Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst"

Transkript

1 NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. Varsel oppstart av planarbeid ble sendt ut og annonsert i SA Det er mottatt 4 innspill til varsel om oppstart. Statens Vegvesen, datert De ber om at det gjøres rede for trafikkøkningen som følge av tiltaket. 2. Det forutsettes at det blir en felles avkjørsel fra planområdet 3. Det må reguleres frisiktsoner i kryss. 4. Det må foretas en støyfaglig vurdering, og eventuelle tiltak må medtas i planen. 5. Det må redegjøres for hvordan området kan betjenes med kollektiv trafikk. Planen må vise hvordan gang- og sykkelveitrafikken kan avvikles. 6. De mener at vil komme en gang- /sykkelvei langs Rokkeveien en gang i fremtiden og mener det vil være hensiktsmessig å regulere inn dette arealbehovet i planen. 7. Det bør vises m grøntbelte, gjerne med tilpasset trerekke, langs Rokkeveien. Arealet bør ikke benyttes til parkering. 8. Statens Vegvesen skal godkjenne byggeplan for tiltak som berører fylkesveien. 9. Byggegrensen bør være 20 m fra midt av Fv Det er redegjort for nyskapt og eksisterende trafikk i planforslaget, Side 1 av 6

2 2. Vi forstår det slik at vegvesenet krever at det skal legges til rette for en felles avkjøring til Rokkeveien for ekendommen 1026/2 som skal bebygges og eiendommen 1026/5 som allerede er bebygget. Det er uproblematisk for utbygger å legge til rette for en en slik felles avkjørsel. Dette gjøres ved at det ny avkjørsel legges langs eiendomsgrensen slik at det er mulig for eiendommen 1026/5 å knytte seg til denne. 3. Frisiktsoner blir regulert i avkjørsel til Rokkeveien. 4. Støyutredning er utført. Øvre det av området mot Rokkeveien har verdier over 55 dba. Dette området skal dog benyttes til parkering og ikke bygging. Støysonekart og rapport er vedlagt planforslaget. 5. Det er allerede etablert busstopp m fra planområdet på begge sider av Rokkeveien. Det planlegges å legge en gangforbindelse som snarvei opp til busstopp på sydsiden av Rokkeveien. Busstoppene har ikke spesiell tilrettelegging. Buss vil i begrenset grad bli benyttet av beboerne da disse ofte har egne biler eller trenger spesialtransport. Ansatte og besøkende vil i hovedsak utgjøre kundegrunnlaget for buss. 6. Det er etter vår mening prinsipielt feil å regulere legge inn arealer til en G/S før en har en tidsplan for gjennomføring. Arealbehovet til gang og sykkelvei foreslås sikret ved bruk av byggegrenser (vegvesenet har krevd 20 m, som dekker dette behovet). I utredningen hovedveinett for Saprsborg utarbeidet av kommunen er og Statens vegvesen i 2008 har en utpekt eksisterende G/S vei gjennom Bodalsfeltet som hovedtrase i området (strekrening 7-3) Denne ligger ca. 100 m nord for Rokkeveien og går parallelt med denne. Denne veien er like kort til det som i de aller fleste tilfeller er målet, nemlig Sandbakken skole. Her er det i tillegg til skole også idrettsanlegg, lekeområder og butikk. Behovet for G/S vei langs Rokkeveien er nok større fra krysset med Bodalsvei frem til avkjøringen til Tveter og Tveter IL sitt idrettsanlegg enn motsatt vei. Her øker også hastigheten til 80 km/t. 7. Ideen om et grøntbelte langs Rokkeveien vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Det etableres et grøntbelte, dog i en mindre bredde enn foreslått fra vegvesenet. 8. Punkt om byggeplan tas inn i bestemmelsene. 9. Byggegrense er lagt inn i planen. Fylkesmannen i Østfold, datert Fylkesmannen har forståelse for at kommunen ønsker å benytte tomta til ny bebyggelse til offentlige formål, men vil samtidig påpeke at dagens situasjon gir mulighet til å oppfylle de intensjonene som ligger i landskapsvernet og estetikkplanen ved å la tomta ligge ubebygd. Ny bebyggelse bør uansett være lav og tilpasset landskap og omgivelser, bl.a. ved å orienteres slik at utsynet kan beholdes mellom og over bygningene. Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler.forholdes til krav om konsekvensutredning må tydeliggjøres. Side 2 av 6

3 Videre kommer de med en del generelle merknader og råd om planfremstilling. Områdets status som byggeområde er opprettholdt i kommeplanens arealdel som ble vedtatt så sent som i februar Fylkesmannen har trolig ikke gitt tilsvarende innspill i denne prosessen. Vi er enige i at utsikten over landskapet mot Skjeberg Kirke er flott og at en bør forsøke å opprettholde denne. Det legges derfor opp til lav bebyggelse som utnytter terrenget. Området der en tenker å oppføre bebyggelsen ligger ca. 4 m lavere enn veien. Plantet vegetasjon (grantrær) langs eiendomsgrenser bidrar til å hindre sikten. Det bør vurderes å tynne/fjerne deler av denne. Spørsmålet om konsekvensutredning er belyst i varslingsbrevet ved oppstart og har også et eget kapittel i planbeskrivelsen. Østfold fylkeskommune, datert De påpeker at området i gjeldende kommuneplan er vist som eksisterende byggeområde, men at området er spesielt omtalt i kommuneplanens vedleggskart og estetiske retningslinjer. For å hindre ytterligere gjenbygging av utsikten og kulturlandskapet bør det ikke oppføres mer bebyggelse på sørsiden av Rokkeveien. Det anbefales sterkt at kommunen i sin planlegging tar sikte på å holde disse områdene fri for bebyggelse og at det varslede planområde ikke bebygges. Fylkeskonservator slutter seg til anbefalingen om å ikke bygge ut området med henvisning til kommuneplanen og landskapshensyn. Både fylkeskommune og fylkeskonservator er kritiske til at det er oppført ny bebyggelse på gårdsbruket Langeland, uten at det er fremmet reguleringsplan. Det ligger en registrert gravhaug innenfor planområdet. Oppføring av ny bebyggelse vil kunne virke visuelt skjemmende på kulturminnet og svekke siktlinjene fra gravhaugen. Det vurderes å være et stort potensiale for funn av nye fredete kulturminner. En videreføring av planen vil medføre behov for arkeologisk undersøkelse. Østfold fylkeskommune holder muligheten åpen for innsigelse dersom en reguleringsplan legger opp til bebyggelse som vil sperre for sikten eller opplevelsen av kulturlandskapet. Dersom fylkeskommunen mener at området ikke skal bebygges, burde de ha tatt dette opp i fm rullering av kommuneplanens arealdel og sørget for at tomten ble tatt ut som byggeområde. Dette har de ikke gjort. Det bemerkes også at fylkesplanen for Østfold, som de selv har utarbeidet og vedtatt i mars 2011, viser den aktuelle tomten som nåværende tettbebyggelse, Vi er enig med fylkeskommunen om at utsikten fra Rokkeveien er fin og at den så langt det er mulig bør bevares. Bebyggelse på tomten blir liggende inn i terrenget og slik at høyeste punkt på bebyggelsen omtrent ligger i nivå med kjørebanen på Rokkeveien. Som kjørende, gående eller syklende vil en derfor se over bebyggelsen. Side 3 av 6

4 Bildet under viser utsikten slik den er i dag fra Rokkeveien. Gravhaugen skimtes rett over adkomstveien til venstre i bildet. I uttalelsen fra fylkeskonservator vises det til en siktlinje på temakart for kulturlandskap som de mener er fra Værn til Skjebergkilen. Slik vi leser kartet stemmer ikke dette. Siktlinjen er fra snuplassen for buss i krysset med Bodalsvei som ligger drøyt 160 m lenger øst. Det er her en kan se ut gjennom Skjebergkilen. (Merk at vegetasjon nå er i ferd med å stenge utsikten) Side 4 av 6

5 Gravhaugen er kjent for utbygger og en vil søke om å få frigitt denne. En er forberedt på å dekke kostnader til utgraving. Når det gjelder potensialet for nye funn kan vi vanskelig motsi fylkeskonservatoren, men bemerker at området i stor grad er bearbeidet med både utgraving og fylling av masser. Det ligger bl.a. vann og avløpsledninger mange steder på tomta se kartet under.. Brev med søknad om frigivelse av gravhaugen og bestilling av arkeologisk undersøkelse ble sendt til Fylkeskonservator Momentene som trekkes inn om naboeiendommen oppleves om irrelevante for denne planprosessen. Naboeiendommen var tidligere bebygget med driftsbygninger og våningshus og slik sett har det neppe skjedd noen endring av arealbruk som krever regulering. Fylkeskommunens varsel om en mulig innsigelse kan vi ikke ta stilling til. Vi forholder oss til at området er et byggeområde. Ved prosjektering og plassering av bebyggelsen vil vi selvfølgelig ta hensyn til de innspillene som har kommet vedr utsikt. Jo Syversen, eier av Rokkeveien 130, mottatt Han spør om hvorfor plangrensen er trukket inn på hans eiendom. Videre lurer han på hva det betyr at det foreligger en klausul på eiendommen Værn. Når det gjelder busstopp/holdeplass påpeker han at det allerede er opparbeidet snuplass for buss 200 m unna. Henvendelsen ble besvar pr e-post der det ble opplyst følgende: Side 5 av 6

6 Områdebegrensningen er lagt inn på din eiendom fordi vi må være sikre på at vi varsler et tilstrekkelig stort område. I prosessen kan vi redusere området men ikke utvide det uten ny varsling. Jeg vil presisere at utbygger ikke har planer om å gjøre inngrep på Deres eiendom. Vi kan dog ikke forskuttere hva som eventuelt måtte komme av krav fra f.eks. Statens Vegvesen. Eiendommen Værn er testamentert til gamle Skjeberg kommune. Det foreligger derfor en klausul om at den kun kan benyttes til særskilte formål. Det er skiltet holdeplass for buss både ved snuplassen og på to sider 100 m vest for din eiendom. Disse tilfredsstiller dog ikke nye krav til universell utforming. Vi tar høyde for at det kan komme at krav om å utbedre disse. Du vil få et nytt varsel når planforslaget er ferdig og det legges ut til offentlig ettersyn. Jo Syversen, eier av Rokkeveien 130, mottatt Han spør om hvorfor plangrensen er trukket inn på hans eiendom. Videre lurer han på hva det betyr at det foreligger en klausul på eiendommen Værn. Når det gjelder busstopp/holdeplass påpeker han at det allerede er opparbeidet snuplass for buss 200 m unna. Henvendelsen ble besvar pr e-post der det ble opplyst følgende: Områdebegrensningen er lagt inn på din eiendom fordi vi må være sikre på at vi varsler et tilstrekkelig stort område. I prosessen kan vi redusere området men ikke utvide det uten ny varsling. Jeg vil presisere at utbygger ikke har planer om å gjøre inngrep på Deres eiendom. Vi kan dog ikke forskuttere hva som eventuelt måtte komme av krav fra f.eks. Statens Vegvesen. Eiendommen Værn er testamentert til gamle Skjeberg kommune. Det foreligger derfor en klausul om at den kun kan benyttes til særskilte formål. Det er skiltet holdeplass for buss både ved snuplassen og på to sider 100 m vest for din eiendom. Disse tilfredsstiller dog ikke nye krav til universell utforming. Vi tar høyde for at det kan komme at krav om å utbedre disse. Du vil få et nytt varsel når planforslaget er ferdig og det legges ut til offentlig ettersyn. Side 6 av 6

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/06460-18 17.3.2015 ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer