REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN"

Transkript

1 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som foreligger for selskaper som har obligasjonslån notert på Oslo Børs, jfr regnskapslovens 3.3 b. Anbefalingen følges så langt det er hensiktsmessig i forhold til selskapets eierskap og organisering. Curato ønsker gjennom god eierstyring og selskapsledelse å bygge tillit og styrke relasjoner og legge grunnlag for etisk og bærekraftig forretningsførsel. Konsernets styrende organer og ledelse er organisert som følger: Aksjonærer Generalforsamling Ekstern revisor Styret Revisjonsutvalg Konsernsjef Konsernledelse Foretaksstyring Curato Holding Side 1 av 15

2 1 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1.1 Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse Styret i Curato Holding AS anvender Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014 med tilpasninger til selskapets eierskap og organisering. Anbefalingen følges opp årlig og har som formål å klargjøre rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Det skal redegjøres for avvik. 1.2 Styret skal i årsberetningen eller dokument det er henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom anbefalingen ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg. Der det foreligger avvik er dette markert i tabellen. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av vesentlige avvik i forhold til anbefalingen. I årsberetningen henvises det kort til selskapets foretaksstyre med henvisning til dette dokumentet som er publisert på relations Foretaksstyring Curato Holding Side 2 av 15

3 1.3 Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag, og i samsvar med dette utforme etiske retningslinjer. Curato skal ha sunne og transparente systemer for styring og kontroll som bidrar til verdiskapning for samfunnet over tid. Konsernets kjerneverdier bidrar til verdiskapning og at konsernet viser samfunnsansvar. Dokumentasjon rundt sistnevnte er under utarbeiding. Curato skal opptre med høy etisk standard i all forretningsdrift med hensyn til sosiale forhold, samfunn og miljø. Dette inkluderer HMS, arbeidsmiljø, samfunnsansvar, konkurranselovgiving og korrupsjon. Curato er en betydelig samfunnsaktør og skal vise ansvarlighet i forhold til samfunnet som det opptrer i. Konsernet skal bidra til en positiv samfunnsutvikling generelt samt i de lokalsamfunn hvor de er etablerte. Styret mottar hvert år rapporter om HMS og miljø og pasienthendelser. strategiske kjerneverdier 2 VIRKSOMHET 2.1 Selskapet formål tydeliggjøring i vedtektene Selskapet har som formål å drive investeringsvirksomhet i helseforetak. Formålet fremgår av vedtektenes 3. relations 2.2 Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier Curato er Norges største private leverandør av radiologitjenester og en viktig bidragsyter til norsk helsevesen med sine 12 røntgenavdelinger fordelt over hele landet. Selskapet leverer tjenester av høyeste faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner. 2.3 Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier bør Styret fastlegger Curatos overordnede mål og strategi. Konsernstrategien gir retningslinjer for forvaltning og utvikling av verdiene i konsernet. Konsernets strategiplan revideres årlig av styret. Vedtektenes formålsparagraf er gjengitt i styrets årsrapport og selskapets strategi omtales også i den. Årsrapport Foretaksstyring Curato Holding Side 3 av 15

4 fremgå av årsrapporten 3 SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE 3.1 Egenkapital tilpasset mål, strategi og risikoprofil Bokført egenkapital for Curatokonsernet var per MNOK 165 noe som utgjør 21 % av totalkapitalen. Selskapet skal ha en tilfredsstillende soliditet, og styret anser dette nivået som akseptabelt. Årsregnskap 3.2 Styret bør utarbeide en klar og forutsigbare utbyttepolitikk som bør gjøres kjent 3.3 Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer. Avvik Se noter til årsregnskapet for konsernet for utfyllende informasjon. Styret har i henhold til eiere utarbeidet en policy hvor det fremkommer at selskapet ikke utbetaler utbytte. I tråd med vanlig praksis innenfor finansielle eierskap har også eierne av Curatokonsernet valgt å beholde egenkapitalen i selskapet. Dersom det blir endring i denne policyen vil dette bli beskrevet her. Styret har ingen slike fullmakter. Dersom det skulle bli aktuelt, vil anbefalingen bli fulgt. Årsregnskap 4 LIKEBEHANDLING AV ASKJEEIERE OG TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER 4.1 Selskapet bør ha kun Avvik Selskapet har to aksjeklasser som begge har samme stemmerett. Årsregnskap en aksjeklasse Utfyllende informasjon om disse er ytterligere spesifisert i årsregnskapet. 4.2 Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitaløkning fravikes bør dette begrunnes. Selskapet har kun en eier og det er derfor ikke noen fortrinnsrett. Foretaksstyring Curato Holding Side 4 av 15

5 4.3 Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs. 4.4 Ekstern verdivurdering ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående 4.5 Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra om interessekonflikter Avvik Curato er ikke børsnotert. Dersom transaksjoner i selskapets aksjer skulle bli aktuelt vil anbefalingen bli fulgt. En slik verdivurdering ansees bare som aktuell ved helt ekstraordinære transaksjoner mht beløpet størrelse. Det orienteres om vesentlige transaksjoner i årsregnskapet. I styrets instruks 3.8 er det tatt inn retningslinjer som definerer informasjonsplikt ved interessekonflikter. Årsregnskap 5 FRI OMSETTELIGHET 5.1 Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige Avvik Selskapet er ikke børsnotert. Aksjeoverdragelse er omtalt i vedtektenes 7. 6 GENERALFORSAMLING 6.1 Selskapet bør legge til rette for at flest mulig Avvik Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektenes 8 innen 6 måneder etter regnskapsårets utløp. Selskapet har en eier som vil være Foretaksstyring Curato Holding Side 5 av 15

6 av aksjeeierne kan utøve rettigheter ved å delta på generalforsamling til stede på generalforsamlingen. Ved endret eierstruktur vil standarden etterfølges. 7 VALGKOMITÉ 7.1 Valgkomité Avvik Curato har ikke valgkomité. Med kun en aksjonær har denne anledning til å utpeke styremedlemmer som deretter velges av generalforsamlingen. 8 BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIHET 8.1 Bedriftsforsamling Avvik Curato har ingen bedriftsforsamling. Det arbeides for å inngå en avtale med ansattes organisasjoner om ansattes representanter i styret uten etablering av bedriftsforsamling i Styrets sammensetning Styret består i henhold til vedtektenes 5 av åtte medlemmer hvorav tre er representanter valgt av de ansatte. Det legges vekt på at det samlede styret skalt ha kompetanse innen styrearbeid og selskapets hovedvirksomhet. 8.3 Styrets uavhengighet Uavhengighet mellom styremedlemmer og selskapets daglige leder og konsernets administrative ledelse tilstrebes. Det ansees som viktig for at styremedlemmer skal utfordre administrasjonen på sentrale avgjørelser. 8.4 Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Aksjeeieren har bestemt at dens interesser ivaretas best med et styre med bred kompetanse innenfor bransjen. Uavhengighet oppnås ved at styret er sammensatt av representanter for eier og indirekte eiere. Ledende ansatte, herunder konsernsjef, er ikke medlem av styret. Foretaksstyring Curato Holding Side 6 av 15

7 8.5 Valg av styreleder Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. 8.6 Styremedlemmer bør Styret velges ikke for mer enn to år av gangen. ikke velges for mer enn to år av gangen 8.7 I årsrapporten bør det opplyses om Avvik Det er ikke innarbeidet oversikt over styremedlemmers kompetanse og styredeltagelse for deltagelse på styremøter og styremedlemmers kompetanse 8.8 Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet Eksterne styremedlemmer eier aksjer i selskapet. 9 STYRETS ARBEID 9.1 Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid Styret har det overordnete ansvaret for forvaltning av konsernet og for å føre tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Styret ivaretar primært alle aksjonærenes interesser, men det har også ansvar ovenfor selskapets øvrige interessenter. 9.2 Styret bør fastsette instrukser for styret og daglig leder En årlig plan for styrets arbeid vedtas i god tid før årets begynnelse. Planen blir fortløpende ajourført med ett års horisont. Viktige elementer i planen er fastleggelse av strategi, budsjett og prognoser for konsernet, risikostyring og kontroll med økonomisk utvikling i konsernet. Normalt avholdes 7 møter hvert år. Styret har vedtatt en styreinstruks som gir regler for styrets arbeid og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal styrebehandles, konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter ovenfor styret og regler for innkalling og møtebehandling. 9.3 Styreleders I tilfeller med saker av vesentlig karakter hvor styreleder er eller har vært Foretaksstyring Curato Holding Side 7 av 15

8 uavhengighet aktivt engasjert ledes diskusjonen av nestleder. 9.4 Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsutvalg. Det samlede styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om revisjonsutvalgets Curato er ikke et allmennaksjeselskap men styret i Curato har allikevel etablert et revisjonsutvalg for å støtte utøvelsen av sitt tilsyns og forvaltningsansvar relatert til regnskapsrapportering, risikostyring, internkontroll samt revisjon og revisors uavhengighet. Utvalget er sammensatt av et aksjonærvalgt styremedlem, en representant for hovedaksjonær samt to representanter fra selskapet. Ekstern revisor deltar på møter der saker under ekstern revisors ansvarsområde blir behandlet. Selskapet har ikke internrevisor. Medlemmene er Maria Tallaksen, leder, Andreas Hall, Eirik Fiskum og Bjørnar Erik Jaabæk. I Curato er samtlige utvalgsmedlemmer ansett som uavhengige i forhold til konsernsjefen. sammensetning m.v. bør flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten. 9.5 Styret bør vurdere kompensasjonsutvalg Avvik Styret har ikke nedsatt eget kompensasjonsutvalg for vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte. som gjennomgår godtgjørelse til ledende ansatte 9.6 Styreutvalg Avvik Utover revisjonsutvalg, som kun har innstillende myndighet for styret, har styret ingen styreutvalg. 9.7 Styret bør evaluere sitt arbeid og kompetanse årlig Evaluering av styrets arbeid foretas normalt på første styremøte i året, men styrets arbeidsform og samspill diskuteres også fortløpende. Foretaksstyring Curato Holding Side 8 av 15

9 10 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 10.1 Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. Curato er ISO sertifisert etter NS EN ISO 14001:2004 Miljø Kvalitets og Miljøstyringshåndboken og Kvalitet NS EN ISO 9001:2008. Styret mener dette gir en helhetlig risikostyring av selskapet. Styret har etabler en internrevisjon som støtter styret og ledelsen med en uavhengig og nøytral vurdering av konsernets systemer for risikostyring, kontroll og foretaksstyring. Internrevisjonen skal også være en bidragsyter til kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er også etablert et felles avvikssystem for kvalitetsstyring og prosessforbedring. relations og Internkontrollen bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar 10.3 Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og interne kontroll Avvik Curato har systemer for internkontroll av eksterne og interne regnskapsog rapporteringsprosesser. Internkontrollsystemet skal gi oversikt over vesentlige transaksjonsprosesser knyttet opp mot finansiell rapportering, inneholde vurdering av risiko for feil/mislighold knyttet til prosessene, etablere nøkkelkontroller knyttet til vesentlige risikofaktorer og gi en løpende rapportering av aktiviteter og status. Styret har etablert kontrollrutiner som omfatter oppfølging av selskapets retningslinjer for etikk og verdier. Selskapet skal i løpet av 2015 utarbeide retningslinjer for samfunnsansvar. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom månedlig rapportering av konsernets økonomiske status, prognose for inneværende måned og påfølgende 12 måneder. Styret foretar en årlig gjennomgang av risiko og HMS forhold. strategiske kjerneverdier Årsrapport Foretaksstyring Curato Holding Side 9 av 15

10 11 GODTGJØRELSE TIL STYRET 11.1 Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet 11.2 Godtgjørelse bør ikke være resultatavhengig. Det bør ikke utstedes opsjoner til styret Styremedlemmer, eller de selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet. Dersom de allikevel gjør det bør hele styret være informert. Honoraret bør i så tilfelle være godkjent av styret Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar bør det spesifiseres i årsrapporten. Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Styremedlemmer ansatt i Curatokonsernet mottar ikke godtgjørelse. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig og det utstedes ikke opsjoner. I de tilfeller hvor styrets medlemmer eller selskaper de er tilknyttet har oppdrag for Curato er dette opplyst for styret. Se dessuten under punkt Styrets godtgjørelse fremgår av noteopplysningene til årsregnskapet. Tilsvarende opplyses det årlig om omfang av andre honorarer til nærstående i noter til årsregnskapet. Årsregnskapet > Note 14 Lønnskostnader og andre godtgjørelser samt, Note 16 Nærstående parter Foretaksstyring Curato Holding Side 10 av 15

11 12 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 12.1 Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen 12.2 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons, bonusprogrammer eller lignende, bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger, bør vær prestasjonsrettede Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av noteopplysninger til årsregnskapet. Konsernsjefens betingelser fastsettes av styret. Styret har vedtatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Godtgjørelse til ledende ansatte skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke markedsledende. Selskapet har ikke opsjonsordninger for ledende ansatte. Ledende ansatte er imidlertid tilbudt kjøp av aksjer i et selskap som er indirekte eier med ca 3 % av konsernet. Bonusavtaler med ledende ansatte er knyttet mot resultatmål (EBITDA) for selskapet som et element sammen med kvantitative mål. Årsregnskapet > Note 14 Lønnskostnader og andre godtgjørelser Foretaksstyring Curato Holding Side 11 av 15

12 og forankeret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. 13 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 13.1 Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Curato baserer sin informasjonspraksis på åpenhet og lik behandling av alle aksjonærer. Informasjonen til eiere, långivere og finansmarkedene for øvrig skal gi tilstrekkelig informasjon til vurdering av underliggende verdier og risiko i selskapet. Konsernets interessenter skal motta relevant og pålitelig informasjon til rett tid. Curato har siden 2009 avlagt konsernregnskap i tråd med International Financial Reporting Standards (IFRS). Styrets revisjonsutvalg støtter styret i utførelsen av sitt forvaltnings og tilsynsansvar relatert til regnskapsprosessen Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte med mer Informasjon til selskapets aksjeeiere Selskapet rapporterer til interessenter via Oslo Børs i henhold til krav om rapportering. Det rapporteres kvartalstall innen 60 dager etter utgangen av kvartalet og 120 dager etter årsslutt for årsregnskapet. I henhold til eiernes ønsker utbetales det ikke utbytte fra selskapet. Fremgår på under Investor Relations relations Foretaksstyring Curato Holding Side 12 av 15

13 bør legges ut på selskapets internettside samtidig som den sendes aksjeeierne Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Selskapet har en begrenset aksjonærbase hvor de viktigste er representert i selskapet styre. Selskapet har en beredskapsplan for håndtering av media i saker av spesiell karakter. Det er definert hvem som er selskapets talspersoner i ulike saker. 14 SELSKAPSOVERTAGELSE Avvik Styrets håndtering av tilbud om overtakelse m.m. Ikke relevant for Curato da aksjeeiere ikke har forkjøpsrett ved eierskifte. I den forstand at anbefalingene på generelt grunnlag trekker opp en normativ rolleatferd i situasjoner i , vil imidlertid styret erklære seg enig i utsagnene. Overdragelse av aksjer omtales i vedtektenes 7. Det kreves ikke samtykke fra selskapet for erverv av aksjer. 15 REVISOR 15.1 Revisor bør årlig Avvik Revisor har i samarbeid med selskapet utarbeidet en plan for fremlegge for revisjonsarbeidet for Denne planen ble ikke fremlagt for revisjonsutvalget revisjonsutvalget, men det forutsettes at dette fremlegges for hovedtrekkene i en plan for gjennomføring revisjonsutvalget i av revisjonsarbeidet Revisor bør delta i Revisor deltar i styremøtet hvor årsregnskapet behandles. Ved vesentlige Foretaksstyring Curato Holding Side 13 av 15

14 styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Avvik Avvik endringer i prinsipper eller ved vesentlig uenighet mellom administrasjonen og revisor og andre vesentlige forhold presenteres dette for styret. Revisor forbereder egen presentasjon for styret i denne sammenheng. Revisor har for 2014 ikke deltatt på revisjonsutvalgets møte men vil bli invitert i 2015 for å gjennomgå selskapets interne kontroll og komme innspill ved identifiserte svakheter og eventuelt forslag til forbedringer. Daglig leder og daglig ledelse er ikke til stede under revisors møte med styret nevnt under punkt Styret har ikke vedtatt retningslinjer for administrasjonens adgang til å benytte ekstern revisor til andre tjenester enn revisjon. Ekstern revisor skal som hovedregel ikke benyttes til rådgivningstjenester. Eventuelle rådgivningsoppdrag vurderes nøye opp mot krav til revisors uavhengighet. Revisor gir årlig en skriftlig bekreftelse til styret på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav I ordinær Informasjonen om dette fremgår av noteopplysningene til årsregnskapet, Årsregnskapet > Note 16 Foretaksstyring Curato Holding Side 14 av 15

15 generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. som blir presentert for generalforsamlingen. Nærstående parter Foretaksstyring Curato Holding Side 15 av 15

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Eierstyring og selskapsledelse Norway Seafoods Group AS har som mål å skape størst mulig verdier for sine aksjeeiere over tid. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risikoen og sikre

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Bouvet ASA (Bouvet) er opptatt av å praktisere god eierstyring og selskapsledelse, for å styrke tilliten til selskapet og dermed bidra til best mulig langsiktig verdiskapning

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

Eier- og virksomhetsstyring

Eier- og virksomhetsstyring Eier- og virksomhetsstyring Eierstyring og selskapsledelse i Moelvenkonsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2012. Anbefalingen er tilgjengelig

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 6 STYRING I DnB NOR DnB NOR Årsrapport 2010 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE LEDELSEN OG STYRET I DnB NOR vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de fungerer i konsernet.

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer