MELDING. med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING. med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN"

Transkript

1

2 MELDING med forslag til utredningsprogram for: GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN November 1997

3 Innhold 1 Innledning... side 3 2 Bakgrunn for tiltaket... side 3 3 Prosjektbeskrivelse... side 3 4 Prosjektkostnader... side 6 5 Saksbehandling og tidsplan... side 6 6 Nødvendige offentlige og private tiltak... side 7 7 Nødvendige tillatelser - offentlig planarbeid... side 7 8 Foreløpig oversikt over konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn... side Konsekvenser for miljø... side Konsekvenser for naturressursene... side Samfunnsmessige konsekvenser... side 8 9 Forslag til utredningsprogram... side Utredningsaktiviteter - miljø... side Utredningsaktiviteter - naturressurser... side Utredningsaktiviteter - samfunn... side 9 2

4 1 Innledning Industrikraft Midt-Norge DA legger med dette fram melding om planlegging av en rørledning for naturgass mellom Statoils mottaksanlegg for transport av gass på Tjeldbergodden i Aure kommune og Norske Skogs fabrikkanlegg på Fiborgtangen i Levanger kommune. Rørledningen vil følge Trondheimsleia/ Trondheimsfjorden. I planene inngår også tilrettelegging for en avgreining (T) på røret mot Trondheim for en mulig framtidig gassanvendelse der. Industrikraft Midt-Norge DA eies av Norske Skogindustrier ASA (40%), Elkem ASA (40%) og Den norske stats oljeselskap a.s (Statoil) (20%). Statoil vil være operatør under utbygging og drift av rørledningen på vegne av Industrikraft Midt- Norge DA. Bakgrunn for prosjektet er Norske Skog og Elkems kraftsituasjon. Norske Skog og Elkem er kraftkrevende eksportselskap som er avhengige av å sikre langsiktig krafttilgang til konkurransedyktige priser for å kunne opprettholde og videreutvikle sin virksomhet i Norge. Selskapenes krafttilgang er for en stor del basert på kontrakter som løper ut fram mot år I tillegg vil utvidelsesplaner og omlegging av driften ved Norske Skog Skogn gi økt kraftbehov. Kraftvarmeverket skal knyttes til det sentrale strømforsyningsnettet gjennom en ny 300 kv kraftledning. Planene for kraftvarmeverk og kraftledning er beskrevet i egne meldinger. Arbeidet med melding og konsekvensutredning for gassrørledning, kraftvarmeverk og kraftledning vil bli samordnet mht. tid og behandling. Gassrørledninger med trykk over 10 bar eller lengde på mer enn 10 km i forbindelse med utnyttelse av petroleum er en type tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. forskrift om konsekvensutredning 2, vedlegg I, pkt Meldingen oversendes Olje- og energidepartementet (OED) for behandling. Departementet vil sende meldingen til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legge den ut til offentlig ettersyn i kommunene hvor gassrørledningen vil bli lagt. OED vil behandle høringsuttalelsene og på bakgrunn av disse og meldingen fastsette utredningsprogram for konsekvensutredningen. OED vil som nevnt, samordne dette mot tilsvarende aktiviteter for kraftvarmeverket og kraftledningen. Nødvendig arbeid med nye reguleringsplaner eller -endringer iht. plan- og bygningslovens bestemmelser vil bli igangsatt parallelt med arbeidet med konsekvensutredningene. Foreliggende melding skal også dekke behovet iht. forurensningslovens bestemmelser. 2 Bakgrunn for tiltaket Kraftvarmeverket på ca. 700 MW skal bygges på Norske Skogs fabrikkområde i Skogn. Anlegget skal fyres med naturgass fra Tjeldbergodden. Gass-behovet er anslått til ca. 1 milliard standard m 3 ( 1 GSm 3 ) pr år. Bygging av kraftvarmeverket er planlagt i to trinn á 350 MW med oppstart i 2002 og Industrikraft Midt-Norge DA vil være ansvarlig for å planlegge og å drive kraftvarmeverket. Tilrettelegging for avgreining til Trondheim er generert av Statoils planer om gassbruk i området. Foreløpig er gassbehovet her anslått til omlag 100 mill Sm 3 gass pr år. Dette er basert på tidligere studier av muligheter for å dekke energibehov som i dag dekkes hovedsakelig av fyringsolje. Introduksjon av naturgass kan også gi muligheter for ny industri i regionen basert på gass som råstoff og/eller som energikilde. 3 Prosjektbeskrivelse Tiltaket som ligger til grunn for utarbeiding av denne meldingen, omfatter følgende elementer: modifikasjoner og installasjoner på Tjeldbergodden rørledning i sjøen fra Tjeldbergodden inn Trondheimsleia / Trondheimsfjorden til Skogn avgreningsmulighet mot Trondheimsområdet landfall ved Skogn og installasjoner / mottaksanlegg på fabrikkområdet Rørledningen - dimensjonering og trasé Gassrørledningen vil ligge på sjøbunnen og ha en lengde på omlag 160 km. Rørdimensjonen er foreløpig satt til 14" (37 cm i diameter). Rørledningen dimensjoneres for et arbeidstrykk på 80 barg. På sjøbunnen legges ledningen uten betongkappe eller annen påført beskyttelse. Det forutsettes ikke nedgraving eller tildekking av ledningen. Ved fremføring nær land og over land forutsettes nedgraving slik at det blir 1,0 m overdekning. Det etableres et sikringsfelt på 25 m til hver side fra rørledningen for landrørledningen. Her vil det være restriksjoner mht. gravearbeid, mens f.eks. vanlig jordbruksdrift vil være tillatt. Legging av sjørørledning Klargjøring av ledningstraséen kan kreve grusdumping noen strekninger for å understøtte ledningen eller ved kryssing av eksisterende ledninger og kabler. I landfallsområdene vil anleggsarbeidene innebære graving og eventuelt også noe sprengning. Sjøledningen vil bli installert ved hjelp av et leggefartøy. Figur 3.1 illustrerer hvordan leggingen vil foregå. Fartøyet vil legge 3-4 km. sjørørledning pr. dag. Anleggsperioden for sjørørledningen vil strekke seg omlag 2 måneder. Det vil være ferdselssrestriksjoner for sjøverts trafikk i området når legge fartøyet passerer. 3

5 Fig. 3.1 Legging av sjøledning. Foto: Øivind Hagen, Statoil. 4

6 Kartet under (fig. 3.2) viser rørledningstraséen fra Tjeldbergodden til Skogn. Endelig plassering av traséen vil bli avklart i den videre planlegging. Fig. 3.2 Rørledningstrasé Tjeldbergodden - Skogn. Ved landfall trekkes røret på land i en åpen grøft. I anleggsperioden vil et belte på meter bli berørt ved fremføring over land. I det berørte området vil jorddekket fjernes i en bredde på meter. I tillegg vil det være behov for et ca. 20 meter bredt belte for anleggsdriften og for transport / midlertidig lagring av masser og utstyr. Massene skal tilbakefylles for restaurering av landskapet. Overskuddsmasse fraktes bort. Tjeldbergodden Både nødvendige anlegg for gassbehandling samt rørtrasé vil ligge innenfor område som allerede er disponert til industriformål. Det vurderes ikke å være behov for endringer av arealplaner på landsiden. Kart / bilde under viser Tjeldbergodden og traséen for gassrørledningen. Fig. 3.3 Tjeldbergodden. 5

7 Fig. 3.4 Norske Skog Skogn. Skogn Det forutsettes bare mindre tilpasninger av arealbruksplaner og -bestemmelser i nærheten av industriområdet på Fiborgtangen. Figuren over viser eksisterende arealbruk og landfallsområde for gassrørledningen. Eventuelle behov for utarbeidelse eller endring av kystsoneplan for kystnære områder for hhv. Tjeldbergodden og Skogn vil bli vurdert underveis i planleggingen. 4 Prosjektkostnader Prosjektkostnaden er foreløpig estimert til ca. 700 millioner 1997-kr for sjørørledningen Skogn - Tjeldbergodden og modifikasjoner ved Tjeldbergodden. Driftskostnadene er anslått til ca. 12 millioner 1997-kr årlig. 5 Saksbehandling og tidsplan Meldingen med utredningsprogram for gassrørledningen fremmes iht. plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Rørledningsprosjektet hører inn under tiltak i forskriftenes Vedlegg I som alltid skal meldes og konsekvensutredes. Meldingen oversendes Olje- og energidepartementet (OED) for behandling. Departementet vil sende meldingen til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og samtidig legge den ut til offentlig ettersyn i kommunene hvor gassrørledningen vil bli lagt. Presentasjoner for høringsinstanser og allmennhet vil bli avholdt etter behov og i henhold til det departementet bestemmer. OED vil behandle høringsuttalelsene og på bakgrunn av disse og meldingen fastsette utredningsprogram for konsekvensutredningen. OED vil som nevnt, samordne dette mot tilsvarende aktiviteter for kraftvarmeverket og kraftledningen. Rørledningen etableres for å kunne forsyne kraftvarmeverket som Industrikraft Midt-Norge DA planlegger i Skogn med gass. Dette prosjektet fremmes iht. energilovens bestemmelser og NVE er delegert ansvar som tiltaksmyndighet. Det er lagt opp til at melding og konsekvensutredning for (1) kraftvarmeverk, (2) nye kraftledninger og (3) gassrørledning skal ha en samordnet hørings- og behandlingsprosess både knyttet til meldingsfasen, utredningsfasen og beslutningsfasen. Utredningsresultatene kan da sees i sammenheng og ligge til grunn for konsesjonsvedtaket for kraftvarmeverket. Detaljprosjektering av rørledningen vil skje etter at kraftvarmeverket har fått konsesjon og investeringsbeslutningene er tatt i Legging vil finne sted i sesongen 2000 eller Arbeidet med reguleringsplaner vil bli gjennomført i løpet av 1999 / Oppstart av kraftvarmeverket er planlagt i andre halvdel av år

8 AKTIVITET 1. Melding om igangsatt planlegging 2. Konsesjonssøknad for kraftvarmeverket med konsekvensutredninger for alle tiltakene 3. Konsesjonsvedtak for kraftvarmeverket 4. Byggestart Forslag til tidsplan. 6 Nødvendige offentlige og private tiltak I forbindelse med arbeidene i landfallsområdene vil det bli etablert riggplasser. Det vil kunne bli noe tungtransport langs veg. Anleggsarbeidet vil medføre ferdselsrestriksjoner ved leggeområdene både langs sjøtraséen og over land over kortere eller lengre tid. Det forventes ikke å være behov for å etablere ny infrastruktur i form av veier eller andre tiltak. 7 Nødvendige tillatelser - offentlig planarbeid Landfallsområdene vil ligge innenfor områder disponert til industri både ved Tjeldbergodden og Skogn, og her blir det ikke nødvendig med endringer av arealbruken. Nødvendige tillatelser Nedenfor er gitt en oversikt over noen av de viktigste planer og tillatelser som må godkjennes av myndighetene i løpet av planprosessen. Behovet for andre tillatelser vil bli avklart underveis i prosjektarbeidet, bl.a. gjennom saksbehandlingen i forbindelse med melding og konsekvensutredning. Arbeidet med å gjennomføre nødvendige reguleringsendringer vil i størst mulig grad bli samordnet med konsekvensutredningsprosessen. Fullføring av konsekvensutredning etter planog bygningsloven. Olje- og energidepartementet er fagdepartement. Reguleringsplaner og byggesøknader etter plan- og bygningsloven. Kommunene styrer hørings- og behandlingsprosessen. Søknader til SFT om evt. utslipp i anleggstiden og i forbindelse med ferdigstillelse iht. forurensningsloven. Søknader til DBE om tillatelser iht. lov om brannfarlige varer etc. Forhåndsmelding etter arbeidsmiljøloven. Myndighet er Arbeidstilsynet. Søknader om tillatelser til arbeider i sjø iht. havneloven. Myndighet er Fiskeridepartementet. Underretning til Kystverket om bruk av farvann som kan skape hindringer eller ulemper for alminnelig ferdsel eller kan vanskeliggjøre annen bruk. Klarlegging av mulig konflikter med forsvarets interesser i området. Søknader om frigivelse av aktuelle arealer iht. kulturminneloven og gjennomføring av nødvendige registreringer som grunnlag for frigivelse. Fylkesarkeologene i de berørte fylkene er myndighet. 8 Foreløpig oversikt over konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn I konsekvensutredningen vil det bli redegjort detaljert for trasévalg, anleggsvirksomhet og drift av gassrørledningen. Konsekvensutredninger for hhv. kraftvarmeverk, kraftlinjer Skogn - Verdal og for eventuelle installasjoner i Trondheim ivaretas av tiltakshaver. Mht. fremskaffelse av gassen fra felt på kontinentalsokkelen er kilden ennå ikke valgt. Konsekvensutredningen for rørledningen vil bli samordnet med konsekvensutredninger for kraftvarmeverket og kraftledningen. 8.1 Konsekvenser for miljø Utslipp til luft Det vil ikke være utslipp til luft i normal drift fra rørledningen. I anleggsfasen vil det være utslipp til luft av CO 2, NO x og SO 2 fra leggefartøyer og annet maskinelt utstyr. Det vil også bli utslipp knyttet til klargjøringen av ledningen (drift av pumper mv.). Disse utslippene vil være begrenset til en kort tidsperiode, og vurderes ikke å medføre problemer i forhold til luftkvalitetskrav. Utslipp til sjø I forbindelse med klargjøring av rørledningen for drift kan det bli utslipp av vann som er tilsatt oksygenfjerner og evt. biocid eller lut. Ved bruk av biocid antas dette å bli glutraaldehyd. De blir av SFT regnet som det gunstigste mht. biologisk nedbryting og akkumulering i næringskjeden. Som oksygenfjerner brukes for tiden natriumbisulfitt. Valg av utslippspunkt vil bli nærmere redegjort for i konsekvensutredningen. 7

9 Det har tidligere vært foretatt etterundersøkelser etter tilsvarende operasjoner og funnet at utslippene har en sterkt avgrenset og kortvarig virkning på økosystemet. Direkte skadelig virkninger er få og svært lokalt avgrenset. Statoil har i de senere år gjennomført et omfattende utviklingsarbeid for å redusere kjemikaliebruken ved klargjøring av rørledninger så mye som mulig. Akutte utslipp Ved uhellsutslipp (eksempelvis ved rørledningsbrudd) fra rørledningen i drift vil mindre mengder hydrokarboner blandes inn i vannstrømmen. Det er imidlertid tale om små mengder, stor fortynning og hovedsakelig lette, flyktige komponenter. Gassutslippet vil kunne medføre akutt dødelighet for liv i vannsøylen lokalt, men utstrekningen er så liten at dette er ubetydelig i en større sammenheng. Disse problemstillingene er utredet for de fleste gassrørledningsprosjekter og det anses derfor ikke nødvendig å gjennomføre spesifikke utredningsaktiviteter for dette prosjektet. Utslipp på land Det forventes ingen utslipp på land fra rørledningen. Et eventuelt rørbrudd i driftsfasen vil kunne resultere i at tyngre hydrokarboner kan forurense jord i umiddelbar nærhet av rørledningen, mens lette hydrokarboner vil fordampe. Konsekvensutredningen vil redegjøre for aktuelle uhellsscenarier. Avfallshåndtering Anleggsvirksomheten vil generere noe avfall. Statoil vil pålegge aktuelle leverandører / entreprenører krav om systematisk håndtering av alt avfall som genereres i anleggstiden. Støy Det vil ikke bli støyvirkninger av betydning ved legging av sjørørledningen. Anleggsvirksomheten ved landfall vil kunne medføre noe støy, men det vil ikke berøre boligområder o.l.. Landskap, naturmiljø og friluftsliv I anleggsperioden vil inngrepene i landfallsområdene medføre godt synlige inngrep. Etter anleggsperioden vil det foretas opprydding og en landskapsmessig behandling av områdene. Både på Tjeldbergodden og i Skogn vil landfallsområdene være en del av industriområdene. Arkeologi og kulturminner Rørledningen følger hovedskipsleia inn mot Trondheim og videre innover Trondheimsfjorden. Det finnes flere områder hvor skipsvrak er påvist eller det er opplysninger om forlis. Det vil bli tatt kontakt med kulturminneforvaltningen / Fylkesarkeologen i de berørte fylkene for bistand i traséplanleggingen av sjøledningen. 8.2 Konsekvenser for naturressursene Fiskeri og fiskeressurser Det drives bl.a. reketråling, skolesttråling og garnfiske i Trondheimsfjorden / Trondheimsleia. Selve legging av gassrørledningen på sjøbunnen forventes kun å ha marginal betydning for fiskerivirksomheten siden leggefartøyene beveger seg 3-4 km pr dag. Tilstedeværelsen av gassrørledningen på sjøbunnen forventes ikke å skape særlige hindringer for fiskerivirksomheten. Det er foreløpig ikke avgjort hvilke leggefartøy som skal benyttes. Dersom leggefartøy uten dynamisk posisjonering blir benyttet, vil det kunne bli ankergroper i sjøbunnen en periode etter leggingen. I konsekvensutredningen vil fiskeriaktiviteten i de berørte områdene bli beskrevet og det vil bli redegjort for mulige virkninger av legging og tilstedeværelse av rørledningen. Oppdrettsnæringen Rørledningen vil passere flere lokaliteter hvor det drives oppdrettsvirksomhet. Konsekvensene for oppdrettsanlegg vil være knyttet til aktiviteten i anleggsperioden, spesielt ved eventuelt behov for å foreta sprengningsarbeider i landfallsområdene. Det er imidlertid ikke registrert oppdrettsanlegg i nærheten av landfallsområdene hverken ved Tjeldbergodden eller i Skogn. 8.3 Samfunnsmessige konsekvenser Virkninger for nasjonalt og regionalt næringsliv Virkningen av rørledningsprosjekter for norsk næringsliv er oftest lavere enn for andre utbyggingsprosjekter innen oljeindustrien. Dette kommer av at røret blir produsert i utlandet og at det nyttes utenlandske leggefartøyer. Norske leveranser er kartlegging og prosjektering, leveranser av kontrollsystemer etc.. Konsekvensutredningen vil redegjøre for mulighetene for og omfanget av norske leveranser til prosjektet i utbyggings- og driftsfasen og gi et anslag på sysselsettingsvirkningene. Utbyggingen vil også kunne medføre økte skatteinntekter for den norske stat og for berørte kommuner rørledningen går gjennom. Skipstrafikk Trondheimsleia og Trondheimsfjorden har en betydelig skipstrafikk. Tellinger viser i overkant av skipsbevegelser årlig utenfor Tjeldbergodden. Ved innløpet til Trondheimsfjorden øker antall skipsbevegelser. I forbindelse med legging av rørledningen kan det bli aktuelt å innføre midlertidige ferdselssrestriksjoner, men farvannet er så åpent at en forventer ikke vesentlige hindringer for skipstrafikken. De trafikkmessige forholdene til sjøs vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. 8

10 Sikkerhet Hensynet til sikkerhet for menneskers liv og helse er helt overordnet i planlegging og prosjektering av Statoils rørledningsprosjekter. Risiko- og sikkerhetsanalyser, dimensjonering av rør, materialkrav, sikkerhetssoner, plassering av avstengningsventiler m.v. vil følge de krav som er satt i DBE's regelverk mht. transport av petroleum i rørledninger. Risiko- og sikkerhetsanalysene vil belyse risikoen for og konsekvensene av eventuelle lekkasjer fra rørledningen. Hovedscenariene og -konklusjonene fra risiko- og sikkerhetsanalysene vil bli referert i konsekvensutredningen. Analysene vil danne grunnlaget for søknadene til DBE. 9 Forslag til utredningsprogram Foruten de aktiviteter som er nevnt nedenfor, tar en sikte på at konsekvensutredningen skal gi en grundigere beskrivelse av de tekniske detaljer ved prosjektet slik som f.eks. plasseringen av tekniske anlegg innenfor industriområdene på Tjeldbergodden og Fiborgtangen, lokalisering av riggplasser samt omfanget av eventuelle sprengnings- og gravearbeider og behovet for grusdumping i forbindelse med sjørørledningen. 9.1 Utredningsaktiviteter - miljø Under følger opplisting av foreslåtte utredningsaktiviteter innenfor miljøområdet. M1- Utslipp til luft Kvantifisere i den grad det er mulig, utslipp til luft fra leggefartøyer og maskinelt utstyr, samt utslipp til luft knyttet til klargjøring av ledningene. M2- Utslipp til sjø Redegjøre for kjemikalieutslipp til sjø i forbindelse med klargjøring av rørledningene, og vurdere de miljømessige virkningene i relasjon til resipientforholdene. Mulige avbøtende tiltak vil bli skissert. M3- Akutte utslipp Gjennomføre risikoanalyser som belyser sannsynligheten for rørledningsbrudd og eventuelt andre uhell. Vurderinger av hvilke miljømessige virkninger et akutt uhell kan ha, vil bli basert på tidligere utredninger og drøftet i forhold til det aktuelle influensområdet. Behovet for avbøtende tiltak vil bli vurdert. 9.2 Utredningsaktiviteter - naturressurser Under følger opplisting av foreslåtte utredningsaktiviteter knyttet til naturressursene. N1- Fiskeressurser og fiskeriene Konsekvenser for fiskerivirksomheten i Trondheimsfjorden / Trondheimsleia av legging og tilstedeværelse av rørledningene vil bli utredet. Problemstillinger knyttet til tilstedeværelse av rørledningen, eventuelle ankermerker og steindumping vil bli behandlet spesielt for de områder der det foregår fiskerivirksomhet. N2- Arealplanmessige konsekvenser Et eventuelt behov for reguleringsmessige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven vil bli beskrevet, og eventuelle begrensinger i forhold til annen arealbruk vil bli utredet. 9.3 Utredningsaktiviteter - samfunn Under følger opplisting av foreslåtte utredningsaktiviteter knyttet til samfunnsmessige virkninger. S1- Leveranser og sysselsetting Gjennomføre beregninger og analyser av forventet leveranseomfang i utbyggings- og driftsfasen der man: beskriver Statoils kontraktstildelingsfilosofi utreder forventede leveranser til utbygging og drift analyserer mulighetene for nasjonale og regionale leveranser beregner sysselsettingsvirkningene direkte og indirekte via leveranser av varer og tjenester redegjøre for nye muligheter ved bruk av naturgass i regionen S2- Eiendomsskatt til kommunene Gi anslag over grunnlaget for evt. eiendomsskatt som rørledningene kan gi for de aktuelle vertskommuner. S3- Skipstrafikk Konsekvensene for skipstrafikken som følge av begrensingsområder og restriksjoner under legging av rørledningene vil bli utredet. M4- Avfall Redegjøre for Statoils avfallsfilosofi og avfallsplanene for virksomheten. M5- Arkeologi og kulturminner Det vil være aktuelt å foreta en vurdering evt. kartlegging av marinarkeologiske forekomster i de områdene som blir berørt av utbyggingen. 9

11

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245

Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245 Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245 Utkast juni 1998 Forord Industrikraft Midt-Norge DA la i november 1997 fram melding om planlegging av en rørledning for transport

Detaljer

Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245

Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245 Konsekvensutredning Gassrørledning Tjeldbergodden - Skogn HK GT 980245 Februar 1999 Innholdsfortegnelse Sammendrag III 1 Innledning.............................1 1.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene........1

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s.

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s. KONSEKVENSUTREDNING Åsgard transport alternativ trasè Kalstø-Kårstø November 1997 Saga Petroleum a.s. Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene... 4 1.2 Eierforhold

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Juni 1996. Europipe II

KONSEKVENSUTREDNING. Juni 1996. Europipe II KONSEKVENSUTREDNING Juni 1996 Europipe II 256 Konsekvensutredning Europipe II Juni 1996 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene... 5 1.2 Eierforhold og operatørskap... 5 1.3 Lovverkets krav

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Mars 1998 Europipe II

Mars 1998 Europipe II TILLEGGSKONSEKVENSUTREDNING Mars 1998 Europipe II - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn HK GT 980103 Tilleggskonsekvensutredning EUROPIPE II - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Mars 1998 INNHOLD

Detaljer

Eksportløsninger for olje fra Utsirahøyden

Eksportløsninger for olje fra Utsirahøyden Eksportløsninger for olje fra Utsirahøyden Forslag til program for konsekvensutredning Mai 2012 Eksportløsninger for olje fra Utsirahøyden Forslag til program for konsekvensutredning Mai 2012 Innhold

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b

VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b Vedlegg II Tekstinnspill til vedlegg II A, III og IV VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b Der det er relevant,

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Arkivsak: 03/02617 Arkivkode: PLANR 494 Sakstittel: PLAN NR. 494 - REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET Egengodkjent Karmøy kommunestyre sak 99/05, den 06.12.05 Disse

Detaljer

Kraftledninger og kabler

Kraftledninger og kabler Kraftledninger og kabler Samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfjordområdet 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Trønder Energi Kraft, Zephyr. Nett: 132 kv, transformatorstasjoner Oppdraget: Prosjektledelse

Detaljer

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Konferanse i Øystese 6. februar 2007 Avdelingsdirektør Bjørn Wold Kraftnettets utstrekning Spenningsnivå (kv) Luftledning

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Ærede fru sysselmann!

Ærede fru sysselmann! DEN RUSSISKE FØDERASJONS ENERGIMINISTERIUM DET FØDERALE STATLIGE UNITÆRE SELSKAP DEN STATLIGE TRUST ARKTIKUGOL GRUVEBYEN BARENTSBURG 9178, Svalbard (Spitsbergen), Norge Tlf. +7 495 956 33 13 faks: +7 495

Detaljer

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe Trønderpipe AS Forretningsplan Trønderpipe Forretningsplan 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av virksomheten 4. Forretningsidé / Målsetting / Mål 5. Beskrivelse av prosjektet 6. Myndighetsforhold

Detaljer

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør November 1998 Kollsnes Mongstad Kårstø HK-GT980411 Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing Informasjon om BKKs melding til NVE om et gasskraftverk som mulig løsning for å styrke kraftsituasjonen i BKK-området. www.bkk.no/gass Melding til

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Dato/fra Innspill Kommentar 22.11.2016 Anny Nilsen Som eier av gnr/bnr 60/351, ønsker å kjøpe området mellom egen tomt og foreslått regulert område

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Planveileder og planeksempler kort innføring

Planveileder og planeksempler kort innføring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planveileder og planeksempler kort innføring Fiskeridirektoratets planforum i Ålesund 2017 Kristin Nordli - planavdelingen 25.10.2017 Arealplanlegging Plan- og

Detaljer

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Hemsil 3 Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning 2 Hemsil 3 Oppgradering

Detaljer

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane mellom Espa og Sørli i Stange kommune Ny trasé på strekningen Espa-Fv. 222 Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Planprogram for innseilingen Borg, del II

Planprogram for innseilingen Borg, del II Planprogram for innseilingen Borg, del II Utbedring av farleden til Borg havn Vidgrunnen Flyndregrunnen Snuplass for fartøy i Fuglevikbukta Deponiområde for masser ved Møkkalasset Deponiområde for masser

Detaljer

Nytt rundskriv om innsigelser

Nytt rundskriv om innsigelser Nytt rundskriv om innsigelser Seniorrådgiver Marit Tofte Samling Vest-Agder, Kristiansand 24.-25. oktober 2013 1 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 2 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger

Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger 1 Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger Dr. Gunnar Henriksen, RF-Rogalandsforskning, Stavanger. Arbeidsnotat nr. 2005/196 Utbyggingsplanene En maksimal utbygging skal ha en

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Utsirahøyden Elektrifiseringsprosjekt

Utsirahøyden Elektrifiseringsprosjekt Elektrifiseringsprosjekt - etablering av infrastruktur for kraft fra land til felt på COS - 1200032 March 2012 Melding med forslag til utredningsprogram Mars 2012 Elektrifiseringsprosjekt - etablering

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker?

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Nina Syversen, Asplan Viak Vannforeningsmøte 7.4.14 foredrag N. Syversen, Asplan

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.02.2015 Arkiv: :PL 19910007, FA L12, GBR 8/36 Arkivsaksnr.: 14/2175 Journalpostløpenr.: 15/3551 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.03.2016 Vår ref.: 200702906-73 Arkiv: 312 / 0036J 036HB 036HA Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Rognstad Småkraft

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Gassrørledning Kollsnes - Mongstad

Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Statoil Energiverk Mongstad Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Samfunnsmessige konsekvenser Statoil Energiverk Mongstad Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Samfunnsmessige konsekvenser Agenda Utredning

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer