Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Styret Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

3 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og sentral-europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Rieber & Søn avsluttet ved utgangen av 2011 det treårige forbedringsprogrammet Our Future. Bakgrunnen for programmet var et avdekket potensial for å gjøre betydelige interne forbedringer, i all hovedsak knyttet til produksjon og innkjøp. Konsernet har gjennomført programmet som planlagt med realiserte effekter. Til tross for dette er konsernets finansielle mål for 2011 ikke oppnådd, i hovedsak grunnet volumnedgang, økte råvarepriser og svak drift i enkelte av våre enheter. Styret er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet for En viktig del av Our Future har vært å hente ut synergier på tvers i konsernet. I løpet av programperioden er innkjøpsorganisasjonen sentralisert, noe som har gitt betydelige effektiviseringsgevinster. Nye verktøy og rutiner er utviklet og tatt i bruk for å optimalisere arbeidsflyten. Innen produksjonsområdet er felles metodologi for å forbedre produksjonseffektivitet, vedlikehold og planlegging/logistikk innført i samtlige av konsernets fabrikker. Parallelt med interne, operasjonelle forbedringer, har konsernet gjennomført strukturelle tilpasninger. Til sammen er ti virksomheter og merkevarer solgt i løpet av programperioden. Frasalgene har styrket konsernets mulighet til å fokusere mer på kjernevirksomhet. De varige endringene som er gjennomført innen struktur, arbeidsmetodikk og organisasjon vil bli videreført og styrket ytterligere i de kommende år. I tillegg er en rekke nye besparelser innen innkjøp, organisasjon og andre områder identifisert. Disse vil fortløpende bli realisert. Nøkkeltall 2011 Rieber & Søn hadde i 2011 et salg på MNOK (4 546 MNOK), en nedgang på 5,6 prosent fra Omsetningen var negativt påvirket av strukturelle effekter med -2,3 prosent og valutaomregningseffekter på -1,0 prosent. Den organiske veksten var på -2,3 prosent for året. Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på MNOK (2 066 MNOK). Engangseffektene i 2011 var på -11 MNOK. Disse vedrører nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner i Vest-Europa (- 10 MNOK) og i Polen (-1 MNOK). EBIT i 2011 var på 266 MNOK (460 MNOK), og EBIT-marginen var på 6,2 prosent (10,1 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på 9,5 prosent (15,0 prosent). EPS var i 2011 på NOK 2,08 (NOK 3,91). Den underliggende EPS ekskludert engangsposter var på NOK 2,20 (NOK 3,83). Økonomiske fremtidsutsikter i våre markeder Den økonomiske utviklingen i våre markeder har vært relativt stabil i 2011, med en avtakende vekst i de fleste markeder. Fremtidsutsiktene viser i hovedsak en fortsatt svak og avtakende vekst, med noe variasjon fra marked til marked. I Norge er det ventet en BNP-vekst på 2,5 prosent og en vekst i privat konsum på 2,0 prosent i Dette er noe svakere enn i Oljeindustrien ventes å ha en stabiliserende effekt på norsk økonomi. Sett mot våre nærmeste naboland er Norge fortsatt i en bedre stilling med forholdsvis gode veksttall. Både i Danmark og i Sverige er det ventet en svak vekst. I Danmark er det forventninger om vekst i BNP og konsum på henholdsvis 0,8 prosent og 0,9 prosent. Tilsvarende tall for Sverige er 0,5 prosent og 0,6 prosent. For Polen er det ventet at både BNP-vekst og privat konsum øker med 2,1 prosent for 2012, som er noe lavere enn veksten i I Tsjekkia er det ventet negativ vekst for BNP og privat konsum med -0,4 prosent for begge. I Russland er det en BNP-vekst på 3,5 prosent for 2012, mens privat forbruk er ventet å øke med 5,3 prosent. En vedvarende høy oljepris kan gi et bidrag i positiv retning for Russland. Konkurransesituasjonen Rieber & Søn konkurrerer med multinasjonale næringsmiddelaktører med globale merkenavn. Vår strategi og vårt konkurransefortrinn er å tilpasse produktene til lokale smakspreferanser. Konkurransesituasjonen har holdt seg relativt stabil i alle våre markeder, med moderate forskyvninger i markedsandelene i ulike kategorier, der vi vinner i noen kategorier og taper i andre. Også i handelsleddet er konkurransesituasjonen relativt stabil. Konkurransen fra kjedenes egne merkevarer er jevnt tiltagende, og forhandlingene med kjedene er krevende.

4 Utviklingen i rapporteringssegmentet Vest-Europa Salget i Vest-Europa falt med 1,8 prosent til MNOK (3 340 MNOK). Av dette utgjorde 1,3 prosent strukturelle effekter og -0,4 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -2,7 prosent. Dekningsgraden ble på 59,2 prosent (61,0 prosent). EBIT endte på 251 MNOK (400 MNOK), påvirket av engangskostnader på -10 MNOK knyttet til nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner. EBIT-marginen var på 7,6 prosent (12,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 12,3 prosent (19,1 prosent). Rieber & Søn Norge hadde en negativ salgsutvikling og leverte et svakere driftsresultat i Resultatutviklingen er negativt påvirket av økte råvarepriser i første halvår. En betydelig volumnedgang i fjerde kvartal, særlig knyttet til tørre produkter, har påvirket både salg og resultat negativt. Rieber & Søn Norge har iverksatt omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten. Tiltakene består i hovedsak av planer for å skape ny vekst gjennom innovasjoner og oppkjøp, samt betydelige kostnadstilpasninger. I første kvartal 2012 ble det informert om nedbemanning av cirka 80 årsverk innen produksjon, salg og administrasjon. Markedsandelene for den norske virksomheten er stabile i kjernekategorier. Andelene er gjennom året noe svekket i suppekategorien og voksende innen kjølte ferdigretter. Rieber & Søn Danmark hadde salgsvekst, men et svakere driftsresultat enn for i fjor. Virksomheten har lykkes med interne forbedringer, effektivisering og sterk kostnadsstyring, Offensive salgs- og markedsplaner har løftet salget. I andre halvår har konkurranse fra lavprisprodukter og kjedenes egne merkevarer gitt tiltakene utfordringer. Initiativ er iverksatt for å styrke merkevarenes posisjon i markedet. Rieber & Søn Sverige hadde en negativ salgsutvikling og leverte et ikke tilfredsstillende driftsresultat i Virksomheten har ikke klart å redusere kostnadsbasen i takt med salgsnedgangen. I tillegg har det vært nødvendig å gjøre betydelige forbedringer innen supply chain, der omfattende effektiviseringer gjennomføres. Den svenske virksomheten har lykkes med flere lanseringer og økte markedsandeler på det svenske markedet. I 2011 er virksomheten negativt påvirket av bortfallet av en stor kontrakt og tapt volum på eksportmarkedet. Et omfattende innovasjonsprogram er iverksatt i Rieber & Søn Food Service hadde salgsnedgang og et svakere driftsresultat i Virksomheten har utfordringer knyttet til å operere i markeder med lav eller ingen vekst, og har heller ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å styrke posisjonene. Økte råvarepriser og endret produktmiks påvirket virksomheten negativt i første halvår. Markedsandelene er stabile i de viktigste kategoriene. Rieber & Søn Food Service opphørte som egen forretningsenhet fra 1. februar 2012 og ble integrert i Rieber & Søn Norge og Rieber & Søn Tsjekkia. Food service-markedet er fortsatt svært viktig for Rieber & Søn, og målet med integreringen er å skape bedre forutsetninger for vekst. Cronions hadde en positiv salgsutvikling, men et svekket driftsresultat i Virksomheten har gjennom markedstiltak lykkes med å øke salget, men den utfordres av en krevende konkurransesituasjon. Cronions har ikke klart å ta ut prisøkninger som har vært nødvendig for å kompensere for økte råvarepriser. Virksomheten vil ha økt fokus på dette i 2012 for å bedre lønnsomheten. Rieber & Søn kjøpte i 2011 Lierne Bakeri, som produserer lefser og kaker. Oppkjøpet antas å bidra med synergier som vil gi økt inntjening både innenfor salgs- og produksjonsleddet. Lierne Bakeri er integrert i den norske forretningsenheten. For mer detaljer vises det til note 4 i konsernregnskapet. Utviklingen i rapporteringssegmentet Sentral-Europa (CE) Salget i Sentral- og Øst-Europa (CE) falt med 4,4 prosent fra 991 MNOK til 947 MNOK. Av dette utgjorde -2,0 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -3,0 prosent. Dekningsgraden ble på 53,5 prosent (55,2 prosent). EBIT endte på 20 MNOK (51 MNOK). EBIT-marginen var på 2,1 prosent (5,2 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 3,2 prosent (7,7 prosent). Rieber & Søn Tsjekkia hadde en positiv salgsutvikling og leverte et bedret driftsresultat i Virksomheten har for fjerde år på rad forbedret driftsresultatet. God kostnadsstyring kombinert med effekter både fra forbedringsprogrammet Our Future og andre effektiviseringstiltak, har gitt gode resultater. I tillegg har markedsinitiativ bidratt til styrket markedsandel i kjernekategorier med kategorivekst. Den slovakiske delen av virksomheten har hatt en positiv utvikling gjennom BU Tsjekkia iverksetter offensive tiltak for å øke salget i Rieber & Søn Polen fikk et betydelig svekket salg og driftsresultat i Det er gjennom året iverksatt en rekke kortsiktige tiltak for styrke virksomhetens resultat, men den har fortsatt betydelige utfordringer. Rieber & Søn Polen vil i 2012 fortsatt ha fokus på korrigerende tiltak for å skape lønnsom drift. Virksomheten har hatt fallende markedsandeler i viktige kategorier, og vil bruke ressurser på å stabilisere utviklingen og gjenvinne posisjonene. Utviklingen i andre rapporteringssegment Segmentet Russland/Andre inkluderer Russland og HQ-kostnader. Salgsinntektene i segmentet var på 158 MNOK (307 MNOK) for året samlet. Den organiske veksten i segmentet var på 5,3 prosent. Dekningsgraden var på 45,2 prosent (44,8 prosent). EBIT endte på -5 MNOK (9 MNOK). EBIT-marginen var på -3,2 prosent (3,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på -2,0 prosent (3,0 prosent). King Oscar er inkludert i resultatet frem til frasalget 1. juni 2010.

5 Rieber & Søn Russland hadde en positiv salgsutvikling og et bedret driftsresultat i Virksomheten har fokusert på prisøkninger og bedret distribusjon, og har gjennom dette oppnådd bedrete marginene og styrket markedsposisjonene. En generell vekst i det russiske markedet bidrar til den positive utviklingen. Det er iverksatt ambisiøse planer for videre vekst. Forskning og utvikling Konsernet anvender primært interne ressurser til forskning og utvikling. Utgiftene er kostnadsført løpende da kravene til balanseføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er i hovedsak medgått til videreutvikling av eksisterende produktgrupper og konsepter, samt til utvikling av nye sådanne. Arbeidet har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige endringer i produktporteføljen det kommende år. Organisasjon Konsernet bestod ved årsskiftet av ni forretningsenheter med resultatansvar. Oppdelingen i enheter går delvis på tvers av geografiske områder. Organiseringen skal bidra til å skape lønnsom vekst. Stabsfunksjoner på konsernnivå understøtter forretningsenhetene, og skal bidra til å realisere uttak av synergier mellom disse. Frank Mohn ble i februar 2012 tilsatt som ny konsernsjef etter Patrik Andersson. Mohn ble ansatt i Rieber & Søn i 2008, og har i sin rolle som Supply Chain Director ledet det interne forbedringsprogrammet i konsernet i de siste tre årene. Styret er tilfreds over å ha funnet en god kandidat med utmerket kjennskap til organisasjonen, samt kunnskap om de muligheter og utfordringer konsernet står overfor. Mohns internasjonale og operasjonelle erfaring, strategiske orientering og personlige egenskaper, gir ham de beste forutsetninger for å lede konsernet. Direktøren for Rieber & Søn Polen fratrådte i andre kvartal Direktør for Rieber & Søn Tsjekkia, Jerzy Zalopa, fungerer som direktør for virksomheten. Direktør for Rieber & Søn Sverige fratrådte i første kvartal Peter Ericsson er ansatt som ny direktør og tiltrer i mai. Rieber & Søn Food Service ble fra 1. februar 2012 integrert i forretningsenhetene Norge og Tsjekkia. Integreringen vil gi synergier, og samtidig gi bedre forutsetninger for å skape vekst. Konsernet består etter dette av åtte forretningsenheter. Ved årsskiftet var sju av konsernets ni forretningsenheter ledet av ledere som ikke er norske, mens tre av disse ble ledet av kvinner. I konsernledelsen er to av ti konserndirektører kvinner. Blant styrets fem aksjonærvalgte medlemmer er det to kvinner (40 prosent). Tilsvarende er det én kvinne blant de tre ansattvalgte styremedlemmene. Ved rekruttering tilstrebes, under ellers like vilkår, en jevn fordeling av kjønnene. Dette gjelder både i ledende stillinger og i stillingskategorier, der ett av kjønnene er underrepresentert. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller innenfor like stillingskategorier er ikke påvist. Som et internasjonalt selskap, er Rieber & Søn opptatt av mangfold. I rekrutteringsprosesser er det et mål å bidra til mangfold både hva gjelder rase, nasjonalitet og kjønn. På alle våre fabrikkanlegg i Norge arbeides det aktivt for å beholde alle ansatte som har fått nedsatt funksjonsevne, enten som følge av ulykke, sykdom eller slitasje. Det avholdes jevnlige møter med sykemeldte og bedrift, og det er nedsatt ulike fora for å ivareta en god dialog. I disse fora drøftes midlertidig og/eller permanent tilrettelegging for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Rieber & Søn prøver så langt som mulig å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan beholde sitt arbeid eller prøve seg i alternative funksjoner. Det er samtidig fokus på at de som er friske ikke blir utsatt for større belastning/påkjenning som følge av tilrettelegging for sykemeldte. Tilrettelegging gjøres også for gravide arbeidstakere for at disse skal kunne fortsette sin funksjon frem til fødselspermisjon. Sykefraværet var i 2011 på 7,46 prosent (6,79). For konsernet ble det registrert 61 (53) skader med sykefravær, men ingen med alvorlig utfall på personer eller materielle eiendeler. I morselskapet var sykefraværet på 7,85 prosent (7,90). Det ble registrert 17 (13) skader med sykefravær. Det arbeides kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre arbeidsmiljøet og HMS gjennom opplæring og ulike aktiviteter. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i sykefraværet. Totalt sysselsatte i konsernet var ved utgangen av personer (2794 årsverk), hvorav kvinner og menn. Av disse jobbet kvinner heltid og 282 deltid, mens tilsvarende for menn utgjorde heltidsansatte og 59 deltidsansatte. I morselskapet var det ansatt personer (1012 årsverk), hvorav 536 menn og 577 kvinner har vært et utfordrende år, og styret takker medarbeiderne for innsatsen. Samfunnsansvar Rieber & Søn skal gjennom sunn forretningsdrift ivareta hensynet til miljø og samfunnet rundt oss. Vi skal utvise redelighet og integritet i alle forhold i vår forretningsvirksomhet. Vi skal være våkne overfor alle former for maktmisbruk eller tenderinger mot korrupsjon som vil bidra til uredelig forretningsdrift og svekke bransjens og bedriftens omdømme.

6 Vårt arbeid med samfunnsansvar er delt i fem hovedområder; etikk/leverandører, matsikkerhet, ytre miljø, ansatte/arbeidsforhold og partnerskap/sponsing. Gjennom mange år har vi hatt en klar policy og iverksatt en rekke tiltak for å oppfylle våre forpliktelser og styrke vår satsing innen samfunnsansvar. Fra 1. januar 2011 inngikk konsernet en treårsavtale med Unicef, der vi som signaturpartner blir en av organisasjonens viktigste bidragsytere i Norge. Rieber & Søn har evaluert vår gjeldende policy og praksis innen samfunnsansvar, og en ny handlingsplan vil være klar i første halvår Styret henviser for øvrig til et eget kapittel om samfunnsansvar i årsrapporten. Kapitalforhold Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2011 på 325 MNOK (491 MNOK). Morselskapet Rieber & Søn ASA hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2011 på 501 MNOK (432 MNOK). Konsernets investeringer i varige driftsmidler eksklusive frasalg/oppkjøp var på netto 125 MNOK (96 MNOK) i Av den sysselsatte kapitalen på MNOK (3 032 MNOK) utgjorde netto omløpskapital 496 MNOK (594 MNOK). Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2011 på 45 prosent, mot 57 prosent året før. Rentebærende gjeld som andel av egenkapital, var ved utgangen av året 56 prosent mot 21 prosent i Konsernet har ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter som mer enn dekker låneforfall ut For utviklingen i Rieber & Søn-aksjen vises det til kapittel vedrørende aksjer og aksjonærer. Årsresultat og utbytte Morselskapet Rieber & Søn ASA fikk et årsoverskudd på 196,9 MNOK (257,0 MNOK), som styret foreslår overført til annen egenkapital. Konsernets årsoverskudd utgjorde 159,4 MNOK (299,5 MNOK). Styret vil overfor Generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje. Dette gir et utbytteforhold i nivå 72 prosent (51 prosent). Utbytte for 2010 var på NOK 7,00, sammensatt av et ordinært utbytte på NOK 2,00 og et ekstraordinært utbytte på NOK 5,00. Egenkapitalandelen var på 50 prosent (62 prosent) ved utgangen av Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte var på 514 MNOK pr. 31. desember Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jfr. Regnskapsloven 3-3a, og styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. En nærmere beskrivelse av utbyttepolitikk finnes i kapittelet Aksjer og aksjonærer. Virksomhetens eierstyring Styret vektlegger at konsernet skal forvaltes og styres etter gode overordnete prinsipper (Corporate Governance). Det henvises i denne forbindelse til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse. På generalforsamlingen i 2011 ble styremedlemmene Birgitta Johansson-Hedberg og Øystein Elgan gjenvalgt for to år. Kristine Landmark ble valgt som nytt styremedlem for to år. Risikostyring Rieber & Søn legger stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Råvarer, produksjonsprosesser og emballasje er underlagt streng kontroll og trygge rutiner. Konsernet har egne beredskapsplaner for krisehåndtering og tilbakekalling av varer. Samtlige fabrikker jobber med å videreutvikle kvalitetsforståelsen etter risikostyringsprinsipper, som innebærer at de har styring på de kritiske punktene i vareflyten. Styret henviser til egne artikler om matsikkerhet og miljø i kapittelet Samfunnsansvar. Konsernets overordnete finansstrategi har som målsetting å balansere, og om nødvendig sikre kreditt-, likviditets-, valuta- og markedsrisiko. For en mer detaljert beskrivelse av dette refereres til note 25 i regnskapet. Strategi og fremtidsutsikter Rieber & Søn skal være et ledende næringsmiddelselskap i Skandinavia/Sentral- og Øst-Europa med tyngdepunkt i Norge og Tsjekkia. Fokus på vekst og effektivitet skal gi god lønnsomhet. Tilpasning av konsernets portefølje skal sikre at vi er tilstede i de markeder og kategorier hvor Rieber & Søn har de beste forutsetningene for verdiskapning. Konsernet har i 2012 et offensivt lanseringsprogram med produkter og konsepter som strekker seg utover de tradisjonelle kjerneområdene. Det jobbes også mer langsiktig med å bedre vår innovasjonskraft og derved korte ned tiden fra ide til lansering. Rieber & Søn skal utvikle sine kategorier og samtidig satse på nye konsepter og konserveringsformer. Velbekomme er et slikt satsingsområde. Samtidig vil vi videreutvikle den tørre kjerneporteføljen. Forbrukernes ønske om velsmakende, trygg og lettlaget mat passer stadig godt i forhold til supper, sauser og gryteretter. Konsernet skal også vokse gjennom lønnsomme oppkjøp. Via oppkjøp kan vi raskere posisjonere oss i utvalgte kategorier og gjennom

7 det også komplementere eksisterende sortiment. Målet er at forbrukerne og handelen skal oppleve Rieber & Søn som nyskapende, samtidig som vi bygger på trygghet og gode smaksopplevelser som ligger i selskapets mange sterke merkenavn. Et høyt fokus for å redusere kostnadsbasen ytterligere er vesentlig for å øke lønnsomheten. Konsernet opererer i mange høykostland og vil alltid måtte være kostnadsbevisst. Kostnadstilpasninger og effektiviseringstiltak vil gjelde både for forretningsenhetene og for konsernfunksjonene. Det er identifisert nye områder der det er mulig å oppnå synergier og besparelser. Vekst og effektivitet blir derfor hoveddriverne i Rieber & Søn fremover. Styret mener de foreliggende planer gir gode forutsetninger for å bedre lønnsomheten i konsernet via velsmakende mat som treffer forbrukernes smakspreferanser og forventninger. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt årsregnskapet for Rieber & Søn ASA for Årsregnskapet for Rieber & Søn konsernet med sammenligningstall er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Boards (IASB) og vedtatt av EU som gjelder per 31. desember Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet for 2011 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet og årsberetningen gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt.

8 Årsrapport 2011 Årsberetning Styret Styret Birgitta Johansson-Hedberg, Fritz T. Rieber (Styrets nestleder), Øystein Elgan, Helge Midttun (Styrets leder), Tore Nielsen, Kristine Landmark, Idar Furø, Synnøve Tverlid

9 Årsrapport 2011 Årsberetning Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Overordnete prinsipper Rieber & Søn styres etter mål og overordnete prinsipper, som skal sikre åpenhet, integritet og ansvarliggjøring. Åpenhet sikres gjennom flyt av korrekt informasjon mellom forretningsenhetene, ledelsen og styret, og til de ulike interessentene. Integritet oppnås ved entydige normer og regler og tilslutning til moralske og etiske prinsipper. I forhold til ansvarliggjøring tilstrebes korrekt deling av ansvar mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Styret i Rieber & Søn ASA er av den oppfatning at selskapet har prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er i tråd med den norske anbefalingen av 21. oktober 2010 og med endringer vedtatt høsten Virksomhetens verdigrunnlag er klart definert, og det er utarbeidet etiske retningslinjer basert på det nevnte verdigrunnlaget. I det følgende gis en kort oppsummering av hvordan Rieber & Søn har innrettet seg på de ulike områdene i anbefalingen. Rieber og Søns verdisett Vi er til å stole på, både overfor våre kunder, ansatte, aksjonærer og overfor samfunnet generelt Vi er åpne og ærlige når det gjelder kommunikasjon og holdning overfor enkeltmennesker og grupper Vi er nyskapende og innovative i arbeidet med å finne bedre løsninger og nye måter å håndtere utfordringer på Vi er inspirerende gjennom våre produkter og ideer om hvordan konsumenten kan sette sammen velsmakende mat på en lettere måte Informasjon og likebehandling av aksjonærer Konsernet vektlegger å gi korrekt og detaljert informasjon om selskapets finansielle og forretningsmessige stilling. Dette gjøres gjennom kvartals- og årsrapportering, samt investorpresentasjoner. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom selskapet, analytikere og presse. Rieber & Søn setter høye krav til informasjon og likebehandling av eiere. Som børsnotert selskap følges Oslo Børs strenge standard på området. Konsernet har også en Investor Relations funksjon, som skal ivareta eiere og markedets behov for informasjon på en profesjonell og ryddig måte. Generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger styret. Selskapet har kun én aksjeklasse med like aksjonærrettigheter. Det er tilrettelagt for å kunne benytte fullmakter, dersom aksjeeiere er forhindret fra å være til stede når generalforsamlingen avholdes. Valgkomite Selskapet har en egen valgkomite som gir innstilling til valg av styremedlemmer på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av tre medlemmer og velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er 2 år. I sammensetningen av styret har valgkomiteen vektlagt erfaring, kompetanse og mangfold, både fra næringsmiddelbransjen, forbrukerprodukter, finansiell og strategisk erfaring, samt geografisk mangfold. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkalling til generalforsamling og skal foruten personalia inneholde opplysninger om utdanning, yrkeserfaring og tillitsverv. Honorarene til Rieber & Søns styre, styreutvalgene og valgkomite vedtas av generalforsamlingen, etter innstilling fra valgkomiteen. Det er lik godtgjørelse for samtlige styremedlemmer, med unntak av honorering for styrets leder og nestleder, samt at komitearbeid honoreres særskilt. Styret Styret skal etter vedtektene bestå av minst syv og høyst ti medlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Styret velger selv sin leder. Det nåværende styret i Rieber & Søn ASA består av åtte medlemmer, hvorav tre er ansattevalgte representanter. Tilleggsrepresentasjonen på ett styremedlem fra de ansatte, skyldes avviklingen av bedriftsforsamlingen i Styrets medlemmer er beskrevet i årsrapporten. Styret i konsernet har både etablert styreinstruks og årsplan. Styret har tre underutvalg, kompensasjonsutvalg, revisjonsutvalg og

10 strategiutvalg. Det gjennomføres jevnlig en strategiprosess som leder frem til en strategiplan for de kommende perioder. Det er gjort rede for virksomhetens strategi og fokusområder i årsrapporten. Styret i Rieber & Søn er svært bevisst sitt forvaltningsansvar og tilsynsansvar. Med bakgrunn i styrets ansvar for konsernets strategiske utvikling, er det etablert interne rutiner og kontrollprosesser for å drive virksomheten etter de rammer og strategier som styret har vedtatt. Styret holder seg til enhver tid orientert om selskapets økonomiske stilling og fastsetter planer og budsjetter for virksomheten. Styret ansetter daglig leder og fastsetter de økonomiske betingelser for vedkommende, samt belønningssystemer for ledelsen. Styret gjennomfører en evaluering av sitt arbeid hvert år, samt evaluering av ledelsen. Konsernledelsen gir i tillegg en evaluering av styrets arbeid og samarbeidet med ledelsen. Uavhengighet Årlig går styret gjennom forhold knyttet til avhengighet/uavhengighet. Med unntak av ansattes representanter er det ingen personmessig avhengighet, økonomisk, familiært eller personlig, mellom selskapets styre og ledelse. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret er positiv til at både styremedlemmer, ledelse og øvrige ansatte eier aksjer i selskapet, og har i flere år gjennomført salg av aksjer til ansatte. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte med tilhørende noteverk til regnskapet, redegjøres det for selskapets lederlønnspolitikk, den konkrete godtgjørelsen til konsernledelsen, samt bonusordninger til andre ledende ansatte. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder blir foretatt av styret. Styring og intern kontroll Rieber & Søn forutsetter at alle juridiske enheter i konsernet møter konsernets felles regler og retningslinjer knyttet til overordnede finansielle og ikke-finansielle krav. Rieber & Søn er representert i flere land, og hver juridiske enhet må samtidig påse at krav som settes av lokale myndigheter etterleves. Det er ledelsen i de enkelte juridiske selskapene som har ansvaret for at internkontrollen i selskapet er tilfredsstillende. Styret erkjenner også å ha ansvar for konsernets interne kontroll. Dette innebærer blant annet at det foreligger tilstrekkelige rutiner som sikrer korrekt regnskapsrapportering og informasjon til aksjonærene, tilfredsstillende rutiner for investeringer, sikring av eiendeler samt styring av risiko. Rieber & Søn har implementert effektive kontroller som sikrer at konsernet ikke er utsatt for vesentlig risiko, at regnskapsføringen er pålitelig og korrekt og at finansielle rapporter som blir brukt som beslutningsgrunnlag er av god kvalitet. Det er innarbeidet kontrollrutiner knyttet til konsolideringen som sikrer at regnskapsregler, skatteregler og andre lovmessige krav blir overholdt. Internkontrollen i Rieber & Søn er stadig under forbedring og revisjon. Den blir også tilpasset så snart nye forhold i konsernet tilsier dette. Det foreligger både forebyggende og avdekkende kontroller. Internkontroll kan imidlertid ikke eliminere feil, men en effektiv internkontroll kan redusere risiko for feil betydelig. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen foretas det en overordnet risikovurdering der en identifiserer reelle risiki for konsernet. Her settes det en sannsynlighet og ett beløp på et eventuelt utfall. Håndteringen av de identifiserte risiki blir diskutert og konkretisert. Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelser som er gjort kjent i konsernet, og som samtlige enheter skal følge. Kontroller gjennomføres for å påse at rutinebeskrivelsene følges. Hver enkelt enhet har i tillegg sine egne rutinebeskrivelser som er innenfor konsernets rammer. Internkontrollen i hver enkelt enhet blir fulgt opp årlig fra sentralt hold. En påser da at et minimum av rutinebeskrivelser er på plass og at det er implementert en effektiv internkontroll. Avvik og mangler blir fulgt opp. Budsjetter blir utarbeidet årlig i tillegg til at investeringsbudsjetter og prognoser blir utarbeidet månedlig. Hver enhet rapporterer avvik mot budsjett og prognoser og må forklare vesentlige forhold. Det gjennomføres månedlige oppfølgninger av de enkelte forretningsenheters regnskap og utvikling. Likviditetssituasjonen i konsernet blir overvåket sentralt og fulgt opp daglig. Det er utarbeidet retningslinjer knyttet til investeringer og kapitalstyring. Det er i all hovedsak den sentrale finansavdelingen som tar seg av kapitalstyringen. Hver måned utarbeides det fullstendig konsolidert resultat og balanse. Alle regnskap godkjennes av den ansvarlige for de ulike enhetene, og revideres for feil og mangler av den sentrale finansavdelingen. Det utarbeides kvartalsrapporter som offentliggjøres i henhold til gjeldende rapporteringskrav. For alle vesentlige enheter gjennomfører konsernet revisor en lokal revisjon, det rapporteres om avdekkede feil og mangler til Group Finance som følger opp funnene. Selskapskapital

11 Selskapet har en egenkapital som er tilpasset målsetting, strategi og risikoprofil, og som er formidlet til markedet. Det er samtidig et mål å begrense kapitalbindingen i konsernet. Selskapet tilstreber å tilbakebetale selskapskapital utover det som er tilstrekkelig for å realisere gjeldende strategiske målsettinger. Det vises i den forbindelse til ekstraordinært utbytte som ble utbetalt hhv. i 2003 og 2005, samt for ekstraordinært utbytte som ble besluttet for Ved bruk av fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser som er gitt av generalforsamlingen, vil styret være varsom med å fravike prinsippet om fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer til tegning av aksjer. I den grad fullmakt om tilbakekjøp blir benyttet, vil styret tilsvarende være varsom med å fravike prinsippet om å foreta kjøp av egne aksjer i markedet til markedskurs. En eventuell fravikelse fra disse prinsippene skal begrunnes ut fra selskapets og aksjonærenes interesse. Utbytte Styret har en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, som er grunnlaget for de utbytteforslagene som styret fremmer overfor generalforsamlingen. Revisjon I forbindelse med avleggelse av Revisjonsberetning, avgir revisor en erklæring til styret om uavhengighet og objektivitet. Revisor deltar på styremøtet hvor årsregnskapet vedtas av styret. Det avholdes i den forbindelse et separat møte mellom styret og revisor uten ledelsens tilstedeværelse. Revisor deltar også ved den ordinære generalforsamlingen. Videre deltar revisor i møter med styrets revisjonsutvalg, for å redegjøre for spesielle problemstillinger og konklusjoner knyttet til revisjonsarbeidet. Konsernet har utarbeidet en policy som gir retningslinjer for bruk av revisor som rådgiver for selskapet. Dette redegjøres for fullt ut i notene for godtgjørelse til revisor, fordelt på rene revisjonstjenester, samt andre tilleggstjenester.

12 Årsrapport 2011 Årsberetning Erklæring om fastsettelse av lønn RIEBER & SØN ASA Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte Etter Allmennaksjeloven 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger av Allmennaksjeloven 5-6(3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene gjelder godtgjørelse knyttet til tildeling av aksjer eller aksjens kursutvikling, skal de godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår følgende retningslinjer til generalforsamlingens rådgivende avstemning (punktene 1 til 3) i 2012: 1. Prinsipper for ledergodtgjørelse i Rieber & Søn Lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte skal bestå av så vel faste, som variable elementer. De faste elementene som månedslønn, pensjon, forsikringsordninger, naturalytelser som firmabil, telefon m.v., skal normalt fastsettes til hva som må antas å være konkurransedyktige betingelser. Dette for å sikre selskapets evne til å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft. De variable elementene som individuelle lønnstillegg og bonusordninger, skal dels spore ledere til ekstra innsats for selskapet og dels gi ledende ansatte sammenfallende interesser med selskapets eiere i deres arbeidsutøvelse. I hovedsak vil lønnselementene og prinsippene for lønnsfastsettelsen foreslås videreført i inneværende regnskapsår, med de presiseringer og justeringer som følger nedenfor. 2. Faste lønnselementer 2.1 Generelt Styret vil ved fastsettelsen av lønn til daglig leder hensynta: Generell lønnsutvikling for tilsvarende stillinger. Rieber & Søns utvikling og resultat. Måloppnåelse. Andre momenter styret finner relevant. For øvrige sentrale ledere vil disse hensyn, samt de oppnådde resultater fra lederens virksomhetsområde, legges til grunn. 2.2 Etterlønn Styret vil videreføre dagens praksis med etterlønnsavtaler for enkelte ledende ansatte etter en konkret vurdering. Dagens standard kan gi rett til etterlønn fra 12 til 18 måneder, avhengig av alder. 2.3 Pensjonsordninger Pensjonsordningen for lønn inntil 12 G er ytelsesbasert og forsikret. Denne skal gjennomgås og vurderes tilpasset de varslede endringer i lov om Foretakspensjon samt Folketrygden som skal tre i kraft fra Pensjonsordningen for lønn ut over 12G er en driftspensjon med et generelt årlig innskudd på 18 % av årslønn. Denne vil bli videreført. 3. Variable elementer - Bonusprogrammer 3.1 Daglig leder Styret har i ansettelsesavtalen med tidligere daglig leder, Patrik Andersson, avtalt en årlig bonus maksimert til 40% av lønn, og en langsiktig bonus maksimert til én årslønn pr. år for årene 2009, 2010 og 2011; med en samlet, betinget utbetaling i Ny daglig leder, Frank Mohn, er gitt tilsvarende avtaler om årlig bonus maksimert til 40% av lønn, og et langsiktig incentivprogram er under utarbeidelse. Resultatmålsettingene fastsettes av styret. 3.2 Øvrige sentrale ledere i konsernet Styret har et bonusprogram for lederne i konsernet. Programmet deler lederne i nivåer og med en årlig bonus knyttet dels til spesifikke resultatmål som fastsettes av styret, og dels til individuell arbeidsutførelse etter mål som besluttes og evalueres i linjen. Den er

13 maksimert til 2,5 6 månedslønner, avhengig av ledelsesnivå. Resultatmålsettingene for 2012 fastsettes av styret. 4. Gjennomføring av lederlønnspolitikken i Faste lønnselementer Daglig leder, Patrik Andersson, fikk regulert sin ordinære årslønn pr med 3,8 % til kr Alderspensjonsordningene for lønn inntil, og over 12G, forble uendret i Variable lønnselementer Bonusprogrammet for så vel daglig leder som øvrige ledere i konsernet ble gjennomført i henhold til styrets erklæring - i samsvar med styrets fastsatte resultatmålsettinger for Aksjer med rabatt til ansatte Styret har frem til og med 2009 gitt ansatte mulighet for å kjøpe aksjer i Rieber & Søn. På bakgrunn av en mulig større endring i eiersituasjonen, har det ikke vært gitt tilsvarende tilbud til ansatte etter dette. Styret er innstilt på å gjenoppta aksjeprogrammet når den fremtidige eiersituasjonen for Rieber & Søn er avklart. 5. Virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse inngått eller endret i 2011 Utover hva som er redegjort for ovenfor og i konsernregnskapets note om samme, kan vi ikke se at avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte har hatt ytterligere virkninger av betydning for selskapet eller dets aksjonærer.

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

Etikk og leverandører FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011

Etikk og leverandører FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011 Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, hvor spørsmål knyttet til UNICEF og ILO-konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid

Detaljer

Styrets beretning 2010

Styrets beretning 2010 Årsrapport 2010 / Styrets beretning / Styrets beretning Styrets beretning 2010 Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og Sentral-Europa, hvor konsernet har

Detaljer

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn 3. kvartalsrapport 2010 Ekte polsk 100 % Rieber & Søn Delectas Krowka kake ble lansert på det polske markedet i 2005, og er en av de mest populære produktene i porteføljen. Kakemiksen består av kakebunn,

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på 2 069 MNOK (2 066 MNOK).

Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på 2 069 MNOK (2 066 MNOK). ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og sentral-europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner.

Detaljer

Årsrapport 2011 Året Året Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året Året Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport 2010 Ekte svensk 100 % Rieber & Søn Kladdkaka En av Frödinges mest populære kaker er Kladdkaka - en utsøkt dessertkake med mørk sjokolade, akkurat passe saftig

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Samfunnsansvar - Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, der forhold knyttet til UNICEF og ILOs konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 EBITDA i fjerde kvartal +56 prosent til 167 MNOK (107 MNOK), for året som helhet +15 prosent til 560 MNOK (487

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn 1. kvartalsrapport 2010 Ekte norsk 100 % Rieber & Søn Fra buljongterning til indisk tandoori Eventyret begynte med Toro Kjøttbuljong i 1946. Men det virkelige gjennombruddet kom 18 år senere med lanseringen

Detaljer

Innovasjon og produktutvikling

Innovasjon og produktutvikling HALVÅRSREGNSKAP/. KVARTALSRAPPORT 0 Innovasjon og produktutvikling Produktutvikling er det viktigste stikkordet for å utvikle og vedlikeholde en merkevare. Rieber & Søn skal være The Local Taste Champion.

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Global Reports LLC. Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008

Global Reports LLC. Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 EBITDA forbedret med 25 MNOK sammenliknet med andre kvartal i fjor. Prisøkninger har kompensert for økte kostnader. Interne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 6. APRIL 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 6. april 2017 kl. 14.00 i Selskapets

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og revideres årlig, sist 14. desember E6.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no)

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I CELLCURA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i CellCura ASA holdes i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, oppgang A, 5. etasje, Oslo fredag 28. juni 2013

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen, mandag 6. mai 2013 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i I.M. Skaugen SE, mandag 3. mars 2008, kl. 1600. Den ordinære generalforsamlingen

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 20. mai 2010 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer