Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemer representantskapet: Styremedlemer"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og eit styre med 9 medlemer. Medlemer representantskapet: AUSTRHEIM: Mona Myrmel Leikvoll og Knut Risnes FEDJE: Jan Berge og Else Færøy GULEN: Øyvind Lid og Ivar Eide LINDÅS: Anna K. Valle, Arne R. Ramslien, Nils Træland, Gudmund Husdal og Astrid N. Sylta MASFJORDEN: Marit Steinstø og Karstein Totland MELAND: Jarle Vikebø, Atle Håtuft og Solbjørg Åmdal Sandvik MODALEN: Kristin Nåmdal og Inge Farestveit OSTERØY: Kåre A. Nyheim, Gitte M. Rossland og Einar Skjerping RADØY: Monika S. Gabrielli, Ragnar Floen og John Bauge Leiar: John Bauge Styremedlemer: Styreleiar Håkon Matre, Masfjorden, nestleiar Kari Foseid Aakre, Osterøy, styremedlemer: Ole Lysø, Austrheim, Kristin Handeland, Fedje, Trude Brosvik, Gulen, Astrid Aarhus Byrknes, Lindås, Nils Marton Aadland, Meland, Knut Moe, Modalen, og Jon Askeland, Radøy. Frå v.: Tidelgare dagleg leiar Jostein Skråmestø, ordførar Nils Marton Aadland, Meland kommune, ordførar Ole Lysø, Austrheim kommune, ordførar Kristin Handeland, Fedje kommune, ordførar Jon Askeland, Radøy kommune, ordførar Trude Brosvik, Gulen kommune, ordførar Knut Moe, Modalen kommune, ordførar Kari Foseid Aakre, Osterøy kommune, ordførar Håkon Matre, Masfjorden kommune og ordførar Astrid Aarhus Byrknes, Lindås kommune. 1

2 Rådmennene har møterett i styret og har delteke i høg grad. Næringsutvalet Under Regionrådet sitt styre er det etablert eit næringsutval med særskilt ansvar for regionalt næringsretta arbeid. Styreleiar Håkon Matre er, i samsvar med statuttane, formann i næringsutvalet. Andre medlemer valde frå Regionrådet sitt styre: Ole Lysø og Trude Brosvik. Vararepr. i rekkefølgje er: 1. Astrid Aarhus Byrknes. 2. Jon Askeland. 3. Kristin Handeland. I tillegg er Svein Nordvik frå NHIL medlem i næringsutvalet Styret har og etablert utval innanfor andre sektorar som regionen fokuserer spesielt på: Samferdselsutvalet Nils Marton Aadland (leiar), Håkon Matre og Jon Askeland. Museumsutvalet: Knut Moe (leiar), Håkon Matre og Kari Foseid Aakre. Helseutvalet: Frå styret i Regionrådet Håkon Matre, Nils Marton Aadland og Astrid Aarhus Byrknes. 1. vararepresentant: Jon Askeland 2. vararepresentant Kristin Handeland Frå administrasjonen Christian Fotland med Øistein Søvik som vararepresentant. Odd Ivar Øvregård med Martin Kulild som vararepresentant. Frå fagsida Representantar.: Tord Moltumyr og Peter Kubon. Vararepresentantar: Ernst Horgen og Rolf Martin Tande. Styremedlem og varamedl. til Stiftinga Lyngheisenteret: Håkon Matre med Kristin Handeland som vararepresentant. Styremedlem og varamedl. til Museumssenteret i Hordaland: Kari Foseid Aakre med Knut Moe som vararepresentant. Administrasjon: Kontoret har f.t. 4,5 årsverk: Dagleg leiar Elin Folgerø Styve, sekretær Bjørg Rydland, næringskonsulent Kari Evensen Natland, prosjektleiar Anne Hildegunn Færøy, og sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss. Sistnemnde utfører tenester for dei kommunale kontrollutvala i regionen, sjå avsnitt seinare i årsmeldinga. Frå september 2010 og ut året var det overlapping mellom tidlegare og ny dagleg leiar, og dermed noko høgare lønsutgifter enn i eit normalår. 2

3 Regionrådet si verksemd i 2010 Styret Styret har hatt 6 møte og handsama 36 saker. Nokre av sakene er omtalt seinare i årsmeldinga. Næringsutvalet Næringsutvalet har hatt 3 møte, handsama 13 saker og løyvd kr til ulike tiltak. Næringsfondet disponerer midlar både frå eit lokalt fond og eit regionalt fond (midlar som kjem frå Hordaland fylkeskommune). Helseutvalet Regjeringa har i Stortingsmelding nr. 47 ( ) lagt fram forslag til ei samhandlingsreform som etter planen skal gjennomførast frå Koordinator og prosjektleiar for vårt arbeid med samhandlingsreforma er Anne Hildegunn Færøy. Helseutvalet har hatt seks møte, dei aller fleste møta har vore knytt til prosessarbeidet med samhandlingsreforma. Dei faste medlemene i helseutvalet med tillegg av ordførar Knut Moe og kommunelege Ernst Horgen utgjer også regionen sin representasjon i samarbeidsutvalet med Helse Bergen (HB) og Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS). Samferdselsutvalet Det er halde to møter og handsama fire saker. Handlingsprogram fylkesvegar og kollektivtrafikktiltak har vore mellom dei viktigaste tema. Samferdselsutvalet har og møtt på styremøtene i Nordhordlandspakken AS. Representantskapet Representantskapet hadde to møte i 2010, og har handsama ordinære saker i samsvar med selskapsavtalen. I desembermøtet vart handlingsplanen for 2011 handsama. I denne planen er det lagt stor vekt på arbeid med helsereforma/samhandlingsreforma og informasjons- og marknadsføringstiltak. Ny dagleg leiar Elin Folgerø Styve tok over som dagleg leiar etter Jostein Skråmestø 17. september. Skråmestø var tilsett i Regionrådet ut året, då han gjekk av med AFP. Nordhordlandstinget Dei nye vedtektene for Regionrådet Nordhordland omtalar Nordhordlandstinget slik: Ein gong i året kallar Regionrådet Nordhordland saman alle formannskapa i medlemskommunane til Nordhordlandstinget. Nordhordlandstinget skal vera ein politisk verkstad for regional utvikling og drøfting av aktuelle saker av regional interesse. Nordhordlandstinget 2010 vart arrangert 3. desember. Hovudtema på tinget var regional identitet og profilering, og arbeidet med samhandlingsreforma. Det vart også orientert om ulike saker innan samferdsel. Leknes skulekor og Bjarte Leithaug opna tinget med Nordhordlandssongen. 3

4 Ny nettside og ny logo Hausten 2010 laga vi ny nettside for Regionrådet og regionen. Nettsidene er no meir aktuelle med både nyhende og informasjon, og stoff blir presentert med både bilete og videoklipp. Det ligg også ein såkalla newsfeed på nettsida, som presenterer nyhende frå regionen via vårt medieovervakingsbyrå Meltwater. Meininga er at alle kommunar og interessentar skal kunna finna dei viktigaste regionale nyhenda også frå nasjonale medier - her. Nettsidene har fått gode tilbakemeldingar så langt, og vi arbeider stadig med forbetringar. Med dei nye sidene ønskjer vi å vere brukarvennlege, aktuelle og relevante for oversikten over regionale nyhende. I samband med omlegginga av nettsidene vart det også utarbeida ein enkel og meir moderne logo for Regionrådet, som gradvis vert teken i bruk. Den vil gjelde fram til Regionrådet har fått gjennomgått eit større og meir ressurskrevande merkevareprosjekt. Arbeidsgruppe for utgreiing av biosfæreområde Unesco Etter initiativ frå Universitetet i Bergen vedtok styret i september å setta ned ei arbeidsgruppe for å sjå på Nordhordland sine mulighetar for å gå inn for ein søknad om å bli eit Unesco-biosfæreområde. Dagleg leiar er koordinator for arbeidet, og i gruppa set Astrid Aarhus Byrknes, Nils Marton Aadland, Knut Moe og Olav Martin Vik (ordførar i Øygarden). Kontaktperson på UiB er Peter Emil Kaland. Kommunestrukturprosjektet Regionrådet sette i 2010 ned ei gruppe for å førebu ein prosess kring drøfting av eventuell ny kommunestruktur i Nordhordland. Gruppa vert leia av Håkon Matre, og andre medlemer er Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland og Nils Marton Aadland. Nordhordland Digitalt Nordhordland digitalt er namnet på det interkommunale samarbeidsorganet for kommunale drifts- og forvaltingsoppgåver innan geodata, plan- og byggesak som ikkje er lagt til annan interkommunal driftsorganisasjon. Nordhordland digitalt har eiga fane under Regionrådet sine nettsider, der informasjon og rapportar vert lagde ut. Fullstendig årsmelding frå Nordhordland Digitalt ligg som eige dokument på nettsidene. Kompetanseregionen Nordhordland Regionrådet Nordhordland IKS har i 2010, saman med Hordaland fylkeskommune, finansiert drifta av eit prosjekt for koordinering/samarbeid mellom skule og næringsliv i regionen. Prosjektleiar er lokalisert hjå Nordhordland Handverk- og Industrilag, og har mellom anna ei sentral rolle i arbeidet med den årlege yrkes- og utdanningsmessa i Nordhordland. I tillegg har koordinering av helsefagarbeidarpatruljen for tiandeklassingane, arrangement av rådgjevarsamlingar med bedriftsbesøk, og tilrettelegging for entreprenørskapssatsing i grunnskulane vore andre fokusområde for kompetansekoordinatoren. Håkon Matre er medlem i styringsgruppa for prosjektet. 4

5 Mongstad hamn Ei arbeidsgruppe med ordførarane Astrid Aarhus Byrknes (leiar), Ole Lysø og Håkon Matre avslutta i 2010 arbeidet for framtidig storhamn på Mongstad. Jostein Skråmestø har i 2010 vore Nordhordland sin representant i den administrative styringsgruppa for fylkesdelplanen for ny hamn i Bergensområdet. Strategisk næringsplan Regionrådet Nordhordland IKS er, på vegne av medlemskommunane, medeigar i Business Region Bergen AS, og sistnemnde leverte i 2010 strategisk næringsplan til høyring. Regionen tok del i denne prosessen gjennom arbeids- og referansegrupper. Alle kommunane slutta seg til innhaldet i BRB sin strategiske næringsplan då den vart lagd fram. Fergus Falls, Minnesota, USA Nordhordland er søsterby med byane Fergus falls, Elizabeth, Underwood og Rothsay i Minnesota, USA. Det vart gjennomført ei kulturell utveksling i samband med Summerfest i Fergus Falls i juni, der blant andre Strilaringen og Radøybæljen deltok. Mongstadprosjektet Hordaland fylkeskommune etablerte i 2006 eit utval, under leiing av fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, for strategisk satsing på næringsutvikling i samband med ilandføring av gass på Mongstad, bygging av kraftvarmeverk og handtering av CO². Vertskommunane og Regionrådet var også representerte i utvalet, og regionen har løyvd midlar til dette arbeidet. Hordaland Olje- og Gass (HOG Energi) har hatt sekretariatfunksjonen. I løpet av 2010 er arbeidet med prosjektet i stor grad overteke av Mongstad Vekst AS og dei to vertskommunane. Dei tilsette i 2010: Anne Hildegunn Færøy, Kari Evensen Natland, Jostein Skråmestø gjekk av med AFP 31. des. 2010, Elin F. Styve og Bjørg Rydland etter 15 år i selskapet 5

6 ETABLERARPROGRAMMET 2010 Det årlege Etablerarprogrammet til Regionrådet Nordhordland IKS har følgjande tilbod: Etablerarhjelp Individuell rettleiing for etablerarar. Gratis gjennomgang av forretningsideen saman med etableraren og gjerne vidare oppfølging om det er ønskjeleg. Herunder høyrer også ulik hjelp og assistanse i eksisterande verksemder, som t.d. omstilling, produktutvikling mm. Etablerarkurs Grunnkurs som går over 12 timar, med mål om at kvar deltakar skal få kunnskap innhaldet i ein forretningsplan. Påbyggingskurs: 4-8 timars ulike temakurs Etablerarsamling Ei samling kvar vår og haust. Eit tilbod for at etablerarar skal kunne byggje nettverk og møte likesinna. Det er ulike tema kvar gong for fagleg påfyll. I 2010 har vi gjennom programmet vore i kontakt med om lag 110 deltakarar. Kari Evensen Natland har vore kursleiar og fagleg ansvarleg for etablerarkurset, Solveig Lerøy vart engasjert som medkursleiar. Kari Evensen Natland har hatt ansvaret for gjennomføring av etablerarsamlingar, som i 2010 var ein del av samlingane for Kvinnovasjonsprosjektet. Det har vore trekt inn andre fagpersonar innan ulike felt etter behov. Etablerarprogrammet har no vore gjennomført årleg i 12 år. Etablerarkurs 2010: Vi har arrangert 2 etablerar-grunnkurs á 12 timar, eit på våren og eit på hausten. I tillegg har vi arrangert eit påbyggingskurs. I alt har 27 deltakarar gjennomført grunnkursa: 10 frå Lindås kommune, 8 frå Meland, 2 frå Radøy, 1 frå Masfjorden, 5 frå Austrheim og 1 frå Bergen kommune. I løpet av tre samlingar med plenums- og gruppearbeid, fekk deltakarane relevant teori/informasjon knytt opp til eiga etablering. I og med at vi har kutta i talet på timar, la vi ikkje opp til presentasjonar av eigen forretningsplan då kursa vart avslutta, men la opp til at dei hadde relevant kunnskap til å kunne ferdigstille planen på eiga hand. Vi har sett at 9 av kursdeltakarane har registrert firma i Brønnøysundregistrene. I alt 166 deltakarar har til no fullført etablerarkursa ( ). Påbyggingskurset var arrangert i oktober. Dette var i utgangspunktet eit dagskurs i økonomi. Vi fikk stor respons og måtte arrangere kurset i tre puljer med totalt 37 deltakarar. Etablerarsamlingar 2010 Det har vore arrangert etablerarsamling i 2010 i samband med samlingane for Kvinnovasjonsprosjektet, som er eit samarbeidsprosjekt med Mongstad Næringshage. Etablerarsamlingane skal vere ein felles møteplass for etablerarar og hjelparnettverket i regionen. Deltakarane på etablerarkursa vert gjort merksame på desse samlingane, og oppfordra til å bruke og utvikle desse samlingane vidare. I tillegg til annonsering nytter vi vår database med adresser, opparbeida gjennom åra, til å få ut informasjon. Det har vore fire samlingar i Kvinnovasjonsprosjektet. I snitt er vi ca personar pr samling. 6

7 Etablerarverkstaden Vi fekk i 2010 jobbskapingsmidlar frå NAV Hordaland. I samarbeid med Mongstad Næringshage og NAV er det gjennomført kurs. Målet med Etablerarverkstaden er å gje eit tilbod til arbeidssøkjande ungdomar som ønskjer å etablere eiga verksemd. I Mongstad Næringshage får dei eit kontorfellesskap med tilgang til kontorutstyr/telefon og internett, samt ei kurspakke for etablering. Det har vore 8 deltakarar i år. Prosjektet har søkt om vidareføring med jobbskapingsmidlar for eit nytt kurs i Etablerargruppe Vi har ei Etablerargruppe som består av 5 etablerarar, alle i vår region. Etablerergrupper er eit program finansiert av Innovasjon Norge. Målet i programmet er å gje etablerarar høve til å kome saman i eit nettverk med likesinna der ein hjelpar og utfordrar kvarandre til å setje seg mål og å nå måla sine. I prosessen har ein oppfølging av ein rettleiar som hjelper gruppa i første fase, til å få på plass gode rutinar og arbeidshøve i gruppa. Første halvår vart gruppa følgd opp av oss. Nettverkskreditt Nettverkskreditt er ei finansieringsordning for etablerarar av småskala næringsverksemd og ein modell for å organisere samarbeid i nettverksgrupper. Kvar gruppe disponerer inntil kr i utlånskapital, samt inntil kr til kompetanseheving og lønn til prosjektleiar i inntil to år. Tiltaket er forankra i SNP for Hordaland og i Innovasjon Norge. I Nordhordland er det no seks nettverkskredittgrupper, høvesvis SUNNIVA stifta i 1998, VILJA i 2001, KONGRO i 2003, HEXAGON i 2004, LIFHA i 2004 og HODL i PEGASUS vart avslutta i Samhaldet og aktiviteten i gruppene syner at sjølve nettverket, og erfaringsutvekslinga i dette, er like viktig som finansieringsordninga. Regionrådet har hatt prosjektansvar i samband med oppstart og oppfølging av gruppene, og informasjonsansvar overfor nye interesserte i vårt område. Prosjektleiar Kari Evensen Natland er med i styret for nettverkskredittordninga NettverkVest, eit organ som skal hjelpe og støtte gruppene i Hordaland og Sogn og Fjordane. SAMHANDLINGSPROSJEKT INNAN HELSESEKTOREN I NORDHORDLAND Samarbeidssekretariat Samarbeidssekretariatet med Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen (HB): Kommunane i Nordhordland er representert gjennom Regionrådet. 25 prosent av stillinga til prosjektleiar er knytt til arbeid i sekretariatet. Samarbeidssekretariatet skal både vera praktisk drivkraft og koordinerande instans innan samarbeidsstrukturen som er fastlagt i gjeldande overordna samhandlingsavtale. Sekretariatet er samansett av personell på rådgjevarnivå frå spesialisthelsetenesta og med representasjon frå kommunane i kvart samarbeidsutval. Interkommunale fagråd er etablert for å betra samarbeidet innan ulike tenesteområde på tvers av kommunegrensene. Fagråda arbeider etter mandat frå rådmannsgruppa, og har tett samarbeid med helseutval og prosjektleiar. 7

8 Distriktspsykiatrisk råd Distriktspsykiatrisk råd for Nordhordland er etablert. Representantar frå kommune, brukarar, og spesialisthelsetenesta er med i rådet. Strategigruppe er etablert. Gruppa arbeider på oppdrag frå HU, og har særleg fokus på det strategiske planleggingsarbeidet Avtale om inn - og utskriving av pasientar innan psykisk helse er utarbeidd. Samarbeidsutvalet for Nordhordland gav si tilslutting til avtalen, og bad om at rutinane vert innført frå Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i helseføretaka er utarbeidd, og skal til handsaming i SU. Jordmor frå Nordhordland har deltatt i arbeidsgruppa. Interkommunalt samarbeidsprosjekt Alle kommunar har vedtatt å samarbeida om å vurdera trong for tiltak sett i lys av samhandlingsreforma. Prosjekt - Rett helsetilbod på rett stad til rett tid for innbyggjarane i Nordhordland er tildelt ein million kroner for å vidareutvikla interkommunalt samarbeid, og samarbeid med spesialisthelsetenesta om helsetenester i Nordhordland. Prosjektet har ei tidsramme på 2 år, og skal utarbeida grunnlag for kommunane til vedta tiltak for å møta utfordringar slik dei er skissert i samhandlingsreforma. Handlingsplan for gjennomføring av prosjektet er utarbeidd. Felles søknadsskjema til kommunale pleie- og omsorgstenester for pasientar som er inneliggande i sjukehus er utarbeidd, og har vore på høyring i alle SU. Søknadsskjema vert gjort tilgjengeleg for bruk i avdelingar på sjukehusa, og er forventa tatt i bruk i løpet av februar Samhandlings-nettside Nettsida er lansert, og skal nyttast som informasjonskanal for samhandling i Nordhordland. Rehabilitering Prosjektmedarbeidar med legekompetanse er tilsett i prosjektet i 30 prosent stilling ut Prosjekt rehabilitering er i gang. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane i Nordhordland, Haraldsplass Diakonale Sjukehus og Helse Bergen. Arbeidsgruppe er etablert. Det skal utarbeidast forslag til tiltak som kommunane kan løysa i fellesskap innan området. Gruppa skal utarbeida grunnlag slik at kommunane kan gjera vedtak om kva løysingar som er til det beste for regionen. Fagseminar med søkjelys på rehabilitering er gjennomført med om lag 60 deltakarar frå kommunane. Kompetanse Kompetansebyggingsprosjekt er etablert. Kunnskapsutviklingssenteret har fått i oppdrag å kartleggja trong for kompetanse i kommunane for å gje heilskaplege helse- og omsorgstenester i kommunane sett i lys av endra ansvar for tenesteyting, og sett i lys av sentrale føringar innan tenesta. Dialogmøte med alle kommunane i Nordhordland og Gulen kommune er gjennomført. Dette er eit ledd i arbeidet med å utarbeide oversiktsbilde over utfordringane i kommunane på helseområdet. Arbeid med felles policydokument for samarbeid mellom kommunar, HB og HDS har tatt til. Dette er ei oppfølging av Toppleiarmøtet mellom kommunar og sjukehus. 8

9 KONTROLLUTVALA I NORDHORDLAND 2010 Kommunane i Nordhordland hadde driftsinntekter på om lag 2,5 mrd kroner i Desse midlane skal forvaltast slik kommunestyret har vedteke. Lokaldemokratiet er avhengig av at innbyggarane har tillit til dei folkevalde. Eit av grunnlaga for denne tilliten er at ein syter for at midlane vert forvalta på ein sikker og effektiv måte og at dei gir grunnlag for gode tenester. For å sikre dette er ein avhengig av at kommunane har ein god eigenkontroll. Kontrollutvala er eit viktig ledd i denne eigenkontrollen. Aktive og gode kontrollutval er difor viktig for å styrke lokaldemokratiet, dette er eit av hovudpunkta i rapporten frå KrD - 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Sekretariatet for kontrollutvala i Nordhordland er sekretariat for 8 kommunar. Bent Gunnar Næss har vore tilsett som sekretariatsleiar. Arbeidsoppgåvene til sekretariatet for kontrollutvalet er mellom anna følgjande: o o o o Førebu møter i kontrollutvalet, innkalling, skrive referat osb. Sjå til at sakene som vert handsama av kontrollutvalet er forsvarleg utreda Vere aktiv i høve til å få fram aktuelle saker til kontrollutvalet Følgje opp vedtak i kontrollutvalet Totalt har det vore 34 møte i kontrollutvala og det er handsama totalt 322 saker, sjå tabell for nærare fordeling. I tillegg har sekretæren delteke på nokon kommunestyremøte med presentasjon av rapportar og informasjon om kontrollutvalet sitt arbeid. Kommunane sine utgifter til sekretariatet er i 2010 kr , ein auke på kr frå Bent Gunnar Næss er sekretariatsleiar for kontrollutvala i Nordhordland, i 50 prosent stilling for Regionrådet Nordhordland IKS Året 2008 Året 2009 Året 2010 Kommune Tal møte Tal saker Tal møte Tal saker Tal møte Tal saker Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Modalen Osterøy Radøy Totalt Leiarane for kontrollutvala i regionen har hatt 2 samlingar. Desse samlingane er nyttige for å kunne utveksle erfaringar og ha eit fagleg nettverk. Tema på desse samlingane har vore: Utveksling av aktuelle saker som har vore handsama i dei ulike kontrollutvala Gjennomgang av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 9

10 Selskapskontroll - koordinering av frammøte frå kontrollutvala på generalforsamling/representantskap i kommunalt eigde selskap Fellesprosjektet som ressursbruk skule, pleie og omsorg institusjon og sjølvkost innafor NGIR Faglege oppdateringar Det har vore arrangert to seminar/kurs i samarbeid med Nordhordland Revisjon IKS: Overordna økonomistyring Håvard Moe frå KS konsulent Offentleglova Knut Ulleberg frå Personalkonsulenten Kommunane er avhengig av eit godt omdømme. Aktive kontrollutval er viktig for å bidra til å sikre at innbyggarane har tillit til at ressursane i kommunen vert nytta på ein god måte. FOLKETALSUTVIKLINGA I REGIONEN Endringane i folkemengda i 2010: 10

11 OM VERKSEMDA Type verksemd Regionrådet Nordhordland IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Masfjorden, Lindås, Austrheim, Meland, Modalen, Radøy, Osterøy, Gulen og Fedje. Drifta er finansiert av medlemsavgift, driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune og prosjektinntekter. Aktivitetane i Regionrådet skal bidra til vidareutvikling av regionen vår næringsmessig, sosialt og kulturelt. Likestilling/HMS Det er i dag tilsett fire kvinner på heiltid og ein mann på deltid. Det er ikkje gjort spesielle likestillingstiltak. Innan HMS-området er det teke enkle grep med headset, stolar etc. for å letta arbeidssituasjonen til dei tilsette, og dette arbeidet fortset. Dei tilsette har tilbod om bedriftstrening ein time kvar veke i samarbeid med Studio Nor. Arbeidsmiljø Det sosiale arbeidsmiljøet vert rekna som godt, og det er ikkje registrert skader på dei tilsette i Påverknad av det ytre miljø Verksemda har ikkje vore til last for det ytre miljø i større grad. Det har vore normal avfallsmengd og ingen ureinande tiltak frå verksemda si side. Grunnlag for fortsatt drift Som det kjem fram av årsrekneskapen er det grunnlag for fortsatt drift av verksemda. Isdalstø, 15. april 2011 Ole Lysø Kristin Handeland Håkon Matre Austrheim kommune Fedje kommune Masfjorden kommune Astrid Aarhus Byrknes Nils Marton Aadland Trude Brosvik Lindås kommune Meland kommune Gulen kommune Jon Askeland Knut Moe Kari Foseid Aakre Radøy kommune Modalen kommune Osterøy kommune 11

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn - www.nhil.no FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer