Levanger Næringsselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Næringsselskap AS"

Transkript

1 Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.: Dato Prosjekt nr. S05110

2 RAPPORT Tittel: Levanger Næringsselskap AS Revisjon av kommundelplan Skogn Forslag til plan- og utredningsprogram Rapport nr: 01 Dato: RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.: Forfatter(e): Finn-Åge Søråsen Prosjektansvarlig RG: Finn-Åge Søråsen Oppdragsgiver: Levanger Næringsselskap AS og Innherred Vekst AS Ant. sider: 13 Prosjekt nr. RG: S05110 Sammendrag: Levanger næringsselskap AS skal starte et planarbeid for å revidere deler av kommunedelplan Skogn. Hensikten med revisjonen er å etablere et større nærings- /industriområde i tilknytning til Norske Skogs nye containerhavn på Fiborgtangen, og legge til rette for etablering av virksomheter der som har spesiell stor fordel av nærhet til gode kommunikasjoner og transportmuligheter på sjø, veg og jernbane, herunder etablering av et mulig større sentrallager/engoroslager for en internasjonal butikkjede. I følge Forskrift om konsekvensutredninger skal kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, konsekvensutredes. Siden kommunedelplanen også inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak (sentrallager), skal også dette inngå i konsekvensutredningen. Forslag til plan- og utredningsprogram beskriver plan og tiltak, hvilke forhold som skal vurderes og hvordan informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som blir særlig berørt, legges opp når plan- og utredningsprosessen gjennomføres. Stikkord: Kommunedelplan, Konsekvensutredning, Plan- og utredningsprogram. Referanse: Søråsen F.-Å., 2006: Innherred Vekst AS, Revisjon av kommunedelplan Skogn Forslag til plan- og utredningsprogram.. Kvalitetskontroll: Prosjektansvarlig Steinkjer Sidemannskontroll Finn-Åge Søråsen Sign Sign

3 Levanger Næringsselskap AS Side 3 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Innhold og avgrensning Forslagsstiller og søker/tiltakshaver PLANOMRÅDE - LOKALISERING Valg av planområde Avgrensing av planområdet Eksisterende planer LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING Krav om melding og konsekvensutredning Krav om plan- og utredningsprogram Saksbehandling BESKRIVELSE AV TILTAKET Næringsområde Hotran Infrastruktur Næringsbygg KONSEKVENSER Arealbruk Landskap Kulturminner Friluftsliv, turisme, reiseliv Dyre- og planteliv Forurensninger og avfall Trafikk Støy Andre samfunnsmessige virkninger INFORMASJON OG MEDVIRKNING Kunngjøring og høring Informasjonsmøter Styringsgrupper Generelt Utredningstema og problemstillinger VEDLEGG... 13

4 Levanger Næringsselskap AS Side 4 av 13 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål Levanger Næringsselskap AS skal starte et planarbeid for å revidere deler av kommunedelplan Skogn. Hensikten med revisjonen er å etablere et større næringsindustriområde i tilknytning til Norske Skogs nye containerhavn på Fiborgtangen, og legge til rette for etablering av virksomheter der som har spesiell stor fordel av nærhet til gode kommunikasjoner og transportmuligheter på sjø, veg og jernbane. En større internasjonal butikkjede vurderer å etablere et sentrallager/engoroslager for å betjene sine butikker i Midt-Norge. Lokaliseringen forutsetter gode kommunikasjonsløsninger og mest mulig nærhet til gode anlegg med stor kapasitet for alternative transportløsninger. En aktuell tomt for et slikt sentrallager vil være det planlagte nærings- og industriområdet i nærheten av containerhavna. Kommunedelplanen skal derfor inkludere et slikt sentrallager, og være tilstrekkelig detaljert i forhold til dette, slik at det senere ikke er behov for ny planprosess med utarbeidelse av regulerings- eller bebyggelsesplan. Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. april Forskriftens 2, bokstav b, sier at kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, dvs konsekvensutredes. Siden kommunedelplanen i dette tilfellet inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak, kommer Forskriftens 2, bokstav e, også til anvendelse. Denne bestemmelsen krever bl.a. at industri-, nærings-, lager og kontorbygg med investeringskostnad på mer enn 500 mill kr. eller et bruksareal på mer enn m 2 alltid skal behandles etter forskriften (jf. forskriftens vedlegg I). Formålet med forskriften, slik det kommer til uttrykk 1, er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen skal gjennomføres. For planer og tiltak som omfattes av bestemmelsene i forskriften skal det under forberedelsene til planen og tiltaket, utarbeides et forslag til plan- og utredningsprogram for planarbeidet. 1.2 Innhold og avgrensning Kommunedelplanen skal vise ny arealbruk med omdisponering av deler av eksisterende LNF-områder til industri- og næringsområder. Revisjonsarbeidet vil omfatte utvidelse av industriområdet I1 Hotran og særlig ta for seg følgende tema: Trafikksystem med ny avkjørsel fra E6 mot vest til Fiborgtangen med containerhavn og til Hotran, samt eventuell omlegging av offentlige veger i planområdet. Bedre tilpassning til våtmarksområdet / elvedeltaet ved utløpet til Hotranelva. Økt vektlegging av beiteområde for fugl. Utvidelse av industriområdet. Planen skal videre vise plassering og utforming av et større industri-/næringsbygg med tomteavgrensning, avkjørsel og interne veger. Nødvendige terrenginngrep og tilpassning til

5 Levanger Næringsselskap AS Side 5 av 13 eksisterende bebyggelse og kulturlandskap i området for å klargjøre tomt til planlagt bygg, skal presenteres i planen. Planbeskrivelsen skal inneholde opplysninger om type virksomhet, gods-/varemengde, transportbehov, antall ansatte, utslipp og forurensninger fra virksomheten og eventuelle andre forhold av betydning. 1.3 Forslagstiller og søker/tiltakshaver Levanger kommune har utarbeidet gjeldende kommunedelplan som kommunestyret har vedtatt. Levanger Næringsselskap AS vil fremme forslag til endring av kommunedelplanen. Levanger kommune vil være ansvarlig myndighet under den videre planbehandlingen. Siden tiltakshaver for planlagt industri-/næringsbygg ikke er endelig definert, vil Levanger Næringsselskap AS foreløpig også opptre som søker på vegne av tiltakshaver for dette bygget i planprosessen. Ved eventuell søknad om utbygging vil ny tiltakshaver være avklart. 2 PLANOMRÅDE - LOKALISERING 2.1 Valg av planområde Det er erkjent at Levanger kommune har knapphet på næringsareal (Kommundelplan Skogn Tilleggsnotat), og det er ikke funnet sentrumsnære næringsarealer. Den nye containerhavna på Fiborgtangen samt evt. etablering av varmekraftverk i samme område vil gi en betydelig aktivitetsøkning og øke behovet for næringsarealer i nærheten. Planområdet som omfattes av endringen i gjeldende kommunedelplan Skogn, ligger inntil Norske Skog sitt industriområde og tomt for planlagt varmekraftverk. Lokaliseringen er derfor spesielt gunstig i forhold til virksomheter som kan utnytte spillvarme og som har store vare- og godsmengder som kan transporteres på båt. Det vil være mulig å foreta transporter mellom containerhavna og det planlagte næringsområdet uten å trafikkere langs offentlig veg. Det planområdet som er valgt, peker seg derfor ut som spesielt gunstig i forhold til andre mulige områder i kommunen, og kommunen har i sin arealdel til kommuneplanen ikke funnet alternative områder som kan utnyttes på samme måte. 2.2 Avgrensing av planområdet Gjeldende kommundelplan for Skogn omfatter hele Skognområdet fra Alstadhaug i nordøst til Hotran i sørvest inkl. gamle Skogn sentrum og boligområder. Revisjonen av planen er begrenset til industriområde på Fiborgtangen og industri- og landbruksområder på Hotran. Planen har samme avgrensning mot nord, sør og vest som gjeldende plan, og avgrenses i øst av industrisporet ned til Norske Skog. Planområdet er vist på kartvedlegg.

6 Levanger Næringsselskap AS Side 6 av Eksisterende planer I dag gjelder følgende planer i planområdet: Kommunedelplan Skogn, vedtatt av kommunestyret Reguleringsplan utvidelse av E6 med midtdeler mellom Ronglan og Hotran, vedtatt av kommunestyret Reguleringsplan Norske Skog Skogn, vedtatt av kommunestyret LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING 3.1 Krav om melding og konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ) er fastsatt med hjemmel i plan og bygningsloven. Forskriften definere hvilke planer og tiltak som skal behandles etter forskriften. Forskriftens 2, bokstav b, sier at kommunedelplaner, der det angis områder for utbyggingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, dvs konsekvensutredes, jf plan- og bygningsliven Planlagt endring av kommunedelplan Skogn angir områder for utbyggingsformål og faller inn under forskriften. Siden kommunedelplanen i dette tilfellet også inkluderer et konkret og nærmere definert tiltak, kommer Forskriftens 2, bokstav e, også til anvendelse. Denne bestemmelsen krever bl.a. at industri-, nærings-, lager og kontorbygg med investeringskostnad på mer enn 500 mill kr. eller et bruksareal på mer enn m 2 alltid skal behandles etter forskriften, jf. vedlegg I til forskriften. Størrelsen på et evt. sentrallager/engroslager er foreløpig ikke kjent, men det legges opp til en planprosess hvor tiltaket behandles etter forskriften. 3.2 Krav om plan- og utredningsprogram Forskrift om konsekvensutredninger 5 har bestemmelser om at forslagstiller av plan som faller inn under forskriften (jf. forskriftens 2 bokstav b), tidligst mulig under forberedelsen av planen, skal utarbeide et forslag til planprogram. For tiltak etter sektorlov (jf. forskriftens 2 bokstav e), skal det på samme måte utarbeides et forslag til utredningsprogram. Plan- eller utredningsprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Ved utforming av forslag til program skal det tas hensyn til relevante rammer og krav til innhold og utforming av planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Forslag til plan- eller utredningsprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning spesielt i forhold til aktuelle sektormyndigheter samt grupper og interesser som antas å bli særlig berørt. Revisjon av kommunedelplan Skogn omfatter tiltak som omfattes av forskriftens vedlegg I, og utredningen har til hensikt å tilfredsstille kravene til utredninger på tiltaksnivå. Plan- og utredningsprogram må derfor tilfredsstille rammene for krav til innhold i konsekvensutredningen etter kolonne B i forskriftens vedlegg II (for vanlig planprosess uten spesielt tiltak gjelder kolonne A).

7 Levanger Næringsselskap AS Side 7 av Saksbehandling Forslag til plan- og utredningsprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn 6 uker. For planer etter plan- og bygningsloven (forskriftens 2 bokstav b) skal høring og offentlig ettersyn av plan- og utredningsprogrammet normalt samordnes med oppstart eller kunngjøring av planarbeidet, jf PBL 27-1 nr 1 annet ledd, 20-5 første ledd og 19-4 første ledd. Varsling og kunngjøring av planoppstart vil derfor skje samtidig med kunngjøring og høring av planforslag. Ansvarlig myndighet som er planmyndigheten etter plan- og bygningsloven, skal på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsette program for plan- og utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Ved fastsetting kan planmyndigheten gi retningslinjer for planarbeidet, herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet, jf 27-1, 20-1 og Levanger kommune er ansvarlig myndighet i denne saken. Programmet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter fristen for uttalelse til forslag til program. Fastsatt program skal stiles til forslagstiller eller søker og skal legges til grunn for videre arbeid med utforming av planforslag og konsekvensutredning. Kopi av fastsatt program skal sendes dem som har avgitt uttalelse til forslag til programmet. Merknader til plan- og utredningsprogrammet må avgis innen fastsatt frist til ansvarlig myndighet som er Levanger kommune, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger 4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 Industriområde Hotran I gjeldende kommunedelplan inngår industrimråde I1 Hotran på 73 dekar (sør for FV 61 Eknesvegen) i tillegg til industrområdet for Norske Skog. I1 Hotran og tilgrensende område hos Norske Skog (mellom Hotranelva og Eknesvegen) er ikke opparbeidet eller utbygd. Nye industri-/næringsområder er foreslått som utvidelse av I1 Hotran mot sør. Samlet areal blir ca 300 dekar inkl. I1 Hotran. Eksisterende gårdsanlegg på Hotran Østre, Gnr. 96 Bnr. 3 vil bli foreslått sanert og revet i forbindelse med utbygging av industriområdet.

8 Levanger Næringsselskap AS Side 8 av Infrastruktur Avkjørsel, adkomst og interne veger Det vil bli foreslått ny avkjørsel fra E6 mot vest for å betjene sørgående trafikk og dermed unngå kryssing av E6. Ny avkjørsel kan plasseres like nord for Hotranelva og gi direkte adkomst til det planlagte næringsområdet og adkomst til Norske Skog via interne veger. Alternativt kan ny avkjørsel legges lenger nord og like sør for eksisterende avkjørsel. Ny bru over Hotranelva i forlengelse av industriveg på Norske Skog sitt område vil bli vurdert. Lokale veger i området vil bli foreslått lagt om for å gi bedre utnyttelse av området og gi enklere og mer brukervennlig tomteoppdeling. Interne veger for sentrallager/engroslager vil bli vist på planen. Øvrige interne veger vil bli planlagt etter behov og utbyggingstakt. Vannforsyning og avløp Vannforsyning kan skaffes fra Levanger kommunale vannverk via ny 200 mm ledning og tilknytning til hovedledning ved Holberg. Ledningslengde blir ca 1 km Kloakk (spillvann) føres til kommunalt renseanlegg i Holsandbukta. Overføringsledning legges i sjø eller over Norske Skog sitt område. Ledningen utføres som pumpeledning og blir ca 4 km lang. Pumpestasjon bygges på industriområdet. Overvann skal ledes til utslipp i lokal resipient, sannsynligvis Hotranelva. Elektrisitet og telekommunikasjon NTE har flere kraftlinjer i området. 66 kv linje går i retning nord-sør over Norske Skog sitt område, og kommer ikke i berøring med planlagt industriområde vest for E6. Alternativt kan linja legges om. 22 kv linjer berører deler av planlagt industriområde, og det kan bli behov for omlegging i mindre omfang. Lokal forsyning til området tas fra 22 kv-nettet via transformatorer/nettstasjoner etter behov. Telekommunikasjon kan tilknyttes Telenors kabel i FV 61 Eknesvegen (10-pars kabel) eller i fordeler like øst for E6 hvor Telenor har 30 par ledig. Fjernvarme Det vil bli lagt til rette for fjernvarmeforsyning i området, og næringsbygg på det planlagte industriområdet vil bli planlagt for bruk av vannbåren varme fra Norske Skog og/eller framtidig varmekraftverk. 4.3 Næringsbygg En større internasjonal butikkjede vurderer å etablere et sentrallager/engoroslager for å betjene sine butikker i Midt-Norge. Planforslaget vil vise forslag til tomt og plassering av et slikt bygg innefor nytt industriområde. Tomta vil bli tilpasset virksomheten og det vil trolig bli behov for terrengbearbeiding med skjæring og fylling for å få tilstrekkelige arealer uten for store høydeforskjeller. Utforming av tomt vil bli vist i planforslaget.

9 Levanger Næringsselskap AS Side 9 av 13 5 KONSEKVENSER 5.1 Arealbruk Gjennomføring av planforslaget vil medføre at inntil 250 dekar blir omdisponert fra LNFområde til utbyggingsformål/industriområde i forhold til det som er avsatt til utbygging i gjeldende kommunedelplan. 5.2 Landskap Etablering av industriområde i landbruksområder vil forandre landskapets estetiske kvaliteter. Nivåforskjellene innen det området som er aktuelt å omdisponere til industriformål, er opp til 30 meter, og det vil bli behov for inngrep med planering. Skjæringer og fyllinger vil bli planlagt med best mulig landskapsmessig tilpassning. Grensen mellom det som oppfattes som landbruksområde og det som er industriområde vil forskyves mot sør. Konsekvensutredningen vil inneholde en landskapsanalyse og landskapsbeskrivelse med plan hvor virkningene for kulturlandskapet skal beskrives og vurderes. 5.3 Kulturminner Gjeldende kommunedelplan Skogn beskriver funn som indikerer at det levde jordbrukere i området for ca år siden, og at denne langvarige bosettingen har satt sitt spor i form av kulturlandskap rikt på faste kulturminner både fra forhistorisk og nyere tid. Så vidt en kjenner til er det er ikke påvist funn i det området som har betydning for den planlagte revisjonen av kommunedelplanen. Kulturminner vil være tema i konsekvensutredningen. 5.4 Friluftsliv, turisme, reiseliv Det foreslås omdisponering av LNF-områder, men disse områdene har vesentlig landbruksmessig interesse. En er ikke kjent med at det er knyttet friluftslivs-, eller reiselivsinteresser til området, og planrevisjonen har liten betydning for friluftsliv og reiseliv. 5.5 Dyre- og planteliv Området ved utløpet av Hotranelva er et viktig beiteområde for fugl. I gjeldende kommunedelplan er disse arealene disponert til industriformål. Planrevisjonen har som mål å sikre deler av våtmarksområdet ved elveutløpet slik at det ikke endrer karakter. Det er ikke klarlagt om planområdet omfatter sjeldne dyrearter eller planteslag, men dette vil bli undersøkt i konsekvensutredningen.

10 Levanger Næringsselskap AS Side 10 av Forurensninger og avfall Forurenset avløpsvann skal føres til kommunalt renseanlegg, og tiltaket vil ikke medføre forurensninger av vannforekomster eller grunnen. Avfall vil bli tatt hånd om på forsvarlig måte etter gjeldende bestemmelser og vil ikke forsøple området. Under anleggsfasen vil det være vanlige utslipp forårsaket av transportaktiviteter. 5.7 Trafikk Industriområdet vil medføre økt trafikk på E6. Omfang av denne trafikkøkningen vil avhenge av hvilke virksomheter som etableres og er vanskelig å anslå. Dersom det aktuelle sentrallageret/engroslageret blir etablert antas dette å medføre at et betydelig antall transporter til og fra dette anlegget. Transport av varer til og fra virksomheter på det planlagte industriområdet skal i betydelig grad skje med båt via containerhavna på Fiborgtangen. Dette vil redusere behovet for transport på veg totalt sett, men virkningen lokalt er usikker. Omfang og konsekvenser av endring i trafikkbildet vil bli behandlet i konsekvensutredningen. 5.8 Støy Trafikk og transport til og fra området vil generere noe støy. For øvrig er det ikke planlagt virksomheter som vil medføre spesielle støyproblemer. Det vil bli satt krav om støydemping i nødvendig grad for eventuelle støyende aktiviteter. Under anleggsfasen vil det oppstå støy forårsaket av sprengning, massflytting og annet bygge- og anleggsarbeid. 5.9 Andre samfunnsmessige virkninger Etablering av industriområde og sentrallager vil gi grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt både i anleggsfasen og senere. Bare for det aktuelle sentrallageret kan det bli etablert inntil 200 nye arbeidsplasser. En del av de ansatte i virksomheter som etableres på det nye industriområde, vil etterspørre boliger i nærheten. Redusert transport på veg antas å gi reduserte utslipp og reduksjon i trafikkskader.

11 Levanger Næringsselskap AS Side 11 av 13 6 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 6.1 Kunngjøring og høring Forslag til plan- og utredningsprogram vil bli sendt ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil bli foretatt felles kunngjøring av selve planarbeidet og forslag til plan- og utredningsprogram for konsekvensutredningen. Kunngjøringen vil skje på Levanger kommunes hjemmeside og i de mest leste lokalavisene i Levanger. Frist for å komme med uttalelser til plan- og utredningsprogrammet vil bli satt til 6 uker. 6.2 Informasjonsmøter Det tas sikte på å arrangere et informasjonsmøte i Levanger før høringsfristen for plan- og utredningsprogrammet går ut. På samme møte vil det bli gitt en orientering om oppstart av selve planarbeidet. Etter at plan- og utredningsprogrammet er fastlagt og vedtatt skal det holdes åpne informasjonsmøter i forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen. I tillegg kan enkeltpersoner og organisasjoner komme med innspill under hele planprosessen. Kommunedelplan og konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredninger. 6.3 Styringsgruppe I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen vil det bli opprettet ei styringsgruppe som består av representanter fra: - Levanger kommune - Levanger Næringsselskap - Innherred Vekst AS - Norske Skog Skogn Denne gruppen skal ha jevnlige møter under hele plan- og utredningsprosessen og sikre at alle relevante forhold belyses Generelt Hensikten med å utarbeide og høre et plan- og utredningsprogram, er tidlig i plan- og utredningsprosessen å avklare hvilke problemstillinger som skal belyses i konsekvensutredningen som igjen skal ligge til grunn for vedtak i kommunedelplansaken og senere vedtak i en eventuell utbyggingssak for sentrallager/engroslager.

12 Levanger Næringsselskap AS Side 12 av 13 Forslaget til plan- og utredningsprogram vil eventuelt bli justert etter gjennomført høring. Endelig plan- og utredningsprogram vil bli fastsatt av Levanger kommune. 7.2 Utredningstema og problemstillinger Arealbruk Direkte berørt areal og arealbruksinteresser tilknyttet planområdet (landbruk, industri, kommunikasjonsanlegg) skal beskrives. Lokale myndigheter og rettighetshavere vil bli kontaktet. Konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert. Landskap inklusive kulturlandskap Det skal gjennomføres en landskapsanalyse og landskapsbeskrivelse som beskriver landskapstypene og hvordan landskapet vil bli påvirket. Det vil bli utarbeidet en overordnet lansdskapsplan som viser planområde med aktuell bygning plassert i terrenget. Fotoillustrasjoner vil bli vurdert for å illustrere inngrepets konsekvenser best mulig. Kulturminner Kjente kulturminner i planområdet skal beskrives og vises på kart. Dersom det viser seg nødvendig skal det foretas arkeologiske forundersøkelser. Dyre- og planteliv Det skal utarbeides en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare fuglearter innenfor planområdet, og gjøres en vurdering av hvordan planene og tiltaket kan påvirke denne fuglefaunaen. Arbeidet vil bli basert på eksisterende dokumentasjon av lokale forhold supplert med befaring. Om nødvendig gjennomføres supplerende feltregistreringer. Basert på lokal kunnskap gjøres en enkel beskrivelse av dyrelivet i planområdet. Vegetasjonstyper og eventuelle botaniske verneverdier i planområdet skal beskrives, og det skal foretas en vurdering av i hvilken grad plan og tiltak påvirker verneverdier. Forurensninger og avfall Forurensninger av luft, grunn og vann (inkludert effekten av ekstra belastning på kommunalt kloakkrenseanlegg) skal beskrives. Type og mengde avfall i anleggs- og driftsfasen, og håndteringen av dette skal beskrives. Tiltak som kan redusere avfallsmengdene skal vurderes. Trafikk Trafikkforholdene i anleggs- og driftsfasen skal beskrives. Omfang og konsekvenser av endringer i trafikkbildet skal vurderes. Effekten av å få mer transport over på båt (bruk av containerhavna) og effekten av ny avkjørsel fra E6 for sørgående trafikk vil bli utredet. Andre samfunnsmessige virkninger Det skal vurderes hvordan plan og tiltak kan påvirke sysselsetting og verdiskapning lokalt og regionalt både i anleggs- og driftsfasen, og hvordan Levanger kommunes økonomi kan bli påvirket av etableringen av industriområdet og etablering av et større sentallager/engroslager.

13 Levanger Næringsselskap AS Side 13 av 13 8 VEDLEGG Kart over planområdet

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer