Bjørnseth/ Ellingsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørnseth/ Ellingsund"

Transkript

1 Skogeiendom til salgs Bjørnseth/ Ellingsund Flora kommune

2 Side 2 av 6 Eiendommen Eier Salgsansvarlig Bjørnseth/Ellingsund gnr. 81 bnr. 1 og gnr. 80 bnr 2 i Flora kommune. Statskog SF Nils Lygre, tlf: , epost: Eiendomskategori Beskaffenhet Landbrukseiendom Eiendommen ligger i Flora kommune langs RV 5 på Bjørnseth 8-10 km aust for Florø sentrum. Eiendommen grenser mot Eikefjorden på sørsiden og Nordalsfjorden på nordsiden. Av eiendommens totale areal på 1349 daa av dette utgjør avfallsplassen Purkehola ca. 130 daa. Det er inngått avtale med Flora kommune om kjøp av avfallsplassen med omkringliggende arealer (ca. 130 daa). Gjenværende totalareal for eiendommen vil følgelig bli ca daa etter fradeling. Av dette arealet er ca. 850 daa produktiv skogsmark. Planstatus Kommunale avgifter Husvær/Anlegg Festeforhold Eiendommen i sin helhet er i kommuneplan for Flora kommune avsatt til LNF-område. Avfallsplassen med tilleggsarealer er regulert til offentlig formål og LNF-område. Dette arealet ventes fradelt med det første. Hjemmel for salgsobjektet vil ikke bli overført til kjøper før fradeling av avfallsplassen med tillegg er gjennomført og overført til Flora kommune. Kontakt Flora kommune. Ingen Ingen

3 Side 3 av 6 Servitutter/Heftelser Eiendommene overtas fri for pengeheftelser. Kraftlinje krysser eiendommen. Det foreligger avtale om utvidelse av traseen. Det er betalt en engangserstatning til selger for utvidelsen. Selger vil sørge for innløsning av gjeldende årlige leieavgift som gjelder opprinnelig trase før overtakelse av eiendommen. Forholdet er derfor holdt utenfor verdiberegningen. Leieavtale tinglyst med Bioplan Florø er innløst og skal slettes fra grunnboka. Arealet ligger for øvrig innenfor området som Flora kommune skal kjøpe. For øvrig overtas eiendommen med påhvilende heftelser og servitutter av enhver art, enten de er tinglyste eller ikke. Prisantydning Kr ,- Omkostninger Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr skjøte kr 1 548,-, tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 1 935,-. Oppgitte satser er p.t., og justeres til en hver tid i samsvar med gjeldende satser. Eventuelle gebyrer i forbindelse med konsesjonssøknad dekkes også av kjøper. Vilkår Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingsloven 3-9. Det vil si i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for kjøper. Eiendommens tilbehør overtas i samme tilstand som besiktiget. Kjøper svarer fra overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle eiendommens utgifter og oppebærer eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller selger. Betalingsbetingelser 10 % av Kjøpesummen innbetales som depositum dagen før signatur av kontrakt. Resterende andel av kjøpesummen forfaller til betaling etter at konsesjon er gitt. Selger sender faktura til kjøper på avtalt kjøpesum + omkostninger etter at konsesjon er gitt. For det tilfelle at overtakelse finner sted senere enn 3 måneder etter tidspunkt for signatur i kontrakt, skal kjøpesummen tillegges en rente på 5 % pro anno. Renteberegningen skjer fra og med utløpet av tremånedsfristen, og til dato da selger har mottatt konsesjonsvedtaket fra kjøper. I tillegg til kjøpesummen må kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr konsesjonssøknad mv. Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av selger og vil ikke skje før kjøper har innbetalt kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av eiendommen har funnet sted.

4 Side 4 av 6 Oppgjør Budgivning Selger forestår oppgjøret, og besørger skjøte tinglyst når vilkårene for dette er oppfylt (se omtale i punkt ovenfor). Renter opptjent på oppgjørskonti tilfaller selger. Det første budet må inngis skriftlig til selger. Benytt vedlagte budskjema. Husk å lese igjennom informasjon om gjennomføring av budgivning. Selger tar forebehold om å godta eller forkaste ethvert bud. Konsesjonsplikt Mangler Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper plikter selv å søke konsesjon for eiendommen innen 3 uker etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøpet bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig selv risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av kjøpekontrakt, bortfaller kjøpekontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Avhendingsloven fravikes slik det framgår av vedlagte utkast til kjøpekontrakt. Budgivere oppfordres til å gjøre seg kjent med eiendommene gjennom egne besiktigelser og undersøkelser, også av eventuelt tilbehør til eiendommen. Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer gir ikke grunnlag for mangelkrav. Annet Det forutsettes at budgivere gjør en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen. Budgivere oppfordres til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til eiendommen i form av bruksretter eller lignende. Det følger ikke skogfondsmidler med eiendommen. Kontrakt/kontraktsmøte Det vil etter aksept av bud bli avholdt kontraktsmøte mellom kjøper og selger. Vedlagt salgsoppgaven følger utkast til kjøpekontrakt. Med mindre de enkelte interessenter i sine tilbud inntar særlige forbehold eller angir konkrete endringer i kontraktens ordlyd, vil man ved aksept av tilbud fra selgers side ha inngått en avtale i samsvar med vedlagte utkast til kontrakt. Kjøper vil før kontraktsmøtet få tilsendt ferdig utfylt kontrakt med vedlegg til gjennomsyn.

5 Side 5 av 6 Utfyllende eiendomsopplysninger Skog Det foreligger ikke nyere skogbruksplan over eiendommen. Det er ikke utført miljøregistreringer på eiendommen. Siste skogtakst er fra Skogdataene er fremskrevet til Alle volumtall er bruttotall under bark, og er ikke redusert for topp og fall. Beregnet volum er i h.kl. 3 er 332 m 3 med gran og 54 m 3 med furu. I h.kl. 4 og 5 til sammen m 3 med gran og m 3 med furu. Det er forutsatt en forsert hogst på 900 m 3 ved overtakelse av eiendommen. Fremtidige sluttavvirkninger forutsettes gjennomført som oppsamlingshogster med flere års mellomrom. De skoglige data for eiendommen, herunder skogbruksplanene og opplysninger om stående kubikkmasse, hogstklassefordeling mv, er beheftet med usikkerhet og kan derfor inneholde ufullstendige og uriktige data. Kjøper kan ikke kreve prisavslag eller fremme andre mangelkrav på grunn av feil og mangler i de skoglige data. Veger Eiendommen har vegrett på den kommunale vegen til bossplassen i Purkehola. Eiendommen har rett til å bygge veg videre fra denne og inn i eiendommen. Vestre teig har atkomst fra skogsbilveg som tar av fra Rv. 5 ved det sør-vestre hjørnet av den vestre teigen. Ca. hundre meter fra Rv. 5 ligger snuplass/velteplass. Fra denne velteplassen går det traktorveg via Uføreteigen og inn i eiendommen. Jakt Fiske Fallrett Vern Kulturminner Biologisk mangfold Grunnforurensning Eiendommen inngår for tiden i Bjørnseth og omegn jaktvald. Det utøves stor- og småviltjakt på eiendommen. Ingen særskilte rettigheter. Ingen Ingen kjente Ingen kjente Ingen kjente Selger er ikke kjent med om det finnes forurenset grunn på eiendommen. Utviklingsmuligheter Ingen kjente

6 Side 6 av 6 Vedlegg Budskjema og informasjon om gjennomføring av budgivning Standard kjøpekontrakt Grunnboksutskrifter (2 stk.) Avtale om vegatkomst til vestre teig over Uføreteigen Kart med foreløpige grenser for avfallsplass med tilleggsareal Avtale om kraftlinje Avtale om ny kraftlinje med kart Overenskomst angående telefonlinje Annet Følgende dokumenter kan ses ved henvendelse til salgsansvarlig Nils Lygre: Skogtakst fra 1987

7 B U D S K J E M A Undertegnede: Fnr: adresse: Tlf. Gir herved bud på eiendommen med navn/adresse: gnr. bnr. i kommune kjøpesum kr (+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave). Finansieringsplan: Dersom kjøpesummen skal gjøres opp helt eller delvis med lån, vil oppgjør fremkomme slik: Egenkapital/kontant Lån i Lån i Totalt/hele kjøpesummen kr kr kr kr Kontaktperson lånegiver: Navn Tlf: Eventuelle forbehold: Budet er bindende for undertegnede frem til og med den: kl (Budet er bindende til kl denne dag hvis ikke annet klokkeslett er angitt. Det første inngitte bud bør ha en varighet på minst 3 dager). Sted, dato Underskrift

8

9 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom Statskog SF ( Selger ) Postboks 63, Sentrum 7801 Namsos Org.nr og XXXX ( Kjøper ) Adresse Org. nr. XXX XXX XXX/føds.nr. XXXXXX XXXXX er det i dag inngått slik kjøpekontrakt («Kontrakten»): 1 Eiendommen Selger overdrar til Kjøper eiendommen(e) NN i NN kommune, i det følgende betegnet som Eiendommen. [Ved salg av flere bruksnumre: Eiendommene som skal overdras betegnes samlet i det følgende som Eiendommene. ] Eiendommen overdras fra Selger til Kjøper med tilliggende rettigheter og forpliktelser.

10 Side 2 av 6 2 Kjøpesummen Eiendommen selges til en pris av NOK xxxxxxxxx,- (tekstnorskekroner) totalt, («Kjøpesummen»). For det tilfelle at overtakelse finner sted senere enn 3 måneder etter tidspunkt for bindende signatur i Kontrakten, skal Kjøpesummen tillegges en rente på 5 % pro anno. Renteberegningen skjer fra og med utløpet av tremånedsfristen, og til dato da Selger har mottatt konsesjonsvedtaket fra Kjøper. 3 Andre kostnader som kommer i tillegg til Kjøpesummen I tillegg til Kjøpesummen må Kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr, konsesjonssøknad mv. Avhendingsloven 2-6 fravikes på dette punkt. Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av Selger og vil ikke skje før Kjøper har innbetalt Kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av Eiendommen har funnet sted, jf. punkt 5 nedenfor. 4 Betaling Kjøper skal betale 10 % av Kjøpesummen til Selger senest dagen før bindende signatur av Kontrakten. Kjøper skal innbetale forskuddsbeløpet til Selgers bankkonto i DnB NOR, kontonummer Forskuddsbetalingen er et depositum stilt av Kjøper til sikkerhet for alle krav som Selger måtte få mot Kjøper med grunnlag i Kontrakten. Med mindre Kontrakten bortfaller etter punkt 10 nedenfor, kan ikke Kjøper kreve forskuddsinnbetalingen tilbakebetalt uten at en av partene rettmessig hever Kontrakten. Ved heving av Kontrakten kan Kjøper kreve forskuddsbetalingen tilbakebetalt i henhold til samtykke fra Selger eller rettskraftig avgjørelse. Resterende andel av Kjøpesummen og kostnadene ved kjøpet, jf. punkt 3 ovenfor, forfaller til betaling etter påkrav fra Selger etter at konsesjon er gitt. En samlet oppstilling av Kjøpesum og kostnader vil fremgå av faktura som sendes av Selger, som også vil angi forfallsdato. Dersom oppgjør, helt eller delvis, ikke er innbetalt til Selgers konto innen forfall, påløper den til enhver tid gjeldende rentesats i samsvar med lov om forsinkelsesrente, fra forfallstidspunktet og til betaling skjer. Dersom Kjøpesummen og kostnadene i sin helhet ikke er innbetalt til Selgers konto innen 30 dager etter forfallsdato anses dette som vesentlig mislighold fra Kjøper, og gir Selger rett til å heve Kontrakten. Ved heving plikter Kjøper å erstatte det tap Selger lider som følge av misligholdet. Kjøper Selger

11 Side 3 av 6 5 Overtakelsestidspunktet Forutsatt at konsesjon er gitt, jf. punkt 10 nedenfor, overtas Eiendommen av Kjøper på det tidspunkt Kjøpesummen og salgskostnadene i sin helhet er godskrevet på Selgers bankkonto, jf. punkt 4 ovenfor. Dette er å regne som Overtakelsestidspunktet. Risikoen går over på Kjøper på Overtakelsestidspunktet. Kjøper svarer fra Overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle Eiendommens utgifter og oppebærer Eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller Selger. Selger skal så snart som mulig etter Overtakelsestidspunktet, utstede skjøte på Eiendommen og sørge for tinglysning for Kjøpers regning. Tilsvarende skal Selger sørge for tinglysning av eventuelle pantedokumenter til fordel for Kjøpers långiver. Kjøper skal sørge for at långiver, [ ] medvirker til oppgjøret i henhold til Kontrakten. Kjøper er innforstått med saksbehandlingstiden hos Statens kartverk. Selger tar forbehold om rett til heving selv om skjøte er tinglyst eller overtakelse har funnet sted, forutsatt at det foreligger mislighold fra Kjøper som gir grunnlag for heving, jf. avhendingslova 5-3 (4). 6 Pengeheftelser Selger garanterer at Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser utover hva som er angitt i Kontrakten, eller vedlegg til denne. (vedlegg nr. X og X). Eventuelle pengeheftelser på Eiendommen som er påløpt etter datert grunnboksutskrift i henhold til vedlegg nr. X, men før overskjøting til Kjøper, skal Selger besørge slettet for egen regning. Selger garanterer at alle utgifter mv. som vedrører Eiendommen, og som er forfalt eller som vil forfalle før Overtakelsestidspunktet, er/vil bli betalt. 7 Bruksheftelser/Servitutter Kjøper overtar Eiendommen med påhvilende servitutter av enhver art, hva enten de er tinglyste eller ikke. Av grunnboksutskriften (vedlegg nr. X) fremgår hvilke servitutter som er tinglyst på Eiendommen. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til Eiendommen i form av bruksretter eller lignende. Kjøper Selger

12 Side 4 av 6 [Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2: Kjøper er kjent med at eventuelle eksisterende rettigheter på Eiendommen som følge av Samerettsutvalg 2 ikke blir berørt av eierskiftet. Kjøper er videre kjent med at Selger ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for Kjøper i fremtiden. ] 8 Forbehold om Eiendommens tilstand Kjøper har besiktiget og gjort seg kjent med Eiendommen og tilhørende rettigheter og forpliktelser som inngår i salget. Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingslovens 3-9. Det vil si i den stand den var ved Kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for Kjøper, jf. punkt 11 nedenfor. Selger er ikke kjent med forurensing på Eiendommen. Kjøper overtar det fulle ansvar for forurensning dersom slikt påvises etter Overtakelsestidspunktet. Opplysninger om skog samt andre ressurser knyttet til Eiendommen vil være veiledende basert på kjente opplysninger ved avtaleinngåelsen. Kjøper har gjort en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen, og hatt mulighet til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. 9 Tilbehør Med Eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov og forskrift skal tilhøre Eiendommen, og med de samme rettigheter og forpliktelser som de har tilhørt Selger, dersom ikke annet fremgår av Kontrakten. Tilbehøret overtas i samme tilstand som besiktiget. 10 Konsesjon Kjøper plikter å søke om konsesjon så snart som mulig, og senest innen tre uker etter signering av Kontrakten. Dersom søknad om konsesjon ikke er sendt innen seks uker etter signering av Kontrakten, skal dette uansett ansees som vesentlig mislighold fra Kjøper som gir Selger rett til å heve kontrakten. Kontrakten bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Så snart Kjøper har mottatt vedtak i konsesjonssaken, skal dette straks sendes i offentlig bekreftet kopi til Selger, både med vanlig post og med e-post eller telefaks. Kjøper Selger

13 Side 5 av 6 Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av Kontrakten, bortfaller Kontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Ved bortfall av Kontrakten etter dette punktet, kan ingen av partene fremme krav mot den annen part med grunnlag i Kontrakten. De deler av Kjøpesummen som er innbetalt til Selger, skal likevel uten renter tilbakebetales til Kjøper. 11 Mangler Avhendingslova 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingslova 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel, med mindre selger har opptrådt svikaktig. Kjøpesummen er fastsatt med hensyntagen til ovennevnte forhold. 12 Tvister Enhver tvist mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av Kontrakten skal søkes løst i minnelighet. Skulle slike forhandlinger ikke føre frem, har hver av partene rett til å bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Verneting skal være Namdal tingrett. 13 Vedlegg som utgjør en del av Kontrakten Salgsoppgave med budskjema, informasjon om budgivning og standard kjøpekontrakt Utskrift av grunnboken for gbnr X/X og X/X i NN kommune datert xx.xx.xxxx Vedlegg til salgsoppgave Vedlegg til salgsoppgave Firmaattest for Selger og Kjøper Kart over Eiendommen, datert xx.xx.xxxx Målebrev/Matrikkelbrev for Eiendommen Utskrift av tinglyste servitutter Utskrift av tinglyste rettigheter Ligningsverdi og offentlige avgifter Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Takst utført av NN, datert xx.xx.xxxx. Oversikt over feste og leieavtaler for gbnr X/X og X/X i NN kommune. Låneavtale med veifellesskapet NN-NN datert xx.xx.xxxx. Kart som angir berørte veianlegg. Kommuneplan for [ ] Reguleringsplan for [ ] Kjøper Selger

14 Side 6 av 6 *********** Kontrakten er undertegnet i 2 - to - originale eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene. NN/NN, den xx.xx.xxxx. Kjøper: Selger: Statskog SF NN Kjøper Selger

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune Skogeiendom til salgs Langvatnet Snåsa kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Langvatnet gnr. 25 bnr. 1 i Snåsa kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 97008125, epost: knut.rost@statskog.no Eiendomskategori

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune Skogeiendom til salgs Røysland sør Bjerkreim kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Røysland sør gnr. 57 bnr. 9 i Bjerkreim kommune Statskog SF Halvard Vesterhus, tlf. 971 97 729 epost: halvard.vesterhus@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, e-post: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune Skogeiendom til salgs Raudlia/Stokkedalen Os kommune Side 2 av 6 Eiendommene Eier Salgsansvarlig Raudlia/Stokkedalen, gnr. 1 bnr. 1, gnr. 61 bnr. 6 i Os kommune og gnr. 69 bnr. 3 i Bergen kommune. Grensen

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Bjørå. Høylandet kommune

Skogeiendom til salgs. Bjørå. Høylandet kommune Skogeiendom til salgs Bjørå Høylandet kommune Salgsoppgave Side 2 av 9 Eiendom Eier Salgsansvarlig Bjørå gnr. 108 bnr. 2 i Høylandet kommune Statskog SF. Knut Røst, tlf: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salg Sotnakken

Skogeiendom til salg Sotnakken Skogeiendom til salg Sotnakken Molde kommune Salgsoppgave Side 2 av 10 Eiendom Eier Salgsansvarlig Sotnakken gnr. 91 bnr. 1 i Molde kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs Sotå

Skogeiendom til salgs Sotå Skogeiendom til salgs Sotå Molde kommune Salgsoppgave Side 2 av 10 Eiendom Eier Salgsansvarlig Sotå, gnr. 92 bnr. 1 i Molde kommune. Statskog SF. Knut Røst, tlf.: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Skjelbred. Lierne kommune

Skogeiendom til salgs. Skjelbred. Lierne kommune Skogeiendom til salgs Skjelbred Lierne kommune Salgsoppgave Side 2 av 11 Eiendom Eier Salgsansvarlig Skjelbred gnr. 6 bnr. 5 i Lierne kommune. Statskog SF. Knut Røst, tlf.: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune Fakta om eiendommen: Jordarealene skal selges som tilleggsjord. Ihht. gårdskart

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Hytte i Namsos i området langs vei mot Bøverdalen med utsikt mot Malenheia Adresse: Solum statsskog Primærareal/bra: 57 kvm. Selger: Statskog SF, tlf. 07800,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter.

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING VED BRØTTUM ALMENNINGS TOMTER I BIRKEBEINERBAKKEN PANORAMA TOMT NR. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 advokat Jo Are Aamodt Brænden, Advokatfirmaet

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM AVTALE OM OVERDRAGELSE AV DELER AV EIENDOMMEN GNR. 66 BNR. 51 ØRLAND KOMMUNE SIDE 1 AV 8 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM Denne avtale ("Avtalen") er inngått mellom: Erling Hovde Albrigtsen, Født.

Detaljer

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted. I ll KJØPEKONTRAKT FAST EIENDOM Oppdrag: Kjøp av fast eiendom i 1724 Verran kommune For salg der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at eiendommene er solgt "som den er" Kontraktens bestemmelser utfylles

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Sætersdalen AS Org: 932821632 Adresse: Postboks 1174 Tel (m:) 90 83 25 66 4683 SØGNE heretter kalt, og Navn Navnesen Født xx/xx-xxxx xxxx Navn

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

KJØPEKONTRAKT ANDELSLEILIGHET. Mellom: Ellen Øhn Pers.nr v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr

KJØPEKONTRAKT ANDELSLEILIGHET. Mellom: Ellen Øhn Pers.nr v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr KJØPEKONTRAKT Formidlingsnr 33198 Oppdragsnr : 2013182 Formidlet dato : 13/05-13 ANDELSLEILIGHET Mellom: Ellen Øhn Pers.nr 300921 33660 v/erik Øhn iflg. fullmakt Pers.nr 190950 31946 Adresse: Teppavn.

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T Side 1 av 7 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom Navn: Esso Norge AS Org. nr.: 914 803 802 Adresse: Drammensvn. 149, 0213 OSLO heretter kalt selger, og Navn: Orgn. nr.: Adresse: heretter kalt kjøper er det

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Tomt S1 Sinneslia, Sirdal

Tomt S1 Sinneslia, Sirdal Tomt S1 Sinneslia, Sirdal Tomt S1 Sinneslia, Sirdal Sjelden mulighet Tomt S1 er en stor mulighet for deg som har lyst å være med og planlegge hytten din. Dette er en byggeklar naturtomt med en beliggenhet

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.:

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.: ice iv :if U N E MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl RISS WEB m Mellom: Rissa kommune Org. nr.: 944 305 483 Heretter kalt selger ' FÉIÅ'.føoiez/izofiil :. _T'.::_,_'TT'_,! Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissa

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Romdalvik hyttefelt, Sekken

Romdalvik hyttefelt, Sekken Romdalvik hyttefelt, Sekken HYTTETOMTER Solrike hyttetomter på sørsida av Sekken Adresse: Romdalvik Hyttefelt, 6418 Sekken Areal: Fra 1000-1500 kvm eiertomt Prisantydning: Kr 370.000,- + omk. Tilkomstvei

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT

ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT ADRESSE: Homdrum Austhei i Åmli kommune. MATRIKKEL: Knr. 0929 Gnr. 28 Bnr. 68 AREAL: 2.907,3 m 2 TAKSTVERDIER: Kr. 15.000,- + omkostninger PRISANTYDNING: Gi

Detaljer

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV Prisantydning kr.1.460.000,- + andel fellesgjeld kr. 257.115,-+ dokumentavgift til forretningsfører og tinglysningsgebyr for skjøte og pantobligasjon

Detaljer

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Hytte Mofjell Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Skifte Eiendom Epost: gunn.hege.hansen@skifte.no (a:) 77 01 43 52 (m:) 97 54 42 06 fax:

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer