Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015"

Transkript

1 Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 215

2 FORORD Green Highway et EU/Interreg-prosjekt innom Interreg Sverige Norge programmet gjennomførte i perioden mai desember 21 et prøveprosjekt med gratis utlån av elbil til private og offentlige virksomheter i Trondheim. Låneperioden varte fra mai til og med oktober, med evalueringsperiode og utvidet periode for registrering av data fra referansebiler i perioden november-desember 21. Prosjektet ble gjennomført i partnerskap med og med delfinansiering fra Miljøpakken i Trondheim. Prosjektsamarbeidet har illustrert hvor stor betydning det har å samarbeide på tvers i kommunen for både å bygge kompetanse og spre denne i organisasjonen, og for å drive fram miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Prosjektet har samarbeidet tett med Sparebank1 Bilplan, som har bidratt med mye nyttig bilkunnskap, de bidro i planleggingen av prosjektet, og de har levert viktige tjenester og data gjennom sitt system Bilplan Miljø. Dette systemet har vært benyttet til å framskaffe data for drivstofforbruk for referansebiler for sammenlikning med elbilene, og har gitt oss data og resultater for NOx- og CO 2 -utslipp for referansebiler i virksomhetene. På denne måten har vi kunnet få fram gode tall for hvor godt elbilen presterer sammenliknet med virksomhetens dieseleller bensninbil, både på sentrale miljøparametre og hva gjelder drivstoffkostnader. Vi retter en stor takk til alle deltakende virksomheter; for at dere går foran og var villige til og nysgjerrige på å prøve ut elbil, og at dere gjennom deltakelsen i prosjektet har økt vår kunnskap om bilvalg i virksomheter, deres holdninger til og synspunkt på miljø, og hva som skal til for å øke antall elbiler i virksomheter i Trondheim. Vi retter også stor takk til bilforhandlerne Witro Bil AS (Nissan Leaf), Prøven Bil AS (Peugot Partner Electric), og Bilcentrum AS (Renault Kangoo Z.E.) og deres bilimportører for godt samarbeid, og for deres positive holdning til prosjektet. Trondheim Kjell Inge Stellander prosjektleder Green Highway Bjørn Ove Berthelsen Green Highway - prosjektleder Utlån elbil 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... INNLEDNING... 5 Bakgrunn... 5 Mål... 6 GJENNOMFØRING... 7 HVOR REPRESENTATIV ER UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE... 9 RESULTAT... 1 Om låneperioden bruk og erfaringer... 1 Hvor viktig er de norske elbilfordelene... 1 Investeringsbeslutninger om elbil som følge av elbillånet Årsaker til at virksomheter ikke velger elbil Viktig/Mindre viktig når virksomhetene velger bil Oppsummerte trekk fra krysstabellanalyser Drivstofforbruk, avgass- og klimagassutslipp fra referansebiler VEDLEGG 1. Lånekontrakt... 2 VEDLEGG 2. Avtale om tilgang til forbruksdata for referansebil... VEDLEGG 3. Bilder VEDLEGG. Spørreundersøkelse... 3 VEDLEGG 5. Kommentarer og tilbakemeldinger fra låntakerne

4 SAMMENDRAG 2 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra et bredt spekter av bransjer deltok i perioden mai oktober 21 i en gratis utlånsordning for elbil, der Green Highway (EU/Interreg-prosjekt eid og ledet av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune) dekket leiekostnaden. Hver virksomhet fikk prøve ut én bil i 1 dager, og måtte i ettertid svare på en omfattende spøreundersøkelse. Låneordningen omfattet 3 elbiler: Nissan Leaf, Peugot Partner, og Renault Kangoo; de to sistnevnte er varebiler. Det ble også registrert drivstofforbruk og beregnet utslipp av CO 2 og nitrogenoksider (NOx) for 3 referansebiler på diesel i 3 ulike virksomheter i perioden juni-desember. Dette ble gjort for å kunne sammenlikne drivstoffkostnader for elbil og bensin-/dieselbil, og finne ut hvor miljøvennlig elbilen er sammenliknet med dieselbil. Hensikten med utlånsprosjektet var å sette virksomheter bedre i stand til å ta stilling til om elbil er aktuelt og mulig for dem å bruke, stimulere næringslivet til i større grad å ta i bruk elbil i sin daglige virksomhet, og lære av virksomhetenes observasjoner og erfaringer med elbil slik at vi blir bedre i stand til å sette inn tiltak og virkemidler som øker antallet elbiler i virksomheter i betydelig grad. Anslagsvis tre til fem tusen virksomhetseide biler kjører daglig et ukjent, men betydelig, antall km i Trondheim. Et skifte mot langt flere elbiler vil ha stor betydning for å nå klimamål og overholde grenseverdikrav for lokale luftforurensninger og støy. Og det er svært viktig for oss å få en betydelig andel nødvendig kjøring med bil spesielt næringstransport - over på fornybare drivstoff med lave avgassutslipp, deriblant EL. Et flertall av virksomhetene som deltok var godt fornøyd med elbilen, og syntes elbilen hadde gode kjøreegenskaper sammenliknet med bilen de bruker til vanlig. Ulempene med elbil var kort rekkevidde og manglende tilhengerfeste; spesielt ble dette bemerket av entreprenører, håndverkere og montørfirma. Deltakende virksomheter peker på at de nasjonale elbilfordelene er viktig for dem for å kunne velge elbil, der fritak for bomavgift og gratis parkering på offentlige P-plasser er de viktigste fordelene. Miljø, profilering og samfunnsansvar scorer overraskende høyt når det gjelder valg av bil. Dette bør tilsi at virksomheter i Trondheim også er offensive og satser på elbil der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. Utprøving av elbil over en kortere periode har stor betydning for virksomheters holdning til og syn på elbil. av 2 deltakende virksomheter tok investeringsbeslutning om totalt 7 elbiler som følge av låneordningen, og 67 % av virksomhetene vil vurdere elbil for egen flåte. Trondheim kommune har satt seg mål om ca 13.5 ladbare biler i Trondheim i løpet av 217 (15 % av kjøretøyparken); det innebærer også ca 1.5 elektriske varebiler, mot dagens 73 registrerte elektriske varebiler. Det blir derfor viktig for lokale myndigheter å gå i dialog med næringslivet og statlige myndigheter, og i samarbeid med dem finne fram til tiltak og virkemidler som bidrar til at flere bedrifter velger elbil framfor fossilbil. Det blir viktig framover å satse på både regulerende og stimulerende tiltak. Det må stilles krav til næringslivet når det gjelder deres tjenestetransport, men slike typer tiltak alene er på langt nær tilstrekkelig for å nå våre mål. Samarbeid, stimulans og vilje til å være med å løfte de gode virksomhetene er viktig.

5 INNLEDNING Bakgrunn Siden 29 har det vært en formidabel økning i antall elbiler i Norge. Norske elbilinsentiv har vært helt avgjørende for denne økningen. Økningen fra et par-tre modeller elbiler tilgjengelig i det norske markedet i 29 til dagens utvalg med 19 rene elektriske kjøretøy og 7 plug-inhybrider har imidlertid også hatt stor betydning. Veksten i antall ladbare biler i Trondheim har også vært stor. Det var ved utgangen av januar 215 registrert 2.23 ladbare biler i Trondheim, derav 2.13 rene elbiler. Dette utgjør 2, % av bilparken av person- og varebiler. Figur 1. Utvikling i antall ladbare biler i Trondheim 213 januar 215. Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken, OFV. Det er privatmarkedet som dominerer på elbil. Ved utgangen av januar 215 var det kun registrert 73 elektriske varebiler i Trondheim; 3, % av antall elbiler totalt. Den enorme veksten i privatmarkedet medfører en sterkt synkende andel elbiler eid av virksomheter (Figur 2). Figur 2. Eierskap elbiler i Trondheim fordelt på menn, kvinner og virksomheter (%). Kilde: OFV. Økt antall elbiler er viktig av hensyn til trafikkstøy, avgass- og klimagassutslipp, og noe Trondheim kommune også stimulerer og oppfordrer til. Det som imidlertid er svært viktig for kommunen er at mest mulig nødvendig transport med bil, og da spesielt næringsrelatert transport, foregår med lav- og nullutslippsbiler. Derfor ser vi med bekymring på den lave eierandelen elbiler i virksomheter og det lave antallet registrerte elektriske varebiler i Trondheim. 5

6 Det kjører daglig 3-5. biler i tjenestetransport i Trondheim, og mye kjøring er over korte nok avstander til at elbil kan være et godt alternativ. Bilen er både et viktig arbeidsredskap såvel som nødvendig transportmiddel for en håndverker eller en montør. Bilen er på flere måter også langt viktigere for en næringsaktør enn for en privatperson, i og med at manglende rekkevidde og framkommelighet for en elbil kan gjøre at du ikke får utført jobben din godt nok eller at oppdraget blir mer kostbart, og dermed kan påvirke bederiftens inntjening/bunnlinje direkte. Det er ikke gjennomført mange undersøkelser/tester av hvor godt elbil egner seg for ulike typer næringsaktører. Tidsskriftet VVS Aktuelt (www.vvsaktuelt.no) har imidlertid latt rørleggerfirma få prøve ut EL varebiler (Citroen Berlingo, Nissan env2, og Renault Kangoo) over en periode for å undersøke om/hvordan elbil kan fungere for denne yrkesgruppen. Det må understrekes at dette kun er småskala tester, men tilbakemeldingene fra brukerne har vært positive. En omfattende overgang til elbiler i virksomheter vil ha betydning for lokalmiljøet, og gi viktige bidrag til måloppnåelse når det gjelder nivåer av helseskadelige luftforurensninger, klimagassutslipp og trafikkstøy. Trondheim kommune har vedtatt et mål om 15 % ladbare biler i Trondheim i løpet av 218 (ca 13.5 biler). Dersom en legger dagens sammensetning av bilparken i Trondheim til grunn, innebærer det mellom 1. og 1.5 elektriske varebiler i 218, eller nær 3 ganger så mange som i dag er registrert i Trondheim. En videreføring av nasjonale elbilinsentiv ut over 5. biler og 217 er svært viktig for fortsatt vekst i antall elbiler. Ennå er ikke dette markedet markedsmessig bærekraftig, og insentiv bør ikke fjernes før markedet har stabilisert seg mer. Når fordelene skal fases ut, er det også viktig å gjøre dette over tid, og med god forutsigbarhet for markedsaktørene. Det er imidlertid behov for mer målrettet innsats enn bare elbilfordeler visa-vis virksomheter for å øke antall elbiler her. Bilforhandlere kan markedsføring og lever av å selge bil. Men det er lett å bli blendet av den enorme salgssuksessen for EL personbiler i Norge. Virksomheter er mer forsiktige og konservative når det gjelder å ta i bruk elbil; de utgjør et helt annet type marked enn privatsegmentet. Vi tror bedriftsmarkedet for elbil/el varebil er der privatmarkedet modnings- og utviklingsmessig var for to-tre år siden. Forhandlerleddet er også en svært viktig brikke i å få næringslivet over på EL. En viktig forutsetning for å kunne iverksette gode/riktige tiltak og virkemidler, er ikke minst å vite nok om hva som er viktig for virksomheter når det gjelder valg av bil, være pådriver overfor dem, formidle kunnskap og bidra til å hjelpe næringslivet med et godt nok beslutningsgrunnlag for evt valg av elbil, og lære av virksomhetene om hva deres behov er. Ett virkemiddel er å tilby virksomheter å låne/teste en elbil over en periode. Green Highway-prosjektet gjennomfører et slikt utlånsprosjekt i Østersund, som har pågått i hele 21, og som har vært svært populært. Liknende utlånsprosjekt har vært gjennomført i liten skala, bl a i regi av prosjektene InfraGreen og Ecoast. Mål Hovedmål: Stimulere private og offentlige virksomheter til å anskaffe elbiler som tjenestebiler, og gi aktørene et bedre beslutningsgrunnlag vedrørende elbil, gjennom å tilby en gratis prøveperiode. Delmål: Lære av virksomheters erfaringer med elbil, og bil- og transportbehov for å heve eget kunnskapsnivå og få innsikt i virksomheters behov og ønsker når det gjelder bil/transport Omsette denne kunnskapen i praktiske tiltak og virkemidler for å øke antall elbiler i virksomheter, og bruke kunnskap og erfaringer fra virksomheter i utadrettet virksomhet/direkte møter med dem Formidle saklig og faglig basert kunnskap og informasjon om elbil utvalg, fordeler og ulemper til virksomheter - for å heve deres kunnskapsnivå og derigjennom bygge ned barrierer for anskaffelse av elbil 6

7 GJENNOMFØRING Green Highway (eid og ledet av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune) ledet og gjennomførte prosjektet, og stod for all koordinering. Leieavtaler for 3 elbiler ble inngått mellom Trondheim kommune v/green Highway som prosjekteier og hver av 3 forhandlere i Trondheim; Witro Bil (Nissan Leaf), Prøven Bil (Peugot Partner Electric varebil), og Bilcentrum (Renault Kangoo Z.E. varebil), der Green Highwyprosjektet tok leiekostnadene. Bilene ble så lånt ut gratis i 1 dagers låneperioder til interesserte virksomheter i perioden mai oktober 21. Green Highway tilbød gratis utlån gjennom direkte invitasjon til alle miljøsfyrtårnbedrifter i Trondheim, bruk av Håndverkerforeningens medlemsliste, via Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) sine kontaktfora, og gjennom SMN og Sparebank1 Bilplan sine kontaktflater mot næringslivskunder. Det ble også gjennomført en større kick-off og info.møte med virksomheter i slutten av april 21, der prosjektet hadde hentet inn foredragsholdere fra bl a leasingbransjen, en virksomhet som har satset tungt på elbil i egen virksomhet, bilforhandlerne og importørleddet, vi informerte om det praktiske knyttet til låneordningen, alle deltakere fikk se bilene og prate med forhandlere/importører m.m. Lån av type bil og låneperiode var basert på først til mølla-prinsippet. Det ble benyttet bookingskjema tilgjengelig via web. Green Highway og låntaker inngikk en lånekontrakt (Vedlegg 1) som regulerte selve lånet, låneperioden, og begge partenes forpliktelser og rettigheter i låneperioden. Låntaker måtte selv besørge lademulighet(er) for bilen. Hver forhandler opererte med en kontaktperson inn i prosjektet, som sørget for innog utlevering av biler. Vask/stell av bilene mellom hver låneperiode ble besørget av den enkelte bilforhandler. Viktige forpliktelser for virksomhetene i/etter låneperioden var at flere, inklusive minst én fra ledelsen, skulle prøve bilen, elbilene skulle i størst mulig grad brukes/kjøres som de bilene en elbil evt skal erstatte, og alle virksomhetene forpliktet seg til å delta i en omfattende evaluering/spørreundersøkelse i etterkant av låneperioden. Virksomhetene ble også sterkt oppfordret til å registrere inn en bil hos vår samarbeidspartner Sparebank1 Bilplan AS. På denne måten fikk virksomheten ut et drivstoffkort som skulle benyttes der de til vanlig handler drivstoff. Dette kortsystemet er koblet opp mot Bilplan sitt system Bilplan Miljø, og produserer i tillegg til data på mengde og kostnad pr drivtoff-fylling også data på CO 2 -,NOx, CO, partikkel, og hydrokarbonutslipp pr km. CO 2 -utslipp blir reelle utslipp basert på drivstofforbruk og CO 2 utslippsfaktorer for bensin/diesel; tall for NOxutslipp etc. er basert på oppgitte utslipp fra fabrikant for den enkelte bilmodellen. Når det da tastes km-stand ved hver drivstoff-fylling, kan også drivstofforbruk pr mil og totalt for en periode beregnes. Data fra systemet ble benyttet til å sammenlikne både kostnader til drivstoff/energi mellom elbil og bensin-/dieselbil, for å få konkrete utslippstall til bruk for bedriften, og for å få ut tall for hvor mye elbilen reduserer utslippene med sammenliknet med en av virksomhetens biler. Det var krevende å få virksomhetene med på å ta i bruk drivstoffkort for en fossildrevet referansebil; kun 3 virksomheter registrerte inn referansebil, og har dermed levert data for drivstofforbruk og utslipp som grunnlag til den foreliggende rapporten. 2 virksomheter deltok i utlånsprosjektet, der én virksomhet lånte både en person- og en varebil; totalt utlån. En del flere virksomheter meldte seg på utlån og signerte også kontrakt, men trakk seg senere ut; ift påmelding var det planlagt 3 utlån fordelt utover låneperioden. Lånene fordelte seg relativt jevnt over de tilgjengelige bilene. Det var relativt mange typer virksomheter representert, fordelt på hovedtyper av virksomhet som vist i Figur 3 neste side. Gruppen Annet omfatter et cateringfirma, en kulturfestival, og et supportfirma for hjelpemidler. Blant kontorbedriftene var det flere som ikke har egen tjenestebil i dag, men der ansatte kjører privatbil på kjøregodtgjørelse. Utlånsordningen ga dem et grunnlag for å vurdere både om elektrisk tjenestebil fungerte for dem (transportbehov), og kostnader vs å kjøre på godtgjørelse. 7

8 Antall Type virksomhet Figur 3. Utlån elbil fordelt på hovedtype virksomhet. Spørreundersøkelsen var ganske omfattende, bestod av totalt 6 spørsmål, og var delt inn i følgende hoveddeler: Om låneperioden; bruk og erfaringer Synet på/oppfatninger av elbilfordelene i Norge; hvilke som er viktige/mindre viktige for virksomheten, og i hvilken grad Hva som er viktig for virksomheten når det gjelder valg av bil Argumenter for å velge elbil Argumenter for evt ikke å velge elbil Frittstående tilbakemeldinger, kommentarer og innspill Spørreundersøkelsen er gjengitt i Vedlegg. Resultatene er i rapporten framstilt grafisk. Det ble også gjennomført krysstabell- (Crosstabs) og Chi-kvadratanalyser for utvalgte spørsmål opp mot hverandre. 8

9 HVOR REPRESENTATIV ER UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE 2 deltakende virksomheter er et lite utvalg for slike undersøkelser. I tillegg må det tas hensyn til at virksomhetene selv valgte å delta; de ble ikke plukket ut tilfeldig. Flere av virksomhetene er Miljøfyrtårn eller har på andre grunnlag et tydelig miljøfokus. Miljøfyrtårnbedrifter har som krav at de skal vurdere elbil. Dette svekker grunnlaget noe for å kunne si at vårt utvalg er representativt for virksomheter i Trondheim generelt. Deltakende virksomheter omfatter cirka bredden av type virksomheter en har i en by av en viss størrelse, og Figur 3 viser at hver hovedgruppe virksomhet bestod av minst 3 virksomheter. Spørsmål som ble stilt fra deltakende virksomheter i forbindelse med kick-off/informasjonsmøte, før, under og etter låneperioden forteller at deltakerne slett ikke var uforbeholdent positive til elbil som tjenestebil. Det framkom mange kritiske spørsmål og kommentarer, noe som er helt naturlig og forståelig; det er ikke mange virksomheter som i dag har lang/god erfaring med elbiler. Elbilens rekkeviddebegrensning og at mange typer virksomheter ofte har mye utstyr/last i bilene må ses opp mot det faktum at framkommelighet og minimalt med plunder og heft på transportsiden er vesentlig for å få utført oppdrag, og det har betydning for kundetilfredshet; det kan i bunn og grunn ha reell betydning for virksomhetens bunnlinje. Dette er faktorer som underbygger en naturlig, men tydelig skepsis til elbilen; noe som styrker undersøkelsens representativitet. Virksomhetene har gått inn i låneperioden med betydelig interesse og positivitet, men også betydelig skepsis og usikkerhet; og de var tydelig årvåkne i forhold til ting/egenskaper ved elbilen som ikke fungerte i forhold til deres behov. Det er ikke gjennomført låneprosjekt på elbil i Norge tidligere, i slikt omfang og med en såpass omfattende resultatevaluering. Dette prosjektet representerer i så måte resultat av betydning for videre arbeid med elbil i virksomheter. Ovenstående diskusjon tilsier også at resultatene vurderes som akseptabelt representative for bredere grupper av virksomheter, og overførbare til andre byområder. Resultater fra krysstabell- og chi-kvadratanalysene må tolkes forsiktig/på indikasjonsnivå, da testutvalget var lite. Det er kun trukket fram resultat fra disse analysene der trendene er svært tydelige og antall observasjoner pr gruppe er minimum 5. Det vurderes å gjennomføre spørreundersøkelsen fra foreliggende prosjekt hos et utvalg av de 73 eierne av EL varebiler i Trondheim; flere av disse virksomhetene har allerede lang og mye erfaring med elbiler i egen virksomhet. Dette har interesse i seg selv, men er også interessant for å vurdere gehalt og representativitet fra foreliggende undersøkelse. 9

10 RESULTAT Om låneperioden bruk og erfaringer Hvor fornøyd er dere totalt sett med elbilen i låneperioden Svært misfornøyd 21 Misfornøyd Verken/Eller Fornøyd Svært fornøyd 6 33 Hva var synet på/holdningen til elbil som tjenestebil FØR testperioden Hva var synet på/holdningen til elbil som tjenestebil ETTER testperioden Svært negativ Negativ Verken/Eller Positiv Svært positiv Svært negativ Negativ Verken/Eller Positiv Svært positiv FØR testperioden: Elbil har for liten rekkevidde til å dekke våre transportbehov ETTER testperioden: Elbil har for liten rekkevidde til å dekke våre transportbehov Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Uenig Litt uenig Verken/Eller Litt enig Enig Figur. Synet på elbil som tjenestebil før og etter låneperioden. Fire av fem virksomheter var fornøyd eller svært fornøyd med elbilen, og ingen var misfornøyde totalt sett Test av elbil førte til at flere virksomheter fikk et mer positivt/mindre negativt syn på elbil som tjenestebil; tilsvarende for rekekvidde 2 % av virksomhetene konkluderte med på grunnlag av testperioden - at elbilen hadde for kort rekkevidde for deres behov. Denne gruppen var dominert av montørfirma og entreprenører. Dette er et viktig funn når en i neste omgang skal jobbe med å få flere virksomheter til å velge elbil: Kan noen/et par elbiler fases inn der kjørebehovet egner seg? Hva trengs av ladeinfrastruktur hvor for å dekke behovet? Resultatene viser tydelig at virksomheter får endret, og en betydelig mer positiv holdning, til elbil - gjennom erfaring, kunnskap om, og utprøving av elbil 1

11 Endring i synet på elbil i løpet av testperioden, 5, 1, 15, 2,, 3, Negativt til positivt Usikker før - positiv etter Negativ før - usikker etter Positiv før - mer positiv etter Positiv før - positiv etter Positvt til negativt Usikker før - negativ etter Positiv før - usikker etter Negativ før - negativ etter Negativ før - mer negativ etter Usikker før - usikker etter Endring i oppfatning av rekkevidde før og etter testperiode Negativt til positivt Usikker før - positiv etter Negativ før - usikker etter Positiv før - mer positiv etter Positiv før - positiv etter Positvt til negativt Usikker før - negativ etter Positiv før - usikker etter Negativ før - negativ etter Negativ før - mer negativ etter Usikker før - usikker etter, 1, 2, 3, Figur 5. Endringer i syn på elbil og rekkevidde som følge av testperioden på 1 dager. I figuren er negativ/svært negativ og positiv/svært positiv slått sammen til hhv. negativ og positiv. Endringer i synet på elbil som tjenestebil før og etter låneperiode o 63 % av virksomhetene var mer positiv/mindre negativ etter låneperioden o % var mer negativ/mindre positiv etter o 8 % var positive både før og etter låneperioden, % negative før og etter, og 8 % usikre før/etter Endringer i synet på elbilens rekkevidde før og etter låneperioden o 6 % av virksomhetene var mer positiv/mindre negativ etter låneperioden o 29 % var mer negativ/mindre positiv etter låneperioden o % var positive før og etter, mens 21 % var negative både før og etter Resultatene i Figur 5 understreker at erfaring uttesting av og økt kunnskap om elbil fører til en dreining mot mer positive holdninger til elbil som tjenestebil. Dette illustreres også gjennom at nær 3 % som var usikre før (og dermed egentlig uttrykte mangel på kunnskap), var positiv/svært positiv etter 11

12 6 5 Gjorde bruk av elbil det mer tungvint eller enklere å gjennomføre arbeidsoppgavene/oppdragene Mye vanskeligere Litt Ingen forskjell Litt enklere Mye enklere vanskeligere 8 21 Hvordan opplevde du elbilen fra førersetet (arbeidsmiljø, komfort etc.) Hvordan opplevde du elbilens kjøreegenskaper sammenliknet med bil du bruker til vanlig Svært dårlig Dårlig Middels God Svært god Svært dårlig Dårlig Middels God Svært god Hvordan ble elbilen omtalt/mottatt av kolleger/ansatte Hvordan ble elbilen omtalt/mottatt av kunder Svært negativt Negativt Middels Positivt Svært positivt Svært negativt 2 Negativt Middels Positivt Svært positivt Figur 6. Oppfatningen og opplevelsen av elbilen hos brukere, kolleger og kunder. 8-9 % av virksomhetene opplevde elbilen som god/svært god mht komfort, kjøreegenskaper etc. At av 5 opplever elbilen som god/svært god sammenliknet med vanlig bil, tyder på at elbilen generelt oppfattes som bedre mht kjøreegenskaper enn bilen de bruker til vanlig. En elbil er svært enkel å kjøre, har automatgir, støynivået i kupéen er svært lavt, og høyt dreiemoment og rask respons på gasspedalen gir gode kjøreegenskaper, ikke minst ved bykjøring. Dette er også observasjoner og konklusjoner en kjenner igjen fra andre brukere og typer brukere. Gode kjøreegenskaper er viktig for virksomheter, som ofte bruker mye tid i bil og mange dels har bilen som sentralt arbeidsverktøy Elbilen ble i hovedsak godt mottatt av både kolleger/ansatte (71 %) og kunder (5 %). Intern aksept for å ta i bruk elbil har stor betydning og vil gjøre implementering av elbil lettere for bedriftens ledelse. Dersom en virksomhet tar i bruk elbil pga miljø/profilering/samfunnsansvar, er det viktig at kundene responderer positivt og umiddelbart forstår virksomhetens miljøintensjoner, mål og aktive handling. Det er et interessant og viktig funn at få internt/eksternt reagerer negativt på elbil. Elbil har potensial som miljøkommunikator selv om totaleffekten på miljø ikke nødvendigvis er stor. Innfasing av elbil kan utgjøre en viktig brikke i å kommunisere bedriftens miljø- og samfunnsansvar. 12

13 5 Hvor mye/ofte ble elbilen ladet på hovedkontoret Hvor mye/ofte ble elbilen ladet ute hos kunde/sted der oppdrag ble utført/varer levert Aldri Noe Mye Alltid Aldri Noe Mye Alltid Hvor mye/ofte ble elbilen ladet hjemme hos ansatt Aldri Noe Mye Alltid Hvor mye/ofte ble elbilen ladet på offentlige ladestasjoner Aldri Noe Mye Alltid Figur 7. Lademønster for elbilene i låneperioden. Kort testperiode og lite erfaring med elbil for flere av låntakerne i dette prosjektet tilsier at lademønsteret kan være forskjellig for virksomheter som har noen/flere elbiler i sin flåte. Av den grunn tolker vi foreliggende resultater med stor grad av forsiktighet Et flertall av låntakerne ladet aldri bilen ute hos kunde, og 3 av benyttet aldri offentlige ladestasjoner Oppholdstid ute hos kunde kan være kort, det kan dreie seg om privatkunder, og/eller det kan dreie seg om lengre oppholdstid (eks.vis montører/håndverksfirma) på steder som ikke har ladestasjoner for besøkende. Dette tilsier at virksomheter med elbil ikke kan kalkulere med lading her. At såpass mange låntakere ikke benyttet offentlige ladestasjoner kan ha flere årsaker o Låntakerne er lite kjent med hvor offentlige ladestasjoner fins/ikke er godt nok kjent med digitale verktøy for å finne fram til nærmeste ladestasjon o Det er for få offentlige ladestasjoner totalt o Offentlige ladestasjoner fins ikke der de enkelte virksomhetene har behov for lading Testene utført av fagtidsskriftet VVS Aktuelt (i Oslo) viste at rørleggere brukte offentlige ladestasjoner en god del, og at dette var viktig for nok rekkevidde. Oslo har et stort antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner, godt fordelt ut over byen, og en langt bedre og bredere dekning enn Trondheim. Trondheim kommune skal i løpet av 215 utrede behovet for flere offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Det blir i denne prosessen også viktig å spørre ulike bransjer hva slags ladebehov de har og hvor i byen de har behov 13

14 Hvor viktig er de norske elbilfordelene 8 7 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak for moms ved kjøp av elbil 8 7 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak for engangsavgift ved kjøp av elbil Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Norske elbilfordeler: Hvor viktig er at du kun betaler personskadedel av årsavgift 8 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er fritak bomavgift Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Norske elbilfordeler: Hvor viktig er 5% reduksjon i grunnlaget for beregning av firmabilbeskatning Norske elbilfordeler: Hvor viktig er adgang til kollektivfelt Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig 29 2 Norske elbilfordeler: Hvor viktig er gratis parkering på offentlig regulerte P-plasser Norske elbilfordeler: Hvor viktig er gratis strøm på offentlige ladestasjoner Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Ikke viktig Lite viktig Verken/Eller Viktig Svært viktig Figur 8. Virksomhetenes syn på betydningen av de norske elbilinsentivene. De nasjonale elbilinsentivene er viktig for virksomheter og vilje til å ta i bruk elbil I foreliggende undersøkelse peker virksomhetene på at fritak for bomavgift og gratis parkering på offentlig regulerte P-plasser er de viktigste fordelene 1

15 5 % reduksjon i grunnlaget for beregning av firmabilbeskatning anses som et relativt lite kjent, men faktisk svært gunstig økonomisk insentiv. Det er interessant at dette insentivet, på tross av at det er lite kjent, anses av en stor andel av låntakerne i inneværende prosjekt som viktig/svært viktig Det vil bli endringer i og fjerning av noen/flere elbilfordeler i årene som kommer. Mange virksomheter har betydelige transport som fordrer bruk av bil. Dersom vi skal få til et omfattende grønt skifte innen næringsrelatert transport i Trondheim som er svært viktig å få til blir det også viktig at statlige myndigheter ser dette, og innretter elbilfordelene deretter 15

16 Antall virksomheter Antall virksomheter Investeringsbeslutninger om elbil som følge av elbillånet Har dere som følge av erfaringer med elbil i låneperioden tatt investeringsbeslutning om elbil Dersom du skal anskaffe bil de neste to årene, vil du vurdere elbil som alternativ Ja 2 Nei Ja Nei Usikker Hva er viktig/argumenter for å velge elbil Figur 9. Investeringsbeslutninger vedrørende elbil hos virksomhetene, og årsaker til at virksomhetene velger elbil/vurderer å anskaffe elbil. av 2 deltakere i utlånsordningen har tatt beslutning om anskaffelse av totalt 8 elbiler som følge av positive erfaringer med elbil; 65 % av deltakerne vil vurdere elbil som alternativ de nærmeste årene Dette understreker at dialog, kommunikasjon, for det offentlige å imøtekomme og spille på lag med næringslivet, og at virksomheter får anledning til å prøve ut elbil selv for en kortere periode gir en mer positiv holdning til elbil. Dette bidrar også i en viss grad til at virksomheter anskaffer elbil/flere elbiler Det er flere årsaker til at virksomheter vurderer elbil, der ingen spesielle årsaker peker seg ut som spesielt viktige. Det er imidlertid interessant å registrere at dekket transportbehov og konkurransedyktige investerings-/driftskostnader for elbil til sammen utgjør 5 % av argumentene for å velge elbil. 16

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer