Levanger Næringsselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Næringsselskap AS"

Transkript

1 Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.: Dato Prosjekt nr. S05110

2 RAPPORT Tittel: Levanger Næringsselskap AS Revisjon av kommundelplan Skogn Forslag til plan- og utredningsprogram Rapport nr: 01 Dato: RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.: Forfatter(e): Finn-Åge Søråsen Prosjektansvarlig RG: Finn-Åge Søråsen Oppdragsgiver: Levanger Næringsselskap AS og Innherred Vekst AS Ant. sider: 13 Prosjekt nr. RG: S05110 Sammendrag: Levanger næringsselskap AS skal starte et planarbeid for å revidere deler av kommunedelplan Skogn. Hensikten med revisjonen er å etablere et større nærings- /industriområde i tilknytning til Norske Skogs nye containerhavn på Fiborgtangen, og legge til rette for etablering av virksomheter der som har spesiell stor fordel av nærhet til gode kommunikasjoner og transportmuligheter på sjø, veg og jernbane, herunder etablering av et mulig større sentrallager/engoroslager for en internasjonal butikkjede. I følge Forskrift om konsekvensutredninger skal kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, konsekvensutredes. Siden kommunedelplanen også inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak (sentrallager), skal også dette inngå i konsekvensutredningen. Forslag til plan- og utredningsprogram beskriver plan og tiltak, hvilke forhold som skal vurderes og hvordan informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som blir særlig berørt, legges opp når plan- og utredningsprosessen gjennomføres. Stikkord: Kommunedelplan, Konsekvensutredning, Plan- og utredningsprogram. Referanse: Søråsen F.-Å., 2006: Innherred Vekst AS, Revisjon av kommunedelplan Skogn Forslag til plan- og utredningsprogram.. Kvalitetskontroll: Prosjektansvarlig Steinkjer Sidemannskontroll Finn-Åge Søråsen Sign Sign

3 Levanger Næringsselskap AS Side 3 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Innhold og avgrensning Forslagsstiller og søker/tiltakshaver PLANOMRÅDE - LOKALISERING Valg av planområde Avgrensing av planområdet Eksisterende planer LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING Krav om melding og konsekvensutredning Krav om plan- og utredningsprogram Saksbehandling BESKRIVELSE AV TILTAKET Næringsområde Hotran Infrastruktur Næringsbygg KONSEKVENSER Arealbruk Landskap Kulturminner Friluftsliv, turisme, reiseliv Dyre- og planteliv Forurensninger og avfall Trafikk Støy Andre samfunnsmessige virkninger INFORMASJON OG MEDVIRKNING Kunngjøring og høring Informasjonsmøter Styringsgrupper Generelt Utredningstema og problemstillinger VEDLEGG... 13

4 Levanger Næringsselskap AS Side 4 av 13 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål Levanger Næringsselskap AS skal starte et planarbeid for å revidere deler av kommunedelplan Skogn. Hensikten med revisjonen er å etablere et større næringsindustriområde i tilknytning til Norske Skogs nye containerhavn på Fiborgtangen, og legge til rette for etablering av virksomheter der som har spesiell stor fordel av nærhet til gode kommunikasjoner og transportmuligheter på sjø, veg og jernbane. En større internasjonal butikkjede vurderer å etablere et sentrallager/engoroslager for å betjene sine butikker i Midt-Norge. Lokaliseringen forutsetter gode kommunikasjonsløsninger og mest mulig nærhet til gode anlegg med stor kapasitet for alternative transportløsninger. En aktuell tomt for et slikt sentrallager vil være det planlagte nærings- og industriområdet i nærheten av containerhavna. Kommunedelplanen skal derfor inkludere et slikt sentrallager, og være tilstrekkelig detaljert i forhold til dette, slik at det senere ikke er behov for ny planprosess med utarbeidelse av regulerings- eller bebyggelsesplan. Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. april Forskriftens 2, bokstav b, sier at kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, dvs konsekvensutredes. Siden kommunedelplanen i dette tilfellet inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak, kommer Forskriftens 2, bokstav e, også til anvendelse. Denne bestemmelsen krever bl.a. at industri-, nærings-, lager og kontorbygg med investeringskostnad på mer enn 500 mill kr. eller et bruksareal på mer enn m 2 alltid skal behandles etter forskriften (jf. forskriftens vedlegg I). Formålet med forskriften, slik det kommer til uttrykk 1, er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen skal gjennomføres. For planer og tiltak som omfattes av bestemmelsene i forskriften skal det under forberedelsene til planen og tiltaket, utarbeides et forslag til plan- og utredningsprogram for planarbeidet. 1.2 Innhold og avgrensning Kommunedelplanen skal vise ny arealbruk med omdisponering av deler av eksisterende LNF-områder til industri- og næringsområder. Revisjonsarbeidet vil omfatte utvidelse av industriområdet I1 Hotran og særlig ta for seg følgende tema: Trafikksystem med ny avkjørsel fra E6 mot vest til Fiborgtangen med containerhavn og til Hotran, samt eventuell omlegging av offentlige veger i planområdet. Bedre tilpassning til våtmarksområdet / elvedeltaet ved utløpet til Hotranelva. Økt vektlegging av beiteområde for fugl. Utvidelse av industriområdet. Planen skal videre vise plassering og utforming av et større industri-/næringsbygg med tomteavgrensning, avkjørsel og interne veger. Nødvendige terrenginngrep og tilpassning til

5 Levanger Næringsselskap AS Side 5 av 13 eksisterende bebyggelse og kulturlandskap i området for å klargjøre tomt til planlagt bygg, skal presenteres i planen. Planbeskrivelsen skal inneholde opplysninger om type virksomhet, gods-/varemengde, transportbehov, antall ansatte, utslipp og forurensninger fra virksomheten og eventuelle andre forhold av betydning. 1.3 Forslagstiller og søker/tiltakshaver Levanger kommune har utarbeidet gjeldende kommunedelplan som kommunestyret har vedtatt. Levanger Næringsselskap AS vil fremme forslag til endring av kommunedelplanen. Levanger kommune vil være ansvarlig myndighet under den videre planbehandlingen. Siden tiltakshaver for planlagt industri-/næringsbygg ikke er endelig definert, vil Levanger Næringsselskap AS foreløpig også opptre som søker på vegne av tiltakshaver for dette bygget i planprosessen. Ved eventuell søknad om utbygging vil ny tiltakshaver være avklart. 2 PLANOMRÅDE - LOKALISERING 2.1 Valg av planområde Det er erkjent at Levanger kommune har knapphet på næringsareal (Kommundelplan Skogn Tilleggsnotat), og det er ikke funnet sentrumsnære næringsarealer. Den nye containerhavna på Fiborgtangen samt evt. etablering av varmekraftverk i samme område vil gi en betydelig aktivitetsøkning og øke behovet for næringsarealer i nærheten. Planområdet som omfattes av endringen i gjeldende kommunedelplan Skogn, ligger inntil Norske Skog sitt industriområde og tomt for planlagt varmekraftverk. Lokaliseringen er derfor spesielt gunstig i forhold til virksomheter som kan utnytte spillvarme og som har store vare- og godsmengder som kan transporteres på båt. Det vil være mulig å foreta transporter mellom containerhavna og det planlagte næringsområdet uten å trafikkere langs offentlig veg. Det planområdet som er valgt, peker seg derfor ut som spesielt gunstig i forhold til andre mulige områder i kommunen, og kommunen har i sin arealdel til kommuneplanen ikke funnet alternative områder som kan utnyttes på samme måte. 2.2 Avgrensing av planområdet Gjeldende kommundelplan for Skogn omfatter hele Skognområdet fra Alstadhaug i nordøst til Hotran i sørvest inkl. gamle Skogn sentrum og boligområder. Revisjonen av planen er begrenset til industriområde på Fiborgtangen og industri- og landbruksområder på Hotran. Planen har samme avgrensning mot nord, sør og vest som gjeldende plan, og avgrenses i øst av industrisporet ned til Norske Skog. Planområdet er vist på kartvedlegg.

6 Levanger Næringsselskap AS Side 6 av Eksisterende planer I dag gjelder følgende planer i planområdet: Kommunedelplan Skogn, vedtatt av kommunestyret Reguleringsplan utvidelse av E6 med midtdeler mellom Ronglan og Hotran, vedtatt av kommunestyret Reguleringsplan Norske Skog Skogn, vedtatt av kommunestyret LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING 3.1 Krav om melding og konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ) er fastsatt med hjemmel i plan og bygningsloven. Forskriften definere hvilke planer og tiltak som skal behandles etter forskriften. Forskriftens 2, bokstav b, sier at kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, dvs konsekvensutredes, jf plan- og bygningsliven Planlagt endring av kommunedelplan Skogn angir områder for utbyggingsformål og faller inn under forskriften. Siden kommunedelplanen i dette tilfellet også inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak, kommer Forskriftens 2, bokstav e, også til anvendelse. Denne bestemmelsen krever bl.a. at industri-, nærings-, lager og kontorbygg med investeringskostnad på mer enn 500 mill kr. eller et bruksareal på mer enn m 2 alltid skal behandles etter forskriften, jf. vedlegg I til forskriften. Størrelsen på et evt. sentrallager/engroslager er foreløpig ikke kjent, men det legges opp til en planprosess hvor tiltaket behandles etter forskriften. 3.2 Krav om plan- og utredningsprogram Forskrift om konsekvensutredninger 5 har bestemmelser om at forslagstiller av plan som faller inn under forskriften (jf. forskriftens 2 bokstav b), tidligst mulig under forberedelsen av planen, skal utarbeide et forslag til planprogram. For tiltak etter sektorlov (jf. forskriftens 2 bokstav e), skal det på samme måte utarbeides et forslag til utredningsprogram. Plan- eller utredningsprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Ved utforming av forslag til program skal det tas hensyn til relevante rammer og krav til innhold og utforming av planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Forslag til plan- eller utredningsprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning spesielt i forhold til aktuelle sektormyndigheter samt grupper og interesser som antas å bli særlig berørt. Revisjon av kommunedelplan Skogn omfatter tiltak som omfattes av forskriftens vedlegg I, og utredningen har til hensikt å tilfredsstille kravene til utredninger på tiltaksnivå. Plan- og utredningsprogram må derfor tilfredsstille rammene for krav til innhold i konsekvensutredningen etter kolonne B i forskriftens vedlegg II (for vanlig planprosess uten spesielt tiltak gjelder kolonne A).

7 Levanger Næringsselskap AS Side 7 av Saksbehandling Forslag til plan- og utredningsprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn 6 uker. For planer etter plan- og bygningsloven (forskriftens 2 bokstav b) skal høring og offentlig ettersyn av plan- og utredningsprogrammet normalt samordnes med oppstart eller kunngjøring av planarbeidet, jf PBL 27-1 nr 1 annet ledd, 20-5 første ledd og 19-4 første ledd. Varsling og kunngjøring av planoppstart vil derfor skje samtidig med kunngjøring og høring av planforslag. Ansvarlig myndighet som er planmyndigheten etter plan- og bygningsloven, skal på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsette program for plan- og utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Ved fastsetting kan planmyndigheten gi retningslinjer for planarbeidet, herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet, jf 27-1, 20-1 og Levanger kommune er ansvarlig myndighet i denne saken. Programmet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter fristen for uttalelse til forslag til program. Fastsatt program skal stiles til forslagstiller eller søker og skal legges til grunn for videre arbeid med utforming av planforslag og konsekvensutredning. Kopi av fastsatt program skal sendes dem som har avgitt uttalelse til forslag til programmet. Merknader til plan- og utredningsprogrammet må avgis innen fastsatt frist til ansvarlig myndighet som er Levanger kommune, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger 4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 Industriområde Hotran I gjeldende kommunedelplan inngår industrimråde I1 Hotran på 73 dekar (sør for FV 61 Eknesvegen) i tillegg til industrområdet for Norske Skog. I1 Hotran og tilgrensende område hos Norske Skog (mellom Hotranelva og Eknesvegen) er ikke opparbeidet eller utbygd. Nye industri-/næringsområder er foreslått som utvidelse av I1 Hotran mot sør. Samlet areal blir ca 300 dekar inkl. I1 Hotran. Eksisterende gårdsanlegg på Hotran Østre, Gnr. 96 Bnr. 3 vil bli foreslått sanert og revet i forbindelse med utbygging av industriområdet.

8 Levanger Næringsselskap AS Side 8 av Infrastruktur Avkjørsel, adkomst og interne veger Det vil bli foreslått ny avkjørsel fra E6 mot vest for å betjene sørgående trafikk og dermed unngå kryssing av E6. Ny avkjørsel kan plasseres like nord for Hotranelva og gi direkte adkomst til det planlagte næringsområdet og adkomst til Norske Skog via interne veger. Alternativt kan ny avkjørsel legges lenger nord og like sør for eksisterende avkjørsel. Ny bru over Hotranelva i forlengelse av industriveg på Norske Skog sitt område vil bli vurdert. Lokale veger i området vil bli foreslått lagt om for å gi bedre utnyttelse av området og gi enklere og mer brukervennlig tomteoppdeling. Interne veger for sentrallager/engroslager vil bli vist på planen. Øvrige interne veger vil bli planlagt etter behov og utbyggingstakt. Vannforsyning og avløp Vannforsyning kan skaffes fra Levanger kommunale vannverk via ny 200 mm ledning og tilknytning til hovedledning ved Holberg. Ledningslengde blir ca 1 km Kloakk (spillvann) føres til kommunalt renseanlegg i Holsandbukta. Overføringsledning legges i sjø eller over Norske Skog sitt område. Ledningen utføres som pumpeledning og blir ca 4 km lang. Pumpestasjon bygges på industriområdet. Overvann skal ledes til utslipp i lokal resipient, sannsynligvis Hotranelva. Elektrisitet og telekommunikasjon NTE har flere kraftlinjer i området. 66 kv linje går i retning nord-sør over Norske Skog sitt område, og kommer ikke i berøring med planlagt industriområde vest for E6. Alternativt kan linja legges om. 22 kv linjer berører deler av planlagt industriområde, og det kan bli behov for omlegging i mindre omfang. Lokal forsyning til området tas fra 22 kv-nettet via transformatorer/nettstasjoner etter behov. Telekommunikasjon kan tilknyttes Telenors kabel i FV 61 Eknesvegen (10-pars kabel) eller i fordeler like øst for E6 hvor Telenor har 30 par ledig. Fjernvarme Det vil bli lagt til rette for fjernvarmeforsyning i området, og næringsbygg på det planlagte industriområdet vil bli planlagt for bruk av vannbåren varme fra Norske Skog og/eller framtidig varmekraftverk. 4.3 Næringsbygg En større internasjonal butikkjede vurderer å etablere et sentrallager/engoroslager for å betjene sine butikker i Midt-Norge. Planforslaget vil vise forslag til tomt og plassering av et slikt bygg innefor nytt industriområde. Tomta vil bli tilpasset virksomheten og det vil trolig bli behov for terrengbearbeiding med skjæring og fylling for å få tilstrekkelige arealer uten for store høydeforskjeller. Utforming av tomt vil bli vist i planforslaget.

9 Levanger Næringsselskap AS Side 9 av 13 5 KONSEKVENSER 5.1 Arealbruk Gjennomføring av planforslaget vil medføre at inntil 250 dekar blir omdisponert fra LNFområde til utbyggingsformål/industriområde i forhold til det som er avsatt til utbygging i gjeldende kommunedelplan. 5.2 Landskap Etablering av industriområde i landbruksområder vil forandre landskapets estetiske kvaliteter. Nivåforskjellene innen det området som er aktuelt å omdisponere til industriformål, er opp til 30 meter, og det vil bli behov for inngrep med planering. Skjæringer og fyllinger vil bli planlagt med best mulig landskapsmessig tilpassning. Grensen mellom det som oppfattes som landbruksområde og det som er industriområde vil forskyves mot sør. Konsekvensutredningen vil inneholde en landskapsanalyse og landskapsbeskrivelse med plan hvor virkningene for kulturlandskapet skal beskrives og vurderes. 5.3 Kulturminner Gjeldende kommunedelplan Skogn beskriver funn som indikerer at det levde jordbrukere i området for ca år siden, og at denne langvarige bosettingen har satt sitt spor i form av kulturlandskap rikt på faste kulturminner både fra forhistorisk og nyere tid. Så vidt en kjenner til er det er ikke påvist funn i det området som har betydning for den planlagte revisjonen av kommunedelplanen. Kulturminner vil være tema i konsekvensutredningen. 5.4 Friluftsliv, turisme, reiseliv Det foreslås omdisponering av LNF-områder, men disse områdene har vesentlig landbruksmessig interesse. En er ikke kjent med at det er knyttet friluftslivs-, eller reiselivsinteresser til området, og planrevisjonen har liten betydning for friluftsliv og reiseliv. 5.5 Dyre- og planteliv Området ved utløpet av Hotranelva er et viktig beiteområde for fugl. I gjeldende kommunedelplan er disse arealene disponert til industriformål. Planrevisjonen har som mål å sikre deler av våtmarksområdet ved elveutløpet slik at det ikke endrer karakter. Det er ikke klarlagt om planområdet omfatter sjeldne dyrearter eller planteslag, men dette vil bli undersøkt i konsekvensutredningen.

10 Levanger Næringsselskap AS Side 10 av Forurensninger og avfall Forurenset avløpsvann skal føres til kommunalt renseanlegg, og tiltaket vil ikke medføre forurensninger av vannforekomster eller grunnen. Avfall vil bli tatt hånd om på forsvarlig måte etter gjeldende bestemmelser og vil ikke forsøple området. Under anleggsfasen vil det være vanlige utslipp forårsaket av transportaktiviteter. 5.7 Trafikk Industriområdet vil medføre økt trafikk på E6. Omfang av denne trafikkøkningen vil avhenge av hvilke virksomheter som etableres og er vanskelig å anslå. Dersom det aktuelle sentrallageret/engroslageret blir etablert antas dette å medføre at et betydelig antall transporter til og fra dette anlegget. Transport av varer til og fra virksomheter på det planlagte industriområdet skal i betydelig grad skje med båt via containerhavna på Fiborgtangen. Dette vil redusere behovet for transport på veg totalt sett, men virkningen lokalt er usikker. Omfang og konsekvenser av endring i trafikkbildet vil bli behandlet i konsekvensutredningen. 5.8 Støy Trafikk og transport til og fra området vil generere noe støy. For øvrig er det ikke planlagt virksomheter som vil medføre spesielle støyproblemer. Det vil bli satt krav om støydemping i nødvendig grad for eventuelle støyende aktiviteter. Under anleggsfasen vil det oppstå støy forårsaket av sprengning, massflytting og annet bygge- og anleggsarbeid. 5.9 Andre samfunnsmessige virkninger Etablering av industriområde og sentrallager vil gi grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt både i anleggsfasen og senere. Bare for det aktuelle sentrallageret kan det bli etablert inntil 200 nye arbeidsplasser. En del av de ansatte i virksomheter som etableres på det nye industriområde, vil etterspørre boliger i nærheten. Redusert transport på veg antas å gi reduserte utslipp og reduksjon i trafikkskader.

11 Levanger Næringsselskap AS Side 11 av 13 6 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 6.1 Kunngjøring og høring Forslag til plan- og utredningsprogram vil bli sendt ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil bli foretatt felles kunngjøring av selve planarbeidet og forslag til plan- og utredningsprogram for konsekvensutredningen. Kunngjøringen vil skje på Levanger kommunes hjemmeside og i de mest leste lokalavisene i Levanger. Frist for å komme med uttalelser til plan- og utredningsprogrammet vil bli satt til 6 uker. 6.2 Informasjonsmøter Det tas sikte på å arrangere et informasjonsmøte i Levanger før høringsfristen for plan- og utredningsprogrammet går ut. På samme møte vil det bli gitt en orientering om oppstart av selve planarbeidet. Etter at plan- og utredningsprogrammet er fastlagt og vedtatt skal det holdes åpne informasjonsmøter i forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen. I tillegg kan enkeltpersoner og organisasjoner komme med innspill under hele planprosessen. Kommunedelplan og konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredninger. 6.3 Styringsgruppe I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen vil det bli opprettet ei styringsgruppe som består av representanter fra: - Levanger kommune - Levanger Næringsselskap - Innherred Vekst AS - Norske Skog Skogn Denne gruppen skal ha jevnlige møter under hele plan- og utredningsprosessen og sikre at alle relevante forhold belyses Generelt Hensikten med å utarbeide og høre et plan- og utredningsprogram, er tidlig i plan- og utredningsprosessen å avklare hvilke problemstillinger som skal belyses i konsekvensutredningen som igjen skal ligge til grunn for vedtak i kommunedelplansaken og senere vedtak i en eventuell utbyggingssak for sentrallager/engroslager.

12 Levanger Næringsselskap AS Side 12 av 13 Forslaget til plan- og utredningsprogram vil eventuelt bli justert etter gjennomført høring. Endelig plan- og utredningsprogram vil bli fastsatt av Levanger kommune. 7.2 Utredningstema og problemstillinger Arealbruk Direkte berørt areal og arealbruksinteresser tilknyttet planområdet (landbruk, industri, kommunikasjonsanlegg) skal beskrives. Lokale myndigheter og rettighetshavere vil bli kontaktet. Konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert. Landskap inklusive kulturlandskap Det skal gjennomføres en landskapsanalyse og landskapsbeskrivelse som beskriver landskapstypene og hvordan landskapet vil bli påvirket. Det vil bli utarbeidet en overordnet lansdskapsplan som viser planområde med aktuell bygning plassert i terrenget. Fotoillustrasjoner vil bli vurdert for å illustrere inngrepets konsekvenser best mulig. Kulturminner Kjente kulturminner i planområdet skal beskrives og vises på kart. Dersom det viser seg nødvendig skal det foretas arkeologiske forundersøkelser. Dyre- og planteliv Det skal utarbeides en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare fuglearter innenfor planområdet, og gjøres en vurdering av hvordan planene og tiltaket kan påvirke denne fuglefaunaen. Arbeidet vil bli basert på eksisterende dokumentasjon av lokale forhold supplert med befaring. Om nødvendig gjennomføres supplerende feltregistreringer. Basert på lokal kunnskap gjøres en enkel beskrivelse av dyrelivet i planområdet. Vegetasjonstyper og eventuelle botaniske verneverdier i planområdet skal beskrives, og det skal foretas en vurdering av i hvilken grad plan og tiltak påvirker verneverdier. Forurensninger og avfall Forurensninger av luft, grunn og vann (inkludert effekten av ekstra belastning på kommunalt kloakkrenseanlegg) skal beskrives. Type og mengde avfall i anleggs- og driftsfasen, og håndteringen av dette skal beskrives. Tiltak som kan redusere avfallsmengdene skal vurderes. Trafikk Trafikkforholdene i anleggs- og driftsfasen skal beskrives. Omfang og konsekvenser av endringer i trafikkbildet skal vurderes. Effekten av å få mer transport over på båt (bruk av containerhavna) og effekten av ny avkjørsel fra E6 for sørgående trafikk vil bli utredet. Andre samfunnsmessige virkninger Det skal vurderes hvordan plan og tiltak kan påvirke sysselsetting og verdiskapning lokalt og regionalt både i anleggs- og driftsfasen, og hvordan Levanger kommunes økonomi kan bli påvirket av etableringen av industriområdet og etablering av et større sentallager/engroslager.

13 Levanger Næringsselskap AS Side 13 av 13 8 VEDLEGG Kart over planområdet

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS  E-post: Organisasjonsnr. Verdal kommune Ørin sør Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato Prosjekt nr. 11.09.07 L07029 RAPPORT Tittel: Ørin Sør Reguleringsplan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Grong kommune KOMMUNEDELPLAN BJØRGAN - HEIA. REVIDERT PLANPROGRAM Fastsatt av Grong kommunestyre , sak 31/07

Grong kommune KOMMUNEDELPLAN BJØRGAN - HEIA. REVIDERT PLANPROGRAM Fastsatt av Grong kommunestyre , sak 31/07 Grong kommune KOMMUNEDELPLAN BJØRGAN - HEIA Fastsatt av Grong kommunestyre 21.06.2007, sak 31/07 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 05.07.07

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Konsekvensutredningsforskriften og forslag til ny forskrift Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås 1.Innhold og generelle bestemmelser Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer