Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 001/08 DELEGERTE VEDTAK DS 001/08 SVAR ANG. SØKAND OM AMBULERENDE BEVILLING - KVINNEHUSET AS DS 002/08 SVAR PÅ SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING DS 003/08 SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - FRIFLYT DS 004/08 112/283 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LAILA MORTENSEN OG BJØRN THORSEN - GARASJE DS 005/08 112/196 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE - RUNE BRANDAL DS 006/08 74/65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ASBJØRN RYGH - ENEBOLIG DS 007/08 SVAR ANG. GNR. 92/1 - MELDING OM TILTAK - ØYSTEIN FOSSMO DS 008/08 SVAR ANG. 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - NILS-STEINAR MORTENSEN DS 009/08 SVAR ANG. 101/6 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GUNNAR FAGERBORG DS 010/08 SVAR ANG. 111/11 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ERNST LEO PEDERSEN DS 011/08 SVAR ANG. 111/8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ANNHILD PEDERSEN Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 PS 002/08 121/6 - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIGTOMT TIL HYTTETOMT - HERMOD BRYNILDSEN PS 003/08 SØKNAD OM FRITAK AV VERV PS 004/08 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - KLAGE FRA ÅSMUND SIVERTSEN PS 005/08 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSAJSON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT PÅ GNR 123 BNR 20 I LYNGEN - EVELYN THOMMASEN PS 006/08 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2008 Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 001/08 Delegerte vedtak DS 001/08 SVAR ANG. SØKAND OM AMBULERENDE BEVILLING - KVINNEHUSET AS vedtak: I forbindelse med konsertarrangement fredag den innvilges Kvinnehuset AS v/sissel Stenberg utvidet skjenketid fra kl til kl og utvidelse av skjenkearealet til også å gjelde salen på Furustua (alkohollovens 4-4, 3. ledd og 4-2, 2. ledd). DS 002/08 vedtak: SVAR PÅ SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Lyngstuva Sportsklubb v/bevillingsansvarlig Andrè Sigvaldsen f , gis i hht. alkohollovens 4-5 ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (rusbrus, øl og vin) ved arrangementet: VIP-middag tidspunkt: Lørdag fra kl kl sted: Lyngstuva sportsklubb sitt klubbhus. Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. DS 003/08 Vedtak: Søknaden avslås DS 004/08 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - FRIFLYT 112/283 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LAILA MORTENSEN OG BJØRN THORSEN - GARASJE Rammetillatelse etter søknad datert Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Garasje Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket Merknader: Vilkår:

4 4 DS 005/08 112/196 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE - RUNE BRANDAL vedtak: Rammetillatelse etter søknad datert x Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Fritidsbolig Tillatelsen omfatter: Godkjenning av prosjekterende og som ansvarlig søker. Merknader: Tillatelsen gjelder kun godkjenning som prosjekterende og som ansvarlig søker. Vilkår: DS 006/08 vedtak: 74/65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ASBJØRN RYGH - ENEBOLIG Rammetillatelse etter søknad datert x Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår: Tiltaket/byggets art: Bolig Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket Merknader: Vilkår: DS 007/08 vedtak: SVAR ANG. GNR. 92/1 - MELDING OM TILTAK - ØYSTEIN FOSSMO Rammetillatelse etter søknad datert Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert (melding) For tillatelsen gjelder følgende spesifikasjoner/vilkår:

5 5 Tiltaket/byggets art: Redskapshus Tillatelsen omfatter: Hele tiltaket Merknader: Vilkår: DS 008/08 SVAR ANG. 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - NILS-STEINAR MORTENSEN vedtak: Nils Steinar Mortensens søknad om fradeling av to parseller fra gnr. 112 bnr. 253 godkjennes etter plan-,og bygningsloven 93, parsellene deler Havnebrakka i to deler slik at hver av leilighetene får eget bruksnr. DS 009/08 SVAR ANG. 101/6 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GUNNAR FAGERBORG vedtak: Deres søknad om grensejustering der et mindre areal (inntil 500 kvadratmeter) overføres fra 101/8 Gunnar Fagerborg til 101/29 Viggo Fagerborg godkjennes etter plan og bygningsloven 93 og jordloven 12. Deres søknad om nausttomt til Viggo Fagerborg på 101/6 avslåes etter plan og bygningsloven 93 og 63. DS 010/08 SVAR ANG. 111/11 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ERNST LEO PEDERSEN vedtak: Deres søknad om fradeling av våningshuset på eiendommen 111/11- Ernst Pedersengodkjennes etter jordloven 12 og plan og bygningsloven 93, men det settes som betingelse att Deres bolighus gnr. 111 bnr. 46 sammenføyes med gnr. 111 bnr. 11, dette for att landbrukseiendommen skal ha våningshus. Sammenføyningen må gjøres før tomten utmåles. DS 011/08 SVAR ANG. 111/8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ANNHILD PEDERSEN vedtak: Søknad om fradeling av tomt på 1 da til fritidsformål fra 111/8 avslås. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Omsøkte parsell ligger i LNF-område i vår arealplan, bestemmelsene her er: 2. Landbruks -, natur og friluftsområder NB! All tekst under disse områdene skal betraktes som veiledende retningslinjer (ikke bestemmelser)

6 6 LNF-område uten tillatelse til spredt utbygging I disse områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Etablering av fritidstomter/bygninger i området er ikke forenelig med landbruksdrift. Vedlegget til søknaden har ikke særlige grunner som gir grunn for nærmere vurderinger av søknaden.

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : L44 08/ Edmund Skog OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 121/6 - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIGTOMT TIL HYTTETOMT - HERMOD BRYNILDSEN SÆRLOVSHJEMMEL : Plan og bygningsloven Sakens dokumenter: I 121/6 - SØKNAD OM BRUKSENDRING Hermod Brynildsen S 121/6 - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIGTOMT TIL HYTTETOMT - HERMOD BRYNILDSEN Ø Kart Ø Ortofoto Vedlegg: Vedlegg: 1 Kart 2 Ortofoto Saksopplysninger: Det ble i 1966 utgått en boligtomt fra 121/2 til boligformål. Denne tomta ble ikke bebygd med bolig men det ble bygd en sjå/uthus på tomta. Tomta var på Ca 2,3 dekar. I sommer ble det utarbeidet målebrev der grensene ble justert slik at mest mulig av dyrket mark ble holdt utenfor tomta og tomtestørrelsen ble redusert til 1 dekar. Siden 1966 har det ikke hvert noen interesse for å bygg bolig på tomta. Hermod Brynildsen skriver i sin søknad, sitat: Ang. Boligtomt gnr.121 br.6 beliggende på gården Sletten gnr. 121 br.2 s innmark på sørsiden av eksisterende fritidsbebyggelse ved fylkesvegen på Ulsnes, Svensby. Det søkes om bruksendring for l2l-6 fra boligtomt til hyttetomt da den grenser opp til hytteområde og således ikke er atraktiv som boligtomt. Grensene på er i sommer oppmålt til ett mindre areal enn den var som boligtomt, For å trekke fra dyrket jord. Tomten har godkjent avkjøring til Fylkesveg og er ikke til hinder for framtidig Jorbruksdrift. Sitat slutt.

8 8 Administrasjonens vurderinger: Da nordgrensen for tomta grenser opp mot område med spredt hyttebebyggelse og omsøkte tomt er redusert i størrelse vil en tilrå bruksendring. Siden 1966 har det ikke vært interesse for å bygge bolig på tomta eller i nærområde, derimot har etterspørselen etter hyttetomter vært større.administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Det gies tillatelse til bruksendring der gnr. 121 bnr. 6 omklassifiseres fra boligtomt til fritidstomt/hyttetomt.

9 9 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : &16 07/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM FRITAK AV VERV SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I FRATREDELSE AV VERV I ELDRERÅDET Judith Lyngmo S SØKNAD OM FRITAK AV VERV Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: I brev dat meddeler Judith Lyngmo at hun ønsker å fratre vervet som medlem av Eldrerådet. Hennes ønske må oppfattes som en søknad om fritak fra vervet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til hennes anmodning og til kommunestyrets avgjørelse av lignende saker. Dersom kommunestyret velger å følge praksis så vil anmodningen bli imøtekommet. Pensjonistforeningen i Ytre Lyngen må da anmodes om å fremme forslag på nytt medlem. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling.

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : V62 115/22 07/ Even Kristiansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM -KLAGE FRA ÅSMUND SIVERTSEN SÆRLOVSHJEMMEL : Jordloven, Konsesjonsloven Sakens dokumenter: U KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 115 BNR. 22 I Flere registrerte mottakere LYNGEN I 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV Åsmund Sivertsen AV FAST EIENDOM - ÅSMUND SIVERTSEN S 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ÅSMUND SIVERTSEN X KART N 115/22 - SVAR FRA MORTEN FURUNES U 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV Åsmund Sivertsen AV FAST EIENDOM - ÅSMUND SIVERTSEN I GNR. 115/22 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KONSESJON Åsmund Sivertsen - ÅSMUND SIVERTSEN I KONSESJON GNR. 115, BNR 22 Fylkesmannen i Troms S 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM -KLAGE FRA ÅSMUND SIVERTSEN Vedlegg: Vedlegg: 1 Klage på vedtak om avslag på konsesjon for gnr 115 bnr 22 i Lyngen. Saksopplysninger: Åsmund Sivertsen søkte om konsesjon på eiendommen gnr 115 bnr 22 i Lyngen kommune. Formannskapet gjorde den slikt vedtak: I medhold av konsesjonsloven avslås søknad omkonsesjon på gnr 115 bnr 22 i Lyngen for Åsmund Sivertsen. Begrunnelse:

11 Ervervet sikrer ikke god driftsmessig løsning. 11 Avslag på søknaden om konsesjon ble gjort i medhold av Konsesjonsloven av formannskapet i Lyngen kommune og i henhold til Forvaltningsloven 2.1, ledd b. Vedtaket kan dermed påklages i henhold til Forvaltningsloven 28. Den som kan klage er part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Åsmund Sivertsen har framsatt klage på vedtak fattet i formannskapet innen fristen. Fristen for å fremme klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr Forvaltningsloven 28. Klagen er framsatt innen fristen og forvaltningslovens bestemmelser om hvem som kan klage og klagefrist er dermed oppfylt. Klagen kan tas under behandling. Saken påklages til Fylkesmannen som klageinstans. Før den oversendes dit skal den forelegges kommunens formannskap som ansvarlig for dette fagfelt i henhold til kommunens arbeids- og delegeringsreglement. Sitat klage: Landbruksnemda har oppfordret meg å skaffe meg leiejord som ligger nærmere bruket mitt. Dette har medført til at jeg ikke har dyrket opp arealer på 115/22. Om lag 50 % av arealgrunnlaget mitt er på leiebasis, til dels uten langsiktige jordleieavtaler. Jeg har som strategi å legge om driften til økologisk produksjon. Jeg ønsker at vedtaket i formannskapet omgjøres til min gunst. I samtale med klager ble det opplyst at han ønsker å ta ut ved fra omsøkte parsell til ved salg, som skal dekke nydyrkingskostnadene. Saksopplysninger: Eier: Åsmund Sivertsen, Lenangsøyra, 9064 Svendsby Eiendomstype: Landbrukseiendom, gnr 115 bnr 22. Bruk av eiendommen i dag: Uttak av ved. Formålet med ervervet: Tilleggsareal. Arealgrunnlag : /22/ Sum

12 Søker søkte Troms Landsbruksselskap 1976 om kjøp av 115/122 til tilleggsareal. Jordstyre vedtak 6/5-76: Jordstyre kan ikke tilrå salg av dyrkbar jord i dette området til formål som ikke betinger aktiv drift av arealet. Behovet bør dokumenteres ved driftsplan. Søknaden frarådes. Behandling i styremøte i Troms Landbruksselskap sak nr 9/81: Styret finner det forsvarlig å selge en parsell på dekar av Aasland II 115/6. Utstikking foretas av herredsagronomen i Lyngen og fylkeslandbruksagronomen og i samråd med eieren og fylkeslandbrukssjefen. Frist for å akseptere tilbudet settes til 1. sept Søker fremmet ikke søknad om konsesjon for ervervet. Troms Landbruksselskap i brev 28 mars 1997 gjorde søker oppmerksom at det måtte søkes konsesjon for omsøkte parsell. Det ble vedlagt delvis utfylt søknadsskjema for konsesjon, delvis utfylt. I forbindelse med henvendelsen har ikke ordføreren mottatt søknad. Søkers arealgrunnlag: /30/ /115/ /53/ /57/0 114/ Sum ,5 0 39, , , , , ,

13 13 Leieareal: Gnr/Bnr Fulldyrka Innmarksbeite 112/ / / / / /89 10 Sum daa Besetningsoversikt: Tidsrom 20/ / / /8-07 Voksne sau Lam Nærmeste gårdsbruk i drift ligger om lag 2 km fra omsøkte eiendom. Området er i gjeldende arealplan er klassifisert som LNF A- område. Søker er ukependler, det opplyses at bedriften han er ansatt ved vil avvikle driften i løpet av nærmeste fremtid. Han opplyser at han har til hensikt å ekspandere driftsomfanget noe. Søker har ikke pr. dags dato gjennomført nydyrkingstiltak på parsellen. Han har tatt ut ved på parsellen. Driftsbygningen er gradvis utbygd og tilfredsstiller dyrevelferdsmessige krav. Søker opplyser at han vil dyrke opp arealene på omsøkte eiendom. Han vil ta ut ved på omsøkte parsell for å dekke nydyrkings kostnadene : I en tidligere vurdering vurderes dyrkingspotensialet på omsøkte parsell til om lag 100 dekar. Dyrkingskostnadene anslås å utgjøre om lag pr.dekar, samlet dyrkingskostnad estimeres til kr. På omsøkte parsell står det iflg. Norsk Skog og Landsskap: 58 dekar med middels bonitet lauv, 6 m3 skog pr. dekar og rot nettoen settes til om lag 80 kr pr m3. Inntektspotensialet utgjør om lag kr Hjemmelsgrunnlag: Jordlova (lov av 12. mai 1995 nr 23) 1 har følgende ordlyd: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

14 14 Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponer ast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltninga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Lov av nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom m.m. som trådte i kraft , har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. Av 9 - som gjelder konsesjon for erverv av landbrukseiendommer - fremgår det at det ved erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. På side 16 i Landbruks- og matdepartementets Rundskriv M-5/2003 heter det at det i alminnelighet ikke skal gis konsesjon: Det er et hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av den er viktige faktorer for å få det til. Det skal derfor legges vekt på om ervervet innebærer en "driftsmessig god løsning". Uttrykket skal forstås på samme måte som uttrykket i jordlovens formålsbestemmelse, jordloven 1. Dette begrepet er det gjort rede for i rundskriv M-35/95 side 8. Det må foretas en konkret vurdering, der det bl.a. er av betydning hvilken driftsform som er påregnelig for området. Det må legges vekt på driftsog arronderingsmessige forhold. Med arrondering mener en for eksempel hvordan grensene er trukket (rette, spisse hjørner etc.) og om eiendommen består av flere teiger og i så fall hvor lang avstand det er mellom dem. Dette er imidlertid ikke til hinder for at kommunen åpner for "alternativ landbruksdrift" der det er ønskelig. Administrasjonens vurderinger: Søkerens formål med ervervet danner utgangspunkt for vurderingen av en konsesjonssøknad. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret vurdering. I konsesjonloven føringer legges det tilgrunn om ervervet sikrer om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. Det legges til grunn driftsmessig god løsning - driftsøkonomisk og arronderingsmessig god løsning. Søker har 5 eiendommer og i tillegg leier han 6 eiendommer. Grovforgrunnlaget utgjør om lag 95 dekar grovforareal og 90 dekar innmarksbeite. Dyrene går på utmarksbeite i ytre- Lenangsøyra. Driftsformen preges av en ekstensiv driftsform og er godt tilpasset driftsenhetens produksjonsevne mht. kapasitet til utmarksbeite og driftsbygning.

15 Det anses grovforgrunnlaget som søker i dag disponerer, gir et ekspansjonspotensiale for ytterligere vinterfora sau. Det synes klart driftsgrunnlaget søker disponerer ikke er optimalt utnyttet. 15 Søker vurderer å legge om driften til økologisk drift. Under forutsetning at Debio finner arealene egnet for økologisk produksjon, vil omlegging til økologisk drift gjøre at avlingsnivået reduseres i omstillingsperioden. I løpet av en 5- års periode vil avlingsnivået kunne øke til tidligere avlingsnivå. I omstillingsperioden vil det være behov for arealressurser for å kompensere for redusert avlingsnivå, i det her tilfellet disponerer søker nødvendige arealer til omleggingen. Det anses at behovet for tilleggsjord ikke er sannsynliggjort. Det er et hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Hovedformålet med ervervet var å sikre bruket tilleggsarealer. Søker opplyser om han blir pålagt å dyrke opp parsellen vil han gjøre det, det må bemerkes at argumentet strider mot intensjonene for ervervet av parsellen. Formålet med ervervet var å sikre bruket nødvendig tilleggsareal. Dyrkes omsøkte parsell vil det gi forgrunnlag i tillegg for omlag 100 vinterfora sau. Det vil medføre til at driftsapparatet, driftsbygninger og beitearealer må styrkes. Det er tvil at ekspansjonen av arealgrunnlaget vil gi forsvarlig inntjening. Driftsøkonomiske hensyn taler mot konsesjon. Søker disponerer 11 parseller innenfor en radius av 7 km. Arronderingen av parsellene medfører til driftsøkonomiske utfordringer. Omsøkte parsell ligger om lag 9 km fra søkers eiendom. Selv med dagens teknologi anses ervervet av 115/22 å ikke sikre tilfredsstillende arronderingsmessige driftsvilkår, dette taler mot konsjon.. Det er ikke søkt om konsesjon for parsellen. Ervervet skjedde for om lag 26 år siden. Det er ikke registrert søknad om konsesjon på omsøkte eiendom. Dette strider mot 13. Mislighold av søknadsplikten taler mot konsesjon. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: I medhold av konsesjonsloven tilrådes klagen avslått. Begrunnelse: Ervervet sikrer ikke bruksstruktur som reduserer kostnadene og tilpasser driften til å møte endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk.

16 16 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /20 L33 05/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT PÅ GNR 123 BNR 20 I LYNGEN - EVELYN THOMASEN SÆRLOVSHJEMMEL : Plan- og bygningsloven Sakens dokumenter: I 123/20 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM + Evelyn Thomassen NABOVARSEL U SVAR ANG. 123/20 - SØKNAD OM DELING AV Evelyn Thomassen GRUNNEIENDOM,NAUSTTOMT. I 123/20 - ANKE PÅ AVSLAG FRADELING TIL Evelyn Thomassen NAUSTTOMT U 123/20 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - Flere registrerte mottakere EVELYN THOMASSEN, KLAGE PÅ AVSLAG I 123/20 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM TIL Troms fylkeskommune v/kulturetaten NAUSTTOMT - KLAGE PÅ AVSLAG I 123/20 - KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING AV TOMT Statens vegvesen, Region Nord TIL NAUST VED SVENSBY - EVELYN THOMASSEN U 123/20 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - Evelyn Thomassen EVELYN THOMASSEN, ORIENTERING S 123/20 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - EVELYN THOMASSEN, KLAGE X 123/20 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - EVELYN THOMASSEN, KART U SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - EVELYN Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. THOMASSEN I FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen I 123/20 - AVSLAG FRADELING AV NAUSTTOMT - Fylkesmannen i Troms, adm.staben EVELYN THOMASSEN I 123/20 - KLAGE PÅ VEDTAK - EVELYN THOMASSEN Evelyn Thomassen U SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR Evelyn Thomassen FRADELING AV NAUSTTOMT - EVELYN THOMASSEN U SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR Evelyn Thomassen Å FRADELE NAUSTTOMT PÅ GNR 123/20 I KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Evelyn Thomassen FRADELING AV NAUSTTOMT GNR. 123/20 S KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASjON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT PÅ GNR 123 BNR 20 I LYNGEN EVELYN THOMASEN Vedlegg: 1. Kart Saksopplysninger: Evelyn Thomassen søkte om fradeling av en nauttomt på 100m2 på gnr 123/20 i Lyngen. Det aktuelle området ligger på Svensby, i grensa til Svensby Tursenters eiendom. Begrunnelsen for søknaden er at kjøper ønsker å bygge naust i forbindelse med fjordfiske som pensjonist.

17 Området er i arealplanen regulert til forretningsformål. 17 Søknaden ble administrativt behandlet (sak 48/06) og avslått. Avslaget ble begrunnet slik: Omsøkte parsell ligger i BF18 område. Vedtatte arealplan for Lyngen kommune tilsier att området er avsatt til forretning. For att delingstillatelse skal kunne gies må tiltaket ha forretningsmessig karakter og inngå i en reguleringsplan. Bestemmelsene i arealplan er: Forretning (BF) I områder merket BF, unntatt områdene merket BF3,-6,-7 og -15, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes, før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a). Vedtaket ble påklaget Saken ble da sendt på høring i hht bestemmelsene i planog bygningsloven. Klagen ble behandlet av Lyngen formannskap og vedtaket ble opprettholdt: Lyngen kommune opprettholder vedtaket om avslag på deling av nausttomt fra 123/20 i BF 18 i arealplanen. Begrunnelsen er: Omsøkte parsell ligger i BF18 område. Vedtatte arealplan for Lyngen kommune tilsier att området er avsatt til næringsvirksomhet (forretning). For att delingstillatelse skal kunne gies må tiltaket ha forretningsmessig karakter og inngå i en reguleringsplan. Bestemmelsene i arealplan er: Forretning (BF) I områder merket BF, unntatt områdene merket BF3,-6,-7 og -15, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes, før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a). Vedtaket sendes Fylkesmannen for endelig behandling. Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av , jfr brev av Dette begrunnes med at fylkesmannen fann kommunens dispensasjonsvurdering mangelfull og ikke i tråd med kravene til forvaltningslovens 24 og 25. Videre er det feil lovanvendelse. Fylkesmannen tok ikke stilling til hvorvidt det foreligger grunnlag for å gi dispensasjon i saken. I brev av bli søknaden om fradeling fremmet på nytt. Søknaden ble administrativt behandlet og avslått. Saken ble nå behandlet i tråd med fylkesmannens brev av Det siteres fra avslagsbrevet: Det søkes om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av 0,1 mål til fritidsformål (naust) på gnr 123 bnr 20. Søknaden begrunnes med behov for å anlegge stø for ilandsetting av båt og bygging av naust. Kjøper har planer om å drive fjordfiske ved siden av pensjonen. Plan og bygningslovens 63 inneholder flg bestemmelser om deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Plan og bygningslovens 7 gir anledning å dispensere fra arealplanen dersom særlige grunner taler for det. Hensynet bak arealdisponeringen i den aktuelle plan må avveies mot de grunner søker angir for at det bør innvilges dispensasjon. Det skal ikke innvilges dispensasjoner i strid med intensjonene i planen og det kan heller ikke innvilges dispensasjon hvis det ikke foreligger særlige grunner. Parsellen ligger i grensen mellom gnr 123/20 og gnr 123/15. Gnr 123/15 eies av Svensby Tursenter. Området der parsellen er søkt fradelt, er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområder med underformål forretning. For området er det gitt følgende bestemmelser i tilknytning til planen: I området merket BF, unntatt områdene merket BF3, og -15, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes, før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a). Arealplanen i kommuneplanen ble godkjent av Lyngen kommunestyre i møte 1.juli Arealplanen angir arealdisponeringen i kommunen og er supplert med bestemmelse som uttyper den fastsatte bruken. Disse bestemmelsene har rettsvirkning.

18 18 Vedlagt følger kart som viser arealplanens arealdisponering på Svensby. Eiendommen gnr 123/15 tilhørende Svensby Tursenter er regulert til turistformål. I arealplanen er det avsatt nødvendige arealer til fergekaien. Det aktuelle området ligger mellom disse to områdene nedenfor fylkesvei 312. Området er avsatt til forretningsformål. Det er videre tenkt å knytte disse områdene sammen med en gang-/sykkelsti. På yttersiden av Svensby Tursenter ligger Gamslett/Svensby bygdemuseum. Det arbeides i dag med utvidelsesplaner. I område er det i tillegg avsatt områder for boligbygging, ervervsbebyggelse og forretning. Det er imidlertid krav om utarbeiding av reguleringsplan for de fleste av disse områdene. Lyngen kommune har ingen konkrete planer for igangsetting av reguleringsplan for Svensby-området. Ved et fremtidig reguleringsplanarbeid kan det være naturlig å vurdere behov og muligheter for arealer for naust i området. Imidlertid er det ikke tilrådelig å fradele en parsell til naust i det aktuelle området, uten å se dette i sammenheng med utviklingen av hele området. Søker anfører som særlige grunner behov for naust og stø for å drive fritidsfiske /matauk. Eneste måte å lande båt på er å ha stø og naust i dette området. Kjøper er pensjonist og skal ha fjordfiske som fritidssysselsetting evt som tillegg til pensjonen. Dette oppfattes ikke som et næringstiltak. Størrelse på tomt/naust tilsier også at dette er til fritidsformål. På landet er det ofte et generelt ønske om stø/naust, men dette ønske er ikke å ansees som særlige grunner. Lyngen kommune prøver i plansammenheng å ta hensyn til slike ønsker/behov, men ser at det i omsøkte område pr dd vil være vanskelig å finne løsninger for søker/kjøper. Det anføres videre at et naust ikke vil være til hinder for passasje av annen trafikk. Det er vanskelig å ta stilling til dette, når en ikke vet hvordan området skal utnyttes i fremtiden. Lyngen kommune er selvsagt glad for all tilflytting og etablering i kommunen, men dette er dessverre ikke å ansees som særlige grunner. Det skal meget sterke og vektige grunner for å innvilge en dispensasjonssøknad til naust/stø i et område avsatt til forretningsformål. I medhold av gitte fullmakter i kommunens arbeids- og delegeringsreglement er saken behandlet administrativt og det er fattet følgende vedtak: Deres søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av parsell til nausttomt avslåes etter Plan og bygningsloven 7 og 93. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Fradeling til fritidsformål (naust) vil være i strid med det arealbruksformål som området er avsatt til i kommuneplanens arealdel (forretning). En fradeling vil også være i strid med plankravet (utarbeidelse av reguleringsplan) som følger av ovennevnte bestemmelse. Det foreligger ikke særlige grunner for å innvilge dispensasjon fra planens arealbruksformål og kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i hht plan og bygningslovens 7. I brev av ble vedtaket påklaget. Søker var gitt utsettelse på klagefristen. Thomassen ber om at saken tas opp til ny behandling og at fradeling innvilges. Klagen begrunnes med følgende: 1. Viser til Fylkemannens brev av om at vedtaket i sak 48/06 bygger på feil lovanvendelse og saksbehandlingsfeil. 2. Viser til Statens vegvesens brev av Søker gir uttrykk for at vegvesenet har gitt klarsignal. 3. Søker kan ikke se hvorfor de andre områdene på Svensby (bla arealer til fergekai, Svensby Tursenter, Gamselett og gang-/sykkelsti) er trekt inn i vurderingen av søknaden. 4. Viser til at det i reguleringsplanen for Svensby Tursenter er avsatt arealer til sjøbuer langs hele strandområdet. Synes derfor det er underlig at fradeling av naust blir avslått på naboeiendommen. 5. Søker skriver også at det i forbindelse med fergekaia er avsatt nødvendig areal og at dette i ubetydelig grad ikke berører hennes eiendom og kan ikke benyttes om et argument for avslag.

19 19 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at denne saken har vært gjenstand for en grundig vurdering både ved førstegangs- og andregangsbehandling, selv om en ikke får dette inntrykket av fylkesmannens brev. Administrasjonssjefens vil kommentere punktene i klagen: 1. Dette punktet i klagen retter seg mot førstegangs behandling av saken. Vedtaket i denne saken er opphevet. Kritikken i fylkesmannens brev av er rettet opp i den nye behandlingen av saken, jfr vårt brev av (referert overfor). 2. Statens vegvesen har i sitt brev gitt en kort orientering om de reglene som gjelder om avstandsbestemmelse/adkomstforholdene. Vegvesenet vil behandle en slik sak etter at kommunen evt har gitt dispensasjon. 3. Området nord for fergekaia på Svensby er i arealplanen avsatt til ulike formål, jfr vedlagte kart. For de fleste av disse områdene er det stilt krav om utarbeidelse av reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Hensikten med dette er å en best mulig utnytting av områdene i hht avsatte formål og en mest mulig helhetlig forvalting av et relativt lite område. Det er og vil være lite tilrådelig å se hvert område isolert. 4. Det er godkjent en reguleringsplan for området til Svensby Tursenter og det foregår nå en utbygging i hht denne. I strandsonen er det avsatt et området hvor det kan føres opp bygg for utleie som rorbue og naust mm som del av rorbuedrifta. Området som ønskes fradelt ligger i tilknyting til Svensby tursenter sin eiendom, men innenfor et området som er avsatt til forretningsformål. Det er videre krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området kan tas i bruk. Administrasjonssjefen vil nok en gang påpeke at det er svært lite ønskelig å gi dispensasjon fra dette kravet, da en ikke har tatt stilling av utnytting eller utnyttelsesgraden av eiendommen til Evelyn Thomassen. Lyngen kommune ønsker en helhetlig vurdering av fremtidig utbygging på Svensby. Dette er også synspunkter som tidligere også er blitt uttrykt av bygdefolk på Svensby. Behovet for naust og areal til dette er utvistelig tilstede og administrasjonen søker å finne løsninger på dette, bla vurderes det om det er muligheter å gjøre noe i forbindelse med fergeleia og det pågående reguleringsplanarbeidet. 5. Det er avsatt tilstrekkelig areal til fergekaia og dette berører ikke omsøkte sak. Administrasjonssjefen vil vise til at det ikke er fremkommet nye momenter/argumenter i klagen. Lyngen kommune oppretteholder derfor det administrative vedtaket av og de vurderinger som ligger tilgrunn for denne beslutningen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen formannskap opprettholder vedtaket i brev av Det er ikke fremkommet nye opplysninger i klagen. Det foreligger ikke særlige grunner for å kunne dispensere fra arealplanen og heller ikke fravike arealplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr plan og bygningsloven 7 og 93.

20 20 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2008 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KOMMUNEPROPOSISJONEN 2008 Fylkesmannen i Troms, adm.staben S ØKONOMIPLAN PRIORITERINGER X REGNSKAP 2006, VEDTATT OG JUSTERT BUDSJETT 2007 I KOMMUNEPROPOSISJONEN 2008 OG Kommunal- og regionaldepartementet REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2007 X BUDSJETTSKRIV - ØKONOMIPLAN U I M. ÅRSBUDSJETT 2008 BUDSJETTSKRIV - LYNGEN KOMMUNES ØKONOMIPLAN MOMENTER TIL SKJØNNSTILDELING FOR 2008, SAMT RESTPOTT FOR 2007 Lyngen kirkelige fellesråd og menighetsråd Fylkesmannen i Troms U SKJØNNSMIDER 2007/ Fylkesmannen i Troms TILBAKEMELDINGSSKJEMA I LYNGENKIRKELIGE FELLESRÅD - Lyngen Kirkelige Fellesråd ÅRSMELDING 2006 I LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD - Lyngen kirkelige fellesråd REGNSKAP 2006 I UENDRET PREMIESATS FOR 2008 Statens pensjonskasse X EVENTUELL MIDLERTIDIG BH INVESTERINGSSTOPP I 2007 I GRUNNSKOLEREFORMEN - Utdanningsdirektoratet KORRIGERING I BEREGNING 2007 OG BUDSJETT 2008 Klp forsikring I PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRER Statens pensjonskasse I GRUNNSKOLE I RENTEENDRINGER PÅ DIV LÅN Kommunekreditt

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer