Årsrapport 2011 Året Året Nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall

3 Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def Netto salg Endring fra foregående år -5,6% -8,5% -0,6% 8,6% 8,0% Driftsresultat/EBIT EBIT-margin 3 6,2% 10,1% 8,5% 7,1% 6,0% Resultat før skatt Avkastningsgrad (ROCE) 2 9,5% 15,0% 12,8% 10,9% 9,3% Resultat pr. aksje (EPS) NOK 13 2,08 3,91 3,32 2,46 2,18 Utbytte pr. aksje NOK 1,50 7,00 2,00 1,25 1,00 Det henvises til Definisjoner for begrepsavklaring. Netto salg (MNOK) Salg utenfor Norge (%) 6k 5k k 3k k 1k k EBIT (MNOK) EBIT-margin (%) ,5 10, ,0 7,1 6,

4 20 ROCE (%) 15 15,0 12,8 10 9,3 10,9 9, Egenkapitalandel (%) 60 57, ,6 44,2 48,0 45, Resultat per aksje NOK (EPS) Egenkapitalrentabilitet (%) ,4 10,5 13,2 3,32 15,4 3,91 8, ,18 2,46 2,

5 Årsrapport 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet KONSERNSJEF FRANK MOHN: Vekst og effektivitet i fokus 2011 var et utfordrende år for Rieber & Søn. Lav veksttakt i matvarebransjen og økte råvarepriser gjorde at vi startet året i motbakke. Vi tok raskt grep om situasjonen og innførte både innkjøpsstopp og reisestopp i konsernet. Slike tiltak er aldri populære blant ansatte, men sett i ettertid er det liten tvil om at det var absolutt nødvendig. Gjennom året har vi iverksatt flere tiltak. Mest omfattende er effektiviseringsprogrammet vi gjennomførte i Norge i første halvår, men også andre forretningsenheter har gjort betydelige tilpasninger innen både organisasjon og kostnadskutt. Med lavere volum var det nødvendig å tilpasse kostnadsmassen. Det bør ikke være noen overraskelse at det er krevende å drive internasjonal virksomhet med hovedkontor i Norge. Kostnader og lønnsutgifter er betydelig større enn i øvrige markeder vi opererer i. Dette krever et høyt kostnadsfokus, og at kostnadsbasen er på et nivå som er rimelig i forhold til vår omsetning. Gjennom vår nylig avsluttede strategiperiode har vi økt effektiviteten i verdikjeden og oppnådd betydelige synergier. Vi har langt på vei lykkes. I 2012 skal vi jobbe videre med å institusjonalisere en kultur som hele tiden har fokus på kontinuerlige forbedringer. Som konsern har vi ikke klart å skape vekst de siste årene. Et slankere og mer effektivt Rieber & Søn er i dag godt rustet for vekst. Nå gjelder det å bygge på vår forbedrede plattform og skru opp takten i vårt markedsarbeid. Fremover gjelder det nemlig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal ha fokus både på vekst og på effektivitet. For å skape vekst skal vi være innovative og ta posisjoner i nye kategorier. Vi skal investere i merkevarene våre. Vi skal sikre at vi beholder og styrker våre allerede etablerte ledende posisjoner. For å drive kategoriene skal vi i større grad være premissleverandører for hvilke produkter forbrukerne har på bordet. Det innebærer å skape en innovasjonskultur, som tar utgangspunkt i de behov som forbrukerne og også handelen har. Vi skal ha større risikovillighet når det gjelder å utvikle nye produkter og løsninger. I løpet av året har vi kjøpt Lierne Bakeri AS. Vi vil fremover gjøre flere oppkjøp for å posisjonere konsernet innenfor voksende kategorier. Å vokse gjennom lønnsomme oppkjøp, i tillegg til gjennom organisk vekst, er et mål for konsernet.

6 Som nytilsatt konsernsjef er jeg ydmyk for oppgaven med å lede konsernet inn i et taktskifte der både vekst og effektivitet står i fokus. Samtidig har jeg som medlem i konsernledelsen de siste tre årene bidratt til å drive selskapet i en retning som vi skal styrke og videreføre, og som er godt forankret i styret og i konsernledelsen. Til syvende og sist handler vår virksomhet om vinne hjertene, for ikke å si magene, til forbrukerne som står overfor mange alternativer og flere valg i butikkhyllene. Vårt fortrinn er at vi har en mangeårig tradisjon med å utvikle smakfulle retter basert på gode råvarer og en dyp forståelse for hva forbrukerne ønsker. Grundig produktutvikling, spennende måltidsløsninger og trygg mat vil utgjøre plattformen når vi gjennom offensive og innovative planer skaper ny vekst i 2012.

7 Årsrapport 2011 Året i korte trekk 2011 i korte trekk 1. kvartal 2. kvartal Økte råvarepriser svekker lønnsomheten, samtidig som en generell markedsnedgang i matvarebransjen gir utfordringer for konsernet. For å møte utfordringene innfører konsernet innkjøpsstopp og reisestopp innenfor alle områder som ikke er forretningskritiske. Samtidig selges virksomheten for produksjon av industrikrydder i Elverum. Frasalget har nøytral resultateffekt. Lierne Bakeri AS blir kjøpt. Virksomheten er Norges ledende produsent av lefser og selskapskaker til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Oppkjøpet vil ventelig gi betydelige synergier. Samtidig gjennomføres et nytt effektiviseringsprogram i Norge. Prosjektet har redusert kostnadene innen administrasjon og salg, hovedsaklig gjennom bemanningsreduksjoner. 3. kvartal 4. kvartal Konsernets fabrikker i Lierne og på Voss blir inkludert i Future produksjon. Med dette er samtlige av konsernets fabrikker inkludert i effektivitetsprogrammet, som har gitt betydelige besparelser. Innen Future innkjøp hentes det ut effekter fra indirekte innkjøpskategorier, samtidig som en analyse av nye forbedringsområder viser et potensial for å hente ut ytterligere effekter. Prisøkninger til kundene gjennomføres for å kompensere for økte råvarepriser. "Our Future" avsluttes som konsernets treårige forbedringsprogram med vellykkete resultater. De årlige besparelsene er realisert i henhold til plan. Nye områder for besparelser er identifisert og vil bli realisert. I fjerde kvartal blir også en rekke varige endringer knyttet til strukturer, arbeidsmetodikk og organisasjon gjennomført i supply chain. Disse vil bli styrket og videreført i En negativ volumutvikling, særlig innen tørre kategorier i Norge, svekker konsernets resultat. Omfattende og offensive planer for å skape salgsvekst og økt lønnsomhet i 2012 iverksettes.

8 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Styret Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

9 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og sentral-europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Rieber & Søn avsluttet ved utgangen av 2011 det treårige forbedringsprogrammet Our Future. Bakgrunnen for programmet var et avdekket potensial for å gjøre betydelige interne forbedringer, i all hovedsak knyttet til produksjon og innkjøp. Konsernet har gjennomført programmet som planlagt med realiserte effekter. Til tross for dette er konsernets finansielle mål for 2011 ikke oppnådd, i hovedsak grunnet volumnedgang, økte råvarepriser og svak drift i enkelte av våre enheter. Styret er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet for En viktig del av Our Future har vært å hente ut synergier på tvers i konsernet. I løpet av programperioden er innkjøpsorganisasjonen sentralisert, noe som har gitt betydelige effektiviseringsgevinster. Nye verktøy og rutiner er utviklet og tatt i bruk for å optimalisere arbeidsflyten. Innen produksjonsområdet er felles metodologi for å forbedre produksjonseffektivitet, vedlikehold og planlegging/logistikk innført i samtlige av konsernets fabrikker. Parallelt med interne, operasjonelle forbedringer, har konsernet gjennomført strukturelle tilpasninger. Til sammen er ti virksomheter og merkevarer solgt i løpet av programperioden. Frasalgene har styrket konsernets mulighet til å fokusere mer på kjernevirksomhet. De varige endringene som er gjennomført innen struktur, arbeidsmetodikk og organisasjon vil bli videreført og styrket ytterligere i de kommende år. I tillegg er en rekke nye besparelser innen innkjøp, organisasjon og andre områder identifisert. Disse vil fortløpende bli realisert. Nøkkeltall 2011 Rieber & Søn hadde i 2011 et salg på MNOK (4 546 MNOK), en nedgang på 5,6 prosent fra Omsetningen var negativt påvirket av strukturelle effekter med -2,3 prosent og valutaomregningseffekter på -1,0 prosent. Den organiske veksten var på -2,3 prosent for året. Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på MNOK (2 066 MNOK). Engangseffektene i 2011 var på -11 MNOK. Disse vedrører nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner i Vest-Europa (- 10 MNOK) og i Polen (-1 MNOK). EBIT i 2011 var på 266 MNOK (460 MNOK), og EBIT-marginen var på 6,2 prosent (10,1 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på 9,5 prosent (15,0 prosent). EPS var i 2011 på NOK 2,08 (NOK 3,91). Den underliggende EPS ekskludert engangsposter var på NOK 2,20 (NOK 3,83). Økonomiske fremtidsutsikter i våre markeder Den økonomiske utviklingen i våre markeder har vært relativt stabil i 2011, med en avtakende vekst i de fleste markeder. Fremtidsutsiktene viser i hovedsak en fortsatt svak og avtakende vekst, med noe variasjon fra marked til marked. I Norge er det ventet en BNP-vekst på 2,5 prosent og en vekst i privat konsum på 2,0 prosent i Dette er noe svakere enn i Oljeindustrien ventes å ha en stabiliserende effekt på norsk økonomi. Sett mot våre nærmeste naboland er Norge fortsatt i en bedre stilling med forholdsvis gode veksttall. Både i Danmark og i Sverige er det ventet en svak vekst. I Danmark er det forventninger om vekst i BNP og konsum på henholdsvis 0,8 prosent og 0,9 prosent. Tilsvarende tall for Sverige er 0,5 prosent og 0,6 prosent. For Polen er det ventet at både BNP-vekst og privat konsum øker med 2,1 prosent for 2012, som er noe lavere enn veksten i I Tsjekkia er det ventet negativ vekst for BNP og privat konsum med -0,4 prosent for begge. I Russland er det en BNP-vekst på 3,5 prosent for 2012, mens privat forbruk er ventet å øke med 5,3 prosent. En vedvarende høy oljepris kan gi et bidrag i positiv retning for Russland. Konkurransesituasjonen Rieber & Søn konkurrerer med multinasjonale næringsmiddelaktører med globale merkenavn. Vår strategi og vårt konkurransefortrinn er å tilpasse produktene til lokale smakspreferanser. Konkurransesituasjonen har holdt seg relativt stabil i alle våre markeder, med moderate forskyvninger i markedsandelene i ulike kategorier, der vi vinner i noen kategorier og taper i andre. Også i handelsleddet er konkurransesituasjonen relativt stabil. Konkurransen fra kjedenes egne merkevarer er jevnt tiltagende, og forhandlingene med kjedene er krevende.

10 Utviklingen i rapporteringssegmentet Vest-Europa Salget i Vest-Europa falt med 1,8 prosent til MNOK (3 340 MNOK). Av dette utgjorde 1,3 prosent strukturelle effekter og -0,4 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -2,7 prosent. Dekningsgraden ble på 59,2 prosent (61,0 prosent). EBIT endte på 251 MNOK (400 MNOK), påvirket av engangskostnader på -10 MNOK knyttet til nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner. EBIT-marginen var på 7,6 prosent (12,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 12,3 prosent (19,1 prosent). Rieber & Søn Norge hadde en negativ salgsutvikling og leverte et svakere driftsresultat i Resultatutviklingen er negativt påvirket av økte råvarepriser i første halvår. En betydelig volumnedgang i fjerde kvartal, særlig knyttet til tørre produkter, har påvirket både salg og resultat negativt. Rieber & Søn Norge har iverksatt omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten. Tiltakene består i hovedsak av planer for å skape ny vekst gjennom innovasjoner og oppkjøp, samt betydelige kostnadstilpasninger. I første kvartal 2012 ble det informert om nedbemanning av cirka 80 årsverk innen produksjon, salg og administrasjon. Markedsandelene for den norske virksomheten er stabile i kjernekategorier. Andelene er gjennom året noe svekket i suppekategorien og voksende innen kjølte ferdigretter. Rieber & Søn Danmark hadde salgsvekst, men et svakere driftsresultat enn for i fjor. Virksomheten har lykkes med interne forbedringer, effektivisering og sterk kostnadsstyring, Offensive salgs- og markedsplaner har løftet salget. I andre halvår har konkurranse fra lavprisprodukter og kjedenes egne merkevarer gitt tiltakene utfordringer. Initiativ er iverksatt for å styrke merkevarenes posisjon i markedet. Rieber & Søn Sverige hadde en negativ salgsutvikling og leverte et ikke tilfredsstillende driftsresultat i Virksomheten har ikke klart å redusere kostnadsbasen i takt med salgsnedgangen. I tillegg har det vært nødvendig å gjøre betydelige forbedringer innen supply chain, der omfattende effektiviseringer gjennomføres. Den svenske virksomheten har lykkes med flere lanseringer og økte markedsandeler på det svenske markedet. I 2011 er virksomheten negativt påvirket av bortfallet av en stor kontrakt og tapt volum på eksportmarkedet. Et omfattende innovasjonsprogram er iverksatt i Rieber & Søn Food Service hadde salgsnedgang og et svakere driftsresultat i Virksomheten har utfordringer knyttet til å operere i markeder med lav eller ingen vekst, og har heller ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å styrke posisjonene. Økte råvarepriser og endret produktmiks påvirket virksomheten negativt i første halvår. Markedsandelene er stabile i de viktigste kategoriene. Rieber & Søn Food Service opphørte som egen forretningsenhet fra 1. februar 2012 og ble integrert i Rieber & Søn Norge og Rieber & Søn Tsjekkia. Food service-markedet er fortsatt svært viktig for Rieber & Søn, og målet med integreringen er å skape bedre forutsetninger for vekst. Cronions hadde en positiv salgsutvikling, men et svekket driftsresultat i Virksomheten har gjennom markedstiltak lykkes med å øke salget, men den utfordres av en krevende konkurransesituasjon. Cronions har ikke klart å ta ut prisøkninger som har vært nødvendig for å kompensere for økte råvarepriser. Virksomheten vil ha økt fokus på dette i 2012 for å bedre lønnsomheten. Rieber & Søn kjøpte i 2011 Lierne Bakeri, som produserer lefser og kaker. Oppkjøpet antas å bidra med synergier som vil gi økt inntjening både innenfor salgs- og produksjonsleddet. Lierne Bakeri er integrert i den norske forretningsenheten. For mer detaljer vises det til note 4 i konsernregnskapet. Utviklingen i rapporteringssegmentet Sentral-Europa (CE) Salget i Sentral- og Øst-Europa (CE) falt med 4,4 prosent fra 991 MNOK til 947 MNOK. Av dette utgjorde -2,0 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -3,0 prosent. Dekningsgraden ble på 53,5 prosent (55,2 prosent). EBIT endte på 20 MNOK (51 MNOK). EBIT-marginen var på 2,1 prosent (5,2 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 3,2 prosent (7,7 prosent). Rieber & Søn Tsjekkia hadde en positiv salgsutvikling og leverte et bedret driftsresultat i Virksomheten har for fjerde år på rad forbedret driftsresultatet. God kostnadsstyring kombinert med effekter både fra forbedringsprogrammet Our Future og andre effektiviseringstiltak, har gitt gode resultater. I tillegg har markedsinitiativ bidratt til styrket markedsandel i kjernekategorier med kategorivekst. Den slovakiske delen av virksomheten har hatt en positiv utvikling gjennom BU Tsjekkia iverksetter offensive tiltak for å øke salget i Rieber & Søn Polen fikk et betydelig svekket salg og driftsresultat i Det er gjennom året iverksatt en rekke kortsiktige tiltak for styrke virksomhetens resultat, men den har fortsatt betydelige utfordringer. Rieber & Søn Polen vil i 2012 fortsatt ha fokus på korrigerende tiltak for å skape lønnsom drift. Virksomheten har hatt fallende markedsandeler i viktige kategorier, og vil bruke ressurser på å stabilisere utviklingen og gjenvinne posisjonene. Utviklingen i andre rapporteringssegment Segmentet Russland/Andre inkluderer Russland og HQ-kostnader. Salgsinntektene i segmentet var på 158 MNOK (307 MNOK) for året samlet. Den organiske veksten i segmentet var på 5,3 prosent. Dekningsgraden var på 45,2 prosent (44,8 prosent). EBIT endte på -5 MNOK (9 MNOK). EBIT-marginen var på -3,2 prosent (3,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på -2,0 prosent (3,0 prosent). King Oscar er inkludert i resultatet frem til frasalget 1. juni 2010.

11 Rieber & Søn Russland hadde en positiv salgsutvikling og et bedret driftsresultat i Virksomheten har fokusert på prisøkninger og bedret distribusjon, og har gjennom dette oppnådd bedrete marginene og styrket markedsposisjonene. En generell vekst i det russiske markedet bidrar til den positive utviklingen. Det er iverksatt ambisiøse planer for videre vekst. Forskning og utvikling Konsernet anvender primært interne ressurser til forskning og utvikling. Utgiftene er kostnadsført løpende da kravene til balanseføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er i hovedsak medgått til videreutvikling av eksisterende produktgrupper og konsepter, samt til utvikling av nye sådanne. Arbeidet har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige endringer i produktporteføljen det kommende år. Organisasjon Konsernet bestod ved årsskiftet av ni forretningsenheter med resultatansvar. Oppdelingen i enheter går delvis på tvers av geografiske områder. Organiseringen skal bidra til å skape lønnsom vekst. Stabsfunksjoner på konsernnivå understøtter forretningsenhetene, og skal bidra til å realisere uttak av synergier mellom disse. Frank Mohn ble i februar 2012 tilsatt som ny konsernsjef etter Patrik Andersson. Mohn ble ansatt i Rieber & Søn i 2008, og har i sin rolle som Supply Chain Director ledet det interne forbedringsprogrammet i konsernet i de siste tre årene. Styret er tilfreds over å ha funnet en god kandidat med utmerket kjennskap til organisasjonen, samt kunnskap om de muligheter og utfordringer konsernet står overfor. Mohns internasjonale og operasjonelle erfaring, strategiske orientering og personlige egenskaper, gir ham de beste forutsetninger for å lede konsernet. Direktøren for Rieber & Søn Polen fratrådte i andre kvartal Direktør for Rieber & Søn Tsjekkia, Jerzy Zalopa, fungerer som direktør for virksomheten. Direktør for Rieber & Søn Sverige fratrådte i første kvartal Peter Ericsson er ansatt som ny direktør og tiltrer i mai. Rieber & Søn Food Service ble fra 1. februar 2012 integrert i forretningsenhetene Norge og Tsjekkia. Integreringen vil gi synergier, og samtidig gi bedre forutsetninger for å skape vekst. Konsernet består etter dette av åtte forretningsenheter. Ved årsskiftet var sju av konsernets ni forretningsenheter ledet av ledere som ikke er norske, mens tre av disse ble ledet av kvinner. I konsernledelsen er to av ti konserndirektører kvinner. Blant styrets fem aksjonærvalgte medlemmer er det to kvinner (40 prosent). Tilsvarende er det én kvinne blant de tre ansattvalgte styremedlemmene. Ved rekruttering tilstrebes, under ellers like vilkår, en jevn fordeling av kjønnene. Dette gjelder både i ledende stillinger og i stillingskategorier, der ett av kjønnene er underrepresentert. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller innenfor like stillingskategorier er ikke påvist. Som et internasjonalt selskap, er Rieber & Søn opptatt av mangfold. I rekrutteringsprosesser er det et mål å bidra til mangfold både hva gjelder rase, nasjonalitet og kjønn. På alle våre fabrikkanlegg i Norge arbeides det aktivt for å beholde alle ansatte som har fått nedsatt funksjonsevne, enten som følge av ulykke, sykdom eller slitasje. Det avholdes jevnlige møter med sykemeldte og bedrift, og det er nedsatt ulike fora for å ivareta en god dialog. I disse fora drøftes midlertidig og/eller permanent tilrettelegging for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Rieber & Søn prøver så langt som mulig å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan beholde sitt arbeid eller prøve seg i alternative funksjoner. Det er samtidig fokus på at de som er friske ikke blir utsatt for større belastning/påkjenning som følge av tilrettelegging for sykemeldte. Tilrettelegging gjøres også for gravide arbeidstakere for at disse skal kunne fortsette sin funksjon frem til fødselspermisjon. Sykefraværet var i 2011 på 7,46 prosent (6,79). For konsernet ble det registrert 61 (53) skader med sykefravær, men ingen med alvorlig utfall på personer eller materielle eiendeler. I morselskapet var sykefraværet på 7,85 prosent (7,90). Det ble registrert 17 (13) skader med sykefravær. Det arbeides kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre arbeidsmiljøet og HMS gjennom opplæring og ulike aktiviteter. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i sykefraværet. Totalt sysselsatte i konsernet var ved utgangen av personer (2794 årsverk), hvorav kvinner og menn. Av disse jobbet kvinner heltid og 282 deltid, mens tilsvarende for menn utgjorde heltidsansatte og 59 deltidsansatte. I morselskapet var det ansatt personer (1012 årsverk), hvorav 536 menn og 577 kvinner har vært et utfordrende år, og styret takker medarbeiderne for innsatsen. Samfunnsansvar Rieber & Søn skal gjennom sunn forretningsdrift ivareta hensynet til miljø og samfunnet rundt oss. Vi skal utvise redelighet og integritet i alle forhold i vår forretningsvirksomhet. Vi skal være våkne overfor alle former for maktmisbruk eller tenderinger mot korrupsjon som vil bidra til uredelig forretningsdrift og svekke bransjens og bedriftens omdømme.

12 Vårt arbeid med samfunnsansvar er delt i fem hovedområder; etikk/leverandører, matsikkerhet, ytre miljø, ansatte/arbeidsforhold og partnerskap/sponsing. Gjennom mange år har vi hatt en klar policy og iverksatt en rekke tiltak for å oppfylle våre forpliktelser og styrke vår satsing innen samfunnsansvar. Fra 1. januar 2011 inngikk konsernet en treårsavtale med Unicef, der vi som signaturpartner blir en av organisasjonens viktigste bidragsytere i Norge. Rieber & Søn har evaluert vår gjeldende policy og praksis innen samfunnsansvar, og en ny handlingsplan vil være klar i første halvår Styret henviser for øvrig til et eget kapittel om samfunnsansvar i årsrapporten. Kapitalforhold Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2011 på 325 MNOK (491 MNOK). Morselskapet Rieber & Søn ASA hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2011 på 501 MNOK (432 MNOK). Konsernets investeringer i varige driftsmidler eksklusive frasalg/oppkjøp var på netto 125 MNOK (96 MNOK) i Av den sysselsatte kapitalen på MNOK (3 032 MNOK) utgjorde netto omløpskapital 496 MNOK (594 MNOK). Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2011 på 45 prosent, mot 57 prosent året før. Rentebærende gjeld som andel av egenkapital, var ved utgangen av året 56 prosent mot 21 prosent i Konsernet har ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter som mer enn dekker låneforfall ut For utviklingen i Rieber & Søn-aksjen vises det til kapittel vedrørende aksjer og aksjonærer. Årsresultat og utbytte Morselskapet Rieber & Søn ASA fikk et årsoverskudd på 196,9 MNOK (257,0 MNOK), som styret foreslår overført til annen egenkapital. Konsernets årsoverskudd utgjorde 159,4 MNOK (299,5 MNOK). Styret vil overfor Generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje. Dette gir et utbytteforhold i nivå 72 prosent (51 prosent). Utbytte for 2010 var på NOK 7,00, sammensatt av et ordinært utbytte på NOK 2,00 og et ekstraordinært utbytte på NOK 5,00. Egenkapitalandelen var på 50 prosent (62 prosent) ved utgangen av Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte var på 514 MNOK pr. 31. desember Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jfr. Regnskapsloven 3-3a, og styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. En nærmere beskrivelse av utbyttepolitikk finnes i kapittelet Aksjer og aksjonærer. Virksomhetens eierstyring Styret vektlegger at konsernet skal forvaltes og styres etter gode overordnete prinsipper (Corporate Governance). Det henvises i denne forbindelse til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse. På generalforsamlingen i 2011 ble styremedlemmene Birgitta Johansson-Hedberg og Øystein Elgan gjenvalgt for to år. Kristine Landmark ble valgt som nytt styremedlem for to år. Risikostyring Rieber & Søn legger stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Råvarer, produksjonsprosesser og emballasje er underlagt streng kontroll og trygge rutiner. Konsernet har egne beredskapsplaner for krisehåndtering og tilbakekalling av varer. Samtlige fabrikker jobber med å videreutvikle kvalitetsforståelsen etter risikostyringsprinsipper, som innebærer at de har styring på de kritiske punktene i vareflyten. Styret henviser til egne artikler om matsikkerhet og miljø i kapittelet Samfunnsansvar. Konsernets overordnete finansstrategi har som målsetting å balansere, og om nødvendig sikre kreditt-, likviditets-, valuta- og markedsrisiko. For en mer detaljert beskrivelse av dette refereres til note 25 i regnskapet. Strategi og fremtidsutsikter Rieber & Søn skal være et ledende næringsmiddelselskap i Skandinavia/Sentral- og Øst-Europa med tyngdepunkt i Norge og Tsjekkia. Fokus på vekst og effektivitet skal gi god lønnsomhet. Tilpasning av konsernets portefølje skal sikre at vi er tilstede i de markeder og kategorier hvor Rieber & Søn har de beste forutsetningene for verdiskapning. Konsernet har i 2012 et offensivt lanseringsprogram med produkter og konsepter som strekker seg utover de tradisjonelle kjerneområdene. Det jobbes også mer langsiktig med å bedre vår innovasjonskraft og derved korte ned tiden fra ide til lansering. Rieber & Søn skal utvikle sine kategorier og samtidig satse på nye konsepter og konserveringsformer. Velbekomme er et slikt satsingsområde. Samtidig vil vi videreutvikle den tørre kjerneporteføljen. Forbrukernes ønske om velsmakende, trygg og lettlaget mat passer stadig godt i forhold til supper, sauser og gryteretter. Konsernet skal også vokse gjennom lønnsomme oppkjøp. Via oppkjøp kan vi raskere posisjonere oss i utvalgte kategorier og gjennom

13 det også komplementere eksisterende sortiment. Målet er at forbrukerne og handelen skal oppleve Rieber & Søn som nyskapende, samtidig som vi bygger på trygghet og gode smaksopplevelser som ligger i selskapets mange sterke merkenavn. Et høyt fokus for å redusere kostnadsbasen ytterligere er vesentlig for å øke lønnsomheten. Konsernet opererer i mange høykostland og vil alltid måtte være kostnadsbevisst. Kostnadstilpasninger og effektiviseringstiltak vil gjelde både for forretningsenhetene og for konsernfunksjonene. Det er identifisert nye områder der det er mulig å oppnå synergier og besparelser. Vekst og effektivitet blir derfor hoveddriverne i Rieber & Søn fremover. Styret mener de foreliggende planer gir gode forutsetninger for å bedre lønnsomheten i konsernet via velsmakende mat som treffer forbrukernes smakspreferanser og forventninger. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt årsregnskapet for Rieber & Søn ASA for Årsregnskapet for Rieber & Søn konsernet med sammenligningstall er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Boards (IASB) og vedtatt av EU som gjelder per 31. desember Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet for 2011 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet og årsberetningen gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt.

14 Årsrapport 2011 Årsberetning Styret Styret Birgitta Johansson-Hedberg, Fritz T. Rieber (Styrets nestleder), Øystein Elgan, Helge Midttun (Styrets leder), Tore Nielsen, Kristine Landmark, Idar Furø, Synnøve Tverlid

15 Årsrapport 2011 Årsberetning Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Overordnete prinsipper Rieber & Søn styres etter mål og overordnete prinsipper, som skal sikre åpenhet, integritet og ansvarliggjøring. Åpenhet sikres gjennom flyt av korrekt informasjon mellom forretningsenhetene, ledelsen og styret, og til de ulike interessentene. Integritet oppnås ved entydige normer og regler og tilslutning til moralske og etiske prinsipper. I forhold til ansvarliggjøring tilstrebes korrekt deling av ansvar mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Styret i Rieber & Søn ASA er av den oppfatning at selskapet har prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er i tråd med den norske anbefalingen av 21. oktober 2010 og med endringer vedtatt høsten Virksomhetens verdigrunnlag er klart definert, og det er utarbeidet etiske retningslinjer basert på det nevnte verdigrunnlaget. I det følgende gis en kort oppsummering av hvordan Rieber & Søn har innrettet seg på de ulike områdene i anbefalingen. Rieber og Søns verdisett Vi er til å stole på, både overfor våre kunder, ansatte, aksjonærer og overfor samfunnet generelt Vi er åpne og ærlige når det gjelder kommunikasjon og holdning overfor enkeltmennesker og grupper Vi er nyskapende og innovative i arbeidet med å finne bedre løsninger og nye måter å håndtere utfordringer på Vi er inspirerende gjennom våre produkter og ideer om hvordan konsumenten kan sette sammen velsmakende mat på en lettere måte Informasjon og likebehandling av aksjonærer Konsernet vektlegger å gi korrekt og detaljert informasjon om selskapets finansielle og forretningsmessige stilling. Dette gjøres gjennom kvartals- og årsrapportering, samt investorpresentasjoner. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom selskapet, analytikere og presse. Rieber & Søn setter høye krav til informasjon og likebehandling av eiere. Som børsnotert selskap følges Oslo Børs strenge standard på området. Konsernet har også en Investor Relations funksjon, som skal ivareta eiere og markedets behov for informasjon på en profesjonell og ryddig måte. Generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger styret. Selskapet har kun én aksjeklasse med like aksjonærrettigheter. Det er tilrettelagt for å kunne benytte fullmakter, dersom aksjeeiere er forhindret fra å være til stede når generalforsamlingen avholdes. Valgkomite Selskapet har en egen valgkomite som gir innstilling til valg av styremedlemmer på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av tre medlemmer og velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er 2 år. I sammensetningen av styret har valgkomiteen vektlagt erfaring, kompetanse og mangfold, både fra næringsmiddelbransjen, forbrukerprodukter, finansiell og strategisk erfaring, samt geografisk mangfold. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkalling til generalforsamling og skal foruten personalia inneholde opplysninger om utdanning, yrkeserfaring og tillitsverv. Honorarene til Rieber & Søns styre, styreutvalgene og valgkomite vedtas av generalforsamlingen, etter innstilling fra valgkomiteen. Det er lik godtgjørelse for samtlige styremedlemmer, med unntak av honorering for styrets leder og nestleder, samt at komitearbeid honoreres særskilt. Styret Styret skal etter vedtektene bestå av minst syv og høyst ti medlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Styret velger selv sin leder. Det nåværende styret i Rieber & Søn ASA består av åtte medlemmer, hvorav tre er ansattevalgte representanter. Tilleggsrepresentasjonen på ett styremedlem fra de ansatte, skyldes avviklingen av bedriftsforsamlingen i Styrets medlemmer er beskrevet i årsrapporten. Styret i konsernet har både etablert styreinstruks og årsplan. Styret har tre underutvalg, kompensasjonsutvalg, revisjonsutvalg og

16 strategiutvalg. Det gjennomføres jevnlig en strategiprosess som leder frem til en strategiplan for de kommende perioder. Det er gjort rede for virksomhetens strategi og fokusområder i årsrapporten. Styret i Rieber & Søn er svært bevisst sitt forvaltningsansvar og tilsynsansvar. Med bakgrunn i styrets ansvar for konsernets strategiske utvikling, er det etablert interne rutiner og kontrollprosesser for å drive virksomheten etter de rammer og strategier som styret har vedtatt. Styret holder seg til enhver tid orientert om selskapets økonomiske stilling og fastsetter planer og budsjetter for virksomheten. Styret ansetter daglig leder og fastsetter de økonomiske betingelser for vedkommende, samt belønningssystemer for ledelsen. Styret gjennomfører en evaluering av sitt arbeid hvert år, samt evaluering av ledelsen. Konsernledelsen gir i tillegg en evaluering av styrets arbeid og samarbeidet med ledelsen. Uavhengighet Årlig går styret gjennom forhold knyttet til avhengighet/uavhengighet. Med unntak av ansattes representanter er det ingen personmessig avhengighet, økonomisk, familiært eller personlig, mellom selskapets styre og ledelse. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret er positiv til at både styremedlemmer, ledelse og øvrige ansatte eier aksjer i selskapet, og har i flere år gjennomført salg av aksjer til ansatte. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte med tilhørende noteverk til regnskapet, redegjøres det for selskapets lederlønnspolitikk, den konkrete godtgjørelsen til konsernledelsen, samt bonusordninger til andre ledende ansatte. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder blir foretatt av styret. Styring og intern kontroll Rieber & Søn forutsetter at alle juridiske enheter i konsernet møter konsernets felles regler og retningslinjer knyttet til overordnede finansielle og ikke-finansielle krav. Rieber & Søn er representert i flere land, og hver juridiske enhet må samtidig påse at krav som settes av lokale myndigheter etterleves. Det er ledelsen i de enkelte juridiske selskapene som har ansvaret for at internkontrollen i selskapet er tilfredsstillende. Styret erkjenner også å ha ansvar for konsernets interne kontroll. Dette innebærer blant annet at det foreligger tilstrekkelige rutiner som sikrer korrekt regnskapsrapportering og informasjon til aksjonærene, tilfredsstillende rutiner for investeringer, sikring av eiendeler samt styring av risiko. Rieber & Søn har implementert effektive kontroller som sikrer at konsernet ikke er utsatt for vesentlig risiko, at regnskapsføringen er pålitelig og korrekt og at finansielle rapporter som blir brukt som beslutningsgrunnlag er av god kvalitet. Det er innarbeidet kontrollrutiner knyttet til konsolideringen som sikrer at regnskapsregler, skatteregler og andre lovmessige krav blir overholdt. Internkontrollen i Rieber & Søn er stadig under forbedring og revisjon. Den blir også tilpasset så snart nye forhold i konsernet tilsier dette. Det foreligger både forebyggende og avdekkende kontroller. Internkontroll kan imidlertid ikke eliminere feil, men en effektiv internkontroll kan redusere risiko for feil betydelig. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen foretas det en overordnet risikovurdering der en identifiserer reelle risiki for konsernet. Her settes det en sannsynlighet og ett beløp på et eventuelt utfall. Håndteringen av de identifiserte risiki blir diskutert og konkretisert. Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelser som er gjort kjent i konsernet, og som samtlige enheter skal følge. Kontroller gjennomføres for å påse at rutinebeskrivelsene følges. Hver enkelt enhet har i tillegg sine egne rutinebeskrivelser som er innenfor konsernets rammer. Internkontrollen i hver enkelt enhet blir fulgt opp årlig fra sentralt hold. En påser da at et minimum av rutinebeskrivelser er på plass og at det er implementert en effektiv internkontroll. Avvik og mangler blir fulgt opp. Budsjetter blir utarbeidet årlig i tillegg til at investeringsbudsjetter og prognoser blir utarbeidet månedlig. Hver enhet rapporterer avvik mot budsjett og prognoser og må forklare vesentlige forhold. Det gjennomføres månedlige oppfølgninger av de enkelte forretningsenheters regnskap og utvikling. Likviditetssituasjonen i konsernet blir overvåket sentralt og fulgt opp daglig. Det er utarbeidet retningslinjer knyttet til investeringer og kapitalstyring. Det er i all hovedsak den sentrale finansavdelingen som tar seg av kapitalstyringen. Hver måned utarbeides det fullstendig konsolidert resultat og balanse. Alle regnskap godkjennes av den ansvarlige for de ulike enhetene, og revideres for feil og mangler av den sentrale finansavdelingen. Det utarbeides kvartalsrapporter som offentliggjøres i henhold til gjeldende rapporteringskrav. For alle vesentlige enheter gjennomfører konsernet revisor en lokal revisjon, det rapporteres om avdekkede feil og mangler til Group Finance som følger opp funnene. Selskapskapital

17 Selskapet har en egenkapital som er tilpasset målsetting, strategi og risikoprofil, og som er formidlet til markedet. Det er samtidig et mål å begrense kapitalbindingen i konsernet. Selskapet tilstreber å tilbakebetale selskapskapital utover det som er tilstrekkelig for å realisere gjeldende strategiske målsettinger. Det vises i den forbindelse til ekstraordinært utbytte som ble utbetalt hhv. i 2003 og 2005, samt for ekstraordinært utbytte som ble besluttet for Ved bruk av fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser som er gitt av generalforsamlingen, vil styret være varsom med å fravike prinsippet om fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer til tegning av aksjer. I den grad fullmakt om tilbakekjøp blir benyttet, vil styret tilsvarende være varsom med å fravike prinsippet om å foreta kjøp av egne aksjer i markedet til markedskurs. En eventuell fravikelse fra disse prinsippene skal begrunnes ut fra selskapets og aksjonærenes interesse. Utbytte Styret har en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, som er grunnlaget for de utbytteforslagene som styret fremmer overfor generalforsamlingen. Revisjon I forbindelse med avleggelse av Revisjonsberetning, avgir revisor en erklæring til styret om uavhengighet og objektivitet. Revisor deltar på styremøtet hvor årsregnskapet vedtas av styret. Det avholdes i den forbindelse et separat møte mellom styret og revisor uten ledelsens tilstedeværelse. Revisor deltar også ved den ordinære generalforsamlingen. Videre deltar revisor i møter med styrets revisjonsutvalg, for å redegjøre for spesielle problemstillinger og konklusjoner knyttet til revisjonsarbeidet. Konsernet har utarbeidet en policy som gir retningslinjer for bruk av revisor som rådgiver for selskapet. Dette redegjøres for fullt ut i notene for godtgjørelse til revisor, fordelt på rene revisjonstjenester, samt andre tilleggstjenester.

18 Årsrapport 2011 Årsberetning Erklæring om fastsettelse av lønn RIEBER & SØN ASA Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte Etter Allmennaksjeloven 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger av Allmennaksjeloven 5-6(3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene gjelder godtgjørelse knyttet til tildeling av aksjer eller aksjens kursutvikling, skal de godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår følgende retningslinjer til generalforsamlingens rådgivende avstemning (punktene 1 til 3) i 2012: 1. Prinsipper for ledergodtgjørelse i Rieber & Søn Lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte skal bestå av så vel faste, som variable elementer. De faste elementene som månedslønn, pensjon, forsikringsordninger, naturalytelser som firmabil, telefon m.v., skal normalt fastsettes til hva som må antas å være konkurransedyktige betingelser. Dette for å sikre selskapets evne til å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft. De variable elementene som individuelle lønnstillegg og bonusordninger, skal dels spore ledere til ekstra innsats for selskapet og dels gi ledende ansatte sammenfallende interesser med selskapets eiere i deres arbeidsutøvelse. I hovedsak vil lønnselementene og prinsippene for lønnsfastsettelsen foreslås videreført i inneværende regnskapsår, med de presiseringer og justeringer som følger nedenfor. 2. Faste lønnselementer 2.1 Generelt Styret vil ved fastsettelsen av lønn til daglig leder hensynta: Generell lønnsutvikling for tilsvarende stillinger. Rieber & Søns utvikling og resultat. Måloppnåelse. Andre momenter styret finner relevant. For øvrige sentrale ledere vil disse hensyn, samt de oppnådde resultater fra lederens virksomhetsområde, legges til grunn. 2.2 Etterlønn Styret vil videreføre dagens praksis med etterlønnsavtaler for enkelte ledende ansatte etter en konkret vurdering. Dagens standard kan gi rett til etterlønn fra 12 til 18 måneder, avhengig av alder. 2.3 Pensjonsordninger Pensjonsordningen for lønn inntil 12 G er ytelsesbasert og forsikret. Denne skal gjennomgås og vurderes tilpasset de varslede endringer i lov om Foretakspensjon samt Folketrygden som skal tre i kraft fra Pensjonsordningen for lønn ut over 12G er en driftspensjon med et generelt årlig innskudd på 18 % av årslønn. Denne vil bli videreført. 3. Variable elementer - Bonusprogrammer 3.1 Daglig leder Styret har i ansettelsesavtalen med tidligere daglig leder, Patrik Andersson, avtalt en årlig bonus maksimert til 40% av lønn, og en langsiktig bonus maksimert til én årslønn pr. år for årene 2009, 2010 og 2011; med en samlet, betinget utbetaling i Ny daglig leder, Frank Mohn, er gitt tilsvarende avtaler om årlig bonus maksimert til 40% av lønn, og et langsiktig incentivprogram er under utarbeidelse. Resultatmålsettingene fastsettes av styret. 3.2 Øvrige sentrale ledere i konsernet Styret har et bonusprogram for lederne i konsernet. Programmet deler lederne i nivåer og med en årlig bonus knyttet dels til spesifikke resultatmål som fastsettes av styret, og dels til individuell arbeidsutførelse etter mål som besluttes og evalueres i linjen. Den er

19 maksimert til 2,5 6 månedslønner, avhengig av ledelsesnivå. Resultatmålsettingene for 2012 fastsettes av styret. 4. Gjennomføring av lederlønnspolitikken i Faste lønnselementer Daglig leder, Patrik Andersson, fikk regulert sin ordinære årslønn pr med 3,8 % til kr Alderspensjonsordningene for lønn inntil, og over 12G, forble uendret i Variable lønnselementer Bonusprogrammet for så vel daglig leder som øvrige ledere i konsernet ble gjennomført i henhold til styrets erklæring - i samsvar med styrets fastsatte resultatmålsettinger for Aksjer med rabatt til ansatte Styret har frem til og med 2009 gitt ansatte mulighet for å kjøpe aksjer i Rieber & Søn. På bakgrunn av en mulig større endring i eiersituasjonen, har det ikke vært gitt tilsvarende tilbud til ansatte etter dette. Styret er innstilt på å gjenoppta aksjeprogrammet når den fremtidige eiersituasjonen for Rieber & Søn er avklart. 5. Virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse inngått eller endret i 2011 Utover hva som er redegjort for ovenfor og i konsernregnskapets note om samme, kan vi ikke se at avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte har hatt ytterligere virkninger av betydning for selskapet eller dets aksjonærer.

20 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Strategi og forretningsdrift Strategisk plattform Mer enn 20 merkevarer i 12 land Visjon, forretningsidé og verdier Virksomhetsbeskrivelse

21 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Strategi Strategisk plattform Rieber & Søns strategiske plattform er å skape verdier gjennom organisk vekst, interne forbedringer, redusert kapitalbinding og lønnsomme oppkjøp. I tråd med kravet om å øke lønnsomheten til konsernet, er det foretatt prioriteringer av verdidriverne. I treårsperioden har fokuset vært rettet mot interne og operasjonelle forbedringer, for å oppnå varige besparelser og økt lønnsomhet. I tiden fremover vil vekst og effektivitet være de to hoveddriverne i Rieber & Søn. Topplinjen skal styrkes gjennom offensive innovasjonsplaner og lønnsomme oppkjøp. Kostnadsbasen skal reduseres gjennom ytterligere effektiviseringstiltak.

22 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Merkevarer Mer enn 20 merkevarer i 12 land Merkevarebygging er en kjernekompetanse i Rieber & Søn. Kontinuerlig innovasjon og produktutvikling er viktig for å bygge sterke merkevarer, sammen med fokus på høy kvalitet. På den måten kan produktene våre oppnå lojalitet hos forbrukere og bli attraktive for nye konsumenter. Sterke merkevarer gjør det trygt og enkelt for forbrukerne å velge våre produkter i en travel hverdag. Rieber & Søn har merkenavn med en historie på opptil 200 år, og sterke posisjoner både i Norden, Sentral-Europa og Russland. I en fullsortiments dagligvarebutikk i Norge kan forbrukerne finne cirka 500 ulike produkter fra Rieber & Søn, i Tsjekkia cirka 300. Hold pekeren over kartet og merkevarene for mer informasjon.

23 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Visjon, forretningsidé, verdier Visjon, forretningsidé og verdier Visjon Vi skal være Den lokale smaksvinneren, den ledende merkevarebyggeren, og vi skal utvikle ettertraktede produkter forankret i konsumentenes behov. Forretningsidé Vi skal inspirere konsumentene til å lage spennende og smakfulle måltider på en enklere måte. Verdier Vi er til å stole på, overfor kunder, ansatte, aksjonærer og overfor samfunnet generelt. Vi er åpne i vår kommunikasjon og i våre holdninger til enkeltmennesker og grupper. Vi er nyskapende og søker å finne bedre løsninger og nye måter å håndtere utfordringer på. Vi er inspirerende i samarbeid og utvikling av organisasjon og produkter.

24 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Rieber & Søn er en rendyrket næringsmiddelbedrift, inndelt i åtte forretningsenheter. Enhetene har varierende organisering og produksjonsstruktur, og ulik produktportefølje og markeder. I vår finansielle rapportering har vi delt enhetene i tre segmenter som gjenspeiler hvilke hovedmarkeder vi opererer i. Klikk på overskriftene for mer informasjon om hvert segment. Vest-Europa Sentral-Europa Russland/Andre

25 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Virksomhetsbeskrivelse Vest-Europa Vest-Europa Rieber & Søn Norge Rieber & Søn Norge er den største forretningsenheten i konsernet. Enheten inkluderer merkevarer som Toro, Denja, Vossafår, Mr. Lee, Vestlandslefsa, Trondhjems og Lierne. Toro er den største av Rieber & Søns merkevarer, med et bredt spekter av produkter og en ledende markedsposisjon i flere kategorier i Norge. Supper, sauser og gryteretter har tradisjonelt vært satsingsområdet for Rieber & Søn Norge, men sortimentet har gradvis blitt utvidet til å inkludere kategorier innen både søt og grov bakst, frosne kaker, ris, hermetikk og kjølte ferdigretter. Rieber & Søn Norge hadde en negativ salgsutvikling i Hovedårsaken er en betydelig volumnedgang i fjerde kvartal, særlig knyttet til tørre produkter. Tiltak for å stabilisere salgsutviklingen er iverksatt. BU Norge har iverksatt omfattende planer for å skape ny vekst gjennom innovasjoner og oppkjøp. Et nytt team som utelukkende skal jobbe med innovasjoner og å utvikle den norske virksomheten, er etablert. Markedsandelene er stabile i kjernekategorier, og voksende innen kjølte ferdigretter. Rieber & Søn Norge inkluderer Rieber & Søn Food Service, som ble integrert i Rieber & Søn Norge i Målet med integreringen er å bygge en sterkere og bedre koordinert organisasjon, særlig innen områder som produktutvikling, kjedeforhandlinger og planlegging/logistikk. Institusjoner, kantiner, hoteller, restauranter og kantiner er de viktigste markedene for Food Service, som leverer produkter og merkevarer fra Rieber & Søn tilpasset storhusholdningsmarkedene i Norge. Rieber & Søn Norge har 993 ansatte, med ledelse i Nøstegaten i Bergen, samt fabrikker i Arna, Elverum, Larvik, Os, Voss og Lierne. Salgsstyrken er spredt over det ganske land. Rieber & Søn Danmark Rieber & Søn Danmark består av merkevarene K-Salat og Bähncke, og opererer både i det svenske og det danske markedet. Virksomheten produserer også merkevaren Puttkammer & Walke for Rieber & Søn Tyskland. På salgssiden har den danske virksomheten møtt flere utfordringer i 2011: Sterk økning i både råvarepriser, volumnedgang i både forbrukermarkedet og food service-markedet, en endring blant forbrukerne fra tradisjonelle supermarkeder til lavprisbutikker samt et skifte fra merkevarer til private label. I tillegg innførte danske myndigheter en avgift på mettet fett i oktober 2011.

26 På grunn av den nye avgiften samt økningen i råvarepriser har den danske virksomheten gjennomført tre prisøkninger i løpet av 2011 for å sikre selskapets fortjeneste. Været var kaldt i Danmark og Sverige sommeren 2011, noe som hadde negativ innvirkning på omsetningen både for Bähnckeproduktene og potetsalatene i begge markedene. Til tross for krevende forutsetninger i markedet oppnådde Rieber & Søn Danmark en økning i omsetning på 3%. En av hovedårsakene til økningen er at full listing i Axfood i Sverige ble oppnådd, et mål virksomheten har siktet mot i 18 år var et år preget av fokus på styrking av interne prosesser, blant annet ble prosjektet S&OP (sales and operational planning) startet opp for å sikre en mer konkurransedyktig verdikjede. I 2011 oppnådde Rieber & Søn Danmark ISO serfitifering i begge sine fabrikker (Havnsø og Skælskør) samt IFS-godkjenning i fabrikken i Skælskør blir et år med fokus på styrking av merkevarene K-Salat og Bähncke. Rieber & Søn Danmark inkluderer Food Service, som ble integrert i den danske forretningsenheten i Målet med integreringen er å bygge en sterkere og bedre koordinert organisasjon, særlig innen områder som produktutvikling, kjedeforhandlinger og planlegging/logistikk. Food Service leverer produkter og merkevarer fra Rieber & Søn tilpasset storhusholdningsmarkedene i Danmark. Administrasjonen i den danske virksomheten er lokalisert sammen med fabrikken i Havnsø på Vestsjælland. Forretningsenhetens andre fabrikk er lokalisert i Skælskør, også på Vestsjælland. Rieber & Søn Sverige Rieber & Søn Sverige er med merkevaren Frödinge godt etablert i bake- og dessertkategorien. Forretningsenheten er markedsleder innen ostekake og frosne desserter i Sverige og har utstrakt eksport til Finland, Tyskland og Norge. Hovedkategorien er dypfryste desserter der Frödinge er markedsleder med en markedsandel på 39%. Markedet for frosne desserter gikk kraftig tilbake i 2011 samtidig som konkurrensen økte fra andre aktører. Til tross for dette styrket Frödinge sin posisjon og opprettholdt omsetningen i Sverige. Vellykkede lanseringer i 2011 var blant annet et nytt konsept med mousse-kaker og en oppgradert kladdkake med krem. En lavere avkastning enn forventet på øvrige nylanseringer samt fortsatt tap på eksport gjorde imidlertid at resultatet ble svakere enn forventet. I løpet av året har det vært prisøkninger på råvarer som det i visse markeder lyktes å kompensere full ut gjennom prisøkninger til kundene. Årets resultat har ikke vært tilfredsstillende. Fabrikken holder til i Vimmerby i Småland mens salgs- og markedsorganisasjonen holder til i Stockholm. Cronions Cronions produserer og selger sprøstekt løk i mer enn 35 land over hele verden. Hovedmarkedene er Tyskland, Skandinavia, Benelux-landene, Storbritannia og USA, med totalt 80% av salgsvolumet. I 2012 ble distribusjonen utvidet til nye markeder i Sør-Amerika. I 2011 tredoblet Cronions salget av de amerikanskinspirerte French Fried Onions. Etter en utfordrende start i 2010 er produksjonen nå stabil. Cronions fullførte i 2011 endringsprogrammet Future Production som har ført til en betydelig økning i effektiviteten i produksjonen. Cronions har 57 ansatte. Både fabrikken og administrasjonen holder til i St. Maartensdijk i Nederland.

27 Rieber & Søn Tyskland Rieber & Søn Tyskland distribuerer og selger Rieber & Søns produkter i Tyskland, Østerrike, Sveits, Spania og Nederland. Det er først og fremst produktene til Cronions, Frödinge, P&W og Bähncke som selges, i tillegg til enkelte egenutviklede produkter. I 2011 utvidet Rieber & Søn Tyskland sitt remuladekonsept med dansk remulade i Finest collection -serien for å videre styrke sin ledende posisjon i denne nisjen. Netto salg (MNOK) Vest-Europa ,0 12,8 13,0 15,6 12, Linjen angir EBITDA-margin (%) 3000 Geografisk fordeling av omsetning Vest-Europa 5.6%: Andre 0.7%: USA 4.7%: Tyskland 13.8%: Danmark 9.8%: Sverige 65.4%: Norge

28 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Virksomhetsbeskrivelse Sentral-Europa Sentral-Europa Rieber & Søn Tsjekkia og Slovakia Rieber & Søn Tsjekkia og Slovakia har blant annet merkevaren Vitana, og er en av Tsjekkias største og mest tradisjonsrike næringsmiddelprodusenter. Vitana er markedsleder innen en rekke kategorier og har også en sterk posisjon i Slovakia. I likhet med Toro har Vitana sterke posisjoner innen supper, sauser, gryter og buljonger, med en markedsandel på 42 prosent i denne kategorien. Vitana har gjennom årene utvidet porteføljen gjennom innovasjoner i etablerte kategorier og initiativer i nye kategorier. De viktigste lanseringene i 2011 var små beholdere med buljong i geléform, Massox-buljonger med ulike smaker, premiumsuppene Natur og Extra og nye varianter av sauser og kryddermikser. Rieber & Søn Tsjekkia inkluderer Food Service, som ble integrert i den tsjekkiske forretningsenheten i Målet med integreringen er å bygge en sterkere og bedre koordinert organisasjon, særlig innen områder som produktutvikling, kjedeforhandlinger og planlegging/logistikk. Food Service leverer produkter og merkevarer fra Rieber & Søn tilpasset storhusholdningsmarkedene i Tsjekkia. Rieber & Søn Tsjekkia og Slovakia har ca 700 ansatte og er lokalisert på følgende steder: Fabrikker i Tsjekkia: Byšice, Roudnice nad Labem og Varnsdorf. Administrasjon: Praha - Stodůlky i Tsjekkia og Pezinok i Slovakia. Rieber & Søn Polen Rieber & Søn Polen har merkevarene Delecta og Anatol og har siden 1816 produsert og solgt næringsmidler i det polske markedet. Delecta har sterke posisjoner innen kaker, kakemikser, bakeingredienser og desserter. Kakemikser er den største kategorien med 25 prosent av Delectas portefølje. Desserter utgjør 19 prosent av porteføljen. Delectas markedsandel i kakemikskategorien i Polen er 34,1 prosent. Delectas desserter har 15,4 prosent av det polske markedet. I 2011 lanserte Rieber & Søn Polen en ny dessert for barn, nye smaker i kategorien sjokoladedrikker og en serie nye kaker, inkludert to nye varianter av bestselgerne Fudge piebald cake og Karpatka Royal. Fabrikker og administrasjon holder til i Włocławek, Polen.

29 Netto salg (MNOK) Sentral-Europa ,9 7,4 9,4 9,4 6, Linjen angir EBITDA-margin (%) 600 Geografisk fordeling av omsetning Sentral-Europa 10.7%: Slovakia 10.8%: Andre 0%: Russland 54.2%: Tsjekkia 24.3%: Polen

30 Årsrapport 2011 Strategi og forretningsdrift Virksomhetsbeskrivelse Russland/Andre Russland/Andre Rieber & Søn Russland Rieber & Søn Russland produserer og selger nøtter og snacks i det russiske markedet, med Chaka som den dominerende merkevaren i tillegg til Zhiko og Emarko. Hovedkategoriene er saltede nøtter (peanøtter, pistasjnøtter, mandler, hasselnøtter og cashewnøtter), nøttemikser og annen snacks der virksomheten har 15% av det russiske markedet. I 2011 lanserte Rieber & Søn Russland Chaka salted cocktail, peanøtter med skall samt solsikkekjerner med sjokoladetrekk. Rieber & Søn Russland har 170 ansatte. Produksjon og ledelse er lokalisert i Electrostal utenfor Moskva i Russland. Netto salg (MNOK) Russland/Andre ,6 8,4 9,3 6, , Linjen angir EBITDA-margin (%) 100 Geografisk fordeling av omsetning Russland/Andre

31 Geografisk fordeling av omsetning Russland/Andre 0.6%: Andre 99.4%: Russland

32 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Om Rieber & Søn Historie Om konsernet Historien om Rieber & Søn strekker seg 195 år tilbake i tid. Konsernledelse Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og Sentral-Europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner. Organisasjonskart

33 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Om konsernet Om konsernet Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og Sentral-Europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner. Rieber & Søn har til sammen cirka 25 merkevarer i forretningsenhetenes hjemmemarkeder. Konsernets virksomheter står i tillegg for en betydelig eksport, samt for leveranser til storhusholdningsmarkedet og andre næringsmiddelprodusenter. Rieber & Søn har produksjon i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Polen, Tsjekkia og Russland. I tillegg har konsernet salgskontorer i Tyskland og Slovakia. Konsernet har 2931 ansatte, hvorav 1818 er ansatt utenfor Norge. Rieber & Søn er organisert i åtte forretningsenheter og rapporterer resultater for tre geografiske segmenter; Vest-Europa, Sentral- Europa og Russland/Andre.

34 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Historie Historie Emigrantskipet "De Zee Ploeg" skulle opprinnelig bringe ni år gamle Paul G. Rieber og familien til USA. Skipet strander, etter et forrykende 18 dagers uvær, ved Herdla nord for Bergen. Paul G. Rieber blir tatt hånd om av en av de store kjøpmennene på Bryggen.

35 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Konsernledelse Konsernledelse Fra venstre: Kasper Lenbroch (Direktør R&S Danmark), Jerzy Zalopa (Direktør R&S Tsjekkia), Nina Skage (Direktør Personal- og organisasjonsutvikling), Frank Mohn (Konsernsjef/CEO ), Ingrid Therese Tjøsvold (Direktør R&S Norge), Geir Mikalsen (Kommunikasjonsdirektør), Fredrik Witte (Finansdirektør/CFO). Tor Klingsheim (Direktør Supply Chain) og Arve Fresvik (Direktør Forretningsutvikling) er ikke med på bildet men inngår i konsernledelsen fra 1. april 2012.

36 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Organisasjonskart Organisasjonskart Ingrid Therese Tjøsvold Direktør R&S Norge (f. 1968) M.sc., Strathclyde University, England. Ansatt i Rieber & Søn i Har variert bakgrunn fra bl.a. Kværner og EDB Novit, i tillegg fire år som salgsdirektør for Hansa Bryggeri. Kom fra stillingen som administrerende direktør i Mesta Drift. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : 0 Kasper Lenbroch Direktør R&S Danmark (f. 1965) M.Sc, Aarhus School of Business, MBA, Business Institute Aalborg, Danmark. Ansatt i Rieber & Søn i Tolv års bakgrunn fra Arla Foods. Kom fra stillingen som nordisk direktør i Tulip Food Company. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : 771 Jerzy Zalopa Direktør R&S Tsjekkia (f. 1963) Technical University of Poznan, Polen. Ansatt i Rieber & Søn i Har fjorten års erfaring fra Bestfoods og fem års erfaring fra Unilever. Kom fra stillingen som direktør for Foods Business i Russland, Ukraina og Hviterussland. Antall aksjer i Rieber & Søn pr : Frank Mohn

37 Konsernsjef/CEO (f. 1968) M.Sc, Norges Handelshøyskole, Norge. Ansatt i Rieber & Søn som Supply Chain-direktør fra 2009 til CEO fra februar Har elleve års bakgrunn fra Jotun Gruppen med bred erfaring fra hele konsernet. Kom fra stillingen som Managing Director i Jotun, Singapore. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : Fredrik Witte Finansdirektør/CFO (f. 1971) B.S. in Finance & Economics, Wharton School of Finance & Commerce, University of Pennsylvania, USA. Ansatt i Rieber & Søn i Erfaring fra DnB ASA og investor relations i Tomra Systems ASA. Kom til Rieber & Søn fra stillingen som finansdirektør for Tomras virksomhet i Nord-Amerika. Antall aksjer i Rieber & Søn pr : 0 Arve Fresvik (f. 1976). Siviløkonom, NHH. Ansatt i Rieber & Søn ASA i Har jobbet som konsulent i Arkwright i to år, deretter med analyse og forretningsutvikling i Statoil og Norsk Hydro i åtte år. Kom til Rieber & Søn fra stillingen som leder for strategi og forretningsutvikling i PwC Consulting.. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : 0. Nina Skage Direktør R&S Personal- og organisasjonsutvikling (f.1962) Siviløkonom, St. Cloud State University, USA. Ansatt i Rieber & Søn i Bred erfaring fra konsernet, bl.a. som produktsjef, markedsdirektør og kommunikasjonsdirektør, samt direktør for food serviceenheten. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : Geir Mikalsen Kommunikasjonsdirektør (f. 1965) Samfunnsviter/cand.polit., Universitetet i Bergen, Norge. Ansatt i Rieber & Søn i Tre års erfaring som avisjournalist og fjorten års erfaring fra TV 2, bl.a. som informasjonssjef og kanalredaktør for TV 2 Zebra. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : Tor Klingsheim (f. 1959) BSc, maskiningeniør, Bergen ingeniørhøgskole. Ansatt i Rieber & Søn ASA i Erfaring som salgs- og prosjektingeniør, samt som daglig leder av flere mindre bedrifter. Har de siste tolv årene hatt flere roller innen forbedringsprogrammer, planlegging, innkjøp og produksjon i Rolls-Royce, og var de siste to årene Supply Chain

38 Planning and Control Executive. Antall aksjer i Rieber & Søn ASA pr : 0

39 Årsrapport 2011 Om Rieber & Søn Adresser Adresser Hovedkontor Rieber & Søn ASA, kontor: Nøstegaten 58, 5011 Bergen, Norway Postadresse: P.O. Box 987 Sentrum, NO-5808 Bergen, Norway, tel: , fax: , Kontaktpersoner: Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen, tel: , CFO Fredrik Witte, tel: , Forretningsenheter Vest-Europa Rieber & Søn Norge, kontor: Nøstegaten. 58, 5011 Bergen, Norge Postadresse: P.O. Box 987 Sentrum, NO-5808 Bergen, Norge, Tel: , fax: Rieber & Søn Danmark, kontor: Havnevej 32, Havnsø, Danmark Postadresse: DK-4591 Føllenslev, Denmark, tel , fax Rieber & Søn Sverige, kontor: Vimmerby, Sverige SE Vimmerby, Sweden, tel: , fax: Rieber & Søn Nederland, kontor: Nijverheidsweg 5, Netherlands Postadresse: P.O. Box 57, NL-4695 ZH St. Maartensdijk, Netherlands, tel: , fax: Rieber & Søn Tyskland, kontor: Eulerstrasse 15, Münster, Germany Postadresse: DE Münster, Germany, tel: , fax: Forretningsenheter Sentral-Europa

40 Rieber & Søn Tsjekkia, kontor: Armady 245, Stodulky, Prague, Czech Republic Postadresse: CZ Praha 5 Stodulky, Czech Republic, tel: , fax: Rieber & Søn Polen, kontor: Wloclawek, ul. Prymasa St., Wyszynskiego 14, Poland Postadresse: PL , Wloclawek, ul. Prymasa St., Wyszynskiego 14, Poland, tel: , fax: Forretningsenheter Russland/andre Rieber & Søn Russland, kontor: Rabochaya st. 41, Electrostal, Moscow Region, Russia Postadresse: P.O. Box 41, RU Electrostal, Moscow Region, Russia, tel: , fax:

41 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Samfunnsansvar Rieber & Søn har nedfelt i våre verdier at vi skal være til å stole på. Vi skal ha redelighet og integritet i alle forhold som omhandler vår forretningsvirksomhet. Våre ansatte, aksjonærer, konsumenter, leverandører, kunder og andre interessenter i samfunnet skal oppfatte oss som åpne i vår kommunikasjon og i våre holdninger. Samarbeid med UNICEF Etikk og leverandører Trygg mat Rieber & Søn har fra 1. januar 2011 inngått en avtale med UNICEF som gjør oss til signaturpartner med den humanitære organisasjonen. Gjennom avtalen støtter vi UNICEFs arbeid for å bekjempe underernæring. Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, der forhold knyttet til UNICEF og ILOs konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid og øvrige menneskerettighetsspørsmål er regulert av arbeidsmiljølovgivning. Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene. FSSC Sertifiseringsprosess Miljø Ansatte og interne arbeidsforhold ISO er en internasjonalt akseptert ledelsesstandard innen mattrygghet. Legger man til PAS 220-standarden, en offentlig tilgjengelig spesifikasjon som dekker grunnleggende forutsetninger for å få lov til å produsere matvarer, blir dette til FSSC Som matvareprodusent er Rieber & Søn som selskap bevisst innvirkningen vi har på miljøet rundt oss, enten det dreier seg om forbruk av energi eller vann, vår bruk av naturlige råvarer i produksjonen, i tillegg til utslipp til vann, jord og luft. Rieber & Søn har høyt fokus på utvikling av medarbeidere og organisasjon på tvers av forretningsenhetene.

42 Helse, miljø og sikkerhet

43 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Samarbeid med UNICEF SAMFUNNSENGASJEMENT: Samarbeid med UNICEF Rieber & Søn har fra 1. januar 2011 inngått en avtale med UNICEF som gjør oss til signaturpartner med den humanitære organisasjonen. Gjennom avtalen støtter vi UNICEFs arbeid for å bekjempe underernæring. Rieber & Søn har lange tradisjoner for å støtte lokale aktiviteter, der veldedige formål, idrett og kultur har vært prioritert. Hvert år bidrar våre forretningsenheter til lokale arrangementer. Det har vi også gjort i Som matvareprodusent er Rieber & Søn opptatt av ernæring og kosthold. Vårt samfunnsansvar skal reflektere de verdier og holdninger vi står for og jobber med til daglig. Derfor har vi fra 1. januar 2011 støttet UNICEFs arbeid med å bekjempe underernæring. Vår avtale med UNICEF innebærer at vi støtter et nytt program for å hjelpe underernærte barn i Vietnam. Programmet ble startet opp i 2011 ved hjelp av våre midler, med UNICEFs kompetanse og med støtte fra vietnamesiske myndigheter. I oppstarten har UNICEF konsentrert hjelpen til den fattige regionen KonTum, der flest barn er rammet av underernæring. Til sammen barn under 6 år er feilernært eller underernært i Vietnam. I fremdriftsplanen til vietnamesiske myndigheter er målet å bekjempe underernæring innen år Vår støtte brukes slik: 1. Nytt produkt skal hjelpe barn UNICEF har sammen med ernæringsinstituttet i Vietnam utviklet et nytt ernæringsprodukt som brukes i behandling av underernærte barn. Produktet heter HEBI, og kan minne om en ernæringsbar. HEBI består av blant annet grønne bønner, soyabønner, melkeprotein, ris, sesamfrø og matolje. Produksjonen av HEBI startet i mars ved en fabrikk i Hanoi. Fabrikken har kjøpt inn nye maskiner, og produksjonen har bidratt til å etablere lokale arbeidsplasser. Vi har støttet forskning og utvikling av HEBI, og innkjøp av maskiner. 2. Opplæring i næringsrikt kosthold I fattige områder i Vietnam er det mangelfulle kunnskaper om næringsrik mat. Dette gjør at mange barn utvikler mangelsykdommer som følge av ensidig kosthold. Noen av barna spiser eksempelvis kun ris. Mangelsykdommer kan over tid utvikle seg til alvorlig eller akutt underernæring. For å forebygge underernæring er det etablert ambulerende helsekontroller. Til disse kontrollene kommer mødre sammen med barna sine. Barna blir veid og målt, før mødrene får opplæring i hvordan de kan tilberede næringsrik mat med gode råvarer. Vi har støttet de ambulerende helsekontrollene med enkelt utstyr.

44 3. Behandling av akutt underernærte barn Barn som er akutt underernærte må legges inn på sykehus for behandling. Her får barna behandling med melkepulver for å stabilisere tilstanden, før ernæringsproduktet HEBI benyttes til å styrke barna med vektøkning og bedret allmenntilstand. Vi har bidratt til at sykehuset kan kjøpe mer og bedre utstyr i behandlingen av underernærte barn. 4. Oppfølging av underernærte barn Underernærte barn skrives ut fra sykehuset når de viser klare tegn til bedring. Da overtar den lokale helsestasjonen oppfølgingen av barna. På helsestasjonen undersøkes barna jevnlig, og de får tildelt rasjoner med HEBI. Når barna har en normal vektutvikling avsluttes behandlingen med HEBI, og barna kan spise normal kost laget av lokale råvarer. Helsestasjonenes systematiske oppfølging av barn er et resultat av ernæringsprogrammet i Vietnam. Se en film fra Rieber & Søns prosjekt i Vietnam her.

45 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Etikk og leverandører Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, der forhold knyttet til UNICEF og ILOs konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid og øvrige menneskerettighetsspørsmål er regulert av arbeidsmiljølovgivning. Vår utfordring når det gjelder menneskerettigheter er knyttet til råvareleverandører. Rieber & Søn kjøper råvarer fra hele verden, også fra områder der det kan være en fare for at UNICEF og ILOs konvensjoner ikke alltid er godt nok ivaretatt. Gjennom kontroller og revisjonsprogram sørger Rieber & Søn for at disse hensynene blir ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Våre leverandører fyller ut skjema, der de bekrefter at de opererer i tråd med gjeldende konvensjoner. I tillegg gjennomfører vi inspeksjoner og revisjoner hos leverandørene. Råvarene som reiser spørsmål rundt menneskerettigheter eller miljø for Rieber & Søns vedkommende er kakao, tørkede grønnsaker, fett, oljer, ris, krydder og sukker. Kakao: Vår kakaoleverandør er tungt involvert i ILOs arbeid og undersøkelser i Vest-Afrika. Nye undersøkelser fra Child Labour Survey of the Cocoa Sector in West Africa viser at det i 99 prosent av plantasjene på Elfenbenskysten ikke forekommer barnearbeid, der barn er fulltidsarbeidende. Tørkede grønnsaker: Våre leverandører må bekrefte at de overholder ILO-konvensjonen. Vi undersøker leverandørens dokumentasjon og vi gjennomfører inspeksjoner. Oljer og fett: Rieber & Søn Norge har byttet ut palmeolje med rapsolje og/eller solsikkeolje i alle tørkede, kjølte og hermetiske produkter. Andre BUer har gjennomført risikoanalyser og faset ut palmeolje der det er teknisk mulig. Enkelte produkter lar seg ikke produsere med tilgjengelige alternativer. I disse tilfellene er det vedtatt at Rieber & Søn skal bruke olje fra leverandører som er medlem av RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) og følger deres mål og forpliktelser om å forvalte regnskogen på en miljømessig forsvarlig måte. Ris, krydder og sukker: Rieber & Søn kjøper ris, krydder og sukker fra multinasjonale leverandører, som opererer langt fra plantasjene der råvarene kommer fra. Vi har ikke mulighet til å kontrollere den enkelte produsent på egenhånd, men jobber for at internasjonale bransjeorganisasjoner og våre leverandører og agenter tar hånd om dette på en tilfredsstillende måte.

46 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Trygg mat Trygg mat Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene. Forbrukerne skal kunne tilberede våre produkter og etterpå nyte måltidet i forvissning om at vi har en kvalitetskontroll som sikrer trygge matvarer. Godkjente leverandører I Rieber & Søn begynner det på kjøkkenet. Våre kokker og produktutviklere er nøye med valg av råvarer for å kunne lage god mat i tråd med behov og trender vi ser i markedet. Når de og markedsansvarlige i fellesskap er fornøyde, fortsetter det med innkjøp av råvarer. Da må leverandørene godkjennes. Alle som leverer varer til oss skal oppfylle grunnleggende kvalitetskrav, og må regne med å få besøk av en av våre revisorer. En slik revisjon innebærer en gjennomgang av kvalitetsstyringen i virksomheten. Produksjon, miljø, etikk, lovverk, dokumentstyring og selvsagt produktene skal da inspiseres. Vi opererer med godkjente leverandører. Bare disse får levere til Rieber & Søn. Godkjente råvarer Neste ledd er råvarene. Vi stiller krav til smak, utseende, hygiene (mikrobiologi og forurensning), miljøgifter, tungmetaller, genmodifisering, allergener og tilsetningsstoffer. Først når slike forhold er klarlagt, kan det skrives kontrakt. Ved ankomst blir varene inspisert og kontrollert. Noen varer kontrolleres bedre enn andre, avhengig av kategori og risiko. Først når råvarene er godkjent av kontrolllaboratoriene våre, blir de frigitt for produksjon. Godkjente fabrikker Vi nevnte kvalitet i alle ledd. Fabrikkene våre styres etter kvalitetsforskrifter gitt av myndighetene, der det stilles krav til at maten som produseres og selges ikke skal påføre kundene noen form for sykdom eller risiko. Bygninger og maskiner, personell og besøkende, renhold og hygiene: Alt skal sikre mattrygghet. I tillegg har vi egne retningslinjer som går utover minimumskravene. Vi følger internasjonale mattrygghets-standarder for produksjon og omsetning av mat. Rieber & Søn har valgt et kvalitetssystem i tråd med en ISO-standard som har fått betegnelsen ISO Mange av fabrikkene har en liknende standard allerede. Det er besluttet at samtlige fabrikker i Rieber & Søn skal følge kravene i ISO22000 eller en tilsvarende standard. Underveis i fabrikkene og før utsendelse foretas nye inspeksjoner, slik at vi kan være trygge på at ikke vi selv har gjort feil underveis Kundekommunikasjon og oppfølging Før produktene slippes ut på markedet har vi overvåking knyttet til produktkommunikasjon, både på pakninger og i salgsbudskap for øvrig. Kommunikasjonen skal være sann, redelig, instruktiv og beskyttende. Dersom man som konsument vil unngå spesifikke ingredienser, det være seg av medisinske, ideologiske eller religiøse årsaker, skal ingrediensoversikten gi tilstrekkelig trygghet. Fra tid til annen kan det forekomme uheldig håndtering under lagring og transport, i handelen og i hjemmene, som gjør at vi må ta tak i varer som allerede er distribuert. Derfor hører det med å ha systemer for tett oppfølging av konsumenter, erstatningsansvar og beredskap for tilbakekalling. Det hender også at ny kunnskap gjøres kjent, slik at råvarer alle mente var trygge må underkastes ny risikovurdering. Da må tiltak treffes i samarbeid med handelen, myndigheter og kunder. Kompetanse For å holde oss oppdatert innen lover, forskrifter og kunnskapsutvikling i våre kjerneområder, har Rieber & Søn tett dialog med lokale myndigheter, og deltar i nasjonale og internasjonale sammenslutninger innen mat og drikke (food and drink associations/ federations). Nasjonalt møter vi andre matvareprodusenter i land der vi opererer, internasjonalt møter vi spesialister fra fagmiljø som dekker akkurat vår nisje i matvaresektoren. Innen trygg og sikker mat konkurrerer vi ikke, her er vi opptatt av å gjøre hverandre gode. Vi erkjenner at det som rammer en av oss i dag kan ramme andre i morgen. Derfor trenger vi felles kompetanse.

47 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar FSSC Sertifiseringsprosess FSSC Sertifiseringsprosess ISO er en internasjonalt akseptert ledelsesstandard innen mattrygghet. Legger man til PAS 220-standarden, en offentlig tilgjengelig spesifikasjon som dekker grunnleggende forutsetninger for å få lov til å produsere matvarer, blir dette til FSSC Konsernledelsen har vedtatt at samtlige fabrikker skal oppfylle kravene i denne eller tilsvarende standard i løpet av en treårsperiode. Som tilsvarende standard forstås BRC (British Retail Consortium) eller IFS (International Food Standard).Valget av standard avhenger av kundestruktur. Ulike land/kunder har prioritert forskjellige standarder. Alle standardene bygger på HACCP-prinsippet (en systematisk forebyggende tilnærming til mattrygghet som omfatter fysiske, kjemiske og biologiske risikofaktorer), som er beskrevet som krav i EU Food Law. Rieber & Søn Polen Våre fabrikker nr 2 og 3 i Wloclawekble sertifisert etter FSSC i Rieber & Søn Tsjekkia Våre tre tsjekkiske fabrikker ble sertifisert etter FSSC22000 i 2010 Rieber & Søn Danmark Både Havnsøog Skælskør ble sertifisert etter FSSC22000 i 2011 Rieber & Søn Sverige Vår fabrikk i Frödinge har vært sertifisert etter BRC-standarden i flere år, og opprettholder dette. Rieber & Søn Holland Vår fabrikk i St.Maartensdijk har vært sertifisert etter både BRC og IFS i flere år, og opprettholder disse. Rieber & Søn Norge TORO-fabrikken i Arna ble sertifisert etter FSSC22000 i De andre fabrikkene i Norge har gjennomført andre større produktivitetsprosjekter de siste årene og hatt kapasitetsbegrensninger. Målsetningen er at de skal tilfredsstille kravene i FSSC22000 innen utgangen av De opprettholder alle krav i henhold til HACCP (se innledning). Rieber & Søn Russland Fabrikken i Electrostal målsetter seg å få etablert HACCP styringssystem innen utgangen av 2013, men sertifisering etter FSSC22000 ligger noen år fram i tid. Øvrige forretningsenheter

48 FSSC22000 og tilsvarende systemer er kun tilrettelagt for produserende bedrifter. Verken Food Service, BU Tyskland eller Rieber Food Ingredients har egen sertifisering.

49 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Miljø Miljø Som matvareprodusent er Rieber & Søn som selskap bevisst innvirkningen vi har på miljøet rundt oss, enten det dreier seg om forbruk av energi eller vann, vår bruk av naturlige råvarer i produksjonen, og utslipp til vann, jord og luft. Dette er retningslinjene i Rieber & Søns miljøpolitikk: Vi skal være en ren bedrift, med hensyn til det interne så vel som det eksterne miljø. Vi skal anvende produksjonsmetoder som gjør at vi bruker råvarene og energiressursene effektivt. Vi skal anse forurensning som ressurs på avveie. Håndtering av avfall og forebygging av forurensning skal først og fremst løses ved hjelp av resirkulering og omlegging av prosesser. Vi stiller krav til våre ledere om å fremme miljøbevissthet og informerer våre ansatte og offentligheten om våre miljøinitiativ. Vi skal tilfredsstille miljøkrav gitt av myndighetene. Vi stiller krav til miljøstandarder også til våre leverandører og samarbeidspartnere. I Rieber & Søn jobber vi kontinuerlig med å forbedre systemer og rutiner, for å oppnå miljøgevinster. Vår virksomhet er i tråd med lover og retningslinjer i de landene vi opererer, og vi jobber mot målet å stadig redusere negativ innvirkning på miljøet rundt oss. Fabrikkene våre har som mål å oppfylle internasjonale standarder, der ISO så langt har vært retningsgivende. Dette systemet er allerede på plass i våre to største fabrikker, Bysice i Tsjekkia og Toro-fabrikken i Arna, Norge. Våre andre fabrikker er i gang med implementering av kravene ihht. ISO Energi Rieber & Søn har de siste årene hatt et stadig økende fokus på energieffektivitet. Dette har resultert i et eget prosjekt for energieffektivitet som gjøres samarbeid med konsulentfirmaet Norconsult. Målet er energibesparelser via investeringer som tjener seg inn igjen over en treårsperiode. Prosjektet ble startet opp i 2011 på produksjonssteder i Sverige, Norge (Toro), Danmark og Tsjekkia. I 2012 planlegger Rieber & Søn prosjektstart i våre polske fabrikker i Wloclawek. Energikonsumet i produksjon ble redusert med 9 prosent i 2011 sammenliknet med foregående år. Utslipp av drivhusgasser Rieber & Søn har som mål å redusere utslippene av drivhusgasser per produserte enhet i samsvar med det nasjonale målet på 30 prosent i løpet av Dette betyr reduserte utslipp på rundt 3 prosent årlig. Med allerede igangsatte initiativer fremstår dette som et realistisk mål for oss. Tallene våre fra 2011 når det gjelder drivhusgasser, viser at vi er godt på vei i å redusere utslippene fra virksomheten vår. Avfall Vårt mål er å kontinuerlig redusere mengden produsert avfall av alle slag, og finne nye matter å utnytte produsert avfall for å minimalisere mengden avfall vi sender fra oss. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer for for å minske svinn og avfall. Reiser For å minske den negative påvirkningen reisevirksomhet har på miljøet, er alle Rieber & Søn-lokasjoner utstyrt med moderne videokonferanseutstyr, noe som gir ansatte større muligheter til samarbeid og møtevirksomhet uten å reise.

50 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar Ansatte Ansatte og interne arbeidsforhold Rieber & Søn har høyt fokus på utvikling av medarbeidere og organisasjon på tvers av forretningsenhetene. Konsernfokuset på medarbeiderutvikling skal understøtte integreringen av prosesser og arbeidsoppgaver i konsernet, samtidig som det er et strategisk mål å utvikle medarbeidere og å øke kompetansen internt. Konsernets prinsipper for lederskap inneholder seks hovedelementer knyttet til resultatfokus, arbeidsprosesser, integrering, åpenhet, nyskaping og pålitelighet. Gjennom et klart lederfokus på prinsippene er målet å etablere disse som en del av vår kultur. Ansatte I alt 2931 personer var ansatt i Rieber & Søn ved årsskiftet. Dette utgjør 2794,42 årsverk av de ansatte er kvinner, mens 1403 er menn. 82 prosent av kvinnene arbeider fulltid, mens 96 prosent av mennene arbeider fulltid. I løpet av 2011 har vi registrert 61 (53 ) skader som førte til sykefravær, men ingen alvorlige ulykker. Det totale sykefraværet var på 7,5 prosent (6,8 9).

51 Årsrapport 2011 Samfunnsansvar HMS Helse, miljø og sikkerhet I alt 2931 personer var ansatt i Rieber & Søn ved årsskiftet. Dette utgjør 2794,42 årsverk av de ansatte er kvinner, mens 1403 er menn. 82 prosent av kvinnene arbeider fulltid, mens 96 prosent av mennene arbeider fulltid. I løpet av 2011 har vi registrert 61 (53 ) skader som førte til sykefravær, men ingen alvorlige ulykker. Det totale sykefraværet var på 7,5 prosent (6,8 9). Helse, miljø og sikkerhet Totalt sykefravær for Rieber & Søn Tsjekkia var på 5,40 prosent (4,74 ). Det er registrert 23 (24 ) skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Russland var på 19,63 prosent (18,33 ). Det er registrert 0 skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Norge var på 7,85 prosent (7,90). Det er registrert 17 (13 ) skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Danmark var på 8,08 prosent (6,13 ). Det er registrert 12 (1 ) skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Nederland var på 13,18 prosent (6,47 ). Det er registrert 3 (2 ) skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Sverige var på 4,36 prosent (3,60 ). Det er registrert 0 (3 ) skadetilfeller. Totalt sykefravær for Rieber & Søn Polen var på 4,63 prosent (4,63 ). Det er registrert 6 (10 ) skadetilfeller.

52 Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern ,5 10, ,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid på den investerte kapitalen. Aksjens kursutvikling og utbetalt utbytte utgjør den samlete avkastning EBIT (MNOK), linjen angir EBIT-margin (%) 0 Noter konsern Regnskap Rieber & Søn ASA Revisors beretning Nøkkeltall konsern

53 ,4 10,5 13,2 3,32 15,4 3,91 8, ,18 2,46 2, Definisjoner

Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Styret Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber &

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på 2 069 MNOK (2 066 MNOK).

Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på 2 069 MNOK (2 066 MNOK). ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og sentral-europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner.

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Styrets beretning 2010

Styrets beretning 2010 Årsrapport 2010 / Styrets beretning / Styrets beretning Styrets beretning 2010 Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og Sentral-Europa, hvor konsernet har

Detaljer

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 EBITDA i fjerde kvartal +56 prosent til 167 MNOK (107 MNOK), for året som helhet +15 prosent til 560 MNOK (487

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE

1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE 2006 1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE NÅ TILBYR VI DEM HELE KAKEN 60 år etter den første produksjonen av vaniljesukker, er Delecta nå ledende innenfor

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

1. kvartalsrapport. www.global-reports.com

1. kvartalsrapport. www.global-reports.com 1. kvartalsrapport 2007 MATEN ER KLAR EN NY PATENTERT TEKNOLOGI IVARETAR DE FRISKE RÅVARENES SMAK, KONSISTENS OG NÆRINGSVERDIER. MED ET PIP FRA PAKNINGENS VENTIL SIER RETTEN SELV FRA NÅR DEN ER FERDIG

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Matsikkerhet - Et balansert kosthold 3. KVARTALSRAPPORT 2011

Matsikkerhet - Et balansert kosthold 3. KVARTALSRAPPORT 2011 3. KVARTALSRAPPORT 2011 Matsikkerhet - Et balansert kosthold Rieber & Søns mål som tillitsfull leverandør er at du som forbruker skal føle deg sikker på at våre produkter utelukkende inneholder trygge

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

4 4. kvartalsrapport 2005

4 4. kvartalsrapport 2005 4. kvartalsrapport 4 2005 4. kvartalsrapport og foreløpig årsresultat 2005 2005 et år med tilspisset konkurranse, spesielt i Norden IMPRO 07 i rute - målsatt kostnadsreduksjon på 150 MNOK i 2007, engangskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Nå har vi hele bordet Hvordan vi får igjen

Nå har vi hele bordet Hvordan vi får igjen Årsrapport 2007 Nå har vi hele bordet Hvordan vi får igjen NÅ så vi HAR tilførte VI LAGD DEN dem FERDIG litt ekstra FOR DEM Rieber & Søn har som mål å øke aksjonærverdiene. Vår forretningsidé er å inspirere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250)

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Page 1 of 5 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Den 21. april 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA i selskapets lokaler på Østre Kullerød,

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 www.rieberson.no

ÅRSRAPPORT 2008 www.rieberson.no ÅRSRAPPORT 2008 Råvarer INNHOLD Råvarer i enorme volumer går gjennom Rieber & Søns fabrikker i løpet av et år. 2008 var intet unntak. For å levere kvaliteten vi ønsker til våre kunder og konsumenter, er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Anbefalingen

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer