 10. desember 2013 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med første innsending i 2016. Versjon 1.0.2 15.

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier

Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være

Detaljer

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd

Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.1 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Aksjesparekonto. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Aksjesparekonto. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Aksjesparekonto Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med innrapportering fra januar 2018 Versjon 1.0.0 Juli 2017 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring slakt Revidert august 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av oppgaver for "Kjøp fra primærnæring og offentlige tilskudd" til Skatteetaten. Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon 2.1

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over utbetalte tilskudd Revidert september 2012 Innhold Innledning Levering av likningsoppgaver Kontrolloppgavenes bruksområde Oppdatering av kontaktinformasjon

Detaljer

Rettledning for utfylling av skjema

Rettledning for utfylling av skjema Rettledning for utfylling av skjema Skjemaet kan leveres elektronisk via Akelius til Altinn. Det er ikke lenger nødvendig å levere orginalskjema på papir. Boligsameier med flere enn 8 boligseksjoner er

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innberetning i 2014. Versjon

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016 med innrapportering fra 2017 Versjon 3.0 Juli 2016 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring - korn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang ved

Detaljer

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 800 80 000 2012/747607 Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av likningsoppgaver

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp fra primærnæring pelsdyrskinn Revidert september 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto.

Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Rettledning for utfylling og innberetning av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto. Revidert oktober 2012 Innhold Innledning Oppgaveplikt Levering av likningsoppgaver Ingen dispensasjonsadgang

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over tilskudd til

Detaljer

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen VEDLEGG 1 ANBEFALT RECORDLAYOUT Dette vedlegget er anbefalt format (recordlayout) for utveksling av nummeropplysningsinformasjon. Vedlegget verken innskrenker eller utvider tilbyders utleveringsplikt etter

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten har i 2012 modernisert de IT-systemene som tar imot og bearbeider opplysninger om innskudd, utlån og renter fra banker,

Detaljer

Fletting av data i dokumenter

Fletting av data i dokumenter Fletting av data i dokumenter Dataene som kan flettes inn i dokumenter er definert ved en indikator og en valgfri numerisk verdi. Indikatoren viser til hvilke data som skal hentes, indikatorene som er

Detaljer

Verdipapirfond Årsoppgaver

Verdipapirfond Årsoppgaver Verdipapirfond Årsoppgaver Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2017 med frist for innrapportering i februar 2018 Versjon 2.0.0 Juni 2017

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016 med innrapportering fra januar 2017 Versjon 2.1 Oktober 2016 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Livsforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Livsforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Livsforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016, med frist for innrapportering i januar 2017 Versjon 1.2 August 2016 1 Innhold 1

Detaljer

Søk eiendom. Side 1. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner:

Søk eiendom. Side 1. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner: Norges Eiendommer Norges Eiendommer gir deg tilgang til Matrikkelen som inneholder teknisk nøkkelinformasjon om alle eiendommer i Norge. Med et årsabonnement på Norges Eiendommer får du tilgang til informasjon

Detaljer

Livsforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten

Livsforsikring. Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Livsforsikring Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015, med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0.1 1. september 2015 1 Innhold

Detaljer

Fletting av data i dokumenter

Fletting av data i dokumenter Fletting av data i dokumenter Dataene som kan flettes inn i dokumenter er definert ved en indikator og en valgfri numerisk verdi. Indikatoren viser til hvilke data som skal hentes, indikatorene som er

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Verdipapirfond Årsoppgaver

Verdipapirfond Årsoppgaver Verdipapirfond Årsoppgaver Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016 med frist for innrapportering i februar 2017 Versjon 1.0.1 Oktober 2016

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

1. XML Grunnlag

1. XML Grunnlag Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XML Mildrid Ljosland 4.2.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO701D Interaktive Webtjenester med Java og XML 1. XML Resymé: Webtjeneste-teknologien

Detaljer

Søk eiendom. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner:

Søk eiendom. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner: Norges Eiendommer Norges Eiendommer gir deg tilgang til GAB-registeret som inneholder teknisk nøkkelinformasjon om alle eiendommer i Norge. Med et årsabonnement på Norges Eiendommer får du tilgang til

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Verdipapirfond Historikkoppgaver

Verdipapirfond Historikkoppgaver Verdipapirfond Historikkoppgaver Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2016 med frist for innrapportering i februar 2017 Versjon 1.0.1 Oktober

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer