Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Styret Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

3 Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Hovedmarkedene er Norden og sentral-europa, hvor konsernet har betydelige markedsposisjoner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Rieber & Søn avsluttet ved utgangen av 2011 det treårige forbedringsprogrammet Our Future. Bakgrunnen for programmet var et avdekket potensial for å gjøre betydelige interne forbedringer, i all hovedsak knyttet til produksjon og innkjøp. Konsernet har gjennomført programmet som planlagt med realiserte effekter. Til tross for dette er konsernets finansielle mål for 2011 ikke oppnådd, i hovedsak grunnet volumnedgang, økte råvarepriser og svak drift i enkelte av våre enheter. Styret er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet for En viktig del av Our Future har vært å hente ut synergier på tvers i konsernet. I løpet av programperioden er innkjøpsorganisasjonen sentralisert, noe som har gitt betydelige effektiviseringsgevinster. Nye verktøy og rutiner er utviklet og tatt i bruk for å optimalisere arbeidsflyten. Innen produksjonsområdet er felles metodologi for å forbedre produksjonseffektivitet, vedlikehold og planlegging/logistikk innført i samtlige av konsernets fabrikker. Parallelt med interne, operasjonelle forbedringer, har konsernet gjennomført strukturelle tilpasninger. Til sammen er ti virksomheter og merkevarer solgt i løpet av programperioden. Frasalgene har styrket konsernets mulighet til å fokusere mer på kjernevirksomhet. De varige endringene som er gjennomført innen struktur, arbeidsmetodikk og organisasjon vil bli videreført og styrket ytterligere i de kommende år. I tillegg er en rekke nye besparelser innen innkjøp, organisasjon og andre områder identifisert. Disse vil fortløpende bli realisert. Nøkkeltall 2011 Rieber & Søn hadde i 2011 et salg på MNOK (4 546 MNOK), en nedgang på 5,6 prosent fra Omsetningen var negativt påvirket av strukturelle effekter med -2,3 prosent og valutaomregningseffekter på -1,0 prosent. Den organiske veksten var på -2,3 prosent for året. Dekningsgraden i 2011 var på 58,0 prosent (59,2 prosent). Lønns- og driftskostnader var på MNOK (2 066 MNOK). Engangseffektene i 2011 var på -11 MNOK. Disse vedrører nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner i Vest-Europa (- 10 MNOK) og i Polen (-1 MNOK). EBIT i 2011 var på 266 MNOK (460 MNOK), og EBIT-marginen var på 6,2 prosent (10,1 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på 9,5 prosent (15,0 prosent). EPS var i 2011 på NOK 2,08 (NOK 3,91). Den underliggende EPS ekskludert engangsposter var på NOK 2,20 (NOK 3,83). Økonomiske fremtidsutsikter i våre markeder Den økonomiske utviklingen i våre markeder har vært relativt stabil i 2011, med en avtakende vekst i de fleste markeder. Fremtidsutsiktene viser i hovedsak en fortsatt svak og avtakende vekst, med noe variasjon fra marked til marked. I Norge er det ventet en BNP-vekst på 2,5 prosent og en vekst i privat konsum på 2,0 prosent i Dette er noe svakere enn i Oljeindustrien ventes å ha en stabiliserende effekt på norsk økonomi. Sett mot våre nærmeste naboland er Norge fortsatt i en bedre stilling med forholdsvis gode veksttall. Både i Danmark og i Sverige er det ventet en svak vekst. I Danmark er det forventninger om vekst i BNP og konsum på henholdsvis 0,8 prosent og 0,9 prosent. Tilsvarende tall for Sverige er 0,5 prosent og 0,6 prosent. For Polen er det ventet at både BNP-vekst og privat konsum øker med 2,1 prosent for 2012, som er noe lavere enn veksten i I Tsjekkia er det ventet negativ vekst for BNP og privat konsum med -0,4 prosent for begge. I Russland er det en BNP-vekst på 3,5 prosent for 2012, mens privat forbruk er ventet å øke med 5,3 prosent. En vedvarende høy oljepris kan gi et bidrag i positiv retning for Russland. Konkurransesituasjonen Rieber & Søn konkurrerer med multinasjonale næringsmiddelaktører med globale merkenavn. Vår strategi og vårt konkurransefortrinn er å tilpasse produktene til lokale smakspreferanser. Konkurransesituasjonen har holdt seg relativt stabil i alle våre markeder, med moderate forskyvninger i markedsandelene i ulike kategorier, der vi vinner i noen kategorier og taper i andre. Også i handelsleddet er konkurransesituasjonen relativt stabil. Konkurransen fra kjedenes egne merkevarer er jevnt tiltagende, og forhandlingene med kjedene er krevende.

4 Utviklingen i rapporteringssegmentet Vest-Europa Salget i Vest-Europa falt med 1,8 prosent til MNOK (3 340 MNOK). Av dette utgjorde 1,3 prosent strukturelle effekter og -0,4 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -2,7 prosent. Dekningsgraden ble på 59,2 prosent (61,0 prosent). EBIT endte på 251 MNOK (400 MNOK), påvirket av engangskostnader på -10 MNOK knyttet til nedbemanning innen salgs- og administrasjonsfunksjoner. EBIT-marginen var på 7,6 prosent (12,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 12,3 prosent (19,1 prosent). Rieber & Søn Norge hadde en negativ salgsutvikling og leverte et svakere driftsresultat i Resultatutviklingen er negativt påvirket av økte råvarepriser i første halvår. En betydelig volumnedgang i fjerde kvartal, særlig knyttet til tørre produkter, har påvirket både salg og resultat negativt. Rieber & Søn Norge har iverksatt omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten. Tiltakene består i hovedsak av planer for å skape ny vekst gjennom innovasjoner og oppkjøp, samt betydelige kostnadstilpasninger. I første kvartal 2012 ble det informert om nedbemanning av cirka 80 årsverk innen produksjon, salg og administrasjon. Markedsandelene for den norske virksomheten er stabile i kjernekategorier. Andelene er gjennom året noe svekket i suppekategorien og voksende innen kjølte ferdigretter. Rieber & Søn Danmark hadde salgsvekst, men et svakere driftsresultat enn for i fjor. Virksomheten har lykkes med interne forbedringer, effektivisering og sterk kostnadsstyring, Offensive salgs- og markedsplaner har løftet salget. I andre halvår har konkurranse fra lavprisprodukter og kjedenes egne merkevarer gitt tiltakene utfordringer. Initiativ er iverksatt for å styrke merkevarenes posisjon i markedet. Rieber & Søn Sverige hadde en negativ salgsutvikling og leverte et ikke tilfredsstillende driftsresultat i Virksomheten har ikke klart å redusere kostnadsbasen i takt med salgsnedgangen. I tillegg har det vært nødvendig å gjøre betydelige forbedringer innen supply chain, der omfattende effektiviseringer gjennomføres. Den svenske virksomheten har lykkes med flere lanseringer og økte markedsandeler på det svenske markedet. I 2011 er virksomheten negativt påvirket av bortfallet av en stor kontrakt og tapt volum på eksportmarkedet. Et omfattende innovasjonsprogram er iverksatt i Rieber & Søn Food Service hadde salgsnedgang og et svakere driftsresultat i Virksomheten har utfordringer knyttet til å operere i markeder med lav eller ingen vekst, og har heller ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å styrke posisjonene. Økte råvarepriser og endret produktmiks påvirket virksomheten negativt i første halvår. Markedsandelene er stabile i de viktigste kategoriene. Rieber & Søn Food Service opphørte som egen forretningsenhet fra 1. februar 2012 og ble integrert i Rieber & Søn Norge og Rieber & Søn Tsjekkia. Food service-markedet er fortsatt svært viktig for Rieber & Søn, og målet med integreringen er å skape bedre forutsetninger for vekst. Cronions hadde en positiv salgsutvikling, men et svekket driftsresultat i Virksomheten har gjennom markedstiltak lykkes med å øke salget, men den utfordres av en krevende konkurransesituasjon. Cronions har ikke klart å ta ut prisøkninger som har vært nødvendig for å kompensere for økte råvarepriser. Virksomheten vil ha økt fokus på dette i 2012 for å bedre lønnsomheten. Rieber & Søn kjøpte i 2011 Lierne Bakeri, som produserer lefser og kaker. Oppkjøpet antas å bidra med synergier som vil gi økt inntjening både innenfor salgs- og produksjonsleddet. Lierne Bakeri er integrert i den norske forretningsenheten. For mer detaljer vises det til note 4 i konsernregnskapet. Utviklingen i rapporteringssegmentet Sentral-Europa (CE) Salget i Sentral- og Øst-Europa (CE) falt med 4,4 prosent fra 991 MNOK til 947 MNOK. Av dette utgjorde -2,0 prosent valutaomregningseffekter. Den organiske veksten var på -3,0 prosent. Dekningsgraden ble på 53,5 prosent (55,2 prosent). EBIT endte på 20 MNOK (51 MNOK). EBIT-marginen var på 2,1 prosent (5,2 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var 3,2 prosent (7,7 prosent). Rieber & Søn Tsjekkia hadde en positiv salgsutvikling og leverte et bedret driftsresultat i Virksomheten har for fjerde år på rad forbedret driftsresultatet. God kostnadsstyring kombinert med effekter både fra forbedringsprogrammet Our Future og andre effektiviseringstiltak, har gitt gode resultater. I tillegg har markedsinitiativ bidratt til styrket markedsandel i kjernekategorier med kategorivekst. Den slovakiske delen av virksomheten har hatt en positiv utvikling gjennom BU Tsjekkia iverksetter offensive tiltak for å øke salget i Rieber & Søn Polen fikk et betydelig svekket salg og driftsresultat i Det er gjennom året iverksatt en rekke kortsiktige tiltak for styrke virksomhetens resultat, men den har fortsatt betydelige utfordringer. Rieber & Søn Polen vil i 2012 fortsatt ha fokus på korrigerende tiltak for å skape lønnsom drift. Virksomheten har hatt fallende markedsandeler i viktige kategorier, og vil bruke ressurser på å stabilisere utviklingen og gjenvinne posisjonene. Utviklingen i andre rapporteringssegment Segmentet Russland/Andre inkluderer Russland og HQ-kostnader. Salgsinntektene i segmentet var på 158 MNOK (307 MNOK) for året samlet. Den organiske veksten i segmentet var på 5,3 prosent. Dekningsgraden var på 45,2 prosent (44,8 prosent). EBIT endte på -5 MNOK (9 MNOK). EBIT-marginen var på -3,2 prosent (3,0 prosent). Avkastningsgraden (ROCE) var på -2,0 prosent (3,0 prosent). King Oscar er inkludert i resultatet frem til frasalget 1. juni 2010.

5 Rieber & Søn Russland hadde en positiv salgsutvikling og et bedret driftsresultat i Virksomheten har fokusert på prisøkninger og bedret distribusjon, og har gjennom dette oppnådd bedrete marginene og styrket markedsposisjonene. En generell vekst i det russiske markedet bidrar til den positive utviklingen. Det er iverksatt ambisiøse planer for videre vekst. Forskning og utvikling Konsernet anvender primært interne ressurser til forskning og utvikling. Utgiftene er kostnadsført løpende da kravene til balanseføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er i hovedsak medgått til videreutvikling av eksisterende produktgrupper og konsepter, samt til utvikling av nye sådanne. Arbeidet har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige endringer i produktporteføljen det kommende år. Organisasjon Konsernet bestod ved årsskiftet av ni forretningsenheter med resultatansvar. Oppdelingen i enheter går delvis på tvers av geografiske områder. Organiseringen skal bidra til å skape lønnsom vekst. Stabsfunksjoner på konsernnivå understøtter forretningsenhetene, og skal bidra til å realisere uttak av synergier mellom disse. Frank Mohn ble i februar 2012 tilsatt som ny konsernsjef etter Patrik Andersson. Mohn ble ansatt i Rieber & Søn i 2008, og har i sin rolle som Supply Chain Director ledet det interne forbedringsprogrammet i konsernet i de siste tre årene. Styret er tilfreds over å ha funnet en god kandidat med utmerket kjennskap til organisasjonen, samt kunnskap om de muligheter og utfordringer konsernet står overfor. Mohns internasjonale og operasjonelle erfaring, strategiske orientering og personlige egenskaper, gir ham de beste forutsetninger for å lede konsernet. Direktøren for Rieber & Søn Polen fratrådte i andre kvartal Direktør for Rieber & Søn Tsjekkia, Jerzy Zalopa, fungerer som direktør for virksomheten. Direktør for Rieber & Søn Sverige fratrådte i første kvartal Peter Ericsson er ansatt som ny direktør og tiltrer i mai. Rieber & Søn Food Service ble fra 1. februar 2012 integrert i forretningsenhetene Norge og Tsjekkia. Integreringen vil gi synergier, og samtidig gi bedre forutsetninger for å skape vekst. Konsernet består etter dette av åtte forretningsenheter. Ved årsskiftet var sju av konsernets ni forretningsenheter ledet av ledere som ikke er norske, mens tre av disse ble ledet av kvinner. I konsernledelsen er to av ti konserndirektører kvinner. Blant styrets fem aksjonærvalgte medlemmer er det to kvinner (40 prosent). Tilsvarende er det én kvinne blant de tre ansattvalgte styremedlemmene. Ved rekruttering tilstrebes, under ellers like vilkår, en jevn fordeling av kjønnene. Dette gjelder både i ledende stillinger og i stillingskategorier, der ett av kjønnene er underrepresentert. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller innenfor like stillingskategorier er ikke påvist. Som et internasjonalt selskap, er Rieber & Søn opptatt av mangfold. I rekrutteringsprosesser er det et mål å bidra til mangfold både hva gjelder rase, nasjonalitet og kjønn. På alle våre fabrikkanlegg i Norge arbeides det aktivt for å beholde alle ansatte som har fått nedsatt funksjonsevne, enten som følge av ulykke, sykdom eller slitasje. Det avholdes jevnlige møter med sykemeldte og bedrift, og det er nedsatt ulike fora for å ivareta en god dialog. I disse fora drøftes midlertidig og/eller permanent tilrettelegging for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Rieber & Søn prøver så langt som mulig å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan beholde sitt arbeid eller prøve seg i alternative funksjoner. Det er samtidig fokus på at de som er friske ikke blir utsatt for større belastning/påkjenning som følge av tilrettelegging for sykemeldte. Tilrettelegging gjøres også for gravide arbeidstakere for at disse skal kunne fortsette sin funksjon frem til fødselspermisjon. Sykefraværet var i 2011 på 7,46 prosent (6,79). For konsernet ble det registrert 61 (53) skader med sykefravær, men ingen med alvorlig utfall på personer eller materielle eiendeler. I morselskapet var sykefraværet på 7,85 prosent (7,90). Det ble registrert 17 (13) skader med sykefravær. Det arbeides kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre arbeidsmiljøet og HMS gjennom opplæring og ulike aktiviteter. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i sykefraværet. Totalt sysselsatte i konsernet var ved utgangen av personer (2794 årsverk), hvorav kvinner og menn. Av disse jobbet kvinner heltid og 282 deltid, mens tilsvarende for menn utgjorde heltidsansatte og 59 deltidsansatte. I morselskapet var det ansatt personer (1012 årsverk), hvorav 536 menn og 577 kvinner har vært et utfordrende år, og styret takker medarbeiderne for innsatsen. Samfunnsansvar Rieber & Søn skal gjennom sunn forretningsdrift ivareta hensynet til miljø og samfunnet rundt oss. Vi skal utvise redelighet og integritet i alle forhold i vår forretningsvirksomhet. Vi skal være våkne overfor alle former for maktmisbruk eller tenderinger mot korrupsjon som vil bidra til uredelig forretningsdrift og svekke bransjens og bedriftens omdømme.

6 Vårt arbeid med samfunnsansvar er delt i fem hovedområder; etikk/leverandører, matsikkerhet, ytre miljø, ansatte/arbeidsforhold og partnerskap/sponsing. Gjennom mange år har vi hatt en klar policy og iverksatt en rekke tiltak for å oppfylle våre forpliktelser og styrke vår satsing innen samfunnsansvar. Fra 1. januar 2011 inngikk konsernet en treårsavtale med Unicef, der vi som signaturpartner blir en av organisasjonens viktigste bidragsytere i Norge. Rieber & Søn har evaluert vår gjeldende policy og praksis innen samfunnsansvar, og en ny handlingsplan vil være klar i første halvår Styret henviser for øvrig til et eget kapittel om samfunnsansvar i årsrapporten. Kapitalforhold Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2011 på 325 MNOK (491 MNOK). Morselskapet Rieber & Søn ASA hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2011 på 501 MNOK (432 MNOK). Konsernets investeringer i varige driftsmidler eksklusive frasalg/oppkjøp var på netto 125 MNOK (96 MNOK) i Av den sysselsatte kapitalen på MNOK (3 032 MNOK) utgjorde netto omløpskapital 496 MNOK (594 MNOK). Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2011 på 45 prosent, mot 57 prosent året før. Rentebærende gjeld som andel av egenkapital, var ved utgangen av året 56 prosent mot 21 prosent i Konsernet har ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter som mer enn dekker låneforfall ut For utviklingen i Rieber & Søn-aksjen vises det til kapittel vedrørende aksjer og aksjonærer. Årsresultat og utbytte Morselskapet Rieber & Søn ASA fikk et årsoverskudd på 196,9 MNOK (257,0 MNOK), som styret foreslår overført til annen egenkapital. Konsernets årsoverskudd utgjorde 159,4 MNOK (299,5 MNOK). Styret vil overfor Generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje. Dette gir et utbytteforhold i nivå 72 prosent (51 prosent). Utbytte for 2010 var på NOK 7,00, sammensatt av et ordinært utbytte på NOK 2,00 og et ekstraordinært utbytte på NOK 5,00. Egenkapitalandelen var på 50 prosent (62 prosent) ved utgangen av Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte var på 514 MNOK pr. 31. desember Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jfr. Regnskapsloven 3-3a, og styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. En nærmere beskrivelse av utbyttepolitikk finnes i kapittelet Aksjer og aksjonærer. Virksomhetens eierstyring Styret vektlegger at konsernet skal forvaltes og styres etter gode overordnete prinsipper (Corporate Governance). Det henvises i denne forbindelse til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse. På generalforsamlingen i 2011 ble styremedlemmene Birgitta Johansson-Hedberg og Øystein Elgan gjenvalgt for to år. Kristine Landmark ble valgt som nytt styremedlem for to år. Risikostyring Rieber & Søn legger stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Råvarer, produksjonsprosesser og emballasje er underlagt streng kontroll og trygge rutiner. Konsernet har egne beredskapsplaner for krisehåndtering og tilbakekalling av varer. Samtlige fabrikker jobber med å videreutvikle kvalitetsforståelsen etter risikostyringsprinsipper, som innebærer at de har styring på de kritiske punktene i vareflyten. Styret henviser til egne artikler om matsikkerhet og miljø i kapittelet Samfunnsansvar. Konsernets overordnete finansstrategi har som målsetting å balansere, og om nødvendig sikre kreditt-, likviditets-, valuta- og markedsrisiko. For en mer detaljert beskrivelse av dette refereres til note 25 i regnskapet. Strategi og fremtidsutsikter Rieber & Søn skal være et ledende næringsmiddelselskap i Skandinavia/Sentral- og Øst-Europa med tyngdepunkt i Norge og Tsjekkia. Fokus på vekst og effektivitet skal gi god lønnsomhet. Tilpasning av konsernets portefølje skal sikre at vi er tilstede i de markeder og kategorier hvor Rieber & Søn har de beste forutsetningene for verdiskapning. Konsernet har i 2012 et offensivt lanseringsprogram med produkter og konsepter som strekker seg utover de tradisjonelle kjerneområdene. Det jobbes også mer langsiktig med å bedre vår innovasjonskraft og derved korte ned tiden fra ide til lansering. Rieber & Søn skal utvikle sine kategorier og samtidig satse på nye konsepter og konserveringsformer. Velbekomme er et slikt satsingsområde. Samtidig vil vi videreutvikle den tørre kjerneporteføljen. Forbrukernes ønske om velsmakende, trygg og lettlaget mat passer stadig godt i forhold til supper, sauser og gryteretter. Konsernet skal også vokse gjennom lønnsomme oppkjøp. Via oppkjøp kan vi raskere posisjonere oss i utvalgte kategorier og gjennom

7 det også komplementere eksisterende sortiment. Målet er at forbrukerne og handelen skal oppleve Rieber & Søn som nyskapende, samtidig som vi bygger på trygghet og gode smaksopplevelser som ligger i selskapets mange sterke merkenavn. Et høyt fokus for å redusere kostnadsbasen ytterligere er vesentlig for å øke lønnsomheten. Konsernet opererer i mange høykostland og vil alltid måtte være kostnadsbevisst. Kostnadstilpasninger og effektiviseringstiltak vil gjelde både for forretningsenhetene og for konsernfunksjonene. Det er identifisert nye områder der det er mulig å oppnå synergier og besparelser. Vekst og effektivitet blir derfor hoveddriverne i Rieber & Søn fremover. Styret mener de foreliggende planer gir gode forutsetninger for å bedre lønnsomheten i konsernet via velsmakende mat som treffer forbrukernes smakspreferanser og forventninger. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt årsregnskapet for Rieber & Søn ASA for Årsregnskapet for Rieber & Søn konsernet med sammenligningstall er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Boards (IASB) og vedtatt av EU som gjelder per 31. desember Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet for 2011 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet og årsberetningen gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt.

8 Årsrapport 2011 Årsberetning Styret Styret Birgitta Johansson-Hedberg, Fritz T. Rieber (Styrets nestleder), Øystein Elgan, Helge Midttun (Styrets leder), Tore Nielsen, Kristine Landmark, Idar Furø, Synnøve Tverlid

9 Årsrapport 2011 Årsberetning Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Overordnete prinsipper Rieber & Søn styres etter mål og overordnete prinsipper, som skal sikre åpenhet, integritet og ansvarliggjøring. Åpenhet sikres gjennom flyt av korrekt informasjon mellom forretningsenhetene, ledelsen og styret, og til de ulike interessentene. Integritet oppnås ved entydige normer og regler og tilslutning til moralske og etiske prinsipper. I forhold til ansvarliggjøring tilstrebes korrekt deling av ansvar mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Styret i Rieber & Søn ASA er av den oppfatning at selskapet har prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er i tråd med den norske anbefalingen av 21. oktober 2010 og med endringer vedtatt høsten Virksomhetens verdigrunnlag er klart definert, og det er utarbeidet etiske retningslinjer basert på det nevnte verdigrunnlaget. I det følgende gis en kort oppsummering av hvordan Rieber & Søn har innrettet seg på de ulike områdene i anbefalingen. Rieber og Søns verdisett Vi er til å stole på, både overfor våre kunder, ansatte, aksjonærer og overfor samfunnet generelt Vi er åpne og ærlige når det gjelder kommunikasjon og holdning overfor enkeltmennesker og grupper Vi er nyskapende og innovative i arbeidet med å finne bedre løsninger og nye måter å håndtere utfordringer på Vi er inspirerende gjennom våre produkter og ideer om hvordan konsumenten kan sette sammen velsmakende mat på en lettere måte Informasjon og likebehandling av aksjonærer Konsernet vektlegger å gi korrekt og detaljert informasjon om selskapets finansielle og forretningsmessige stilling. Dette gjøres gjennom kvartals- og årsrapportering, samt investorpresentasjoner. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom selskapet, analytikere og presse. Rieber & Søn setter høye krav til informasjon og likebehandling av eiere. Som børsnotert selskap følges Oslo Børs strenge standard på området. Konsernet har også en Investor Relations funksjon, som skal ivareta eiere og markedets behov for informasjon på en profesjonell og ryddig måte. Generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger styret. Selskapet har kun én aksjeklasse med like aksjonærrettigheter. Det er tilrettelagt for å kunne benytte fullmakter, dersom aksjeeiere er forhindret fra å være til stede når generalforsamlingen avholdes. Valgkomite Selskapet har en egen valgkomite som gir innstilling til valg av styremedlemmer på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av tre medlemmer og velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er 2 år. I sammensetningen av styret har valgkomiteen vektlagt erfaring, kompetanse og mangfold, både fra næringsmiddelbransjen, forbrukerprodukter, finansiell og strategisk erfaring, samt geografisk mangfold. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkalling til generalforsamling og skal foruten personalia inneholde opplysninger om utdanning, yrkeserfaring og tillitsverv. Honorarene til Rieber & Søns styre, styreutvalgene og valgkomite vedtas av generalforsamlingen, etter innstilling fra valgkomiteen. Det er lik godtgjørelse for samtlige styremedlemmer, med unntak av honorering for styrets leder og nestleder, samt at komitearbeid honoreres særskilt. Styret Styret skal etter vedtektene bestå av minst syv og høyst ti medlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Styret velger selv sin leder. Det nåværende styret i Rieber & Søn ASA består av åtte medlemmer, hvorav tre er ansattevalgte representanter. Tilleggsrepresentasjonen på ett styremedlem fra de ansatte, skyldes avviklingen av bedriftsforsamlingen i Styrets medlemmer er beskrevet i årsrapporten. Styret i konsernet har både etablert styreinstruks og årsplan. Styret har tre underutvalg, kompensasjonsutvalg, revisjonsutvalg og

10 strategiutvalg. Det gjennomføres jevnlig en strategiprosess som leder frem til en strategiplan for de kommende perioder. Det er gjort rede for virksomhetens strategi og fokusområder i årsrapporten. Styret i Rieber & Søn er svært bevisst sitt forvaltningsansvar og tilsynsansvar. Med bakgrunn i styrets ansvar for konsernets strategiske utvikling, er det etablert interne rutiner og kontrollprosesser for å drive virksomheten etter de rammer og strategier som styret har vedtatt. Styret holder seg til enhver tid orientert om selskapets økonomiske stilling og fastsetter planer og budsjetter for virksomheten. Styret ansetter daglig leder og fastsetter de økonomiske betingelser for vedkommende, samt belønningssystemer for ledelsen. Styret gjennomfører en evaluering av sitt arbeid hvert år, samt evaluering av ledelsen. Konsernledelsen gir i tillegg en evaluering av styrets arbeid og samarbeidet med ledelsen. Uavhengighet Årlig går styret gjennom forhold knyttet til avhengighet/uavhengighet. Med unntak av ansattes representanter er det ingen personmessig avhengighet, økonomisk, familiært eller personlig, mellom selskapets styre og ledelse. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret er positiv til at både styremedlemmer, ledelse og øvrige ansatte eier aksjer i selskapet, og har i flere år gjennomført salg av aksjer til ansatte. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte med tilhørende noteverk til regnskapet, redegjøres det for selskapets lederlønnspolitikk, den konkrete godtgjørelsen til konsernledelsen, samt bonusordninger til andre ledende ansatte. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder blir foretatt av styret. Styring og intern kontroll Rieber & Søn forutsetter at alle juridiske enheter i konsernet møter konsernets felles regler og retningslinjer knyttet til overordnede finansielle og ikke-finansielle krav. Rieber & Søn er representert i flere land, og hver juridiske enhet må samtidig påse at krav som settes av lokale myndigheter etterleves. Det er ledelsen i de enkelte juridiske selskapene som har ansvaret for at internkontrollen i selskapet er tilfredsstillende. Styret erkjenner også å ha ansvar for konsernets interne kontroll. Dette innebærer blant annet at det foreligger tilstrekkelige rutiner som sikrer korrekt regnskapsrapportering og informasjon til aksjonærene, tilfredsstillende rutiner for investeringer, sikring av eiendeler samt styring av risiko. Rieber & Søn har implementert effektive kontroller som sikrer at konsernet ikke er utsatt for vesentlig risiko, at regnskapsføringen er pålitelig og korrekt og at finansielle rapporter som blir brukt som beslutningsgrunnlag er av god kvalitet. Det er innarbeidet kontrollrutiner knyttet til konsolideringen som sikrer at regnskapsregler, skatteregler og andre lovmessige krav blir overholdt. Internkontrollen i Rieber & Søn er stadig under forbedring og revisjon. Den blir også tilpasset så snart nye forhold i konsernet tilsier dette. Det foreligger både forebyggende og avdekkende kontroller. Internkontroll kan imidlertid ikke eliminere feil, men en effektiv internkontroll kan redusere risiko for feil betydelig. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen foretas det en overordnet risikovurdering der en identifiserer reelle risiki for konsernet. Her settes det en sannsynlighet og ett beløp på et eventuelt utfall. Håndteringen av de identifiserte risiki blir diskutert og konkretisert. Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelser som er gjort kjent i konsernet, og som samtlige enheter skal følge. Kontroller gjennomføres for å påse at rutinebeskrivelsene følges. Hver enkelt enhet har i tillegg sine egne rutinebeskrivelser som er innenfor konsernets rammer. Internkontrollen i hver enkelt enhet blir fulgt opp årlig fra sentralt hold. En påser da at et minimum av rutinebeskrivelser er på plass og at det er implementert en effektiv internkontroll. Avvik og mangler blir fulgt opp. Budsjetter blir utarbeidet årlig i tillegg til at investeringsbudsjetter og prognoser blir utarbeidet månedlig. Hver enhet rapporterer avvik mot budsjett og prognoser og må forklare vesentlige forhold. Det gjennomføres månedlige oppfølgninger av de enkelte forretningsenheters regnskap og utvikling. Likviditetssituasjonen i konsernet blir overvåket sentralt og fulgt opp daglig. Det er utarbeidet retningslinjer knyttet til investeringer og kapitalstyring. Det er i all hovedsak den sentrale finansavdelingen som tar seg av kapitalstyringen. Hver måned utarbeides det fullstendig konsolidert resultat og balanse. Alle regnskap godkjennes av den ansvarlige for de ulike enhetene, og revideres for feil og mangler av den sentrale finansavdelingen. Det utarbeides kvartalsrapporter som offentliggjøres i henhold til gjeldende rapporteringskrav. For alle vesentlige enheter gjennomfører konsernet revisor en lokal revisjon, det rapporteres om avdekkede feil og mangler til Group Finance som følger opp funnene. Selskapskapital

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842 KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT 2014 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Innhold: 4 Innledning ved Hans Kr Glesne, adm. banksjef 6 Nøkkeltall egenkapitalbevis 7 Styrets årsberetning 2014 16 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende medie- og trykkerikonsernet

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom ÅRSRAPPORT 2014 Gode rom 1 Innhold Hovedtall 5 år 3 Årsberetning 4 Eierstyring 15 Samfunnsansvarsrapport 20 Konsern Finansielle nøkkeltall 28 Resultat 30 Balanse 31 Endringer i egenkapital 33 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Eier- og virksomhetsstyring

Eier- og virksomhetsstyring Eier- og virksomhetsstyring Eierstyring og selskapsledelse i Moelvenkonsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2012. Anbefalingen er tilgjengelig

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer