EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse"

Transkript

1 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014

2 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE VIRKSOMHET SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE FRI OMSETTELIGHET GENERALFORSAMLINGEN VALGKOMITÉ STYRET STYRETS ARBEID RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL GODTGJØRELSE TIL STYRET GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON SELSKAPSOVERTAKELSE REVISOR Side 2 av 14

3 ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret fokuserer på å opprettholde en høy standard på eierstyring og selskapsledelse i tråd med norske og internasjonale standarder for beste praksis. Konsernets virksomhet organiseres og styres i henhold til norsk lov, og Data Respons ASA er et norsk registrert allmennaksjeselskap notert på Oslo børs. 1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE For å sikre god praksis i henhold til norsk lov og gjeldende retningslinjer, er selskapets virksomhet organisert og styrt i henhold til norsk lov og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Ettersom selskapet er notert på Oslo Børs, må Data Respons årlig avgi en erklæring om selskapets etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. Eventuelle avvik fra anbefalingen skal forklares. Anbefalingen omfatter 15 punkter, og uttalelsen skal dekke hvert av disse emnene. Styret har sluttet seg til anbefalingen og bekrefter at Data Respons har fulgt anbefalingen i Å ta et overordnet ansvar er en av kjerneverdiene i Data Respons. Selskapet ønsker å fremstå som et ansvarlig selskap med tanke på miljø, menneskerettigheter, arbeidsmiljø og personalpolitikk. Selskapet har implementert egne retningslinjer (Corporate Social Responsibility Policies) knyttet til samfunnsansvar som er offentlig tilgjengelige på selskapets hjemmeside: Retningslinjene dekker virksomhetsstyring og integritetskontroll, miljøhensyn og menneskerettigheter og arbeidsforhold, og er i samsvar med The UN Global Compact Principles. Side 3 av 14

4 2. VIRKSOMHET Selskapets formål er nedfelt i vedtektene og i styrets årsberetning. Mål og strategier for å understøtte selskapets formål er fastsatt for Data Respons ASA og for hvert forretningsområde. Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen markedet for embedded solutions i Europa. Vi tilbyr produkter, tjenester og innebygde løsninger av ulik kompleksitet til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markeder som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, offshore, transport, energi og telekommunikasjon. Embedded solutions kan beskrives som datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt, og som kan brukes i en rekke industrielle applikasjoner, for eksempel robuste styringsenheter for militære kjøretøy, grafiske overvåkingssystemer for miljøvennlig togdrift, laserløsninger for beregning medisinske data eller finansielle målesystemer for olje og gass. Side 4 av 14

5 3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil som er formidlet til markedet. Styret vedtok og offentliggjorde i 2013 en tydelig og forutsigbar utbyttepolitikk for selskapet: Selskapets målsetting er at minimum 50 % av årets nettoresultat skal utbetales til eierne i form av utbytte. Utbetalingen skal reflektere Data Respons mål om å gi eierne konkurransedyktig avkastning sett mot sammenlignbare selskaper. Utbytte for et regnskapsår skal vedtas på generalforsamlingen i det påfølgende kalenderåret. Data Respons kan vurdere tilbakekjøp av egne aksjer i tillegg til ordinær utbyttebetaling. En slik vurdering vil bli gjort i lys av selskapets finansielle stilling. Utvidelse av selskapets kapital vil kun bli foreslått dersom styret mener det ivaretar aksjonærenes langsiktige interesser. Dersom det gis fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse, er fullmakten begrenset til definerte formål. Fullmakter gis inntil neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende retningslinjer gjelder for styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer. På generalforsamlingen 25. april 2013 fikk styret en fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil aksjer, hvorav har blitt utstedt i forbindelse med selskapets aksjesparingsprogram for ansatte. For mer informasjon om styrets fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse henvises det til note 9 til regnskapet. Fullmakten kan benyttes til aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp av nye selskaper innenfor selskapets strategi, generelle aksjeordninger for ansatte og kontantemisjoner. Side 5 av 14

6 4. LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Data Respons har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme. Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, gis det en begrunnelse for dette, og begrunnelsen oppgis i den tilhørende børsmeldingen. Alle handler i egne aksjer foretas på børs. Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, sørger styret for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Styret, konsernledelse og andre nøkkelansatte er pliktig til å rapportere alle potensielle transaksjoner med nærstående parter. Foruten ordinære transaksjoner mellom konsernselskaper har det ikke vært noen transaksjoner med nærstående parter i Alle transaksjoner mellom konsernselskaper er basert på ordinære kommersielle vilkår og prinsippet om armlengdes avstand. 5. FRI OMSETTELIGHET Alle selskapets aksjer har like rettigheter og er fritt omsettelige. Data Respons ASA er notert på Oslo Børs. Selskapets vedtekter inneholder ingen begrensninger hva gjelder omsetning av selskapets aksjer. Side 6 av 14

7 6. GENERALFORSAMLINGEN Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger aksjonærenes styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Fullstendige dokumenter og beslutningsgrunnlag i forbindelse med generalforsamlingen vil tilgjengeliggjøres på selskapets hjemmeside (www.datarespons.com) minimum 21 dager før møtet finner sted. Innkalling til generalforsamlingen sendes via post til alle aksjonærer med kjent adresse. Påmeldingsfristen til generalforsamlingen er dagen før avholdelse. Styrets leder og CEO deltar i generalforsamlingen. Andre styremedlemmer, nominasjonskomiteen og revisor oppfordres til å delta. Generalforsamlingen åpnes og ledes vanligvis av styrets leder. Hvis det er en tvist om enkeltsaker og leder av styret tilhører en av de involverte partene, eller er av andre grunner ikke oppfattes som upartisk, vil en annen person oppnevnes som møteleder for å sikre habilitet i forhold til de saker som skal behandles. Det tilrettelegges for bruk av fullmakter dersom enkelte aksjonærer ikke er i stand til å delta på generalforsamlingen. Et skjema for registrering av fullmakter og informasjon om bruk av fullmakter vedlegges til innkallingen til generalforsamlingen. Side 7 av 14

8 7. VALGKOMITÉ Data Respons har en valgkomité som utnevnes av Generalforsamlingen. Valgkomiteen fremmer forslag overfor generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen består av tre medlemmer, som verken er styremedlemmer eller ansatte i Data Respons. Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til styremedlemmer for generalforsamlingens behandling. Forslagene fra valgkomiteen begrunnes, og valgkomiteens innstilling publiseres på selskapets hjemmeside sammen med innkallelse til generalforsamlingen. Medlemmene av valgkomiteen er presentert på selskapets hjemmeside: I tillegg har selskapet et valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styret. Valgstyret består av tre personer ansatt i Data Respons. 8. STYRET Styret er sammensatt slik at det kan opprettholde interessen til flertallet av selskapets aksjonærer. Styrets medlemmer er presentert på selskapets hjemmeside, inkludert informasjon om alder, kompetanse og erfaring, i tillegg til eierskap i Data Respons. Styrets sammensetning oppfyller kravene om uavhengighet i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Selskapet ledelse er ikke representert i styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer velges normalt for en periode på to år. Styremedlemmer oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Side 8 av 14

9 9. STYRETS ARBEID Styrets arbeid er regulert av en definerte styreinstruks. Styret har et årlig arbeidsplan, inkludert spesifikke temaer og faste saker som for eksempel godkjenning av årsregnskap, delårsregnskap og budsjetter. Styret er også ansvarlig for overordnet strategi og for å sette langsiktige mål, samt viktige beslutninger om oppkjøp, etablering av ny virksomhet og store investeringer. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Et styremedlem skal ikke delta i diskusjoner eller beslutninger om eventuelle forhold som er av særlig personlig eller økonomisk interesse for dem eller deres nærstående parter. Styret har utnevnt et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget skal gi assistanse til styret slik at det best mulig kan oppfylle sitt ansvar ovenfor aksjonærer, potensielle aksjonærer, og markedet generelt, relatert til regnskapsføring, rapporteringspraksis, og kvaliteten og integriteten til selskapets finansielle rapportering. Som en del av denne prosessen vil ekstern revisor delta i flere av møtene til revisjonsutvalget. Som en del av sitt ansvarsområde skal revisjonsutvalget sørge for at regnskapsføringen og rapporteringspraksisen i selskapet er i overensstemmelse med alle lovpålagte krav og er av den høyeste kvalitet. Revisjonsutvalget består av tre styremedlemmer. Styret har også utnevnt et kompensasjonsutvalg. Dette utvalget er et underutvalg av styret i Data Respons ASA. Den har som oppgave å forberede styret for diskusjoner knyttet til godtgjørelse. Utvalget er kun ansvarlig overfor et komplett styre og utvalgets fullmakter er begrenset til å gjøre anbefalinger til styret. Side 9 av 14

10 10. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Styret overvåker at kvaliteten på Data Respons' risikostyring og interne kontrollfunksjoner er utformet i henhold til våre forretningsmål og er tilstrekkelig med hensyn til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Styret utfører årlig en evaluering av selskapets mest vesentlige risikoer og tilhørende implementerte interne kontrolltiltak. Styret overvåker og evaluerer selskapets internkontroll og risikostyringssystemer knyttet til finansiell rapportering. Ledelsen er ansvarlig for å etablere og opprettholde tilstrekkelig internkontroll knyttet til finansiell rapportering. Formålet med internkontroll knyttet til finansiell rapporteringer å gi rimelig sikkerhet om påliteligheten av finansiell rapportering og at utarbeidelse av årsregnskapet er i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards). Styret utfører en årlig vurdering av effektiviteten av internkontrollen knyttet til finansiell rapportering. Som en del av revisjonen av årsregnskapet, rapporterer valgt revisor om effektiviteten av interne kontroller knyttet til finansiell rapportering til revisjonsutvalget og styret minst én gang hvert år. Side 10 av 14

11 11. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelsen til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelse til styret er ikke resultatavhengig. Opsjoner utstedes ikke til styremedlemmer. Detaljert informasjon om godtgjørelse til styret er presentert i note 15 i årsregnskapet. 12. GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret er ansvarlig for å utforme retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene. Retningslinjene bidrar til sammenfallende interesser mellom ledende ansatte og aksjonærene. Godtgjørelse til CEO og andre medlemmer av konsernledelsen er beskrevet i note 15 i årsregnskapet. Data Respons har i 2013 hatt bonusordninger for enkelte øvrige ansatte. Ordningene varierer fra land til land, men har som fellesnevner at de er avhengig av positiv inntjening og omsetningsvekst. Normalt er bonusordninger begrenset oppad til 1 2 månedslønner, og ingen ansatte har bonusordninger som overstiger 40 % av den faste lønnen. På ordinær generalforsamling 25. april 2013 ble det gitt fullmakt til styret for å opprette et aksjeopsjonsprogram for seks personer i ledelsen med en total ramme på opsjoner. Aksjeopsjonene skal opptjenes og tildeles årlig i 3 like deler over en periode på 3 år. Innløsningsperioden for alle aksjeopsjonene er fastsatt til 10 virkedager etter avholdt generalforsamling i 2016, eventuelt 10 virkedager etter 1. mai 2016 dersom generalforsamlingen i 2016 ikke er avholdt innen 1. mai. Innløsningskursen fastsettes årlig til markedskurs ved inngangen til hvert opptjeningsår for 1/3 av opsjonsrammen. I mai 2013 ble innløsningskurs for første opptjeningsår fastsatt til NOK 6,92. I mai 2014 og mai 2015 vil innløsningskursen for andre og tredje opptjeningsår bli fastsatt. De første opsjonene vil bli tildelt i mai 2014, ytterligere vil bli tildelt i mai 2015 og de siste vil bli tildelt i mai 2016 slik at det totalt kan bli tildelt aksjeopsjoner. Side 11 av 14

12 13. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Data Respons legger vekt på å ha en åpen og aktiv dialog med aksjemarkedet hvor alle aksjonærer likebehandles. Selskapet følger Oslo Børs anbefaling om rapportering av IR-informasjon. Selskapet offentliggjør sin finansielle kalender hvert år, med datoer for publisering av kvartalsrapporter og dato for avholdelse av generalforsamling. Alle børsmeldinger, finansielle presentasjoner, dokumentasjon relatert til generalforsamlingen og annen relevant investorinformasjon publiseres på selskapets hjemmeside. All informasjonsom sendes til aksjonærene publiseres samtidig på våre hjemmesider. Side 12 av 14

13 14. SELSKAPSOVERTAKELSE Selskapets vedtekter inneholder ingen begrensninger i forhold til selskapsovertakelser. Styret fremholder prinsippet om likebehandling av aksjonærer. Styret har utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. I en tilbudssituasjon vil styret og ledelsen bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet, og at ikke virksomheten forstyrres unødig. Styret vil sørge for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet. Styret vil ikke søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, vil ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette godkjennes av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, skal styret avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse om tilbudet skal det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret skal innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen skal begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med styrets uttalelse. Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, skal besluttes av generalforsamlingen, bortsett fra i de tilfeller hvor disse beslutninger etter loven skal treffes av andre beslutningsorganer i selskapet. Side 13 av 14

14 15. REVISOR Revisor fremlegger årlig revisjonsplanen for kommende år for revisjonsutvalget. Revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet, og deltar også i flere av revisjonsutvalgets møter. Revisor har også rutiner for å evaluere selskapets internkontroll sammen med styret. Minst en gang i året gjennomgår revisor selskapets internkontroll med revisjonsutvalget, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Revisor møter styret minst en gang i året uten at CEO eller andre ansatte i selskapets ledelse er til stede. Normalt sett benytter ikke selskapets ledelse revisor til andre tjenester enn revisjon i vesentlig utstrekning. Styret informerer generalforsamlingen om godtgjørelse til revisor, fordelt på revisjon og andre tjenester. Side 14 av 14

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Eierstyring og selskapsledelse Norway Seafoods Group AS har som mål å skape størst mulig verdier for sine aksjeeiere over tid. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risikoen og sikre

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Eier- og virksomhetsstyring

Eier- og virksomhetsstyring Eier- og virksomhetsstyring Eierstyring og selskapsledelse i Moelvenkonsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2012. Anbefalingen er tilgjengelig

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap konsernet Regnskap morselskapet Kontakt oss Norwegian Property årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap

Detaljer

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap konsernet Regnskap morselskapet Kontakt oss Norwegian Property årsrapport 2013 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer