D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE"

Transkript

1 D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N Oslo Norway T F W ww.dlepiper.com NO MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il NOM/7]50il r Oslo, 1 l. september 2009 Ansvarlig advokat: Johan Ratvik TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK KON-OBYF/I: REMIGIJUS PETKUNAS, INNEHAVER AV BNKELTPERSONFORETAKET PETKIINAS BYGGSBRVICE. ORG. NR, /FNR XXXXX. HANS KONKI/RSBO OLA Plprr Noru!y OtA Pipe. Nway rr en del av DLA Piper. el globalt advokslfirrne, hvor medlemm?ne r enkellst,ende og selvslondige iuridiske enhetcr. For mer infomesjon, vennllgst se M.dlEpiper.com ED lisle owr konlorer linnes pj w.dlepiper.com

2 2(14) P$PER I INNHOLDSFORTEGNELSE ADRESSATER......,... 3 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER...,...,...,3 KONKURSEN......,.4 BOBESTYRELSEN.., I Naermere om skyldnerens bakgrumr..., Revisor......,..., Regnskapsforer Skyldnerens roile i andre foretak, tidligere konkurser m.v...6 N,1ER]\{ERE OM KONKURSDEBITORS N,BRINGSVIRKS OMHBT Forretningsforsel......, Regnskap og regnskapsfsrsel....,...,..., Arsatte/virksomiet Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og nreringslovgivningen Antatt insolvenstidspunkt, Mulige konkursarsaker BOETS STTLLTNG OG STATUS...,, Boets aktiva...,, Omstotelige ogleller erstatningsbetingende disposisjoner, Virksomhet etter konkurs6pningen......,.. l0 7.4 Boets passiva..., l0 7.5 Sarlig om tvister/ssksmdl...,..... l0 KRBDITORENES STILLING...,... IO L l Dekningsutsikter...,......,... l0 8.2 Fordringsprovelse....,.,..,...,..., l0 8.3 Fordringsanmeldelser..., Andre dekningsmuligheter......,.. I I 9 10 MULIGE STRAFFBARE FORIIOLD KARANTENEBBTINGENDE FORHOLD..,.,..,...,... I I,..,,..I2 11 PERSPEKTTV. BOBETIANDLING OG FREMDRIFTSPLAN..., I2

3 3(14) [5IPER A-DRESSATER lnnberetningen sendes til Oslo byfogdembete med kopi til l. Kreditorutvalgetsmedlem 2. Kreditorer med anmeldt fordring i boet 3. Oslo kemnerkonror 4. Skatteetaten v/skatt ost 5. Skyldneren viprokurist Trygve Dyray 6. Konkursregisteret oversendelse til oslo Politidistrikt, Finans- og miljokrimseksjonen er foreratt under henvisning til punkt 9 nedenfor. Vedlegg: Registreringsforretning av I l. september 2009, bilae ff. l. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAK.BN GJELDER Konkursdebitors navn er Remigijus Petkunas heretter ogs6 benevnt konkursdebitor, Skyldneren eller petkunas. Remigijus Petkunas er ifolge Bronnoysyndregistrene fsdt L oktober 19g0. se narmere punkt 5.1 nedenfor om dette. lfolge folkeregisteret hans adresse i d-numrnenegisteret: Postboks 2 I 36 Gninerlskka 0505 Oslo Ifolge samordnet registermelding er han oppfort med folgende bopelsadresse: Arups gate Oslo Remigijus Petkunas er innehaver av enleltpersonforetaket petkunas Byggservice, org. n_r. 9926ii 877, Arups gate2z,0i92 Oslo, registrert i Enhetsregisteret 12. august Foretaket har naringskode 4l.200- Oppforing av bygninger ". Remigijus Petkunas er litauisk statsborger. Etter det opplyste fikk han tildelt d-nummer den I , Virksomheten var ved konkurs6pning ikke registrerr i Merverdiavgiftsmanntallet. Foretaket forsokte i bli innmeldl varen 2009, men dette ble nektet av skatteetaten i brev I fordi dokumentasjon p6 tilstrekkelig avgiftspliktig omsetning ikke ble innsendr.

4 PsPER KONKURSBN Remigijus Petkunas' bo ble tatt under behandling som konkursbo ved oslo byfogdembetes kjennelse den 28. augusr Kjennelsen ble avsagt klokken l0:00. B akgrunn en for konku rs6pn i n gen var konlu rsbegj erin g fra Aleksandras Dogadajevasom er ansatt i Petkunas Byggservice. Begjeringen er innkommet retten 31. juli Grunnlaget fior konkursbegjrringen var skyldig lsnn med W 29 5lg. Fristdagen ihenhold til dekningsloven g l-2 antas 6 vere 3r. juli Fordringer i boet ma i henhold til konkurskunngioringen meldes til bostyrer innen 2, oktober Det giores oppmerksom pa at fristen ikke har prekjusivirkning, og at ogsa senere anmeldte fordringer vil bli registrert irrntil bobehandlingen avsluttes. Fsrste skiftesamling i boet avholdes 14. september2009 klokjcen 09:20 ved Oslo byfogdembete, Oslo tinghus, rettssal 617, C. J. Hambros plass 4, Oslo, BOBESTYRELSEN Som bostyrer er oppnevnt: Advokat Johan Ratvik Advokatfirma DLA Piper Norway DA Postboks 1364 Vika 0l l4 Oslo Telefon Telefaks l E-post: Borevisor er ikke oppnevnt da boets midler er sa begrenset at det vanskelig kan bare utgiftene ved en revisoroppnewelse. Det vises i den anledning til konkursloven $ 90 fierde ledd. Revisjon av boets regnskaper foreslas etier dette overlatt til kreditorutvalget. Dersom det senere skulle bli avdekket forhold som tilsier at borevisor likevel burde oppnermes, vil bostyrer komme tilbake til dette. Som kreditorutvalg foreslas i fsrste skiftesamling oppnevnt: Jonas Bals c/o Oslo Bygn ingsarbeiderforening Mollergata Oslo

5 5(14) FTnPFR Jonas Bals var prosessfrrllmektig for konkursrekvirenten og har sagl' seg villig oghabilogerkjentmedvilklreneforoppnevnelsen.detharikkemeldtseg andre interessenter til vervet' Bostyrets eventuelle ansvar er dekket giennom den foreliggende forsifuingsordningen for bostyrere, med Arch lnsurance Company (Europe) Limited som forsikringsgiver. N.IIRMBRE OM KONKURSDEBITOR 5.1 RemigijusPetkunaserifolgeBronnoysundregistrenefodt.l.ohoberl980,,-n.n JJ hersker tvil om han faktisk eksisterer. I falge konkursrekvirentens prosessfullmektig er dette en oppdiktet person hvor identiteten skal vare iabrikkert pa et litauisk passkonior. Bostyrer har gjort flere skrift.lige og muntlig henvendelser tiiden litauiske ambassaden, men har forelopig ikke mottatt-svar om vedkommendes eksistens. Videre har bostyrer kontaktet Foretaksregisteret som har sendt kopi av Petkunas' legitimasjon som inneholder et bilde, uten at dette giibostyrer sikre holdepun-iler. Bildet er ogsi sendt keditorutvalgsmedlem Jonas Bals som ogsi vil undersske dette Folgende person har vart prokurist for foretaket: Trygve DYroY Fsdt: 9. juli l94l Romsdalsgt Oslo Trygve Dyray opplyser at det ikke er utarbeidet noe serskilt skiftlig aoii*.nii forbindllse med prokuraen, foruten skjema til Foretaksregisteret' iorr" Dyroy opplyser ogsi at han ved 6n anledning har truffet Remigijus Petkunas, uten at dette er dokumentert nzertnere' Det er videre opplyst at Andrej Sjarapov, Andreius Burcev og Deividas Kavolinas har hatt roller som bakmenn i foretaket, men ifolge Folkregisteret har ingen av de nevnte norsk fsdselsnr' eller d-nummer' Revisor Remigijus Petkunas har ikke hatt revisor og synes heller ikke a ha drevet revisj onsplikti g virksomhet. ).J Reenskapsfsrer lfolgetrygvedyroyhardetikkevartforlregnskaperiforetaket.detvises for ovng til punkt 6.1,6.2 og 7.1 om dette'

6 6(14) 5.4 Skyldnerens rolle i andre foretak. tidlieere konkurser m.v. Remigijus Petkunas har sdvidt vites ikke tidligere vart innblandet i konkursbehandling, tvangsopplosninger eller lignende i Norge, og er heller ikke involverl i andre selskap/foretak i dag. Trygve Dyroy er i dag involvert i folgende enkeltpersonforetak; Dyrsy Trading Org. nr Nedre Gate Oslo Tifenzinas Byggservice Org. nr Arups gate Oslo Innehaver Prokurist Trygve Dyroy har etter det opplyste ikke vrrt involvert i noen tidligere konkurser eller tvangsopplosninger. Konkursregisteret har imidlertid ikke tatt hensyn til hans rolle som prokurist i falgende enkeltpersonforetak: Pazusis Nor-Lit Byggservice (konkurs) Org. nr Arups gate Oslo Prokurist Konkurs ble 6pnet i dette foretaket , Advokat Jon Iver Austad ble oppnevnt som bostyrer. Balciunas Byggservice (konkurs) Org. nr.99i Nedre Gate Oslo Prokurist Konkurs ble Apnet idette foretaket A08. Advokat Espen Hamarble oppnevnt som bostyrer. Det er ikke mulig 6 undersske historikken til Andrej Sjarapov, Andreius Burcev og Deividas Kavolinas ettersom de ikke har norsk fodselsnr. eller d- nummer. 6 N.4RMERE OM KONKURSDEBITORS N.ItrRINGSVIRKSOMHET 6.I Forretningsfersel Enkeltpersonforetaket ble registrert i Enhetsregisteret den Ifolge prokurist Trygve Dyray skal det ikke ha vart virksomhet i foretaket fsr avlale ' bm entreprisearbeider ble inngitt i februar 2009.

7 7(14) pflpefa Bostyrer har tatt kontakt med Osio CityApartments AS som var oppdragsgiver i denne entrepriseavtalen. Oslo CityApartments AS' advokat opplyser at selskapet eier Pilstredet Park2l og at selskapet inngikk en totalentreprisekontrakt med det bosnisk entreprensrselskapet Cet Bah Co. den 2' Avtalen skal imidlertid ha blitt kansellert fordi entreprenoren ikke fikk ordnet arbeidstillatelser de ansatte. Dette fsrte igjen til at tidsfristene for oppstart av arbeidet skal ha blitt overskredet. Det er videre opplyst at Petkunas Byggservice var interessert i 6 overta kontrakten. Oslo CityApartments AS v/cao Kan skal deretter ha inngitt kontrakt den , men likevel slik at avtalen ikke omfattet varelevering. Arbeidstagerne kom fra Litauen. Oslo CityApartments AS hevder videre at de ble opplyst at foretaket kunne tegnes av Andrius Bocovas, Deividas Kavolionas og Remigijus Petkunas. Boet har fitt oversendt Building Contract av mellom Oslo CityApartments AS og Petkunas Byggservice. Kontrakten innholder et signaturfelt med"petkunas Byggservice v/andreir.rs" i trykt skift, men dokumentet mangler underskriflen til vedkommende. Dokumentet er kun underskevet av Oslo CityApartments AS, og Trygve Dyrry fastholder at skriftlig avtale ikke ble inngitt. Det er likevel pi det rene at arbeidet ble iverksatt, selv om det er usikkerhet om omfanget av dette. I avtalen av er forhjstorien til entreprenorselskapet Cet Bah Co. gjengitt og avtalen mellom Oslo CityApartments AS og Cet Bah Co. av skal vare inntatt som et vedlegg til avtalen av Vederlaget er satt til kr inkl. mva., noe som stemmer overens med forklaringene til Trygve Dyroy. Det er videre vist til at betalingene folger betalingsplanen i kontrakten av , men likevel slik at kun 30 o/o av vederlaget skai betales fordi byggeherren i denne nye kontrakten selv stir for materialutleggene ("doesn't include lhe delivery of materials"). Betalingene skulle skje n uke etter fakturering. Videre skulle 3 o/o av kontraktssummen holdes tilbake som sikkerhet og ikke utbetales fsr 12 mhneder etter at arbeidet var fullfsrt. Avtalt dato for ferdigstilleise av arbeidet var , og entreprenoren skulle motta ytterligere kr inkl. mva. dersom arbeidet var fullfsrt for Oslo CityApartments AS har videre fork.lart at Petkunas Byggservice v/ Andreius og Deividas flere ganger forsikret at regler om skatt, avgift osv. ble fulgt og at Arbeidstiisynet gjennom befaringer var tilfreds med alle forhold, Bostyrer har mottatt kopi av varsel om stans av arbeidene av og p6legg om stans av arbeidene fra Arbeidstilsynet. De ansatte skalpd dette tidspunktet ikke ha fitt betaling for fire ukers arbeid, samtidig som Petkunas Byggservice mottok et storre belop fra Oslo CityApartments AS. Det er opplyst at Osio CityApartments AS overforte kr den og kr den til Skyldneren. Belopene skulle angivelig benyttes til A dekke kostnader i forbindelse med at foretaket skulle oke arbeidsstokken, men uten at belapet skal ha blitt benyttetil dette formilet.

8 B(14) PBFEI'R Arbeidet ble kort tid etter stanset av Arbeidstilsynet, og Oslo CityApartments AS skai etter dette ha purret pi foretaket for 6 avholde et mote samt fa oversendt prosjektregnskapet. Deividas skal deretter ha opplyst at k var overfsrt til Remigijus Petkunas i Litauen via Forex pengeoverfaring, og at dette var midler Trygve Dytsy skal ha tatt ut av prosjektkontoen. Det ble ikke gitt forklaringer om hva pengene skulle brukes til. Oslo CityApartments AS har videre forklart at kr ble tilbakebetalt etter betydelig p6gang. Oslo CityApartments AS har anmeldt Petkunas Byggservice for bedrageri av de resterende k i politianmeldelse til Oslo politidistrikt av 'l Dette kravet er ogsi meldt i boet, jf. punkt 7.4 nedenfor. Forholdet ble for owig henlagl pi grunn av kapasitetsmangler hos politiet. 6,2 Regnskap o g regnskapsforsel Remigijus Petkunas har vert regnskapspliktig etter folgende bestemmelser: - Ligningsloven (lov av I nr. 24)S 4'4 nr.l, jf. $ Merverdiavgiftsloven (lov av nr.66) 5 29,if. { Boffiringsloven (lov av l9.l nr.73) I 2 (2) Prokurist Trygve Dyray har forklart at det ikke er fsrl regnskaper i selskapet pa noe tidspunkt. Trygve Dyroy har videre forklart at han mener at utgaende fakturaer for kontraktsvederlaget ikke ble sendt, Oslo CityApartments AS har ikke kunnet gi noe svar p6 om inngtende fakturaer for det utforte arbeidet er mottatt, men vil ni undersske dette og gi en tilbakemelding til boet' 6.1 Ansatte/virksomhet Det var etter det opplyste 2l ansatte i foretaket ved konkursdpningen. Bostyrer har sagt opp de ansatte og har orientert dem om konkursen og lonnsgarantiordningen. 6,4 Oppfvllelse av formelle kav etter foretaks- oe nrringslovqivningen Det vises til det som er nevnt ovenfor i punkt 6.2 og nedenfor i punkt 9. Det er avdekket betydelige brudd pa formelle regler etter foretaks- og naringslovgivningen. 6,5 Antatt insolvenstidspunkt Det er forelopig kun mottatt 6n fordringsanmeldelse og det er heller ikke fert regnskaper, slik at det er vanskelig A konkludere pa dette punktet. Konkursrekvirentens prosessfullmektig antas 6 melde krav for omkring kr 9892 l pa bakgrunn av ubetalt lonn og feriepenger for til sammen 27 ansatte. Foretaket mottok kj i begynnelsen av juni, men dette var midler foretaket fikk forskuttert til materialinnkjop slik at disse bsr sees bort fra ved insuffi sensvurderingen.

9 s(14) F.[PER Foretaket var trolig illikvid i mai 2009 pa bakgrunn av ikke-rapporterte og ubetalte avgifts- og skatteforpliktelser, samtidig som insuffisiens i foretaket senest inntridte ved tilbakebetaling av kr den , en betaling som i praksis tomte selskapets konti og lopende likviditet, Foretaket var derfor i alle fall insolvent men trolis inntridte insolvens fbr dette. 6.6 Mulige konkursirsaker Den direkte drsaken til konkursen er begjanng fra Aieksandras Dogadajevas, og lterligere l9 av 27 ansatte som ikke inntatt som parter i kjennelsen. Den bakenforliggende irsaken til konkursen synes i vere urettmessige uttak av midler som blant annet skulle ha gdtt til nedbetaling lonnsforpliktelser. Samtidig har selskapet angivelig ikke oppfolt sin del av entreprisekontrakten, noe som forte til at oppdragsgiver stanset betalingene. Foretaket ville trolig ha blitt begjen konkurs og tatt under konkursbehandling sa snart skatte- og avgiftsmyndighetene hadde foretatt bokettersyn og etterberegnet foretaket for betydelig skatte- og avgiftskrav. Det vises for avrig tii det som er nevnt i punkt 6.5 BOETS STILLING OG STATUS 7.1 Boets aktiva Det vises til vedlagte registreringsfonetning av 14. september 2009, bilag nr. I. Konkursdebitor har fire driftskonti i DnB NOR Bank ASA. Det var ikke innestdende midler pd kontiene ved konkursfrpning. Etter avtale av med Oslo CityApartments AS skal selskapet ha inngitt en entrepriseavtale med Skyldneren pd kr , Av dette belopet er kr I mottatt som 6 konto-overforinger. Det er usikkert hvor mye av arbeidet som sr utfort og fakturert, men Oslo CityAparlments AS mener at Skyldneren ikke har noe nettokrav mot oppdragsgiver for utfsrt arbeid. Trygve Dyroy er usikker pi om det foreligger vederlagskrav etter kontrakten, og har uttalt at han skal sjekke dette narmere. Bostyrers undersokelser har ikke pavist ovrige aktiva pd konkursdebitors hdnd. 7.2 Omstste-lise oe,/eller erstatninssbetingende disposisioner Bostyrer har innhentet kontoutskrifter for foretakets driftskonto med kontonr Fra Q9 og frem til ble det til sammen innbetalt kr Den ble k tilbakefsrtii Oslo CityApartments AS, slik at samlede overforte 6-kontomidler utgjorde ki I

10 10(i4) F,OFHR Cjennomgang av kontoutskiflene viser at de innbetalte belapen er uttatt ved en rek-ke kontantuttak, hovedsakelig pd en rekke postkontor. Videre har det vart lonnsutbetalinger til de ansatte samt noen gjeldsbetalinger. Ettersom det ikke er fort regnskap, kan bostyrer ikke utelukke at flere av uttaksne/betalingene kan vere urettmessige uttak ogleller omstotelige disposisjoner. Ifolge banken har Trygve Dyroy vert enedisponent for foretakets konto. Uttakene vil folges opp i den grad kravene sannsynliggjares, skyldnem etter kravene er sokegode og boets aktivasituasjon tillater dette. Bostyrer vil videre undersske om overfsring/tilbakeforing av k den som er omtalt under punkt 6.1 siste avsnitt, kan vare en omstotelig disposisjon. 7,3 Virksomhetetterkonkursipningen Det har ikke vert drevet virksomhet i konkursboets regi. t.q Boets passiva Det er pr. i dag kun mottatt et uprioritert kav p6 lu fra Oslo CityApartments AS, jf. punkt 6.1. Som nevnt under punkt 6.5 antas konkursrekvirenten og 26 andre ansatte i melde krav pa samlet l$ med, tillegg av renter for ubetalt lonn og feriepenger. Videre antas det at skatte- og avgiftskeditorene melder krav sifremt bokettersyn og/eller etterberegning av skatt og avgift foretas. 7.5 Sarli g om tvister/ssksmil Bostyrer er ikke kjent med at Remigijus Petkunas er involvert i noen lopende tvister eller ssksmil for domstolene. KREDITORENES STILLING 8.1 Dekninesutsikter Dekningsutsiktene vil avhenge av mulig utestsende fordring mot Oslo CityApartments AS og resultatene av de mulige omstotelige ogleller erstatningsbetingende disposisjonene under punkt 7,2. Det er forelapig ikke utsikter til dividende til noen kreditorer, 8.2 Fordringsprsvelse Fordringsanmeldelser vil bli noterl i fordringsliste ved bostyrers kontor, jf. konkursloven $ I 10. Fordringsprovelse vil finne sted i den utstrekning det eventuelt viser seg tr bli utsikt til dividende. Provingen foretas av bostyrer eller bostyret hvis det er oppnevnt kreditorutvalg.

11 11(14) 6rPlF.lFR'. F'SIJBtd De kreditorer som bersres av vedtak om 6 unnlate proving av fordringer, vil bli underrettet av bostyrer i henhold til konkursloven $ I 00, tredje ledd. Kreditorer som snsker nserrnere orientering om de l<rav som er anmeldt, eller eventu lt onsker 6 gjennomgd fordringslistene, kan fi anledning til dette ved henvendelse 1il bosty-er. Det gores oppmerksom pi at kreditorene ikke kan forvente nerrnere orientering med hensyn til de anmeldte krav og at eventuell proving av disse fer sluttredegjorelsen utsendes, med mindre det tas srriig initiativ fra keditoreneside. I sluttredegjsrelsen vil det normait kun bji gitt en kort orientering om antall anmeldte fordringer, fordeiingen mellom de ulike fordringsklasser, samt hvor store kav som en eventuell fordringsprovelse er godkjent inxefor hver klasse. Fremtidrge fordringspravelser vil matte tilpasses dividendeutsiktene i boet, jf. konkursioven $ I ll forste ledd jf g 1i0 tredje ledd, Det er siledes ikke aktuelt A foreta fordringsprzvelser pa navarende tidspunkt. o,j Fordringsanmeldelser Fordnngsanmeldelse har fristavbrytende virkning iht. foreldelsesloven $ 18, jf. $$ 2l og22. Hvorrettidige anmeldte fordnnger ikke aner(ennes iboet, vil virkningen av fristavbruddet som hovedregel vare ett 6r fra bobehandlingen er avsluttet. 8.4 Andre dekninesmuli gheter Si vidt vites foreligger det ikke ovrige dekningsmuligheter enn de som er nevnt. MULIGE STRAFFBARE FORHOLD Det antas A foreligge skjellig grunn til mistanke om folgende straffbare forhold: Brudd pi straffeloven I 286 ved at konkursdebitor i perioden ikke har foretatt noen form for lopende regnskapsforing eller bokfaring og derved vesentlig har tilsidesatt bestemmelser i bokforingsloven, merverdiavgjftsloven og skattebetalingsloven. Brudd pd merverdiaveiftsloven Q 72 ff. 2 ved at foretaket ikke registrert i Merverdiavgiftsmanntailet pi tross av at den avgiftspliktige ornstetningen klart har passert ltr Brudd pa bokfsringsloven I 15. if, Q 4 ved at konkursdebitor ikke har fsrt et fullstendig, noyaktig og dokumenterbart regnskap for foretaket. Det vises til punkt 5.3 og 6.2 ovenfor.

12 12(14) F[pEt{ Brudd pa skattebetalingsloven Q8 l8-1, if, 5-4 ved at det ikke har er foretatt forskuddstrekk i lsnnsutbetalingene. Oslo kernnerkontor serskilt orienterl om dette og tilsendt innberetningen som egen adressat. Som det folger av overnevnte straffbare forhold og punkt 6.5 og 6.6 ovenfor er det mistanke om betydelig skatte- og avgiftsunndragelse for dette foretaket. Skyldneren er i tillegg anmeldt for bedrageri av kr i politianmeldelse til Oslo politidistrikt av , men forholdel er senere henlagt, jf. punkt 6.1 ovenfor. Bostyrer vil imidlertid gjare politiet oppmerksom pi sammenhengene mellom lovbruddene. Kopi av denne redegjorelsen vil bli oversendt Oslo Politidistrikt for videre etterforskning og eventuell pitalemessig avgjorelse. t0 KARANTENEB ETIN GENDE FORIIOLD Virksomheten er ikke drevet i begrenset ansvars form, men pd gruru:r av de avdekkede forretningsmessige og straffbare forholdene i foretaket, vii det likevel vurderes om konkurskarantene er aktuelt for de formelt og/elle reelt involverte. Som nevnt er det usikkerl om Petkunas eksisterer, men ogsi prokurist Dysy kan vere aktuell for en eventuell karantene avhengig av hvilke forhold som avdekkes. Vi vil komme tilbake til dette si snart som mulig, men pa grunn av kompleksiteten i saken kan dette ta noe tid. ll PERSPEKTIV, BOBEHANDLIN G OG FREMDRIFTSPLAN Det er foretatt rutinemessige skritt i forbindelse nred konkursipningen. Bobehandlingen til ni kan stikkordsrnessig oppsummeres som folger: - Det ble umiddelbart etter konkursdpningen foretatt postomadressering samt utsendt foresporsler til banker i OsloomrAdet, Motorvognregisteret, Verdipapirsentralen, Bronnoysundregistrene med videre. - Bosidene pd altinn.no er fulgt opp. - Post mottatt via postbe.slaget er gjennomgitt og ekspedert. - Det er avholdt moter og ellers opprettholdt telefonis kontah rned prokurist Trygve Dyroy. Det har videre verr kontakt med flere ansatte og tilsynelatende reelt involverte i ledelsen herunder Andrej Sjarapov som hevder ikke 5 ha kjennskap til noe av driffen og etter hvert har gjort seg utilgjengelig. Det samme gjelder andre av litauisk opprinnelse. - Det har vart forssk pd 6 spore opp Petkunas og denne forbindelse har - bostyrer vart i kontakt med rekke personer og enheter.

13 rcla F$FiEtPi 13(14) Det har blant annet vart kontakt med den litauiske ambassaden ved fl ere anledninger, Bronnoysundregistrene, Oslo CityApartments AS, Folkeregisteret mv. Det har vart kontakt med oppdragsgiver oslo cityapartments AS og deres advokat, samt gjenrromgang av tilsendt materiale. Det har vart avholdt et mote med Jonas Bars vedrarende forholdene i foretaket og Arups gate22. Bals har oversendr et fyldig skriv om forholdene pa byggeplassen, forholdet ril oppdragsgiver Oslo CityApartments AS og andre viktige oppiysninger. Kontooversikter om Skyldnerens konti i DnB NOR Banl< ASA er inahentet og gjennomgitt. samtlige kjente kreditorer er varslet om konkursen og anmodet om 6 melde sine eventuelle krav i konkursboet. Det har vart kontakt med offentlige myndigheter, herunder skatt ost og Oslo kemnerkontor for 6 fi informasjon om Skyldnerens oppfyllelse av sine oppgaveplikter. Denne innberetningen til skiftesamlingen en blitt utarbeidet, det er avholdt registreringsforretning og det er foretatt undersskelser i denne forbindelse. Det er forelopig ikke utsikter til dividende til noen keditorer, men dette vil avhenge av resultatene av mulige omstotelige og erstatningsbetingende disposisjoner. videre vil bostyrer forge opp karantenebetingende iorhold og glore undersskelser mht. ahiva mv. som nevnl under punkt 7.1. I tillegg vj det gjores undersokelser vedrorende petkunas' eksistens. For ovrig vil det bli et betydelig arbeid med behandling av lsnnskrav. t2 BOSTYRERS ERI(L,4RJNG Narverende innberetning inneholder etter mitt vitende intet unktig. Den er avgitt etter beste skjonn, og pa grunnlag av den korte tid jeg har hatt til disposisjon for gjennomgielse av det foreliggende dokumentariske materialet, o g etter in_nl edende innhentede forklarin ger. Johan Ratvi Advokat/Bostyrer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9 Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Skattedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: fs1433 kh 30.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer