Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 045/07 DELEGERTE VEDTAK DS 026/07 SVAR ANG. TROMS TURLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BENYTTE SCOOTER DS 027/07 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING DS 028/07 111/12 - SØKNAD OM GJENNOPPBYGGING AV HUS/HYTTE PÅ EIENDOMMEN, AVSLAG DS 029/07 SVAR ANG. STEINAR JÆGERVATN - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT AV VED, SAMT UTSTYR TIL HYTTE PS 046/07 112/65 - SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS - GUNNAR HEITMANN. PS 047/07 98/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDELFOR FRADELING AV BOLIG. PS 048/07 REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT - NAUSTNESET PS 049/07 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PRIORITERING AV BRUKEN PS 050/07 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT I RAVIKA Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 045/07 DS 026/07 Delegerte vedtak SVAR ANG. TROMS TURLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BENYTTE SCOOTER vedtak: Det gis i medhold av verneforskrift for Lyngsalpan landskapsvernområde og nasjonal forskrift 5e, dispensasjon til å kjøre ved mellom Kobbeneset og Jægervasshytta i to dager i tidsrommet Dispensasjonen gjelder for Bernt Løvlid og kjøretøy med registreringsnummer: ZD Dag Dato 1 2 Dato skal påføres med penn innen kjøringen tar til ellers er ikke dispensasjonen gyldig. Søknaden innvilges. Dispensasjonen gjelder bare på snødekt mark og grunneiers tillatelse må innhentes før kjøringen kan finne sted. Kjøringen må foregå etter inntegnet trasse på kart og det må ikke forekomme annen kjøring ved opphold på hytta. DS 027/07 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lyngsalpan Scooterforening v/bevillingsansvarlig Fred Skogeng f , innvilges skjenkebevilling for en enkeltanledning i hht. alkohollovens 1-6, 3. ledd, for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (øl og vin) ved arrangementet: Pubkveld m/revyinnslag tidspunkt: fra kl til kl sted: Lyngstuva klubbhus. DS 028/07 111/12 - SØKNAD OM GJENNOPPBYGGING AV HUS/HYTTE PÅ EIENDOMMEN, AVSLAG vedtak: Søknaden om oppføring av fritidshus på 111/12 i Arnenga avslås. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Området er i BF 4, bestemmelsene her er: Forretning (BF) I områder merket BF, unntatt områdene merket BF3,-6,-7 og -15, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes, før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a). I områdene merket BF4, -24,-25 og -26, skal jord- og skogloven gjelde uavkortet inntil reguleringsplan er godkjent. Det er ikke stilt krav om reguleringsplaner i områder som i stor grad er utbygd. I BF-områder som er tilknyttet sjø og vann, skal det under reguleringsplanarbeidet tas hensyn til at allmenn ferdsel fortsatt kan skje langs strandsonen. Ved behandling av søknader i områdene BF1,-24,-25 og-26, skal teknisk forskrift for skred (plan- og bygningsloven) følges. Bestemmelsene sier at det i området kan etableres næringsvirksomhet, det er krav om reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. Eventuelt kan det søkes på dispensasjon fra bestemmelsene i planen. Anbefaling av dispensasjon krever særlige grunner. I søknaden anføres særlige grunner for bygging av fritidsbolig; forvaltning av eiendommen og rydding av skog. Fritidsboligen skal brukes av familien med tilknytning til

4 stedet og området skal forvaltes både for egen familie og for innbyggerne og andre som bruker stedt til rekreasjon. Skogen, på eiendommen, ansees å være egnet til eget brensel og som rekreasjonsområde. 4 Dersom det søkes på dispensasjon er anførte særlige grunner i brevet ikke grunnlag for at dispensasjon kan anbefales. DS 029/07 SVAR ANG. STEINAR JÆGERVATN - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT AV VED, SAMT UTSTYR TIL HYTTE vedtak: Det gis i medhold av verneforskriften for Lyngsalpan landskapsvernområde og nasjonal forskrift 5 c dispensasjon til å frakte utstyr til egen hytte i Forholtbukt. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer i perioden for Steinar Jegervatn og kjøretøy med registreringsnummer: ZC Siste mulige dato for kjøring: , jfr nasjonal forskrift 9. Dato må påføres med penn ellers er ikke dispensasjonen gyldig. Kjøringen må foregå etter inntegnet trasse på vedlagt kart og det må ikke forekomme annen kjøring ved opphold på hytta. Tur Dato Det gis også en dispensasjon etter nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Dispensasjonen gjelder for inntil ti (10) dager etter inntegnet trasse fra Jægervatnet og til skogsteigen på vestsiden av vatnet. Dag Dato Dato må påføres med penn innen kjøringen tar til. For begge dispensasjoner må grunneiers tillatelse innhentes innen kjøringen tar til og snøscooter skal ha slede påmontert. Dispensasjonene gjelder bare på snødekt mark. Søknaden innvilges.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /56 L33 07/ Edmund Skog OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 112/65 - SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG REDSKAPSHUS/VERKSTED - GUNNAR HEITMANN. SÆRLOVSHJEMMEL : Jordloven Sakens dokumenter: I 112/65 - SØKAND OM DELING AV GRUNNEIENDOM Gunnar Heitmann Ø KART Ø Arealplankart Ø ORTOFOTO S 112/65 - SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OGGARASJE/REDSKAPSHUS - GUNNAR HEITMANN. 1 Kart 2 Arealplan 3 Ortofoto Saksopplysninger: Gunnar Heitmann har kjøpet eiendommen 112/65 som tilleggsjord til eiendommen som han driver i dag. Han driver gnr/bnr 117/10 og har ca 200 vinterfora sau i besetningen. Han disponerer i dag 188 daa fulldyrka mark, derav 95 daa eget. Det søkes om fradeling av inntil 4,5 dekar rundt våningshus og redskapshus/verksted på eiendommen 112/65. Eiendommens areal: totalt 416 daa o Fulldyrka jord: 130,9 o Innmarksbeite: 5,3 o Skog: 194,3 o Anna mark: 85,5 Bygningsmasse:

6 6 o Våningshus fra 1972/82, middels god stand, gr.flate: 135 m² o Driftsbygning fra 1974, middels god stand, gr.flate 333 m² o Redskapshus/verksted, 1986, god stand, god stand, gr.flate 153 m² o Uthus, 1980, middels god stand, gr.flate 30 m² Drift i området: Eiendommen ligger i et aktivt jordbruksområde med mange aktive bruk i området Eiendomstype: Landbrukseiendom området der eiendommen ligger har middels til gode jord- og skogbruksvilkår Området er definert som et LNF- område. Søker opplyste i sin søknad om konsesjon at han ikke har intensjon om å flytte til eiendommen, men ønsker etter hvert å fradele huset på eiendommen og selge det. Jordbruks- og skogbruksarealet vil han drive. Dette var også tatt med i saksframlegg for formannskapet da konsesjon ble innvilget (formannskapet saknr. 17/07) Administrasjonens vurderinger: Våningshus er etter 12 en bygning som er nødvendig for driften av eiendommen. Men også for våningshus må en ta hensyn til samfunnsutviklingen, jf. jordloven 1 som blant annet sier: Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetning, arbeid og driftsmessig gode løsninger. I dette tilfelle er det gitt konsesjon for kjøp av eiendommen som tilleggsjord til 117/10, derved er dette å betrakte som en driftsmessig god løsning. Det var i konsesjonssøknaden opplyst at bolighuset ville bli søkt fradelt. Det var ingen innvendinger ved behandling av konsesjonssøknaden. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Det gies delingstillatelse fra jordloven 12 og plan og bygningsloven 93 for fradeling av inntil 4,5dekar rundt våningshus og redskapshus/verksted på 112/65.

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /1 L33 07/ Edmund Skog OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 98/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIG KJELL M. STENHAUG. SÆRLOVSHJEMMEL : Plan og bygningsloven og Jordloven Sakens dokumenter: I 98/1 - SØKNAD OM DELLING AV GRUNNEIENDOM Kjell Magne Stenhaug I GJENPART AV NABOVARSEL - KVITTERING Kjell Magne Stenhaug I ENDRING AV TIDLIGERE SØKNAD VEDR. DELING AV EIENDOM Kjell Magne Stenhaug Ø Kart 1:5000 Ø Ortofoto Ø Arealplankart 1 Kart 2 Ortofoto 3 Arealplankart Saksopplysninger: Eiendommen ligger i Årøybukt, er på 731dekar herav 8,5 dekar fylldyrket mark, 8,4 dekar innmarksbeite, resten er skog og grunnlendt areal med fjell i dagen. Det søkes om dispensasjon fra arealplan som definerer område som BF22 område der tiltak ikke kan iverksettes før område inngår i en reguleringsplan. Det ønskes tomt rundt eksisterende våningshus for salg og dispensasjon til å bygge nytt våningshus. Søker sier blant annet i søknaden: Vi ønsker en egen tomt rundt eksisterende våningshus i en størrelse på ca 1 2 mål (størrelsen vil bli nærmere bestemt når tomten gåes ut), eget kart vedlagt. I tillegg ønskes det tillatelse til bygging av nytt våningshus på eiendommen og da etter vedlagte kart. Begrunnelsen for at vi ønsker tomt rundt eksisterende våningshus er at vi ønsker å selge dette og istedenfor bygge oss et mindre og mer egnet våningshus for fremtiden. Vi ser oss og nødt til å selge vårt eksisterende hus før vi kan begynne med bygging av nytt våningshus dersom vi skal ha kapital nok til nytt våningshus.

8 8 Det har ikke vært selvstendig tradisjonell drift på eiendommen de siste 30 år. Dyrkbare arealer er så små at en kan ikke regne med tradisjonell gårdsdrift i framtida. Driftsbygningen som var gammel brant ned for flere år siden. Eiendommen vil kunne gi litt bi inntekter ved drift av skogen da enkelte områder har høy bonitet. Administrasjonens vurderinger: Den dyrkbare delen av eiendommen er i arealplan avsatt til byggeområde for utleiehytter, derved har sektormyndighetene signalisert at landbruksinteressene er små på eiendommen. Det søkes om disp. fra arealplanen for tomt rundt eksisterende bolig og disp. for bygging av ny bolig, dette uten at de inngår i en reguleringsplan som arealplanen krever før tiltak kan godkjennes. Disp. kan bare innvilges når lovvilkåret særlige grunner er oppfylt. Som særlige grunner opplyser søker: Begrunnelsen for at vi ønsker tomt rundt eksisterende våningshus er at vi ønsker å selge dette og istedenfor bygge oss et mindre og mer egnet våningshus for fremtiden. Vi ser oss og nødt til å selge vårt eksisterende hus før vi kan begynne med bygging av nytt våningshus dersom vi skal ha kapital nok til nytt våningshus. Dette sammen med tidsperspektivet på når kanskje ikke en reguleringsplan blir gjennomført i område vil oppfylle lovvilkåret særlige grunner. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Det gies dispensasjon fra krav om reguleringsplan for tomt rundt eksisterende bolig og bygging av ny bolig etter plan-, og bygningsloven 7. Samtidig gies det delingstillatelse etter plan-, og bygningsloven 93 og jordloven 12 for en boligtomt rundt eksisterende bolig

9 9 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : L12 07/ Steinar Høgtun OVERSKRIFT PÅ SAKEN: REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT - NAUSTNESET SÆRLOVSHJEMMEL : Plan- og bygningsloven Sakens dokumenter: U REGULERINGSPLAN FOR NAUSTNESET - MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID S REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT - NAUSTNESET Flere registrerte mottakere - Illustrasjon av utvidelsen (skråbilde) Saksopplysninger: Naustneset boligfelt ligger ca. 6 km sør for Lyngseidet i nærheten av Oksvik skole. I boligfeltet er det i dag oppført 9 boliger. I tillegg eksisterer 8-10 hytter i området. I arealdelen er større del av Naustneset godkjent som utbyggingsområde, men det er satt krav om utarbeidelse av reguleringsplan før utbygging kan skje. Det er imidlertid gitt dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for en bolig. Denne skal oppføres i sommer. Utvidelsen av boligfeltet skjer som en forlengelse mot nord og i hovedsak på eiendommen 79/11. Lyngen kommune har hatt kontakt med grunneiere og de er villige til å selge området nedenfor vegen (i nevnte område eksisterer 2 boliger). Det vil være plass til 3 boliger til, knyttet til eksisterende veg. Grunneierne kan tenke seg at det tilrettelegges for ytterlig 2 boligtomter og 2 hyttetomter på østsiden av vegen. Disse områdene ønsker de imidlertid å disponere selv. Administrasjonens vurderinger: Utvidelsesmuligheter av boligfeltet kan skje både mot nord og sør. Vi har valgt å avgrense utvidelsen mot nord i denne omgang. Dette skyldes dels fordi det er få grunneiere å forholde seg til og dels fordi vi har konkrete forespørsler om utbygging i dette området.

10 10 Området er i tillegg billig å bygge ut, da det foreligger veg, vann- og avløpsanlegg i området. Det ideelle for kommunen ville vært å kjøpe områdene på begge sider av vegen, men boligmassen på østsiden vegen (2-3 boliger) er for liten til å iverksette en ekspropriasjonssak. Vi har brukt et forhandlingsperspektiv som utgangspunkt og dermed imøtekommet grunneiernes ønsker. Dette innebærer at boligene som er regulert på østsiden av vegen selges når grunneier finner det hensiktsmessig. Det samme gjelder naturligvis hyttetomtene. At kommunen aksepterer fritidsbebyggelse har sammenheng med at området er sterkt berørt av fritidsbebyggelse fra før av og at to nye hytter ikke endrer helhetsinntrykket nevneverdig. På den ene hyttetomta står det gamle våningshuset for eiendommen. Bygningen kan være et restaureringsobjekt, men det er ikke satt et absolutt krav om dette. Dersom den gamle bygningen restaureres, ser man for seg for seg at fritidshuset på nabotomta for en utforming som harmonerer med det gamle huset. Vi legger ved en illustrasjon av området med ny bebyggelse på et skråfoto. Reguleringskart og bestemmelser presenteres på møtet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner forslag til reguleringsplan for Naustneset. 2. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PRIORITERING AV BRUKEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I ØKT NÆRINGSFOND TIL ALLE KOMMUNENE I TROMS X RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE UTVIKLINGSFOND I TROMS - VEDTATT I FYLKESKOMMUNENS PLAN- OG NÆRINGSUTVALG S KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PRIORITERING AV BRUKEN X SØKNADER TIL NÆRINGSFONDET PR Troms fylkeskommune v/reg. utvikl.avd 1 Økt næringsfond til alle kommunene i Troms 2 Retningslinjer for kommunale utviklingsfond 3 Rapport om tildeling fra kommunalt næringsfond i Søknader til næringsfondet pr Saksopplysninger: Formannskapet ga sist høst uttrykk for ønske om en mer prinsippiell debatt om bruken av kommunalt næringsfond. Vi har nå fått tildelt vår ramme for 2007 og den er på kr , dvs ei økning på kr fra 2006, jfr. vedlegg 1. I tillegg kan komme tidligere tildelte tilskudd som ikke er benyttet og tilbakebetaling av lånemidler.

12 12 Fylkeskommunen har også avsatt egne midler til omstillingskommunene som vi kan søke om til Ytre Lyngen. Innovasjon Ytre Lyngen har jo en egen organisasjon med egne prosjektmidler til næringsstøtte. For å få en rasjonell og ryddig behandling av søknadene er vi enige om at alle søknader om næringsstøtte fra Ytre Lyngen (fra og med Tyttebærvika) behandles av prosjektorganisasjonen Innovasjon ytre Lyngen. Troms fylkeskommune har vedtatt Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, jfr. vedlegg 2. Målet for virkemiddelbruken er : Hovedmål for fondet er å bidra og legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunene. Under retningslinjenes pkt. 3. Prinsipper for bruken av midlene sies bl.a. : Følgende aktiviteter skal prioriteres : Utviklingsprosjekter Samarbeidsprosjekter Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom Denne prioriteringen er godt i samsvar med de føringer kommunestyret har lagt i kommuneplanen om næring, kvinner og ungdom som pilarer i kommunens prioriteringer. Som grunnlag for en drøfting om prioriteringer følger vedlagt rapporten om fjorårets tildelinger, jfr. vedlegg 3. samt oversikt over de søknadene som så langt har kommet inn, jfr. vedlegg 4. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil foreslå at alle søknader fra ytre Lyngen (fra og med Tyttebærvika) behandles av Innovasjon ytre Lyngen. De har saksbehandlingskapasitet og egen organisasjon og av hensyn til oversikt, helhet og ryddighet vil det være mest hensiktsmessig. Det foreslås at av årets pott får ytre Lyngen kr som da tildeles av Innovasjon ytre Lyngen. Når det gjelder generelle føringer for prioritering av bruken mener administrasjonssjefen at fylkeskommunens føringer om Kvinner og ungdom må veie tungt og at dette er godt i samsvar med vår overordnede strategi. Av andre punkter mener jeg at midlene primært bør søkes brukt i prosjekter som skaper Nye arbeidsplasser En gjenganger i drøftingene om bruken har vært hvorvidt vi skal støtte mange små, dvs. smøre tynt utover eller satse på færre, men større prosjekter som da kan få større beløp. Vanskelig å ha et entydig syn på dette da det for de mange små ofte er viktig å få den lille støtten både av økonomiske grunner, men også for at støtten virker stimulerende og

13 13 motiverende. Virksomheten blir sett og støtten uttrykker at entreprenørskapet også er viktig for samfunnet selv om det ikke nødvendigvis blir mange arbeidsplasser. En utfordring ift store prosjekter er at det uansett er relativt begrensede midler og at omfattende tildelinger i liten grad kan skje gjennom næringsfondet. Det må da ofte søkes andre kanaler, spesielle støtteordninger. Saken legges fram til drøfting og innstillingen til vedtak omfatter kun fordelingen mellom ytre/indre Lyngen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Formannskapet vedtar at kr av det kommunale næringsfond øremerkes søknader fra ytre Lyngen og tildeles av Innovasjon ytre Lyngen.

14 14 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : L9 07/ Steinar Høgtun OVERSKRIFT PÅ SAKEN: REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT I RAVIKA SÆRLOVSHJEMMEL : Plan- og bygningsloven Sakens dokumenter: S REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT I RAVIKA Oversiktskart (1) Detaljkart (2) Saksopplysninger: Hytteområdet ligger på åsen mellom Ravika og bygdehuset på Lenangsøyra. Hytteområdet omfatter deler av eiendommene 114/8 og 114/10. Det er uvanlig at kommunen lager reguleringsplaner for private hyttefelt, men saken er spesiell. I nevnte område, betegnet som LH12 i arealdelen, kan det oppføres 3 hytter i tråd med fastsatte punkter på kartet. Den ene hytta er bygd, mens de 2 andre er under oppføring. LH12-området omfatter imidlertid en grunneier til (114/10). Grunneier kom ikke med innspill til arealdelen og kommunen tok heller ikke høyde for flere hytter i området. Under arealplanen ble ikke dette taklet godt nok. Da vi ikke mottok innspill om bygging på eiendommen 114/10 burde eiendommen ikke vært del av området LH12. Alternativt kunne vi laget bestemmelser som muliggjorde noen hytter på eiendommen. Dette ble imidlertid ikke gjort. I den senere tid har saken tatt en ny vending. Begge grunneiere eier også grunn i et annet felt (LH11). De ønsker at LH11 utgår som hytteområde og at de istedenfor får oppføre hytter i LH12. Begge driver med landbruk og mener at en samling av hyttene i LH12 er en gunstigere løsning for landbruket. Den ene grunneieren (som har fått godkjent 3 hytter i området fra før av) har søkt om å få oppføre 2 hytter til. Den andre grunneieren har søkt om å få oppføre 4 hytter.

15 15 Fylkesmannen (landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen) anbefalte at det ble laget en reguleringsplan for området. Administrasjonens vurderinger: Innspillene om å flytte den spredte hyttebebyggelsen til et mer samlet felt er gunstig for de fleste interessene i området. Antallet hytter blir omtrent det samme, men de beslaglegger langt mindre areal. Når en eventuell reguleringsplan godkjennes, vil man også gjøre vedtak om at felt LH11 omgjøres til LNF-område i arealdelen. Vi legger ved en illustrasjon av området med ny bebyggelse på oversiktskart og detaljkart. Reguleringskart og bestemmelser presenteres på møtet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 3. Formannskapet godkjenner forslag til reguleringsplan for hyttefelt i Ravika. 4. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig.

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer