Kap.post Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling"

Transkript

1 Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, Godkjent av Utenriksdepartementet: Kap.post Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder for Norads forvaltning av en del av Kap.post Reglement for og Bestemmelser om økonomistyring i staten er overordnet dette regelverk. Regelverket omfatter Norges program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling (NORHED) og Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning innen Energi og Petroleum (EnPe). 1 Mål for ordningen Det overordnete målet for ordningen er å bidra til 1) mer og bedre kvalifisert arbeidskraft, 2) økt kunnskap, 3) mer forskningsbasert politikkutforming og 4) økt likestilling i lav- og mellominntektsland. Målet er å styrke høyere utdanningsinstitusjoners kapasitet til å utdanne flere og bedre kvalifiserte kandidater, og til å produsere mer og bedre forskning relevant for utvikling. NORHED- og EnPe-programmene har en helhetlig tilnærming til kapasitetsutvikling. Programmene kan støtte 1) etablering og videreutvikling av utdanning- og forskningsprogrammer; 2) systemutvikling på institusjonsnivå; 3) infrastruktur for utdanning og forskning; 4) kompetanse for ansatte og studenter ; og 5) nye metoder for effektiv undervisning og forskning av høy kvalitet, ved institusjonene. Programmene skal bidra til økt kjønnsbalanse blant ansatte og studenter, og sikre at likestillingsdimensjonen i utdanning- og forskningsprogrammer ivaretas. Ordningen gir støtte til likeverdige partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland og i Norge for å utvikle kapasitet gjennom utdannings- og forskningssamarbeid. NORHED er organisert i delprogrammer som gjenspeiler tematiske og geografiske politiske føringer. Prioriteringer for programmet kan endres i programperioden. EnPe fokuserer spesielt på energi og petroleum. Støtten til NORHED og EnPe blir gitt innenfor de til enhver tid gjeldende politiske føringer og særlig gjennom den årlige Stortingsproposisjonen. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet. Mål og resultatrammeverk for NORHED og EnPe er nærmere beskrevet i «NORHED Programme Document», og «EnPe Programme Document ». 2 Målgruppe for tilskuddsordningen Målgrupper for tilskuddsordningen er akkrediterte universiteter og høgskoler i Lav- og Mellominntektsland (LMIC). Tilskuddsmottakere kan også være akkrediterte universiteter og høgskoler i Norge 3 Kriterier for måloppnåelse Ansvarlig enhet skal innhente rapportering fra tiltak under ordningen som gjør det mulig å vurdere resultater og rapportere på ordningens måloppnåelse i den årlige budsjettproposisjonen. Samfunnseffekten kan også i betydelig grad være påvirket av andre faktorer, og rapportering på ordningens måloppnåelse skal derfor vurdere sannsynligheten for at Norads midler kan ha bidratt til en eventuell fremgang på området.

2 Tiltakenes relevans i forhold til ordningens overordnete mål må alltid dokumenteres og tilskuddsmottaker skal så langt det er mulig vurdere sannsynligheten for at tilskuddet har bidratt til fremgang eller har hatt en effekt på samfunnet på områder som faller innenfor ordningens overordnende mål. 4 Tildelingskriterier Tiltak rettet mot land Norge gir langsiktig bistand til skal prioriteres (ref. Prop. 1 s). De geografiske prioriteringene vil tydeliggjøres i kunngjøringene for programmene. Utgangspunkt for søknaden må være et likeverdig partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland (ODA-land OECD DAC), og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Enhver søknad må forankres på ledelsesnivå ved de aktuelle institusjonene. Sammen med utlysningen følger maler for søknadskjema og vedlegg. Disse angir krav til innhold, og er obligatoriske. Sammen med utlysningene følger også tildelingskriterier. Disse vil kunne variere noe fra utlysning til utlysning, men overordnete tildelingskriterier for programmene er: Relevans for NORHED og EnPes overordnete mål om kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling, og for institusjonens og landets behov der kapasiteten skal utvikles; Styrke på partnerskapet, inkludert roller og ansvarsfordeling, og relevans og kompetanse av involverte personer/fagmiljøer; Geografisk virkeområde; Relevans og kvalitet på prosjektets utdannings- og forskningskomponenter; Integrering av kjønn og likestilling i utdannings- og forskningsprogrammene; Kvalitet på prosjektets resultatrammeverk, inkludert: relevans av prosjektets utviklingsmål og effekt; relevans og logisk sammenheng mellom de ulike resultatnivåene for prosjektet; Integrering av risikofaktorer og risikohåndtering for de ulike resultatnivåene; og relevans og kvalitet på beskrivelse av nå-situasjon; Prosjektets strategi for bærekraft og integrering av tverrgående hensyn; Budsjett og implementeringsplan; inkludert kostnadseffektivitet og plan for oppfølging og evaluering. Ordningen skal respondere på behov for kapasitetsutvikling ved høyere utdanningsinstitusjoner i det aktuelle landet. Tilskudd gjennom NORHED og EnPe-programmet kan kanaliseres til en rekke ulike tiltak med mål om å styrke kapasitet ved høyere utdanningsinstitusjoner. Sentrale tiltaksområder under programmet er: nasjonale og regionale utdanningsprogrammer; PhD- og PostDoc-stipender; felles forskningsprosjekter innen angitte tematiske områder; institusjons- og systemutvikling; kunnskapsledelse, -systemer og formidling; og utstyr og infrastruktur for vitenskapelig virksomhet. Normalt kan tilskuddsmottaker få en prosentandel, i tillegg til direkte prosjekt-/programkostnader, som kan bidra til å dekke tilskuddsmottakers administrative kostnader og støttefunksjoner. For avtaler under dette ordningsregelverket kan det tilstås administrasjonsbidrag på inntil 7 %. Det vises til rutine «R10: Fastsettelse av administrasjonsbidrag i tilskuddsforvaltningen» som er tilgjengelig på Rutinen er for tiden under revisjon. Hensynet til anti-korrupsjon, likestillingsperspektivet, miljø og klima skal i varetas i alle tiltak. Dette innebærer at tilskuddsmottaker skal identifisere eventuelle negativer virkinger som tiltaket kan ha og motvirke disse gjennom hele 2

3 tiltakssyklusen. Videre skal positive anti-korrupsjons-, klima og likestillingskomponenter søkes integrert i tiltaket eller tas med som en tilleggskomponent dersom det er relevant. Identifisering av risikoer og risikohåndtering Søker må kunne identifisere og analysere risikoer og vurdere hvilke mottiltak som skal settes i verk eller hvilken type risiko som blir akseptert. Tilskuddsmottaker skal ha etiske retningslinjer som, som et minimum, inneholder de krav skissert i Norads veileder for etiske retningslinjer. Tilskuddsmottaker skal foreta tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger for egne medarbeidere ved opphold utenlands, og i den forbindelse iverksette nødvendige tiltak knyttet til eksempelvis opplæring, egne retningslinjer, forsikringer og utstyr. 5 Informasjon til potensielle tilskuddsmottakere Ordningen kunngjøres på og hvor kriterier og frister for søknader annonseres. NORHED gjennomfører kunngjøringer basert på prioriteringer og tilgjengelige budsjetter. 6 Oppfølging og kontroll EnPe er delegert til NTNU 1, og retningslinjer for oppfølging og kontroll er nedfelt i avtalen mellom NTNU og Norad. Oppfølging og kontroll av NORHED-programmet skal skje i henhold til Utenriksdepartementets og Norads håndbøker i tilskuddsforvaltning med de presiseringer som gis i dette ordningsregelverket. Bruk av maler og skjema følger håndboken dersom ikke annet er nevnt. Søknads- og klagebehandling Alle søknader sendes elektronisk til seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning (FORSK) i Norad. Detaljer om innsendelse og frister for dette skal oppgis i kunngjøringen. NORHED-søknader blir vurdert av uavhengige eksterne fagpanel som gir en vurdering av søknadene basert på tildelingskriterier beskrevet ovenfor (punkt 4), og eventuelle øvrige kriterier spesifisert for den aktuelle kunngjøringen. Norads relevante fagseksjoner og ambassader kan også bli bedt om å vurdere hele eller deler av alle eller utvalgte søknader. Norad fatter endelig beslutning om tildeling/avslag av støtte, og har ansvar for å gi en begrunnet tilbakemelding til søker. EnPe-søknader blir normalt vurdert av EnPes programstyre, som også fatter beslutning om tildeling på vegne av Norad. Beslutning om tildeling eller avslag på søknad er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages til Utenriksdepartementet. Klager behandles i tråd med Forvaltningslovens kapittel VI. Klagen må fremsettes skriftlig for Norad innen tre uker fra det tidspunkt meddelelsen om vedtaket er mottatt. Dersom Norad opprettholder avslaget sendes klagen til UD for behandling. UDs avgjørelse er endelig og departementet sender svar direkte til søker. Juridisk kvalitetssikring Juridisk kvalitetssikring foretatt av Juridisk Seksjon (JUR) er obligatorisk for: 1 Delegering av EnPe til NTNU gjelder til utløp av inneværende avtale. NTNU vil lyse ut midler i 2014 og

4 1. Alle avtaler med statlige aktører (norske og utenlandske) og mellomstatlige aktører (FN, Verdensbanken etc.), uansett tilskuddsbeløpets størrelse. 2. Alle NGO-avtaler hvor tilskuddet overstiger NOK 15 millioner. 3. NGO-avtaler som inngås med lavere tilskuddsbeløp såfremt innholdet i avtalen vesentlig fraviker innholdet i UD/Norads godkjente maler, eller disse malene ikke er egnet. 4. Alle traktater. JUR skal alltid kontaktes hvis det unntaksvis er aktuelt å inngå traktater (avtale som inngås på vegne av Norges regjering med et annet lands regjering eller mellomstatlig institusjon). Norad (avdelingen) må videre innhente undertegningsfullmakt fra UD før avtaleinngåelse. Original undertegnet traktat skal oversendes JUR som forestår oversettelse og videresender til UDs traktatarkiv. Avdelingen forhandler avtalen og sørger for at avtalen undertegnes/inngås basert på råd fra JUR. Dersom de juridiske rådene fravikes på vesentlige punkter skal begrunnelsen for dette dokumenteres. Se V06 i Håndbok for tilskuddsforvaltning for nærmere veiledning. Oppfølging og kontroll Norad legger opptil årlige møter med gjennomgang av prosjektets fremdrift; resultater og måloppnåelse; justeringer av planer og budsjetter; samt gjennomgang av risiko og risikohåndtering. Avtalepartner skal fremlegge årsplan og årlig budsjett til godkjenning fra Norad. I tillegg skal de levere en årlig rapport og regnskap, samt årlig ekstern revisjon. Resultatrammeverket skal benyttes som grunnlag for rapportering. Avtalepartner skal fremlegge sluttrapport for prosjektet. Rapporteringskrav er nærmere beskrevet i prosjektavtalene. Midtveis- og/eller sluttgjennomganger skal vurderes for hvert prosjekt. Utbetaling Norad legger opp til minimum halvårlige utbetalinger basert på godkjente årlige planer og budsjetter, justert etter forbruk og ubrukte midler fra forrige periode. Avtalepartner skal fremlegge bankutskrift for prosjektkontoen. Den første utbetaling gjennomføres ved signering av avtale. Nulltoleranse overfor korrupsjon og økonomiske misligheter Norad praktiserer nulltoleranse overfor korrupsjon og økonomiske misligheter. Det innebærer at tilskuddsmottakeren plikter å innrette virksomheten på en slik måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter effektivt motvirkes gjennom hele organisasjonskjeden ned til sluttbruker. Ved mistanke om økonomiske misligheter skal Varslingsteamet i Norad kontaktes i tråd med Retningslinjer for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter (gjeldende fra 26. januar 2011). Norad har opprettet en egen varslingskanal der det er mulig å varsle anonymt iht. beskrevne prosedyrer på norad.no: Mistanke om korrupsjon eller annen form for misbruk av midler i et prosjekt finansiert under dette regelverket medfører normalt umiddelbar stans i planlagte utbetalinger til saken er avklart. Midler som er dokumentert misbrukt vil bli krevd tilbakebetalt. 4

5 7 Evaluering NORHED er gjenstand for følgeevaluering. 5

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer