Tillegg til brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til brukerhåndbok"

Transkript

1 Tillegg til brukerhåndbok Dette tillegget til brukerhåndboken inneholder følgende: Importbeskrivelse for import av varige driftsmidler til FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering. Sjekklister for årsoppgjøret 2014 for versjon 27. Se bokmerkene i PDF-visningen for å se innholdet.

2 Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører av driftsmiddelkartotek som skal foreta eksport av data fra sitt system for import i FINALE Årsoppgjør. Import av driftsmiddelopplysninger foretas i FINALE Årsoppgjør i menypunktet Firma > Importer CSV. Kontakt Finale Systemer as for nærmere informasjon, tlf eller e-post til Innhold: 1 Generelt om importformatet: Endringer fra forrige versjon: Filformat og filnavn Feltoversikt på første linje i eksportert dokument Driftsmidler Skilletegn Innkapsling av felt med dobbelapostrof er valgfritt Felt som inneholder semikolon Felt med dobbeltapostrof Feltrekkefølge Numeriske felter Feltnavnoversikt på felt for driftsmiddelopplysninger Tabeller over verdier Overstyring / Låsing av avskrivninger Oppskrivninger som egne driftsmidler i importfilen... 7 Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 1 av 7

3 1 Generelt om importformatet: 1.1 Endringer fra forrige versjon: Ny saldogruppe J med verdi 13 i saldonummer-feltet. DRM-VERSJON har ingen betydning fra og med versjon 22. Filnavn kan ha endelse CSV eller CSF. Nye felt MVA_JUST og ANNEN_JUST i feltoversikten. 1.2 Filformat og filnavn Filformatet for eksportdokumenter fra andre systemer for import i FINALE Årsoppgjør for driftsmiddelopplysninger er ASCII semikolonseparert fil. Filnavn bør navngis med endelse.csf. Ved manuell lagring av fil fra for eksempel Excel oppnås dette ved å lagre filen som CSV-fil (Semikolondelt fil) med for eksempel navnet: DRM_Klientnavn.CSV. 1.3 Feltoversikt på første linje i eksportert dokument Importformatet er bygget opp med første linje som inneholder oversikt over de felter som eksporteres. Feltnavnene må være feltnavn som følger av oversikt over felt i FINALE Årsoppgjør, se nedenfor. Feltnavnene må skrives nøyaktig slik de framgår av listen. 1.4 Driftsmidler Linje 2 og etterfølgende linjer inneholder en linje for hvert driftsmiddel, der driftsmiddelopplysningene legges ut med en linje for hvert driftsmiddel. Opplysningene for hvert enkelt driftsmiddel legges ut i samme rekkefølge som definert i linje 1 feltoversikt. 1.5 Skilletegn Gyldig skilletegn (Feltseparator) er semikolon ; Feltseparatoren benyttes på alle linjer, også linje 1 med feltoversikt. 1.6 Innkapsling av felt med dobbelapostrof er valgfritt Alle felt kan innkapsles med dobbeltapostrof, slik at opplysningene kan eksporteres med et av følgende: 1,00 eller 1,00 Driftsmiddel eller Driftsmiddel 1.7 Felt som inneholder semikolon Dersom felt inneholder skilletegnet semikolon ; må feltet være innkapslet med dobbeltapostrof. Bil; ZE må oppgis med verdien Bil; ZE Det anbefales at feltene vaskes for semikolon. 1.8 Felt med dobbeltapostrof Felt som inneholder dobbeltapostrof kan gi problemer, slik at det anbefales at feltene vaskes for dobbeltapostrofer. 1.9 Feltrekkefølge Første felt må være DRMNR. Dette feltet benyttes av importfunksjonen i FINALE Årsoppgjør til å identifisere filen som en driftsmiddelfil. DRMVERSJON anbefales plassert sist i recorden. Feltrekkefølgen i importfilen for øvrig er ikke av betydning for importfunksjonaliteten Numeriske felter Numeriske felter må ikke inneholde tusenskilletegn. Negative tall kan i mange tilfeller være ugyldige fordi de vil bryte med logikken i mottakerprogrammet. Negative tall kan ikke inneholde parenteser, men må være angitt med innledende minus. Alle andre varianter av angivelse for negative tall enn innledende minus er ugyldig. Positive tall skal ikke ha ledende pluss eller andre markeringer av at tallet er positivt. Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 2 av 7

4 2 Feltnavnoversikt på felt for driftsmiddelopplysninger Nedenfor er beskrevet felt som enten er nødvendig for FINALE Årsoppgjør eller i visse situasjoner er nødvendig for FINALE Årsoppgjør eller som det vil være fordelaktig bli importert til FINALE Årsoppgjør. Felt som blir beregnet i FINALE Årsoppgjør er ikke beskrevet nedenfor. Kolonnen Nødvendig angir behandlingen dersom FINALE Årsoppgjør skal være hjelpeprogram til et annet driftsmiddelprogram. Kolonnen Import angir en eventuell avvikende behandling dersom import skal foretas med endelig virkning til FINALE Årsoppgjør/Periodisering, der FINALE Årsoppgjør/Periodisering skal være hovedprogrammet for avskrivninger. Det samme gjelder for kolonnen Import dersom data importeres i FINALE Årsoppgjør for videre å bli importert til FINALE Driftsmidler. Feltnavn Feltbeskrivelse Nødvendig Import Feltformat DRMNR Driftsmiddelets ID hos eksportprogrammet og i FINALE Årsoppgjør. TILH Referanse til hoveddriftsmiddel ved påkostning hos eksportprogrammet Skjermbilde i FINALE Årsoppgjør Ja N 5 0 Rediger Nei. N 4 0 Rediger NAVN Beskrivelse / navn på driftsmiddel Ja C 31 Rediger ANSKAFF Anskaffelsesmåned og år i format MM/ÅÅÅÅ. Ja. C 8 Rediger (Feltet er ikke redigerbart dersom FINALE Kraft er installert) FULL_DATO Anskaffelsesdato i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Dersom ikke fylt ut (på andre enn KRAFT-klienter), vil feltet få verdien 01/MM/ÅÅÅÅ fra feltet ANSKAFF Ja hvis FINALE Kraft er i bruk på klienten. Anbefales alltid fylt ut. C 10 0 Rediger (Feltet kun redigerbar hvis FINALE Kraft er installert) LEV Levetid i antall år heltall Ja N 3 0 Rediger KOMMUNNR Kommunenr - 4 siffer Nei N 4 0 Rediger KONTO Kontonummeret i balansen Ja N 8 0 Posteringskonto KTO_RAVSK Resultatkonto hvor avskrivninger Nei N 8 0 Posteringskonto føres KTO_NEDSK Resultatkonto hvor nedskrivninger Nei N 8 0 Posteringskonto føres KTO_REV Resultatkonto for reversering av Nei N 8 0 Posteringskonto nedskrivning KTO_VIN Kontonummer for postering av Nei N 8 0 Posteringskonto salgsgevinst KTO_TAP Kontonummer ved postering av tap Nei N 8 0 Posteringskonto ved salg AVD Avdeling Nei C 5 Rediger AI_AK Akk. anskaffelseskost pr 1.1. Ja hvis anskaffet i tidligere år N 17 2 Rediger AI_OA Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1. AI_OA må være <= AI_AK. AI_BV Bokført verdi pr 1.1. Verdien utgjøres av følgende andre felter og bør sendes ferdig kalkulert til programmet: AI_AK - AI_OA + AI_OP - AI_AO Ja hvis anskaffet i tidligere år N 17 2 Rediger Ja N 17 2 Rediger Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 3 av 7

5 Feltnavn Feltbeskrivelse Nødvendig Import Feltformat VAL_AARL Lineære avskrivninger for et helt år IAAR_TG Kostpris tilgang i år brutto før tilskudd IAAR_TSF IAAR_TSP Tilskudd - skattefritt, reduserer kostpris, kun for årets anskaffelse Tilskudd - skattepliktig reduserer kostpris, kun for årets anskaffelse Nei Nødvendig. N 17 2 Rediger Ja hvis anskaffet i år N 17 2 Rediger Nei, men kun aktuelt hvis ansk. i år Nei, men kun aktuelt hvis ansk. i år METODE Angir metode for avskrivninger Angi alltid L dersom avskrivning er bokført og ønskes overstyrt BRUK_AVS VAL_AVS MVA_JUST ANNEN_JUST IAAR_FKS Slår av/på overstyrt avskrivning i VAL_AVS Årets faktiske lineære avskrivninger Årets beløp i MVA-justering som er kostnadsført, men som skal inn i saldoskjemaets post 104e. Annen kostprisjustering. Beløpet inngår i anskaffelseskost i år (årets tilgang) Skattefri overføring fra konsernselskap, beløp skattemessig nedskrevet verdi Angi alltid J for å bruke overstyrt verdi, hindrer rekalkulasjon av VAL_AVS, eller N eller blank Ja, hvis BRUK_AVS er fylt ut med J, ellers har verdi ikke betydning. N 17 2 N 17 2 C 1 Skjermbilde i FINALE Årsoppgjør Rediger Rediger Overstyring Angi alltid N C 1 Overstyring Ikke nødvendig. N 17 2 Overstyring Nei. N 17 2 Justeringsbeløp Nei N 17 2 Justeringsbeløp Nei, men kun aktuelt hvis ansk. i år N 17 2 Konsernint. overf. GRUPPE Saldogruppe, egen tabell med verdier Ja N 3 0 Rediger SALDONR Saldoskjema nummer pr saldogruppe Ja hvis GRUPPE = N 5 0 Rediger 5,6,7,8 IAAR_AKO Opprinnelig kostpris på solgt del av Ja hvis solgt i år N 17 2 Avgang driftsmiddel IAAR_ASA Salgspris salg i år Ja hvis solgt i år N 17 2 Avgang IAAR_AGM måned for avgang/salg Ja hvis solgt i år N 2 0 Avgang Verdi heltall >= 1 og <= 12 BRUK_TBFS Slår av/på overstyrt avskrivning i VAL_TBFS Angi alltid J for å bruke overstyrt verdi, hindrer rekalkulasjon av VAL_TBFS, eller N eller blank Angi alltid N C 1 Overstyring VAL_TBFS Akk. avskrivning på solgt driftsmiddel Ja hvis BRUK_TBFS er fylt ut med J, ellers uten betydning. Fylles ikke ut hvis driftsmiddelet ikke er solgt i året. Ikke nødvendig. N 17 2 Overstyring IAAR_TKS Skattefri overføring til konsernselskap, Nei, men kun aktuelt hvis N 17 2 Konsernint. overf. beløp skattemessig nedskrevet verdi solgt i år AI_OP Akk. oppskrivning pr 1.1. Ja hvis ikke ansk. i år N 17 2 Rediger AI_AO Akk. av- og nedskrivning på Ja hvis ikke ansk. i år N 17 2 Rediger oppskrivninger 1.1. Verdi må være <= AI_OP VAL_AARO Avskrivn. på oppskrivn. for et helt år Nei Ja hvis beløp i feltet AI_OP N 17 2 Rediger BRUK_AOP VAL_AOP Slår av/på overstyrt avskrivning i VAL_AOP Årets faktiske avskrivning på oppskrivning Angi alltid J for å bruke overstyrt verdi, hindrer rekalkulasjon av VAL_AOP, eller N eller blank Angi alltid N C 1 Overstyring Ja, men kun aktuelt hvis Ikke N 17 2 Overstyring det er oppskrivning. Krever nødvendig. at BRUK_AOP er satt til J. Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 4 av 7

6 Feltnavn Feltbeskrivelse Nødvendig Import Feltformat IAAR_OAV BRUK_TBFO VAL_TBFO Opprinnelig oppskrivning på solgt del av driftsmiddel Slår av/på overstyrt avskrivning i VAL_TBFO Akk. avskr. på oppskrivn. på solgt dr.middel Ja, men kun hvis solgt i år og er kun aktuelt hvis det er oppskrivning Angi alltid J for å bruke overstyrt verdi, hindrer rekalkulasjon av VAL_TBFO, eller N eller blank Ja hvis solgt i år men kun aktuelt hvis det er oppskrivning. Krever at BRUK_TBFO er satt til J. Nei, men kun aktuelt hvis GRUPPE = 12 Nei, men kun aktuelt hvis GRUPPE = 12 AKT KRAFT: Aktivitet, referanse til aktivitet i FINALE Årsoppgjør KONTO_KRF KRAFT: Løpenummer for RF skjema LEVET_KRF KRAFT: Levetid sktm. lin. avskr Ja, men kun aktuelt hvis GRUPPE = 12 SM01_KRF KRAFT: Skattemessig verdi 1.1 for Ja, men kun aktuelt hvis særskilte driftsmidler i kraftverk GRUPPE = 12 (GRUPPE = 11) AI_GV KRAFT: Akkumulert inngående: Gjenanskaffelsesverdi for RF-1152 post 11 DRMVERSJON Angis med tallet 3 for å identifisere hvilken importmetode som skal foretas. Dersom kolonnen er utelatt, vil import bli foretatt i henhold til importbeskrivelsen for FINALE Årsoppgjør versjon 14. Nei, men kun aktuelt hvis GRUPPE = 12 N 17 2 Skjermbilde i FINALE Årsoppgjør Avgang Angi alltid N C 1 Overstyring Ikke nødvendig. N 17 2 C4 0 C150 N 2 0 N 17 2 N 17 2 Overstyring Rediger Rediger Rediger Rediger Rediger Ja. Må angis med tall lik 3 N 1 0 Ingen. 3 Tabeller over verdier Følgende felt skal angis med angitte verdier for korrekt behandling i FINALE Årsoppgjør: Felt: Gyldige verdier: Forklaring GRUPPE 0 Kun regnskapsmessige avskrivninger 1 Saldogruppe A 2 Saldogruppe B 3 Saldogruppe C 4 Saldogruppe D 5 Saldogruppe E 6 Saldogruppe F 7 Saldogruppe G El. utrustning i kraftverk 8 Saldogruppe H Bygg og anlegg, hoteller m.v. 9 Saldogruppe I Forretningsbygg 10 Ingen avskrivning 11 Skattemessig lineære avskrivninger 12 Særskilte driftsmidler i kraftverk (Angir også at RF-1152 vil bli utfylt på driftsmiddelet.) Krever at tilleggemodulen FINALE Kraft er installert på maskinen. 13 Saldogruppe J Fast teknisk installasjon i bygninger AKT For eksempel Tall + bokstav slik som opprettet i FINALE Årsoppgjør 1A Virksomhetsområde 1 + Aktivitet A LEVET_KRF Blank hvis GRUPPE <> års levetid i henhold til særskilte sk.regler for kraftverk års levetid i henhold til særskilte sk.regler for kraftverk Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 5 av 7

7 4 Overstyring / Låsing av avskrivninger Denne seksjonen beskriver hvordan man sørger for at avskrivninger blir låst til bestemte beløp bestemt av avgiverprogrammet. Dersom FINALE Årsoppgjør brukes som et hjelpeprogram for skattemessig og regnskapsmessig rapportering, der et annet program benyttes til løpende avskrivninger, må man sørge for at avskrivninger og andre kalkulasjoner blir låst til bestemte verdier. OBS! Dersom import skal foretas til FINALE Årsoppgjør/FINALE Periodisering med endelig virkning, og FINALE Årsoppgjør/FINALE Periodisering senere skal brukes til hovedprogram for avskrivninger, må man sørge for at avskrivninger og andre beregninger IKKE er låst til bestemte verdier. Feltet BRUK_AVS, BRUK_AOP, BRUK_TBFO og BRUK_TBFS må i slike tilfeller alltid være angitt med N. Det er ikke nødvendig å ta med feltene VAL_AVS, VAL_AOP, VAL_TBFO eller VAL_TBFS i disse tilfellene. Dersom disse feltene er med, vil verdiene i disse feltene alltid bli kalkulert av FINALE Årsoppgjør/FINALE Periodisering, slik at det er uten betydning hvorvidt feltene er med i importen eller ikke. For å sikre at importerte data overstyrer beregninger i FINALE Årsoppgjør, må følgende iakttas: Flere felt i FINALE Årsoppgjør kan overstyres, som ellers blir beregnet. Overstyringer av avskrivninger mv foretas i følgende felter: Felt som angir overstyring Felt som inneholder overstyrt verdi Kommentar BRUK_AVS VAL_AVS Dersom BRUK_AVS ikke er satt til J, vil ikke feltet VAL_AVS ha betydning. Dersom feltet VAL_AVS gis verdi, vil imidlertid brukeren få datafeltet fylt ut, slik at det er tilgjengelig dersom brukeren går inn på driftsmiddelet i FINALE Årsoppgjør og setter avkrysning for overstyring. BRUK_AOP VAL_AOP Dersom BRUK_AOP ikke er satt til J, vil ikke feltet VAL_AVS ha betydning. Dersom feltet VAL_AOP gis verdi, vil imidlertid brukeren få datafeltet fylt ut, slik at det er tilgjengelig dersom brukeren går inn på driftsmiddelet i FINALE Årsoppgjør og setter avkrysning for overstyring. BRUK_TBFO VAL_TBFO Dersom BRUK_TBFO ikke er satt til J, vil ikke feltet VAL_AVS ha betydning. Dersom feltet VAL_TBFO gis verdi, vil imidlertid brukeren få datafeltet fylt ut, slik at det er tilgjengelig dersom brukeren går inn på driftsmiddelet i FINALE Årsoppgjør og setter avkrysning for overstyring. BRUK_TBFS VAL_TBFS Dersom BRUK_TBFS ikke er satt til J, vil ikke feltet VAL_AVS ha betydning. Dersom feltet VAL_TBFS gis verdi, vil imidlertid brukeren få datafeltet fylt ut, slik at det er tilgjengelig dersom brukeren går inn på driftsmiddelet i FINALE Årsoppgjør og setter avkrysning for overstyring. Dersom verdier ikke overstyres i disse feltene, vil avskrivninger bli beregnet i FINALE Årsoppgjør, slik at beregnede avskrivninger kan avvike litt for hvert driftsmiddel i forhold til det programmet som har eksportert dataene. Normalt er det og kun feltet BRUK_AVS og BRUK_AOP som trenger overstyrt verdi, i og med at resultatet for de andre feltene normalt vil få samme verdier i begge systemer pga at de er et resultat av andre felter som inneholder samme verdier i begge systemene. Det anbefales likevel at verdiene blir lagt til i importfilen, og at feltene BRUK_TBFS og BRUK_TBFO blir satt til J for solgte driftsmidler. Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 6 av 7

8 5 Oppskrivninger som egne driftsmidler i importfilen Dersom oppskrivninger fra tidligere år sendes til importfilen som særskilte driftsmidler, dvs med feltene AI_AK lik 0 (null) mens AI_OP har en verdi, må følgende tilpasning gjøres ved eksport av dataene: Dersom AI_OP < > 0 og AI_AK = 0 settes AI_AK = 0,01 og AI_OA = 0,01. Dersom et oppskrevet driftsmiddel selges: a. Dersom VAL_TBFO < > 0 og VAL_TBFS = 0 settes VAL_TBFS = 0,01 b. Dersom IAAR_OAV < > 0 og IAAR_AKO = 0 settes IAAR_AKO = 0,01 Dersom oppskrivninger sendes som særskilte driftsmidler til importfilen, og disse er solgt i regnskapsåret, må feltet IAAR_AKO settes til 0,01. Dersom det er delvis salg, må man justere tallene i AI_AK og AI_AO slik at IAAR_AKO utgjør en prosentvis andel av AI_AK som tilsvarer solgt del. Beløpet i VAL_TBFS settes til AI_AK minus IAAR_AKO. Ved 50% salg angis AI_AK = 0,02, AI_AO = 0,02 og IAAR_AKO til 0,01, slik at IAAR_AKO / AI_AK = 0,5 (50%). Tilsvarende må VAL_TBFS settes x, her 0,01. Importformat for driftsmiddelopplysninger i FINALE Årsoppgjør versjon 22 av side 7 av 7

9 Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av årsoppgjør i FINALE Årsoppgjør Denne er utarbeidet i 2 versjoner, en omfattende versjon for mindre erfarne brukere og en kortfattet versjon for erfarne brukere. Det finnes også en egen sjekkliste for opprettelse av nye klienter. Installasjon av nyeste versjon av FINALE Årsoppgjør 2014 (versjon 27) 1. Installasjon Programmet lastes ned fra vår web-side Se veiledning på vår web-side. 2. Registrere lisensinformasjon i programmet Lisensinformasjon registreres i menyen Hjelp > Registrere lisens. Lisensbrev er sendt ut til alle kunder. Kundenummer kreves for registrering av lisensinformasjon i versjon 27. Lisensnøkkel fra forrige år vil normalt også fungere med ny programversjon såfremt lisensen er fornyet. 3. Ved åpning av klienter overføres klienter automatisk fra regnskapsår 2012 til regnskapsår Det er ikke nødvendig med særskilt prosedyre for overføring til nytt regnskapsår. Firma > Åpne Klientoversikten viser hvilket regnskapsår en klient sist er lagret i. 4. Tidligere årsversjoner (FINALE Årsoppgjør) Dersom du ønsker å se ligningsoppgaver og årsregnskaper for tidligere regnskapsår, kan du installere tidligere årsversjoner av FINALE Årsoppgjør på egne områder. Du trenger ikke å ha kopi av dataene fra tidligere regnskapsår for å kunne se på klientdata fra tidligere år. Klientdata for tidligere regnskapsår pakkes ned i egne ZIP-filer på klientområdet. Dersom en klient sist er lagret i versjon 27, og du åpner klienten med versjon 26, vil du få se regnskap og ligningsoppgaver for Du kan ikke lagre endringer som du gjør. Dette gjøres ved at klientdata leses fra ZIPkopiene fra Programversjoner av FINALE Årsoppgjør fra og med versjon 11 er tilgjengelig for nedlasting på våre nettsider slik at du i ettertid kan installere tidligere årsversjoner av programmet. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 1 av 1

10 Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2014 (versjon 27) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle opplysninger. 1. Hent inn eksisterende klient Menyen Firma > Åpne Siste side i denne oversikten inneholder framgangsmåte for opprettelse av nye klienter. 2. Kontroller klientopplysninger Menyen Firma > Firmaopplysninger. Kontrollere data på alle skillekort i firmaopplysninger. Kan også kontrolleres mot opplysninger i foretaksregisteret. 3A. Import av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet. Import av kontoplan / saldotall kan også gjøres som første punkt i seksjon D Selve årsoppgjøret. Menyen Konto > Redigere kontoplan Importere kontoplan / saldotall. Programmet husker innstillingene fra foregående år, slik at det ikke er nødvendig å sette opp denne på nytt. Om oppsett av innlesing: a. Velg regnskapssystem fra listen b. Velg importfil. Bruk knappen til å finne saldofilen, eller skriv inn plassering og filnavn direkte i filnavnfeltet. c. Velg innlesing til råbalanse, nullstilling av saldotall. d. NB: Huk av for mal, ny eller gammel kontoplan for korrekt tildeling av kontoegenskaper til nye konti. 3B. Regnskapsintegrasjon Oppdater saldotallene fra regnskapssystemet hvis du anvender regnskapsintegrasjon. Menyen Konto > Redigere kontoplan Importere kontoplan / saldotall. 3C. Registrere saldotall fra tastaturet. Registrering av saldotall kan også gjøres som første punkt i seksjon D Selve årsoppgjøret Menyen Konto > Redigere kontoplan Manuell registrering foretas fra skillekortet Saldo eller fra egendefinerte skillekort. Marker kolonnen Råbalanse og tast inn saldo for hver enkelt konto. Enter-tasten aktiviserer neste konto. Ny konto (Hurtigtast Ctrl + Insert) 4. Konsistenskontroll av kontoplanen. Menyen Konto > Redigere kontoplan. Konsistenskontroll > Feil i kontoplanen Konsistenskontroll > Avvik fra std. konto FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 1 av 7

11 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 5. Kontroller eierregisteret i personlig foretak Registrering av nye eiere foretas samt endringer i eierinformasjonen, som adresser, prosentandeler osv. Meny Firma > Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger: Kontroller at det ikke er krysset av for forlodd eller skjev egenkapital Menyen Firma > Eiere > Eieropplysninger Data i skjermbildet samt funksjoner under verktøyknappene: Skjemainformasjon (Dersom ektefellefordeling eller negativ personinntekt fra i fjor). Menyen Firma > Eiere > Privatuttak Kontrollere om det er kommet til nye privatuttakskonti og legg til prosentandeler på disse. 6. Kontroller eierregisteret i deltakerlignede selskap (ANS / DA / KS mv) Registrering av nye eiere foretas samt endringer i eierinformasjonen, som adresser, prosentandeler osv. Meny Firma > Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger: Kontroller er krysset av for forlodd. Kontroller korrekt avkryssing for Deltakerlignet, Kommandittselskap, skjev egenkapital Menyen Firma > Eiere > Eiere Data i skjermbildet samt funksjoner under verktøyknappene: Skjemainformasjon Forlodd utdeling arbeidsgodtgjørelse Menyen Firma > Eiere > Privatuttak Kontrollere om det er kommet til nye privatuttakskonti og legg til prosentandeler på disse. Menyen Firma > Eiere > Prosentandeler Kontrollere registrerte prosentandeler. 7. Kontrollere aksjonærregisteret i aksjeselskaper Menyen Firma > Aksjonærdatabase. Ny funksjonalitet i programmet hvor aksjonæropplysninger kan hentes via Altinn-portalen. Endringer i aksjekapital må registreres som aksjeklassetransaksjon og transaksjon på aksjonærene. Overdragelse av aksjer registreres som transaksjon på de enkelte aksjonærene. Utbetaling av utbytte i 2014 registreres på utbytteskillekortet. 8. Aksjeverdi til oppgave til aksjonærer Menyen Firma > Aksjonærdatabase skillekort Aksjeklasse. Kontrollere aksjeverdi fra i fjor som skal brukes i årets oppgave til aksjonærer. Verdien fra RF-1028 Selvangivelse 2 side 4 i fjor registreres inn her dersom verdien er feil, alternativt registreres annen verdi for selskaper som kommer inn under visse unntaksregler for aksjeverdsettelse (splitt / spleis / nytegning / tilbakebetaling osv.). 9. Kontrollere fjorårets forskjellskjema mot verdier pr i fjor i årets skjema (Dette er ikke aktuelt dersom RF-1175 Næringsoppgave 1 er i bruk) Velg skillekortet Skjema på navigatøren, og velg RF Forskjeller. Dersom navigatøren ikke vises, vil navigatøren bli aktivisert med hurtigtasten Alt + X. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 2 av 7

12 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 10. Kontroller regnskapsmessige verdier i fjor 11. Ajourhold av driftsmiddelkartotek Alternativt leses driftsmiddelkartoteket fra andre systemer inn i menyen Firma > Importer CSF (for eksempel fra FINALE Driftsmidler) Velg skillekortet Skjema på navigatøren, og velg RF Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1. Menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivninger Nytt driftsmiddel Redigere driftsmiddel Registrere avgang Registrere konserninterne overføringer Registrere overstyringer B. Selve årsoppgjøret Avslutning Redigere posteringskontoer 1. Importere kontoplan / saldotall eller registrere kontoplan /saldotall dersom dette ikke ble gjort i pkt. 3A / 3B. 2. Beholdningsvurderinger Alternativ dersom beholdningsvurderinger foretas i FINALE Årsoppgjør, og saldo fra regnskapet skal justeres. Se seksjon C pkt. 3A og 3B. Foreta også konsistenskontroll etter import / registrering. Se seksjon C pkt. 4. Menyen Avslutning > Beholdningsvurderinger Regnskapsmessige verdier registreres på skillekortet Posteringer. Legg til beholdningskonto i listen Slett beholdningskonto fra listen Skattemessige verdier registreres på skillekortet Skattemessige verdier. Vær oppmerksom på at avkryssing i feltet Skm.=RM. i år i kontoplanen medfører at skattemessig verdi alltid blir satt lik regnskapsmessig verdi uansett hva som registreres her. Dersom beholdningsvurderinger er foretatt i regnskapssystemet allerede, se pkt. 2B nedenfor. 3. Beholdningsvurderinger, skattemessige verdier Alternativ dersom beholdningsvurderinger IKKE skal foretas i FINALE Årsoppgjør, og saldo fra regnskapet IKKE skal justeres. 4. Tidsavgrensninger av inntekter og kostnader Menyen Firma > Firmaopplysninger skillekort Posteringer, avkryssing for beholdningsvurderinger skal fjernes. Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier: Velg konto Kolonne Skm.=RM. i år kan avkrysses for å sette skattemessig verdi lik regnskapsmessig verdi Alternativt fjernes avkryssingen og skattemessig verdi registreres i kolonnen Skm i år. Menyen Avslutning > Tidsavgrensninger Legg til konto i listen Slett konto fra listen Eventuelle avvik mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, se nedenfor om midlertidige forskjeller. 5. Regnskapsmessige avskrivninger Alternativt oppdateres driftsmiddelkartoteket fra FINALE Driftsmidler Menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger Se del C pkt. 9 om dette. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 3 av 7

13 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 6. Skattemessige avskrivninger (Saldoavskrivninger) 7. Kontroll av skattemessige verdier i kontoplanen for konti med driftsmidler i saldoskjemaet 8. Skattemessige verdier på driftsmidler som ikke finnes på saldoskjemaet Menyen Avslutning > Saldo avskrivninger Her kan endring av avskrivningssatser, inntektsføring av hele eller deler av salgssum etc. foretas. Skattemessige lineæravskrivninger kan velges på driftsmidler, slik at disse medtas i post 120 på saldoskjemaet ved å velge saldogruppe = Skattemessige lineæravskrivninger på det enkelte driftsmiddel. Dette gjøres i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger Kontroller at konti med driftsmidler i saldosystemet eller med skattemessige lineæravskrivninger ikke har avkryssing for at Skm.=RM. i år og har verdien 0,00 (null) i feltet Skm i år. Dersom konti inneholder begge deler, noe som dog frarådes, må skattemessig verdi på driftsmidler som ikke er i saldosystemet, registreres i feltet Skm i år. Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier: Velg konto Kolonne Skm.=RM. i år kan avkrysses for å sette skattemessig verdi lik regnskapsmessig verdi Alternativt fjernes avkryssingen og skattemessig verdi registreres i kolonnen Skm i år. 9. Garantiavsetninger, regnskapsmessige Menyen Avslutning > Garantiavsetning Legg til salgskonto i listen. Slett salgskonto fra listen Vær oppmerksom på at garantiavsetninger registreres pr salgskonto. Dersom garantiavsetning ikke ønskes justert i forhold til konto for garantiavsetning, slås dette av i skillekortet Posteringer i menyen Firma > Firmaopplysninger. Eventuelle avvik mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, se nedenfor om midlertidige forskjeller. 10. Avsetning for tap på kundefordringer Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Kundefordringer Legg til fordringskonto Slett fordringskonto fra listen Vær oppmerksom på at avsetning for tap registreres pr fordringskonto. Dersom avsetningen ikke ønskes justert i forhold til konto for avsetning for tap på kundefordringer (STD 1580), slås dette av i skillekortet Posteringer i menyen Firma > Firmaopplysninger. 11. Avsetning for tap på andre fordringer Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Andre fordringer. Legg til fordringskonto Slett fordringskonto fra listen Vær oppmerksom på at avsetning for tap registreres pr fordringskonto. Dersom avsetningen ikke ønskes justert i forhold til konto for avsetning for tap på andre fordringer (STD 1580), slås dette av i skillekortet Posteringer i menyen Firma > Firmaopplysninger. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 4 av 7

14 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 12. Avsetning for tap på fordringer, skattemessig avsetning. 13. Kontroll av skattemessige verdier på fordringer i kontoplanen. 14. Registrering av øvrige skattemessige verdier som ikke er registrert under de enkelte punkter tidligere. Utskrift av detaljer om midlertidige forskjeller Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Skattemessige fordringer. Alle fordringer med verdien Kundefordringer eller Andre fordringer i feltet Forskjellskjema i kontoplanen skal ha avkryssing for Skm.=RM i år UNNTAK, skal ikke ha avkryssing: Konti med STD 1580 Avsetning tap på kundefordringer Konti med STD 1585 Avsetning tap på andre fordringer De fleste midlertidige forskjeller registreres i kontoplanen. Velg menyen Konto > Redigere kontoplan og velg skillekortet Skattemessige verdier. Skattemessige verdier kontrolleres ved at følgende kolonner / felter kontrolleres for aktuelle konti: Standardkonto Forskjellskjema Skm.=RM i år Skm i år. Detaljert forskjellskjema skrives ut i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort utsatt skatt. De data som vises i dette skjermbildets øverste del, blir skrevet ut ved å trykke på knappen Skriv ut.. Se i hjelpesystemet om de muligheter for innstillinger som finnes i dette skjermbildet, eller prøvd deg fram med de forskjellige verktøyknapper og avkryssingsfelter som finnes i dette bildet. 15. Registrering av opplysninger til bilskjema (RF-1126). 16. Skjermingsgrunnlag/-fradrag. (RF side 2) i personlige foretak. 17. Næringsinntekt mv i personlige foretak. (RF-1224 side 1). 18. Lønnsfradrag til RF-1224 Personinntektsskjema side 1 i personlige selskaper. 19. Registrering av opplysninger om realisasjon av aksjer (RF-1059) 20. Registrering av opplysninger for drosje- og lastebilnæringen (RF-1223) 21. Ligningsverdier på bygninger og annen fast eiendom Menyen Avslutning > Bilskjema Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort skjermingsgrunnlag. Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort næringsinntekt. Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort Næringsinntekt. Menyen Avslutning > Avhendelser av aksjer Aksjeselskaper mv og andre selskaper som kommer inn under fritaksmetoden skal kun registrere avhendelser som er SKATTEPLIKTIGE, mens skattefrie avhendelser ikke skal registreres i menyen. Personlig næringsdrivende skal kun registrere avhendelser som ikke er med i RF-1088 Beholdningsoppgave. Menyen Avslutning > Drosje og lastebil. AS mv: Registreres i menyen Avslutning > Eiendom.. ANS mv: Registreres direkte i RF-1215 side 2. Personlige skatteytere: Registreres på skillekortet Ligningsverdi i kontoplanen på konti lenket mot næringsoppgavepostene 1105, 1115, 1130, 1150 og 1160 (samt 1140 i tillegg dersom RF Næringsoppgave 1 brukes). Kan også registreres direkte i FINALE Skatt. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 5 av 7

15 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 22. Ligningsverdier på aksjer mv. AS mv: Registreres direkte i RF-1028 Selvangivelse 2 side 4. ANS mv: Registreres direkte i RF-1215 side 2. Personlige skatteytere: Registreres på skillekortet Ligningsverdi i kontoplanen på konti lenket mot næringsoppgavepostene: RF-1167: 1312, 1313, 1331, 1332,1350,1360, 1800, 1810, 1830, 1840 og 1880 RF-1175: 1829, 1869 og 1880 Kan også registreres direkte i FINALE Skatt. 23. Ligningsverdier for spesielle næringer som ikke følger hovedregelen for ligningsverdier (spesielt beholdninger i fiskeoppdrett, og primærnæringene, samt skip og fiske- og fangstfartøyer): Korrigere / overstyre ligningsverdiene direkte i skjemaet: AS mv: RF-1028 Selvangivelse 2 side 4. ANS mv: RF-1215 Selskapsoppgave ANS side 2. Personlige: Registreres på skillekortet Ligningsverdi i kontoplanen på konto for skip. Gjøres eventuelt direkte i FINALE Skatt. 24. Andre ligningsverdier AS mv: Kontrollere ligningsverdiene på side 4 i RF-1028 Selvangivelse 2 mot skattereglene. ANS mv. Kontrollere ligningsverdiene på side 4 i RF Selskapsoppgave ANS mot skattereglene. Personlige: Gjøres direkte i FINALE Skatt. 25. Gjennomgang av ligningsdokumentene og registrering av tilleggsopplysninger direkte i ligningsdokumentene. 26. Skatteberegning for aksjeselskaper (før konsernbidrag / utbytte) Få fram ligningsdokumentene på klienten ved å aktivisere Navigatørens skillekort Skjemaer, og velg ligningsdokument. I hjelpeteksten til programmet står det forklaringer til felter som skal registreres direkte i skjemaene. Menyen Avslutning > Skatteberegning 27. Konsernbidrag Konsernbidrag registreres ved hjelp av veiviseren (Meny Hjelp > Veivisere). Velg korrekt konsernbidragsalternativ og kjør veiviseren. 28. Utbytte Menyen Avslutning > Disponering 29. Korreksjonsinntekt Menyen Avslutning > Skatteberegning skillekortet Korreksjonsskatt. 30. Disponering av resultat for aksjeselskap 31. Overføring av data til FINALE Skatt for personlige selskaper og deltakere i deltakerlignede selskaper (hvis aktuelt) Menyen Avslutning > Disponering Krever at FINALE Skatt er installert. Menyen Firma > Eiere > Eiere Skjemainformasjon: Splittfaktorer for ektefellebedrifter Personinntektsopplysninger RF-1221 Deltakeroppgave ANS mv Overføring til FINALE Skatt. Kontroller overførte data. I hjelpesystemet er det en detaljert forklaring og spesifikasjon av hvilke data som blir overført. 32. Redigering av offentlig regnskap og noter Menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap C. Kontroll av årsoppgjøret FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 6 av 7

16 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 1. Kontrollere valideringsmeldinger. Kontrollere meldinger i programmets automatiske validering og se om det finnes meldinger som indikerer feil eller mangler. 2. Kontroll av posteringer av avslutningsfunksjoner, avskrivninger, skattekostnader og disponeringer i AS 3. Kontroll av posteringer, manuelle og automatposteringer 4. Kontroll av resultatfordeling, privatuttak mv. i ANS og personlige selskaper Kontroller posteringsjournalen mot avslutningsfunksjonene, som har posteringssammendrag nederst i hvert skjermbilde. Kontroller at avskrivningstablået stemmer med årsregnskapet for varige driftsmidler. Kontroller at bokført og beregnet skattekostnad stemmer overens. Kontroller at disponeringsposteringer stemmer med de disponeringer som er foretatt. Navigatørens skillekort Rapporter, rapporten Posteringsjournal Aktiviser menyen Firma > Eiere > Eiere for å få kalkulert overskuddsfordelingsrapporten. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 7 av 7

17 Fremdriftsplan (Hovedpunkter) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Selskap Ansvarlig Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2014 (versjon 27) er foretatt. Det er også laget en mer omfattende versjon av denne sjekklisten for mindre erfarne brukere. A. Generelle opplysninger. 1. Hent inn eksisterende klient Menyen Firma > Åpne 2. Kontroller klientopplysninger Ny funksjonalitet for hent/kontroll av firmaopplysninger om foretaksregisteret. Menyen Firma > Firmaopplysninger. 3A. Import av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet. Menyen Konto > Redigere kontoplan 3B. Regnskapsintegrasjon Menyen Konto > Redigere kontoplan 3C. Registrere saldotall fra tastaturet. Menyen Konto > Redigere kontoplan 4. Konsistenskontroll av kontoplanen. Menyen Konto > Redigere kontoplan. 5. Kontroller eierregisteret i personlig foretak Meny Firma > Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger: Menyen Firma > Eiere > Eieropplysninger Menyen Firma > Eiere > Skjemainformasjon Menyen Firma > Eiere > Privatuttak 6. Kontroller eierregisteret i deltakerlignede selskap (ANS / DA / KS mv) Registrering av nye eiere foretas samt endringer i eierinformasjonen, som adresser, prosentandeler osv. Kontrollere Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger. Kontrollere eierinformasjon. Registrere tilgang og avgang på eiere. Kontrollere Arbeidsgodtgjørelse. Kontrollere bevegelser i innbetalt kapital. Kontrollere kvartalsfordeling av innbetalt kapital hvis det finnes personlige eiere. Kontrollere privatuttak. 7. Kontrollere aksjonærregisteret i aksjeselskaper Ny funksjonalitet for hent/kontroll av aksjonæopplysninger via ALTINN portalen. Menyen Firma > Aksjonærdatabase. 8. Aksjeverdi til oppgave til aksjonærer Menyen Firma > Aksjonærdatabase skillekort Aksjeklasse. 9. Kontrollere fjorårets forskjellsskjema mot verdier pr i fjor i årets skjema (hvis RF-1167 Næringsoppgave 2 brukes) 10. Kontroller regnskapsmessige verdier i fjor RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave Ajourhold av driftsmiddelkartotek eller importere driftsmidler fra FINALE Driftsmidler. Menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivninger B. Selve årsoppgjøret Avslutning 1. Importere kontoplan / saldotall eller registrere kontoplan /saldotall dersom dette ikke ble gjort i pkt 3A / 3B. Se seksjon C pkt 3A og 3B. Foreta også konsistenskontroll etter import / registrering. Se seksjon C pkt. 4. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 1 av 3

18 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Hovedpunkter) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 2. Beholdningsvurderinger, regnskapsmessige verdier. Menyen Avslutning > Beholdningsvurderinger Regnskapsmessige verdier registreres på skillekortet Posteringer. 3. Beholdningsvurderinger, skattemessige verdier Skattemessige verdier kan registreres i kontoplanen eller i menyen Avslutning > Beholdningsvurderinger 4. Tidsavgrensninger av inntekter og kostnader Menyen Avslutning > Tidsavgrensninger Eventuelle avvik mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, se nedenfor om midlertidige forskjeller. 5. Regnskapsmessige avskrivninger Menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger 6. Skattemessige avskrivninger (Saldoavskrivninger) Menyen Avslutning > Saldoavskrivninger 7. Kontroll av skattemessige verdier i kontoplanen for konti med driftsmidler i saldoskjemaet 8. Skattemessige verdier på driftsmidler som ikke finnes på saldoskjemaet Skattemessige verdier blir også hentet fra saldoskjema, slik at skattemessige verdier ikke skal finnes i kontoplanen samtidig. Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier. 9. Garantiavsetninger, regnskapsmessige Menyen Avslutning > Garantiavsetning 10. Avsetning for tap på kundefordringer Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Kundefordringer 11. Avsetning for tap på andre fordringer Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Andre fordringer. 12. Avsetning for tap på fordringer, skattemessig avsetning. 13. Kontroll av skattemessige verdier på fordringer i kontoplanen. 14. Registrering av øvrige skattemessige verdier som ikke er registrert under de enkelte punkter tidligere. 15. Registrering av opplysninger til bilskjema (RF- 1125). 16. Skjermingsgrunnlag/-fradrag i delingsforetak. (RF side 2) i personlige foretak. 17. Næringsinntekt mv i personlige foretak. (RF-1225 side 1). 18. Lønnsfradrag til RF-1225 Personinntektsskjema side 1 i personlige selskaper. 19. Registrering av opplysninger om realisasjon av aksjer (RF-1059) 20. Registrering av opplysninger for drosje- og lastebilnæringen (RF-1223) Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Skattemessige fordringer. Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier. De fleste midlertidige forskjeller registreres i kontoplanen. Velg menyen Konto > Redigere kontoplan og velg skillekortet Skattemessige verdier. Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Bilskjema Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Personinntekt skillekort skjermingsgrunnlag. Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Personinntekt skillekort næringsinntekt. Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Personinntekt skillekort Næringsinntekt. Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Avhendelser av aksjer Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Drosje og lastebil. 21. Ligningsverdier på bygninger og annen fast eiendom 22. Ligningsverdier på aksjer mv. 23. Ligningsverdier for spesielle næringer som ikke følger hovedregelen for ligningsverdier FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 2 av 3

19 Sjekkliste: Fremdriftsplan (Hovedpunkter) for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør 25. Andre ligningsverdier 25. Gjennomgang av ligningsdokumentene og registrering av tilleggsopplysninger direkte i ligningsdokumentene. 26. Skatteberegning for aksjeselskaper (før konsernbidrag / utbytte) Menyen Avslutning > Skatteberegning 27. Konsernbidrag Konsernbidrag registreres ved hjelp av veiviseren (Meny Hjelp > Veivisere). Velg korrekt konsernbidragsalternativ og kjør veiviseren. 28. Utbytte Menyen Avslutning > Disponering 29. Korreksjonsinntekt Menyen Avslutning > Skatteberegning skillekortet Korreksjonsskatt. 30. Disponering av resultat for aksjeselskap Menyen Avslutning > Disponering 31. Overføring av data til FINALE Skatt for personlige selskaper og deltakere i deltakerlignede selskaper (hvis aktuelt) 32. Redigering av offentlig regnskap og noter Menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap C. Kontroll av årsoppgjøret 1. Kontrollere valideringsmeldinger. Kontrollere meldinger i programmets automatiske validering og se om det finnes meldinger som indikerer feil eller mangler. 2. Kontroll av posteringer av avslutningsfunksjoner, avskrivninger, skattekostnader og disponeringer i AS 3. Kontroll av posteringer, manuelle og automatposteringer 4. Kontroll av resultatfordeling, privatuttak mv. i ANS og personlige selskaper Navigatørens skillekort Rapporter, rapporten Posteringsjournal Aktiviser menyen Firma > Eiere > Eieropplysninger for å få kalkulert overskuddsfordelingsskjemaet. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 3 av 3

20 Registrering av nye klienter for årsoppgjøret 2014 i FINALE Årsoppgjør Selskap Ansvarlig Denne veiledningen forutsetter at FINALE Årsoppgjør 2014 versjon 27 er installert. Denne veiledningen viser hovedpunkter i opprettelse av klient med angivelse av hvilke menyer som disse finnes tilgjengelig i. Det finnes en egen sjekkliste for utførelse av selve årsoppgjøret etter at fjorårstall er opprettet. A. Opprette klient 1. Opprettelse av klient Ny klient (hovedverktøylinjen) eller menyen Firma > Ny 2. Registrere firmaopplysninger Ny funksjonalitet hvor firmaopplysninger kan hentes fra foretaksregisteret. Vær spesielt oppmerksom på angivelse av verdier i feltene Selskapstype og Antall siffer i kontoplanen da disse opplysningene ikke kan endres i ettertid. Opprett klienten. B Registrere data for fjorårstall 1. Import fra Altinn Bruk gjerne funksjonen for import av fjorårstall fra Altinn for å komme raskere i gang med årsoppgjøret. 2. Opprette nødvendige systemkonti Menyen Konto > Rediger kontoplan: Kopier konti fra klient Legg til nødvendige systemkonti dersom du har ny standard kontoplan. Velg klient 900 / 901 som ligger på programmets KLIENTER-DEMO-område. Dersom du har gammel standardkontoplan, kontrolleres hvilke standardkontoer som er nødvendig i programmets hjelpesystem. 3. Importere kontoplan / saldotall I regnskapssystemet kan saldobalanse fra legges ut til saldofilen. Denne importeres til utgående balanse i fjor i FINALE Årsoppgjør i menyen Konto Redigere kontoplan Importer kontoplan / saldotall. Etter import kontrolleres kontoplanens lenkinger mot standard kontoer. Dersom du anvender regnskapsintegrasjon, kan saldotall oppdateres automatisk fra økonomisystemet uten anvendelse av eksport/import. 4. Registrere driftsmidler fra tidligere år Meny Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger Alternativt leses driftsmiddelkartoteket fra andre systemer inn i menyen Firma > Importer CSF (for eksempel fra FINALE Driftsmidler) 5. Registrere inngående saldo på saldoskjemaer 6. Registrere inngående saldo på RF-1219 Gevinst- og tapskonto. 7. Registrere framførbart underskudd, framførbar korreksjonsinntekt og framført godtgjørelse fra tidligere år Meny Avslutning > Saldoavskrivninger Direkte i skjemaet. Meny Avslutning > Skatteberegning Bruk knappene ved siden av beløpsfeltene for disse registreringene. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 1 av 2

21 Sjekkliste: Registrering av nye klienter for årsoppgjøret 2013 i FINALE Årsoppgjør 8. Registrering av data til midlertidige forskjeller pr 1.1. i år 9. Opprettelse av aksjonærer i aksjonærdatabasen 10. Registrere aksjeverdi fra RF-1028 side 4 fra i fjor til oppgave til aksjonær i år. Menyen Konto > Redigere kontoplan Bruk skillekortet skattemessige verdier og registrer feltene Skm.=RM ifjor og Skm ifjor Feltet Forskjellsskjema viser hvilken forskjellskjemapost som verdier hentes inn til fra de enkelte konti. Skattemessige verdier kan registreres i en sum for mange poster. Vær oppmerksom på at fordringer generelt skal ha avkryssing for Skm.=RM ifjor med unntak av konti med STD-konto 1580 og Fjorårets skattemessige avsetninger for kundefordringer registreres i menyen Avslutning > Tap på fordringer på skillekortet Skattemessige fordringer. Les i hjelpeteksten om hvor verdiene hentes inn til de enkelte skjemapostene. Menyen Firma > Aksjonærdatabase Menyen Firma > Aksjonærdatabase skillekort Aksjeklasse 11. Opprettelse av eiere Menyen Firma > Eiere > Eiere Registrere eieropplysninger Skjemainformasjon Menyen Firma > Eiere > Prosentandeler Registrere eierandeler og fordelingsprosenter Menyen Firma > Eiere > Privatuttak Tilordne privatuttaks- og kapitalinnskuddskonti til de enkelte eierne. Husk at egenkapitalkontiene til eierne skal ha STD-konto 2000 for alle eiere. 12. Kapitalavkastningsgrunnlag pr 1.1. Menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Personinntekt skillekort Kapitalavkastningsgrunnlag. B. Kontroll av inngående verdier pr Kontroll av RF-1217 Forskjellsskjema Kontrollere kolonne I verdier pr Kontrollere RF-1167 Næringsoppgave 2 Kontrollere skattemessige verdier på varelager og fordringer på side 1. Kontrollere resultatregnskapet og årsresultatet på side 2. Kontrollere balanseverdiene og sum egenkapital / sum eiendeler / sum gjeld og EK på side Kontrollere offentlig regnskap fjorårstall Kontrollere fjorårstallene i rapporten offentlig regnskap. 4. Kontrollere egenkapital pr 1.1. på alle eiere. Menyen Firma > Eiere > Eiere C. Årsoppgjøret Se de ordinære sjekklistene. Det er laget 2 sjekkliste, en kortversjon for erfarne brukere og en mer omfattende sjekkliste for mindre erfarne brukere. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 2 av 2

22 Klargjøring for regnskapsåret 2015 med FINALE Årsoppgjør versjon 27 for 2014 Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig 1. Sikkerhetskopi Sikkerhetskopi av klienter etter regnskapsåret 2014 før klientene overføres til nytt regnskapsår. Opprett en sikkerhetskopimappe som du for eksempel navngir med Finale Sikkerhetskopi Kopi av klientkatalog Om ønskelig kopierer du klientkatalogen, slik at du har en egen katalog der klientene beholdes for regnskapsåret Den kopierte katalogen kan du for eksempel navngi med navnet Klienter 2014 eller lignende. 3. Arbeide med klienter i regnskapsår 2015 i FINALE Årsoppgjør versjon Se på klientene i kopikatalogen for regnskapsår 2014 For å arbeide med klienter i regnskapsår 2015 velger du menypunktet Firma > Åpne i nytt år. Vær oppmerksom på at klienter som allerede er åpnet i 2015 og deretter lagret, beholder regnskapsåret Disse klientene åpnes med menypunktet Firma > Åpne (Den normale måten å åpne klientene på). I klientoversikten framgår det hvilket regnskapsår klienten har som aktivt regnskapsår. Dersom klientoversikten ikke viser korrekt regnskapsår, kan du velge verktøyknappen Oppdatere klientoversikt (verktøyknappen med to grønne piler som danner en sirkel). Den katalogen som ble opprettet som en kopi av klientkatalogen i pkt 2 ovenfor, kan velges som aktiv katalog i klientoversikten. Du kan enkelt veksle mellom de klientkatalogene som du tidligere har åpnet klientene fra. 5. Opprettelse av nye klienter Dersom du veksler mellom klientkataloger, jfr pkt 2-4 ovenfor: Kontroller alltid at den originale klientkatalogen er aktiv klientkatalog når ny klient opprettes. FINALE Årsoppgjør Sjekkliste desember 2014 Side 1 av 1

23 Tidlige årsoppgjør for 2015 med FINALE Årsoppgjør versjon 27 Selskap Ansvarlig A. Innledende handlinger 0. Merknader Som hovedregel skal du være oppmerksom på at data som registreres direkte i ligningsoppgavene, kan bli slettet ved oppdatering av skjemaene på grunn av endringer i skjemaer fra 2014 til For deg betyr dette at du kun skal registrere data i skjemaene som er nødvendig for korrekte beregninger av skatten for regnskapsåret. Vær oppmerksom på at skjemaene inneholder datoer som " " betyr fjoråret (2014) og " " betyr inneværende regnskapsår (2015). Skjemaene i programmet er tegnet nøyaktig slik de er utgitt fra Skattedirektoratet. Data som registreres i menyene i programmet (og ikke som direkteregistrering i skjemaer) beholdes alltid, og det som ovenfor er skrevet om skjemaer, gjelder ikke for slike registreringer. 1. Gjennomføring av regnskapsmessig årsoppgjør Foreta utarbeidelse av regnskapet på vanlig måte for 2015 med FINALE Årsoppgjør versjon 27 hensyntatt det som står ovenfor om ligningsoppgaver. 2. Kontroller klientopplysninger Ny funksjonalitet for hent/kontroller firmaopplysninger mot foretaksregisteret. Menyen Firma > Firmaopplysninger. 3A. Import av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet. Import av kontoplan / saldotall kan også gjøres som første punkt i seksjon D Selve årsoppgjøret. 3B. Registrere saldotall fra tastaturet. Registrering av saldotall kan også gjøres som første punkt i seksjon D Selve årsoppgjøret 4. Konsistenskontroll av kontoplanen. 5. Kontroller eierregisteret i personlig selskap eller deltakerlignede selskap (ANS / DA mv) 6. Kontrollere aksjonærregisteret i aksjeselskaper 7. Kontrollere fjorårets forskjellsskjema mot verdier pr i fjor i årets skjema 8. Kontroller regnskapsmessige verdier i fjor 9. Ajourhold av driftsmiddelkartotek Menyen Konto > Redigere kontoplan Menyen Konto > Redigere kontoplan Manuell registrering foretas fra skillekortet Saldo eller fra egendefinerte skillekort. Menyen Konto > Redigere kontoplan. Registrering av nye eiere foretas samt endringer i eierinformasjonen, som adresser, prosentandeler osv. Menyen Firma > Eiere > Eiere Menyen Firma > Eiere > Privatuttak Menyen Firma > Eiere > Prosentandeler Menyen Firma > Aksjonærdatabase. Velg skillekortet Skjema på navigatøren, og velg RF-1217 Forskjeller. Velg skillekortet Skjema på navigatøren, og velg RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1. Menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivninger Alternativt leses driftsmiddelkartoteket fra FINALE Driftsmidler FINALE Årsoppgjør Sjekkliste 2014/ desember 2014 Side 1 av 4

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2016 med Visma Finale Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2016 med Visma Finale Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av Visma Finale Årsoppgjør 2016 (versjon 29) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen.

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Dette tillegget til brukerhåndboken inneholder følgende: Importbeskrivelse for import av varige driftsmidler til FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering. Sjekklister for årsoppgjøret

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 16.0 Dato: 15. januar 2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 15.10.0.300 Dato: 20. desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i utfylling av RF-1139 Boligselskap og RF-1140 Boligsameie i FINALE Årsoppgjør

Innføring i utfylling av RF-1139 Boligselskap og RF-1140 Boligsameie i FINALE Årsoppgjør Innføring i utfylling av RF-1139 Boligselskap og RF-1140 Boligsameie i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 21 Dato:

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Finale Brukerforum 2014 Fagsjef Hermod Gundersen 1 Generelt Vi har i år satset på å gi funksjonene for offentlig regnskap et ansiktsløft. Tilbakemeldinger

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Automatisering av Offentlig regnskap

Automatisering av Offentlig regnskap Automatisering av Offentlig regnskap Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Sammendrag Opprett en klient som har standard kontoplan Under redigering av off. regnskap lager du noter og årsberetning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

1 Installasjon... av Total Konsern. 1 Oppstartsprosedyre. 1 Overføringsprosedyre. 1 Konsern-konsolidering... med Total

1 Installasjon... av Total Konsern. 1 Oppstartsprosedyre. 1 Overføringsprosedyre. 1 Konsern-konsolidering... med Total Innholdsfortegnelse I Innholdsfortegnelse 1 Installasjon 1 1 Installasjon... av Total Konsern 1 2 Viktig informasjon om årsoppgjøret 2014 2 1 Oppstartsprosedyre... 2 3 Overføring av tall fra 2013 til 2014

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK for Visma Finale Skatt

BRUKERHÅNDBOK for Visma Finale Skatt BRUKERHÅNDBOK for Visma Finale Skatt Programvare for ligningsoppgaver for personlig næringsdrivende. Programmet er integrert med Visma Finale Årsoppgjør. Programversjon: 29 Dato: 29. mars 2017 Vismas Software

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

I Installasjon 3. 1 Installasjon av Total Konsern II Viktig informasjon om årsoppgjøret Oppstartsprosedyre... 3

I Installasjon 3. 1 Installasjon av Total Konsern II Viktig informasjon om årsoppgjøret Oppstartsprosedyre... 3 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse I Installasjon 3 1 Installasjon av Total Konsern... 3 II Viktig informasjon om årsoppgjøret 2015 3 1 Oppstartsprosedyre... 3 III Overføring av tall fra 2014 til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Program Årsoppgjørskurs 2014

Program Årsoppgjørskurs 2014 Program Årsoppgjørskurs 2014 1. Kort presentasjon av Finale Systemer as 2. Erfaringer fra Årsoppgjøret 2013 3. Innberetning av grunnlagsdata 4. Endringer i noen skatteregler fra 2013 til 2014 5. Begrensning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Maestro Årsoppgjør Programvare for profesjonelle brukere. Versjon 29.

Maestro Årsoppgjør Programvare for profesjonelle brukere. Versjon 29. Programvare for profesjonelle brukere Maestro Årsoppgjør Hvordan benyttee egenskapene i systemet? Versjon 29. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Gå til hovedmappe:... 11 Flere datasett kataloger... 11 Deponikatalog:...

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer