Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemer representantskapet: Styremedlemer"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og eit styre med 9 medlemer. Medlemer representantskapet: AUSTRHEIM: Mona Myrmel Leikvoll og Knut Risnes FEDJE: Jan Berge og Else Færøy GULEN: Øyvind Lid og Ivar Eide LINDÅS: Anna K. Valle, Arne R. Ramslien, Nils Træland, Gudmund Husdal og Astrid N. Sylta MASFJORDEN: Marit Steinstø og Karstein Totland MELAND: Jarle Vikebø, Atle Håtuft og Solbjørg Åmdal Sandvik MODALEN: Kristin Nåmdal og Inge Farestveit OSTERØY: Kåre A. Nyheim, Gitte M. Rossland og Einar Skjerping RADØY: Monika S. Gabrielli, Ragnar Floen og John Bauge Leiar: John Bauge Styremedlemer: Styreleiar Håkon Matre, Masfjorden, nestleiar Kari Foseid Aakre, Osterøy, styremedlemer: Ole Lysø, Austrheim, Kristin Handeland, Fedje, Trude Brosvik, Gulen, Astrid Aarhus Byrknes, Lindås, Nils Marton Aadland, Meland, Knut Moe, Modalen, og Jon Askeland, Radøy. Frå v.: Tidelgare dagleg leiar Jostein Skråmestø, ordførar Nils Marton Aadland, Meland kommune, ordførar Ole Lysø, Austrheim kommune, ordførar Kristin Handeland, Fedje kommune, ordførar Jon Askeland, Radøy kommune, ordførar Trude Brosvik, Gulen kommune, ordførar Knut Moe, Modalen kommune, ordførar Kari Foseid Aakre, Osterøy kommune, ordførar Håkon Matre, Masfjorden kommune og ordførar Astrid Aarhus Byrknes, Lindås kommune. 1

2 Rådmennene har møterett i styret og har delteke i høg grad. Næringsutvalet Under Regionrådet sitt styre er det etablert eit næringsutval med særskilt ansvar for regionalt næringsretta arbeid. Styreleiar Håkon Matre er, i samsvar med statuttane, formann i næringsutvalet. Andre medlemer valde frå Regionrådet sitt styre: Ole Lysø og Trude Brosvik. Vararepr. i rekkefølgje er: 1. Astrid Aarhus Byrknes. 2. Jon Askeland. 3. Kristin Handeland. I tillegg er Svein Nordvik frå NHIL medlem i næringsutvalet Styret har og etablert utval innanfor andre sektorar som regionen fokuserer spesielt på: Samferdselsutvalet Nils Marton Aadland (leiar), Håkon Matre og Jon Askeland. Museumsutvalet: Knut Moe (leiar), Håkon Matre og Kari Foseid Aakre. Helseutvalet: Frå styret i Regionrådet Håkon Matre, Nils Marton Aadland og Astrid Aarhus Byrknes. 1. vararepresentant: Jon Askeland 2. vararepresentant Kristin Handeland Frå administrasjonen Christian Fotland med Øistein Søvik som vararepresentant. Odd Ivar Øvregård med Martin Kulild som vararepresentant. Frå fagsida Representantar.: Tord Moltumyr og Peter Kubon. Vararepresentantar: Ernst Horgen og Rolf Martin Tande. Styremedlem og varamedl. til Stiftinga Lyngheisenteret: Håkon Matre med Kristin Handeland som vararepresentant. Styremedlem og varamedl. til Museumssenteret i Hordaland: Kari Foseid Aakre med Knut Moe som vararepresentant. Administrasjon: Kontoret har f.t. 4,5 årsverk: Dagleg leiar Elin Folgerø Styve, sekretær Bjørg Rydland, næringskonsulent Kari Evensen Natland, prosjektleiar Anne Hildegunn Færøy, og sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss. Sistnemnde utfører tenester for dei kommunale kontrollutvala i regionen, sjå avsnitt seinare i årsmeldinga. Frå september 2010 og ut året var det overlapping mellom tidlegare og ny dagleg leiar, og dermed noko høgare lønsutgifter enn i eit normalår. 2

3 Regionrådet si verksemd i 2010 Styret Styret har hatt 6 møte og handsama 36 saker. Nokre av sakene er omtalt seinare i årsmeldinga. Næringsutvalet Næringsutvalet har hatt 3 møte, handsama 13 saker og løyvd kr til ulike tiltak. Næringsfondet disponerer midlar både frå eit lokalt fond og eit regionalt fond (midlar som kjem frå Hordaland fylkeskommune). Helseutvalet Regjeringa har i Stortingsmelding nr. 47 ( ) lagt fram forslag til ei samhandlingsreform som etter planen skal gjennomførast frå Koordinator og prosjektleiar for vårt arbeid med samhandlingsreforma er Anne Hildegunn Færøy. Helseutvalet har hatt seks møte, dei aller fleste møta har vore knytt til prosessarbeidet med samhandlingsreforma. Dei faste medlemene i helseutvalet med tillegg av ordførar Knut Moe og kommunelege Ernst Horgen utgjer også regionen sin representasjon i samarbeidsutvalet med Helse Bergen (HB) og Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS). Samferdselsutvalet Det er halde to møter og handsama fire saker. Handlingsprogram fylkesvegar og kollektivtrafikktiltak har vore mellom dei viktigaste tema. Samferdselsutvalet har og møtt på styremøtene i Nordhordlandspakken AS. Representantskapet Representantskapet hadde to møte i 2010, og har handsama ordinære saker i samsvar med selskapsavtalen. I desembermøtet vart handlingsplanen for 2011 handsama. I denne planen er det lagt stor vekt på arbeid med helsereforma/samhandlingsreforma og informasjons- og marknadsføringstiltak. Ny dagleg leiar Elin Folgerø Styve tok over som dagleg leiar etter Jostein Skråmestø 17. september. Skråmestø var tilsett i Regionrådet ut året, då han gjekk av med AFP. Nordhordlandstinget Dei nye vedtektene for Regionrådet Nordhordland omtalar Nordhordlandstinget slik: Ein gong i året kallar Regionrådet Nordhordland saman alle formannskapa i medlemskommunane til Nordhordlandstinget. Nordhordlandstinget skal vera ein politisk verkstad for regional utvikling og drøfting av aktuelle saker av regional interesse. Nordhordlandstinget 2010 vart arrangert 3. desember. Hovudtema på tinget var regional identitet og profilering, og arbeidet med samhandlingsreforma. Det vart også orientert om ulike saker innan samferdsel. Leknes skulekor og Bjarte Leithaug opna tinget med Nordhordlandssongen. 3

4 Ny nettside og ny logo Hausten 2010 laga vi ny nettside for Regionrådet og regionen. Nettsidene er no meir aktuelle med både nyhende og informasjon, og stoff blir presentert med både bilete og videoklipp. Det ligg også ein såkalla newsfeed på nettsida, som presenterer nyhende frå regionen via vårt medieovervakingsbyrå Meltwater. Meininga er at alle kommunar og interessentar skal kunna finna dei viktigaste regionale nyhenda også frå nasjonale medier - her. Nettsidene har fått gode tilbakemeldingar så langt, og vi arbeider stadig med forbetringar. Med dei nye sidene ønskjer vi å vere brukarvennlege, aktuelle og relevante for oversikten over regionale nyhende. I samband med omlegginga av nettsidene vart det også utarbeida ein enkel og meir moderne logo for Regionrådet, som gradvis vert teken i bruk. Den vil gjelde fram til Regionrådet har fått gjennomgått eit større og meir ressurskrevande merkevareprosjekt. Arbeidsgruppe for utgreiing av biosfæreområde Unesco Etter initiativ frå Universitetet i Bergen vedtok styret i september å setta ned ei arbeidsgruppe for å sjå på Nordhordland sine mulighetar for å gå inn for ein søknad om å bli eit Unesco-biosfæreområde. Dagleg leiar er koordinator for arbeidet, og i gruppa set Astrid Aarhus Byrknes, Nils Marton Aadland, Knut Moe og Olav Martin Vik (ordførar i Øygarden). Kontaktperson på UiB er Peter Emil Kaland. Kommunestrukturprosjektet Regionrådet sette i 2010 ned ei gruppe for å førebu ein prosess kring drøfting av eventuell ny kommunestruktur i Nordhordland. Gruppa vert leia av Håkon Matre, og andre medlemer er Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland og Nils Marton Aadland. Nordhordland Digitalt Nordhordland digitalt er namnet på det interkommunale samarbeidsorganet for kommunale drifts- og forvaltingsoppgåver innan geodata, plan- og byggesak som ikkje er lagt til annan interkommunal driftsorganisasjon. Nordhordland digitalt har eiga fane under Regionrådet sine nettsider, der informasjon og rapportar vert lagde ut. Fullstendig årsmelding frå Nordhordland Digitalt ligg som eige dokument på nettsidene. Kompetanseregionen Nordhordland Regionrådet Nordhordland IKS har i 2010, saman med Hordaland fylkeskommune, finansiert drifta av eit prosjekt for koordinering/samarbeid mellom skule og næringsliv i regionen. Prosjektleiar er lokalisert hjå Nordhordland Handverk- og Industrilag, og har mellom anna ei sentral rolle i arbeidet med den årlege yrkes- og utdanningsmessa i Nordhordland. I tillegg har koordinering av helsefagarbeidarpatruljen for tiandeklassingane, arrangement av rådgjevarsamlingar med bedriftsbesøk, og tilrettelegging for entreprenørskapssatsing i grunnskulane vore andre fokusområde for kompetansekoordinatoren. Håkon Matre er medlem i styringsgruppa for prosjektet. 4

5 Mongstad hamn Ei arbeidsgruppe med ordførarane Astrid Aarhus Byrknes (leiar), Ole Lysø og Håkon Matre avslutta i 2010 arbeidet for framtidig storhamn på Mongstad. Jostein Skråmestø har i 2010 vore Nordhordland sin representant i den administrative styringsgruppa for fylkesdelplanen for ny hamn i Bergensområdet. Strategisk næringsplan Regionrådet Nordhordland IKS er, på vegne av medlemskommunane, medeigar i Business Region Bergen AS, og sistnemnde leverte i 2010 strategisk næringsplan til høyring. Regionen tok del i denne prosessen gjennom arbeids- og referansegrupper. Alle kommunane slutta seg til innhaldet i BRB sin strategiske næringsplan då den vart lagd fram. Fergus Falls, Minnesota, USA Nordhordland er søsterby med byane Fergus falls, Elizabeth, Underwood og Rothsay i Minnesota, USA. Det vart gjennomført ei kulturell utveksling i samband med Summerfest i Fergus Falls i juni, der blant andre Strilaringen og Radøybæljen deltok. Mongstadprosjektet Hordaland fylkeskommune etablerte i 2006 eit utval, under leiing av fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, for strategisk satsing på næringsutvikling i samband med ilandføring av gass på Mongstad, bygging av kraftvarmeverk og handtering av CO². Vertskommunane og Regionrådet var også representerte i utvalet, og regionen har løyvd midlar til dette arbeidet. Hordaland Olje- og Gass (HOG Energi) har hatt sekretariatfunksjonen. I løpet av 2010 er arbeidet med prosjektet i stor grad overteke av Mongstad Vekst AS og dei to vertskommunane. Dei tilsette i 2010: Anne Hildegunn Færøy, Kari Evensen Natland, Jostein Skråmestø gjekk av med AFP 31. des. 2010, Elin F. Styve og Bjørg Rydland etter 15 år i selskapet 5

6 ETABLERARPROGRAMMET 2010 Det årlege Etablerarprogrammet til Regionrådet Nordhordland IKS har følgjande tilbod: Etablerarhjelp Individuell rettleiing for etablerarar. Gratis gjennomgang av forretningsideen saman med etableraren og gjerne vidare oppfølging om det er ønskjeleg. Herunder høyrer også ulik hjelp og assistanse i eksisterande verksemder, som t.d. omstilling, produktutvikling mm. Etablerarkurs Grunnkurs som går over 12 timar, med mål om at kvar deltakar skal få kunnskap innhaldet i ein forretningsplan. Påbyggingskurs: 4-8 timars ulike temakurs Etablerarsamling Ei samling kvar vår og haust. Eit tilbod for at etablerarar skal kunne byggje nettverk og møte likesinna. Det er ulike tema kvar gong for fagleg påfyll. I 2010 har vi gjennom programmet vore i kontakt med om lag 110 deltakarar. Kari Evensen Natland har vore kursleiar og fagleg ansvarleg for etablerarkurset, Solveig Lerøy vart engasjert som medkursleiar. Kari Evensen Natland har hatt ansvaret for gjennomføring av etablerarsamlingar, som i 2010 var ein del av samlingane for Kvinnovasjonsprosjektet. Det har vore trekt inn andre fagpersonar innan ulike felt etter behov. Etablerarprogrammet har no vore gjennomført årleg i 12 år. Etablerarkurs 2010: Vi har arrangert 2 etablerar-grunnkurs á 12 timar, eit på våren og eit på hausten. I tillegg har vi arrangert eit påbyggingskurs. I alt har 27 deltakarar gjennomført grunnkursa: 10 frå Lindås kommune, 8 frå Meland, 2 frå Radøy, 1 frå Masfjorden, 5 frå Austrheim og 1 frå Bergen kommune. I løpet av tre samlingar med plenums- og gruppearbeid, fekk deltakarane relevant teori/informasjon knytt opp til eiga etablering. I og med at vi har kutta i talet på timar, la vi ikkje opp til presentasjonar av eigen forretningsplan då kursa vart avslutta, men la opp til at dei hadde relevant kunnskap til å kunne ferdigstille planen på eiga hand. Vi har sett at 9 av kursdeltakarane har registrert firma i Brønnøysundregistrene. I alt 166 deltakarar har til no fullført etablerarkursa ( ). Påbyggingskurset var arrangert i oktober. Dette var i utgangspunktet eit dagskurs i økonomi. Vi fikk stor respons og måtte arrangere kurset i tre puljer med totalt 37 deltakarar. Etablerarsamlingar 2010 Det har vore arrangert etablerarsamling i 2010 i samband med samlingane for Kvinnovasjonsprosjektet, som er eit samarbeidsprosjekt med Mongstad Næringshage. Etablerarsamlingane skal vere ein felles møteplass for etablerarar og hjelparnettverket i regionen. Deltakarane på etablerarkursa vert gjort merksame på desse samlingane, og oppfordra til å bruke og utvikle desse samlingane vidare. I tillegg til annonsering nytter vi vår database med adresser, opparbeida gjennom åra, til å få ut informasjon. Det har vore fire samlingar i Kvinnovasjonsprosjektet. I snitt er vi ca personar pr samling. 6

7 Etablerarverkstaden Vi fekk i 2010 jobbskapingsmidlar frå NAV Hordaland. I samarbeid med Mongstad Næringshage og NAV er det gjennomført kurs. Målet med Etablerarverkstaden er å gje eit tilbod til arbeidssøkjande ungdomar som ønskjer å etablere eiga verksemd. I Mongstad Næringshage får dei eit kontorfellesskap med tilgang til kontorutstyr/telefon og internett, samt ei kurspakke for etablering. Det har vore 8 deltakarar i år. Prosjektet har søkt om vidareføring med jobbskapingsmidlar for eit nytt kurs i Etablerargruppe Vi har ei Etablerargruppe som består av 5 etablerarar, alle i vår region. Etablerergrupper er eit program finansiert av Innovasjon Norge. Målet i programmet er å gje etablerarar høve til å kome saman i eit nettverk med likesinna der ein hjelpar og utfordrar kvarandre til å setje seg mål og å nå måla sine. I prosessen har ein oppfølging av ein rettleiar som hjelper gruppa i første fase, til å få på plass gode rutinar og arbeidshøve i gruppa. Første halvår vart gruppa følgd opp av oss. Nettverkskreditt Nettverkskreditt er ei finansieringsordning for etablerarar av småskala næringsverksemd og ein modell for å organisere samarbeid i nettverksgrupper. Kvar gruppe disponerer inntil kr i utlånskapital, samt inntil kr til kompetanseheving og lønn til prosjektleiar i inntil to år. Tiltaket er forankra i SNP for Hordaland og i Innovasjon Norge. I Nordhordland er det no seks nettverkskredittgrupper, høvesvis SUNNIVA stifta i 1998, VILJA i 2001, KONGRO i 2003, HEXAGON i 2004, LIFHA i 2004 og HODL i PEGASUS vart avslutta i Samhaldet og aktiviteten i gruppene syner at sjølve nettverket, og erfaringsutvekslinga i dette, er like viktig som finansieringsordninga. Regionrådet har hatt prosjektansvar i samband med oppstart og oppfølging av gruppene, og informasjonsansvar overfor nye interesserte i vårt område. Prosjektleiar Kari Evensen Natland er med i styret for nettverkskredittordninga NettverkVest, eit organ som skal hjelpe og støtte gruppene i Hordaland og Sogn og Fjordane. SAMHANDLINGSPROSJEKT INNAN HELSESEKTOREN I NORDHORDLAND Samarbeidssekretariat Samarbeidssekretariatet med Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen (HB): Kommunane i Nordhordland er representert gjennom Regionrådet. 25 prosent av stillinga til prosjektleiar er knytt til arbeid i sekretariatet. Samarbeidssekretariatet skal både vera praktisk drivkraft og koordinerande instans innan samarbeidsstrukturen som er fastlagt i gjeldande overordna samhandlingsavtale. Sekretariatet er samansett av personell på rådgjevarnivå frå spesialisthelsetenesta og med representasjon frå kommunane i kvart samarbeidsutval. Interkommunale fagråd er etablert for å betra samarbeidet innan ulike tenesteområde på tvers av kommunegrensene. Fagråda arbeider etter mandat frå rådmannsgruppa, og har tett samarbeid med helseutval og prosjektleiar. 7

8 Distriktspsykiatrisk råd Distriktspsykiatrisk råd for Nordhordland er etablert. Representantar frå kommune, brukarar, og spesialisthelsetenesta er med i rådet. Strategigruppe er etablert. Gruppa arbeider på oppdrag frå HU, og har særleg fokus på det strategiske planleggingsarbeidet Avtale om inn - og utskriving av pasientar innan psykisk helse er utarbeidd. Samarbeidsutvalet for Nordhordland gav si tilslutting til avtalen, og bad om at rutinane vert innført frå Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i helseføretaka er utarbeidd, og skal til handsaming i SU. Jordmor frå Nordhordland har deltatt i arbeidsgruppa. Interkommunalt samarbeidsprosjekt Alle kommunar har vedtatt å samarbeida om å vurdera trong for tiltak sett i lys av samhandlingsreforma. Prosjekt - Rett helsetilbod på rett stad til rett tid for innbyggjarane i Nordhordland er tildelt ein million kroner for å vidareutvikla interkommunalt samarbeid, og samarbeid med spesialisthelsetenesta om helsetenester i Nordhordland. Prosjektet har ei tidsramme på 2 år, og skal utarbeida grunnlag for kommunane til vedta tiltak for å møta utfordringar slik dei er skissert i samhandlingsreforma. Handlingsplan for gjennomføring av prosjektet er utarbeidd. Felles søknadsskjema til kommunale pleie- og omsorgstenester for pasientar som er inneliggande i sjukehus er utarbeidd, og har vore på høyring i alle SU. Søknadsskjema vert gjort tilgjengeleg for bruk i avdelingar på sjukehusa, og er forventa tatt i bruk i løpet av februar Samhandlings-nettside Nettsida er lansert, og skal nyttast som informasjonskanal for samhandling i Nordhordland. Rehabilitering Prosjektmedarbeidar med legekompetanse er tilsett i prosjektet i 30 prosent stilling ut Prosjekt rehabilitering er i gang. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane i Nordhordland, Haraldsplass Diakonale Sjukehus og Helse Bergen. Arbeidsgruppe er etablert. Det skal utarbeidast forslag til tiltak som kommunane kan løysa i fellesskap innan området. Gruppa skal utarbeida grunnlag slik at kommunane kan gjera vedtak om kva løysingar som er til det beste for regionen. Fagseminar med søkjelys på rehabilitering er gjennomført med om lag 60 deltakarar frå kommunane. Kompetanse Kompetansebyggingsprosjekt er etablert. Kunnskapsutviklingssenteret har fått i oppdrag å kartleggja trong for kompetanse i kommunane for å gje heilskaplege helse- og omsorgstenester i kommunane sett i lys av endra ansvar for tenesteyting, og sett i lys av sentrale føringar innan tenesta. Dialogmøte med alle kommunane i Nordhordland og Gulen kommune er gjennomført. Dette er eit ledd i arbeidet med å utarbeide oversiktsbilde over utfordringane i kommunane på helseområdet. Arbeid med felles policydokument for samarbeid mellom kommunar, HB og HDS har tatt til. Dette er ei oppfølging av Toppleiarmøtet mellom kommunar og sjukehus. 8

9 KONTROLLUTVALA I NORDHORDLAND 2010 Kommunane i Nordhordland hadde driftsinntekter på om lag 2,5 mrd kroner i Desse midlane skal forvaltast slik kommunestyret har vedteke. Lokaldemokratiet er avhengig av at innbyggarane har tillit til dei folkevalde. Eit av grunnlaga for denne tilliten er at ein syter for at midlane vert forvalta på ein sikker og effektiv måte og at dei gir grunnlag for gode tenester. For å sikre dette er ein avhengig av at kommunane har ein god eigenkontroll. Kontrollutvala er eit viktig ledd i denne eigenkontrollen. Aktive og gode kontrollutval er difor viktig for å styrke lokaldemokratiet, dette er eit av hovudpunkta i rapporten frå KrD - 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Sekretariatet for kontrollutvala i Nordhordland er sekretariat for 8 kommunar. Bent Gunnar Næss har vore tilsett som sekretariatsleiar. Arbeidsoppgåvene til sekretariatet for kontrollutvalet er mellom anna følgjande: o o o o Førebu møter i kontrollutvalet, innkalling, skrive referat osb. Sjå til at sakene som vert handsama av kontrollutvalet er forsvarleg utreda Vere aktiv i høve til å få fram aktuelle saker til kontrollutvalet Følgje opp vedtak i kontrollutvalet Totalt har det vore 34 møte i kontrollutvala og det er handsama totalt 322 saker, sjå tabell for nærare fordeling. I tillegg har sekretæren delteke på nokon kommunestyremøte med presentasjon av rapportar og informasjon om kontrollutvalet sitt arbeid. Kommunane sine utgifter til sekretariatet er i 2010 kr , ein auke på kr frå Bent Gunnar Næss er sekretariatsleiar for kontrollutvala i Nordhordland, i 50 prosent stilling for Regionrådet Nordhordland IKS Året 2008 Året 2009 Året 2010 Kommune Tal møte Tal saker Tal møte Tal saker Tal møte Tal saker Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Modalen Osterøy Radøy Totalt Leiarane for kontrollutvala i regionen har hatt 2 samlingar. Desse samlingane er nyttige for å kunne utveksle erfaringar og ha eit fagleg nettverk. Tema på desse samlingane har vore: Utveksling av aktuelle saker som har vore handsama i dei ulike kontrollutvala Gjennomgang av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 9

10 Selskapskontroll - koordinering av frammøte frå kontrollutvala på generalforsamling/representantskap i kommunalt eigde selskap Fellesprosjektet som ressursbruk skule, pleie og omsorg institusjon og sjølvkost innafor NGIR Faglege oppdateringar Det har vore arrangert to seminar/kurs i samarbeid med Nordhordland Revisjon IKS: Overordna økonomistyring Håvard Moe frå KS konsulent Offentleglova Knut Ulleberg frå Personalkonsulenten Kommunane er avhengig av eit godt omdømme. Aktive kontrollutval er viktig for å bidra til å sikre at innbyggarane har tillit til at ressursane i kommunen vert nytta på ein god måte. FOLKETALSUTVIKLINGA I REGIONEN Endringane i folkemengda i 2010: 10

11 OM VERKSEMDA Type verksemd Regionrådet Nordhordland IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Masfjorden, Lindås, Austrheim, Meland, Modalen, Radøy, Osterøy, Gulen og Fedje. Drifta er finansiert av medlemsavgift, driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune og prosjektinntekter. Aktivitetane i Regionrådet skal bidra til vidareutvikling av regionen vår næringsmessig, sosialt og kulturelt. Likestilling/HMS Det er i dag tilsett fire kvinner på heiltid og ein mann på deltid. Det er ikkje gjort spesielle likestillingstiltak. Innan HMS-området er det teke enkle grep med headset, stolar etc. for å letta arbeidssituasjonen til dei tilsette, og dette arbeidet fortset. Dei tilsette har tilbod om bedriftstrening ein time kvar veke i samarbeid med Studio Nor. Arbeidsmiljø Det sosiale arbeidsmiljøet vert rekna som godt, og det er ikkje registrert skader på dei tilsette i Påverknad av det ytre miljø Verksemda har ikkje vore til last for det ytre miljø i større grad. Det har vore normal avfallsmengd og ingen ureinande tiltak frå verksemda si side. Grunnlag for fortsatt drift Som det kjem fram av årsrekneskapen er det grunnlag for fortsatt drift av verksemda. Isdalstø, 15. april 2011 Ole Lysø Kristin Handeland Håkon Matre Austrheim kommune Fedje kommune Masfjorden kommune Astrid Aarhus Byrknes Nils Marton Aadland Trude Brosvik Lindås kommune Meland kommune Gulen kommune Jon Askeland Knut Moe Kari Foseid Aakre Radøy kommune Modalen kommune Osterøy kommune 11

www.saman.no Status for samhandling innan helse- og omsorgstenesta sett i høve til samhandlingsreforma og overordna samarbeidsavtale. Råd og utval: Helseutvalet skal vera Regionrådet Nordhordland

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsmelding 2008. Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Årsmelding 2008. Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Årsmelding 2008 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

Årsmelding 2007. Regionrådet har følgjande ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Årsmelding 2007. Regionrådet har følgjande ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Årsmelding 2007. Regionrådet har følgjande ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Regionrådet har eit representantskap med 24 medlemer og eit

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

Styremøte mandag 20. desember 2010

Styremøte mandag 20. desember 2010 Styremøte mandag 20. desember 2010 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Mandag 20. des. 2010 kl. 0930-1100 (Repr.skapet i Nordhordland Revisjonsdistrikt har møte frå 1100) Stad:

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS. Årsmelding 2006.

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS. Årsmelding 2006. REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS Årsmelding 2006. Regionrådet har følgjande medlemskommunar i Regionrådet; Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy. Gulen og Osterøy er assosierte medlemer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2016 Stad: Møterom Børilden, kommunehuset Austrheim Kl.: 08.30 11.20 Tilstade: Solveig Hopen (leiar), Arne Kästel

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Styremøte fredag 13. mai 2011

Styremøte fredag 13. mai 2011 Styremøte fredag 13. mai 2011 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Fredag 13. mai kl 1000-1200 (vert avslutta med lunsj saman med representantskapet før representantskapsmøtet

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde 1. Bakgrunn Avtala er utarbeidd på bakgrunn av føringar gitt i: Nasjonal rammeavtale

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for eradsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - eradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 18:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 Vedteken av styret for SEKOM-sekretariat: Dato: 17.3.2017 Saksnummer: 05/17 Referanse: 16/507 Organisering SEKOM-sekretariat

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 UTKAST

ÅRSMELDING 2016 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, sms til

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12.00-13.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf.

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND 2016 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 3 Årsmelding 2016 Kontrollutvalet i Hjelmeland Innhald: Innleiing Måloppnåing 2016 Kontrollutvalet sitt arbeid

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer