Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015"

Transkript

1 Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 215

2 FORORD Green Highway et EU/Interreg-prosjekt innom Interreg Sverige Norge programmet gjennomførte i perioden mai desember 21 et prøveprosjekt med gratis utlån av elbil til private og offentlige virksomheter i Trondheim. Låneperioden varte fra mai til og med oktober, med evalueringsperiode og utvidet periode for registrering av data fra referansebiler i perioden november-desember 21. Prosjektet ble gjennomført i partnerskap med og med delfinansiering fra Miljøpakken i Trondheim. Prosjektsamarbeidet har illustrert hvor stor betydning det har å samarbeide på tvers i kommunen for både å bygge kompetanse og spre denne i organisasjonen, og for å drive fram miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Prosjektet har samarbeidet tett med Sparebank1 Bilplan, som har bidratt med mye nyttig bilkunnskap, de bidro i planleggingen av prosjektet, og de har levert viktige tjenester og data gjennom sitt system Bilplan Miljø. Dette systemet har vært benyttet til å framskaffe data for drivstofforbruk for referansebiler for sammenlikning med elbilene, og har gitt oss data og resultater for NOx- og CO 2 -utslipp for referansebiler i virksomhetene. På denne måten har vi kunnet få fram gode tall for hvor godt elbilen presterer sammenliknet med virksomhetens dieseleller bensninbil, både på sentrale miljøparametre og hva gjelder drivstoffkostnader. Vi retter en stor takk til alle deltakende virksomheter; for at dere går foran og var villige til og nysgjerrige på å prøve ut elbil, og at dere gjennom deltakelsen i prosjektet har økt vår kunnskap om bilvalg i virksomheter, deres holdninger til og synspunkt på miljø, og hva som skal til for å øke antall elbiler i virksomheter i Trondheim. Vi retter også stor takk til bilforhandlerne Witro Bil AS (Nissan Leaf), Prøven Bil AS (Peugot Partner Electric), og Bilcentrum AS (Renault Kangoo Z.E.) og deres bilimportører for godt samarbeid, og for deres positive holdning til prosjektet. Trondheim Kjell Inge Stellander prosjektleder Green Highway Bjørn Ove Berthelsen Green Highway - prosjektleder Utlån elbil 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... INNLEDNING... 5 Bakgrunn... 5 Mål... 6 GJENNOMFØRING... 7 HVOR REPRESENTATIV ER UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE... 9 RESULTAT... 1 Om låneperioden bruk og erfaringer... 1 Hvor viktig er de norske elbilfordelene... 1 Investeringsbeslutninger om elbil som følge av elbillånet Årsaker til at virksomheter ikke velger elbil Viktig/Mindre viktig når virksomhetene velger bil Oppsummerte trekk fra krysstabellanalyser Drivstofforbruk, avgass- og klimagassutslipp fra referansebiler VEDLEGG 1. Lånekontrakt... 2 VEDLEGG 2. Avtale om tilgang til forbruksdata for referansebil... VEDLEGG 3. Bilder VEDLEGG. Spørreundersøkelse... 3 VEDLEGG 5. Kommentarer og tilbakemeldinger fra låntakerne

4 SAMMENDRAG 2 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra et bredt spekter av bransjer deltok i perioden mai oktober 21 i en gratis utlånsordning for elbil, der Green Highway (EU/Interreg-prosjekt eid og ledet av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune) dekket leiekostnaden. Hver virksomhet fikk prøve ut én bil i 1 dager, og måtte i ettertid svare på en omfattende spøreundersøkelse. Låneordningen omfattet 3 elbiler: Nissan Leaf, Peugot Partner, og Renault Kangoo; de to sistnevnte er varebiler. Det ble også registrert drivstofforbruk og beregnet utslipp av CO 2 og nitrogenoksider (NOx) for 3 referansebiler på diesel i 3 ulike virksomheter i perioden juni-desember. Dette ble gjort for å kunne sammenlikne drivstoffkostnader for elbil og bensin-/dieselbil, og finne ut hvor miljøvennlig elbilen er sammenliknet med dieselbil. Hensikten med utlånsprosjektet var å sette virksomheter bedre i stand til å ta stilling til om elbil er aktuelt og mulig for dem å bruke, stimulere næringslivet til i større grad å ta i bruk elbil i sin daglige virksomhet, og lære av virksomhetenes observasjoner og erfaringer med elbil slik at vi blir bedre i stand til å sette inn tiltak og virkemidler som øker antallet elbiler i virksomheter i betydelig grad. Anslagsvis tre til fem tusen virksomhetseide biler kjører daglig et ukjent, men betydelig, antall km i Trondheim. Et skifte mot langt flere elbiler vil ha stor betydning for å nå klimamål og overholde grenseverdikrav for lokale luftforurensninger og støy. Og det er svært viktig for oss å få en betydelig andel nødvendig kjøring med bil spesielt næringstransport - over på fornybare drivstoff med lave avgassutslipp, deriblant EL. Et flertall av virksomhetene som deltok var godt fornøyd med elbilen, og syntes elbilen hadde gode kjøreegenskaper sammenliknet med bilen de bruker til vanlig. Ulempene med elbil var kort rekkevidde og manglende tilhengerfeste; spesielt ble dette bemerket av entreprenører, håndverkere og montørfirma. Deltakende virksomheter peker på at de nasjonale elbilfordelene er viktig for dem for å kunne velge elbil, der fritak for bomavgift og gratis parkering på offentlige P-plasser er de viktigste fordelene. Miljø, profilering og samfunnsansvar scorer overraskende høyt når det gjelder valg av bil. Dette bør tilsi at virksomheter i Trondheim også er offensive og satser på elbil der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. Utprøving av elbil over en kortere periode har stor betydning for virksomheters holdning til og syn på elbil. av 2 deltakende virksomheter tok investeringsbeslutning om totalt 7 elbiler som følge av låneordningen, og 67 % av virksomhetene vil vurdere elbil for egen flåte. Trondheim kommune har satt seg mål om ca 13.5 ladbare biler i Trondheim i løpet av 217 (15 % av kjøretøyparken); det innebærer også ca 1.5 elektriske varebiler, mot dagens 73 registrerte elektriske varebiler. Det blir derfor viktig for lokale myndigheter å gå i dialog med næringslivet og statlige myndigheter, og i samarbeid med dem finne fram til tiltak og virkemidler som bidrar til at flere bedrifter velger elbil framfor fossilbil. Det blir viktig framover å satse på både regulerende og stimulerende tiltak. Det må stilles krav til næringslivet når det gjelder deres tjenestetransport, men slike typer tiltak alene er på langt nær tilstrekkelig for å nå våre mål. Samarbeid, stimulans og vilje til å være med å løfte de gode virksomhetene er viktig.

5 INNLEDNING Bakgrunn Siden 29 har det vært en formidabel økning i antall elbiler i Norge. Norske elbilinsentiv har vært helt avgjørende for denne økningen. Økningen fra et par-tre modeller elbiler tilgjengelig i det norske markedet i 29 til dagens utvalg med 19 rene elektriske kjøretøy og 7 plug-inhybrider har imidlertid også hatt stor betydning. Veksten i antall ladbare biler i Trondheim har også vært stor. Det var ved utgangen av januar 215 registrert 2.23 ladbare biler i Trondheim, derav 2.13 rene elbiler. Dette utgjør 2, % av bilparken av person- og varebiler. Figur 1. Utvikling i antall ladbare biler i Trondheim 213 januar 215. Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken, OFV. Det er privatmarkedet som dominerer på elbil. Ved utgangen av januar 215 var det kun registrert 73 elektriske varebiler i Trondheim; 3, % av antall elbiler totalt. Den enorme veksten i privatmarkedet medfører en sterkt synkende andel elbiler eid av virksomheter (Figur 2). Figur 2. Eierskap elbiler i Trondheim fordelt på menn, kvinner og virksomheter (%). Kilde: OFV. Økt antall elbiler er viktig av hensyn til trafikkstøy, avgass- og klimagassutslipp, og noe Trondheim kommune også stimulerer og oppfordrer til. Det som imidlertid er svært viktig for kommunen er at mest mulig nødvendig transport med bil, og da spesielt næringsrelatert transport, foregår med lav- og nullutslippsbiler. Derfor ser vi med bekymring på den lave eierandelen elbiler i virksomheter og det lave antallet registrerte elektriske varebiler i Trondheim. 5

6 Det kjører daglig 3-5. biler i tjenestetransport i Trondheim, og mye kjøring er over korte nok avstander til at elbil kan være et godt alternativ. Bilen er både et viktig arbeidsredskap såvel som nødvendig transportmiddel for en håndverker eller en montør. Bilen er på flere måter også langt viktigere for en næringsaktør enn for en privatperson, i og med at manglende rekkevidde og framkommelighet for en elbil kan gjøre at du ikke får utført jobben din godt nok eller at oppdraget blir mer kostbart, og dermed kan påvirke bederiftens inntjening/bunnlinje direkte. Det er ikke gjennomført mange undersøkelser/tester av hvor godt elbil egner seg for ulike typer næringsaktører. Tidsskriftet VVS Aktuelt ( har imidlertid latt rørleggerfirma få prøve ut EL varebiler (Citroen Berlingo, Nissan env2, og Renault Kangoo) over en periode for å undersøke om/hvordan elbil kan fungere for denne yrkesgruppen. Det må understrekes at dette kun er småskala tester, men tilbakemeldingene fra brukerne har vært positive. En omfattende overgang til elbiler i virksomheter vil ha betydning for lokalmiljøet, og gi viktige bidrag til måloppnåelse når det gjelder nivåer av helseskadelige luftforurensninger, klimagassutslipp og trafikkstøy. Trondheim kommune har vedtatt et mål om 15 % ladbare biler i Trondheim i løpet av 218 (ca 13.5 biler). Dersom en legger dagens sammensetning av bilparken i Trondheim til grunn, innebærer det mellom 1. og 1.5 elektriske varebiler i 218, eller nær 3 ganger så mange som i dag er registrert i Trondheim. En videreføring av nasjonale elbilinsentiv ut over 5. biler og 217 er svært viktig for fortsatt vekst i antall elbiler. Ennå er ikke dette markedet markedsmessig bærekraftig, og insentiv bør ikke fjernes før markedet har stabilisert seg mer. Når fordelene skal fases ut, er det også viktig å gjøre dette over tid, og med god forutsigbarhet for markedsaktørene. Det er imidlertid behov for mer målrettet innsats enn bare elbilfordeler visa-vis virksomheter for å øke antall elbiler her. Bilforhandlere kan markedsføring og lever av å selge bil. Men det er lett å bli blendet av den enorme salgssuksessen for EL personbiler i Norge. Virksomheter er mer forsiktige og konservative når det gjelder å ta i bruk elbil; de utgjør et helt annet type marked enn privatsegmentet. Vi tror bedriftsmarkedet for elbil/el varebil er der privatmarkedet modnings- og utviklingsmessig var for to-tre år siden. Forhandlerleddet er også en svært viktig brikke i å få næringslivet over på EL. En viktig forutsetning for å kunne iverksette gode/riktige tiltak og virkemidler, er ikke minst å vite nok om hva som er viktig for virksomheter når det gjelder valg av bil, være pådriver overfor dem, formidle kunnskap og bidra til å hjelpe næringslivet med et godt nok beslutningsgrunnlag for evt valg av elbil, og lære av virksomhetene om hva deres behov er. Ett virkemiddel er å tilby virksomheter å låne/teste en elbil over en periode. Green Highway-prosjektet gjennomfører et slikt utlånsprosjekt i Østersund, som har pågått i hele 21, og som har vært svært populært. Liknende utlånsprosjekt har vært gjennomført i liten skala, bl a i regi av prosjektene InfraGreen og Ecoast. Mål Hovedmål: Stimulere private og offentlige virksomheter til å anskaffe elbiler som tjenestebiler, og gi aktørene et bedre beslutningsgrunnlag vedrørende elbil, gjennom å tilby en gratis prøveperiode. Delmål: Lære av virksomheters erfaringer med elbil, og bil- og transportbehov for å heve eget kunnskapsnivå og få innsikt i virksomheters behov og ønsker når det gjelder bil/transport Omsette denne kunnskapen i praktiske tiltak og virkemidler for å øke antall elbiler i virksomheter, og bruke kunnskap og erfaringer fra virksomheter i utadrettet virksomhet/direkte møter med dem Formidle saklig og faglig basert kunnskap og informasjon om elbil utvalg, fordeler og ulemper til virksomheter - for å heve deres kunnskapsnivå og derigjennom bygge ned barrierer for anskaffelse av elbil 6

7 GJENNOMFØRING Green Highway (eid og ledet av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune) ledet og gjennomførte prosjektet, og stod for all koordinering. Leieavtaler for 3 elbiler ble inngått mellom Trondheim kommune v/green Highway som prosjekteier og hver av 3 forhandlere i Trondheim; Witro Bil (Nissan Leaf), Prøven Bil (Peugot Partner Electric varebil), og Bilcentrum (Renault Kangoo Z.E. varebil), der Green Highwyprosjektet tok leiekostnadene. Bilene ble så lånt ut gratis i 1 dagers låneperioder til interesserte virksomheter i perioden mai oktober 21. Green Highway tilbød gratis utlån gjennom direkte invitasjon til alle miljøsfyrtårnbedrifter i Trondheim, bruk av Håndverkerforeningens medlemsliste, via Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) sine kontaktfora, og gjennom SMN og Sparebank1 Bilplan sine kontaktflater mot næringslivskunder. Det ble også gjennomført en større kick-off og info.møte med virksomheter i slutten av april 21, der prosjektet hadde hentet inn foredragsholdere fra bl a leasingbransjen, en virksomhet som har satset tungt på elbil i egen virksomhet, bilforhandlerne og importørleddet, vi informerte om det praktiske knyttet til låneordningen, alle deltakere fikk se bilene og prate med forhandlere/importører m.m. Lån av type bil og låneperiode var basert på først til mølla-prinsippet. Det ble benyttet bookingskjema tilgjengelig via web. Green Highway og låntaker inngikk en lånekontrakt (Vedlegg 1) som regulerte selve lånet, låneperioden, og begge partenes forpliktelser og rettigheter i låneperioden. Låntaker måtte selv besørge lademulighet(er) for bilen. Hver forhandler opererte med en kontaktperson inn i prosjektet, som sørget for innog utlevering av biler. Vask/stell av bilene mellom hver låneperiode ble besørget av den enkelte bilforhandler. Viktige forpliktelser for virksomhetene i/etter låneperioden var at flere, inklusive minst én fra ledelsen, skulle prøve bilen, elbilene skulle i størst mulig grad brukes/kjøres som de bilene en elbil evt skal erstatte, og alle virksomhetene forpliktet seg til å delta i en omfattende evaluering/spørreundersøkelse i etterkant av låneperioden. Virksomhetene ble også sterkt oppfordret til å registrere inn en bil hos vår samarbeidspartner Sparebank1 Bilplan AS. På denne måten fikk virksomheten ut et drivstoffkort som skulle benyttes der de til vanlig handler drivstoff. Dette kortsystemet er koblet opp mot Bilplan sitt system Bilplan Miljø, og produserer i tillegg til data på mengde og kostnad pr drivtoff-fylling også data på CO 2 -,NOx, CO, partikkel, og hydrokarbonutslipp pr km. CO 2 -utslipp blir reelle utslipp basert på drivstofforbruk og CO 2 utslippsfaktorer for bensin/diesel; tall for NOxutslipp etc. er basert på oppgitte utslipp fra fabrikant for den enkelte bilmodellen. Når det da tastes km-stand ved hver drivstoff-fylling, kan også drivstofforbruk pr mil og totalt for en periode beregnes. Data fra systemet ble benyttet til å sammenlikne både kostnader til drivstoff/energi mellom elbil og bensin-/dieselbil, for å få konkrete utslippstall til bruk for bedriften, og for å få ut tall for hvor mye elbilen reduserer utslippene med sammenliknet med en av virksomhetens biler. Det var krevende å få virksomhetene med på å ta i bruk drivstoffkort for en fossildrevet referansebil; kun 3 virksomheter registrerte inn referansebil, og har dermed levert data for drivstofforbruk og utslipp som grunnlag til den foreliggende rapporten. 2 virksomheter deltok i utlånsprosjektet, der én virksomhet lånte både en person- og en varebil; totalt utlån. En del flere virksomheter meldte seg på utlån og signerte også kontrakt, men trakk seg senere ut; ift påmelding var det planlagt 3 utlån fordelt utover låneperioden. Lånene fordelte seg relativt jevnt over de tilgjengelige bilene. Det var relativt mange typer virksomheter representert, fordelt på hovedtyper av virksomhet som vist i Figur 3 neste side. Gruppen Annet omfatter et cateringfirma, en kulturfestival, og et supportfirma for hjelpemidler. Blant kontorbedriftene var det flere som ikke har egen tjenestebil i dag, men der ansatte kjører privatbil på kjøregodtgjørelse. Utlånsordningen ga dem et grunnlag for å vurdere både om elektrisk tjenestebil fungerte for dem (transportbehov), og kostnader vs å kjøre på godtgjørelse. 7

8 Antall Type virksomhet Figur 3. Utlån elbil fordelt på hovedtype virksomhet. Spørreundersøkelsen var ganske omfattende, bestod av totalt 6 spørsmål, og var delt inn i følgende hoveddeler: Om låneperioden; bruk og erfaringer Synet på/oppfatninger av elbilfordelene i Norge; hvilke som er viktige/mindre viktige for virksomheten, og i hvilken grad Hva som er viktig for virksomheten når det gjelder valg av bil Argumenter for å velge elbil Argumenter for evt ikke å velge elbil Frittstående tilbakemeldinger, kommentarer og innspill Spørreundersøkelsen er gjengitt i Vedlegg. Resultatene er i rapporten framstilt grafisk. Det ble også gjennomført krysstabell- (Crosstabs) og Chi-kvadratanalyser for utvalgte spørsmål opp mot hverandre. 8

9 HVOR REPRESENTATIV ER UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE 2 deltakende virksomheter er et lite utvalg for slike undersøkelser. I tillegg må det tas hensyn til at virksomhetene selv valgte å delta; de ble ikke plukket ut tilfeldig. Flere av virksomhetene er Miljøfyrtårn eller har på andre grunnlag et tydelig miljøfokus. Miljøfyrtårnbedrifter har som krav at de skal vurdere elbil. Dette svekker grunnlaget noe for å kunne si at vårt utvalg er representativt for virksomheter i Trondheim generelt. Deltakende virksomheter omfatter cirka bredden av type virksomheter en har i en by av en viss størrelse, og Figur 3 viser at hver hovedgruppe virksomhet bestod av minst 3 virksomheter. Spørsmål som ble stilt fra deltakende virksomheter i forbindelse med kick-off/informasjonsmøte, før, under og etter låneperioden forteller at deltakerne slett ikke var uforbeholdent positive til elbil som tjenestebil. Det framkom mange kritiske spørsmål og kommentarer, noe som er helt naturlig og forståelig; det er ikke mange virksomheter som i dag har lang/god erfaring med elbiler. Elbilens rekkeviddebegrensning og at mange typer virksomheter ofte har mye utstyr/last i bilene må ses opp mot det faktum at framkommelighet og minimalt med plunder og heft på transportsiden er vesentlig for å få utført oppdrag, og det har betydning for kundetilfredshet; det kan i bunn og grunn ha reell betydning for virksomhetens bunnlinje. Dette er faktorer som underbygger en naturlig, men tydelig skepsis til elbilen; noe som styrker undersøkelsens representativitet. Virksomhetene har gått inn i låneperioden med betydelig interesse og positivitet, men også betydelig skepsis og usikkerhet; og de var tydelig årvåkne i forhold til ting/egenskaper ved elbilen som ikke fungerte i forhold til deres behov. Det er ikke gjennomført låneprosjekt på elbil i Norge tidligere, i slikt omfang og med en såpass omfattende resultatevaluering. Dette prosjektet representerer i så måte resultat av betydning for videre arbeid med elbil i virksomheter. Ovenstående diskusjon tilsier også at resultatene vurderes som akseptabelt representative for bredere grupper av virksomheter, og overførbare til andre byområder. Resultater fra krysstabell- og chi-kvadratanalysene må tolkes forsiktig/på indikasjonsnivå, da testutvalget var lite. Det er kun trukket fram resultat fra disse analysene der trendene er svært tydelige og antall observasjoner pr gruppe er minimum 5. Det vurderes å gjennomføre spørreundersøkelsen fra foreliggende prosjekt hos et utvalg av de 73 eierne av EL varebiler i Trondheim; flere av disse virksomhetene har allerede lang og mye erfaring med elbiler i egen virksomhet. Dette har interesse i seg selv, men er også interessant for å vurdere gehalt og representativitet fra foreliggende undersøkelse. 9

10 RESULTAT Om låneperioden bruk og erfaringer Hvor fornøyd er dere totalt sett med elbilen i låneperioden Svært misfornøyd 21 Misfornøyd Verken/Eller Fornøyd Svært fornøyd 6 33 Hva var synet på/holdningen til elbil som tjenestebil FØR testperioden Hva var synet på/holdningen til elbil som tjenestebil ETTER testperioden Svært negativ Negativ Verken/Eller Positiv Svært positiv Svært negativ Negativ Verken/Eller Positiv Svært positiv FØR testperioden: Elbil har for liten rekkevidde til å dekke våre transportbehov ETTER testperioden: Elbil har for liten rekkevidde til å dekke våre transportbehov Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Figur. Synet på elbil som tjenestebil før og etter låneperioden. Fire av fem virksomheter var fornøyd eller svært fornøyd med elbilen, og ingen var misfornøyde totalt sett Test av elbil førte til at flere virksomheter fikk et mer positivt/mindre negativt syn på elbil som tjenestebil; tilsvarende for rekekvidde 2 % av virksomhetene konkluderte med på grunnlag av testperioden - at elbilen hadde for kort rekkevidde for deres behov. Denne gruppen var dominert av montørfirma og entreprenører. Dette er et viktig funn når en i neste omgang skal jobbe med å få flere virksomheter til å velge elbil: Kan noen/et par elbiler fases inn der kjørebehovet egner seg? Hva trengs av ladeinfrastruktur hvor for å dekke behovet? Resultatene viser tydelig at virksomheter får endret, og en betydelig mer positiv holdning, til elbil - gjennom erfaring, kunnskap om, og utprøving av elbil 1

11 Endring i synet på elbil i løpet av testperioden, 5, 1, 15, 2,, 3, Negativt til positivt Usikker før - positiv etter Negativ før - usikker etter Positiv før - mer positiv etter Positiv før - positiv etter Positvt til negativt Usikker før - negativ etter Positiv før - usikker etter Negativ før - negativ etter Negativ før - mer negativ etter Usikker før - usikker etter Endring i oppfatning av rekkevidde før og etter testperiode Negativt til positivt Usikker før - positiv etter Negativ før - usikker etter Positiv før - mer positiv etter Positiv før - positiv etter Positvt til negativt Usikker før - negativ etter Positiv før - usikker etter Negativ før - negativ etter Negativ før - mer negativ etter Usikker før - usikker etter, 1, 2, 3, Figur 5. Endringer i syn på elbil og rekkevidde som følge av testperioden på 1 dager. I figuren er negativ/svært negativ og positiv/svært positiv slått sammen til hhv. negativ og positiv. Endringer i synet på elbil som tjenestebil før og etter låneperiode o 63 % av virksomhetene var mer positiv/mindre negativ etter låneperioden o % var mer negativ/mindre positiv etter o 8 % var positive både før og etter låneperioden, % negative før og etter, og 8 % usikre før/etter Endringer i synet på elbilens rekkevidde før og etter låneperioden o 6 % av virksomhetene var mer positiv/mindre negativ etter låneperioden o 29 % var mer negativ/mindre positiv etter låneperioden o % var positive før og etter, mens 21 % var negative både før og etter Resultatene i Figur 5 understreker at erfaring uttesting av og økt kunnskap om elbil fører til en dreining mot mer positive holdninger til elbil som tjenestebil. Dette illustreres også gjennom at nær 3 % som var usikre før (og dermed egentlig uttrykte mangel på kunnskap), var positiv/svært positiv etter 11

12 6 5 Gjorde bruk av elbil det mer tungvint eller enklere å gjennomføre arbeidsoppgavene/oppdragene Mye vanskeligere Litt Ingen forskjell Litt enklere Mye enklere vanskeligere 8 21 Hvordan opplevde du elbilen fra førersetet (arbeidsmiljø, komfort etc.) Hvordan opplevde du elbilens kjøreegenskaper sammenliknet med bil du bruker til vanlig Svært dårlig Dårlig Middels God Svært god Svært dårlig Dårlig Middels God Svært god Hvordan ble elbilen omtalt/mottatt av kolleger/ansatte Hvordan ble elbilen omtalt/mottatt av kunder Svært negativt Negativt Middels Positivt Svært positivt Svært negativt 2 Negativt Middels Positivt Svært positivt Figur 6. Oppfatningen og opplevelsen av elbilen hos brukere, kolleger og kunder. 8-9 % av virksomhetene opplevde elbilen som god/svært god mht komfort, kjøreegenskaper etc. At av 5 opplever elbilen som god/svært god sammenliknet med vanlig bil, tyder på at elbilen generelt oppfattes som bedre mht kjøreegenskaper enn bilen de bruker til vanlig. En elbil er svært enkel å kjøre, har automatgir, støynivået i kupéen er svært lavt, og høyt dreiemoment og rask respons på gasspedalen gir gode kjøreegenskaper, ikke minst ved bykjøring. Dette er også observasjoner og konklusjoner en kjenner igjen fra andre brukere og typer brukere. Gode kjøreegenskaper er viktig for virksomheter, som ofte bruker mye tid i bil og mange dels har bilen som sentralt arbeidsverktøy Elbilen ble i hovedsak godt mottatt av både kolleger/ansatte (71 %) og kunder (5 %). Intern aksept for å ta i bruk elbil har stor betydning og vil gjøre implementering av elbil lettere for bedriftens ledelse. Dersom en virksomhet tar i bruk elbil pga miljø/profilering/samfunnsansvar, er det viktig at kundene responderer positivt og umiddelbart forstår virksomhetens miljøintensjoner, mål og aktive handling. Det er et interessant og viktig funn at få internt/eksternt reagerer negativt på elbil. Elbil har potensial som miljøkommunikator selv om totaleffekten på miljø ikke nødvendigvis er stor. Innfasing av elbil kan utgjøre en viktig brikke i å kommunisere bedriftens miljø- og samfunnsansvar. 12

13 5 Hvor mye/ofte ble elbilen ladet på hovedkontoret Hvor mye/ofte ble elbilen ladet ute hos kunde/sted der oppdrag ble utført/varer levert Aldri Noe Mye Alltid Aldri Noe Mye Alltid Hvor mye/ofte ble elbilen ladet hjemme hos ansatt Aldri Noe Mye Alltid Hvor mye/ofte ble elbilen ladet på offentlige ladestasjoner Aldri Noe Mye Alltid Figur 7. Lademønster for elbilene i låneperioden. Kort testperiode og lite erfaring med elbil for flere av låntakerne i dette prosjektet tilsier at lademønsteret kan være forskjellig for virksomheter som har noen/flere elbiler i sin flåte. Av den grunn tolker vi foreliggende resultater med stor grad av forsiktighet Et flertall av låntakerne ladet aldri bilen ute hos kunde, og 3 av benyttet aldri offentlige ladestasjoner Oppholdstid ute hos kunde kan være kort, det kan dreie seg om privatkunder, og/eller det kan dreie seg om lengre oppholdstid (eks.vis montører/håndverksfirma) på steder som ikke har ladestasjoner for besøkende. Dette tilsier at virksomheter med elbil ikke kan kalkulere med lading her. At såpass mange låntakere ikke benyttet offentlige ladestasjoner kan ha flere årsaker o Låntakerne er lite kjent med hvor offentlige ladestasjoner fins/ikke er godt nok kjent med digitale verktøy for å finne fram til nærmeste ladestasjon o Det er for få offentlige ladestasjoner totalt o Offentlige ladestasjoner fins ikke der de enkelte virksomhetene har behov for lading Testene utført av fagtidsskriftet VVS Aktuelt (i Oslo) viste at rørleggere brukte offentlige ladestasjoner en god del, og at dette var viktig for nok rekkevidde. Oslo har et stort antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner, godt fordelt ut over byen, og en langt bedre og bredere dekning enn Trondheim. Trondheim kommune skal i løpet av 215 utrede behovet for flere offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Det blir i denne prosessen også viktig å spørre ulike bransjer hva slags ladebehov de har og hvor i byen de har behov 13

14 Hvor viktig er de norske elbilfordelene 8 7 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak for moms ved kjøp av elbil 8 7 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak for engangsavgift ved kjøp av elbil Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Norske elbilfordeler: Hvor viktig er at du kun betaler personskadedel av årsavgift 8 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak bomavgift Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Norske elbilfordeler: Hvor viktig er 5% reduksjon i grunnlaget for beregning av firmabilbeskatning Norske elbilfordeler: Hvor viktig er adgang til kollektivfelt Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig 29 2 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er gratis parkering på offentlig regulerte P-plasser Norske elbilfordeler: Hvor viktig er gratis strøm på offentlige ladestasjoner Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Figur 8. Virksomhetenes syn på betydningen av de norske elbilinsentivene. De nasjonale elbilinsentivene er viktig for virksomheter og vilje til å ta i bruk elbil I foreliggende undersøkelse peker virksomhetene på at fritak for bomavgift og gratis parkering på offentlig regulerte P-plasser er de viktigste fordelene 1

15 5 % reduksjon i grunnlaget for beregning av firmabilbeskatning anses som et relativt lite kjent, men faktisk svært gunstig økonomisk insentiv. Det er interessant at dette insentivet, på tross av at det er lite kjent, anses av en stor andel av låntakerne i inneværende prosjekt som viktig/svært viktig Det vil bli endringer i og fjerning av noen/flere elbilfordeler i årene som kommer. Mange virksomheter har betydelige transport som fordrer bruk av bil. Dersom vi skal få til et omfattende grønt skifte innen næringsrelatert transport i Trondheim som er svært viktig å få til blir det også viktig at statlige myndigheter ser dette, og innretter elbilfordelene deretter 15

16 Antall virksomheter Antall virksomheter Investeringsbeslutninger om elbil som følge av elbillånet Har dere som følge av erfaringer med elbil i låneperioden tatt investeringsbeslutning om elbil Dersom du skal anskaffe bil de neste to årene, vil du vurdere elbil som alternativ Ja 2 Nei Ja Nei Usikker Hva er viktig/argumenter for å velge elbil Figur 9. Investeringsbeslutninger vedrørende elbil hos virksomhetene, og årsaker til at virksomhetene velger elbil/vurderer å anskaffe elbil. av 2 deltakere i utlånsordningen har tatt beslutning om anskaffelse av totalt 8 elbiler som følge av positive erfaringer med elbil; 65 % av deltakerne vil vurdere elbil som alternativ de nærmeste årene Dette understreker at dialog, kommunikasjon, for det offentlige å imøtekomme og spille på lag med næringslivet, og at virksomheter får anledning til å prøve ut elbil selv for en kortere periode gir en mer positiv holdning til elbil. Dette bidrar også i en viss grad til at virksomheter anskaffer elbil/flere elbiler Det er flere årsaker til at virksomheter vurderer elbil, der ingen spesielle årsaker peker seg ut som spesielt viktige. Det er imidlertid interessant å registrere at dekket transportbehov og konkurransedyktige investerings-/driftskostnader for elbil til sammen utgjør 5 % av argumentene for å velge elbil. 16

17 Årsaker til at virksomheter ikke velger elbil Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: For kort rekkevidde Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: For høy pris Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: For dårlig utvalg/manglende biler for våre behov Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Fins ikke elbiler med tilhengerfeste Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Usikkerhet omkring annenhåndsverdi/verditap Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Usikker framtid for statlige elbilfordeler Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Figur 1. Grunner til at virksomhetene ikke vil velge elbil; vedrørende selve bilen og de statlige elbilfordelene. 17

18 8 7 6 Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Mangel på offentlige lademuligheter Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Manglende system for lading hjemme hos ansatte Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Manglende kunnskap om hvordan en går fram for å etablere ladestasjon ved hovedkontoret Viktige grunner til ikke å vurdere elbil som et alternativ: Usikkerhet rundt kostnader for ladestasjon ved hovedkontoret Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Figur 11. Grunner til at virksomhetene ikke vil velge elbil; etablering og bruk av lademuligheter. Samlet oppsummering/vurdering knyttet til Figur 1 og 11: For kort rekkevidde (78 %) og manglende hengerfeste (6 %) anføres som de viktigste årsakene til at virksomhetene i inneværende undersøkelse ikke vil velge elbil. Det er håndverksfirma, montører og entreprenører som er sterkest representert i denne gruppen. Disse kategoriene næringsdrivende har betydelig kjøring også i sentrale byområder, og blir viktige å få over på elbil i langt større omfang framover Vi kan trolig forvente betydelige framskritt når det gjelder rekkevidde for elbiler i løpet av de neste 5-7 årene, men det er viktig å få framgang på dette feltet før den tid. Derfor er det viktig å gå i dialog med både virksomhetene, leverandører og andre sentrale aktører, slik at vi kan finne løsninger for å øke andelen elbiler. Dette går på etablering av ladestasjoner som dekker virksomhetenes behov (jfr Figur 7), statlige elbilfordeler, hvordan det offentlige på andre måter kan stimulere elbilsatsinger i virksomheter, kommunikasjon om best mulig ladestasjonsteknologi for virksomhetene etc. Det er mange ansatte som tar med firmabil hjem, fordi det er mest praktisk og effektivt å starte neste dags oppdrag hjemmefra. Det fins i dag ikke regler/retningslinjer for dekking av verken lademulighet og/eller dekking av den ansattes strømkostnader ved lading av firmabil hjemme. Dette har også skattemessige sider. Lokale og nasjonale myndigheter bør i samarbeid finne fram til praktiske løsninger som fungerer best mulig for virksomhetene i så måte. 18

19 Viktig/Mindre viktig når virksomhetene velger bil 8 Viktig ved valg av bil: Type/Størrelse bil 8 Viktig ved valg av bil: Driftssikkerhet Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Viktig ved valg av bil: Kollisjonssikkerhet Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Viktig ved valg av bil: Økonomi 75 Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Viktig ved valg av bil: Annenhåndsverdi Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Viktig ved valg av bil: Gode relasjoner til forhandler/god verkstedservice 17 Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Viktig ved valg av bil: Enkel og komplett biladministrering 8 Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig 38 6 Figur 12. Faktorer som har betydning for virksomheters valg av bil; kostnadsmessige og praktiske faktorer. 19

20 Viktig ved valg av bil: Miljø Viktig ved valg av bil: Profilering/Samfunnsansvar Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Figur 13. Faktorer som har betydning for virksomheters valg av bil; miljø, profilering og samfunnsansvar. Samlet oppsummering/vurdering knyttet til Figur 12 og 13: Økonomi og driftssikkerhet er de enkeltfaktorene som er svært viktig for virksomhetene ved valg av bil (Fig 12). Dersom virksomheter skal velge elbil i større grad, er det derfor viktig at investeringskostnadene for elbil er konkurransedyktige, at sentrale provenybaserte elbilinsentiv videreføres (spesielt fritak for moms og engangsavgift) inntil elbiler blir konkurransedyktige på pris uten avgiftsfordeler, og at virksomheters gode erfaringer med elbil som et driftssikkert arbeidsredskap blir tydelig kommunisert til andre Annenhåndsverdi er den enkeltfaktoren som er minst viktig (Fig 12). Annenhåndsverdi for elbiler i dag er langt lavere enn for tilsvarende bensin-/dieselbiler. En lav annenhåndsverdi taler dermed ikke nødvendigvis mot anskaffelse av elbil. 88 % av virksomhetene mener miljø, profilering og samfunnsansvar er viktig/svært viktig ved valg av bil (Fig 13). Dette er overraskende høyt, og illustrerer at næringslivet ser bilanskaffelser som en viktig del av sin policy for disse temaene. 8 % av virksomhetene vurderer enkel og komplett biladministerering som viktig/svært viktig (Fig 12). Administrering av bilparken til en virksomhet med fastavtale på og enklest mulig praktiske ordninger for service, vedlikehold, dekk, dekkhotell etc er ikke kjernevirksomhet og settes ofte ut til aktører som har dette som kjernevirksomhet. Virksomheter som driver med biladministrasjon av bedriftsflåter, så vel som leasingfirma (de fleste slike aktører tilbyr begge tjenestene), har solid kunnskap om bil, og blir mye brukt som rådgivere vedrørende bilvalg. Mange slike aktører har blitt gode på både å tilby og har god kunnskap om elbil. Pga deres roller, produkter og tjenester vis-a-vis kunden, er de også en viktig brikke i arbeidet med å få større deler av bedriftsmarkedet over på EL. 2

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Tema El-bil satsingen i egen kjøretøypark Andre el-satsinger i Trondheim Ladeinfrastruktur i Trondheim

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Saksframlegg Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Arkivsak.: 12/724 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapporten Prosjekt Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff sluttrapport

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene.

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Samferdselsdepartementet Postboks 80 Dep 0030 Oslo Vår dato: 4.8.2014 Vår ref: C.B. Deres dato:.6.2014 Deres ref: /5470 - Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Norsk Elbilforening

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Norge Sverige. imiev. Leaf

Norge Sverige. imiev. Leaf Elbilvirkemidlene 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Norge Sverige 4000 2000 imiev Leaf 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vi har sammenlignet total cost of ownership for

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil,

Detaljer

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Idéboks med oppgaven: Hva kan barn og unge gjøre for å spare

Detaljer

Mobil energibruk kommunal transport

Mobil energibruk kommunal transport Handlingsprogram / tiltaksdel Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Kommunens egen virksomhet Mobil energibruk kommunal transport Sammenfatning Gruppering av tiltak tallene angir antall

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim «Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern» Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187 Saksframlegg Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Trondheim kommune etablerer 16 nye ladepunkter for el-bil i Trondheim sentrum

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Insentiver for miljøvennlige varebiler

Insentiver for miljøvennlige varebiler Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-60-2 Insentiver for miljøvennlige varebiler På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet desember, 2014 THEMA Rapport 2014-39 Om prosjektet Om rapporten Prosjektnummer: MVD-14-01

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark Elbil, Telemark Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark 20.11.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status Telemark... 3 3 Oppbygging av ladeinfrastruktur... 5 3.1 Lokalisering av

Detaljer

Rapport 2006-040. Elbileiernes reisevaner

Rapport 2006-040. Elbileiernes reisevaner Rapport 2006-040 Elbileiernes reisevaner ECON-rapport nr. 2006-040, Prosjekt nr. 47850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-857-2 TES/mbh, ODN, 4. mai 2006 Offentlig Elbileiernes reisevaner Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

BÆREKRAFTIG MOBILITET I OSLO BY NVTF 10.MARS 2015 HELGE JENSEN

BÆREKRAFTIG MOBILITET I OSLO BY NVTF 10.MARS 2015 HELGE JENSEN BÆREKRAFTIG MOBILITET I OSLO BY NVTF 10.MARS 2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring mot bærekraft Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 GRØNT SKIFTE I OSLO Byenes har en særstilling

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Valg av bussteknologi avhengig av flere faktorer Hva er utfordringene i andre transportsektorer Fylkeskommunens anbuds-

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann)

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Høring om nye bilavgifter Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Sikkerhet, miljø, teknologi og vekt Sikkerhet (dødsrisiko) Vekt (micro -> familiebil) Fremdriftsteknologi og utslipp er relevante

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag:

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag: Sammendrag: Strøm til biler TØI rapport 1160/2011 Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum og Astrid H. Amundsen Oslo 2011 67 sider Strøm til biler er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med DEFA som

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET Støtte til bærekraftige transportløsninger Eva Solvi Innhold Bakgrunn Mål og satsingsområder Transnova og ITS Prosjektstøtte så langt Planer BAKGRUNN Vegtransporten

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Fra busselskapenes synspunkt Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Bussmarkedet fordelt på selskaper - rutekilometer i offentlige kontrakter 29% 27% 13% 15% 14% 14% 17% 10% 10% 11% 8% 9% 9% 2% 2% 3%

Detaljer

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life.

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Audi e-tron Changes the world. Not everyday life Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Rett til endringer forbeholdes. Importør: Harald A. Møller AS Utgave: Mai 2014 www.audi.no 02 03 04 At

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Saksnr.: 2012/3936 Løpenr. 27303/2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 Fylkeskommunale

Detaljer

Taxisentralen i Bergen BA

Taxisentralen i Bergen BA Hvordan skal taxinæringen ta miljøutfordringen på alvor? Gasskonferansen i Bergen 24. mai 2012 07000 Bergen Taxi Adm. direktør Jan Valeur Taxisentralen i Bergen BA Leverer mer enn 2,1 millioner oppdrag

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer