Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71"

Transkript

1 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder Norads forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid ihht kap Reglement for og bestemmelser om økonomistyring i staten er overordnet dette regelverk. Regelverket gjelder for følgende avtaletyper: 1. Søknadsbasert rammeavtaleordning (4 år) a. for organisasjoner som driver folkeopplysningsarbeid om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål. b. for større bistandsorganisasjoner som driver folkeopplysningsarbeid om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål. Organisasjonenes erfaring fra felt og annen deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet skal kunne trekkes inn i et utvidet folkeopplysningsarbeid. 2. Søknadsbasert ordning for flerårig støtte på særlige vilkår (2 4 år) Ordningen retter seg mot organisasjoner som driver relevant opplysningsarbeid på et mer begrenset geografisk eller tematisk nord/sør felt, og som ivaretar spesielle funksjoner knyttet til opplysningsarbeidet i Norge, herunder organisasjoner som informerer om FN og FNs arbeid. 3. Søknadsbasert ordning for årlig støtte til enkelttiltak (1 år) Ordningen retter seg mot organisasjoner uten rammeavtale som ønsker å gjennomføre enkeltstående opplysningstiltak knyttet til nord/sør spørsmål. På de punkter i regelverket der de ulike kategoriene blir behandlet forskjellig blir det angitt i teksten. 1 Mål for tilskuddsordningen Tilskuddsordningen skal bidra til folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål i regi av norske frivillige organisasjoner og relevante institusjoner.

2 Opplysningsstøtten skal også bidra til at aktørene kan ivareta rollen som pådrivere i den offentlige utviklingsdebatten. Med vekt på regjeringens tematiske satsingsområder skal bevilgningen benyttes til tiltak for å: - Spre informasjon og kunnskap om utviklingssamarbeid og nord/sør spørsmål - Fremme debatt om utviklingspolitiske tema Støtten blir gitt innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordningen, samt politiske føringer og særlig gjennom den årlige Stortingsproposisjonen. Det tas forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet og dens føringer. 2 Målgruppe for tilskuddsordningen Målgruppen for ordningen er norske frivillige organisasjoner og relevante institusjoner. 3 Kriterier for måloppnåelse Årlig rapportering for de flerårige avtalene skal referere til gjennomførte tiltak og umiddelbare resultater av disse (output). Midtveis og sluttrapportering skal omhandle oppnådde effekter (outcome), samt de forventede langsiktige effektene av tiltakene (impact). For ettårige avtaler skal det rapporteres på output og outcome nivå. 4 Tildelingskriterier Tilskuddsmottakere over de flerårige rammeavtaleordningene er norske frivillige organisasjoner. For ettårige avtaler og flerårige avtaler på særskilt grunnlag kan også norske kommuner, institusjoner eller langvarige kampanjer motta støtte. Enkeltpersoner eller enkeltpersons tiltak vil ikke bli vurdert som støtteberettigete, heller ikke rene kommersielle aktører, bedrifter og konsulentfirmaer. Egenprofilering av organisasjonen, innsamling av midler til eget virke, samt kommersielle aktiviteter er ikke støtteberettiget. Organisasjoner som får innvilget flerårige avtaler over opplysningsstøtten kan ikke søke om ettårig tilskudd. Ut fra forventede bevilgninger fra Stortinget skal Norad legge til rette for at ca 10% av bevilgningen til organisasjoner med ramme og flerårige avtaler settes av til årlige tilleggstilskudd. Av disse midlene kan organisasjonene søke om årlig tilleggstilskudd etter nærmere avtale mellom Norad og RORG Samarbeidet. For ettårige avtaler kan inntil 10 % av tilskuddet brukes til lønn/honorar og administrasjon. For ramme og flerårige avtaler skal lønns og administrasjonskostnader synliggjøres i de ulike tiltakene og ikke som egen post. Det vil bli lagt vekt på følgende forutsetninger: 2

3 - Særlig kunnskap om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål - Uttalte, hensiktsmessige og gjennomførbare målsettinger, på et overordnet og tiltaksnivå - Evne til å dokumentere konkrete resultater og effekt av tiltak - Kvalitetssikre kunnskapen som formidles, dokumentere eventuelle holdningsendringer denne kunnskapen har bidratt til å skape, samt synliggjøre handlingsalternativer, inkludert muligheten for å bidra til politisk endring Enkelte presiseringer knyttet til hva slags opplysningsarbeid som ikke kan støttes: - Innsamling og egenprofilering Det gis ikke støtte til opplysningsvirksomhet som i hovedsak er knyttet til innsamling eller markedsføring - Prosjekt og bistandsinformasjon Det gis ikke støtte til opplysningsvirksomhet som i hovedsak informerer om organisasjonens eget arbeid - Aktører Det gis ikke støtte til enkeltpersonforetak eller kommersielle aktører Tilskuddsmottaker skal ha etiske retningslinjer for sin bistandsvirksomhet. 5 Informasjon til søkere Ordningene kunngjøres på Norads hjemmeside I tillegg vil de flerårige avtalene også kunngjøres i Norsk Lysningsblad, Bistandsaktuelt og Krav til innhold/format på søknad Søker skal bruke søknadsskjema utarbeidet for den ordningen de søker om støtte over for å sikre at Norad mottar den nødvendige informasjonen og likebehandling av søknadene. Skjemaene er publisert på Norads hjemmesider. For de flerårige støtteordningene kreves det også vedlagt organisasjonens informasjonsstrategi for perioden som er behandlet og godkjent av årsmøtet eller annen relevant instans hos søker. 3

4 6 Søknadsbehandling, oppfølging og kontroll Tilskuddsmottaker er ansvarlig for forvaltning av tilskudd i samsvar med tildskuddsbrev og den inngåtte avtalen fra beløp mottas til alle vilkår er oppfylt. Prosedyrer for søknadsbehandling Et eksternt informasjonsfaglig råd, nedsatt av Norad, kan bli forespurt til å vurdere søkere før nye flerårige avtaler skal inngås. Endelig beslutning tas av Norad. Tidligere avtalepartnere vil også vurderes med tanke på hvilke resultater som ble oppnådd i forrige avtaleperiode. Klagebehandling Vedtak om tildeling og avslag på søknad om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b og kan påklages til Utenriksdepartementet, jfr. forvaltningsloven 28 annet ledd. Klagen skal sendes Norad innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jfr. forvaltningsloven 29 og 32. Identifisering av risiko og risikohåndtering Det vil alltid gjøres en vurdering i forhold til om organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet, samt kunnskap og kompetanse til å gjennomføre de omsøkte tiltak. Vurdering av søknader og rapportering om grad av måloppnåelse For de flerårige avtalene skal rapporteringen skje i tre etapper; en årlig rapport (statusrapport), en midtveisrapport som halvveis i avtaleperioden skal oppsummere organisasjonens måloppnåelse frem til da og en sluttrapport etter endt avtaleperiode. Rapporteringen skal relatere seg til avtale og årlige virksomhetsplaner. For midtveis og sluttrapport skal det i tillegg rapporteres i henhold til oppsatte målformuleringer i organisasjonens flerårige informasjonsstrategi. Den årlige rapporteringen skal være relativt kortfattet. Norad legger hovedvekt på midtveisrapporten og sluttrapporten som vil danne ett av flere vurderingsgrunnlag ved inngåelse av en eventuelt ny avtale. For de ettårige avtalene rapporteres det kun med sluttrapport etter endt tiltak. Tilskuddsmottaker skal bruke rapporteringsskjemaet som er publisert på Norads hjemmeside Revidert regnskap for foregående år skal sendes Norad innen fristen som er fastsatt i avtalen. For å sikre at revisjonen gis det ønskede innhold er det utarbeidet nye retningslinjer for revisjon. Disse er publisert på Norads hjemmeside Regnskapet skal være revidert av eksternt registrert eller statsautorisert revisor. 4

5 Dersom revisor kommer med anmerkninger til regnskapet vil Norad vurdere hvilke sanksjonsmidler som skal anvendes, se nedenfor under mulige sanksjonsmidler. Tilskudd på under NOK , skal levere prosjektregnskap attestert av organisasjonens ledelse eller økonomiansvarlig. Utbetalingstakt, renteinnkreving og tilbakebetaling av ubrukte midler For flerårige avtaler skal første utbetaling bestå av maksimum 50 % av tilskuddet når signert tilskuddsbrev er mottatt, samt revidert budsjett/vp er godkjent. Andre utbetaling foretas når årsrapport og revidert regnskap er godkjent og senest 1. oktober gjeldende år. For ettårige avtaler kan tilskuddet utbetales når signert tilskuddsbrev er mottatt, og evt. revidert budsjett og/eller utdypende informasjon er godkjent. Tilskuddet kan utbetales i sin helhet dersom risikoen for misbruk anses som lav, samt at kost /nytteverdien i forhold til påløpte adminstrasjons kostnader for Norad ved oppdeling av utbetaling anses som for høy. Tilskuddet settes inn på egen rentebærende konto, og eventuelle oppsparte renter skal tilbakeføres innen påfølgende år. Ubrukte midler tilbakebetales ved avtalens slutt. I løpende avtaler avregnes ubrukte midler mot siste utbetaling gjeldende år. Mulige sanksjonsformer Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen eller tilskuddsmottaker for øvrig bryter de forpliktelsene som ligger i avtalen, vil Norad vurdere å bruke egnete sanksjonsmidler. Mulige brudd kan være økonomiske misligheter eller korrupsjon, vesentlige og gjentatte forsinkelse med innlevering av dokumenter, manglende styringssystemer etc. Før sanksjoner tas i bruk skal organisasjonen få rimelig tid og anledning til å rette opp feilene, for eksempel rette opp svikt i interne rutiner eller skaffe til veie manglende dokumentasjon. Dersom tilskuddsmottaker fortsatt misligholder avtalen kan Norad avslå ny søknad, tilbakeholde eller redusere fremtidige utbetalinger, kreve tilbakebetaling (helt eller delvis) eller si opp avtalen. Norad praktiserer nulltoleranse overfor korrupsjon. Det innebærer at tilskuddsmottakeren plikter å innrette virksomheten på en slik måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter effektivt motvirkes gjennom hele organisasjonskjeden ned til sluttbruker. 5

6 Ved mistanke om økonomiske misligheter skal Varslingsteamet i Norad kontaktes i tråd med Retningslinjer for Norads håndtering av mistanke om økonomiske misligheter (gjeldende fra 26. januar 2011). Norad har opprettet en egen varslingskanal der det er mulig å varsle anonymt iht. beskrevne prosedyrer på norad.no: Mistanke om korrupsjon eller annen form for misbruk av midler i et prosjekt finansiert under dette regelverket medfører normalt umiddelbar stans i planlagte utbetalinger til saken er avklart. Midler som er dokumentert misbrukt vil bli krevd tilbakebetalt. 7 Evaluering Evalueringer kan gjennomføres for deler av, eller hele ordningen. Norad oppfordrer organisasjonene til å foreta selvevalueringer og eksterne gjennomganger som vedlegges ved rapportering. 6

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer